(vhds.baothanhhoa.vn) - Sáng 7-6, Đoàn Thanh niên Trường Cao đẳng Y tế Thanh Hóa tổ chức lễ ra quân chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2022 và hiến máu nhân đạo với chủ đề “Giọt hồng blouse trắng”. Hơn 250 sinh viên dự lễ ra quân chiến dịch tình nguyện hè và đăng ký tham gia hiến máu.
4buZQnDhu5/DgMOK4bun4buO4buOa+G7o8OTY0PDlcOKw4Phu6Phu5Vj4buMxqBM4buA4bqq4bufPeG7p+G7huG7n+G6onjhu4Dhuqrhu59o4bufw5XhurThu59jQuG7p+G7gELhu5994buC4bun4buf4buM4bun4bufw5LDlMO94buA4bufw4BCQ+G6tOG7gOG7n+G6oEXDgELhu5/DlULhu6fhu4BC4buf4buAQ+G6suG7gOG7n8OVxJDhu4BC4buf4buA4bqqw5RT4bqk4buA4bufQsOo4bufceG7oXFx4buZL0Jw4buV4buZw5Phu5/DgMOK4bun4buO4buOa+G7o8OTfcOD4bun4bqg4buj4buVYsWp4buA4bqq4bufw7otdeG7j+G7nyXhu4bGsOG7gOG7n2NC4bun4buAQuG7n+G7gEPhurLhu4Dhu59j4buMxqBM4buA4bqq4bufPeG7p+G7huG7n+G6onjhu4Dhuqrhu59o4bufw5XhurThu59jQuG7p+G7gELhu5994buC4bun4bufw5Xhu4jhu5/DgELhu5rDgOG7n8OK4bqs4buf4buM4bun4bufw5LDlMO94buA4bufw4BCQ+G6tOG7gOG7n+G6oEXDgELhu5/DlULhu6fhu4BC4buf4buAQ+G6suG7gOG7n8OVxJDhu4BC4buf4buA4bqqw5RT4bqk4buA4bufQsOo4bufceG7oXFx4bufUMaw4bufQkPhurThu4Dhu5/hur7FqcOU4buf4buAQsO94buA4buf4bqi4bup4buG4bufUEtD4bufw4BC4buU4buf4bqiw4Lhu5/igJx7Q0bDleG7n0LDjOG7gOG6quG7n8OBw4rhu4bDlOG7jsOD4bufw5Xhu4zhu6/hu4DhuqrigJ3DteG7n31K4buA4bufcXThu6Hhu5/hu45D4buAQuG7n1BD4bqy4buA4buf4bqg4bui4bufw4rhuqzhu5/hu4zhu6fhu5/DksOUw73hu4Dhu5/DgEJD4bq04buA4buf4bqgRcOAQuG7n8OVxJDhu4BC4buf4buA4bqqw5RT4bqk4buA4bufQsOo4bufUMaw4buf4bqi4but4buA4bqq4buf4bq8VOG7n8OVQuG7p+G6vuG7n+G6qkPhu6fhu59CQ+G6tOG7gOG7n+G6vsWpw5TDteG7mS/Dk+G7leG7mcOT4bufw4DDiuG7p+G7juG7jmvhu6PDkyPhu4bhuqBT4buj4buV4buZQ+G6vuG6quG7n8OAw4rhu6fhu47hu45r4buj4bq+w4DDgy3hu4bDgeG6usODw4DDleG7n+G6oOG6quG6vsOD4bqgQ+G7p+G7n1BD4bqgw4Phu4bhu5/hur7Dk3Phu59DPcOD4buAw5XDg+G7jOG7o+G7n+G7jsOVU8OKw4Nr4bujUUPhuqDDlULDsuG7n3Dhu6Hhu6Ft4buN4bufQsODQ+G6qkLDlcOy4bufcnHhu6HDk1Lhu43hu6Phu5/hu47hu4zDgGvhu6Mv4bunw5PDk+G7ji/hu4bDk8OD4buAL+G6vsOD4bqgQ+G7py/DlULDlOG6vsOBw7PDk2vhu4DDg1Hhu44vcXFxci9w4bulw7nhuqBxcOG7oXJw4buhw7nDlcO6cuG7oeG7pcOKw7ktenJzw7pyceG7peG7oeG7peG7oXDDunXhu6Etw4DDgOG6qMOAw7nDteG6usOT4bqq4buj4buf4bqg4bunw5Xhu6ctw5VTw5PDg2vhu6NQQ+G6oMOD4buGL+G6vsOTc+G7o+G7n+G6oOG7p8OV4bunLcOD4buAw4Dhu4bhuqDDg2vhu6Phu6cyUX194bqqUDRbdOG7jDJaM8O64bqtMsOSw5JxaHt0dHM3ccOKQ+G7heG7pWJTQ+G7gFJ7dVvhuqnhur51NOG6q+G7jjbhu4Dhu44kPTPDuiPDlcOKM+G7hkLDlCTDgcOScHVxw4Dhuqrhu4UyUeG6vuG7pTLDumN64buhMmh0ND1aw7ln4bq+w7l6w4Bnw4Nb4bumbXEjW+G7p3pm4buG4bul4bqow5NS4buFdELhu47huqs1w4Phu4ZtcSPhu4xDPnJ9QjVtcSNkW3VDbXEj4buhw5NxN+G6q+G6ujJmW8OTw4E14bq+4bumZlNoUirhuq1o4bqtw4BbW+G7pyRoUOG6qcO6cuG7jGThu6Xhu6HDlDThuqttcSMkw7paPeG6vFttciThu6Phu5/huqDhu6fDleG7py3DlUPDlcOKw4Nr4buj4buj4buf4bqg4bunw5Xhu6ct4bun4buM4bqq4buOa+G7o3Xhu6HDsuG7ocOycHXhu6XDsuG7ocOycMOycMOycOG7oeG7oW3DsuG7ocOycnHhu6HDsnJx4buh4buj4bufL+G7leG7mS/Dk+G7leG7mcOT4bufw4DDiuG7p+G7juG7jmvhu6PDkyPhu4bhuqBT4buj4buf4buOw5VTw4rDg2vhu6PDlcODUsOVLeG7p8OKQ+G6quG7gMOy4bufw4DDg+G7gMOVw4Phu4zhu43hu6Phu5Xhu5nhu47DleG7jOG7huG7gOG6quG7leG7hUPhuqDDg+G7hsOy4bufNOG6rOG7n+G7jOG7p+G7n8OSw5TDveG7gOG7n8OAQkPhurThu4Dhu5/huqBFw4BC4bufw5VC4bun4buAQuG7n+G7gEPhurLhu4Dhu5/DlcSQ4buAQuG7n+G7gOG6qsOUU+G6pOG7gOG7n0LDqOG7n3Hhu6FxceG7mS/hu47DleG7jOG7huG7gOG6quG7leG7mS/Dk+G7leG7mcOT4bufw4DDiuG7p+G7juG7jmvhu6PDkyPhu4bhuqBT4buj4buV4buZQ+G6vuG6quG7n8OAw4rhu6fhu47hu45r4buj4bqgw5VCw5Thur7DgeG7n0M9w4Phu4DDlcOD4buM4buj4buf4buOw5VTw4rDg2vhu6NRQ+G6oMOVQsOy4bufw7nhu6Hhu6HDk1Lhu43hu59Cw4ND4bqqQsOVw7Lhu59zw7lww5NS4buN4buj4buf4buO4buMw4Br4bujLy/DgOG6oOG7gMO1w4Hhu6fhu4bDlULhu6fhu4BCQuG7huG7p8O1UOG7gC/huqDDg+G7juG6vMOV4buGw5Mv4buAw4NR4buOL3FxcXIvcOG7pcO54bqgcXDhu6FxcnLDusOVcMO6csO6csOK4buhw7XhurrDk+G6qsOz4buMa3HDunThu6Phu5/hu6fDisOVa+G7o2Phu4zGoEzhu4Dhuqrhu5894bun4buG4buf4bqieOG7gOG6quG7n2jhu5/DleG6tOG7n2NC4bun4buAQuG7n33hu4Lhu6fhu5/hu4zhu6fhu5/DksOUw73hu4Dhu5/DgEJD4bq04buA4buf4bqgRcOAQuG7n8OVQuG7p+G7gELhu5/hu4BD4bqy4buA4bufw5XEkOG7gELhu5/hu4DhuqrDlFPhuqThu4Dhu59Cw6jhu59x4buhcXHhu6Phu59RQ+G6oMOVQmvhu6PDueG7oeG7oeG7o+G7n0LDg0PhuqpCw5Vr4bujc8O5cOG7o+G7ny/hu5Xhu5kvw5Phu5Xhu5nDk+G7n8OAw4rhu6fhu47hu45r4bujw5M94bunw5PDlUPhu4bhu4Dhu6Phu5Ul4bupQ+G7n+G6oEPhuqThu4Dhu5/DiuG7seG7gELhu5/huqLhu6nhu4bhu59j4buMxqBM4buA4bqq4bufPeG7p+G7huG7n+G6onjhu4Dhuqrhu59o4bufw5XhurThu59jQuG7p+G7gELhu5994buC4bun4buP4buf4bqi4buGxrDhu4Dhu5/DlULhu6fhu4BC4buf4buAQ+G6suG7gOG7n+G6vELDg+G7gOG7n8OVQsagTuG7gOG6quG7n8OAQuG7huG7n8OAxanDgOG7n8OAxanhu5/hu4BCw73hu4Dhu5/DgOG7guG7n8OVQsaw4buAQuG7n8OVRMOAQuG7n1LDlOG7s8OV4buf4buO4buvw4Dhu5/DleG7jOG7huG7gOG6quG7n0Lhu4bhu6nDleG7n+G6ouG7iuG7gOG6quG7n8OVxJDhu4BC4buf4buA4bqqw5RT4bqk4buA4buf4buA4but4bq+4bufceG7oXFw4buZL8OT4buV4buZw5Phu5/DgMOK4bun4buO4buOa+G7o8OTI+G7huG6oFPhu6Phu5Xhu5lD4bq+4bqq4bufw4DDiuG7p+G7juG7jmvhu6NDPcOD4buAw5XDg+G7jOG7o+G7n+G7jsOVU8OKw4Nr4bujUUPhuqDDlULDsuG7n8O54buh4buhw5NS4buN4bufQsODQ+G6qkLDlcOy4bufc3Thu6HDk1Lhu43hu6Phu5/hu47hu4zDgGvhu6MvL8OA4bqg4buAw7XDgeG7p+G7hsOVQuG7p+G7gEJC4buG4bunw7VQ4buAL+G6oMOD4buO4bq8w5Xhu4bDky/hu4DDg1Hhu44vcXFxci9w4bulw7nhuqBxcOG7oXF0dOG7pcOV4bulc3LDuXTDiuG7ocO14bq6w5PhuqrDs+G7jGtwcXXhu6Phu5/hu6fDisOVa+G7o2Phu4zGoEzhu4Dhuqrhu5894bun4buG4buf4bqieOG7gOG6quG7n2jhu5/DleG6tOG7n2NC4bun4buAQuG7n33hu4Lhu6fhu5/hu4zhu6fhu5/DksOUw73hu4Dhu5/DgEJD4bq04buA4buf4bqgRcOAQuG7n8OVQuG7p+G7gELhu5/hu4BD4bqy4buA4bufw5XEkOG7gELhu5/hu4DhuqrDlFPhuqThu4Dhu59Cw6jhu59x4buhcXHhu6Phu59RQ+G6oMOVQmvhu6PDueG7oeG7oeG7o+G7n0LDg0PhuqpCw5Vr4bujc3Thu6Hhu6Phu58v4buV4buZL8OT4buV4buZw5Phu5/DgMOK4bun4buO4buOa+G7o8OTPeG7p8OTw5VD4buG4buA4buj4buVYuG7p8OU4bufw4rhuqzhu5/Dk0LFqcOV4buf4bqi4buK4buA4bqq4bufw4BCQ+G6tOG7gOG7n+G6oEXDgELhu5/DlcSQ4buAQuG7n+G7gOG6qsOUU+G6pOG7gOG7n0LDqOG7n3Hhu6FxceG7j+G7n8OAxanDgOG7n8OVQuG7tVPhu5/DgEnhu5/huqpDxanhu4bhu4/hu5/huqLhu4bGsOG7gOG7n1BD4bqy4buA4buf4buOQ+G7gELhu59QQ+G6suG7gOG7n8OV4buMw4zhu4Dhuqrhu5/DgMO9U+G7n1Lhu6fhu4BC4bufw5Xhu4zhu4bhu4Dhuqrhu5/hurxCw5RJ4buA4bufUEPhurLhu4Dhu5/DleG7jMagTOG7gOG6quG7mS/Dk+G7leG7mcOT4bufw4DDiuG7p+G7juG7jmvhu6PDkyPhu4bhuqBT4buj4buVPUJD4bq04buA4buf4bqgRcOAQuG7n8OVQuG7p+G7gELhu5/hu4BD4bqy4buA4bufw5XEkOG7gELhu5/hu4DhuqrDlFPhuqThu4Dhu59Cw6jhu59x4buhcXHhu5/DleG7qUPhu59j4buMxqBM4buA4bqq4bufPeG7p+G7huG7n+G6onjhu4Dhuqrhu59o4bufw5XhurThu59jQuG7p+G7gELhu5994buC4bun4buf4bqixqBNw4Dhu5/Dk0LFqcOV4buf4bqi4buK4buA4bqq4bufw5Xhu5zhu5/hu4DhuqrGsFPhu59wLXXhu5/huqLhurThu4Dhu59ycC3DuS1x4buhcXHhu59QS0Phu5/DgMWpw4Dhu59C4buG4bupw5Xhu5/huqLhu4rhu4Dhuqrhu5/hu4BCxqDhu5/DleG7iOG7n8OAQuG7msOA4bufw5Xhu4zDjOG7gOG6quG7n+G6vktD4bufw4DDvVPhu59S4bun4buAQuG7n1LDvVPhu5/huqDhu6Lhu4Dhuqrhu5/hurxCw5RJ4buA4bufUEPhurLhu4Dhu5/hu4BCxrDhu5/DleG7jMagTOG7gOG6quG7jeG7n+G6vELFqeG6vuG7n+G7jsaw4buA4bqq4bufw4pGw4Dhu5/DgMWpw4Dhu5/DgeG6pOG7gELhu5/DilThu59C4bu3w5Thu589N+G7hVskLXDhu6Xhu59QxrDhu5/hu47GsOG7gOG6quG7n8OKRsOA4bufw4HhuqThu4BC4buf4bq+4bup4buA4bufw5VE4buAQuG7n8OAQuG7huG7n0TDleG7n+G7gELhu7PDleG7n3Thu6Hhu6Hhu5/hu4DhuqrGoExD4buf4bqgw73hu4Dhu43hu5/Dlcag4bufUOG7s+G7gOG7n8OVw73hur7hu5/DilThu5/DgELhu4bhu59Ew5Xhu5/hu4BC4buzw5Xhu59ww7Xhu6Hhu6Hhu6Hhu5/huqLhu4bGsOG7gOG7n1BD4bqy4buA4buP4bufw5VC4bun4buAQuG7n+G7gEPhurLhu4Dhu43hu59Sw71T4buf4bqg4bui4buA4bqq4buf4bq+S0Phu59Ew5Xhu5/hu4BC4buzw5Xhu59w4buf4bqiQ+G6puG6vuG7n+G7jkPhu4BC4bufQuG7huG7qcOV4buP4bufUMOUQ+G7n8OAQkpD4bufw4BC4buG4bufw5VC4bun4buAQuG7n8OVQkPhurTDlOG7n+G7gEJD4buP4bufw4BJ4buA4bqq4bufw5Xhu4zEkOG7gELhu5/igJzhu4XEkOG7n+G6osaw4buA4bufw4Phur7hu5/DlULDveG7gOG7n1PhurLDlOKAneG7n8OV4bupQ+G7n1Dhu5Lhu4Dhuqrhu5/hu47DvcOU4bufUOG7kuG7gOG6quG7n1Lhu6fDteG7nzbhuqrhu4bGsEPhu5/hu4zhu6fhu5/DgOG7hOG7gOG7n1Dhu7fhu4Dhu5/huqLhu4rhu4Dhuqrhu5/huqLhu4bGsOG7gOG7n1BD4bqy4buA4buP4bufw5VC4bun4buAQuG7n+G7gEPhurLhu4Dhu5/huqLDguG7n1LDlOG7s8OV4bufRMOV4buf4buAQuG7s8OV4bufceG7oeG7oeG7n1Thu5/DlcagTuG7gOG6quG7j+G7n+G7jsWp4buA4bqq4buf4bq8Q+G6tOG7gOG7jeG7n8OVxqDhu59Q4buz4buA4bufUsOU4buzw5Xhu5/hurxC4bu5w5Thu5/DiuG7p+G7huG7n+G6ouG7iuG7gOG6quG7n1DGsOG7n+G6qkNLQ+G7n8OVQkPhuqTDlOG7n1BD4bqkw4Dhu5/Disaw4bq+4bufw4BC4buG4bufRMOV4buf4buAQuG7s8OV4bufcMO14buh4buh4buh4bufw4rGoE3DleG7n+G6ouG7hsaw4buA4bufUEPhurLhu4Dhu4/hu5/DlULhu6fhu4BC4buf4buAQ+G6suG7gOG7jeG7n3Dhu6Hhu6Ft4bufw4BCQ+G7n+G6ouG7hsaw4buA4bufw5VCxrDhu4BC4bufw4rhu7fDk+G7n+G6ouG7ikPhu59CxJDhu4BC4buf4oCcPULDlFPhuqbhu4Dhu5/huqLhu4hD4buf4buOw43hu5/DgOG7iuG7gOG6quG7n+G6osOM4buA4bqq4oCd4buN4bufw5Xhu4jhu5/DgELhu5rDgOG7n0Lhu4bhu6nDleG7n+G6ouG7iuG7gOG6quG7n+G6qkPFqeG7huG7n+G6oOG7mMOA4buf4bq84buk4buf4buA4but4buA4bqq4buf4buOw43hu4Dhuqrhu5/DgELhu4bhu5/DlUJD4bq0w5Thu5/hu4BCQ+G7n8OV4bupQ+G7n+G6okXhu6fhu5/Dgcaw4buA4bufw5VC4bun4bq+4buf4bqqQ+G7p+G7n8OAQkPhurThu4Dhu5/huqBFw4BC4buP4bufQsSo4bufw5Xhu4xN4bufw5VCQ+G6tMOU4buf4buAQkPhu5/DgOG7guG7n0Lhu4bGsOG7gOG7n8OA4bur4buAQuG7n+G6vELhu4Lhu5/hurxC4but4buAw7Xhu58j4bqy4buA4bufw4Dhu6nhu4BC4buf4bqi4buC4buP4buf4bqqQ8Wp4buG4bufUEPhurLhu4Dhu4/hu5/hu45D4buAQuG7n1BD4bqy4buA4buf4buAQsaw4bufw5Xhu4zGoEzhu4Dhuqrhu5/DgOG7hOG7gOG7n8OVQuG7p+G6vuG7n+G6qkPhu6fhu5/DgELGoErhu4Dhuqrhu5/DleG7jMSQ4buAQuG7n+KAnGND4bq0w5Phu5/hu47hu5rDgOG7n+G6vuG7kuG7p+G7n8OVQkPigJ3hu5/DleG7qUPhu5/DgMWpw4Dhu5/huqJF4bun4buf4bqiQ+G6puG6vuG7n8OV4buI4bufw4BC4buaw4Dhu58zVeG7n8OVQkPhu59jw43DleG7n+G7gOG6qkJD4bqkw5Phu59jfeG6rWPDteG7mS/Dk+G7leG7mcOT4bufw4DDiuG7p+G7juG7jmvhu6PDkyPhu4bhuqBT4buj4buV4buZQ+G6vuG6quG7n8OAw4rhu6fhu47hu45r4bujQz3Dg+G7gMOVw4Phu4zhu6Phu5/hu47DlVPDisODa+G7o1FD4bqgw5VCw7Lhu5/DueG7oeG7ocOTUuG7jeG7n0LDg0PhuqpCw5XDsuG7n3N04buhw5NS4buN4buj4buf4buO4buMw4Br4bujLy/DgOG6oOG7gMO1w4Hhu6fhu4bDlULhu6fhu4BCQuG7huG7p8O1UOG7gC/huqDDg+G7juG6vMOV4buGw5Mv4buAw4NR4buOL3FxcXIvcOG7pcO54bqgcXDhu6Fxw7p04buhw5VxcHVyw7nDiuG7ocO14bq6w5PhuqrDs+G7jGtzdeG7peG7o+G7n+G7p8OKw5Vr4bujY+G7jMagTOG7gOG6quG7nz3hu6fhu4bhu5/huqJ44buA4bqq4bufaOG7n8OV4bq04bufY0Lhu6fhu4BC4buffeG7guG7p+G7n+G7jOG7p+G7n8OSw5TDveG7gOG7n8OAQkPhurThu4Dhu5/huqBFw4BC4bufw5VC4bun4buAQuG7n+G7gEPhurLhu4Dhu5/DlcSQ4buAQuG7n+G7gOG6qsOUU+G6pOG7gOG7n0LDqOG7n3Hhu6FxceG7o+G7n1FD4bqgw5VCa+G7o8O54buh4buh4buj4bufQsODQ+G6qkLDlWvhu6NzdOG7oeG7o+G7ny/hu5Xhu5kvw5Phu5Xhu5nDk+G7n8OAw4rhu6fhu47hu45r4bujw5M94bunw5PDlUPhu4bhu4Dhu6Phu5Vj4bupQ+G7n8OK4bqs4buf4buM4bun4bufw5LDlMO94buA4buP4bufw4DFqcOA4buf4bqi4buGxrDhu4Dhu59QQ+G6suG7gOG7n8OVQuG7p+G7gELhu5/hu4BD4bqy4buA4buf4buOQ+G7gELhu59QQ+G6suG7gOG7n8OVQuG7p+G6vuG7n+G6qkPhu6fhu59CQ+G6tOG7gOG7n+G6vsWpw5Thu5/hu4BCw73hu4Dhu5/huqLhu6nhu4bhu5kvw5Phu5Xhu5nDk+G7n8OAw4rhu6fhu47hu45r4bujw5Mj4buG4bqgU+G7o+G7leG7mUPhur7huqrhu5/DgMOK4bun4buO4buOa+G7o0M9w4Phu4DDlcOD4buM4buj4buf4buOw5VTw4rDg2vhu6NRQ+G6oMOVQsOy4bufw7nhu6Hhu6HDk1Lhu43hu59Cw4ND4bqqQsOVw7Lhu5904buhdMOTUuG7jeG7o+G7n+G7juG7jMOAa+G7oy8vw4DhuqDhu4DDtcOB4bun4buGw5VC4bun4buAQkLhu4bhu6fDtVDhu4Av4bqgw4Phu47hurzDleG7hsOTL+G7gMODUeG7ji9xcXFyL3Dhu6XDueG6oHFw4buhceG7pXHhu6XDlXJxdMO54bulw4rhu6HDteG6usOT4bqqw7Phu4xrw7lzw7rhu6Phu5/hu6fDisOVa+G7o2Phu4zGoEzhu4Dhuqrhu5894bun4buG4buf4bqieOG7gOG6quG7n2jhu5/DleG6tOG7n2NC4bun4buAQuG7n33hu4Lhu6fhu5/hu4zhu6fhu5/DksOUw73hu4Dhu5/DgEJD4bq04buA4buf4bqgRcOAQuG7n8OVQuG7p+G7gELhu5/hu4BD4bqy4buA4bufw5XEkOG7gELhu5/hu4DhuqrDlFPhuqThu4Dhu59Cw6jhu59x4buhcXHhu6Phu59RQ+G6oMOVQmvhu6PDueG7oeG7oeG7o+G7n0LDg0PhuqpCw5Vr4bujdOG7oXThu6Phu58v4buV4buZL8OT4buV4buZw5Phu5/DgMOK4bun4buO4buOa+G7o8OTPeG7p8OTw5VD4buG4buA4buj4buVPULGoErhu4Dhuqrhu5/DleG7jMSQ4buAQuG7n0JD4bq04buA4buf4bq+xanDlOG7n+G6ouG7seG7n8OVQsOU4bufQuG7kMOV4bufQkrhu4Dhu59xdOG7oeG7n+G6ouG7hsaw4buA4bufUEPhurLhu4Dhu5/DlULhu6fhu4BC4buf4buAQ+G6suG7gOG7n+G7jkPhu4BC4bufUEPhurLhu4Dhu5/DlULhu6fhur7hu5/huqpD4bun4bufQkPhurThu4Dhu5/hur7FqcOU4buZL8OT4buV4buZw5Phu5/DgMOK4bun4buO4buOa+G7o8OTI+G7huG6oFPhu6Phu5U9QkPhurThu4Dhu5/huqBFw4BC4bufw5VC4bun4buAQuG7n+G7gEPhurLhu4Dhu5/DlcSQ4buAQuG7n+G7gOG6qsOUU+G6pOG7gOG7n0LDqOG7n3Hhu6FxceG7n+G7gEJ24bq+4bufw5NCxanDleG7n0LDlFPhu5/DlUPhu4BC4bufw5VC4bu14buA4bufUsOU4buA4bqq4buf4bq8RMOAQuG7j+G7n8OVxJDhu4BC4buf4buA4bqqw5RT4bqk4buA4bufw4Dhu5Thu6fhu5/DlULhu6fhu4BC4buf4buAQ+G6suG7gOG7n8OV4buM4buG4buA4bqq4bufUEPhuqTDgOG7n8OVQuG7p+G6vuG7n+G6qkPhu6fhu5/Dk0LFqcOV4bufw5Xhu4xD4bqm4buA4buf4bq8Q+G7gELhu5/DleG6tOG7ny3hu59S4bux4bufQuG7ikPhu43hu59Sw71T4buf4bqg4bui4buA4bqq4buf4buASeG7gOG6quG7n8OVQknhu4Dhu5/hur5LQ+G7j+G7n+G6oknhu5/DlUJF4bufUOG7reG7gOG7n+G6vkPhu4BC4buN4buf4bqi4bur4bq+4bufw4Hhu6vhu4bhu5/hu6fhu4Dhu5/hu45D4buAQuG7n1Lhu7Hhu59C4buKQ+G7j+G7n8OSw5TDjcOA4bufw5NC4buE4buA4bqq4buP4buf4bun4buA4buf4buAQ+G7gELhu59O4buf4buAQuG7oOG7gOG6quG7n+G6okXhu6fhu5/Dgcaw4buA4buf4bq8QuG7guG7n+G6vELhu63hu4Dhu4/hu59Q4buS4buA4bqq4buf4buOw73DlOG7j+G7n1Dhu5Lhu4Dhuqrhu59S4bun4buP4bufw4FD4bqy4buA4buf4bqqQ0tD4buP4bufQuG7q0Phu5/huqLhu6vhu4bDteG7n2NCSeG7gOG6quG7n8OSw5Thu6fhu5/DgMWpw4Dhu59C4buG4bupw5Xhu5/huqLhu4rhu4Dhuqrhu5/DlcSQ4buAQuG7n+G7gOG6qsOUU+G6pOG7gOG7n8OV4bup4buG4buf4bq+SUPhu5/DleG7jMagTOG7gOG6quG7n8OAQuG7huG7n+G6ouG7hsaw4buA4bufUEPhurLhu4Dhu4/hu5/DlULhu6fhu4BC4buf4buAQ+G6suG7gOG7n+G7jMOo4buA4bufw4rDlFPhuqThu4Dhu4/hu5/DgMON4buA4bqq4bufQkPhurThu4Dhu59QxrDhu5/DleG7jMagTuG7gOG6quG7n8OVQsaw4buAQuG7j+G7n+G6quG7gsOT4bufw5NC4bu14buA4buf4buAw73hu4Dhuqrhu5/DgOG7p+G7huG7n1Thu5/DlULhu5rDgOG7n+KAnGPEkOG7gELhu5/hu4DhuqrDlFPhuqThu4Dhu59QxJDhu5/DgOG7iuG7gOG6quG7n+G6osOM4buA4bqq4oCd4bufw5Xhu4zhu4bhu4Dhuqrhu5/hu45D4buAQuG7n1BD4bqy4buA4bufUMaw4bufw4DFqeG7gOG7n8OB4buK4buP4buf4bqqQ8Wp4buG4bufUEPhurLhu4Dhu4/hu5/hu4BCw73hu4Dhu59QQ+G6suG7gOG7n2Phu4zGoEzhu4Dhuqrhu5894bun4buG4buf4bqieOG7gOG6quG7n2jhu5/DleG6tOG7n2NC4bun4buAQuG7n33hu4Lhu6fDteG7mS/Dk+G7leG7mcOT4bufw4DDiuG7p+G7juG7jmvhu6PDkyPhu4bhuqBT4buj4buVNuG6quG7p1Phu5/hu47hu6fDlOG7n8OK4bqs4buf4buM4bun4bufw5LDlMO94buA4buP4buf4bqiSeG7gOG6quG7n+G6ouG7q+G7huG7n+G6ouG7hsaw4buA4bufUEPhurLhu4Dhu5/DlULhu6fhu4BC4buf4buAQ+G6suG7gOG7j+G7n+G7jkPhu4BC4bufUEPhurLhu4Dhu4/hu5/DgMWpw4Dhu5/DlULhu7VT4bufw4BJ4buf4bqqQ8Wp4buG4buf4bqi4bux4buf4bqi4but4buA4bqq4buf4bq8VOG7n8OVQuG7p+G6vuG7n+G6qkPhu6fhu59CQ+G6tOG7gOG7n+G6vsWpw5Thu5/hu4BCw73hu4Dhu5/huqLhu6nhu4bhu59QxrDhu5/DleG7jMOM4buA4bqq4bufw4DDvVPhu59S4bun4buAQuG7n8OV4buM4buG4buA4bqq4buf4bq8QsOUSeG7gOG7n1BD4bqy4buA4buf4buAQsaw4bufw5Xhu4zGoEzhu4DhuqrDteG7mS/Dk+G7leG7mcOT4bufw4DDiuG7p+G7juG7jmvhu6PDk+G7psOUw5VC4buG4buM4buj4buVNuG6qkbDgOG7n33DlOG7s+G7gOG7mS/Dk+G7lQ==

Ngọc Huấn

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]