(vhds.baothanhhoa.vn) - Mới đây, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) và Công đoàn ngành giáo dục Thanh Hóa đã tổ chức phát động phong trào xây dựng “Trường học hạnh phúc” giai đoạn 2021 - 2025. Trường học hạnh phúc chính là khi người học được đảm bảo quyền lợi chính đáng của mình, được tôn trọng, lắng nghe, chia sẻ...
IsSpNzXhurvhu43Eg+G7p+G7pzo0w7rFqGrFqeG7jeG6vzQg4oCcxajhu6V2csO14buJNcSp4buZ4bq7NcSp4bq3w7XEqTXDusSp4bup4bq74oCd4bq9dnFqNeG7ieG7keG6uzXDtcSpbMO1NeG6u+G7rcSDNcO1xKnhu7PDteG7iTXDteG7iXZyajXFqeG7pcO0w7Xhu4k1w7Xhu4nEqWgiL8SpNyAiw7o14bq74buNxIPhu6fhu6c6NMO6xKjhur/Eg+G6vTQg4buOcWo1w6piQT414bumdDXhu4hq4bqvw7Q14bq94bux4bq7NeG7teG6sTXDiuG6scO0NcWp4bq3w7Q1W+G7iOG6vCHDisWoXTXhu7XhurE14bq6xqHDteG7iTXDqsO04bqxw7U1w7Xhu4nhurHDtcSpNeG7iWrhuq/DtDXhur3hu7Hhurs1xajEqcSDw7XEqTXEqOG7kcSDNcOq4bq1NcWp4bufNeG6u8Spd+G6uzXDusSp4bqvxak1w6rhu6PDteG7iTXDusSpw7TDteG7iTXFqeG7peG6scO0NeG7uWJBNeG6vXnDteG7iTXigJzFqOG7pXZyw7Xhu4k1xKnhu5nhurs1xKnhurfDtcSpNcO6xKnhu6nhurvigJ014buJasSDajXDqsO04bq3w7U1ODY4NzUtNTg2OMOhezXFqOG7pXZyw7Xhu4k1xKnhu5nhurs1xKnhurfDtcSpNcO6xKnhu6nhurs14bq7xKlrw7XEqTXhu43hurE1w7LEqWo1w7Xhu4l2cmo1xKnhu5nhurs1w6p2c+G6uzXDquG6s+G7jzXhurnhurPDtDXDucawQWjDtTXhu41zajXhurvEqWvDtcSpNcOq4bqvw7Xhu4k14bq74butxIM14buPbMO1xKk+NcOqdnPhurs1xanGocO1NcWp4bul4buZw7Xhu4k+NeG7jeG6pcO14buJNcO14buJxKnhur8+NeG6u8SpasSDNeG7p+G7g3t7eyIvw7ogIsO6NeG6u+G7jcSD4bun4bunOjTDuuG6uMO04bq9QTQ14bunxalB4buN4bq/OjTFqeG6v+G7ucWpLcSD4buNauG7icO1KTXhurvhur/DtcWp4bq/4bulPDQgImrhu4/hu4k14bq74buNxIPhu6fhu6c6NGrhurrhur/DtcWp4bq/4bulNDXhu6fFqUHhu43hur86NOG7t2rhur3FqcSpKTXhuqM2NsO64bu5PDXEqeG6v2rhu4nEqcWpKTVhw6M5w7rhu7k8NDXhu6fhu6Xhurs6NC8v4bq74bq9w7V74bq5xIPDtMWpxKnEg8O1xKnEqcO0xIN74bu1w7Uv4bq94bq/4bunw7LFqcO0w7ovw7Xhur/hu7fhu6cvODg3YS84N+G6oeG6vWE4NjjhuqM3YcWpN+G6ocOhOcOj4buNNnvDs8O64buJKOG7pTrDoMOgOTQ1xIPhu43FqTo04oCcxajhu6V2csO14buJNcSp4buZ4bq7NcSp4bq3w7XEqTXDusSp4bup4bq74oCd4bq9dnFqNeG7ieG7keG6uzXDtcSpbMO1NeG6u+G7rcSDNcO1xKnhu7PDteG7iTXDteG7iXZyajXFqeG7pcO0w7Xhu4k1w7Xhu4nEqWg0NeG7t2rhur3FqcSpOjThuqM2NjQ1xKnhur9q4buJxKnFqTo0YcOjOTQ1LyAiL8O6ICLDujXhurvhu43Eg+G7p+G7pzo0w7rhurrEg8O6xalqw7TDtTQg4bum4buDNeG6u8SpasSDPjXhu4lq4bupw7o1w6p1NcSp4buZ4bq7NeG7p2rDtcSpNeG6u+G7kTXEqcO04bqxw7U14bq74bqzw7XEqTXDssSp4buRNcOyxKnDosO1PjXhu4nhu5HDujXDusSpZMO1NeG7uWJBNeG6vXnDteG7iTXEqWppxrA1w7nGsOG6szXigJzFqOG7pXZyw7Xhu4k1xKnhu5nhurs1xKnhurfDtcSpNcO6xKnhu6nhurvigJ01W8Wo4bulw7TDteG7iTXhurPDtcSpKTXFqOG7pXZyw7Xhu4k1xajEqOG6uuG7pjXhu7XhurE1xajEqMOaxag1xajEqeG7m8O14buJNcOVxKljxak1xanhu6XEg8O0NcO5xrDhurE14bq7xKnDtDXEqeG7meG6uzXhu6dqw7XEqTXDssSp4buRNcOyxKnDosO1NeG6u+G7rcSDNcO1xKnhurE1xanhu6V2csO14buJXXs14bqyw7XEqSk1w5XEqWLDtTXhu7XEkcWpNeG6u8aww7Xhu4k14bq7Y8O6Ii/DuiAiw7o14bq74buNxIPhu6fhu6c6NMO64bq4w7Thur1BNCAi4bq/4buPICLhu6fFqeG7pcO0w7Xhu4kg4bu4xrA1xKl2ccO14buJNcWpY8WpNUFnxrAiL+G7p8Wp4bulw7TDteG7iSAiL+G6v+G7jyAiL8O6ICLDujXhurvhu43Eg+G7p+G7pzo0w7rhurjDtOG6vUE0IMOVw6Lhu481xKnhu5nhurs1ODY4NzUtNTg2ODg+NcWo4buldnLDteG7iTXFqMSo4bq64bumNeG7teG6sTXFqMSow5rFqDXFqMSp4bubw7Xhu4k1w5XEqWPFqTVbQGbDtTXDim3DtcSpXTXhurvhu5E1YeG6ozXhurvhuq/DtTXhurnhu6M14buJauG6r8O0NeG7tWpmw7U+NeG7tXFqNcOjNsOhNcSp4buZ4bq7NeG7p2rDtcSpezXhurzhu6s14bq74buTw7U14buJ4bqtw7o1w7XEqWpoxrA1w7LEqeG7kTXDssSpw6LDtTXDtcSpdsO14buJNcO1xKnhu7PDteG7iTXDtcOi4buPNcO5xrDEgz41xanhu6V2csO14buJNeG7jcawxqHDtTXhu7V2c8WpNcOyxKnhu5E1w6rDrTXDquG6s+G7jzXhurnhurPDtDXhurvEqWPFqTXhu412c8O14buJNeG6veG6t0E14bu14bqxNcSp4buZ4bq7eyIvw7ogIsO6NeG6u+G7jcSD4bun4bunOjTDuuG6uMO04bq9QTQg4bu4YkE14bq9ecO14buJNeKAnMWo4buldnLDteG7iTXEqeG7meG6uzXEqeG6t8O1xKk1w7rEqeG7qeG6u+KAnT41w6rhu5tqNeG7tXFqNcWo4buldnLDteG7iTXFqMSo4bq64bumNeG7teG6sTXFqMSow5rFqDXFqMSp4bubw7Xhu4k1w5XEqWPFqTXhurvhu5E1w7XEqWpoxrA1xanEqcawxJHDtTXhu41zans1xajEqeG6v8O0NcWpxKnhurfhurs14bunbzXhu7Thu6814bu0w6LDtTXFqMSp4bqxw7XEqT41xKhqacawNcWp4buldnTDteG7iTXDtcSp4bqxNcWp4buldnLDteG7iTXFqcSpbDXDssSp4bqvajXDtWpp4buPNeKAnMWo4buldnLDteG7iTXEqeG7meG6uzXEqeG6t8O1xKk1w7rEqeG7qeG6u+KAnTXDssSpxqHDteG7iTXDusSp4bqzajXhurliQTXhu4lqcjXhu49xajXhurvhu5E14buP4bqxNeG7jWLGsDXDtcSDQTXDquG6tTXDqnZz4bq7NcWp4bulasOtw7U1w7LEqcSDajV0NeG6vXZxajXDtcSpamjGsDXEqWzDtcSpNcWpxKl34bq7NcOyxKnhuq/hurs1w7XEqcSDxrA+NcO1xKl2NeG6u8aw4buj4bq7NeG7tcSRw7U1w6rhu6PDteG7iTXigJzhu47hu6FqNcWpxKlkQTXhurvGoTXhu4lq4bqvw7Q14buN4bqxNeG7j+G7o8WpNcWpY+G7jzXhu4l2cMO14buJNcOq4bq3w7Q1w6p34bq7NcSp4buZ4bq7NcWpxJHDujXhu7XhurE14bun4bqvw7Xhu4k1xanhurfDtOKAnTXEqcSDQTXDusSpw7TDteG7iTXFqeG7peG6scO0NcWpxKlqNcOqxrDEgzXigJzhu7hiQTXhur15w7Xhu4k1xanhu6V2csO14buJNcSp4buZ4bq7NcWpxKliw7U1xanEqWppw7U+NcSp4buZ4bq7NeG7p2rDtcSpNcWpa+G6u8SpNeG6u3nhurvigJ17e3s1xKhqacawNcWp4buldnTDteG7iTXhu7Thu6814bu0w6LDtTXFqMSp4bqxw7XEqTXhurvEqcO0NeG7peG6p8O14buJKTXigJzhu7hiQTXhur15w7Xhu4k14oCcxajhu6V2csO14buJNcSp4buZ4bq7NcSp4bq3w7XEqTXDusSp4bup4bq74oCdNeG7jeG6sTXhu7nGsDXEqXZxw7Xhu4k1xaljxak1QWfGsDXDusSp4bqzajXDquG6t8WpNcOqZ8O1PjXDtcSpdjXhu4/hu6PFqTXhu43GsOG7ncO14buJNeG7p2rDtcSpNcOyxKlrNcOqw601xanhurfDtDXDssSpdGo14bun4bql4bq7NeG6u8Spw7Q1w7rEqcO0w7Xhu4k1xanhu6XhurHDtDXhurvhu63EgzXDtcSp4bqxNcWp4buldnLDteG7iXs1xajGoWo1xanEqWpnxak1w7Xhu4nEqW8+NcWp4bulw7TDteG7iTXhu7liQTXhur15w7Xhu4k14oCcxajhu6V2csO14buJNcSp4buZ4bq7NcSp4bq3w7XEqTXDusSp4bup4bq74oCdNeG6ucSDw7Q1xKnhurHhu4814bulY8WpNcO1xKlqaMawNcO14bujajXhur3GsMO14buJPjXDtcSpdsO14buJNeG6u+G7kTXDtcSp4buzw7Xhu4k1w7Xhu6NqNeG6vcaww7Xhu4k1w6rDrTXhu6fEg8awNcO14bqxQTXDquG6rcWpNcO1aMO1NcWp4bqzw7Xhu4k1w7Viw7Xhu4k14bq7xIPDtDXhurvEqWPFqTXhu412c8O14buJNeG7iWrhuq/DtDXhur3hu7Hhurs+NeG7tWs14bq94buxNcO1xKl2NeG7tXFqNeG6u+G6r8O1NeG6ueG7oz414buJauG6r8O0NeG7tWpmw7U+NcO1xKliw7U14bu1ambDtTXhu43hurE1w7XEqeG7s8O14buJNcO14buJdnJqNeG6u+G7kTXDusSpZeG7jzXhurvEqWPFqTXDquG6t8O0NcOqd+G6uz414bq74buRNcWpasO1xKk1xanEqWTDtTXFqeG7peG6r+G6u8SpNcO1xKlqaeG7jz414bq74buRNeG7p3k1xanEqXZww7Xhu4k1QWbGsDXEqeG7meG6uzXhu6dqw7XEqXs1w5rEqWvEgzXEqeG7meG6uzXhu6dqw7XEqTXhurvhu6/DteG7iTXDusSp4bqzajXhurvhu5E14bulY8WpNcO1xKlqaMawNUFnxrA1xanhu5s1dDXFqeG7pcO0w7Xhu4k1w6rhu5E1w7XEqXY14bu1aDXDquG6t8O0NcOqd+G6uz41w4E1xanEqXfhurs+NcO1xKliw7U14bq74bqv4bq7xKl7e3vigJ17Ii/DuiAiw7o14bq74buNxIPhu6fhu6c6NMO64bq4w7Thur1BNCDFqHg1xanhu6V2ceG6uzXDqmfDtTXDtcSDQT41xajhu6V2csO14buJNcWoxKjhurrhu6Y14bu14bqxNcWoxKjDmsWoNcWoxKnhu5vDteG7iTXDlcSpY8WpNcOqdsSDNeG7pcSDNcO1xKlqaMawNeG6u+G6r+G6u8SpNeG7jeG6seG7jzXhu4/hurE1dDXDquG7kT41w7nGsEFow7U14buN4bqx4buPNeG6u8Sp4butNeG6u+G7rcSDNeG6u+G6r8O1NeG6ueG7oz414buJauG6r8O0NeG7tWpmw7U+NcO1xKliw7U14bu1ambDtTXDqnZz4bq7NcWpxqHDtTXFqeG7peG7mcO14buJNeG7teG6sTXDusSp4bqvxak1xKnGsEF7NcOK4budw7Xhu4k1xanEqXJqNcO6xKnhuq/FqTXEqcawQTXFqWvDtcSpNcWpeTXhu4lq4bqv4bq7NeG6u+G7rcSDNcSp4buZ4bq7NeG7p2rDtcSpPjXFqcSpxqHDteG7iTXDucawxIM1xKnhu5nhurs14bunasO1xKk1w6rDrTXDteG6peG7jzXhurnhuqXFqTXDtcSp4buzw7Xhu4k14bq5Y8WpNcWpxKl2csO14buJNcWp4bulw7TDteG7iTXEqeG7meG6uzXhu6dqw7XEqXs14oCcw5Xhu5FqNeG7iWw1xanEqWw1w7Xhu5FqPjXhu7liQTXhur15w7Xhu4k14oCcxajhu6V2csO14buJNcSp4buZ4bq7NcSp4bq3w7XEqTXDusSp4bup4bq74oCdNeG7jeG6sTXDusSp4bqzajXhurvhu5E1w7Vow7U1w7Vnw7o+NcOy4bqiNeG6u3Zww7Xhu4k+NeG6u+G7kTXDgTXFqcSpd+G6uzXFqeG7nzXhurvEqXfhurs1w7LhuqI14buNxrDEkcWpPjXDssSpxqHDteG7iTXhurvhu5E14bq54bq3w7Q14buNeeG6uzXEqeG7meG6uzXDqnZyw7Xhu4l7NeG7pGPFqTXhu494w7Xhu4k14buN4bqxNcOqZ8O1NcWpxKlyajXDqmrDreG7jzXEqWppw7U1xanhurdqPjXDtcSp4bqxNcWp4buldnLDteG7iTXhurvEqXbEgzXhu7nhurNBNeG7pcSDNcWpbMO1xKk1xanhu6XhurfDteG7iTXEqeG7meG6uzXhu6dqw7XEqTXDquG6r8O1xKk1w7XEqcSDxrA+NcOqZ8O1NcWp4buldnLDteG7iTXhu43hurE1xanEkcO6NcWp4bulxrDDteG7iTXhurvEqcO0NcSp4buZ4bq7NcSp4bqxw7XEqeKAnT41xKlqacawNcWp4buldnTDteG7iTXhu7Thu6814bu0w6LDtTXFqMSp4bqxw7XEqTXhurvEqcO0NeG6uWpnxal7Ii/DuiAiw7o14bq74buNxIPhu6fhu6c6NMO64bq4w7Thur1BNCDFqOG7pXZyw7Xhu4k1xajEqOG6uuG7pjXhu7XhurE1xajEqMOaxag1w5XEqXY1xajEqcSDw7XEqTVbw5XEqXY1xajEqcSDw7XEqV014bq74buRNeG6o2E3NcSp4buZ4bq7NeG7p2rDtcSpPjXFqeG7pcO0w7Xhu4k1w6rhu5E14bq7xKnhu601QWfGsDXhu43hurE1xKnhu5nhurs14bunasO1xKk14bq9YsO1NcWp4buj4bq7NcWpxKlqw63GsDXhu6fhu5s14bu14bqxNeG6u+G7kTXFqXFqNcOgNiw1xKnhu5nhurs14bunasO1xKk14bq74buRNcSpw7ThurHDtTXhurvhurPDtcSpNcOyxKnhu5E1w7LEqcOiw7V7NeG7tHFqNcO1xKnhu7PDteG7iTXDquG6reG6uzXFqcSp4burNcO1xKl2NeG7tcSRQTXDtWbDtTXhu6d5NcO5xrDEg8O1NcWpYuG7jzXhurvhu63EgzXDusSp4buxNcSpxrBBw7XEqTXDquG7m2o14bu1cWo14bu1amnhurs1xKnhu5nhurs14bq74butxIM14bq7w7TDtTXhurvhuq9qNeG6u+G7k8O1NcO1xKlqaMawNcSp4bq3w7U14bq7xKlnezXDimJBNeG6u+G7r8O14buJNeG7jeG6sTXhu4/hu6PFqTXFqeG7pcO0w7Xhu4k1w7XEqeG7s8O14buJNeG7tWPDtTXDqmg1w7LEqeG7kTXDquG7m2o14bu1cWo1w7XEqeG6sTXFqeG7pXZyw7Xhu4k1w7LEqWo1xanEqXnhurs1xKlqacO1NeG7uWJBNeG6vXnDteG7iTXigJzFqOG7pXZyw7Xhu4k1xKnhu5nhurs1xKnhurfDtcSpNcO6xKnhu6nhurvigJ17NcWoxKnhur/DtDXDmsSp4buRNcSpamnGsDXFqeG7pXZ0w7Xhu4k1w5rEqeG6t+G7jzXhu7TDosO1NcOaxKnhu6kpNeKAnMWo4buldnLDteG7iTXEqeG7meG6uzXEqeG6t8O1xKk1w7rEqeG7qeG6u+KAnTXhu43hurE1w7VwajXhu4/hurE14bq74bqvw7U14bq54bujPjXhu4lq4bqvw7Q14bu1ambDtT41w7XEqWLDtTXhu7VqZsO1NeG7teG6sTXEqeG7meG6uzXhu6dqw7XEqTXhurvhurPhu481xanEqWNBNcOqdnPhurs1xKnhurfDtcSpNcO6xKnhu6nhurs1xanhu6Vmw7U1w7XEqWpoxrA1w7rEqXZww7Xhu4k14bq9amnDtT41w6p2c+G6uzXEg8O1NcWpw7ThurHDtT41w6p2c+G6uzXFqcahw7U1xanhu6Xhu5nDteG7iT414bq7xKlqxIM14bun4buDNeG7teG6sTVBZsawNcWpxKl2cMO14buJPjXDqsOtNeG7j+G7oWo1w7Xhu4nhurFBNcOqZ8O1NcWp4buldnLDteG7iTXhu43hurE14buP4bujxak1w7Xhu4nhurFBNeG7tcawans1w5XEqeG6sTXFqeG7pXZyw7Xhu4k14bq74buvw7Xhu4k1w6rhurU14bu5YkE14bq9ecO14buJNeG6ueG7ozXDucawQTXFqeG6peG6uzV3w7Xhu4k14bu5w7014bu1w6LDtTXEqeG7kcSDNcWp4bulw7TDteG7iTXFqeG7pXZyw7Xhu4k1xKnhu5nhurt7NcOK4budw7Xhu4k1xanEqXJqNeG7tXFqNeG6u+G6r8O1NeG6ueG7oz414buJauG6r8O0NeG7tWpmw7U+NcOq4bq1NeG6u+G7kTXDtcSp4buzw7Xhu4k1xanEqcSDQTXDquG7n2o1xanhu6XDtMO14buJNcO6xKl2cMO14buJNcO6xKnhuq/DujXDucaw4bqzw7U14buNw4E+NeG6veG6t0E1xKnhu5nhurs1xanEqWw14bun4buFNeG6u2TDtTXDusSp4bqzajXFqWvhurvEqTXhurt54bq7NcOq4bufajXhu49xajXEqXDDtTXDteG7s8SDPjXhu41jQTXDteG7iXZyajXEqeG7meG6uzXhu43hurHhu481xanhu6Xhu5nDteG7iTXFqWLhu481w6rDrTXDssSpcGo14bq9xJFBNcO1amjhu481w6rEg+G7jzXhu49mPjXFqXY14bq9xrBBPjXhu6fhuq/DteG7iTXFqeG6t8O0NeG6u8Spw7Q1xKnhu5nhurs14bunasO1xKl7e3vigJ17Ii/DuiAiw7o14bq74buNxIPhu6fhu6c6NMO64bq4w7Thur1BNCAi4bunxanhu6XDtMO14buJICLhur/hu48gw5XEqeG7s8O14buJNeG7iWrhuq81xanhu6VtNUFmxrA1xanEqXZww7Xhu4k+NeG7p+G7gzXhurvEqWrEgzXhurtkw7U1w6p2c+G6uzXDqnbEgzXhu41mw7U1xKnhurHDteG7iTXDqmTGsCIv4bq/4buPICIv4bunxanhu6XDtMO14buJICIvw7ogIsO6NeG6u+G7jcSD4bun4bunOjTDuuG6uMO04bq9QTQg4oCcxajhu6V2csO14buJNcSp4buZ4bq7NcSp4bq3w7XEqTXDusSp4bup4bq74oCdPjXDqnZz4bq7NcSpasOtxrA14buP4bujxak14bq74bqv4bq7xKk14buJZMO1NeG7ieG7r2o1w7XEqWPFqTXDqmNBNeG7jeG6sTXDtXBqNcWpxKlkQTXhurvGoT41xKnhu5nhurs14bunasO1xKk14bq74buvw7Xhu4k1w7XEqXY1w7rEqeG7sTXEqcawQcO1xKk1w6poxrA14bq74bqz4buPNcWpxKljQTXEqeG6t8O1xKk1w7rEqeG7qeG6uzXFqeG7pcO0w7Xhu4k1w7nGsOG6rzXFqeG7pWzDtcSpNeG6veG6t0E14bu14bqxNcSp4buZ4bq7ezXhu4zhurE1w7VwajXFqWzDtcSpNUFmxrA1xanEqXZww7Xhu4k14buJauG7s8SDNeG6u+G6r+G6uzXDtcSp4bqxNeG7iWrhuq/DtD414buJauG7s8SDNcWpxKlkQTXhu7XhurE1xanhu6Xhu5M+NeG7iWrhu7PEgzXEqeG7meG6uzXhu6dqw7XEqTXhu7VxajXDtcSpxIPGsDXDqnZz4bq7NcWp4bulYsO1NcWp4bul4buZw7Xhu4k14bu14bqxNeG6ueG7nWo1w6rhuqXDujXEqeG6scO14buJNcO14buJ4bqxQXs1xajEqeG6v8O0NcWo4buldnTDteG7iTXDusSp4buTw7Xhu4k14buI4bq8IcOKxag1xKnGsEFpw7U1QGbDtTXDim3DtcSpPjXhurnhurE1w5Xhu4nGsEHDrMO1NcWoxKltNcOSxKnGsEFmw7U+NcWpxKlsNcWp4bulw7TDteG7iTXDtcOi4buPNcSp4buZ4bq7NTg2ODg1LTU4Njg5PjXDusSpw7TDteG7iTXFqeG7peG6scO0NeG7uWJBNeG6vXnDteG7iTXigJzFqOG7pXZyw7Xhu4k1xKnhu5nhurs1xKnhurfDtcSpNcO6xKnhu6nhurvigJ014bun4buFNcOqdnPhurs1xanhu6Vqw63DtTXDssSpxINqNcWp4bulZsO1NcOqbcSDNeG6ueG6scO1NcSpxrBBacO1PjXFqcSpeeG6uzXEqWppw7U1w7Jnxak1xKlzw7o14bu1cWo14bq7xKl2cMO14buJNcWp4bulbMO1xKk1w7Viw7Xhu4k14bq7xIPDtDXhurvEqWPFqTXhu412c8O14buJNcWp4buldnLDteG7iTXhurvEqcawZcO1NcO5xrDhu5vhurs14buJasSDezXhurjhurE1w7Xhu5FqKTXigJzDmsSpw7TDteG7iTXFqeG7peG6scO0NcO14bqxQTXDssSpxqHDteG7iTXhu49xaj41w6rhurU14bu14bqxNcOqxIPDteG7iTXhu43hurHhu4814bul4budaj41xanGsEE1w7XEqWpmw7U1w7rEqeG6s2o1xanhurfDtDXhu6XEgzXhu49xajXEqXDDtT41xKnEg0E1xKlww7U14bunw7Q14bu1cWo14buNYsawNcO1xINBNcOqxIPDteG7iTXFqcSpeeG6uzXEqWppw7U1w6rDrTXDtcSp4bqxNcWp4buldnLDteG7iT414bq74bqvw7U14bq54bujNeG7iWrhuq/DtDXhu7VqZsO1PjXDusSp4buxNcSpxrBBw7XEqT41xKnhu5nhurs14bunasO1xKk1xanEqWNBNcOqdnPhurs1xKlqacawNcO5xrDhurM14buPxqE1xKlsw7XEqTXDteG6sUE1xKlww7U14buPxqE1xKlsw7XEqTXDssSp4bqv4bq7NeG6u8Sp4buhNcO14bqxw7Q+NcWpxKljQTXDqnZz4bq7NcO1xKnGsDXhurtkxrA1xanEqWpnxak1xanEqXnhurs14buP4bqxNcSp4buZNcOqxIPDteG7iTXEqXZxw7Xhu4k1w6pnw7V7e3s1w5XEqXbDteG7iTXFqeG7pXZx4bq7NcSpZ8WpPjXhu43hurE1w7XEqcSRw7U1xanEqXfhurs14bq74butxIM14bq74bqvw7U14bq54bujPjXhu4lq4bqvw7Q14bu1ambDtT41w7rEqeG6s2o1xanEqcSDQTXDquG7n2o1xal2NeG6vcawQXt7e+KAnXsiL8O6ICLDujXhurvhu43Eg+G7p+G7pzo0w7rhurjDtOG6vUE0IOG6uuG7k8O1NcWpxKnhur/DtDXhurnhurE14buMZjXFqMSp4bupQTXhu4zEg8O1PjXFqOG7pXZ0w7Xhu4k1w7rEqeG7k8O14buJNeG7iOG6vCHDisWoNcSpxrBBacO1NcOVxKl2NcWoxKnEg8O1xKkpNTThu7jhuq/hurs1w6ptw7XEqTXhu7liQTXhur15w7Xhu4k14buPxqFqNcWp4buldnLDteG7iTXEqeG7meG6uzXFqcSRw7o1w7XEqWLDtTXhu7XDosO1PjXFqcSpYsO1NcWpxKlqacO1PjXFqWpnw7U14bq54bujPjXDssSpw7TEgzXEqeG7meG6uzXhu43hurE1w6pqaMawNeG6u2TDtTXFqcSpamfFqTXDqsOtNcWpxKl54bq7NcSpamnDtTXigJzFqOG7pXZyw7Xhu4k1xKnhu5nhurs1xKnhurfDtcSpNcO6xKnhu6nhurvigJ0+NeG6u8Sp4bupw7Xhu4k1xanGoWo1w6rEg8O14buJNeG7uWJBNeG6vXnDteG7iTXDsmc1xKnDtOG6t+G6u8SpNcOqw601xanhu6Vqw63DtTXDssSpxINqNeG6u8Spw7Q14bq74bqv4bq7NeG6u2PDujXEqeG7meG6uzXFqXg14buPZOG7jzXDtcO0w7U1w6pnw7U1xajEqOG6uuG7pj414bu1cWo14buPw7TDteG7iTXhu4/GsOG7m8O1NeG6u+G6r8O1NeG6ueG7ozXDucaw4bqzw7U14buNw4E+NcWpxKlkQTXhurvGoTXhu4lq4bqvw7Q14bu14bqxNcSp4buZ4bq7NeG7p2rDtcSpNcWp4bulw7TDteG7iTXhu4/hu6FqNcO1xKnhurE1xanhu6V2csO14buJNcO6xKnhurNqNcO14buhNeG7jXnhurs1w7LEqcahw7Xhu4k1w7Xhu4l4w7Xhu4k+NeG7tXFqNcO1xKlqaMawNeG7iWrhurNqNcO6xKnhuq/DujXhurvhu7E1xanEqcOtPjXFqcSpamfFqTXFqcSpeeG6uzXDqsOtNeG7uWJBNeG6vXnDteG7iTXhu4/GoWo1xanhu6V2csO14buJNeG7iWrhuq/DtDXhur3hu7Hhurs1xIPDtTXFqcO04bqxw7U+NeG7jeG6scO1xKk14buP4bq3w7XEqT414buN4bqxNcO1cGo14buNw4E1xal2dMO14buJNcOqw6014bq54budajXDquG6pcO6NcO1xKnhu7PDteG7iTXFqeG7peG6r2o1xalq4buPNUFmxrA1w7Xhu4nEqWg+NeG7j2fDtTXFqeG7peG7gzXhurvhu63EgzXFqcSpZEE14bq7xqE+NeG7jeG6sTXDtXBqNcOqw601xKnhu5nhurs14bunasO1xKk1w6p2c+G6uzXhu4nhuqXDtTXDsmfFqTXFqcSpYsO1NcWpbMO1xKk14bq5dGo1w7XEqeG7s8O14buJNcWpbMO1xKk14bq74bqz4buPNcWp4bubxak1w6rhu4fDujXFqXg14buP4buhajXDteG7icahajXFqeG7pXZyw7Xhu4k14buP4bqxNeG6u+G6r+G6uzXhur/hu481w6rEg8O14buJNcSp4buZ4bq7NcWpxJHDuj414bulw6jDtTXhu43GsEFpw7XigJ17Ii/DuiAiw7o14bq74buNxIPhu6fhu6c6NMO64bq4w7Thur1BNDXhu6fFqUHhu43hur86NMWp4bq/4bu5xaktxIPhu41q4buJw7UpNeG6u+G6v8O1xanhur/hu6U8NCAiauG7j+G7iTXhurvhu43Eg+G7p+G7pzo0auG6uuG6v8O1xanhur/hu6U0NeG7p8WpQeG7jeG6vzo04bu3auG6vcWpxKkpNeG6ozY2w7rhu7k8NcSp4bq/auG7icSpxakpNWHDoznDuuG7uTw0NeG7p+G7peG6uzo0Ly/hurvhur3DtXvhurnEg8O0xanEqcSDw7XEqcSpw7TEg3vhu7XDtS/hur3hur/hu6fDssWpw7TDui/DteG6v+G7t+G7py84ODdhLzg34bqh4bq9YTg2OOG6oznDocWpN8Ojw6M5N+G7jTZ7w7PDuuG7iSjhu6U64bqjw6DhuqM0NcSD4buNxak6NOKAnMWo4buldnLDteG7iTXEqeG7meG6uzXEqeG6t8O1xKk1w7rEqeG7qeG6u+KAneG6vXZxajXhu4nhu5Hhurs1w7XEqWzDtTXhurvhu63EgzXDtcSp4buzw7Xhu4k1w7Xhu4l2cmo1xanhu6XDtMO14buJNcO14buJxKloNDXhu7dq4bq9xanEqTo04bqjNjY0NcSp4bq/auG7icSpxak6NGHDozk0NS8gIi/DuiAiw7o14bq74buNxIPhu6fhu6c6NMO64bq6xIPDusWpasO0w7U0IMSow7ThurfFqTXDquG7o8O14buJNcWpxKnDrTXFqcSpxIPDtDXhurvhu63EgzXEqeG7meG6uzXhu6dqw7XEqTXFqOG7pXZyw7Xhu4k1xajEqOG6uuG7pjXhu7XhurE1xajEqMOaxag1w5XEqXY1xajEqcSDw7XEqXs14bqyw7XEqSk1w5XEqWLDtTXhu7XEkcWpNeG6u8aww7Xhu4k14bq7Y8O6Ii/DuiAiw7o14bq74buNxIPhu6fhu6c6NMO64bq4w7Thur1BNCDFqOG6t2o14bq5xrDhu59qNcO6xKnhuq/FqTXDquG7o8O14buJNcO6xKnDtMO14buJNcWp4bul4bqxw7Q14bu5YkE14bq9ecO14buJNeKAnMWo4buldnLDteG7iTXEqeG7meG6uzXEqeG6t8O1xKk1w7rEqeG7qeG6u+KAnT41xqHDteG7iTXFqOG7pWTDtTXhu7TDosO1NeG6uGzDtcSpPjXhurrEqeG7rTXFqW3hurvEqTXhurrGocO14buJNcOqw7ThurHDtTXDteG7ieG6scO1xKk14buJauG6r8O0NeG6veG7seG6uzXFqW7DtcSpNcOq4bq1NcO1xKljw7U14buP4bq3w7XEqSk14oCcxajhu6V2csO14buJNcSp4buZ4bq7NcSp4bq3w7XEqTXDusSp4bup4bq7NcO6xKnhurNqNeG7jeG6sTXDtXBqNcSDw7U1xanDtOG6scO1NeG6u8Spw7Q14bq74bqv4bq7NcSpw7ThurfFqTXDquG7o8O14buJNeG6veG6t0E14bu14bqxNcSp4buZ4bq7NeG6u+G7rcSDNcWpxKlkQTXFqeG7peG7kz41w7LEqcahw7Xhu4k1xanhu53DtTXFqeG6t2o14bq74bqv4bq7xKk1xKnhurHDtcSpNeG7ucO9NeG6ueG6t8O0NeG7jXnhurs+NcOyxKnGocO14buJNeG6vWrDrMO1NeG7pcSDNeG6u+G6r+G6uzXEqeG6scO1xKk14bu1ajXDusSpajXDquG6t8O0NcOqd+G6u3s1w4rDrTXFqeG7pXZyw7Xhu4k1xKnhu5nhurs14bu5d8O14buJNcOq4bqvw7Xhu4k14buN4bqxNcO14buJxqFqNcO1xKnhurE+NcWp4bufNWPhu481xanEqXc1xKnEg2o14bu1cWo14buP4buhajXhu4lq4bqvw7Q14bu1ambDtT41xKnhu5nhurs14bunasO1xKk1xanEqWw1w7XEqeG7s8O14buJNeG7iWrhuq81xanhu6VtNUFmxrA1xanEqXZww7Xhu4k+NeG7p+G7gzXhurvEqWrEgzXhurtkw7U1w6p2c+G6uzXDqnbEgzXhu41mw7U1xKnhurHDteG7iTXDqmTGsDXhu7XhurE14bq7ZMO1NcWpxKl54bq7NcSpamnDtTXFqeG7m8WpNXQ14buP4buhajXFqeG7pXZyw7Xhu4nigJ17Ii/DuiAiw7o14bq74buNxIPhu6fhu6c6NMO64bq4w7Thur1BNCDhu7hiQTXhur15w7Xhu4k14oCcxajhu6V2csO14buJNcSp4buZ4bq7NcSp4bq3w7XEqTXDusSp4bup4bq74oCdNeG7p+G7hTXhu4nhu5HDujXDusSpZMO1NcWpxKl54bq7NcSpamnDtTXhu4/hu7Hhurs1xalqZsawNcOqdsSDNeG7iWrhuq/DtDXhur3hu7Hhurs1xaluw7XEqTXFqMSpxIPDtcSpNcSo4buRxIM1xalqaeG7jzXhurvEkcO1NcWp4bubw7o1ODY14bq74bqzNcO1dnHhurs+NeG7iWrhu6nDujXhurvEqcO0NcOq4bujajXDteG7ieG7rzXDtcSp4bqxNeG7iWrhuq/DtDXFqeG7pcO0w7Xhu4k1xaluw7XEqTXDteG7ieG6sUE14bq74bqxw7Xhu4k14bu14buzw7Xhu4k14buP4bq3w7XEqTXhu7VoNeG7j+G7mWo14buP4bqtxak14bu14bqxNeG7p+G6q8O1NeG7p+G6scO14buJNcWpa+G6u8SpNeG6u3nhurs1w6rhu53DteG7iTXEqeG6scO1xKk14bu1cWo14buN4bujNcWp4bulbMO1xKk1w6rhu59qNeG7j3FqNeG7iWrhuq/DtDXhur3hu7Hhurs14bq74butxIM14bq74bqzNcO1dnHhurt7NcWoxKnhur/DtDXDquG7kT41w6rDrTXDusSpw7TDteG7iTXFqeG7peG6scO0NcOq4bq3xak1xKlqacawNcO5xrDhurM14bq7xIPDtDXDtcSpY8WpPjXhurvhuq/hurs1w7XEqeG6sTXFqeG7pXZyw7Xhu4k+NcOqcMO1NeG7tW01xanEkcO6NcWp4bulxrDDteG7iTXhu43hurHhu481xanhu5vFqTXhurvhuq/hurs1xalqZsawNeG6u8SpazXDtcSpdjXhu4/GoWo1xanhu6V2csO14buJNcO1xKnhurE1xanhu6V2csO14buJNeG7teG6sTXDusSp4bqvxak1xanhu6Vqw63DtTXhurvhuq81w7XEqWLDtTw14bq94bq3QTXhu7XhurE1xKnhu5nhurs8NeG6u+G6r+G6uzXhu4/hu5tqNcO5xrDEg8O1NcSpaTXFqeG7pcO0w7Xhu4k14bu14bqxNcO14buJw7ThurFqNcO1xKnhurE1xanhu6V2csO14buJeyIvw7ogIsO6NeG6u+G7jcSD4bun4bunOjTDuuG6uMO04bq9QTQg4bu4YkE14bq9ecO14buJNeKAnMWo4buldnLDteG7iTXEqeG7meG6uzXEqeG6t8O1xKk1w7rEqeG7qeG6u+KAnTXDssSpxqHDteG7iTXDusSp4bqzajXhu4/hu6PFqTXhu6dx4buPPjXhu4/hu6PFqTXhurvEqWpoxrA14buP4bqxNcOq4buRNeG7jeG6sTXhurvhurM1w7nGsOG6rzXFqeG7pWzDtcSpPjXFqXg14bu1amnhurs14bu5YkE14bq9ecO14buJNeG7tcOiw7U1xKnhu5HEgzXDtcSp4bqxNcWp4buldnLDteG7iT414bq74bqv4bq7NcO5xrBBNeG6u8SpZzV3w7Xhu4k14bu5w717e3s14oCcxajhu6V2csO14buJNcSp4buZ4bq7NcSp4bq3w7XEqTXDusSp4bup4bq74oCdNeG7j+G6sTV0NcOq4buRNcWpxKlkQTXhurvGoTXhu4lq4bqvw7Q14buN4bqxNcO14buJdnJqNcWp4bulxrBBaMO1NeG6u+G6s+G7jzXEqXfDteG7iTXhurvEqcO0NcSp4buZ4bq7NeG7p2rDtcSpPjXDssSpxqHDteG7iTXhurvEqW41w6pww7U14buJauG6s8O1NeG7jeG6sTXhu41mw7U14buNccO6NeG7tXFqNcO1xKnhu7PDteG7iTXhurnhurFqNeG7iWrhurPDteG7iTXFqeG7pcO0w7Xhu4k14bun4bqv4bq7xKk14bu1dDXhu7XhurE1w7XEqeG7s8O14buJNeG7tcSRw7U14bq94buxw7Xhu4k1xanEqXnhurs1xalnNeG7j+G6sTXhurvhu5PDtTXhu43hurHhu481xanEqWc1w7XhurHDtDXDqsOtNcSp4buZ4bq7NeG7p2rDtcSpNcWpxKljQTXDqnZz4bq7NcO14buJxqFqNcWp4buldnLDteG7iTXhurvhu63EgzXhu49sw7XEqTXFqeG7pXQ1xanEqeG6scO1xKk14buP4bujxak1w7VwajXFqcSp4bupNeG7tW17e3siL8O6ICLDujXhurvhu43Eg+G7p+G7pzo0w7rEgsawxanEqcO04bulNCDhu7RqNcSCw7UiL8O6IA==

Vi An

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]