(vhds.baothanhhoa.vn) - Kỳ thi tốt nghiệpTHPT sẽ được tổ chức vào ngày 7 và 8 - 7, đến nay huyện Triệu Sơn đã sẵn sàng các điều kiện để tổ chức kỳ thi an toàn, nghiêm túc, công bằng, khách quan, đúng quy chế.
w4JQxJBDw5Lhu6bhu4Y/P+G7uUIlcVE64bumw5VCQz86MeG7psOV4bu5QjrDlTA6LeG7huG7plHhu6DGr8ODQ8OZOz86UeG7njHEgkLhuqRxJlHhu5o7Q3Dhu7bGr0PDklA7TsavQ8OTVEM6WDpDw5Lhu4LDkkPhu45RxqA7Q+G7pFHhu5rGr0PDklDhu6hD4bukM0M6UFFDOlg6Q8av4bugUFHhu5olQ3Hhu4Xhu6NxQ8avScWoQ0VERUXDgi9QxJDhuqTDgiVDw5Lhu6bhu4Y/P+G7uUIl4buFw5Xhu4bhu4xC4bqk4buJM0M6UFFDOlg6Q8av4bugUFHhu5olceG7heG7o3FDP+G7mEPhu448I8OSQzrhu7JDw5JQPsOSQyLhu4Thu6hDxq/hu6Dhu4QxQ8OKQyLhu4RD4bq+Qy1Dw4rhuq5D4buO4buWxq9Dxq/hu4YxQ1A7MeG7msavQ3EmUeG7mjtDcOG7tsavQ+G7jkhDP8Soxq9DP+G7hMav4bugQ8OS4buCw5JD4buOUcagO0Phu6RR4buaxq9D4buO4bucQzrhu7JDw5JQPsOSQ+G7pDNDOlBRQ+G7hsavQzrhu6jhu4TGr+G6rkPGr+G7oFBR4buUxahDOizDkuG6rkPDklfGr+G7oEPDk8OMxq/hu6Dhuq5D4bukUOG7gsOSUEMqO+G7hsav4bquQ+G7jizGr+G7oEMqOzFDw5JQ4buW4bqww4IvJeG6pMOCJUPDkuG7puG7hj8/4bu5QiXhuqnhu4YlOlHhu6jGr0LhuqTDglHFqOG7oEPDkuG7puG7hj8/4bu5QlHhuqnDlcavOsOVJkJDPzox4bumw5Xhu7lCIFHhu4w6UMODQ+G6vkREJTDEgkNQw5VR4bugUDrDg0PhurrDiUUlMMSCQkM/JsOS4bu5Qi8vw5Lhu4zGr+G6sMOT4buG4buoOlDhu4bGr1BQ4buo4buG4bqwIsavL+G7jMOVP+G7pDrhu6glL8avw5UgPy9FRUXDii9FRMOJ4buMxJDEkOG6uuG6usSQ4bq64buAOsOJxJDEkMOJ4bq64bumROG6sMOZJeG7oOG6oibhu7nhurrhurjhu4BCQ+G7huG7pjrhu7lCcSZR4buaO0Nw4bu2xq9Dw5JQO07Gr0PDk1RDOlg6Q8OS4buCw5JD4buOUcagO0Phu6RR4buaxq9Dw5JQ4buoQ+G7pDNDOlBRQzpYOkPGr+G7oFBR4buaJUNx4buF4bujcUPGr0nFqENFREVFQkMgUeG7jDpQ4bu5QuG6vkREQkNQw5VR4bugUDrhu7lC4bq6w4lFQkMv4bqkYlHhu5zFqEM6UFFDcSY8QMav4bugQ3Hhu4Xhu6NxQ3EmUeG7mjtDcOG7tsavQ8SQQz/EqMavQz/hu4TGr+G7oEPDklDhu6hD4bukM0M6UFFDOlg6Q8av4bugUFHhu5olQ3Hhu4Xhu6NxQ8avScWoQ0VERUXhurDDgi8l4bqkw4IlQ8OS4bum4buGPz/hu7lCJeG6reG7qOG7jDFC4bqk4buFOzHhu5rGr0NxJlHhu5o7Q3Dhu7bGr0PDkuG7qkM64buyxq/hu6BDP1hDReG6sETDiuG6uEM6UFJDP1HGr1BD4buOScav4bugQ+G7pDJD4buMfUM6UFFDOlg6Q8av4bugUFHhu5olQ3Hhu4Xhu6NxQ8avScWoQ1Dhu6zDkkNFREVF4bquQzpGUUPhurhD4buOUeG7nMWoQzpQUeG6rkPhu6BZxajDg0NxJjxAxq/hu6BDceG7heG7o3FDcSZR4buaO0Nw4bu2xq9DxJDhuq5DcSY8QMav4bugQ3Hhu4Xhu6NxQ3EmUeG7mjtDcOG7tsavQ0Xhuq5DcSY8QMav4bugQ3Hhu4Xhu6NxQ3EmUeG7mjtDcOG7tsavQ8OJQyLhu4RDcSY8QMav4bugQ3Hhu4Xhu6NxQ3EmUeG7mjtDcOG7tsavQ+G6uOG6sENiWcav4bugQzpQQFHhuq5DUDsx4buaxq9Dw5NYQzomUkPEkEPhu45R4bucxahDOlBRQ+G7jH1DJVDhu7DGr+G7oEM6RlFDcSY7xq/hu6BDOkrFqEPhu4Phuqtray3hu4Phuqtx4buvQ1A7MeG7msavQyLhu7hRQ8SQREMlUOG7sMav4bugQzpQUeG6sMOCLyXhuqTDgiVDw5Lhu6bhu4Y/P+G7uUIl4bqt4buo4buMMULhuqRi4bucQ+G7jkfFqEPDk0fhu6hDw5JQ4buoQ+G7pDNDOlBRQ+G7jFHhu6LGr0Mm4buGQ+G7hsavQzrhu6jhu4TGr+G6rkPGr+G7oFBR4buUxahDOizDkuG6rkPDklfGr+G7oEPDk8OMxq/hu6Dhuq5D4bukUOG7gsOSUEMqO+G7hsav4bquQ+G7jizGr+G7oEMqOzFDw5JQ4buW4bquQ+G6reG7hsavQ+G6qVBVQ+G7jkbhu6hD4bqy4bqt4bqpYuG6tEPhu6QzQzpQUUPhu45IQ8OSUFVD4buORuG7qEPDkuG7gsOSQzomPEDGr+G7oEM6JuG7lMavQ+G7jlThu4ZDw5Phu4TGr0NQOzHhu5rGr0M6UH3DkkNQUeG7msavQ8av4bugUFHhu5TFqEM6LMOS4bquQ1BR4buaO0MqO0dDw5Lhu4LDkkPDklfGr+G7oEMiUeG7msOSQ+G7jkhDJVBKxq9Dw5JXxq/hu6DhurDDgi8l4bqkw4IlQ8OS4bum4buGPz/hu7lCJeG6reG7qOG7jDFC4bqk4bqp4buCw5JDOiY8QMav4bugQ3Hhu4Xhu6NxQ8av4bu2UUPhu47hu4o6Q+G7jlThu4ZD4buOUeG7nMWoQzpQUUMlUFhRQ1AjJUMi4bu4UUPDkuG7gsOSQ8OS4bu2Qyo74buGxq/huq5D4buO4bu2xq9DIlRD4bumUeG7lMavQyo74buGxq9D4buOR8WoQ8OTR+G7qEPDkuG7gsOSQ+G7jlHGoDtD4bukUeG7msavQ8OSTMavQzpQUeG7ljpD4buO4bucQzrhu7JDw5JQPsOSQ+G7pDNDOlBRQzpQw5Xhu6hD4buOLMav4bugQ1A84bu4xq/hu6BD4buMT8avQzpGUUPDkuG7gsOSQyJJxq9Dw5NHxq9Dw5JQVUPhu45G4buoQ8OSKOG7hkPDkkslQzom4buUxq/EgkPDklA7TsavQ8OTVEPDkuG7tkM/PUMiTTpDw5JQSzpDIuG7hEPDkuG7gsOSQ+G7jlHGoDtD4bukUeG7msavQyVQIcOSQyIhQzpQUUM6UMOV4buoQyo7MUPhu45Uxq9QxIJDJuG7hEM/4buo4buCOuG6rkPhu6ZR4buUxq9DUOG7mkPGr+G7tlFDScav4bquQ8av4bugUFVDw5JQ4buoQ8OS4buCxq9Dw5PDnUPhu6BR4buCxahDP+G7gjpDOlBR4bquQ8OS4buCxq9Dw5PDnUPDkuG7qFFDOlBR4bqwQ2JZxq/hu6BDOlBAUeG6rkM6TSVDUDtLxq9D4bufOzFDw5JQ4buWQzpQUUMi4buEQ8av4bugUFHhu5olQyIhQzrhu7JDw5JQPsOSQzpQUUPDklDhu6hDw5Lhu4LGr0PDk8Od4bquQyVQ4buyQ8OTUeG7lsavQ+G7nzsxQ8OSUOG7lkM6UFHhuq5D4bumVMOSUEM6UFFDIuG7hEPhu6BR4buC4buoQ+G7jCHDkkM6PEM6PD3Gr+G7oEPDklDhu6hDOlBSQz9Rxq9QQzomPOG7uMOSQ+G7pFBRQzpQUeG6sMOCLyXhuqTDgiVDw5Lhu6bhu4Y/P+G7uUIl4bqt4buo4buMMULhuqTDglHFqOG7oEPDkuG7puG7hj8/4bu5QlHhuqnDlcavOsOVJkJDPzox4bumw5Xhu7lCIFHhu4w6UMODQ+G6vkREJTDEgkNQw5VR4bugUDrDg0PhurrDiUUlMMSCQkM/JsOS4bu5Qi8vw5Lhu4zGr+G6sMOT4buG4buoOlDhu4bGr1BQ4buo4buG4bqwIsavL+G7jMOVP+G7pDrhu6glL8avw5UgPy9FRUXDii9FRMOJ4buMxJDEkOG6uuG6usOJROG6ujrDieG6uuG6vMOJ4bq64bumROG6sMOZJeG7oOG6oibhu7nEkMOKREJD4buG4bumOuG7uUJxJlHhu5o7Q3Dhu7bGr0PDklA7TsavQ8OTVEM6WDpDw5Lhu4LDkkPhu45RxqA7Q+G7pFHhu5rGr0PDklDhu6hD4bukM0M6UFFDOlg6Q8av4bugUFHhu5olQ3Hhu4Xhu6NxQ8avScWoQ0VERUVCQyBR4buMOlDhu7lC4bq+RERCQ1DDlVHhu6BQOuG7uULhurrDiUVCQy/huqTDgi8l4bqkw4IlQ8OS4bum4buGPz/hu7lCJeG6qeG7hiU6UeG7qMavQuG6pOG7hTsx4buaxq9DcSZR4buaO0Nw4bu2xq9Dw5Lhu6pDOuG7ssav4bugQz9YQ0XhurBEw4rhurhDOlBSQz9Rxq9QQ+G7jknGr+G7oEPhu6QyQ+G7jH1DOlBRQzpYOkPGr+G7oFBR4buaJUNx4buF4bujcUPGr0nFqENQ4busw5JDRURFRUM6RlFD4bq4Q+G7jlHhu5zFqEM6UFHhurDDgi8l4bqkw4IlQ8OS4bum4buGPz/hu7lCJeG6reG7qOG7jDFC4bqk4bujUFhRQ1AjJUMi4bu4UUNxJjvGr+G7oEM6SsWoQ3ZDOuG7lkNQOzHhu5rGr+G6rkPhuq3hu5rGr1BDIlHhu5rGr0Ni4buGQ+G7pFDhu6jhu4ZDUDsx4buaxq/huq5Dw5Lhu4LDkkM6JjxAxq/hu6BDceG7heG7o3Hhuq5D4bqp4buG4buoQ+G7juG7iMav4bugQ2tXxq/hu6BDxq/hu6BQUeG7miXhuq5DcSY7xq/hu6BDOkrFqEPhu4Phuqtra0MtQ+G7g+G6q3Hhu69DOlA8QMav4bugQzA7MeG7lMavQ8OSTSVDxq9QTTpDIuG7hEPDk+G7guG7qEPDkuG7guG7qEPGr1Dhu4bGr1BDIsagQ+G6reG7hsavQ+G6qVBVQ+G7jkbhu6hDOlBRQ1A7MeG7msavQzpTxq9QQ1BTxq9QQzpQUkM/UcavUOG6rkPDkuG7gsavQ8OTw53huq5D4bugUeG7guG7qEMiUeG7lMav4bquQ8avUErGr0MiUeG7lMavQzpQ4buGxahD4bugUeG7hkM64buyQ8OSUD7DkkPhu6QzQzpQUUPDkuG7qkPhu6ZR4buUxq9DKjvhu4bGr0Phu47hu5bGr0Phu4xUw5JQQ+G6qWzhu7Fm4bqrLcSQ4buAQ+G7juG7nEPDkuG7qkMlUDzhu7bGr+G7oEPhu4LGr0MwW0Phu6YyQzpQw5Xhu6hDUDzhu7jGr+G7oEPhu4xPxq9Dw5Io4buGQ+G6rcOdQ+G7g+G6q+G6oGJx4bqww4IvJeG6pMOCJUPDkuG7puG7hj8/4bu5QiXhuq3hu6jhu4wxQuG6pOG7o1Dhu7DGr+G7oEPhu4PhuqvhuqBicUMlUFhRQ1AjJUMi4bu4UUPDkuG7gsOSQ8OS4bu2Qyo74buGxq/huq5D4buO4bu2xq9DIlRD4bumUeG7lMavQyo74buGxq9Dw5JQVUPhu45G4buoQ3EmO8av4bugQzpKxahD4buD4bqra2tDLUPhu4Phuqtx4buvQ8OSUDtOxq9Dw5NUQ+G7jkfFqEPDk0fhu6hDw5Lhu4LDkkPhu45RxqA7Q+G7pFHhu5rGr0MixqBDw5Lhu7ZDPz1DIk06Q8OSUEs6Q8OSUOG7qEPhu45R4bucxahDOlBRQ+G7jH1DJVDhu7DGr+G7oOG6sMOCLyXhuqTDgiVDw5Lhu6bhu4Y/P+G7uUIl4bqt4buo4buMMULhuqThuqnhu4LDkkPhu6Z9w5JD4bumPCPGr+G7oEPDk0fhu6hDIuG7muG6rkMlUCHDkkMiIUPhu6QzQzpQUUPhurLhuqlXxq/hu6BD4buGxq9DUDsx4buaxq/huq5D4bqt4buGxq9D4bqp4buF4bufcENQOzHhu5rGr+G6rkNxJjvGr+G7oEM6SsWoQ3ZDOuG7luG6rkNiUeG7msavQ+G7pn3DkuKApuG6tEMlUFhRQ1AjJUMi4bu4UUPDkuG7gsOSQ+G7juG7tsavQyJUQ+G7plHhu5TGr0MqO+G7hsavQzBKMUPhu4x9xq/hu6BD4buk4buWQ1Dhu6hGw5JQ4bquQyVQPOG7tsav4bugQ+G7gsavQ8OSIUM6UOG7nEPDkijhu4ZD4buO4bu2xq9DIlRDxahTxq9QQ+G7juG7nEM64buyQ8OSUD7DkuG6rkM6JlHhu5zGr0Phu6RQ4buGUUM6UH3DkkNQUeG7msavQ8av4bugUFHhu5TFqEM6LMOS4bquQ+G7pFQlQzpQQFHhuq5DUFHhu5o7Qyo7R+G6sMOCLyXhuqTDgiVDw5Lhu6bhu4Y/P+G7uUIl4bqt4buo4buMMULhuqTDglHFqOG7oEPDkuG7puG7hj8/4bu5QlHhuqnDlcavOsOVJkJDPzox4bumw5Xhu7lCIFHhu4w6UMODQ+G6vkREJTDEgkNQw5VR4bugUDrDg0PhurrDiUUlMMSCQkM/JsOS4bu5Qi8vw5Lhu4zGr+G6sMOT4buG4buoOlDhu4bGr1BQ4buo4buG4bqwIsavL+G7jMOVP+G7pDrhu6glL8avw5UgPy9FRUXDii9FRMOJ4buMxJDEkOG6uuG6uuG6vEThu4A64bq+w4rhurpE4bq84bumROG6sMOZJeG7oOG6oibhu7nEkEThurxCQ+G7huG7pjrhu7lCcSZR4buaO0Nw4bu2xq9Dw5JQO07Gr0PDk1RDOlg6Q8OS4buCw5JD4buOUcagO0Phu6RR4buaxq9Dw5JQ4buoQ+G7pDNDOlBRQzpYOkPGr+G7oFBR4buaJUNx4buF4bujcUPGr0nFqENFREVFQkMgUeG7jDpQ4bu5QuG6vkREQkNQw5VR4bugUDrhu7lC4bq6w4lFQkMv4bqkw4IvJeG6pMOCJUPDkuG7puG7hj8/4bu5QiXhuqnhu4YlOlHhu6jGr0LhuqThuqkI4bu2Qz89QyJNOkPDklBLOkMlUCHDkkMiIUPhu6QzQzpQUUPhu45IQ+G7jjwjw5JDw5Lhu4LDkkPhu45R4bucxahDOlBRQ8OSUDtOxq9Dw5NUQ8OSUDtD4buO4buC4buo4bqww4IvJeG6pMOCJUPDkuG7puG7hj8/4bu5QiXhuq3hu6jhu4wxQuG6pHFQTDFD4bugUeG7guG7qEPEqeG7lEPhuqlXxq/hu6BD4bqpUFLGr1Dhuq5D4bujUOG7qkPhu4VR4buaO0M6Jjw9xq/hu6BDcSY8QMav4bugQ3Hhu4Xhu6NxQ3EmUeG7mjtDcOG7tsavQ8SQQ8OSUOG7qEPDk1Hhu5Y6w4NDYlHhu5zFqEM6UFFDOkZRQ3EmPEDGr+G7oENx4buF4bujcUNxJlHhu5o7Q3Dhu7bGr0PEkEPDkuG7qkPDicOK4bq+QzpQUkM/UcavUEPhu6bhu4RDUOG7rMOSQz9Rxq9QQ8OSKOG7hkM6JjxAxq/hu6Dhuq5DxJDDiuG6ukM6UFJDP1HGr1BDw5Io4buGQ3EmPEDGr+G7oEPhu6NQ4buyQzpQV8av4bugQ3EmUeG7mjtDcOG7tsavQyLhu4RD4buAw4pDOlBSQz9Rxq9QQzp9Q+G7jOG7qOG6sENrUOG7hEM6JjxAxq/hu6BD4buOSEPDklA7TsavQ8OTVENFw4pDJVDhu7DGr+G7oEM6UFFDw5JQUsavUEM6UD7DkuG6rkNFQyVQ4buwxq/hu6BDOlBRQ+G7jH1DJVDhu7DGr+G7oOG6rkPEkEMlUOG7sMav4bugQzpQUUPDklBAQzpQUkM/UcavUEM6fUPhu4zhu6hDIuG7uFFD4buOTDFD4buOKEPDkuG7tkM/PUMiTTpDw5JQSzpDOlDDleG7qEMqOzFD4buOVMavUOG6sENi4buWxq9Dxq/hu4YxQ8avUOG7hEM6JjxAxq/hu6BD4buOSEPDkuG7tkPDk0fGr0NQ4buo4buExq9DOlDhu4TGr1BDIlHhu5rDkkMm4buEQz/hu6jhu4I64bquQ8OT4buyQz87xq/hu6BDw5Lhu7ZDPz1DIk06Q8OSUEs6Q8OSUOG7qEPhu45R4bucxahDOlBRQzpQw5Xhu6hDKjsxQ+G7jlTGr1DhurDDgi8l4bqkw4IlQ8OS4bum4buGPz/hu7lCJeG6reG7qOG7jDFC4bqka+G7oOG7qOG7hFFDJuG7hkPDkuG7gsOSQyVQPOG7tsav4bugQ+G7gsavQ+G7jkfFqEPDk0fhu6hD4buGxq9Dxq9Rxq9QQzomTTpDOn3EgkPDklfGr+G7oEM64buCw5JDIuG7mkM/UcavUEPhu4bGr0M64buo4buExq9DOlB9w5JDJVBOxahDOkZRQ8OS4buCw5JD4buOUeG7nMWoQzpQUeG6rkNQw51RQ+G7jlnGr+G7oEM6UFHhuq5Dw5Ipxq/hu6BDxq9QPEM9Q8OS4buCw5JDxq9Q4buEQ1Dhu4TGr+G7oOG6rkMqO+G7gsavQ0nGr+G6rkPGr1Dhu4RDxq/hu6BQVUPGr+G7tlFDw5Lhu6pD4bugUeG7guG7qEMiUeG7lMavQyLhu4RDUOG7rMOSQz9Rxq9QQz9Rxq9QQ1Dhu6hGOsSCQ8OS4buCw5JD4buOUcagO0Phu6RR4buaxq9DIsagQzpQV8av4bugQzpRxq9D4bumUeG7lMavQ+G7pkbDkuG6rkPhu45R4buaxq/huq5Dxq884bu4w5Lhuq5DJVDhu7DGr+G7oEPDklBYxq/hu6BDw5JQ4buCMUPGr+G7suKApkPDkinGr+G7oEPhu448I8OSQ8OS4buCw5JD4buOUeG7nMWoQzpQUUPDklA7TsavQ8OTVEPDklA7Q+G7juG7guG7qEMi4bu4UUMlUDzhu7bGr+G7oEPhu4LGr0PDkiFDOlDhu5zhurDDgi8l4bqkw4IlQ8OS4bum4buGPz/hu7lCJTc7OlDhu6gmQuG6pHEmO8av4bugQ3FQKDHDgi8l4bqk

Trung Thủy

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]