(vhds.baothanhhoa.vn) - Ngày 18/6, đoàn công tác của Văn phòng điều phối vệ sinh ATTP tỉnh Thanh Hóa đã đến kiểm tra việc xây dựng xã ATTP tại huyện Triệu Sơn. Đồng chí Hà Huy Giáp – Phó chánh Văn phòng điều phối vệ sinh ATTP tỉnh làm trưởng đoàn.

Tin liên quan

Đọc nhiều

4bum4bqhV+G7rl3DoiNpaeG7nOG7rGbDjeG6o8Otw6Iw4busxajDjWjhuqM4w6zhu65Jw6rhuqfhu65dPOG6p+G7riB7w7Thu67huqUl4bqn4bqh4buuw63huqM24bqn4buuIOG6ueG7rsO1KMO04buuIm/huqfDoOG7rsO1JuG7riAlw63hu65d4bqhw6x74bqn4buuxqHDjcONRuG7pi/huqFXxajhu6Zm4buuXcOiI2lp4buc4busZuG6oDAjIuG7rMWo4bqmw6Akw7Thu65X4bu4L+G7tFThu64g4bqtJOG6p+G7rl3EkeG6p8Og4buuw609XeG7rl1qI+G7ruG7jD/huqfhu65m4bqh4bqr4bqnw6Dhu64g4bqjN8Os4buuZuG6oWXhuqPhu67hu4044buuaeG6o+G6p+G6oeG7rsahw43DjUbhu67DreG6seG6p+G6oeG7rsON4bqhI+G6p+G6oeG7ruG6oOG6qSPhu64gJuG7riA24bqn4buu4bq14bqjOeG6peG7rsOtaCPhu67hu43huqM4XeG7rsO1KMO04buuIm/huqfDoOG7rsO1JuG7rsahw43DjUbhu67DrSXhuqPhu67huqHDrMO0OOG6p+G7rsONaOG6ozjDrOG7rknDquG6p1Xhu67hu63DqeG6p8Og4buuXeG6ocOj4buu4bqgJOG7ruG6oMOsw7Thu67DgOG6oz1m4buu4oCT4buuRuG6oeG6qeG7rl3huqE94bqn4bqh4buu4buMP+G6p+G7rmbhuqHhuqvhuqfDoOG7riDhuqM3w6zhu65m4bqhZeG6o+G7ruG7jTjhu65p4bqj4bqn4bqh4buuxqHDjcONRuG7rsOt4bqx4bqn4bqh4buuw6Ik4bql4buuw61obOG7g+G6p8Og4buuIOG6rSThuqdV4bumL2bFqOG7pmbhu65dw6IjaWnhu5zhu6xm4bup4bqtIsO04busxajhu6bhuqPhuqXDoOG7rmloXeG7nOG7rC8vXSLhuqdVWyPhuq3DreG6oSPhuqfhuqHhuqHhuq0jVeG7jeG6py8iMGnhurXDreG6rWYv4bqnMOG7j2kvV0BYw50vw53hu7giWVdWVlZWVsOtWFZY4bu4w51ZWMOiV1XhurNmw6Dhu6zhu64vxajhu63huq0k4bqn4buuXcSR4bqnw6Dhu67DrT1d4buuIOG6o+G7ruG6teG6oznhuqXhu67DrWgj4buuw60l4bqj4buu4bqgw43DleG7rmgjw6zhu64j4bqn4buuw63huq0k4bqn4buuw7Um4buu4buxKOG6p+G7rsOC4buRVeG7pi9mxajhu6Zm4buuXcOiI2lp4buc4busZuG7qeG6rSLDtOG7rMWow41o4bqt4bqnw6Dhu65bw6zhurvhuqPhu65pPeG6p8Og4buuIOG6rSThuqfhu64gJuG7riDhuqPhu67hurXhuqM54bql4buuw61oI+G7ruG7jeG6ozhd4buuw7Uow7Thu64ib+G6p8OgVOG7ruG6oeG6rSThuqfhu67DreG6oSThuqfhuqHhu65dPV3hu67DreG6ozXDrOG7rl3huqHDo+G7rsahw43DjUbhu67DrSXhuqPhu65Y4buuw7Um4buu4buxKOG6p+G7rsOC4buR4buu4buNJOG7rsON4bqhYuG7ruG7q2zhu4HhuqfDoFXhu67DjeG6oTDhuq3hu64g4bqpVOG7riDhuq0k4bqn4buuICbhu67hurXhuqM54bql4buuw61oI+G7ruG7jeG6ozhd4buuw6Jsw6zhu67DrWjDsuG7ruG6oeG6rSThuqfhu67DreG6oeG6ozjhuqfhu67huqHDqeG7rmnDquG7rsOi4bqjNeG6p+G7rmfDrCPhuqfhu64gNuG6p+G7rsahw43DjUZU4buuXT1d4buuXcOq4buuaeG7g+G7rsOg4bqjNsOt4buu4bql4bq74buuw6DhuqMj4buuaeG7i11U4buu4bqgw43DleG7rmgjw6zhu64j4bqn4buuw63huq0k4bqn4buuw7Um4buu4buxKOG6p+G7rsOC4buRVOG7rl3DsyPhu67huqEk4bqnw6Dhu65bw6zEkeG6p+G7rls94bqnVOG7ruG6teG6o+G6p+G6oeG7riLhuq0j4bqn4bqh4buuw63huqFvXeG7rmbhuqF74bqlVVVV4buuR8OsI+G7ruG6teG6oznhuqXhu67DrWgjVOG7rl09XeG7rsO1JuG7riAm4buu4bq14bqjOOG6p+G7rsOt4bqtJOG6p+G7ruG7qeG7q+G7reG7ruG7jTfhu67GocONw41GU+G7rsOt4bqhJOG6p+G6oeG7rsOiPmbhu67hu40k4buuWyPhuqfhu67huqEk4bqn4bqh4buuZ8Osw7Thu65d4bqhNuG7ruG6oeG6rSXDreG7riDhurnhuqfDoOG7rl1qI+G7rl09XeG7rsOt4bq74buuw6DhuqM94bql4buuaT3DreG7rsOt4bqhxJHhuqdU4buuXeG6oeG7h1Phu64ge8O04buu4bqlJeG6p+G6oeG7rl3EkeG6p8Og4buuw609XeG7rsOtw6zDtDXhuqfhu67DrWjDrMO0N+G6p+G7ruG6p+G6oTvhuqXhu67huqco4bqnw6Dhu65dI+G6reG7ruG6p+G6oT7huqfhu67DreG6oW1d4buuXWoj4buuXT1d4buuXeG6oWrhu65dw6rhu65p4buD4buuaSrhuqfhu67DtcOsKcOtVOG7ruG6teG6o+G6p+G6oeG7riLhuq0j4bqn4bqhVOG7rlvDrMSR4bqn4buuWz3huqfhu67DreG6oW9d4buuZuG6oXvhuqXhu67DrWg14bqn4buuIOG6ryPhu65bJOG6p1Phu64g4bq54bqj4buu4bqnw6Br4buuXT3huqfhu65b4bq54buu4bq14bqvZuG7rsOt4bqh4buB4bqj4buuXT5m4buu4bqn4bqhPmbhu67huqfhuqHDsuG6p8Og4buuw63huqHEkeG6p8Og4buuw63huqPhuqfhu67huqXhur/huqPhu67hu4034buuxqHDjcONRlVVVeG7rsONw6zDtOG7ruG6p+G6oeG6ozXhuqfhu67DtSbhu67hu7Eo4bqn4buuw4Lhu5Hhu67hu4194bqn4buuXeG6oWwj4buu4bql4buD4buuaOG6ueG6p8Og4buuIGzhu4dd4buuIuG6ozjhuqfhu67DrcOjXeG6oeG7ruG7jeG7ieG6p8Og4buuaCPDrOG7riPhuqfhu67DreG6rSThuqdU4buuXcSR4bqnw6Dhu67DrT1d4buuw63huqFvXeG7ruG6oSThuqfhuqHhu65pKuG6p+G7rsO1w6wpw63hu65d4bqhbCPhu64gKuG6peG7rlsq4bqtU+G7rsO1JuG7rsON4bqhYuG7ruG7q2zhu4HhuqfDoOG7rl3huqE+4bql4buuw63huqM24bqn4buuIOG6ueG7ruG6oeG6rSThuqfhu67DreG6oSThuqfhuqHhu65dPV3hu65d4bqh4bqx4buuw63huqM1w6zhu67hu4034buuxqHDjcONRlPhu67hu43huqM4XeG7rsOi4bqjNeG6p+G7ruG6tTbDrVThu65bI+G6reG7rsOt4bqjNcOs4buuaSrhuqfhu65m4bqhe+G6peG7rl3huqHhuq3hu65dPV3hu67huqHhurnhu64iKOG6p+G7rl3huqvhuqfhu67DoCxm4buu4bqn4bqh4bqjN8Os4buu4bq14bqh4bqp4buu4bq14bqhP+G6p1VVVeG7pi9mxajhu6Zm4buuXcOiI2lp4buc4busZuG7qeG6rSLDtOG7rMWo4bum4bqj4bqlw6Dhu65paF3hu5zhu6wvL10i4bqnVVsj4bqtw63huqEj4bqn4bqh4bqh4bqtI1Xhu43huqcvIjBp4bq1w63huq1mL+G6pzDhu49pL1dAWMOdL8Od4bu4IllXVlZWVlbDrVhWWOG7uMOdWVjDolhV4bqzZsOg4bus4buuL8Wo4but4bqtJOG6p+G7rl3EkeG6p8Og4buuw609XeG7riDhuqPhu67hurXhuqM54bql4buuw61oI+G7rsOtJeG6o+G7rl3DquG7rmnhu4Phu67DoOG6ozbDreG7ruG6peG6u+G7rl1qI+G7riPhuqfhuqHhu67hu60k4bqt4buuw5XDrCjhuqfhu67hu6ts4buB4bqnw6BU4buuw7Um4buu4buxKOG6p+G7rsOC4buRVeG7pi9mxajhu6Zm4buuXcOiI2lp4buc4busZuG7qeG6rSLDtOG7rMWo4bupw6zhurvhuqPhu65d4bqh4bqjN8Os4buuw6Ik4bql4buu4buN4bqjOF3hu67DrSXhuqPhu67huqHDrMO0OOG6p1Thu64g4bqtJOG6p+G7riAm4buu4bqnw6DhuqEw4buuWz3huq3hu65dPeG6reG7riA94bqn4bqh4buuw6DhuqM94buuw63Eg+G6p+G6oeG7ruG6ocSD4bqn4bqh4buuw63huqFvXeG7ruG6oeG6ozjhuqfhu67hu43huqM4XeG7rsO1KMO04buuIm/huqfDoOG7rsO1JuG7rsahw43DjUZU4buu4bqn4bqhw7LhuqfDoOG7ruG6teG6oeG6qeG7ruG6teG6oT/huqfhu67hu41s4bq/4bqnw6Dhu67huqU6XeG7ruG7jSThu67DoOG6oyrhuqPhu65m4bqhPWbhu64gN+G7rmgj4buu4bqn4bqhO+G6peG7rsOt4bqhb13hu67huqHhuqM44bqn4buuXeG6oeG6seG7rsOt4bqjNcOs4buuw6DhuqMj4bqt4buuXWoj4buuw63hurHhuqfhuqFV4buu4butNuG6p+G7ruG6pyPDtFThu67huqHDrMO0OOG6p+G7riAm4buuw61o4bqjOeG6p+G7ruG6teG6oSPhuqPhu64gbOG7h13hu67hu7bhu65d4bqhw6zhur3huqPhu67DreG6oW9d4buuZuG6oXvhuqXhu64j4bqn4buuw63huq0k4bqnVOG7rsOtaOG6reG6p8Og4buuIOG6qeG7rl3huqnhu65Z4buuXeG6ocOs4bq94bqj4buuaSrhuqfhu67DtcOsKcOt4buuw6Lhu4sj4buuw6Al4bqtVOG7rljhu65d4bqhw6zhur3huqPhu67DoOG6oyPhu65p4buLXVThu67DoOG6oyPhu65dPOG6peG7ruG7jSThu65Y4buuXeG6ocOs4bq94bqj4buuaCPDrOG7riPhuqfhu67DreG6rSThuqdT4buuV+G7tOG7rl3DquG7rmnhu4Phu67DoOG6ozbDreG7ruG6peG6u+G7riBs4buHXeG7rl0pZuG7rsOg4bqjKcO04buuXeG6oW3huqfDoOG7ruG6p+G6oT7huqfhu64gauG7riDhuqM3w6zhu67hurXhuqM44bqn4buuxqHDjcONRlPhu64gJuG7rl0pZuG7rlfhu7JW4buuw6DhuqMpw7Thu67DtT1d4buu4bqn4bqhPuG6p+G7ruG6p8Ogw6zDqeG6p+G7rsOgZV3hu67DtcOsKcOt4buuw7Vt4buuXeG6oeG6reG7rl09XeG7rmkq4bqn4buuZuG6oXvhuqXhu65oI8OsVOG7rsOt4bqhasO04buuaSrhuqfhu67hu40k4buuV+G7suG7rsOg4bqjKcO04buuw7U9XeG7ruG6p+G6oT7huqfhu67huqfDoMOsw6nhuqfhu67DoGVd4buuw7XDrCnDreG7rsO1beG7riBl4bqj4buu4buN4bq/4bqj4buuaSrhuqfhu65m4bqhe+G6peG7rsOt4bqh4bqvw61VVVXhu6YvZsWo4bumZuG7rl3DoiNpaeG7nOG7rGbhu6nhuq0iw7Thu6zFqOG6tDbDreG7rsOiw6w+4bqn4buuW8Os4bq74bqj4buuw6Ik4bql4buu4buN4bqjOF1U4buuIMOp4bqnw6Dhu65d4bqhw6Phu67huqAk4buu4bqgw6zDtOG7rsOA4bqjPWbhu64t4buuRuG6oeG6qeG7ruG7q+G6oT3huqfhuqHhu67hu4w/4bqn4buuZuG6oeG6q+G6p8Og4buuIOG6ozfDrOG7rmbhuqFl4bqj4buu4buNOOG7rmnhuqPhuqfhuqHhu67GocONw41G4buuw63hurHhuqfhuqHhu67DjeG6oSPhuqfhuqHhu67huqDhuqkjVOG7rsOtaGzhu4PhuqfDoOG7riDhuq0k4bqn4buuXcSR4bqnw6Dhu67DrT1d4buuICbhu64gPeG6p+G6oeG7rsOg4bqjPeG7rl0j4bqt4buu4bqn4bqhw7LhuqfDoOG7ruG6p+G6veG7rsOib11U4buuw63huqEk4bqn4bqh4buuZ8OsKuG7ruG6pSThu67huqHDrMO0OOG6p+G7rsONaOG6ozjDrOG7rknDquG6p+G7riAm4buuw6Ik4bql4buuIGzhu4dd4buuw61o4bqt4bqnw6Dhu65dxJHhuqfDoOG7rsOtPV3hu67DtSjDtOG7riJv4bqnw6Dhu67DtSbhu67GocONw41GVeG7ruG7rTnhu65dPV3hu67DtSbhu67hu4034buuIMOjXeG6oeG7rsahw43DjUbhu67DreG6oTDhuq3hu64g4buL4bqnw6Dhu67hurU24buu4bqh4bqtJV3huqHhu64gN+G7rmgjVOG7riDDqeG6p8Og4buuXeG6ocOj4buuIDfhu67huqfDoOG6oeG6r+G7ruG7qeG7q+G7reG7rl09XeG7rl0pZuG7rl084bqn4buuZuG6oSjhuqfhu65dxJHhuqfDoOG7ruG6p+G6oeG6ozjhuqXhu67hu43EqeG7rl3EqeG7rsOt4bqhOeG7rl3huqHhuq3hu67DrW7huqfDoOG7rsOt4bq74buuXeG6oW1dVOG7rl094buu4bqn4bqhKOG6p+G7ruG6p+G6oWzhu67huqHhurnhuqPhu65m4bqhxKnhu67huqfDslThu67DreG6oSPhuqfhuqHhu67huqfhuqM14bqnVOG7ruG6p8SR4bqnw6Dhu64iKOG6p1Phu65dPV3hu65dKWbhu65d4bqhw6PhuqfhuqHhu65nw6zDtDfhuqfhu65dPOG6p+G7rl3huqnhu65pb+G7ruG7jSThuq3hu65dw6zhurld4buu4bqlJeG6p+G6oeG7ruG6pTThu67hu40k4buuZ8Osw7Q2w63hu67DouG6ozjDreG7ruG6ocOq4bqn4buu4bqnw7Ij4buuIDnhu67huqHhuq0k4bqn4buuw63huqEk4bqn4bqh4buuXT1d4buuw63huqM1w6zhu65d4bqhw6Phu67GocONw41G4buu4bqn4bqhbOG7rsO1KMO04buuIm/huqfDoOG7rl3huqHDrOG6veG6o+G7rsOt4bqhb13hu65m4bqhe+G6peG7riPhuqfhu67DreG6rSThuqdU4buuXcOzI+G7ruG6oSThuqfDoOG7ruG6teG6o+G6p+G6oeG7riLhuq0j4bqn4bqh4buuw63huqFvXeG7rmbhuqF74bql4buuI+G6p+G7rsOt4bqtJOG6p1Thu67DouG6ozXhuqfhu67hurU2w63hu67DreG6ozXDrOG7rsOt4bqhxKnhu67huqfEkeG6p8Og4buuaSrhuqfhu65d4bqh4bqt4buu4bqnw6Bs4buB4bqj4buuIijhuqdVVVXhu6YvZsWo4bumZuG7rl3DoiNpaeG7nOG7rGbGocOsw63huqHhuq1o4busxajhu4xVxqHhu6YvZsWo

V.A

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]