(vhds.baothanhhoa.vn) - Đường được mở rộng khiến trạm điện trở nên rất vô duyên, gây mất an toàn.
4bq44buoRuG7guG7nMOdSltb4bq04buGPuG7q+G7ql3DneG7oOG7huG6uuG7q31N4buy4buC4bue4buqw5nhu7Thu4Lhu5xO4bu04buCXX0p4buCxq/hu6pK4bu24buCXeG7qCXhu7TGr+G6uC/hu6hG4bq64bq4PuG7guG7nMOdSltb4bq04buGPmzhu6BK4bui4buG4bq64buHNCHhu7TGr+G7guG7njQo4buc4buC4buyKeG7gn0/4bu0xq/hu4JZ4buo4buqVeG7tOG7gl19TeG7suG7guG7nuG7qsOZ4bu04buCXX0p4buC4bu0VOG7tOG7gn3hu5Jd4buCYSXhu4Lhu6Ii4bqhVOG7tEPhu4LGr+G7kOG6oeG7guG7suG7kl3hu4JK4bu04buCXeG7tkzhu7RE4bq4Lz7hurrhurg+4buC4bucw51KW1vhurThu4Y+w6rhu7bhu6LhuqHhu4bhurrhurjhu6rhu7LGr+G7guG7nMOdSltb4bq04buG4buq4bq/4bug4bu0XeG7oH3hu4bhu4JbXeG6ocOd4bug4bq04buGw6Hhu6rhu6Jd4buo4bqq4buC4buI4buE4buEPsOgQuG7guG7qOG7oOG7qsav4buoXeG6quG7gsOM4buE4buEPsOgQuG7huG7glt94buc4bq04buGLy/hu5zhu6Lhu7RE4buaSuG7tl3hu6hK4bu04buo4buo4bu2SkRh4bu0L+G7ouG7oFtZXeG7tj4v4bu04bugw6FbL0dIRkgvR0fhu4Thu6JIRsONRuG7isONR13hu4jDjUhG4buKw53hu4REWD7Gr+G6qH3hurTDjEfhu4jhu4bhu4JKw51d4bq04buG4burfU3hu7Lhu4Lhu57hu6rDmeG7tOG7guG7nE7hu7Thu4JdfSnhu4LGr+G7qkrhu7bhu4Jd4buoJeG7tMav4buG4buCw6Hhu6rhu6Jd4buo4bq04buG4buI4buE4buE4buG4buC4buo4bug4buqxq/hu6hd4bq04buGw4zhu4Thu4Thu4bhu4Iv4bq64bq4Lz7hurrhurg+4buC4bucw51KW1vhurThu4Y+4bq/Sj5d4buq4bu24bu04buG4bq64burfU3hu7Lhu4Lhu57hu6rDmeG7tOG7gl1N4buq4buCXeG7qCXhu7Thu4Lhu4dN4buq4buC4buHJuG7tMav4buCRuG7guG7tOG7jOG7suG7gl19VOG7tOG7guG7njQh4bu0xq9D4buCxq/hu5DhuqHhu4Lhu7Lhu5Jd4buCSuG7tOG7gl3hu7ZM4bu04buCxq/hu6pK4bu24buCXeG7qCXhu7TGr0ThurgvPuG6uuG6uD7hu4Lhu5zDnUpbW+G6tOG7hj7DquG7tuG7ouG6oeG7huG6uuG7qyLhuqFV4bu04buC4bueNCHhu7TGr+G7ginhu4Jd4buoJeG7tOG7guG7h03hu6rhu4Lhu4cm4bu0xq/hu4JGQ+G7gsOgT+G7guG7hybhu7TGr+G7guG7q+G7qMOS4bu0xq9D4buC4buoIuG6ocOZ4bu04buC4burfeG7qsOZIuG7guG7qSzhu7Thu4JhNkrhu4Lhu540KOG7nOG7guG7nuG7mCLhu4JdNOG7guG7sinhu4J9P+G7tMav4buCYUzhu4Lhu5pU4buCXSXhu7TGr+G7guG7qOG7tkvhu4JhLuG7quG7gl064bu0xq/hu4JZ4buq4bu04buo4buCPuG7qOG7sOG7guG7qCzhu7Thu4JJ4buCXeG6r+G7guG7nibhu7TGr0Thu4Lhu6s24buCWeG7qOG7quG7guG7nOG7tuG7tOG7guG7njQh4bu0xq/hu4Lhu540KOG7nOG7guG7sinhu4J9P+G7tMavQ+G7guG7tMavNCHhu6rhu4Lhu6Lhu5Dhu7Thu4JdfeG7tuG7tMav4buCXeG7qCXhu7Thu4JhIuG7quG7guG7sjbhu7TGr0Phu4I+4buo4buS4bu04buCWeG7qCnhu6rhu4Jh4bus4buCxq/hu6oh4buC4bue4buQ4bqh4buCYeG7qsOZ4buc4buC4bue4buq4buCw51N4buq4buC4bueT+G7gl3hu6gi4buU4bu04buCXeG7qsOZ4bu04buC4buoLOG7tOG7gn3hu5Jd4buC4bu04buo4buqw5oiROG6uC8+4bq64bq4PuG7guG7nMOdSltb4bq04buGPsOq4bu24bui4bqh4buG4bq64burIuG6oeG7guG7tOG7qOG7qlThu7RD4buC4bucM+G7tMav4buC4buaKeG7quG7guG7njQh4bu0xq/hu4Lhu540KOG7nOG7guG7sinhu4J9P+G7tMav4buCw51U4bu04buCw4xDw43hu4Lhu7JD4buCXeG7qOG7rOG7guG7nOG7uOG7guG7sj9d4buC4bu0xq/hu6jhu67hu5zhu6jhu4LDneG6o+G7gsOgTuG6oeG7gn1K4buCw51M4buCXX1N4buy4buC4bue4buqw5nhu7Thu4Lhu7Thu4zhu7Lhu4LDneG7kuG7tOG7gn1K4buCw51A4bu0xq/hu4Lhu540IeG7tMavQ+G7glnhu6gl4bu0xq/hu4Lhu7Thu6g54bu0xq/hu4LDnUzhu7Lhu4Lhu7Lhu5Jd4buC4buy4bqx4buCeyJK4bu0Q+G7guG7skzhu4Lhu5xA4bu04buCXeG7qsOa4buy4buC4buW4bu04buC4bu0xq8i4bqh4buC4bucLOG7guG7suG7kl3hu4JK4bu04buCXeG7tkzhu7Thu4LGr+G7qkrhu7bhu4Jd4buoJeG7tMavQ+G7guG7tOG7qOG7kl3hu4LDnUzhu4JhTOG7tuG7guG7mkrhu7Thu4Lhu55U4buyROG6uC8+4bq64bq4PuG7guG7nMOdSltb4bq04buGPsOq4bu24bui4bqh4buG4bq64bq44buq4buyxq/hu4Lhu5zDnUpbW+G6tOG7huG7quG6v+G7oOG7tF3hu6B94buG4buCW13huqHDneG7oOG6tOG7hsOh4buq4buiXeG7qOG6quG7guG7iOG7hOG7hD7DoELhu4Lhu6jhu6Dhu6rGr+G7qF3huqrhu4LDjOG7hOG7hD7DoELhu4bhu4JbfeG7nOG6tOG7hi8v4buc4bui4bu0ROG7mkrhu7Zd4buoSuG7tOG7qOG7qOG7tkpEYeG7tC/hu6Lhu6BbWV3hu7Y+L+G7tOG7oMOhWy9HSEZIL0dH4buE4buiSEbDjUdJRkhdSUnDjEfEqMOd4buERFg+xq/huqh94bq0SUdI4buG4buCSsOdXeG6tOG7huG7q31N4buy4buC4bue4buqw5nhu7Thu4Lhu5xO4bu04buCXX0p4buCxq/hu6pK4bu24buCXeG7qCXhu7TGr+G7huG7gsOh4buq4buiXeG7qOG6tOG7huG7iOG7hOG7hOG7huG7guG7qOG7oOG7qsav4buoXeG6tOG7hsOM4buE4buE4buG4buCL+G6uuG6uC8+4bq64bq4PuG7guG7nMOdSltb4bq04buGPuG6v0o+XeG7quG7tuG7tOG7huG6usOq4buq4buk4bu04buC4bucTuG7tOG7qOG7guG7mkvhu7bhu4Lhu7TGryLhuqHhu4Lhu6jhu6rhu6Thu7Lhu4Lhu540KOG7nOG7guG7nuG7jl3hu4JdTeG7quG7gmHhu67hu4JdfeG7sOG7gl19TeG7suG7guG7nuG7qsOZ4bu04buC4bue4buk4buC4bu04buow5Lhu5zhu4Lhu7Thu6gp4buC4bu0xq80IeG7quG7guG7ouG7kOG7tOG7guG7nOG7qCDhu4LhuqPhu4J7Ikrhu7Thu4JbS11E4bq4Lz7hurrhurg+4buC4bucw51KW1vhurThu4Y+w6rhu7bhu6LhuqHhu4bhurrhu6vhu6jhu6Dhu7bhu4Lhu7TGrzQh4buq4buC4bui4buQ4bu04buC4bue4buuSuG7gj7hu6g0LOG7tMavQ+G7gl19TeG7suG7guG7nuG7qsOZ4bu04buC4bu0TOG6oeG7guG7njQo4buc4buCw6Dhu5DhuqHhu4Lhu6I34bu0xq/hu4JdNuG7guG7tMOT4buy4buCR+G7hEbhu4RE4buC4burfeG7tuG7tMav4buCXeG7qCHhu6rhu4LGr+G7qkrhu7Thu4J7IkpD4buC4bueNCHhu7TGr+G7gsOd4buqVOG7tOG7gl3hu6gl4bu04buC4buyKeG7gn0/4bu0xq/hu4Lhu7Thu6g04bu0xq/hu4JdfU3hu7Lhu4Lhu57hu6rDmeG7tOG7guG7nOG7qDRK4buC4bueNCjhu5zhu4Lhu6Lhu6rhu4Lhu5zhu6gi4bqh4buk4bu04buC4bu0VOG7tOG7guG7si7hu6rhu4LDoE7huqHhu4J9SuG7gl3hu6zhu7Thu6jhu4JdfU3hu7TGr+G7gl19VOG7tEThurgvPuG6uuG6uD7hu4Lhu5zDnUpbW+G6tOG7hj7hurciXeG7qOG7tn3hu4bhurrDqk7hu7bhu4Lhu6vhu6hK4bu04buo4bq4Lz7huro=

Bảo Thanh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]