(vhds.baothanhhoa.vn) - Trường TH và THCS Đông Vinh (TP Thanh Hóa) được thành lập từ năm 2018, trên cơ sở sáp nhập Trường TH Đông Vinh và Trường THCS Đông Vinh. Từ đó đến nay, đã có rất nhiều đổi thay tích cực ở ngôi trường này.
w5Q84bui4bua4bu4McOa4bqt4bqt4buIxqDDouG6qD7huqkxPcag4buQ4bulPizhuqvhu5rhuqXhuqvFqOG7muG6qeG6u+G7muG7uDzEkeG7muG6qeG6p8OpxIMzKeG7muG6rcOZw6Lhu5ozPMOdw6Lhu5rhuqnhuqfDqeG6sTMp4buaPDfhu7jhu5rhurPhu5rGoWEzKeG7muG7gD4zPMOULzzhu6Lhu5DDlMOi4bua4bu4McOa4bqt4bqt4buIxqDDouG7pT3DmkDGoOG7kOG6qOG6p8Op4bqxMynhu5rhuqjhu6Xhu5rhu4Hhu6Thu5rhuqjhu6Xhu5Xhuqzhu5rGoWEzKeG7muG7gD4zPOG7muG7juG6qMOC4bua4bqoPMOaMzzhu5rhu6U1w5rDleG7miPDqeG6t+G7uOG7muG6qTzhu6QzPOG7mjHDncOi4bua4bqp4bq74buaM+G7qDLhu5rhu57hu5zhu6JUw5Phu5rhuqnhuqc/M+G7muG7uMSD4bua4bqt4bqz4bua4bqtw5nDouG7mjM8w53DouG7muG6qOG6p8Op4bqxMynhu5rhuqjhu6Xhu5rGoWEzKeG7muG7gD4zPOG7muG7geG7pOG7muG6qOG6p8Op4bqxMynhu5rhuqjhu6Xhu5Xhuqzhu5rGoWEzKeG7muG7gD4zPMOS4bua4bqo4bq74buaIzXhu5ojOjPhu5ozw5rhu4XDk+G7miPGr+G7muG7uDXhu5rhuqdY4bqp4buaMzw+O+G6q+G7miPhuqM+4bua4bqpPMOa4buF4bua4bqpe+G7uDzhu5rhu7jhur3hu7jhu5rhurPhu5ozKWE+4bua4bqp4bqnw6nhurEzKeG7mjPhu6Thu4XDksOUL8Oi4buQw5TDouG7muG7uDHDmuG6reG6reG7iMagw6Lhu5XDmsOi4bqpPjQzxqDhu5DDlD4yKeG7muG7uDHDmuG6reG6reG7iMagQOG6qTzhuqsy4bu24buaPuG7lT0z4bqpPeG6p8ag4bua4bqt4bqp4buFMT3hu4jGoOG7hz5A4bqpPE7hu5pT4buc4bucw6Lhu4NP4buaPD0+KTzhuqlO4bua4bugU+G7oMOi4buDT8ag4bua4bqt4bqn4bu44buIxqAvL+G7uEAzw5Lhu7bDmjThuqk8w5ozPDw0w5rDkuG7gTMvQD3huq0w4bqpNMOiLzM94buH4bqtL+G7nuG7nuG7ouG7oC/hu6JTU0BR4bucVFFS4buiU+G6qVVTUFBSMeG7nMOSIMOiKU3huqfhu4hTUlTGoOG7msOaMeG6qeG7iMag4bulPizhuqvhu5rhuqXhuqvFqOG7muG6qeG6u+G7muG7uDzEkeG7muG6qeG6p8OpxIMzKeG7muG6rcOZw6Lhu5ozPMOdw6Lhu5rhuqnhuqfDqeG6sTMp4buaPDfhu7jhu5rhurPhu5rGoWEzKeG7muG7gD4zPMag4bua4buHPkDhuqk84buIxqBT4buc4bucxqDhu5o8PT4pPOG6qeG7iMag4bugU+G7oMag4buaL+G7kOG6qOG6p8Op4bqxMynhu5rhuqjhu6Xhu5rhu4Hhu6Thu5rhuqjhu6Xhu5Xhuqzhu5rGoWEzKeG7muG7gD4zPOG7muG7juG6qMOC4bua4bqoPMOaMzzhu5rhu6U1w5rDlcOSw5Qvw6Lhu5DDlMOi4bua4bu4McOa4bqt4bqt4buIxqDDouG7mTRA4buFxqDhu5DhuqjhuqfhurPhu5ox4bumPuG7muG6qTzhu6gy4bua4bqo4bqnw6nhurEzKeG7muG6qOG7peG7muG7geG7pOG7muG6qOG7peG7leG6rOG7msahYTMp4bua4buAPjM8w5Phu5rhu7g8YjMp4bua4bqpYT7hu5owPGEzKeG7mjA8OD7hu5rhu7ZY4bqp4buaMynhurHhu5rhuqnhuqfDqeG6r+G7uOG7mkA+LDPhu5oy4bumNOG7mjLhuq8+4bua4bu4xJHDmuG7mjM84buk4bua4bqp4bqnw6nhurEzKcOS4bua4buX4bu0M+G7muG7uDxiMynhu5rhuqlhPuG7miM+4bua4bqpPMOaMuG7muG6peG6q8OaM+G7muG7uMOZ4bu44buaQMav4buF4buaw6I8NjMp4buaPDfhu7jhu5rhu4Hhu6Thu5rDojw2Mynhu5rhu7g84bq54bu44buaM+G7qDMp4buaI8Op4bq34bu44bua4buDV+G7heG7mjLhuq8+4buaMDzDmjMp4bua4bqp4bqnw5ozKcOT4bua4bqpPFnhu4Xhu5opPsOZNOG7muG7gGXhu5rDrDM84bua4bqo4bqrWDPDk+G7muG7pT4s4bqr4bua4bqp4bqnw6nhurMzKeG7mjM84buk4bua4bqp4bqnw6nhurEzKcOT4buaMzzhuq/hu5ox4bumPk7hu5rigJzhuqg84bqxPuG7mik+w5oz4buaI1nhuqvhu5rhuq3DmuG6q+G7muG6rcOZw6Lhu5ozPMOdw6LDk+G7mjw04bum4bqp4buaI+G6oTMp4buaQOG7puG7heG7muG7geG7pOG7mjw34bu44bua4bu4xJHDmuG7mjM84buk4bua4bqp4bqnw6nhurEzKeG7minhu6zDouG7msOiPMWoPuG7mjLhuqHhuqnhu5rhuq3DoeG7muG6qeG6p+G6s+G7mjMp4bumPuG7mjM8WOG6qeG7miNbMzzDk+G7mjM8w6nhu5opPuG6seG7mjE/M+G7mjHhuq/DouG7muG7uMSRw5rhu5rhu57hu5rhu7hYw6Lhu5o8N+G7uOG7mjA8w5nhu7jhu5ozPMOa4bqr4buaMz8z4bua4buBPizhu7jhu5rhu7bDoeG7muG6qeG6p3vhu5rhu7jDmeG7uOG7mjHhuq/DouG7mjw34bu44buaIzY+4buaPDg+4buaw6I8xag+4bua4bu4NeG7muG6reG6veG7muG6qXszPOG7muG6qTTDmTPhu5rhuqdY4bqp4buaMMOtT+G7mjM8Pjvhuqvhu5opPsOZNOG7muG7gT4/M+G7msOiPMWoPuG7mik+xagzKeG7mkDhu6bhu4Xhu5rhu7jFqOG7muG7nuG7muG7uFjDouG7mjw34bu44buaMz8z4bua4buBPizhu7jhu5rhuq3hu6rDouG7muG7gzrDouG7muG6qTzhurE+4buaKT7DmjPDk+G7muG7uDzhuqvhu7Iz4bua4bu2W+G7mik+w5k04buaw5kzw5Phu5ozKTw+LMOi4bua4buBZOG7mik+xagzKeG7mkDhu6bhu4Xhu5rhu7g8w6nDmuG7muG6qTwu4bua4bu4w53DouG7mjM8w53huqnigJ3DksOSw5LDlC/DouG7kMOUw6Lhu5rhu7gxw5rhuq3huq3hu4jGoMOi4buZNEDhu4XGoOG7kOG6qOG6p8Op4bqv4bu44bua4bqpPOG6veG7uOG7muG6qTrhu5ojNcOT4bua4buZw5oz4buaw7k+w5ky4buaPD4s4bqr4bua4bqp4bqnw6nhurEzKeG7miPGr+G7muG7uDXhu5owOuG7mjw04bum4bu4POG7muG6ozPhu5ojWzM84bua4bqpw6nhu5rhuqnDqeG6szMp4bua4bu4PDThu5rhu7jDmTPhu5rhu7bhuqHDk+G7mik+w5k04bua4buBPj8z4bua4buO4buV4buZw7nhu4DDlU/hu5ojw6AzKeG7muG6qTzhurE+4buaMeG7qjMp4buaMyk8PeG7muG6qVcy4bua4bqpw6nDk+G7muG6qX0zPOG7muG7uMWoMuG7muG7uMSRw5rhu5rhu7jDmeG7uOG7muG6qTxZ4buFw5Phu5rhu7hh4buaKT7DmTThu5ojLuG7muG7uDXhu5rhuq3hur3hu5rhu7bDoeG7muG6qeG6p3vDk+G7msOiPFcz4bua4bu4YTMp4buaKT7FqDMp4buaQOG7puG7heG7msOiPGPhu5o84bq3w6LDkuG7msah4bus4bu44bua4bu2PizhuqnDk+G7mjAu4bua4bqp4bq74buaMDw+4bua4bqp4bqnw6nhurEzKeG7miPDqeG6t+G7uOG7miNbw5rhu5rDojzDqcSDMynhu5rhuqXhuqvDmjPhu5rhuqlXMuG7miNZ4bqr4bua4bqpw6nhu5rhu4NX4buF4buaQOG6vTMp4bua4bu4xIPhu5rhuq3hurPhu5rhu4HDneG6qeG7muG7uDxY4bqp4bua4buB4bqvPuG7miNZ4buF4buaI8SR4buaw6I8NjMp4buaPDfhu7jhu5rhu4Hhu6Thu5rDojw2Mynhu5rhu7g84bq54bu44buaM+G7qDMp4buaPD4sM+G7miPhu6Y+w5Phu5rhu7jFqOG7mik+w5k04bua4buBPj8z4bua4buB4buk4buaPDfhu7jhu5rhuq0+Mzzhu5ojO+G6q+G7muG7geG6qz7hu5oy4bq7MynDk+G7msOiPFgz4buaMDzhurM+w5Phu5rhuqfDmuG7muG6reG6ueG7uOG7muG6qTw+4buaI+G6q8Oa4buaQOG7puG7heG7muG6qcOh4bqpw5Phu5o8N+G7uOG7muG6qcOh4bqpw5Lhu5rGoVfhu4Xhu5rhu7hlMynhu5rhu7g8ezM84buaMeG7pOG7miM+O+G6q+G7mjA+LDPhu5rhuqk84bqrw50z4buaMeG6tz7hu5ojLuG7muG6qTzDmTMp4bua4bui4bueLeG7nuG7nOG7olXDk+G7mjM84buk4bua4bqp4bqnw6nhurEzKeG7miPDqeG6t+G7uOG7muG7uGEzKeG7mjM8w50z4buaMeG7pOG7muG6qeG6p8Op4bqxMynhu5oj4bum4bqp4bua4bu4POG6q+G7sjPhu5rhuqThuqvDoeG7uOG7mik+w5rhu5oy4bq54bu44buaI+G6oeG7muG7osOSw5Qvw6Lhu5DDlMOi4bua4bu4McOa4bqt4bqt4buIxqDDouG7mTRA4buFxqDhu5DGoS7hu5rhu4PhurkzKeG7miPDmTMp4bua4buB4bqvPuG7mkDDmjM84buaPD4s4bqrw5Phu5rhuqnhuqc0Mynhu5o8xIMz4bua4bug4buaM+G7qDLhu5rhuqXhuqvDmsOT4buaMzzhu6Thu5rhuqnhuqfDqeG6sTMp4buaI8av4bua4bqpw53DouG7muG6qeG6p+G6qzMp4buaM1czKeG7muG7uMOaNOG7muG7uDxY4bqp4buaMcOp4bq3Mynhu5opPsOZNOG7mkBk4bu44bua4bu24buwMynhu5ozPD474bqr4buaKT7FqD7hu5rDojzDmcOi4buaI8OgMynhu5rhu7bhuqHDk+G7muG6qeG6pzQzKeG7miM1w5Phu5rhu4U64bqr4bua4bqpw6Hhu5rhu7g0M+G7mjMpw6nhurE+4buaMeG6q2Ez4buaI8Op4bq34bu44buaw6nhuqvhu5rhuqk+PzPhu5rhuqXhuqvDmjPhu5rhuqlXMuG7mjzhu6QzKeG7miNZ4bqrw5Lhu5rhuqjhuqfDqeG6r+G7uOG7mjM84bq/Mynhu5ojNj7hu5o8OD7hu5rDojzFqD7hu5oj4bqjPuG7mjLhuq8+4buaKT7DmTThu5pAZOG7uOG7muG7uDw04buaw6I8Y+G7mjzhurfDouG7muG7geG6rz7hu5rhuql9Mzzhu5o8fTM84buaMuG6rz7Dk+G7mjHGrzM84buaI+G7pjThu5ozPOG7pOG7muG6qeG6p8Op4bqxMynhu5ojxq/hu5oj4bqhMynhu5rhu4E+PzPDk+G7mjA84bqr4buFOjPhu5owPHvhu7g84bua4buV4buZw7nhu4Dhu5rhu7g8xJHhu5oj4bqhMynhu5ozKTw+PzPhu5rhu7jhurnhuqvhu5o8N+G7uOG7mjw4PsOT4bua4bqp4bqnw5rhuqvhu5pAw6A+4bua4bqp4bqnfTM84buaI+G6oeG7muG7uDzhuqvhu4U/M+G7mjJhM8OT4buaMyk8PizDouG7muG7gWThu5ozPOG7sDLhu5ozVzMp4bua4bu4w5o04buaPD4s4bqr4bua4bql4bqrxajhu5opPsWoMynhu5pA4bum4buFw5Lhu5rhuqjhurvhu5ojNeG7miPGr+G7muG7uDXhu5ozPD474bqr4buaKT7hurHhu5pA4bum4buF4bua4bu4PFjhuqnhu5oxw6nhurczKcOT4buaKT5iw6Lhu5owPMSDPuG7mkDDneG7heG7muG6s+G7mjw34bu44bua4bqtPjM84bua4bqpPjM84bua4bqpPFkz4bua4bqp4bq94buaPDfhu7jDk+G7muG6qeG6veG7muG6p8OoM+G7mjHhuqvhu4UsM8OS4buaxqHhu6zhu7jhu5rhu7Y+LOG6qcOT4buaIy7hu5o8N+G7uOG7muG6rT4zPOG7msOiPMOZ4bqp4bua4bqp4bqnPi4z4bua4bqpNOG7pDPhu5pAPiwzw5Phu5ozPOG7pOG7muG6qeG6p8Op4bqxMynhu5ox4bqrYTPhu5op4buqM+G7mik+w5k04buaQGThu7jhu5rhu4Hhu6gz4buaPDXDmuG7muG7geG6rz7hu5opPsOZNOG7mkBk4bu44buaMzxXM+G7muG7uMOZ4bu4PMOT4buaI+G7pjThu5oj4bq54bu44bua4buB4buk4buaMMOt4buaM+G7qDMp4bua4bqtw6EzKcOS4buaxqHDoDMp4bua4bqpPOG6sT7hu5rhuqk8w6nhurEzKeG7muG7g+G6q+G7hT8z4buaw6I8w6E+4buaPOG6t8Oi4bua4buB4bqvPuG7muG7mcOaM+G7miPhu6Y+4buaQD4sM+G7muG7uDzDmuG7mjIl4buaPDfhu7jhu5rhuq0+MzzDk+G7mik+w5rhu5ojfTM8w5Phu5oz4buqMuG7muG7tuG7quG6qeG7muG6qeG6uzMp4buaPDThu6Qz4bua4bu4xagzPOG7muG7uMSRw5rhu5o8N+G7uOG7muG6rT4zPMOT4buaMzxY4bqp4buaMeG7pOG7mjM84bq/Mynhu5o9MuG7muG7uDXhu5o8N+G7uOG7mjHhur3hu7jhu5rhu4U64bqr4buaIy7hu5rhu7g14bua4bu2Piwz4buaw6I8w5nDouG7mik+w5k04buaQGThu7jhu5rDojxj4buaPOG6t8Oiw5Lhu5rhu4B94bua4bqpPDrhu5oy4buk4bua4bu4YzMp4bua4buB4bqvPuG7muG6reG6veG7muG7uMWoPuG7muG6qTw+LDPhu5rhu4E74buaMzsz4buaMzrDouG7mjw34bu44buaI8Op4bqxMynDk+G7muG7uDxY4bqp4buaMcOp4bq3Mynhu5opPsOZNOG7mkBk4bu44bua4bu4xJHDmuG7mjM84buk4bua4bqp4bqnw6nhurEzKeG7muG7uGUzKeG7miPDqeG6t+G7uOG7mjNXMynhu5oxPzPhu5rhuqc54bua4bqnLOG6qcOS4bua4bqoaeG7mjEs4buaPDfhu7jhu5rhuq0+Mzzhu5rhu4U64bqr4buaI8av4buaKT7FqDLhu5rhuqnhurvhu5pTSuG7muG7juG7nuG7nOG7olThu5ot4bua4bue4buc4buiVcOV4bua4buD4bqrw6EzKeG7muG7uDYz4buaUMOT4bueSuG7muG7juG7nuG7nOG7nuG7nOG7mi3hu5rhu57hu5zhu57hu6LDleG7muG7geG7pOG7mjA8YTMp4bua4bu4NeG7mjw34bu44bua4bqtPjM84buaMCQy4bua4buBO+G7mjw34bu44buaMeG6veG7uMOS4bua4bqmPj8zKeG7muG7gTvhu5o84bumMzzhu5owPi4yw5Phu5rhuqlp4buaMSzhu5o8N+G7uOG7muG6rT4zPOG7muG7gzrDouG7mjE04bumPuG7muG6qcOh4bqp4buaI8av4bua4bqp4buoMynhu5rhuqnhurvhu5pTVcOTVErhu5oxPzPhu5pUUMOTUkrhu5rhu4Hhu6Thu5owPGEzKeG7muG7uDYz4buaPDfhu7jhu5rhuq0+Mzzhu5rhu7g14buaPOG7pjM84buaMD4uMuG7muG6qeG6p+G6qzMp4bua4bu2fTM8w5LDlC/DouG7kMOUw6Lhu5rhu7gxw5rhuq3huq3hu4jGoMOi4buZNEDhu4XGoOG7kOG7gOG6rz7hu5rhuq3hur3hu5rhuqk8w5rhu4Xhu5oj4bqjPuG7muG7uMWo4bua4buBO+G7mkA+LDPhu5oy4bumNMOT4buaMzsz4buaMzrDouG7muG7geG7pOG7muG7uDxY4bqp4buaMcOp4bq3Mynhu5owLuG7muG6qeG6pz8zw5Phu5rhuqjhuqfDqeG6sTMp4bua4bqo4bul4bua4buB4buk4bua4bqo4bul4buV4bqs4buaxqFhMynhu5rhu4A+Mzzhu5ojxq/hu5rhuqnhuqfhurPhu5rhuqk84bukMzzhu5ojW8Oa4bua4bu4PF3hu5opPsOZNOG7mkBk4bu44bua4bqpPjPhu5rhu7jDneG7hcOT4buaI8Op4bq34bu44buaw6I8ZOG7mjzhuqvhu4UzPOG7muG6qT4z4bua4bqpw6nhurMzKcOT4bua4buFPzPhu5rhuqlXMuG7muG7uDw04bua4bu4NDPhu5rhuqk8PTThu5o8N+G7uMOS4buaeDw+O+G6q+G7mjw34bu44bua4bqtPjM84bua4bqp4bqnw6nhuq/hu7jhu5ojV+G7heG7miM6M+G7muG7uMOZ4bu44bua4bqp4bqnw6nhurEzKeG7mjFXM+G7muG7uMOdM+G7mjw34bu44bua4bqpw53DouG7muG7uGUzKeG7miPDqeG6t+G7uOG7muG7tsOh4buaMiXhu5rhu4M+M+G7muG7uDzhuqvhu4UuM+G7muG7gTvhu5rhuqnhuqfDqeG6sTMp4buaMzzhu6TDkuG7msahV+G7heG7muG7uGUzKeG7mjHhu6Thu5ozKeG6q+G7hT8z4buaMzxXM+G7mik+YsOi4buaM1czKeG7muG6rSLhu5rhuq3DoeG7mjw34bu44bua4bqtPjM84bua4bu4xJHDmuG7mjM84buk4bua4bqp4bqnw6nhurEzKeG7muG6qeG6u+G7muG7nlHhu5zhu5o9MuG7muG7juG7nuG7nOG7olThu5ot4bua4bue4buc4buiVcOV4buaMT8z4bua4bug4buc4buc4buaPTLhu5rhu47hu57hu5zhu57hu5zhu5ot4bua4bue4buc4bue4buiw5XDkuG7muG6rOG6veG7mik8PuG7mjM8w50z4buaM+G7pOG7heG7muG7uDXhu5pm4buaMyk8IsOa4bua4buBYeG7muG7uGMzKeG7muG6peG6q8OaM+G7muG6qeG6pzczKcOT4buaMeG7pOG7mjMp4bqrw6Az4bua4bu44bqj4bua4buBZcOT4buaI+G6oTMp4bua4buBPj8z4bua4bqpPjM84bua4bqpPFkz4bua4bqpNOG7mjHhuq8z4buaI8OhPuG7muG7geG6rz7hu5rhu7jDmeG7uOG7muG7leG7mcO54buA4bua4bu4xJHDmuG7muG6qOG6p8Op4bqxMynhu5rhuqjhu6Xhu5rhu4Hhu6Thu5rhuqjhu6Xhu5Xhuqzhu5rGoWEzKeG7muG7gD4zPOG7muG6qeG6pzQzKeG7muG6reG6veG7mjMpPD4sw6Lhu5rigJzhuqnhuqfDoDMp4buaMynDqeG6sT7igJ3DksOUL8Oi4buQw5TDouG7muG7uDHDmuG6reG6reG7iMagw6Lhu5k0QOG7hcag4bua4bqt4bqp4buFMT3hu4jGoOG6qT3hu4Phuqktw5oxPikzTuG7muG6pz4pPOG6qU/GoOG7kMOU4bqt4bqp4bqnNDMp4buQd8OaPuG7muG7gOG6qz7DlC/huq3huqnhuqc0Mynhu5DDlC/DouG7kA==


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]