(vhds.baothanhhoa.vn) - Việc tận dụng những nguyên vật liệu thiên nhiên và phế liệu làm đồ chơi, đồ dùng học tập cho trẻ không những giúp trẻ có hứng thú với giờ học, khởi nguồn sáng tạo mà còn gắn kết tình cảm cô trò, qua đó góp phần nâng cao chất lượng giáo dục mầm non.
ZOG7peG7gcOq4buVdsOs4bqs4bqs4bqv4bq9w4I+4bun4bqoduG7m+G6vcSR4buUQ3jDucOq4bqo4bqm4bufw6p24buJd8OqxqHDgMOq4buV4bulxILhu6fhuqXDquG7rsWp4buV4bulw6rhuqjhu6XFqeG7leG7pcOq4bqs4bq8w6rhuqzhu4t4w7nDquG6qMSpeeG6rcOq4bul4bq4eMO5w6rhuqjhu6VCw6rhu6Xhu7Xhu5XDquG6qMO0w4LDquG7lcSQw6zDquG6qOG6puG7n2Qv4bul4buBxJFkw4LDquG7lXbDrOG6rOG6rOG6r+G6vcOC4buk4bubw6zhu5fhur3EkTbhu6dz4buVw6rhuqjDtHjDquG7l0R4w7nDqnjhu6Xhur54w7nDqnjDueG6quG7hHB4w6rhu4DDtOG6qMOqduG7p3PhuqrDquG6qOG7peG7p3B4w6p44bul4buncHjDquG7gOG7icOqw4Lhu6Vxw6p24bunc+G6qsOqduG7iXfDqsahw4DDquG7leG7pcSC4bun4bqtw6rGocOAw6rhu5dDeMO5w6rhu6Xhu7Xhu5XDquG6qMO0w4LDquG7leG7pXnDquG6qOG6puG7n8Oq4buv4bulQXjDucOqeOG7peG6vnjDucOqw7nhu6dCw4LDquG6qOG6puG7n8Oq4buVw73DquG7peG6uHjDucOq4bqo4bulQsOq4buA4bqu4bunw6rDueG7p+G6sMOq4bul4bu14buV4bqtw6rhu6/hu6XhurLhu6fDqnjDueG6qsOAeMOq4bqs4buLeMO5w6rhuqjEqXnDqnfhu4nDquG7leG7s3jDqsO5bXjDquG7r3HhuqjDquG6qMaweOG7pcOq4buVanfDquG7lUHDquG6qOG6puG7s+G6rcOq4bqk4bqqw6zDqsahw73DqsO5w73DgsOqw4Lhu6XDtXjDqnjhu414w7nDquG7lcOsecOq4buV4bul4buP4bqow6p2w4nhurZ4w7nDqsO54bun4buLecOq4buXROG7lcOqd8O1d8OqeHl44bqpZC/DgsSRZMOCw6rhu5V2w6zhuqzhuqzhuq/hur3DguG7lMOsw4Lhuqjhu6d5eOG6vcSRZOG7p3fDucOq4buVdsOs4bqs4bqs4bqv4bq94buX4bqo4bul4bqqd+G7mcOq4bun4buU4bubeOG6qOG7m+G6puG6vcOq4bqs4bqo4buEduG7m+G6r+G6veG7huG7p+G7l+G6qOG7peG6pcOqaOG6v+G6v8OC4buC4bqnw6rhu6Xhu5vhu6fDueG7peG6qOG6pcOq4buFZ2fDguG7guG6p+G6vcOq4bqs4bqm4buV4bqv4bq9Ly/hu5Xhu5d44bqp4buZw6x54bqo4bulw6x44bul4bulecOs4bqp4buAeC/hu5fhu5vhuqzhu6/huqh5w4IveOG7m+G7huG6rC/hu4fhu4fhu4dmL+G7gWho4buXZuG6v8Ot4buB4buB4buBZ+G6qGhpZsOt4buFduG6v+G6qeG7rcOCw7nDouG6puG6r+G7gcOt4bq9w6rDrHbhuqjhuq/hur3hu5RDeMO5w6rhuqjhuqbhu5/Dqnbhu4l3w6rGocOAw6rhu5Xhu6XEguG7p+G6pcOq4buuxanhu5Xhu6XDquG6qOG7pcWp4buV4bulw6rhuqzhurzDquG6rOG7i3jDucOq4bqoxKl54bqtw6rhu6Xhurh4w7nDquG6qOG7pULDquG7peG7teG7lcOq4bqow7TDgsOq4buVxJDDrMOq4bqo4bqm4buf4bq9w6rhu4bhu6fhu5fhuqjhu6Xhuq/hur1o4bq/4bq/4bq9w6rhu6Xhu5vhu6fDueG7peG6qOG6r+G6veG7hWdn4bq9w6ovxJHhu5RBw6pWcMOqPuG7peG7qcOqPuG6quG7hHHhuqjDquG7lUN4w7nDquG7peG7teG7lcOq4bqs4buneOG7pcOqduG7iXfDqsahw4DDquG7leG7pcSC4bunw6rhu5lueMO5w6p4w7nhuqrhu4RweMOqduG7p3PhuqrDquG6qOG6vMOqeOG7peG7p3B44bqpZC/DgsSRZMOCw6rhu5V2w6zhuqzhuqzhuq/hur3DguG7mHnhu5fhu4Thur3EkTzhu4t4w7nDqnjDueG7ieG7hMOq4buH4bq/LWfhuq3DquG7lUHDqlZww6o+4bul4bupw6o+4bqq4buEceG6qOG6rcOqw7nhu6fhu4t5w6rhu4Dhu6dweMOqPuG6psOJ4bqweMO5w6pXw7V3w6p4eXjDqsagQXjDucOqPMSCeMOqYj4hw6o+4bulw6x44bulw6rhu6TDvcOsY8Oqd8OseMO5w6rGoXF4w6p24bquw4LDquG7pHnDrMOq4bukw4B4w7nDqmJmLWfDquG6qOG6quG6ouG7p2PDquG6puG7j+G6qMOqeOG7peG7p3LhuqrDqsahw4DDquG7l0N4w7nDqnjhu6XDicOq4bqo4bulw4nhuq7hu5Xhuq3DquG7mULhuqjDquG7leG7pcaw4bqtw6rDueG7p+G7j+G7hMOq4buX4buLeMOqeOG7peG7p3LhuqrDqnfhu4nhuqrhuq3DquG7r+G7nXnhuq3DquG7r+G7m3nhuq3Dqnbhu4vDquG7leG7jeG7hMOq4buv4bulQeG6qeG6qeG6qcOq4buVQ3jDucOq4bqs4buL4buV4bulw6p34buneOG7pcOq4bul4bu1w6zDqsahdMOq4buVQ3jDucOq4buV4buL4buVw6rhu5t3w6rhuqjGsHfDquG7peG7p3ThuqrDquG7gHLDquG7leG7i+G7lcOqdnnEqeG7p8Oq4bqmw6zhuqrDquG7lcSQw6rhuqThuqpq4bqpw6pYw7nDrOG7hMOq4bqsw6zhuqrDqsahw73huq3Dqnbhuq7DgsOq4bul4bu14buVw6rhuqjhuqbhurLDqnhweMOq4bqsQeG7p8OqeOG6ouG7p8Oq4buA4bqu4bunw6p44bul4buncuG6qsOq4buV4buLeOG7pcOq4bqow6zhu4TDquG6qEbDquG7pXl4w6rDueG7p8SCw6rhu5XDrHnDquG7guG6qnjDucOqw4Lhu6V5eMO5w6rhuqjhuqZqw6p24bqw4bunw6rhu5Xhu43huqrDquG7peG7t+G7p8Oq4oCc4buVeXjDquG7pWvhu4TDquG7r3TDquG6qHB4w6p2ecSp4bunw6rhuqbDrOG6quG6rcOq4buVxJDhuq3DquG6pOG6qmrDqnfhu4nDqnfGsHjhu6XDquG7meG7p3HhuqjigJ3huqnDqinDgOG7p8Oq4buv4bul4bunw6rGocOJ4bq24buVw6rhu5VBw6rhuqjhu6VBeMO5w6rhu5nhu4t5w6rhuqjhu6dx4bqow6rhu6Xhu7Xhu5XDquG6qOG7p3HDgsOq4bqoROG7lcOq4buA4bqu4bunw6rhu4Dhu6dz4buVw6p24buJd8OqxqHDgMOq4buV4bulxILhu6fDquG6qOG7pcaww6rhuqjhu4/huqjDquG7lWrDquG7leG7i+G7lcOq4bubd8OqeOG7pWrhu4TDqnZweMOq4bqm4bubecOq4bul4buzw6rhu4DDg8Oq4bqow6zhu4TDquG7pXnDrHjDquG7pUHhuqnDquG7lOG6uMOq4bqo4bulccOq4bqo4bunceG6qMOq4bul4bu14buVw6rhu5lt4bqow6rGocO14bqqw6rhu4Dhuq7hu6fDqnjhu6dyd8Oq4buA4bqq4bunw6rhu4Dhu4nDquG6qOG7p3F4w7nDquG7lcOJ4bqw4bun4bqtw6rhu5fDieG6ruG7p8Oq4bqs4bq8w6rhu6XDieG6rnjDucOq4buX4buTeMOq4buVxJDDrMOq4buVQcOqw7nhu6fhu4t54bqtw6rhu5Xhu4vhu5XDquG7m3fDqsOC4bul4buNeMOq4bqo4bul4buJeOG7pcOq4buV4buL4buVw6p44bulw7134bqtw6p3w4Phu6fDquG7mcSpeMOqxqFqd8OqeOG7pcO0eMOqd+G6oOG6qMOq4buA4bunc+G7lcOq4buleeG7iXjDquG6qOG7peG7iXjhu6XDquG7meG7ieG7p8Oq4bul4bu14buVw6rhu5VFeMO5w6p24buJw6rhuqjEqXnDquG6psOsw6p3w714w6rGocOAw6rhu5Xhu6XEguG7p8Oq4buEcOG6qsOq4bqo4bulxanhu5Xhu6XhuqlkL8OCxJFkw4LDquG7lXbDrOG6rOG6rOG6r+G6vcOC4buYeeG7l+G7hOG6vcSRxqDhu6dy4bqqw6rhuqjhu6VCw6rhu4Dhu6nDquG7lcSQw6zDquG6qOG7p3HhuqjDquG7peG7teG7lcOqduG7icOq4buV4buL4buVw6rhu5t3w6rhuqzhu6HDquG6qOG6vMOqeMO94bunw6rhu5Xhu6V5w6p44bulw6zhuqrDqnjDueG7peG7m8Oq4buAcsOqxqFv4buVw6rGoeG7p3R3w6p3w714w6rGocOAw6p3xrB44bulw6p24buJd+G6rcOqeOG7pcOJw6p24buJd8Oq4buV4buJw6rhuqbDgeG6qMOqduG7icOq4buVxJDDquG6qOG7pcaww6rhuqzDisOq4buXRHjDucOqd+G7ieG6qsOq4buVw6x34bqtw6p24buLw6p34buJ4bqqw6rhu4LDrHjhu6Xhuq3DquG7leG7icOq4bqmw4HhuqjDquG7lcO9w6rhuqjhu4vhu5XDquG7l0R4w7nDquG6rOG7i3jDucOqd23huqjhuq3DquG7lXl4w6rhuqjhu6Xhu7fDquG6puG7j+G6qMOq4bqo4bulxanhu5Xhu6XDqmx4w6rhu5Xhu4nDquG6psOB4bqo4bqp4bqp4bqpw6o8w6zhuqrDquG7r+G7peG7p8Oq4buleeG7iXjDquG6qOG7peG7iXjhu6XDquG6rGp4w6rDguG7peG7kXfhuq3DquG7lUHDquG6qOG6puG7s8Oq4bqo4bunccOCw6rhuqhE4buVw6rhu5nhu4nhu6fDquG7peG7teG7lcOq4buAcsOqeOG7pcOJw6rGoW/hu5XDqsah4bundHfhuq3Dqnfhu4nhuqrDquG6rG3hu5Xhuq3DquG7lUF4w7nDquG7l0R4w7nhuqnhuqnhuqnDqnjhu6Xhur54w7nDquG7r+G7p3F4w6rhuqjhu6Xhurjhu5XDqnjhu4nhu4TDqsahcuG6qsOq4bqo4bq8w6rhu5Xhu4vhu5XDquG7m3fDqnjDveG7p8OqdnB4w6rhuqjhu6Xhu5t5w6rDueG6tuG7p8OqRsOq4buVxJDDrMOq4buVQeG6qcOqKOG6qsOseMOq4bqs4buL4bqow6rhuqjhurrDquG6qOG6pnl4w7nDqnbhuq7DgsOq4bul4bu14buVw6rhuqbDrMOqeMO5eeG7ieG7p8Oq4bqs4buNeMOq4bqo4bqmw4nhurB4w7nDquG7lcO9w6rhuqbhu4/huqjDqnjhu6Xhu6dy4bqqw6rGocOAw6rhu5dDeMO54bqtw6rGocOAw6rhu5Xhu6XEguG7p8Oq4buXecOq4buVQcOq4bqo4bqm4buzw6rhu5VDeMO5w6p24buJd8OqeOG7pcOJw6rhuqjhu6VCw6p44bulw4Dhu6fDquG7mUF4w7nhuq3DquG6qOG6psOseOG7pcOqw7nhu6Xhu53DgsOq4bulxrB44bul4bqtw6rhuqjhu6Vxw6rDueG7p+G6ruG7p8OqxqHhuqB4w7nDquG7gMO04bqo4bqtw6rDueG7p8Osw6rhu5XDtXfhuq3DquG7leG7i+G7lcOqdnnEqeG7p8Oq4bulecOs4bqtw6rhu5XDteG6qsOq4buV4bul4bqq4bun4bqp4bqp4bqpw6rhu5RBw6o+4bqq4buEceG6qMOq4buV4bul4bunw6zDquG6rOG7n+G6pcOq4oCcxqDDgMOq4buXQ3jDueG6rcOqxqHDgMOq4buV4bulxILhu6fDqnbhu4nDqnjhu6XhuqrDquG7lcO14bqqw6rhuqjhu6Xhu6dx4bqow6rhu4Rx4bqqw6rDueG7p0LDgsOq4buV4buL4buVw6rhu5V5eMOqw4Lhu6Xhu4vhuqjDquG7peG6quG7hMOqxqHDieG6tuG7lcOq4bqoxal44bulw6rhuqzhu4t4w7nDquG6qMSpeeG6rcOq4bqobHjDucOq4bulecSp4bqow6rGoeG6oHjDucOq4bqo4buldMOqduG6vOG7leG6rcOqw4Lhu6Xhu4vhuqjDquG6qOG6puG7p3R4w6rhu4Byw6rhuqjhuqbFqcOq4bqo4bqqc8Oq4buA4buJw6rhuqjhu6V0w6rhu5Xhu6Xhu4/huqjhuqnDquG7mHB4w6rhu5XEqXjhu6XDqsahw73huq3DquG7gOG7p3Phu5XDqnbhu4l3w6rGocOAw6rhu5Xhu6XEguG7p8Oqw7nhu6dCw4LDquG7leG7i+G7lcOq4bubd8Oq4buVw73DquG7lWp3w6rDueG7p+G7i+G7lcOq4oCc4bul4bu14buVw6p24buJw6rhu5Xhu6XEguG7p+G6rcOq4buV4bulxILhu6fDqnbhu4nDquG7peG7teG7leKAncOq4buA4buJw6rhu4Dhuqrhu6fDquG7gOG7n8Oq4bqo4bunccOCw6p44bulw7R4w6rhu6/hu6dxeMOq4bqo4bul4bq44buVw6p34bqg4bqow6rhu5Xhu4vhu5Xhu6XDquG7leG7pcSQw6rGoeG6oHjDueG6rcOq4buV4buL4buVw6rhu5V5eMOqxqHDieG6tuG7lcOq4bqo4bq8w6rhu5d5w6rhuqjhu6V0w6rhu6Xhu6dzeMOq4bul4bundOG6qsOq4buZ4bunceG6qMOq4buVxJDDrMOqd8aweOG7peG6rcOqxqHhu6dy4bqqw6p44buJ4buEw6rhuqbhu4/huqjDquG7lcO9w6p24bq24bunw6rhu5Xhu6V5w6rhu4Dhu6dz4buVw6rDueG7peG7p8OqeOG7peG6rsOq4buv4buncXjDquG6qOG7peG6uOG7lcOq4buAcsOq4bqsw6zhuqrigJ3huqlkL8OCxJFkw4LDquG7lXbDrOG6rOG6rOG6r+G6vcOC4buYeeG7l+G7hOG6vcSR4buUQ3jDucOqw4Lhu6XDicSCeMO5w6rDguG7peG7i8OCw6rhu5fEqeG7hMOq4bul4bu14buVw6rhu4Dhuq7hu6fDquG7lUHDqj7huqrhu4Rx4bqo4bqtw6rhu5VBw6pYw7nhuqrhu4R1eMOqPuG7peG7qcOqOXF44bqtw6rDueG7p+G7i3nDquG7gOG7p3B4w6o+4bqmw4nhurB4w7nDqlfDtXfDqnh5eMOqPuG6psOJ4bqweMO5w6o+4bul4bunw6rhu5jDqmI+IcOqPuG7pcOseOG7pcOq4bukw73DrGPDquG7lUV4w7nDquG6qOG7pcOJ4bqweMO5w6rhu4Lhuqrhu4RweMOq4bqo4bqiw6rhu5Xhu6Xhurjhu5XDqnjhu6Xhur54w7nDquG7meG6quG6ouG7p8Oq4bqo4bq8w6p24buJd8OqxqHDgMOq4buV4bulxILhu6fhuq3Dqsahw4DDquG7l0N4w7nDquG7peG7teG7lcOq4bqow7TDgsOq4buV4bulecOq4bul4bu14buVw6rhuqzhu6d44bul4bqpw6o+4bul4bubecOqxqHDveG6rcOqd8OD4bunw6rhuqjhuqrDtXjDquG7lUHDquG6rOG7ocOq4buX4buJeOG7pcOq4bqo4bq6w6rhu4ct4buDw6rhu5nhuqrhuqLhu6fDquG7peG7teG7lcOq4buVQ3jDucOq4bqo4bqm4bufw6rhu4DhurrDrMOq4buV4bulxILhu6fDquG7gOG6usOsw6rhu6Xhu7Xhu5Xhuq3DquG7leG7pcSQw6rGoXLDqnfDg+G7p8Oq4buZ4bqq4bqi4bunw6rhuqjhu6Xhurzhu5XDquG7peG7iXjhu6XDquG6rOG7ocOqxqHDieG6tuG7lcOq4buVQcOq4bqo4bulQXjDucOq4buZ4buLecOq4bqo4bqmw4nhuq7hu5XDqsahdMOq4buV4buL4buVw6rhu5t3w6rhu5XDvcOq4bqs4bq8w6rhu5Xhu6Xhuqrhu5F4w6rhu5nhu6nDquG7pXlv4buVw6rhuqjGsHfDquG7peG7p3ThuqrDquG7r+G7p3F4w6rhuqjhu6Xhurjhu5XhuqnDquG7lEHDqjlxeMOq4buV4bulecOq4buZ4bunceG6qOG6pcOq4oCcVuG7iXfDqsahw4DDquG7leG7pcSC4bunw6rhuqbhu4/huqjDqsahw6zDquG7l8SpeMO54bqtw6rDguG7pXl4w7nDqsOC4bulQuG6rcOqxqHDvcOq4buVw73DquG6qOG7pXTDqnbhu4nDqnfhuqDhuqjDquG6qOG7j3fDquG6qOG7peG7p3PDgsOq4bqob3jDucOqd+G7o8OqeOG7peG7jXjDqnjDueG7ieG7hMOq4buH4bq/LeG7geG6v+G6qcOq4buu4bul4bqqeMO5w6rhuqjhu6Xhu6dzw4LDqsahw4nhurbhu5XDquG7lUHDquG7leG6qnjDucOq4buV4buPw4Lhuq3DquG6qOG6pnl4w7nDqsahw73DquG7leG7i+G7lcOq4buVeXjDquG7lcO9w6rhuqjhu6V0w6rhu4Dhu6HDqnjhu6Xhur54w7nDqnZ54buJ4bunw6rhu6V5w6zhuq3DquG7pcaweOG7pcOqanjhu6XDqnjDueG6oMOqeMO54bul4buxeOG7peG6rcOq4bqo4bq8w6rhuqhBw6p34buJ4bqqw6rhu4Dhu4nDqsO54bul4bunw6p44bul4bq+eMO5w6p24bqw4bunw6rhu5Xhu6VC4buVw6rGoeG7i3jDucOq4buEcOG6qsOq4buX4buJeOG7pcOq4buV4bulecOq4buV4bulw6zDqnfhu6Phuq3DquG7lcO9w6p44bul4bq+eMO5w6rhu5Xhu6XEkMOqxqFyw6rhu5VBw6rhuqzhu6HDqnfhurDhu6fDquG7lWrDqsOC4bulRMOq4bul4bqq4buEeOG7pcOq4buVQ3jDucOq4bqo4bulw6x3w6rDueG7p8Os4bqpw6rhu5RDeMO5w6p24buJd8Oqd+G6ruG7p8Oq4bqo4bul4buP4buEw6rhu6Vx4bqow6rGocOJ4bq24buVw6rhuqzhurzDquG6rOG7i3jDucOq4bqoxKl5w6rhu4Dhu4nDqsah4buLeMO5w6rhu4Rw4bqqw6rhu5XEkMOsw6rhu5Xhu4vhu5XDquG7lXl44bqtw6rhu5VFeMO5w6p24buJd8Oq4buV4bulecOq4bqoxrB44bulw6rhu5Vqd8Oq4buVxJDDrMOq4buVQcOq4buA4buJw6rhuqjhuqbhu7PDquG6qOG7pXB3w6rDuW14w6rhu69x4bqo4oCd4bqpZC/DgsSRZMOCw6rhu5V2w6zhuqzhuqzhuq/hur3DguG7lMOsw4Lhuqjhu6d5eOG6vcSRZOG7p3fDucOq4buVdsOs4bqs4bqs4bqv4bq94bun4buU4bubeOG6qOG7m+G6puG6vcOq4bqs4bqo4buEduG7m+G6r+G6veG7huG7p+G7l+G6qOG7peG6pcOqaOG6v+G6v8OC4buC4bqnw6rhu6Xhu5vhu6fDueG7peG6qOG6pcOq4buFZ2fDguG7guG6p+G6vcOq4bqs4bqm4buV4bqv4bq9Ly/hu5Xhu5d44bqp4buZw6x54bqo4bulw6x44bul4bulecOs4bqp4buAeC/hu5fhu5vhuqzhu6/huqh5w4IveOG7m+G7huG6rC/hu4fhu4fhu4dmL+G7gWho4buXZuG6v8Ot4buB4buB4buF4buD4bqo4buH4buD4buB4buFaXbhur/huqnhu63DgsO5w6Lhuqbhuq9ow63DreG6vcOqw6x24bqo4bqv4bq94buUQ3jDucOq4bqo4bqm4bufw6p24buJd8OqxqHDgMOq4buV4bulxILhu6fhuqXDquG7rsWp4buV4bulw6rhuqjhu6XFqeG7leG7pcOq4bqs4bq8w6rhuqzhu4t4w7nDquG6qMSpeeG6rcOq4bul4bq4eMO5w6rhuqjhu6VCw6rhu6Xhu7Xhu5XDquG6qMO0w4LDquG7lcSQw6zDquG6qOG6puG7n+G6vcOq4buG4bun4buX4bqo4bul4bqv4bq9aOG6v+G6v+G6vcOq4bul4bub4bunw7nhu6Xhuqjhuq/hur3hu4VnZ+G6vcOqL8SR4buk4bu14buVw6rhuqzhu6d44bulw6p3w7V3w6p4eXjDquG7peG6uHjDucOq4bqo4bulQsOq4buA4bqu4bunw6rhuqjhu6dx4bqow6rhu6Xhu7Xhu5XDqnbhu4l3w6rGocOAw6rhu5Xhu6XEguG7p+G6rcOqxqHDgMOq4buXQ3jDueG6qWQvw4LEkWTDgsOq4buVdsOs4bqs4bqs4bqv4bq9w4Lhu5h54buX4buE4bq9xJHhu5RDeMO5w6rhu6Xhu7Xhu5XDquG6rOG7p3jhu6XDqnbhu4l3w6rGocOAw6rhu5Xhu6XEguG7p8Oq4bqo4bqm4bqyw6rhuqjhu6Xhu4l44bulw6rigJzDueG7p+G7i3nDquG7i3jigJ3DquG7r+G7pUF4w7nDquG7leG7peG7q8Oq4buVxJDDrMOqw7nhu6fhu4t5w6rhu4Dhu6dweMOqPuG6psOJ4bqweMO5w6pXw7V3w6p4eXjDqsagQXjDucOqPMSCeOG6rcOqPuG6psOJ4bqweMO5w6o+4bul4bunw6rhu5jDqnfhu4nDquG6puG7j+G6qMOqeOG7peG7p3LhuqrDquG6qOG6psOJ4bqweMO5w6p3w7V3w6p4eXjDquG6qOG6pnl4w7nDquG6qOG7q3jhu6XhuqnDqljhu6Xhu4nDquG6qOG6psOJ4bqweMO5w6rhuqjDtHjDquG7l0R4w7nDqnjhu6Xhur54w7nDqnjDueG6quG7hHB4w6p24bunc+G6qsOq4bqo4bul4buncHjDqnjhu6Xhu6dweOG6rcOqw4Lhu6Vxw6p24bunc+G6qsOqxqFrw6rhuqThuqrDrMOq4bqsw4rDquG7l0R4w7nhuq3DquG6rMOyeMOq4buVw73Dqnjhu6XDieG6pcOqw7nhu6fhu4/hu4Thuq3DquG7peG6oMOCw6rhu5nhu4t44bulw6rhu6/hu6N54bqtw6rhu5Xhu4vhu5XDquG6qELhu6fhuq3DqnZ5eOG6rcOq4bul4bqgw4LDqsah4bq8eMO5w6rGocOA4bqtw6rGoeG6vHjDucOq4bqo4bul4bq44buVw6pseOG6rcOq4buZ4buLeeG6rcOq4bqoxKnDgsOq4buV4bulxanDquG7lUXhuq3DquG7gOG7t8Oq4bul4bqgw4LDquG6rOG6vsOs4bqtw6rhu5Xhu6XDrOG7p8OqduG7teG6rcOq4buV4buL4buVw6rhu5Xhu4l44bulw6rhu5Xhu43hu4Thuq3Dqnbhu4vDquG7leG7jeG7hMOq4buv4bulQeG6rcOqduG7m3jhuqnhuqnhuqnDqsahdMOqduG7iXfDquG6psOsw6p44bul4bq+eMO5w6p3w714w6rGocOAw6rhu5dDeMO54bqtw6rGocOAw6rhu5Xhu6XEguG7p8Oq4bqs4buLeMO5w6rhuqjEqXnDquG7gOG6ruG7p8OqxqHEkMOq4buv4bundOG6qsOq4buX4buLeMO54bqtw6p34buJ4bqqw6rhuqxt4buVw6rhuqzhu6d44bulw6rGoeG6oHjDueG6rcOqw4Lhu6V5eMO5w6rDguG7pULhuqnDqj7huqbDieG6ruG7lcOq4buv4bul4bunw6p24buJd+G6rcOqw7nhu6fhu4t5w6rhu4Dhu6dweMOq4buAc8Oq4bqs4buneOG7pcOq4bqsxKnhu5Xhu6XDquG6rOG7ocOq4buV4buL4buVw6p4w7nhuqrhu4RweMOqduG7p3Phuqrhuq3DquG7pcOJ4bqueMO5w6rhu5fhu5N4w6rhu5Xhu4vhu5XDquG7m3fDquG6rMOKw6rhu5dEeMO5w6p4w7nhuqrhu4RweMOqduG7p3PhuqrDqsOseMOq4bqoeeG7iXjhuq3DqsahQnjDucOq4buV4buL4buV4bul4bqpw6pY4bul4bq+eMO5w6p3w714w6rGocOAw6rhu5Xhu6XEguG7p8OqeOG7ieG7hMOq4buVw73DquG6qOG7pXTDqsahw4nhurbhu5XDquG7leG7i+G7lcOq4bubd8OqxqHhu5t3w6rhu4Byw6rGoXTDquG7r+G7pXnhu5vDquG7gOG6ruG7p8Oqw7nhu6fDrMOqxqHGsHjhu6XDquG7pXlv4buVw6rGoXTDqnbEqeG7p8OqduG6rsOCw6rhuqjhuqbhurLDquG6qOG7peG7iXjhu6XDquG7l0R4w7nDquG7lUTDquG7peG7teG7lcOq4bqow7TDgsOqxqF0w6rDueG7p+G7i3nDquG7gOG7p3B4w6rGocOJw6zDquG7gOG7iXnDquG7meG7ieG7p8Oqw7nhu6dqeMO54bqpw6o+4bul4bubecOq4buV4bul4bunw6zDquG6rOG7n8Oq4buVxJDDrMOqeOG7peG7p3LhuqrDqsO54bun4buLecOq4buA4buncHjDquG6qOG7pcaww6rhu4Dhu6dz4buVw6rhu5VDeMO5w6rhuqjhuqbhu5/Dqnbhu4l3w6rGocOAw6rhu5Xhu6XEguG7p+G6rcOqxqHDgMOq4buXQ3jDucOq4bul4bu14buVw6rhuqjDtMOCw6p24buJw6rhu5Xhu4vhu5Xhu6XDqnbhu4l3w6rhu6Xhu6dz4bqqw6rhuqThuqpqw6rhu4Dhuq7hu6fDquG6qOG6puG7n8Oqd8O1d8OqeHl44bqtw6rhu5nhurLhu6fDquG6ssOqduG6uMOsw6rhuqjhuqrhuqLhu6fDqnjhu4nhu4TDquG7leG7i+G7lcOq4bubd8Oq4buXdcOq4buZ4bupw6rDguG7peG7jXjDquG6qOG7i3jhuq3DquG7r+G7pcO9w6rhuqjDtMOCw6rhuqjhuqbhuqp4w7nhuqnDqjbGsMOq4buAw7Thu4Thuq3DquG7gOG7p3Phu5XDquG6qMSpecOq4bqmw6zDqnfDvXjDqsahw4DDquG7leG7pcSC4bunw6rhuqzhu6HDqsO54bunQsOCw6rhu5Xhu4vhu5XDquG7m3fDquG7leG7pcSQw6rGoeG6oHjDucOq4bqow7TDgsOq4bqo4bqm4bqqeMO54bqtw6rhu6/FqeG7leG7pcOq4bqo4bulxanhu5Xhu6XDquG6qOG6psWpw6rhuqzhu4t4w7nDquG6qMSpecOq4buA4buJw6rhuqhseMO5w6rhu6/hu6Vqw6p4bHjDucOqeOG7pcO0eMOq4bqo4bul4bq44buVw6rhu5Xhu6V5w6rhuqjhuqbhu5/huqlkL8OCxJFkw4LDquG7lXbDrOG6rOG6rOG6r+G6vcOC4buYeeG7l+G7hOG6vcSR4buUQcOqWMO5QcOqPuG7peG7qcOq4buu4bund8OqVnnDrHjhuq3DquG7pOG7p3PhuqrDquG6qOG6psOJ4bqyeMO5w6o+4bqmw4nhurB4w7nDqlfDtXfDqnh5eMOqxqBBeMO5w6o8xIJ4w6rhu5Xhu6V5w6rhu5nhu6dx4bqo4bqlw6rhur1Y4bulw7R4w6rhuqjhu6Xhurjhu5XDqsahw4nhurbhu5XDquG7gMOs4bunw6rhuqjhuqbhu7PDquG6pOG6qsOseMOq4bqo4bqm4bu1eMO5w6rhu5XEkMOsw6rhu4Dhu6dz4buVw6rhuqjhurzDqnbhu4l3w6rGocOAw6rhu5dDeMO54bqtw6rGocOAw6rhu5Xhu6XEguG7p8OqxqF0w6p44buNeMO5w6rhu5XDrHnDquG7leG7peG7j+G6qMOqdsOJ4bq2eMO5w6rhu5fEqeG7hMOq4buA4buJw6rhu6Xhu7Xhu5Xhuq3Dqnjhu6Xhu4nDquG6qOG6psOJ4bqweMO5w6p24bqqQXjDquG7r+G7peG6quG7hHF4w6rhu6/hu6XFqeG7leG7peG6rcOqxqHhuqB4w7nDquG7gOG7p3B4w6p44bulbnfDqnjhu414w7nDquG7lcOsecOqeOG7pcO0eMOq4bqo4bul4bq44buVw6rhu5Xhu6V5w6rDueG7p+G7i3nDquG7gOG7p3B44bqpw6o+4bq6w6p44bul4bq+eMO5w6rhu5Xhu6XEkMOqxqFyw6rhu5VEw6rhuqjhu6V04bqtw6p3w4Phu6fDqsO54bun4buLecOq4buA4buncHjDqnjhu6Xhu4nDquG6qOG6psOJ4bqweMO5w6rGoWvDqsOC4bul4buL4bqow6rhu6Xhuqrhu4TDquG6qMWpeOG7pcOq4buV4bulxJDDqsah4bqgeMO5w6rhu5VDeMO5w6rhu4Dhuq7hu6fDquG7peG7teG7lcOq4bqs4buneOG7pcOq4bqoxKl5w6rhuqbDrMOqeOG7peG6vnjDucOqxqHDgMOq4buXQ3jDueG6rcOqxqHDgMOq4buV4bulxILhu6fDquG7peG6vuG6qsOqxanhu5Xhu6XhuqnDquG7ruG7pUF4w7nDqnjhu6Xhur54w7nDquG6qOG7pXHDqnjhu6Xhu4nDquG6qOG6psOJ4bqweMO5w6rhu5Xhu7N4w6rDguG7pcOB4bunw6rhu6XhurbDgsOq4buA4bqu4bunw6rDguG7pUTDquG7peG6quG7hHjhu6XDquG6qMSpecOq4bqmw6zDqnjhu6Xhur54w7nDqsahw4DDquG7leG7pcSC4bunw6rhu5XDvcOqw7nhu6fhu4vDquG6qOG6puG7qcOq4bqsw4rDquG7l0R4w7nDquG7lcOseeG6rcOqw4Lhu6VE4buVw6rhu4BEw6rhu5Xhu6V5w6rhu4Dhu6dz4buVw6rhu4Dhuqrhu6fDquG7leG7pcSC4bun4bqtw6rDueG7p2rhu6fDquG6qOG6psWp4bqpw6rhu6Thu4l4w7nDqnhsd+G6rcOqeOG7peG7icOq4bqo4bqmw4nhurB4w7nDqsahcuG6qsOqw4Lhu6Xhu4vhuqjDqsah4bqgeMO5w6rDguG7pXl4w7nDquG6qOG6puG7iXnDqnbhu4l3w6rGocOAw6rhu5dDeMO54bqtw6rGocOAw6rhu5Xhu6XEguG7p8Oq4bul4bu14buVw6rhuqjDtMOC4bqtw6rhu5Xhu6VCw6rhuqjhuqbhu7V4w7nDquG7gOG7p3Phu5XDquG7r+G7peG7m3jDquG6qOG7pcOJ4bqyeMO54bqtw6rhu5nhu6d04bqqw6rhu5fDicSCeMO5w6p44bul4bq+eMO5w6rDueG7p+G7i3nDquG7gOG7p3B4w6rhu5nhu6dx4bqow6rhuqjGsHfDquG6qOG7s+G7p+G6rcOq4bqs4buLeMO5w6rhuqjEqXnDquG6psOsw6rhu5Xhu4vhu5XDquG6rGp4w6rDguG7peG7kXfDqsahw4DDquG7l0N4w7nhuq3Dqsahw4DDquG7leG7pcSC4bunw6rhu5XDvcOq4buV4bul4buP4bqow6p2w4nhurZ4w7nDquG6qOG6pnl4w7nDquG7gOG7p3Phu5XDquG7leG7pWx3w6rhuqzDveG7lcOq4buA4buJw6rDueG7p+G7i3nDquG7l0Thu5XDquG6qOG6puG7n+G6qWQvw4LEkWTDgsOq4buVdsOs4bqs4bqs4bqv4bq9w4Lhu5h54buX4buE4bq9xJHhu6Thu6dzeMOqeMOs4buE4bqtw6rhuqjhu6Xhu6nDquG6qOG6psOJ4bqweMO5w6rGocOAw6rhu5Xhu6XEguG7p+G6rcOqxqHDgMOq4buXQ3jDucOq4bul4bu14buVw6rhuqjDtMOCw6rhu5Xhu6V5w6rhuqjhuqbhu5/DquG7m3fDquG6puG7j+G6qMOqxqHDrMOq4buXxKl4w7nhuq3DqsOC4buleXjDucOqw4Lhu6VC4bqpw6o+4bqq4buEw6p44bul4buncHjhuq3DquG7guG7neG6qMOq4buAcsOqw4Lhu6XDicSCeMO5w6rhu5fhu6dzeMOqw7nhu6fhu4t5w6rhu5dE4buVw6rhuqjhu6XGsMOq4buv4bulQXjDucOq4bqo4buldMOqxqF0w6rGoeG7i8OCw6rhurh4w7nDqsahw7Xhu4TDqsahxJDDquG7leG7i+G7lcOqeOG7peG6qsOq4buVw7XhuqrDquG7gOG7icOqd0Thu5XDqsahxanhu5Xhu6XDquG7lcSQw6zDquG7leG7pcOJxIJ4w7nDquG6qOG6psaweOG7pcOq4buXxKnhu4TDquG7peG7teG7lcOq4bqyw6rhuqjhuqbDieG6sHjDucOqd8O1d8OqeHl44bqpw6rhu5RDeMO5w6p34bqg4bqow6p3w714w6rGocOAw6rhu5Xhu6XEguG7p8OqeOG7pcOJeMO5w6p4ceG6qsOqxqHDieG6tuG7lcOq4buV4buL4buVw6rhu5t3w6rhuqjhurzDquG6qMOs4buEw6p24buJd8Oq4bqmw6zhuq3DquG7pcOs4buEw6rGocO9w6p24buJw6rhuqzhurzDqsOC4bulw4Hhu6fDquG7peG6tsOCw6rDueG7p+G6vsOsw6rhu5VBw6rhu4Dhu4nDquG6qOG6puG7s8Oq4bqo4bulxrDDquG7peG7teG7lcOq4bqs4buneOG7pcOq4bqs4buhw6rhu5Vqd8Oq4bqo4bul4buP4buEw6rhu4Rw4bqqw6rhuqThuqpGw6rhu4Dhu4nDquG7peG6uHjDucOq4bqo4bulQsOq4bulxIJ4w6rhuqbhu4/huqjDqnjhu6Xhu6dy4bqq4bqpw6rGoOG7jeG7hMOq4buVRXjDucOqduG7icOqd+G6oOG6qMOq4bulxrB44bulw6rhuqjhu6Xhurjhu5XDquG7l8Sp4buEw6rhu5Xhu6V5w6rhuqjhuqbhu5/DquG7meG7p3HhuqjDquG7hHDhuqrDquG6pOG6qkbDquG6rOG6uOG7lcOqdsOsecOqxqHhuqB4w7nDqnjDucOs4buEw6rhu6/hu6Xhu6fDquG7leG7s3jDquG7meG7neG6qcOqNuG6ruG7p8Oq4bqow4nDquG7l+G6quG7hMOqxqHDveG6rcOq4buA4bunc+G7lcOqduG7iXfDqsahw4DDquG7leG7pcSC4bunw6rhu5VFeMO5w6rGoWvDquG6qOG6puG6ssOq4bqo4bul4buJeOG7pcOqw4Lhu6V5eMO5w6rhuqjhuqbhu4l5w6rDueG7p+G7i3nDquG7l0Thu5XDquG6qOG7peG7p3HhuqjDquG6qOG7peG6vOG7lcOq4bqyw6rhu5Xhu4vhu5XDquG6qOG6psOJ4bqweMO54bqpw6rhu67hu6VBeMO5w6p44bul4bq+eMO5w6rhuqjhu6Vx4bqtw6rDguG7pcOJxIJ4w7nDqsOC4bul4buLw4LDquG7peG7teG7lcOq4bqow7TDgsOqeOG7ieG7hMOq4buV4buzeMOqw7nhu6dCw4LDqnjhu414w7nDquG7lcOsecOq4bul4bunc+G6qsOq4bqk4bqqasOq4bqo4bqmeXjDucOq4buA4bunc+G7lcOqxqHhuqLhu6fDqnfhuq7hu6fDqsOC4bulw4nEgnjDucOqw4Lhu6Xhu4vDgsOq4buXxKnhu4TDquG7peG7teG7leG6rcOq4buv4bulbeG7lcOqw4Lhu6VE4buVw6rDguG7pcOJxIJ4w7nDqsOC4bul4buLw4LDquG6qOG6puG6quG7hHJ4w6rhuqjhu6VEw6p34bqg4bqow6rhu5Xhu6Xhu6dy4bqq4bqtw6p24buP4buEw6rhuqjhuqbhu5/Dqnbhu4l3w6rhuqjhuqbhuqp4w7nDquG6qOG7jXfhuq3DquG6qMSpecOqxqHhuqB4w7nDqnbhurzhu5XDquG7r+G7peG6quG7hHF4w6rhu6/hu6XFqeG7leG7pcOq4bqow4nDquG7l+G6quG7hMOq4bqs4buLeMO5w6rhuqjEqXnDquG7lcSQw6zDqsah4bqg4bunw6p4w7lFw6rDueG7p+G7i3nDquG7gOG7p3B4w6rhu4Dhu4nDquG7peG7teG7lcOq4bqs4buneOG7peG6qWQvw4LEkWTDgsOq4buVdsOs4bqs4bqs4bqv4bq9w4Lhu5h54buX4buE4bq9w6rhuqzhuqjhu4R24bub4bqv4bq94bqo4bub4buC4bqoLcOsduG7p8O5eOG6pcOq4bqm4bunw7nhu6Xhuqjhuqfhur3EkWThuqzhuqjhuqZ5eMO5xJHhu5jhu4nhu6fDquG7gOG7icOqanjhu6XhuqXDqiHhu6XDrHjDqj7hu6Xhu6lkL+G6rOG6qOG6pnl4w7nEkWQvw4LEkQ==


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]