(vhds.baothanhhoa.vn) - Sau hai trận thua liên tiếp, đội bóng Đông Á Thanh Hóa đã có chiến thắng quan trọng ở màn derby Đông Bắc Bộ gặp Sông Lam Nghệ An trên sân nhà tại vòng 15 V.League 2022.
4buZQnDhu5/DgMOK4bun4buO4buOa+G7o8OTY0PDlcOKw4Phu6Phu5Vj4buMTeG7n8OKVOG7n3004buF4bufJUnhu4Dhuqrhu5/FqOG7n2NC4bun4buAQuG7n33hu4Lhu6fhu5/hurxCw4Phu4Dhu5/hu4DhuqpNQ+G7n8OVw73hu4Dhu5/DgUPhu4BC4bufe8OU4buOw5Xhu6dQ4buG4buf4buO4bunw5Thu5/DgEJD4bq04buA4bufw5VC4buv4buA4bqq4bufw5LDlOG7p+G7gOG7n8OV4buMRuG7gOG6quG7n8OV4buMxqBLw4Dhu59iSeG7gOG6quG7nzThu6fhur7hu5824bqqQuG6pOG7n+G7puG7gOG7mS9CcOG7leG7mcOT4bufw4DDiuG7p+G7juG7jmvhu6PDk33Dg+G7p+G6oOG7o+G7lWLhu6fDlOG7n0Lhu6dD4bufw5Xhu4zhu7fhu4Dhu5/DlULDlOG7p+G7n8OKQ+G6suG7gOG7n8OVQ+G6tMOT4buP4buf4bqi4buKQ+G7n8OB4buC4buA4bqq4bufJUnhu4Dhuqrhu5/FqOG7n2NC4bun4buAQuG7n33hu4Lhu6fhu5/huqLhu7Hhu5/DgOG7guG7n8OAQkPhurThu4Dhu5/DlULhu6/hu4Dhuqrhu5/DksOU4bun4buA4bufw5Xhu4xG4buA4bqq4bufTuG7n+G6vsaw4buA4buf4bqgw4Phu4zDgVPhu58lSeG7gOG6quG7nyPhu6/DgOG7nyPhu4rhu5/huqp3w5Phu59iSeG7gOG6quG7nzThu6fhur7hu5824bqqQuG6pOG7n+G7puG7gOG7n8OV4buM4bqy4buA4buf4buOw73hu4Dhu5/hu4BCxrDhu5/DleG7qUPhu59Q4buE4buA4bqq4bufcHThu5/hu4XDtTTDg+G7p+G6qsOUw4Phu59x4buhcXHDteG7mS/Dk+G7leG7mcOT4bufw4DDiuG7p+G7juG7jmvhu6PDkyPhu4bhuqBT4buj4buV4buZQ+G6vuG6quG7n8OAw4rhu6fhu47hu45r4bujQz3Dg+G7gMOVw4Phu4zhu6Phu5/hu47DlVPDisODa+G7o1FD4bqgw5VCw7Lhu59wceG7oeG7ocOTUuG7jeG7n0LDg0PhuqpCw5XDsuG7n8O54buh4buhw5NS4buN4buj4buf4buO4buMw4Br4bujLy/DgOG6oOG7gMO1w4Hhu6fhu4bDlULhu6fhu4BCQuG7huG7p8O1UOG7gC/huqDDg+G7juG6vMOV4buGw5Mv4buAw4NR4buOL3FxcnQvcXF04bqgdXFwdHHhu6Hhu6XDlcO54bulc3Fzw4rhu6HDteG6usOT4bqqw7Phu4xrdXJ14buj4buf4bunw4rDlWvhu6Nj4buMTeG7n8OKVOG7n3004buF4bufJUnhu4Dhuqrhu5/FqOG7n2NC4bun4buAQuG7n33hu4Lhu6fhu5/hurxCw4Phu4Dhu5/hu4DhuqpNQ+G7n8OVw73hu4Dhu5/DgUPhu4BC4bufe8OU4buOw5Xhu6dQ4buG4buf4buO4bunw5Thu5/DgEJD4bq04buA4bufw5VC4buv4buA4bqq4bufw5LDlOG7p+G7gOG7n8OV4buMRuG7gOG6quG7n8OV4buMxqBLw4Dhu59iSeG7gOG6quG7nzThu6fhur7hu5824bqqQuG6pOG7n+G7puG7gOG7o+G7n1FD4bqgw5VCa+G7o3Bx4buh4buh4buj4bufQsODQ+G6qkLDlWvhu6PDueG7oeG7oeG7o+G7ny/hu5Xhu5kvw5Phu5Xhu5nDk+G7n8OAw4rhu6fhu47hu45r4bujw5M94bunw5PDlUPhu4bhu4Dhu6Phu5UzQsWpw4Dhu59QS0Phu5/DgMWpw4BC4buf4bq8Qk5D4buf4bqi4bu1w5Thu5/DleG7jOG7t+G7gOG7n+G6ouG7s8OU4bufw5VCxqBM4buA4bqq4buf4bqqd8OT4buP4bufJUnhu4Dhuqrhu5/FqOG7n2NC4bun4buAQuG7n33hu4Lhu6fhu59QxrDhu59iSeG7gOG6quG7nzThu6fhur7hu5824bqqQuG6pOG7n+G7puG7gOG7n8OVQkPhu5/huqLhu7PDlOG7n+G6vELFqeG7n8OATkPhu5/hur5O4buf4buA4bqq4bunU+G7n8OV4buc4buf4buAQuG7oOG7gOG6quG7n8OTQuG7kMOV4buf4bqi4bu1w5Thu5/DlUPhurLhu4DDteG7nyXDvVPhu5/Disaw4buf4bqiQ8OCw5Thu5/hurxCxanhu5/huqDhuqzhu59CQ+G6psOU4buf4bq8QkPhu59C4bunQ+G7n+G6ouG7ikPhu5/DgeG7guG7gOG6quG7n1DDjeG7gOG7n+G6vEJJ4buA4bqq4bufw4rhu6nhu5/DikHhur7hu5/huqrEkOG7n+G7gELhu6fDlMO14bufNuG6quG7hsawQ+G7n8OVQkPhu5/huqLhu7PDlOG7n8OV4bupQ+G7n+G7hcO1w4rDg+G7p+G6qsOUw4Phu4/hu59C4bunQ+G7n+G6ouG7ikPhu5/DgeG7guG7gOG6quG7n+G6ouG7seG7n8OAQuG7qeG6vuG7n8OV4buMxanhu4Dhu5/DleG7jOG7huG7gOG6quG7n8OAxanDgOG7n+G6qkPhu6tD4buf4bqi4buzw5Thu5/huqpD4bun4buG4bufQuG7oMOUw7Xhu5kvw5Phu5Xhu5nDk+G7n8OAw4rhu6fhu47hu45r4bujw5Mj4buG4bqgU+G7o+G7leG7mUPhur7huqrhu5/DgMOK4bun4buO4buOa+G7o0M9w4Phu4DDlcOD4buM4buj4buf4buOw5VTw4rDg2vhu6NRQ+G6oMOVQsOy4bufcHHhu6Hhu6HDk1Lhu43hu59Cw4ND4bqqQsOVw7Lhu5/DueG7oeG7ocOTUuG7jeG7o+G7n+G7juG7jMOAa+G7oy8vw4DhuqDhu4DDtcOB4bun4buGw5VC4bun4buAQkLhu4bhu6fDtVDhu4Av4bqgw4Phu47hurzDleG7hsOTL+G7gMODUeG7ji9xcXJ0L3FxdOG6oHVxcHRxcnPDlXDhu6Vww7pzw4rhu6HDteG6usOT4bqqw7Phu4xrw7rDucO64buj4buf4bunw4rDlWvhu6Nj4buMTeG7n8OKVOG7n3004buF4bufJUnhu4Dhuqrhu5/FqOG7n2NC4bun4buAQuG7n33hu4Lhu6fhu5/hurxCw4Phu4Dhu5/hu4DhuqpNQ+G7n8OVw73hu4Dhu5/DgUPhu4BC4bufe8OU4buOw5Xhu6dQ4buG4buf4buO4bunw5Thu5/DgEJD4bq04buA4bufw5VC4buv4buA4bqq4bufw5LDlOG7p+G7gOG7n8OV4buMRuG7gOG6quG7n8OV4buMxqBLw4Dhu59iSeG7gOG6quG7nzThu6fhur7hu5824bqqQuG6pOG7n+G7puG7gOG7o+G7n1FD4bqgw5VCa+G7o3Bx4buh4buh4buj4bufQsODQ+G6qkLDlWvhu6PDueG7oeG7oeG7o+G7ny/hu5Xhu5kvw5Phu5Xhu5nDk+G7n8OAw4rhu6fhu47hu45r4bujw5M94bunw5PDlUPhu4bhu4Dhu6Phu5Vj4buM4buG4buA4bqq4bufQkPhuqTDk+G7n3Dhu4/hu5/huqLhu4pD4bufw4BC4buU4buf4buAQsaw4bufw5Xhu6nhu4bhu5/huqLGoE3DgOG7n+G7gEJDw4LDlOG7n8OASuG7n0Lhu4pD4buf4bqixanhu4Dhuqrhu5/hurzhuqbhu59CSuG7gOG7j+G7n+G7gEJM4buf4buO4bui4bufUknhu4Dhuqrhu59Sxanhu4bhu5/DgOG7lOG7p+G7n8OVw73hu4Dhu5/DgUPhu4BC4bufe8OU4buOw5Xhu6dQ4buG4bufYuG7p+G7gMOV4buG4buO4bufUMaw4bufw4DFqcOA4buf4bqiw4zhu4Dhuqrhu5/huqLhu4pD4bufw5Xhu4zhurLhu4Dhu59CxrDhu4Dhuqrhu5/DgEnhu4DhuqrDteG7mS/Dk+G7leG7mcOT4bufw4DDiuG7p+G7juG7jmvhu6PDkyPhu4bhuqBT4buj4buV4buZQ+G6vuG6quG7n8OAw4rhu6fhu47hu45r4bujQz3Dg+G7gMOVw4Phu4zhu5/huqDDlULDlOG6vsOB4buj4buf4buOw5VTw4rDg2vhu6NRQ+G6oMOVQsOy4bufcHHhu6Hhu6HDk1Lhu43hu59Cw4ND4bqqQsOVw7Lhu5/DueG7oeG7ocOTUuG7jeG7o+G7n+G7juG7jMOAa+G7oy8vw4DhuqDhu4DDtcOB4bun4buGw5VC4bun4buAQkLhu4bhu6fDtVDhu4Av4bqgw4Phu47hurzDleG7hsOTL+G7gMODUeG7ji9xcXJ0L3FxdOG6oHVxceG7oXDhu6Fyw5VxcHVyw7rDiuG7ocO14bq6w5PhuqrDs+G7jGvhu6XDuuG7o+G7n+G7p8OKw5Vr4bujY+G7jE3hu5/DilThu599NOG7heG7nyVJ4buA4bqq4bufxajhu59jQuG7p+G7gELhu5994buC4bun4buf4bq8QsOD4buA4buf4buA4bqqTUPhu5/DlcO94buA4bufw4FD4buAQuG7n3vDlOG7jsOV4bunUOG7huG7n+G7juG7p8OU4bufw4BCQ+G6tOG7gOG7n8OVQuG7r+G7gOG6quG7n8OSw5Thu6fhu4Dhu5/DleG7jEbhu4Dhuqrhu5/DleG7jMagS8OA4bufYknhu4Dhuqrhu5804bun4bq+4bufNuG6qkLhuqThu5/hu6bhu4Dhu6Phu59RQ+G6oMOVQmvhu6NwceG7oeG7oeG7o+G7n0LDg0PhuqpCw5Vr4bujw7nhu6Hhu6Hhu6Phu58v4buV4buZL8OT4buV4buZw5Phu5/DgMOK4bun4buO4buOa+G7o8OTPeG7p8OTw5VD4buG4buA4buj4buVJeG7ikPhu5/hurxCxanDgELhu59iNDbhu6bhu5/DlULGoEzhu4Dhuqrhu59Sw5RT4bqy4buA4bufTuG7n8OV4buM4buG4buA4bqq4bufw5XEkOG7gELhu5/DlULhurThu5/DgcOU4buKw4Dhu5/Dk0Lhu6tD4bufw5NC4bup4bq+4bufw4rEqEPhu5/DleG7jMagS8OA4buf4buAQuG7oOG7gOG6quG7n8OTQuG7p+G7n8OB4buC4buA4bqq4buf4buAQuG7p+G7gELhu5/hu4BC4bqu4buA4bufUMaw4bufUknhu4Dhuqrhu59Sxanhu4bhu5/DgOG7lOG7p+G7n8OVw73hu4Dhu5/DgUPhu4BC4buf4buA4bqqxqBMQ+G7nyPhu4zhu6d6Q8OKw7Xhu5kvw5Phu5Xhu5nDk+G7n8OAw4rhu6fhu47hu45r4bujw5Mj4buG4bqgU+G7o+G7leG7mUPhur7huqrhu5/DgMOK4bun4buO4buOa+G7o0M9w4Phu4DDlcOD4buM4buj4buf4buOw5VTw4rDg2vhu6NRQ+G6oMOVQsOy4bufcHHhu6Hhu6HDk1Lhu43hu59Cw4ND4bqqQsOVw7Lhu5/DueG7oeG7ocOTUuG7jeG7o+G7n+G7juG7jMOAa+G7oy8vw4DhuqDhu4DDtcOB4bun4buGw5VC4bun4buAQkLhu4bhu6fDtVDhu4Av4bqgw4Phu47hurzDleG7hsOTL+G7gMODUeG7ji9xcXJ0L3FxdOG6oHVxcHRyceG7pcOVdXDDuXVyw4rhu6HDteG6usOT4bqqw7Phu4xrw7lw4buh4buj4buf4bunw4rDlWvhu6Nj4buMTeG7n8OKVOG7n3004buF4bufJUnhu4Dhuqrhu5/FqOG7n2NC4bun4buAQuG7n33hu4Lhu6fhu5/hurxCw4Phu4Dhu5/hu4DhuqpNQ+G7n8OVw73hu4Dhu5/DgUPhu4BC4bufe8OU4buOw5Xhu6dQ4buG4buf4buO4bunw5Thu5/DgEJD4bq04buA4bufw5VC4buv4buA4bqq4bufw5LDlOG7p+G7gOG7n8OV4buMRuG7gOG6quG7n8OV4buMxqBLw4Dhu59iSeG7gOG6quG7nzThu6fhur7hu5824bqqQuG6pOG7n+G7puG7gOG7o+G7n1FD4bqgw5VCa+G7o3Bx4buh4buh4buj4bufQsODQ+G6qkLDlWvhu6PDueG7oeG7oeG7o+G7ny/hu5Xhu5kvw5Phu5Xhu5nDk+G7n8OAw4rhu6fhu47hu45r4bujw5M94bunw5PDlUPhu4bhu4Dhu6Phu5Xhuq3hu6fDlMOK4buG4buf4bqtQ+G7gMOV4buG4buf4bqi4buC4buA4bqq4bufUOG7p0Phu5/hu4DhuqrGoExD4bufQuG7kuG7gOG6quG7n8OA4buU4bun4bufw5Xhu4zhu7fhu4Dhu5/huqLhu7PDlOG7n+G6vEJD4buf4bqqQkPhu5/Dgcaw4buA4buf4bq+TuG7n8OVw4nhu5/hu47DjeG7n+G6ouG6rsOT4buf4bq+4buvw5Xhu5/DleG7jOG6suG7gOG7n8OAQuG7s+G6vuG7n+G6osWp4bufw5NC4bupw5Xhu5/DleG7jOG7osOA4bufw5VD4bq0w5PDteG7mS/Dk+G7leG7mcOT4bufw4DDiuG7p+G7juG7jmvhu6PDkyPhu4bhuqBT4buj4buV4buZQ+G6vuG6quG7n8OAw4rhu6fhu47hu45r4bujQz3Dg+G7gMOVw4Phu4zhu6Phu5/hu47DlVPDisODa+G7o1FD4bqgw5VCw7Lhu59wceG7oeG7ocOTUuG7jeG7n0LDg0PhuqpCw5XDsuG7n8O54buh4buhw5NS4buN4buj4buf4buO4buMw4Br4bujLy/DgOG6oOG7gMO1w4Hhu6fhu4bDlULhu6fhu4BCQuG7huG7p8O1UOG7gC/huqDDg+G7juG6vMOV4buGw5Mv4buAw4NR4buOL3FxcnQvcXF04bqgdXFwdHJzdcOVcHThu6Vw4buhw4rhu6HDteG6usOT4bqqw7Phu4xrcHV14buj4buf4bunw4rDlWvhu6Nj4buMTeG7n8OKVOG7n3004buF4bufJUnhu4Dhuqrhu5/FqOG7n2NC4bun4buAQuG7n33hu4Lhu6fhu5/hurxCw4Phu4Dhu5/hu4DhuqpNQ+G7n8OVw73hu4Dhu5/DgUPhu4BC4bufe8OU4buOw5Xhu6dQ4buG4buf4buO4bunw5Thu5/DgEJD4bq04buA4bufw5VC4buv4buA4bqq4bufw5LDlOG7p+G7gOG7n8OV4buMRuG7gOG6quG7n8OV4buMxqBLw4Dhu59iSeG7gOG6quG7nzThu6fhur7hu5824bqqQuG6pOG7n+G7puG7gOG7o+G7n1FD4bqgw5VCa+G7o3Bx4buh4buh4buj4bufQsODQ+G6qkLDlWvhu6PDueG7oeG7oeG7o+G7ny/hu5Xhu5kvw5Phu5Xhu5nDk+G7n8OAw4rhu6fhu47hu45r4bujw5M94bunw5PDlUPhu4bhu4Dhu6Phu5Xhuq1C4bun4buf4but4buA4buf4bq+4buc4buA4bqq4bufw4Dhu6vhur7hu59S4buQw4Dhu5/DgOG7lOG7p+G7n8OV4buMTeG7n8OKVOG7n3004buF4bufYlDDg8OVQ+G7jsOK4bunUOG7n2Phu6fhu4Dhu6fhu45D4bq6w4NQQ8OA4bufUMaw4bufw4DFqcOA4bufQkbDgOG7n8OV4buM4buEw7Xhu5kvw5Phu5Xhu5nDk+G7n8OAw4rhu6fhu47hu45r4bujw5Mj4buG4bqgU+G7o+G7leG7mUPhur7huqrhu5/DgMOK4bun4buO4buOa+G7o0M9w4Phu4DDlcOD4buM4buj4buf4buOw5VTw4rDg2vhu6NRQ+G6oMOVQsOy4bufcHHhu6Hhu6HDk1Lhu43hu59Cw4ND4bqqQsOVw7Lhu5/DueG7oeG7ocOTUuG7jeG7o+G7n+G7juG7jMOAa+G7oy8vw4DhuqDhu4DDtcOB4bun4buGw5VC4bun4buAQkLhu4bhu6fDtVDhu4Av4bqgw4Phu47hurzDleG7hsOTL+G7gMODUeG7ji9xcXJ0L3FxdOG6oHVxcHRzc+G7pcOVcnPhu6Hhu6Hhu6HDiuG7ocO14bq6w5PhuqrDs+G7jGvhu6Xhu6Phu5/hu6fDisOVa+G7o2Phu4xN4bufw4pU4buffTThu4Xhu58lSeG7gOG6quG7n8Wo4bufY0Lhu6fhu4BC4buffeG7guG7p+G7n+G6vELDg+G7gOG7n+G7gOG6qk1D4bufw5XDveG7gOG7n8OBQ+G7gELhu597w5Thu47DleG7p1Dhu4bhu5/hu47hu6fDlOG7n8OAQkPhurThu4Dhu5/DlULhu6/hu4Dhuqrhu5/DksOU4bun4buA4bufw5Xhu4xG4buA4bqq4bufw5Xhu4zGoEvDgOG7n2JJ4buA4bqq4bufNOG7p+G6vuG7nzbhuqpC4bqk4buf4bum4buA4buj4bufUUPhuqDDlUJr4bujcHHhu6Hhu6Hhu6Phu59Cw4ND4bqqQsOVa+G7o8O54buh4buh4buj4bufL+G7leG7mS/Dk+G7leG7mcOT4bufw4DDiuG7p+G7juG7jmvhu6PDkz3hu6fDk8OVQ+G7huG7gOG7o+G7lWLhu6fhu4Dhuqrhu59CQ+G6pMOT4bufceG7j+G7nyVJ4buA4bqq4bufxajhu59jQuG7p+G7gELhu5994buC4bun4bufw4BC4buU4buf4bqi4buK4buA4bqq4bufw4BCSkPhu5/DiuG7kkPhu5/hu47DvcOU4buf4buAQsag4buA4bqq4bufUEHhu4Dhu5/DlULhuqbhu59CQ+G6pOG7gOG7n+G7juG7ouG7n+G6vEJJ4buA4buf4buA4bqq4buG4bun4buA4bufUMaw4buf4bqi4bu1U+G7n+G7gOG6qsOUU+G7n0JD4bqm4bq+4bufw5Xhu4zhu4bhu4Dhuqrhu5/DgMWpw4Dhu5/DlcSQ4buAQuG7n0LDlMON4buA4bqq4bufw5NC4bur4buA4bufw4BJ4buA4bqqw7Xhu5kvw5Phu5Xhu5nDk+G7n8OAw4rhu6fhu47hu45r4bujw5Mj4buG4bqgU+G7o+G7leG7mUPhur7huqrhu5/DgMOK4bun4buO4buOa+G7o0M9w4Phu4DDlcOD4buM4buj4buf4buOw5VTw4rDg2vhu6NRQ+G6oMOVQsOy4bufcHHhu6Hhu6HDk1Lhu43hu59Cw4ND4bqqQsOVw7Lhu5/DueG7oeG7ocOTUuG7jeG7o+G7n+G7juG7jMOAa+G7oy8vw4DhuqDhu4DDtcOB4bun4buGw5VC4bun4buAQkLhu4bhu6fDtVDhu4Av4bqgw4Phu47hurzDleG7hsOTL+G7gMODUeG7ji9xcXJ0L3FxdOG6oHVxcHR04buhcMOV4bul4buhc+G7ocO6w4rhu6HDteG6usOT4bqqw7Phu4xrcHJy4buj4buf4bunw4rDlWvhu6Nj4buMTeG7n8OKVOG7n3004buF4bufJUnhu4Dhuqrhu5/FqOG7n2NC4bun4buAQuG7n33hu4Lhu6fhu5/hurxCw4Phu4Dhu5/hu4DhuqpNQ+G7n8OVw73hu4Dhu5/DgUPhu4BC4bufe8OU4buOw5Xhu6dQ4buG4buf4buO4bunw5Thu5/DgEJD4bq04buA4bufw5VC4buv4buA4bqq4bufw5LDlOG7p+G7gOG7n8OV4buMRuG7gOG6quG7n8OV4buMxqBLw4Dhu59iSeG7gOG6quG7nzThu6fhur7hu5824bqqQuG6pOG7n+G7puG7gOG7o+G7n1FD4bqgw5VCa+G7o3Bx4buh4buh4buj4bufQsODQ+G6qkLDlWvhu6PDueG7oeG7oeG7o+G7ny/hu5Xhu5kvw5Phu5Xhu5nDk+G7n8OAw4rhu6fhu47hu45r4bujw5M94bunw5PDlUPhu4bhu4Dhu6Phu5U04bqy4buf4buF4but4buA4bufY0Lhu6/hu4Dhuqrhu5/Disaw4buf4bq+4buKw5Xhu5/DleG7jOG7huG7gOG6quG7n+G7gELhu6Dhu4Dhuqrhu5/DgOG7tcOU4bufw5VC4buU4bufw5VCQ+G7n+G6ouG7s8OU4buf4buA4but4buA4bqq4buf4buA4buI4bufw5Xhu4zhurLhu4Dhu59CxrDhu4Dhuqrhu5/DgEnhu4DhuqrDteG7n2Phu4zhu4bhu4Dhuqrhu5/DleG7jOG7t+G7gOG7n+G6ouG7s8OU4buP4buf4bqi4buKQ+G7n8OTQuG7guG7nyVJ4buA4bqq4bufxajhu59jQuG7p+G7gELhu5994buC4bun4buf4bqi4bux4bufw4Dhu4Lhu5/hu4BCQ8OCw5Thu5/DlcSQ4buAQuG7n0LDlMON4buA4bqq4buf4bqiQ+G7n8OB4buC4buA4bqq4buf4bqi4buKw5Xhu5/DgUPhurThu4Dhu5/huqrDvVPhu5/hu4DhuqrDlFPhu59CQ+G6puG6vuG7n8OAQuG7huG7n+G6vELDlOG7gOG6quG7n8OVQsaw4buAQuG7n8OVQuG7lOG7n+G6vknhu4Dhu5/hu4Xhu63hu4Dhu5994buGxrDhu4DhuqrDteG7mS/Dk+G7leG7mcOT4bufw4DDiuG7p+G7juG7jmvhu6PDkyPhu4bhuqBT4buj4buV4buZQ+G6vuG6quG7n8OAw4rhu6fhu47hu45r4bujQz3Dg+G7gMOVw4Phu4zhu6Phu5/hu47DlVPDisODa+G7o1FD4bqgw5VCw7Lhu59wceG7oeG7ocOTUuG7jeG7n0LDg0PhuqpCw5XDsuG7n8O54buh4buhw5NS4buN4buj4buf4buO4buMw4Br4bujLy/DgOG6oOG7gMO1w4Hhu6fhu4bDlULhu6fhu4BCQuG7huG7p8O1UOG7gC/huqDDg+G7juG6vMOV4buGw5Mv4buAw4NR4buOL3FxcnQvcXF04bqgdXFwdHRxc8OVdOG7oXV1ccOK4buhw7XhurrDk+G6qsOz4buMa3JxcuG7o+G7n+G7p8OKw5Vr4bujY+G7jE3hu5/DilThu599NOG7heG7nyVJ4buA4bqq4bufxajhu59jQuG7p+G7gELhu5994buC4bun4buf4bq8QsOD4buA4buf4buA4bqqTUPhu5/DlcO94buA4bufw4FD4buAQuG7n3vDlOG7jsOV4bunUOG7huG7n+G7juG7p8OU4bufw4BCQ+G6tOG7gOG7n8OVQuG7r+G7gOG6quG7n8OSw5Thu6fhu4Dhu5/DleG7jEbhu4Dhuqrhu5/DleG7jMagS8OA4bufYknhu4Dhuqrhu5804bun4bq+4bufNuG6qkLhuqThu5/hu6bhu4Dhu6Phu59RQ+G6oMOVQmvhu6NwceG7oeG7oeG7o+G7n0LDg0PhuqpCw5Vr4bujw7nhu6Hhu6Hhu6Phu58v4buV4buZL8OT4buV4buZw5Phu5/DgMOK4bun4buO4buOa+G7o8OTPeG7p8OTw5VD4buG4buA4buj4buV4bqtQuG7kMOV4bufw5VC4bua4bufw7l04buP4bufJUnhu4Dhuqrhu5/FqOG7n2NC4bun4buAQuG7n33hu4Lhu6fhu5/DgOG7guG7n8OTQuG7p+G7n8OTQuG7q+G7gOG7n8OASeG7gOG6quG7n+G6vkHDlOG7n+G6vuG7osOA4buP4buf4bqqQkPhu5/Dgcaw4buA4bufw5VC4buv4buA4bqq4buf4buAQsO94buA4buf4bqiSUPhu5/DgMWpw4BC4bufw4FD4bqkw5Xhu59QxrDhu5/hurxCxILDk+G7n8OK4bupQ+G7n0JT4bufUEbhu4Dhuqrhu5/DgOG7lOG7p+G7n+G6ouG7ikPhu5/hurxCxanDgELhu59iNDbhu6bDteG7n3vDlOG7jsOV4bunUOG7huG7n2Lhu6fhu4DDleG7huG7juG7n8OKxrDhu5/hu4DhuqrGoExD4bufw5XDlOG7gOG6quG7n+G6osagTOG7gOG6quG7n8OAQsOUU8OC4buA4buf4oCc4bqgRuG7gOG7n8OAxKjigJ3hu5/DgELhu4bhu5/huq3hu6fDlMOK4buG4buf4bqtQ+G7gMOV4buG4buf4bqg4buaw5Xhu5/huqJD4bqm4bq+4bufw5VCxrDhu4BC4bufw4HGsOG7gOG7j+G7n0Lhu4bGsOG7gOG7n8OV4buzw5Xhu5/DgOG7kOG7n+G6ouG7kMOT4bufw4BC4buG4buf4buMQ+G6suG7gOG6quG7n+G6vsSQ4buAQsO14buZL8OT4buV4buZw5Phu5/DgMOK4bun4buO4buOa+G7o8OTI+G7huG6oFPhu6Phu5Xhu5lD4bq+4bqq4bufw4DDiuG7p+G7juG7jmvhu6NDPcOD4buAw5XDg+G7jOG7o+G7n+G7jsOVU8OKw4Nr4bujUUPhuqDDlULDsuG7n3Bx4buh4buhw5NS4buN4bufQsODQ+G6qkLDlcOy4bufdcO6dMOTUuG7jeG7o+G7n+G7juG7jMOAa+G7oy8vw4DhuqDhu4DDtcOB4bun4buGw5VC4bun4buAQkLhu4bhu6fDtVDhu4Av4bqgw4Phu47hurzDleG7hsOTL+G7gMODUeG7ji9xcXJ0L3FxdOG6oHVxceG7oeG7oXLhu6XDleG7pXN04bulc8OK4buhw7XhurrDk8OD4bqqw7Phu4xrdXFx4buj4buf4bunw4rDlWvhu6Nj4buMTeG7n8OKVOG7n3004buF4bufJUnhu4Dhuqrhu5/FqOG7n2NC4bun4buAQuG7n33hu4Lhu6fhu5/hurxCw4Phu4Dhu5/hu4DhuqpNQ+G7n8OVw73hu4Dhu5/DgUPhu4BC4bufe8OU4buOw5Xhu6dQ4buG4buf4buO4bunw5Thu5/DgEJD4bq04buA4bufw5VC4buv4buA4bqq4bufw5LDlOG7p+G7gOG7n8OV4buMRuG7gOG6quG7n8OV4buMxqBLw4Dhu59iSeG7gOG6quG7nzThu6fhur7hu5824bqqQuG6pOG7n+G7puG7gOG7o+G7n1FD4bqgw5VCa+G7o3Bx4buh4buh4buj4bufQsODQ+G6qkLDlWvhu6N1w7p04buj4bufL+G7leG7mS/Dk+G7leG7mcOT4bufw4DDiuG7p+G7juG7jmvhu6PDkz3hu6fDk8OVQ+G7huG7gOG7o+G7leG6peG7n8OAw5Thu4rDgOG7n0JGw5Phu5/DgcWp4buG4buf4buO4bunw5Thu5/DleG7jOG7t+G7gOG7j+G7n8OV4buMTeG7n8OKVOG7n3004buF4bufYlDDg8OVQ+G7jsOK4bunUOG7n2Phu6fhu4Dhu6fhu45D4bq6w4NQQ8OA4bufw4BC4buG4buf4buMduG7gOG6quG7n0LGsOG7gOG6quG7n8OTQuG7hOG7gOG6quG7n+G7gOG6quG7ouG7n+G6ouG7guG7gOG6quG7n1Dhu6dD4bufw5Xhu4zhu4Thu5/DksOU4bun4buA4bufw5Xhu4xG4buA4bqq4bufw5Xhu4zhu4bhu4Dhuqrhu5/DleG7jOG7t+G7gOG7nyTDg+G7jMOBU+G7n+G7gOG6qsawU+G7n0JJ4bq+4buf4buA4bunU8Oy4buf4oCcY+G7jOG7t+G7gOG7n+G6ouG7s8OU4buf4buA4bqqxrBT4bufQknhur7hu5/hu4Dhu6dT4bufw4BC4buQ4buA4bqq4bufw5VJQ+G7n+G7jOG7s8OV4bufw4rhu4bhu5/hu4Dhuqrhu6lD4bufUMOC4bufw5VD4buAQuG7n8OVQuG7teG7gOG7n8OA4buU4bun4bufw5Xhu4bGsOG7gOG7n+G6ouG7ikPhu5/hurxCQ+G7n+G6ouG7seG7n8OV4buM4burQ+G7n8OSw5Thu6fhu59C4bunQ+G7n8OV4buM4bu34buA4bufw5VCw5Thu6fhu5/DikPhurLhu4Dhu5/DlUPhurTDk8O14bufI8agS8OA4bufUMaw4buG4bufw5Xhu4zhu7fhu4Dhu5/huqLhu7PDlOG7j+G7n+G6oklD4bufw4rhu5DDgOG7n8OAQuG7kOG7gOG6quG7n8OVSUPhu5/hurxD4bqm4bq+4buf4buO4buGxanDleG7n8OVw43DleG7n8OVQuG6tOG7n8OV4buM4bu34buA4buP4buf4buAQsag4buA4bqq4buf4bqiSUPhu5/hurxCQ+G7n8OK4bupQ+G7n+G6ouG6puG7n8OAQuG7huG7n2I0NuG7puG7n8OKxrDhur7hu5/DgELhu5Thu5/DgMOU4buKw4Dhu5/DgEJKQ8O14bufY8OUU+G7n+G7gEJD4bqy4buA4buP4bufw5VJQ+G7n+G7jOG7s8OV4bufUMOUQ+G7n1DEkOG7n0LGsOG7gOG6quG7n8OTQuG7hOG7gOG6quG7n+G7gOG6quG7ouG7n+G6ouG7seG7n8OVQkPhu5/huqLhu7PDlOG7n+G7jOG7s8OV4bufw5XDjcOVw7XigJ3hu5kvw5Phu5Xhu5nDk+G7n8OAw4rhu6fhu47hu45r4bujw5Mj4buG4bqgU+G7o+G7leG7mUPhur7huqrhu5/DgMOK4bun4buO4buOa+G7o0M9w4Phu4DDlcOD4buM4buj4buf4buOw5VTw4rDg2vhu6NRQ+G6oMOVQsOy4bufcHHhu6Hhu6HDk1Lhu43hu59Cw4ND4bqqQsOVw7Lhu5/DueG7oeG7ocOTUuG7jeG7o+G7n+G7juG7jMOAa+G7oy8vw4DhuqDhu4DDtcOB4bun4buGw5VC4bun4buAQkLhu4bhu6fDtVDhu4Av4bqgw4Phu47hurzDleG7hsOTL+G7gMODUeG7ji9xcXJ0L3FxdOG6oHVxcHR1ceG7ocOVcHThu6Xhu6Hhu6XDiuG7ocO14bq6w5PhuqrDs+G7jGtww7p14buj4buf4bunw4rDlWvhu6Nj4buMTeG7n8OKVOG7n3004buF4bufJUnhu4Dhuqrhu5/FqOG7n2NC4bun4buAQuG7n33hu4Lhu6fhu5/hurxCw4Phu4Dhu5/hu4DhuqpNQ+G7n8OVw73hu4Dhu5/DgUPhu4BC4bufe8OU4buOw5Xhu6dQ4buG4buf4buO4bunw5Thu5/DgEJD4bq04buA4bufw5VC4buv4buA4bqq4bufw5LDlOG7p+G7gOG7n8OV4buMRuG7gOG6quG7n8OV4buMxqBLw4Dhu59iSeG7gOG6quG7nzThu6fhur7hu5824bqqQuG6pOG7n+G7puG7gOG7o+G7n1FD4bqgw5VCa+G7o3Bx4buh4buh4buj4bufQsODQ+G6qkLDlWvhu6PDueG7oeG7oeG7o+G7ny/hu5Xhu5kvw5Phu5Xhu5nDk+G7n8OAw4rhu6fhu47hu45r4bujw5M94bunw5PDlUPhu4bhu4Dhu6Phu5U24bqq4buGxrBD4buf4buM4bun4buP4bufSeG7gOG6quG7n8OA4buE4buA4buf4bqgxrDhu4BC4bufw4pMQ+G7n+G6vELDg+G7gOG7n+G6onfDgOG7n8OBQ+G6pMOV4bufw4BC4buG4bufe8OU4buOw5Xhu6dQ4buG4bufYuG7p+G7gMOV4buG4buOw7Xhu5/hu4VLQ+G7n0nhu4Dhuqrhu4/hu5/hurxCSeG7gOG6quG7n8OAQsOJ4buf4buMQ+G6suG7gOG6quG7n8OV4buM4bu34buA4buf4bqi4buzw5Thu5/hu4DGsFPhu4/hu5/DlUPDguG7gOG7n+G6ouG7qeG7huG7n+G7gOG6qsagTEPhu58j4buM4bunekPDiuG7n+G6ouG7seG7n8OVQuG6puG7n0JD4bqk4buA4buf4buO4bui4bufQuG7hOG7p+G7n+G7gELhu7fDk+G7n+G7jOG7s8OV4bufw5XDjcOV4bufw5Xhu5zhu5/hu4BC4bug4buA4bqq4bufw5Xhu4zhu7fhu4Dhu5/huqLhu7PDlOG7n8OV4buMxqBLw4DDteG7mS/Dk+G7leG7mcOT4bufw4DDiuG7p+G7juG7jmvhu6PDkyPhu4bhuqBT4buj4buV4buZQ+G6vuG6quG7n8OAw4rhu6fhu47hu45r4bujQz3Dg+G7gMOVw4Phu4zhu6Phu5/hu47DlVPDisODa+G7o1FD4bqgw5VCw7Lhu59wceG7oeG7ocOTUuG7jeG7n0LDg0PhuqpCw5XDsuG7n8O54buh4buhw5NS4buN4buj4buf4buO4buMw4Br4bujLy/DgOG6oOG7gMO1w4Hhu6fhu4bDlULhu6fhu4BCQuG7huG7p8O1UOG7gC/huqDDg+G7juG6vMOV4buGw5Mv4buAw4NR4buOL3FxcnQvcXF04bqgdXFwdHV0ccOV4bulcXDDunPDiuG7ocO14bq6w5PhuqrDs+G7jGtz4buhw7nhu6Phu5/hu6fDisOVa+G7o2Phu4xN4bufw4pU4buffTThu4Xhu58lSeG7gOG6quG7n8Wo4bufY0Lhu6fhu4BC4buffeG7guG7p+G7n+G6vELDg+G7gOG7n+G7gOG6qk1D4bufw5XDveG7gOG7n8OBQ+G7gELhu597w5Thu47DleG7p1Dhu4bhu5/hu47hu6fDlOG7n8OAQkPhurThu4Dhu5/DlULhu6/hu4Dhuqrhu5/DksOU4bun4buA4bufw5Xhu4xG4buA4bqq4bufw5Xhu4zGoEvDgOG7n2JJ4buA4bqq4bufNOG7p+G6vuG7nzbhuqpC4bqk4buf4bum4buA4buj4bufUUPhuqDDlUJr4bujcHHhu6Hhu6Hhu6Phu59Cw4ND4bqqQsOVa+G7o8O54buh4buh4buj4bufL+G7leG7mS/Dk+G7leG7mcOT4bufw4DDiuG7p+G7juG7jmvhu6PDkz3hu6fDk8OVQ+G7huG7gOG7o+G7leG6oeG7gOG6quG7n8OA4buW4buA4bqq4bufw4BC4buG4bufw4FD4bq0w5Xhu5/DlULhurLhur7hu4/hu5/huqLhuqbhu5/DgOG7guG7n+G6osagTcOA4bufw4BCQ+G6tOG7gOG7n8OVQuG7r+G7gOG6quG7n+G7gMawU+G7j+G7n2NC4bun4buAQuG7n33hu4Lhu6fhu5/huqLhu7Hhu5/DgOG7guG7n+G7juG7ouG7n8OAQsOU4bu54buA4bufw4FF4buf4buOeeG7gOG7n+G7jsaw4buA4bqq4buf4bq8QkPhu5/huqLhu7Hhu59CQ+G6psOU4buf4buMSOG7n8OKw41D4bufw4BCSkPhu4/hu5/DgOG7huG7gOG7n+G7gOG6qsagTEPhu5/DgOG7lOG7p+G7n+G6osONQ+G7n8OVQuG7lOG7n8OSw5Thu6fhu5/hur7GsOG7gOG7n+G6osONQ+G7n+G6ouG7tcOU4bufTuG7n8OKxqBNw5Xhu5/huqJDw7Xhu5kvw5Phu5Xhu5nDk+G7n8OAw4rhu6fhu47hu45r4bujw5Phu6bDlMOVQuG7huG7jOG7o+G7lX3hu4bGsOG7gOG6quG7n2JK4buA4buZL8OT4buV

Hoàng Sơn

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]