(vhds.baothanhhoa.vn) - Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 diễn ra từ ngày 27 đến 30-6, huyện Triệu Sơn có 2.083 thí sinh đăng ký dự thi, với 86 phòng thi tại 4 điểm thi. Để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023, huyện Triệu Sơn đã thành lập Ban chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT năm 2023 và phân công nhiệm vụ các thành viên; ban hành phương án về việc tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023.
4buXRHJw4bqi4buAxrDDlMOUbeG7oeG7jMSRxJDhu5Dhu4Dhuq7hu6HGoeG7l8OU4buQw5Xhu4Thu4JDxqHEkcOVxJDhuqzhu5JwZEzhu4Jww5Thu7Phu4Jww5Thu6vhu4JDcOG6ouG7qeG6onDEgsSQ4bqm4buScOG6vsSQ4bqs4buCcOG6okThu4Rw4bq+w5lw4buQRMSQcOG7kOG7iuG7kHDhu4JDRMSQ4bqs4buMcMSRXeG6q8SRcOG7gnbhu4Zwc3FzdOG7ly/DlOG7kMOV4buE4buCQ8ah4buXL0RyxqHhu5fhu4xw4bqi4buAxrDDlMOUbeG7oeG7jF3huq7GsMOD4buhxqE1w5lw4buQRMSQcOG7kOG7iuG7kHDhu4JDRMSQ4bqs4buMcMSRXeG6q8SRcOG7gnbhu4Zwc3FzdHDDg8SQ4bqq4buCcMOVxrBw4buQ4buecOG7gkPhu6tVcHPhu6VwxILhuqThu4JwdHEtw7nDtHBE4buSVeG6rOG7gnDEkcOVxJDhuqzhu5JwZEzhu4Jw4bqiRnBz4buRceG7p3Rw4buQREVww5TEkOG7gkRwxIJ24buCQ3Dhur7DmnDDg+G7oHDhu5BExJDDtHBSTcSQcOG7p8O5cOG7jERH4buCQ3Dhu5BExJBw4buQ4buxxJBwdXDEgsSQ4bqo4buGcOG7kETEkOG7kXAm4bqocOG6okThu5LDgeG7gnDhuqDhurhw4bqiROG7hHDhur7DmXDhu5BExJBw4buQ4buK4buQcOG7gkNExJDhuqzhu4xwxJFd4bqrxJFw4buCduG7hnBzcXN0w7RwROG7klXhuqzhu4JwxJHDlcSQ4bqs4buScGRM4buCcMSC4buvcOG7kEThu6vhu4JEcOG7gEHhu4xwJMaw4buCcOG6okThurpwxILhu7Hhu4Rw4buQRMSQcOG7kOG7iuG7kHDhu4JDRMSQ4bqs4buMcMSRXeG6q8SRcOG7gnbhu4Zwc3FzdHBS4burcOG7jEThu7Xhu4Jw4bqiw4zhu4JDcOG7gkTEkOG6rOG7hnBS4buWcOG6ouG7qeG6onDhu5BE4bur4buCRHBSxJDDguG7gsO1cOG6oMaw4buCcEThu6vhu4JEcOG7jEThu5xM4buCQ3Dhu6nhu4JwUuG6pnBSxJDhuqzhuqJw4buQSnDhuqJE4bui4bqicOG6vsOZcOG7kETEkHDhu5Dhu4rhu5Bw4buCQ0TEkOG6rOG7jHDEkV3huqvEkXDhu4J24buGcHNxc3Thu5Hhu5cv4buMxqHhu5fhu4xw4bqi4buAxrDDlMOUbeG7oeG7jCThu4TDg1Xhu6HGoeG7l8SQ4buGQ3DhuqLhu4DGsMOUw5Rt4buhxJAl4bqu4buC4buQ4bquw5Xhu6Fww5Thu5BV4buA4bqubeG7oVPEkMOD4buQROG7j3Dhu6dxceG7jFTDtXBE4bquxJBDROG7kOG7j3B1xal14buMVMO14buhcMOUw5XhuqJt4buhLy/huqLDg+G7guG7keG6oMaw4buE4buQRMaw4buCREThu4TGsOG7kVLhu4Ivw4Phuq7DlOG6vuG7kOG7hOG7jC/hu4Lhuq5Tw5Qvc3RzdS9y4buldcODdXLDunThu6dx4bun4buQdXLDunN04buAceG7kcOK4buMQ+G7jcOVbcO5c+G7p+G7oXDGsOG7gOG7kG3hu6HEkcOVxJDhuqzhu5JwZEzhu4Jww5Thu7Phu4Jww5Thu6vhu4JDcOG6ouG7qeG6onDEgsSQ4bqm4buScOG6vsSQ4bqs4buCcOG6okThu4Rw4bq+w5lw4buQRMSQcOG7kOG7iuG7kHDhu4JDRMSQ4bqs4buMcMSRXeG6q8SRcOG7gnbhu4Zwc3FzdOG7oXBTxJDDg+G7kERt4buh4buncXHhu6FwROG6rsSQQ0Thu5Bt4buhdcWpdeG7oXAvxqHhu5cv4buMxqHhu5fhu4xw4bqi4buAxrDDlMOUbeG7oeG7jCXGsOG7jOG7kMSQ4buE4buC4buhxqElw4xw4buQw5VHcMSRw5Xhu5xO4buCQ3DEkV3huqvEkXDEkcOVxJDhuqzhu5JwZEzhu4JwdXDhu5BF4bqiRHDhuqLhu6DhuqJww4zhu4Jw4buQQeG7jHDhuqJE4buSw4Hhu4Jw4bqg4bq4cOG6vsOZcOG7kETEkHDhu5Dhu4rhu5Bw4buCQ0TEkOG6rOG7jHDEkV3huqvEkXDhu4J24buGcHNxc3Thu5Hhu5cv4buMxqHhu5fhu4xw4bqi4buAxrDDlMOUbeG7oeG7jCThu4TDg1Xhu6HGoV3EkOG6rOG7gnDhu4LGsFXDtHDhuqLhu6nhuqJw4bqiTHDDlMOTcEPEkOG7qeG7hHDDg+G7luG6onDhu5DDlcOC4buCcMSC4bq4xrBw4bqg4bur4buCcEThu5JV4bqs4buCcMSRw5XEkOG6rOG7knBkTOG7gnDEguG7r3BS4burcMSCxrDhu4JDcEThu4Thu6vhu4Jw4buQ4bu34buQcOG6okxww5TDk3BSQeG7kHDhuqJE4bu34buQcOG7jEThu5bhuqJwUuG7lnDhur7DmXDhu5BExJDDtXDhu5BE4bug4bqicETEkOG6rOG7gnDhu5Dhu4rhu5Bw4bqiw4zhu4JDcOG7kOG7qeG6onDDjOG7gnDhu5BB4buMw7Rw4buO4buS4bup4buCcOG7kMOVxJDhuqzhu5Bw4buO4buSVXDhuqJE4bqkcOG7kETEkHDhuqJE4buEcOG7kOG7hOG7q+G7gnDhuqDEqHDhu5BERXDDlMSQ4buCRHBS4burcMSC4bup4buCRHBDxJDhu6lw4buCQ0TEkMOC4buGcOG7kOG7mOG6osO0cOG7kMOV4buS4buCQ3Dhu5BE4bug4bqicOG6vuG6pOG7kHDhu47hu5Lhu61wREjhuqJw4buQQeG7jHDhuqLGoMawcERI4bqicMOUxJDhu4JEcOG7gE3hu4xwcnPhu5Hhu5cv4buMxqHhu5fhu4xw4bqi4buAxrDDlMOUbeG7oeG7jCThu4TDg1Xhu6HGocSRw5XDguG7gnDhuqJMcMOUw5Nw4bq+4bqk4buQcOG7juG7kuG7rXDhu5BExJBw4bq+ROG7reG7hHDDlOG7qeG7kHDhuqJE4bu34buQcOG7gOG7nE/hu4JDcERI4bqicMOUxJDhu4JEcOG7gE3hu4xwcnPDtHDhuqLhu6nhuqJw4buQw5Xhu5xO4buCQ3Dhu4xE4bu14buCcOG7gOG7hOG7scSQcMSC4buKxJBw4buQ4bucT+G7gkPDtHDhu5BKcOG6okThu6LhuqJww4zhu4Jw4buQQeG7jHDDlOG7qeG7kHBSTcSQcOG7kOG7nuG7gkNw4buCREbhu4ZwxILhu4rEkHDhu5Dhu5xP4buCQ3BESOG6onDDlMSQ4buCRHDEguG7reG7hnDhuqDhu63hu4Rw4bqiROG7t+G7kHDhu4Dhu5xP4buCQ8O0cETEkOG6rOG7knDhu47hu5Lhu63hu5FwJuG7isSQcFJNxJBwREjhuqJww5TEkOG7gkRwVeG6pOG7ksO0cEPEkOG7qeG7hHBSxJDDguG7gnDhu5DEkOG6pOG7jHDhu5Dhu5bhuqJw4buO4buSxrDhu4Jw4buQ4bu14buGcOG6vsOo4buGcOG6onnhu4zDtXDEguG7isSQcFJNxJBwREjhuqJww5TEkOG7gkRw4bq+ROG7qcO0cEPEkEnEkHDhu4bDk3DDlcSo4buCQ3Dhur7EkOG6pOG7gnDhu5BE4bui4bqicMOM4buCcOG7kETEkHBS4burcOG7kHbhu4JDcOG6ouG7nE7hu4JDcOG7kOG7oHBESOG6onDDg+G7nE3EkHDDlOG7oHDEguG6uOG7gkRwROG7nE3hu4JDcOG6osagxrBwQ8SQ4bup4buEcFLEkMOC4buC4buR4buXL+G7jMah4buX4buMcOG6ouG7gMaww5TDlG3hu6Hhu4wk4buEw4NV4buhxqEkw4Lhu4Jw4bqi4bux4buCRHDEgkbDtHDEguG6qHDhuqJE4buSw4Hhu4Jw4bqg4bq4cOG6okThu4Rw4bq+w5lw4buQRMSQcOG7juG7ksaw4buCcOG7kMOVSOG7gkNw4buC4burVcO0cEThu5JV4bqs4buCcMSRw5XEkOG6rOG7knBkTOG7gnDEguG7r3DhuqJE4bq6cMSC4bux4buEcOG7gOG7oOG6onDhu4Dhu5xP4buCQ3DhuqLDjOG7gkNwxrDhu4LDtHDhu47hu5Lhu7Xhu4Jww5Thu6DDtHBVcOG7kOG6pMO0cMSCxJDhuqzhu4Jw4buA4bug4bqiw7Rw4bqi4bup4bqicOG7jERH4buCQ8O0cOG6oMaw4buCcOG7gMSQw4Lhu4Jw4buO4buSxrDhu4JwxILhu63hu4Zw4bqg4but4buEcOG6ouG7qeG6onDEgsSQ4bqm4buScOG6vsSQ4bqs4buCcFLhuqZwxrDhu4Jw4buCxJDhu4JEcOG7kMOVQeG7kHDhu5Dhu6DDtHDGsOG7gnDhu5Dhu4Thu6vhu4JwQ8SQxrDhu4Rw4buQRMOM4buCQ8O0cOG7kETDjOG7gkNw4buQxJDhu4Jw4buAxJDDguG7gnDhu4Dhu7HhuqLDtHBVcOG7kOG6pMO0cMSCxJDhuqzhu4LDtHDhu4Lhu5xN4bqi4oCmcOG7kMOV4buE4buCQ3Dhu5BETsSQcEPEkMaw4buCcMODxJDhuqrhu4Jww5XGsHDhur7DmXDhu5BExJDhu5Fw4bqrROG7isSQcERP4buMcFJNxJBw4bqi4bup4bqicOG6okxw4buO4buSxrDhu4Jw4buAxJDDguG7gnDhu47hu5LGsOG7gnDhu5DDlcOC4buCcMSC4bq4xrBw4bqg4bur4buCcMOV4burcMOU4buE4bup4buQw7Rw4buQ4bux4buEcMSCxJDhuqbhu5Jw4bq+xJDhuqzhu4JwxILhuqhwREjhuqJww5TEkOG7gkRww4Phu6Bw4buQRMSQcMSC4but4buGcOG6oOG7reG7hHDhu5BE4buSQeG7gnDhu4BPxJDDtHDGsOG7gnDhu5Dhu4Thu6vhu4LigKZwxJHhu5JV4bqs4buQcMSC4buKxJBw4bq+RMOM4buCQ3DEguG6qHDhu5DDieG7gkRw4buQw5Xhu7Hhu4JDcOG7kERFcMOUxJDhu4JEcOG6vkTDjOG7gkNw4buQRMaw4buGcEPEkMawcOG7kETEkHBSw4lwxILEkOG6puG7knDhur7EkOG6rOG7gnDEgsSQcOG7gOG7scSQcOG6vkTDjOG7gkNwxILhu63hu4Zw4bqg4but4buEw7RwROG7hOG7q+G7gnDhuqLhu63hu4JEcEPEkMawcMSCw4nhu4JEcOG6vkRGcOG6vkR24buC4buR4buXL+G7jMah4buX4buMcOG6ouG7gMaww5TDlG3hu6Hhu4zGr+G7kuG7kEThu4TDleG7ocah4buXw5Thu5DDleG7hOG7gkPGoTVEd+G6onAlw4zhu4JD4buXL8OU4buQw5Xhu4Thu4JDxqHhu5cv4buMxqE=

Khắc Công

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]