(vhds.baothanhhoa.vn) - Đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Thanh Hóa (Trung tâm) hôm nay, ai cũng nhận thấy sự ấn tượng về tính hiện đại và thân thiện, chuyên nghiệp, kết nối liên thông liền mạch trong việc thực hiện thủ tục hành chính (TTHC), đáp ứng nhanh chóng việc giải quyết hồ sơ, giấy tờ cần thiết cho người dân, doanh nghiệp; góp phần tạo nên sự đột phá trong cải cách TTHC, cũng như góp phần cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Tin liên quan

Đọc nhiều

w4rhu6xJR+G7oOG7tk0gIOG6pkZb4buv4buuMOG7tlJG4bq+4buvIjFA4buwRzDhu5Thu7hH4bup4busNOG7oEfhuqE0R+G7rE9A4busR+G7oOG7rFZA4busR+G7oD9A4buwRzBZQOG7rEfhu6/hu6xNQOG7rEdvPU1ER+G7qzHEg+G7pDBHMOG7lOG7uEcww5MjRyBhR1EsMEdb4busTkcwIiNA4buwR+G7oMOS4buuR+G7oE7hu6Dhu6xHMOG7rDVHMDThu6BH4busT0Dhu6xH4bug4busVkDhu6zDii/hu6xJ4bq+w4pbR+G7oOG7tk0gIOG6pkZbb1JNUEbhur5m4bukQEfhu68iMUDhu7BHMOG7lOG7uEfhu6nhu6w04bugR+G6oTRH4busT0Dhu6xH4bug4busVkDhu6xH4bugP0Dhu7BHMFlA4busR+G7r+G7rE1A4busR289TUfhurrhu68iMUDhu7BHMOG7lOG7uOG6vEfhu6w/4bu4R0BNxINFR03hu65H4bugNkDhu7BHQOG7rOG7mkBHMOG7rOG7lsSDRyBhR+G7lkBHMDc+QOG7sEfhuqHhu6ZHMFZA4busR+G7rOG7rsWoQEdRw5Phu65H4bqhT0cw4bus4buUQEcw4bus4buuxahARUfhu6Dhu6wxxIPDmUBHQOG7sOG7rOG7rsWoW0VH4bu04bukMEdAOuG7rkfhu7bhu67DmUBHMOG7rD9A4buwR+G7tuG7ruG7pkBH4bu4w5Phu6Dhu6xHMCIjQOG7sEfhuqHhu67FqOG7oEcw4busYeG7oEfhu6zhu67FqEBHMOG7rDVHMDThu6BH4busT0Dhu6xH4bug4busVkDhu6xH4bq64buv4buvb+G7g+G6vEVHUU5bRzhA4buwR0Dhu6xNQOG7rEfhu6Dhu6w9QOG7sEfhuqHhu67FqOG7oEfhu7Dhu67DkuG7rkddMcSD4bukMEfhu6w7RyAoRUfhu7Dhu67hu5bEg0cwPEfhu6DGoEBHMOG7rOG7ruG7pDBH4bug4busI0dA4buwNzzhu65HUOG7lEBFR1AjTUDhu6xHQOG7sOG7rOG7rsWoW8SQR+G7sD1bR1vhu6zGoEBHMMOTI0dAw5lARyBhR1EsMEdb4busTkcwIiNA4buwR+G7oMOS4buuR+G7oE7hu6Dhu6xH4buv4buvb+G7g0VH4bugNkDhu7BHQOG7rDdH4buwPVtHW+G7rMagQEfhu6DDkuG7rkcw4bus4buuxahAR+G7uMOTQOG7rEfhu7jDmkfhu7g/4buuRzAiNzxA4buwR1HGoDFHMDdH4bu04buuQOG7rEdQI01A4busRzAiw5lAR1FYTUfhu55PQEcwWUDhu6xH4buv4busTUDhu6xHbz1Nw4nDii9b4bq+w4pbR+G7oOG7tk0gIOG6pkZb4buHI1DEg0bhur7DiuG7ruG7uOG7sEcgIuG7oOG6pkYvL+G7oFBAw4nhu55NIzDhu6xNQOG7rOG7rCNNw4nhuqFAL1BSIOG7tDAjWy9AUuG6oyAvSUzDjEsv4buKS1Dhu4hJ4buISEhISDDhu4hJTMSoTElI4bu2ScOJ4buyW+G7sEZHL+G6vmY7QOG7sEfhu6Dhu6xWR+G7l+G7sDHEg+G7qEBHZldA4busR8ODOEDhu7BHLUfhu6nhu6w9R+G7h1ZHMOG7rDdH4buvWUDhu6xHNcSDRUfhu4Phu6w1RzBY4bug4busR3bhu4fhu5fhu4VHMFlA4busR+G7tOG7rsav4bu4RzAiTUcwV0Dhu6xH4busV0Dhu6xH4busI8OTMEdRLEDhu7BHUcagMUdA4buO4bu4RzDDk+G7rkfhu68iMUDhu7BHMOG7lOG7uEfhu6nhu6w04bugR+G6oTRH4busT0Dhu6xH4bug4busVkDhu6xH4bugP0Dhu7BHMFlA4busR+G7r+G7rE1A4busR289TcOJw4ovW+G6vsOKW0fhu6Dhu7ZNICDhuqZGW+G7hyNQxING4bq+4buDTuG7oEfhu6/hu69v4buDRzDhu6xh4bugR+G7rOG7rsWoQEcww5Phu65H4buvIjFA4buwRzDhu5Thu7hH4bu2T0fhu6BO4bugR+G7r+G7r2/hu4NHMOG7rDEs4bugRzDhu6zhu5zhu7hHXTHEg+G7pkBH4buw4buuw5Lhu65HXTHEg+G7pDBH4bugNU1HduG7h+G7l+G7hUcwWUDhu6xFR+G7g+G7rDVHMFjhu6Dhu6xHduG7h+G7l+G7hUcwWUDhu6xH4bqhT0fhu6A1TUfhu6BO4bugRyB7RUfhu55NQEVHQOG7sE9A4busR+G6ujAiOUfhu6BO4bugR+G7r+G7r2/hu4NHUeG7kOG7oEcw4busM+G6vMOJR+G7ryIxQOG7sEcw4buU4bu4R1E3PuG7oEdRxqAxRzA3RzAiTUDhu7BHMOG7rOG7ruG7pDBH4bueWEfhu6A/QOG7sEdA4buw4busxahHMOG7rD9A4buwRzDhu65AR+G6oU9HW+G7rMagQEfhu7jhu6bhu7hHUU5bRzhA4buwR8SDw5kxR+G7oMagMUcw4busYeG7oEfhu6zhu67FqEBH4bugTuG7oEfhu6/hu69v4buDR+G7uCwwR+G7oE7hu6Dhu6xH4bu04busI01H4busJeG7oEVH4bus4buuxahAR1HDk+G7rkVHQOG7rE1A4busR+G7oOG7rD1A4buwRUfhu6Dhu6xWQOG7rEfDo07hu6DDiUdJSEjhuqhH4busO0cgKEVH4buv4buvb+G7g0dRNz7hu6BHIDpH4busPU1Hw6PDoUfhu7bhuq9HMCLDmUBH4bu4P+G7rkcwIjc8QOG7sEfhu7jDk0Dhu7DDicOKL1vhur7DiltH4bug4bu2TSAg4bqmRlvhu4cjUMSDRuG6vmbGr0fhuqHhu67FqOG7oEcw4buu4bukW0dA4bus4buaQEfhuqFPR+G7sOG7rsOS4buuR10xxIPhu6QwR+G7r+G7r2/hu4NH4bug4busI0dA4buwNzzhu65HUOG7lEBH4bqhT0dQI01A4busR0Dhu7Dhu6zhu67FqFtHUTc+4bugR+G7oD9A4buwR+G7tOG7rE3hu65FR+G7uOG7rkDhu6xH4buew5Phu6Dhu6zEkEfhu68iMUDhu7BHMOG7lOG7uEdR4buMR1vhu6w64buuR+G7rD5bR+G7oOG7rOG7kDBH4bug4busw5pH4bqhKeG7rkfhu6BO4bugRyB7RUfhu55NQEVHQOG7sE9A4busRzAiI0Dhu7BH4bqh4buuxajhu6BHw6Phu5TEg0dQYUDhu7BHXTHEg0cwIldA4busR+G7sOG7rsOS4buuR10xxIPhu6QwR+G7r+G7r2/hu4NHUcOS4bu4R+G7nsOSI0ciJkcwIk7hu6Dhu6xHQOG7rOG7rsWo4bu4RUciJkdA4buwNzzhu65FRyImR+G6oeG7rsWo4bugRUciJkcw4busPOG7rkfhu7Dhu65NQEfhu7Dhu67DkuG7rkddMcSD4bukMEfhuqFPR1E3PuG7oEfhu6Dhu5pbR0Dhu6zhu5owR+G7oD9A4buwR+G7njpFR+G7oD9A4buwR+G7tOG7rE3hu65HMOG7rDc8QOG7sEfDozHEg8OZQEcwIsOZQEdvxahHMOG7rDpA4buwRzDhu6w/QOG7sEcw4buuQEfhu7gsMEfhu6DDoU1H4bugNU1HMFlA4busw4lH4buFI0dRPUVHQOG7sDc84buuR1Dhu5RAR+G6oU9HUCNNQOG7rEdA4buw4bus4buuxahbR+G7oD1HMOG7rMavRzAiYeG7oEcw4buu4bukW0cw4busUiNHUCbhu65FR+G7tOG7rsav4bu4RzAiTUVH4buw4buuTuG7uEcgTjBHXTHEg0cwIldA4busRUcw4buu4bukQEdRLEfhu7Dhu67DkuG7rkddMcSD4bukMEfhu6w7RyAoR+G7r+G7r2/hu4NH4bugNU1H4bu4V0Dhu6xH4bqhT0dRTkDhu6xH4buw4buuTkfhu7g44bugR1EsR+G7rE/hu65H4bu2JEDhu7BHUTrhu65H4bqhKeG7rkfhuqHhu67FqOG7oEfhu7Dhu67DkuG7rkddMcSD4bukMEfhu6/hu69v4buDRUcw4busTuG7rkdRLEfhu6A1TUcwOUDhu7BH4bugTkBH4bueLEVH4bugP0Dhu7BH4bug4busOOG7oEfhu68iMUDhu7BHMOG7lOG7uMSQR1E7QOG7sEcw4busPOG7rkdb4busw5JAR05A4busRUfhu7Thu67hu6RAR0Dhu7Dhu6xYR+G6oSnhu65H4bugTuG7oEfhu6AoR10xTUBH4bugPUcw4bus4buc4bu4R10xxIPhu6ZAR+G6oeG7pkcgYUfhu7Thu6w/QOG7sEfhu6DGoEBHMOG7rOG7ruG7pDBFRzBWQOG7rEfhu7Thu6w/QOG7sEfhu6w+W0fhu7bhuq9H4bugNU1H4buv4buvb+G7g0cw4busP0Dhu7BHXTFNR+G7ryJNQOG7sEcw4busP0Dhu7BHMOG7rkBHUeG7rsWoQEcww6FFR+G7oE7hu6BHOEDhu7BHUDRA4buwRzDhu67FqEBHVuG7oOG7rEcwIsOZQEfDs0AwUiJAUjBFR10xTUdn4bu4TeG7ruG7tkVHXTFNR+G7rMWoRzDhu6w6QOG7sEcw4buuQEdA4busw5VAR+G6uuG7reG7leG7reG6vMOJw4ovW+G6vsOKW0fhu6Dhu7ZNICDhuqZGW+G7hyNQxING4bq+4buvIiNA4buwR0Dhu47hu7hHw41ISUtH4bqhT0dMRzDhu6xOQOG7sEdRxqAxR0Dhu47hu7hHw41ISUxFR+G7ryIxQOG7sEcw4buU4bu4R1Hhu4xHMOG7ruG7pFtHQOG7rOG7mkBHMCLDmUBHTMONw4lISEhH4busO0cgKEfhu6/hu69v4buDR+G7oDVNRzAuR+G7oOG7rDjhu6BFR+G7oE5HQOG7rOG7lEDDiUfhu68iI0Dhu7BHUT1FR+G7rDtHIChH4buw4buuw5Lhu65HXTHEg+G7pDBHMCI3KeG7oEfhu6zDk0BH4buwxqBAR+G7iOG7isOJSEhIR+G7rDtHICjEkEfhu6w7RyAoR+G7sOG7rsOS4buuR10xxIPhu6QwR1EyQOG7sEfhu6zDk0BHMCLDmUBHw41Lw4lISEhH4busO0cgKMSQR+G7rDtHIChH4buw4buuw5Lhu65HXTHEg+G7pDBHXTFOR+G7rMOTQEfhu7ZPR+G7ikxLR+G7rDtHIChH4bqhT0fhu6AkQEfhu7bDk+G7rkfhu7ZPR+G7rDtHIChHUU1A4buwR+G7sOG7rsOS4buuR10xxIPhu6QwRzAiI0Dhu7BH4busw5NAw4lH4buvIjFA4buwRzDhu5Thu7hHW+G7rDrhu65H4busPltH4bug4bus4buQMEfhu6Dhu6zDmkfhuqEp4buuR+G7oE7hu6BHIHtFR+G7nk1ARUdA4buwT0Dhu6xHMCIjQOG7sEfhuqHhu67FqOG7oEfhu7Yx4buUQEfhu6Dhu6wxxIPGr0BH4busO0cgKEVHUTtA4buwRzDhu6w84buuRzDhu6xSI0dQJuG7rkVHUT9AR1E64bugRUfhu7Dhu65O4bu4RyBOMEfhuqHhu67FqOG7oEfhu7Dhu67DkuG7rkddMcSD4bukMEfhu6w7RyAoR+G7r+G7r2/hu4NH4bug4busI0cwLkfhu6Dhu6w44bugRUfhu6BOR0Dhu6zhu5RARzDhu6xSI0dRMkDhu7BHXTHEg0fhu6Dhu6zhu6RHW+G7rDrhu65H4busPlvDiUfhu4UjR+G6oeG7msSDR1Hhu6RAR0BNxINFR+G7rMagMUfhu6zhu6QwR+G7oE7hu6BHIHtFR+G7nk1ARUdA4buwT0Dhu6xHUeG7jEfhu7Dhu67DkuG7rkddMcSD4bukMEfhu6w7RyAoR+G7r+G7r2/hu4NHUTJA4buwR+G6oU9HMCI3KeG7oEfhu6zDk0BH4bug4busI0cwLkfhu6Dhu6w44bugRUfhu6A/QOG7sEdQ4buUQEfhurpRw5MwRzDhurNH4bu2xahHTExF4buI4bqo4bq8w4nDii9b4bq+w4pbR+G7oOG7tk0gIOG6pkZb4buHI1DEg0bhur7hu68iTSNHUS7hu65H4bqhKeG7rkfhu6Dhu6wyQOG7sEcwP+G7rkVHP0Dhu7BH4buX4buwMcSD4buoQEdmOOG7oEfhu68iMUDhu7BHLUdu4buuTuG7uEdROuG7oEfhu68iMUDhu7BHMOG7lOG7uEfhu6Dhu6wjR+G7nuG7ruG7pDBER+G7rU0xR+G7sMagQEfDjUdA4buO4bu4R1Hhu65H4bqhTyNH4busI8OTMEdRLEDhu7BFR+G7ryIxQOG7sEcw4buU4bu4R1Hhu4xHQOG7rOG7mkBHUTc+4bugRyBhR1E7QOG7sEcw4busMeG7mkBFR1vhu6zDkkBHTkDhu6xHMFbhu6Dhu6xH4bugYeG7oEfhu6A1TUfhu6BO4bugRzAuR+G7oOG7rDjhu6BFR+G7oE5HQOG7rOG7lEBH4bu04bus4buuRzDhu6xh4bugR+G7rOG7rsWoQEfhu6/hu69v4buDRzDDk+G7rkfhu68iMUDhu7BHMOG7lOG7uMOJR+G7seG7ljBHQOG7rOG7ruG7pjFHQOG7sDc84buuR+G7nk/Eg0cwKkfhu6DDkuG7uEdA4bus4buaQEfhuqFPR+G7lkBHMDc+QOG7sEfhuqHhu6ZHMFZA4busRzDhu6zhu5RARzDhu6zhu67FqEBFR+G7rOG7rsWoQEdRw5Phu65FR+G7oOG7rDHEg8OZQEdA4buw4bus4buuxahbR+G7tOG7rOG7rkdR4bukQEfhu68iMUDhu7BHMOG7lOG7uEdRxq9H4buw4buuw5Lhu65HXTHEg+G7pDBH4buv4buvb+G7g8OJw4ovW+G6vsOKW0fhu6Dhu7ZNICDhuqZGW+G7hyNQxING4bq+ZuG7kOG7oEfhu57hu67FqDBFR0Dhu7BPxINHSOG7iC9ML8ONSElMRUdmI09AR+G7oD9A4buwRzBO4bugR+G7h01AR+G7oOG7rFlHUcOTI0fhu4PDkuG7rkfhu6BO4bug4busR+G7rE9A4busR+G7oOG7rFZA4busR+G7oDVNR+G7g+G7rFZA4busR1vhu6w1R1AjR1E7QOG7sEfhu6Dhu6xWR+G7ryI3KEDhu7BHbyRNR+G7h1dA4busRy1Hw73Eg0fhuqHhu67DmUBH4buHLEfhu4Phu6xWQOG7rEcwIlhFR+G7qeG7rD1H4buv4busNUcwNylA4buwR+G7r+G7rDc8QOG7sEcwImHhu6BH4buD4busVkDhu6xHW+G7rDVH4bu2T+G7uEfhu68iN3tA4buwR1EjT0BHUeG7pEBHMOG7rOG7juG7uEfhu68iMUDhu7BHMOG7lOG7uEfhuqFPR+G7tOG7rsav4bu4RzAiTUfhu6DDkuG7rkfhu6BO4bug4busR+G7rE9A4busR+G7oOG7rFZA4busRzDDk+G7rkfhu6/hu6xNQOG7rEdvPU3DicOKL1vhur7DiltH4bug4bu2TSAg4bqmRlvhu4cjUMSDRuG6vsOK4buu4bu44buwRyAi4bug4bqmRi8v4bugUEDDieG7nk0jMOG7rE1A4bus4busI03DieG6oUAvUFIg4bu0MCNbL0BS4bqjIC9JTMOMSy/hu4pLUOG7iEnhu4hISEhIMOG7iElMxKhMSUjhu7bDjcOJ4buyW+G7sEZHL+G6vuG7qeG7rD1H4buv4busNUcwNylA4buwR+G7r+G7rDc8QOG7sEcwImHhu6BH4buD4busVkDhu6xHW+G7rDVH4buvIjcoQOG7sEdvJE1H4buHV0Dhu6xHMOG7rOG7juG7uEfhuqFPR+G7tOG7rsav4bu4RzAiTUfhu6A/QOG7sEcwTuG7oEfhu4Phu4Nv4buDRzDDk+G7rkfhu68iMUDhu7BHMOG7lOG7uEfhu6nhu6w04bugR+G6oTRH4busT0Dhu6xH4bug4busVkDhu6xH4bugP0Dhu7BHMFlA4busR+G7r+G7rE1A4busR289TcOJR+G6uuG6qUDhu6xER+G7l+G7sDHEg8OZQEfhu5VN4buu4bq8w4ovW+G6vsOKW0fhu6Dhu7ZNICDhuqZGW+G7hyNQxING4bq+4buvIjcp4bugR+G7tOG7rOG7rkfhu7ZP4bu4R+G6oeG7rsWo4bugR+G6oSnhu65H4bu24buMQOG7rEdRw5MjRzBZQOG7rEfhu6/hu6xNQOG7rEdvPU1H4bqh4bumR+G7oD9A4buwRzBO4bugR+G7oMOS4buuR+G7oE7hu6Dhu6xH4busT0Dhu6xH4bug4busVkDhu6xFR2YjT0BH4bugP0Dhu7BHME7hu6BHUeG7jEdR4bukQEcw4bus4buO4bu4R+G7ryIxQOG7sEcw4buU4bu4R+G7qeG7rDThu6BH4bqhNEfhu6xPQOG7rEfhu6Dhu6xWQOG7rEfhu6A/QOG7sEcwWUDhu6xH4buv4busTUDhu6xHbz1Nw4lHZuG7lMSDR+G7tk9HQOG7ruG7puG7uEfhuqHhu65A4busR1BhR+G7oDVNR+G7oE5AR+G7nixFR+G7oD9A4buwR+G7oOG7rDjhu6BFR0Dhu6zhu5RAR+G6oeG7rsOZQEfhu6A1TUfhu68iMUDhu7BHMOG7lOG7uMOJR+G7r8OT4buuR+G7njEu4buuRzDhu6zhu47hu7hHXTFNQEVH4buvIjFA4buwRzDhu5Thu7hHUeG7jEcw4buaW0cwIjFA4buwR+G7sOG7rinhu65HMOG7rOG7rsWoMUVH4bueTiNH4bugTiNH4bqhKeG7rkfhu6nhu6w9R+G7r+G7rDVHMDcpQOG7sEfhu6/hu6w3PEDhu7BHMCJh4bugR+G7g+G7rFZA4busR1vhu6w1R+G7ryI3KEDhu7BHbyRNR+G7h1dA4busR+G6oU9HUSNPQEfhu6A/QOG7sEcwTuG7oEfhuqHhu6ZH4bu4P0fhu6xXQOG7rEfhu6wjw5MwR1EsQOG7sEVH4bugKEcge0fhuqHhu5owR+G7oOG7rOG7ljBH4bqhT0dA4busw6BA4buwR+G7tOG7pDBHXTHDkkdR4buMR1HDkzBHUTc+4bugR+G7oDVNR+G7ryIxQOG7sEcw4buU4bu4RzAiI0Dhu7BHMOG7rDzhu65H4buw4buuTUBHXTFNw4lH4buHw5lAR+G7oMOTQOG7rEdRPUVH4buvIjFA4buwRzDhu5Thu7hH4bugNkDhu7BHUeG7jEdR4bumR0Dhu7Dhu6xYR+G7qeG7rD1H4buv4busNUcwNylA4buwR+G7r+G7rDc8QOG7sEcwImHhu6BH4buD4busVkDhu6xHW+G7rDVH4buvIjcoQOG7sEdvJE1H4buHV0Dhu6xHw6NS4bu4R8OjUzBFR+G7oD1H4bqvR+G7tOG7ruG7pEBH4bug4busWUdRw5MjR+G7oE7hu6BH4buHLEVHQOG7sE9A4busR+G7ryIxQOG7sEc3KEDhu7BH4buw4buuw5Lhu65HXTHEg+G7pDBH4bu4LDBHIDpHMDtARzDDk+G7rkVH4busw5NAR+G7oOG7rOG7pEcwIiNA4buwRzDhu6xh4bugR+G7rOG7rsWoQEfhu6/hu69v4buDR0A94buuR+G7oOG7rDFA4buwR+G7oDZA4buwR0Dhu6w3R+G6oeG7rsWo4bugR+G7sOG7rsOS4buuR10xxIPhu6QwR+G7r+G7r2/hu4NHMMOT4buuR+G7ryIxQOG7sEcw4buU4bu4R0A94buuRyLhu67DmUDhu7BFR0Dhu6w3REfhu7FPRyAjTjBFR+G7tFhbRzDhu6w84buuR+G7oD9A4buwR+G7njpH4burMcSD4bukMEdRWEDhu6xHIMOhTUdRLuG7rkVH4bueLkcgMUDhu7BH4bugTuG7oEfhu6/hu69v4buDR1FNQOG7sEfhu6AkQEddMcSDR1FYQOG7rEfhu6Dhu6w3TUfhu6A0RzDhu6zGr0fhuqHhu6ZHMOG7rE9A4busR1vhu6zGoEBH4busO0cgKEVHMCJXQOG7rEcwYUfhuqFPR+G7oE7hu6Dhu6xHMOG7rDjhu6BHMOG7rGHhu6BH4bus4buuxahAxJBHZuG7pkdA4buw4busWEfhu4Phu6xWQOG7rEdb4busNUfhu55NQEfhu6xPQOG7rEfhuqHhu45AR+G7nsOSQEddMcSDR1FYQOG7rEcw4busOkDhu7BHQOG7rOG7ljBH4bqh4bumRzDhu6w84buuR+G7sOG7rk1AR+G7sOG7rsOS4buuR10xxIPhu6QwR+G7oDVNRzDhu5YwR+G7oMOSR+G7oE7hu6BH4buv4buvb+G7g0fhu7ZPR0Dhu7BPxINH4bu2T+G7uEfhuqHhu67FqOG7oEdRxq9HMOG7rE4jR+G7sH1H4bu04busPUfhu7Thu6zhu45AR+G7oOG7rCNH4bugTuG7oEdRWE1HW+G7rDcoQOG7sEcwIiNA4buwR+G6oeG7rsWo4bugR+G7tOG7rD9A4buwR1vhu6zDkuG7rkfhu6xUQEcwIsOSR+G7tOG7pDBHXTHDkkfhu6/hu69v4buDR+G7oOG7rCNHMC5H4bug4busOOG7oEVH4bugP0Dhu7BHUOG7lEBH4bqhTyNH4bugTuG7oEdA4buwT8SDR0Dhu7Dhu6xZR+G6ujDhu6w4R0pFR+G7oOG7rDVHQOG7rOG7mjBFR+G7tuG7qEVHMOG7pDDhurzEkEdv4buuxahAR0BNxINHb8WoRzDhu6w6QOG7sEcw4busP0Dhu7BHMOG7rkBH4bu4LDBH4bugw6FNR1Hhu67FqEBHMMOhR+G7oDVNR+G7ryIxQOG7sEcw4buU4bu4R+G7oOG7rDdNR1E3PuG7oEfhu7Thu6QwR0A64buuR+G6oSnhu65H4bu4LDBHIDpHW+G7rMagQEfhu7jhu6bhu7hHUDNA4buwRyLhu67DmUDhu7BH4bugNU1H4buHLEVHQOG7sE9A4busR+G7ryIxQOG7sEc3KEDhu7BFR1Hhu6ZHQOG7sOG7rFhH4bugTuG7oEfhu4csRUdA4buwT0Dhu6xH4buvIjFA4buwRzcoQOG7sEcgKeG7uEfhu6A9R+G7sOG7rsOS4buuR1vhu6xOW0fhu7Thu6QwR0A64buuRUdRO0Dhu7BH4bueLEfhu6BO4bugR1vhu6zGoEBH4bu44bum4bu4R+G7sOG7rsOS4buuR10xxIPhu6QwR+G7r+G7r2/hu4NH4bug4busMcSDw5lAR0Dhu7BPQOG7rEfhu6A1TUfhu6BO4bugR+G7hyxFR0Dhu7BPQOG7rEfhuqEp4buuR1vhu6zGoEBH4bu44bum4bu4R+G7uCwwR+G7oMOhTUdR4buuxahARzDDoUfhu6A1TUfhu68iMUDhu7BHMOG7lOG7uEdRxq9HQOG7lEDhu7BH4bugTSNH4bug4bus4buWMEfhu7Y3PkDhu7BHW+G7rDThu6BH4bqhNEVH4bugNkDhu7BHQOG7rDdH4buw4buuw5Lhu65HXTHEg+G7pDBH4busO0cgKEfhu6/hu69v4buDR+G7oOG7rCNHMC5H4bug4busOOG7oEVH4bugTkdA4bus4buUQEdRNz7hu6BHMOG7rDHhu5pARzDhu67FqEBFR0Dhu6xNQOG7rEfhu6Dhu6w9QOG7sMOJw4ovW+G6vsOKW0fhu6Dhu7ZNICDhuqZGW+G7hyNQxING4bq+w4rhu67hu7jhu7BHICLhu6DhuqZGLy/hu6BQQMOJ4bueTSMw4busTUDhu6zhu6wjTcOJ4bqhQC9QUiDhu7QwI1svQFLhuqMgL0lMw4xLL+G7iktQ4buISeG7iEhISEgw4buISUzEqExJSOG7tsOMw4nhu7Jb4buwRkcv4bq+4bup4busPUfhu6/hu6w1RzA3KUDhu7BH4buv4busNzxA4buwRzAiYeG7oEfhu4Phu6xWQOG7rEdb4busNUfhu68iNyhA4buwR28kTUfhu7ZP4bu4R+G6oeG7rsWo4bugR+G6oSnhu65H4bu24buMQOG7rEdRw5MjRzBZQOG7rEfhu6/hu6xNQOG7rEdvPU1H4bqh4bumR+G7oD9A4buwRzBO4bugR+G7oMOS4buuR+G7oE7hu6Dhu6xH4busT0Dhu6xH4bug4busVkDhu6zDiUfhurrhuqlA4busREfhu5fhu7AxxIPDmUBH4buVTeG7ruG6vMOKL1vhur7DiltH4bug4bu2TSAg4bqmRlvhu4cjUMSDRuG6vuG7rU0xR+G7tOG7rOG7rkdR4bukQEcw4bus4buO4bu4R+G7ryIxQOG7sEcw4buU4bu4R+G7qeG7rDThu6BH4bqhNEdvT0Dhu6xH4bug4busVkDhu6xH4bugP0Dhu7BHMFlA4busR+G7r+G7rE1A4busR289TUVHMMOT4buuR+G7njEu4buuR+G7tk/hu7hH4bqh4buuxajhu6BH4bqhKeG7rkd24buH4buX4buFRzBZQOG7rEVH4bup4busPUfhu6/hu6w1RzA3KUDhu7BH4buv4busNzxA4buwRzAiYeG7oEfhu4Phu6xWQOG7rEdb4busNUfhu68iNyhA4buwR28kTUfhu4dXQOG7rEfhu7Dhu6zhu65HQOG7rOG7mkBFR1FOQOG7rEfhu7Dhu65OR+G7oE0jR0Dhu6zDoEDhu7BH4bu04bukMEddMcOSR1HDkzBHUTc+4bugMCIjQOG7sEfhu6A/QOG7sEcwTuG7oEfhu6DDkuG7rkfhu6BO4bug4busRzDhu6w1RzA04bugR+G7rE9A4busR+G7oOG7rFZA4busRUcwIuG7rsavQEfhu7Thu6xN4buuR+G7oChH4bug4bus4bukR+G7uCwwR+G7oMOhTUVH4bu4LDBH4bugw6FNR1Hhu67FqEBHMMOhR+G7tuG7rsOZQEcw4busP0Dhu7BH4bugNU1H4buvIjFA4buwRzDhu5Thu7jDiUdmO0Dhu7BHMOG7rDzhu65FR8SDw5kxR+G7oMagMUfhu68iMUDhu7BHMOG7lOG7uEVHMCIjQOG7sEcw4busPOG7rkfhu7Dhu65NQEcwKeG7rkfhu6DGoEBHMOG7ruG7pFtHMDThu6BHQOG7lEDhu7BH4bugTSNHMOG7rkDhu6xHMOG7rMagQEVHMOG7rE7hu65HUSxHW+G7rDThu6BH4bqhNEdA4bus4buUQEdQ4buUQEVHW+G7rDrhu65H4busPltH4bug4bus4buQMEfhu6Dhu6zDmkfhuqEp4buuR+G7oE7hu6BHIHtFR0Dhu7BPQOG7rEVHUShAR+G6oVhHMCIjQOG7sEfhu7Dhu67DkuG7rkddMcSD4bukMEfhu6/hu69v4buDRUfhu57DkiNHUcOS4bu4R+G7sOG7rsOS4buuR10xxIPhu6QwR0Dhu6xNQOG7rEVH4bu0WFtHMOG7rDzhu65H4bug4busI0dA4buwNzzhu65HUOG7lEBH4bqhT0dQI01A4busR0Dhu7Dhu6zhu67FqFtFR+G7tuG7lsSDRyBhR+G7rE/hu65H4bu2JEDhu7BH4bugNU1HQOG7sDc84buuR1Dhu5RAR+G6oU9HUCNNQOG7rEdA4buw4bus4buuxahbR+G7tk/hu7hHMOG7rDcp4bugR1EjR1FOQOG7rEfhu7Dhu65OR+G7oOG7rOG7ljBH4bu2Nz5A4buwRUfhu6zhu67FqDFHXTHDkkfhu6wjw5MwR1EsQOG7sEVHW+G7rMOS4buuR+G7tk9HUShAR+G6oVhHMOG7rsOZQEdb4busI0Dhu7BHMCIjQOG7sEfhu7bDnUDhu6xH4bqhYeG7oEfhu6DDkuG7rkfhu6BO4bug4busR+G7r+G7r2/hu4NFR+G7sD1bR1vhu6zGoEBH4bugNEcw4busxq9H4busPU1H4bug4busNUcwIjcoQOG7sEfhu6DDkuG7rkcw4bus4buuxahAR+G7uMOTQOG7rEfhu7jDmkfhu7g/4buuRzAiNzxA4buwR1HGoDFHMDdH4bu04buuQOG7rEdQI01A4busR+G7oDVNRzBZQOG7rEfhu6/hu6xNQOG7rEdvPU3DicOKL1vhur7DiltH4bug4bu2TSAg4bqmRlvhu4cjUMSDRuG6vuG7r+G7rkBHMDd7QOG7sEciw5RA4buwRUfhuqEp4buuRyBhR0AhR+G7tmHhu6BFR10xxIPhu6QwRzDhu5Thu7hHMMOTI0cgYUdRLDBHW+G7rE5HMCIjQOG7sEfhu6DDkuG7rkfhu6BO4bug4busR+G7r+G7r2/hu4NH4bugNU1H4buvIjFA4buwRzDhu5Thu7jEkEcwIiNA4buwRzDhu6w84buuR+G7sOG7rk1ARzAp4buuRUfhu68iMUDhu7BHMOG7lOG7uEcgw5pHMOG7ruG7pFtHMDThu6BHW+G7rE4wR+G7rDHEg0fhu6zhu67FqDFHXTHDkkfhu6wjw5MwR1EsQOG7sEdR4buMR1HDkzBHUTc+4bugRUcw4buOQOG7sEfhu6A3PEDhu7BH4bugTuG7oEfhu7Dhu67DkuG7rkdb4busTltHQOG7lEDhu7BH4bugTSNH4bug4bus4buWMEfhu7Y3PkDhu7BH4buw4buuw5Lhu65HXTHEg+G7pDBH4buv4buvb+G7g0VH4bugw5Lhu65HMOG7ruG7pEBH4bu24bumR+G7tjrhu65H4bu2T+G7uEfhuqHhu67FqOG7oEcw4busUiNH4busNylA4buwR+G7oOG7rDHEg8OZQEdA4buw4bus4buuxahbR+G7rCNORUfhu6zhu67FqEBHUcOT4buuR+G7rCNORUfhu6w3KUDhu7BHMCnhu65HQOG7pkBH4busT0Dhu6xH4bug4busVkDhu6xH4bug4busMcSDw5lAR0Dhu7Dhu6zhu67FqFtFR+G7uOG7rkDhu6xH4buew5Phu6Dhu6xFR1vhu6w04bugR+G6oTRHMC5H4bug4busOOG7oEVH4bugP0Dhu7BHUOG7lEBHMDowR+G7rChARUfhu7A9W0db4busxqBAR+G7oMOS4buuRzDhu6zhu67FqEBH4bu4P+G7rkcwIjc8QOG7sEdRxqAxRzA3R+G7tOG7rkDhu6xHUCNNQOG7rEVHUeG7nMSDR+G7uMOTQOG7rEfhu6A/QOG7sEcwTuG7oEfhu6DDkuG7rkfhu6BO4bug4busR+G7rE9A4busR+G7oOG7rFZA4busR+G7oDVNRzBZQOG7rEfhu6/hu6xNQOG7rEdvPU3DicOKL1vhur7DiltH4bug4bu2TSAg4bqmRlvDojEw4busIyJG4bq+4buv4busw5IjR+G7l+G7sDHEg8OZQEctR+G7qzHhurFA4busR8OiQOG7rMOKL1vhur4=

Thảo Nguyên - Quỳnh Anh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]