(vhds.baothanhhoa.vn) - Trường TH và THCS Đông Vinh (TP Thanh Hóa) được thành lập từ năm 2018, trên cơ sở sáp nhập Trường TH Đông Vinh và Trường THCS Đông Vinh. Từ đó đến nay, đã có rất nhiều đổi thay tích cực ở ngôi trường này.
w5Up4bucxqDhu7YwVeG6p+G6p+G7iuG7luG6teG6rDzhuq0wI+G7lsOUw7k8O+G6qcagw6Lhuqnhu6bGoOG6reG6ucag4bu2KWTGoOG6reG6pWXDozIoxqDhuqfDmuG6tcagMilZ4bq1xqDhuq3huqVl4bqvMijGoCk24bu2xqDhurfGoOG7lzkyKMag4bq+PDIpw5UvKeG7nMOUw5XhurXGoOG7tjBV4bqn4bqn4buK4buW4bq1w7kjVeG7uOG7lsOU4bqs4bqlZeG6rzIoxqDhuqzDucag4bq/w5nGoOG6rMO54buZ4bqmxqDhu5c5MijGoOG6vjwyKcag4buM4bqs4bq0xqDhuqwpVTIpxqDDuTRV4buOxqBAZeG6seG7tsag4bqtKcOZMinGoDBZ4bq1xqDhuq3hurnGoDLGrzHGoOG7ouG7muG7nFNPxqDhuq3huqUmMsag4bu2w6PGoOG6p+G6t8ag4bqnw5rhurXGoDIpWeG6tcag4bqs4bqlZeG6rzIoxqDhuqzDucag4buXOTIoxqDhur48MinGoOG6v8OZxqDhuqzhuqVl4bqvMijGoOG6rMO54buZ4bqmxqDhu5c5MijGoOG6vjwyKcOTxqDhuqzhurnGoEA0xqBAPzLGoDJV4buDT8agQMWoxqDhu7Y0xqDhuqVX4bqtxqAyKTw64bqpxqBA4bqhPMag4bqtKVXhu4PGoOG6rT7hu7YpxqDhu7bhurvhu7bGoOG6t8agMig5PMag4bqt4bqlZeG6rzIoxqAyw5nhu4PDk8OVL+G6tcOUw5XhurXGoOG7tjBV4bqn4bqn4buK4buW4bq14buZVeG6teG6rTwzMuG7lsOUw5U8MSjGoOG7tjBV4bqn4bqn4buK4buW4bu44bqtKeG6qTHhu7TGoDzhu5kjMuG6rSPhuqXhu5bGoOG6p+G6reG7gzAj4buK4buW4buBPOG7uOG6rSlNxqBS4bua4bua4bq14buHTsagKSM8KCnhuq1NxqDhu55S4bue4bq14buHTuG7lsag4bqn4bql4bu24buK4buWLy/hu7bhu7gyw5Phu7RVM+G6rSlVMikpM1XDk+G6vzIv4bu4I+G6pyDhuq0z4bq1LzIj4buB4bqnL+G7ouG7ouG7nOG7ni/hu5xSUuG7uFDhu5pTUFHhu5xS4bqtVFLhu6Dhu6BRMOG7msOTIuG6tShM4bql4buKUlFT4buWxqBVMOG6reG7iuG7lsO5PDvhuqnGoMOi4bqp4bumxqDhuq3hurnGoOG7tilkxqDhuq3huqVlw6MyKMag4bqnw5rhurXGoDIpWeG6tcag4bqt4bqlZeG6rzIoxqApNuG7tsag4bq3xqDhu5c5MijGoOG6vjwyKeG7lsag4buBPOG7uOG6rSnhu4rhu5ZS4bua4bua4buWxqApIzwoKeG6reG7iuG7luG7nlLhu57hu5bGoC/DlOG6rOG6pWXhuq8yKMag4bqsw7nGoOG6v8OZxqDhuqzDueG7meG6psag4buXOTIoxqDhur48MinGoOG7jOG6rOG6tMag4bqsKVUyKcagw7k0VeG7jsOTw5Uv4bq1w5TDleG6tcag4bu2MFXhuqfhuqfhu4rhu5bhurXhu5Mz4bu44buD4buWw5ThuqzhuqXhurfGoDDhu6Q8xqDhuq0pxq8xxqDhuqzhuqVl4bqvMijGoOG6rMO5xqDhur/Dmcag4bqsw7nhu5nhuqbGoOG7lzkyKMag4bq+PDIpT8ag4bu2KeG6qzIoxqDhuq05PMagICk5MijGoCApNzzGoOG7tFfhuq3GoDIo4bqvxqDhuq3huqVlxIPhu7bGoOG7uDw7MsagMeG7pDPGoDHEgzzGoOG7tmRVxqAyKcOZxqDhuq3huqVl4bqvMijDk8ag4buV4buyMsag4bu2KeG6qzIoxqDhuq05PMagQDzGoOG6rSlVMcagw6LhuqlVMsag4bu2w5rhu7bGoOG7uMWo4buDxqDhurUpNTIoxqApNuG7tsag4bq/w5nGoOG6tSk1MijGoOG7tinDqeG7tsagMsavMijGoEBl4bqx4bu2xqDhu4dW4buDxqAxxIM8xqAgKVUyKMag4bqt4bqlVTIoT8ag4bqtKVjhu4PGoCg8w5ozxqDhur7Ekcagw60yKcag4bqs4bqpVzJPxqDDuTw74bqpxqDhuq3huqVl4bq3MijGoDIpw5nGoOG6reG6pWXhuq8yKE/GoDIpxIPGoDDhu6Q8Tcag4oCc4bqsKeG6rzzGoCg8VTLGoEBY4bqpxqDhuqdV4bqpxqDhuqfDmuG6tcagMilZ4bq1T8agKTPhu6Thuq3GoEDDoDIoxqDhu7jhu6Thu4PGoOG6v8OZxqApNuG7tsag4bu2ZFXGoDIpw5nGoOG6reG6pWXhuq8yKMagKOG7sOG6tcag4bq1KeG7pjzGoDHDoOG6rcag4bqnYcag4bqt4bql4bq3xqAyKOG7pDzGoDIpV+G6rcagQH0yKU/GoDIpZcagKDzhuq/GoDAmMsagMMSD4bq1xqDhu7ZkVcag4buixqDhu7ZX4bq1xqApNuG7tsagICnDmuG7tsagMilV4bqpxqAyJjLGoOG6vzw74bu2xqDhu7RhxqDhuq3huqU+xqDhu7bDmuG7tsagMMSD4bq1xqApNuG7tsagQDU8xqApNzzGoOG6tSnhu6Y8xqDhu7Y0xqDhuqfhurvGoOG6rT4yKcag4bqtM8OaMsag4bqlV+G6rcagIGlOxqAyKTw64bqpxqAoPMOaM8ag4bq/PCYyxqDhurUp4bumPMagKDzhu6YyKMag4bu44buk4buDxqDhu7bhu6bGoOG7osag4bu2V+G6tcagKTbhu7bGoDImMsag4bq/PDvhu7bGoOG6p+G7qOG6tcag4buHP+G6tcag4bqtKeG6rzzGoCg8VTJPxqDhu7Yp4bqpw50yxqDhu7R9xqAoPMOaM8agw5oyT8agMigpPDvhurXGoOG6v2PGoCg84bumMijGoOG7uOG7pOG7g8ag4bu2KWVVxqDhuq0pLMag4bu2WeG6tcagMilZ4bqt4oCdw5PDk8OTw5Uv4bq1w5TDleG6tcag4bu2MFXhuqfhuqfhu4rhu5bhurXhu5Mz4bu44buD4buWw5ThuqzhuqVlxIPhu7bGoOG6rSnhurvhu7bGoOG6rT/GoEA0T8ag4buTVTLGoMO6PMOaMcagKTw74bqpxqDhuq3huqVl4bqvMijGoEDFqMag4bu2NMagID/GoCkz4buk4bu2Kcag4bqhMsagQH0yKcag4bqtZcag4bqtZeG6tzIoxqDhu7YpM8ag4bu2w5oyxqDhu7TDoE/GoCg8w5ozxqDhur88JjLGoOG7jOG7meG7k8O64bq+4buOTsagQMOhMijGoOG6rSnhuq88xqAw4buoMijGoDIoKSPGoOG6rVYxxqDhuq1lT8ag4bqtezIpxqDhu7bhu6YxxqDhu7ZkVcag4bu2w5rhu7bGoOG6rSlY4buDT8ag4bu2OcagKDzDmjPGoEAsxqDhu7Y0xqDhuqfhurvGoOG7tGHGoOG6reG6pT5PxqDhurUpVjLGoOG7tjkyKMagKDzhu6YyKMag4bu44buk4buDxqDhurUpYsagKeG6seG6tcOTxqDhu5fhu7Dhu7bGoOG7tDw74bqtT8agICzGoOG6reG6ucagICk8xqDhuq3huqVl4bqvMijGoEBl4bqx4bu2xqBAfVXGoOG6tSllw6MyKMagw6LhuqlVMsag4bqtVjHGoEBY4bqpxqDhuq1lxqDhu4dW4buDxqDhu7jhursyKMag4bu2w6PGoOG6p+G6t8ag4bq/WeG6rcag4bu2KVfhuq3GoOG6v8SDPMagQFjhu4PGoEBkxqDhurUpNTIoxqApNuG7tsag4bq/w5nGoOG6tSk1MijGoOG7tinDqeG7tsagMsavMijGoCk8OzLGoEDhu6Q8T8ag4bu24bumxqAoPMOaM8ag4bq/PCYyxqDhur/DmcagKTbhu7bGoOG6pzwyKcagQDrhuqnGoOG6v+G6qTzGoDHhurkyKE/GoOG6tSlXMsagICnhurc8T8ag4bqlVcag4bqnw6nhu7bGoOG6rSk8xqBA4bqpVcag4bu44buk4buDxqDhuq1h4bqtT8agKTbhu7bGoOG6rWHhuq3Dk8ag4buXVuG7g8ag4bu2xJEyKMag4bu2KT4yKcagMMOZxqBAPDrhuqnGoCA8OzLGoOG6rSnhuqlZMsagMOG6sTzGoEAsxqDhuq0pw5oyKMag4buc4buiLeG7ouG7muG7nFRPxqAyKcOZxqDhuq3huqVl4bqvMijGoEBl4bqx4bu2xqDhu7Y5MijGoDIpWTLGoDDDmcag4bqt4bqlZeG6rzIoxqBA4buk4bqtxqDhu7Yp4bqpw50yxqDDguG6qWHhu7bGoCg8VcagMcOp4bu2xqBAw6DGoOG7nMOTw5Uv4bq1w5TDleG6tcag4bu2MFXhuqfhuqfhu4rhu5bhurXhu5Mz4bu44buD4buWw5Thu5csxqDhu4fDqTIoxqBAw5oyKMag4bq/xIM8xqDhu7hVMinGoCk8O+G6qU/GoOG6reG6pTMyKMagKcOjMsag4buexqAyxq8xxqDDouG6qVVPxqAyKcOZxqDhuq3huqVl4bqvMijGoEDFqMag4bqtWeG6tcag4bqt4bql4bqpMijGoDJWMijGoOG7tlUzxqDhu7YpV+G6rcagMGXhurEyKMagKDzDmjPGoOG7uGPhu7bGoOG7tOG7qjIoxqAyKTw64bqpxqAoPOG7pjzGoOG6tSnDmuG6tcagQMOhMijGoOG7tMOgT8ag4bqt4bqlMzIoxqBANE/GoOG7gz/huqnGoOG6rWHGoOG7tjMyxqAyKGXhuq88xqAw4bqpOTLGoEBl4bqx4bu2xqBl4bqpxqDhuq08JjLGoMOi4bqpVTLGoOG6rVYxxqApw5kyKMagQFjhuqnDk8ag4bqs4bqlZcSD4bu2xqAyKcOqMijGoEA1PMagKTc8xqDhurUp4bumPMagQOG6oTzGoDHEgzzGoCg8w5ozxqDhu7hj4bu2xqDhu7YpM8ag4bq1KWLGoCnhurHhurXGoOG6v8SDPMag4bqtezIpxqApezIpxqAxxIM8T8agMMWoMinGoEDhu6QzxqAyKcOZxqDhuq3huqVl4bqvMijGoEDFqMagQMOgMijGoOG6vzwmMk/GoCAp4bqp4buDPzLGoCApPuG7tinGoOG7meG7k8O64bq+xqDhu7YpZMagQMOgMijGoDIoKTwmMsag4bu2w6nhuqnGoCk24bu2xqApNzxPxqDhuq3huqVV4bqpxqDhu7jDoTzGoOG6reG6pXsyKcagQMOgxqDhu7Yp4bqp4buDJjLGoDE5Mk/GoDIoKTw74bq1xqDhur9jxqAyKeG7qjHGoDJWMijGoOG7tlUzxqApPDvhuqnGoMOi4bqp4bumxqAoPOG7pjIoxqDhu7jhu6Thu4PDk8ag4bqs4bq5xqBANMagQMWoxqDhu7Y0xqAyKTw64bqpxqAoPOG6r8ag4bu44buk4buDxqDhu7YpV+G6rcagMGXhurEyKE/GoCg84bqr4bq1xqAgKcOjPMag4bu4WeG7g8ag4bq3xqApNuG7tsag4bqnPDIpxqDhuq08MinGoOG6rSlYMsag4bqt4bq7xqApNuG7tk/GoOG6reG6u8ag4bqlw6gyxqAw4bqp4buDOzLDk8ag4buX4buw4bu2xqDhu7Q8O+G6rU/GoEAsxqApNuG7tsag4bqnPDIpxqDhurUpw5rhuq3GoOG6reG6pTwsMsag4bqtM8OZMsag4bu4PDsyT8agMinDmcag4bqt4bqlZeG6rzIoxqAw4bqpOTLGoCjhu6gyxqAoPMOaM8ag4bu4Y+G7tsag4bq/xq8yxqApNFXGoOG6v8SDPMagKDzDmjPGoOG7uGPhu7bGoDIpVjLGoOG7tsOa4bu2KU/GoEDhu6QzxqBAw6nhu7bGoOG6v8OZxqAgacagMsavMijGoOG6p2EyKMOTxqDhu5fDoTIoxqDhuq0p4bqvPMag4bqtKWXhuq8yKMag4buH4bqp4buDJjLGoOG6tSlhPMagKeG6seG6tcag4bq/xIM8xqDhu5NVMsagQOG7pDzGoOG7uDw7Msag4bu2KVXGoDEkxqApNuG7tsag4bqnPDIpT8agKDxVxqBAezIpT8agMuG7qDHGoOG7tOG7qOG6rcag4bqt4bq5MijGoCkzw5kyxqDhu7bhu6YyKcag4bu2ZFXGoCk24bu2xqDhuqc8MilPxqAyKVfhuq3GoDDDmcagMinDqjIoxqAjMcag4bu2NMagKTbhu7bGoDDhurvhu7bGoOG7gz/huqnGoEAsxqDhu7Y0xqDhu7Q8OzLGoOG6tSnDmuG6tcagKDzDmjPGoOG7uGPhu7bGoOG6tSlixqAp4bqx4bq1w5PGoOG6vnvGoOG6rSk/xqAxw5nGoOG7tmIyKMag4bq/xIM8xqDhuqfhurvGoOG7tuG7pjzGoOG6rSk8OzLGoOG6vzrGoDI6MsagMj/hurXGoCk24bu2xqBAZeG6rzIoT8ag4bu2KVfhuq3GoDBl4bqxMijGoCg8w5ozxqDhu7hj4bu2xqDhu7ZkVcagMinDmcag4bqt4bqlZeG6rzIoxqDhu7bEkTIoxqBAZeG6seG7tsagMlYyKMagMCYyxqDhuqU4xqDhuqU74bqtw5PGoOG6rGjGoDA7xqApNuG7tsag4bqnPDIpxqDhu4M/4bqpxqBAxajGoCg84bumMcag4bqt4bq5xqBSxKjGoOG7jOG7ouG7muG7nFPGoC3GoOG7ouG7muG7nFThu47GoOG7h+G6qWEyKMag4bu2NTLGoOG7oE/hu6LEqMag4buM4bui4bua4bui4buaxqAtxqDhu6Lhu5rhu6Lhu5zhu47GoOG6v8OZxqAgKTkyKMag4bu2NMagKTbhu7bGoOG6pzwyKcagID0xxqDhur86xqApNuG7tsagMOG6u+G7tsOTxqDhuqQ8JjIoxqDhur86xqAp4bukMinGoCA8LDFPxqDhuq1oxqAwO8agKTbhu7bGoOG6pzwyKcag4buHP+G6tcagMDPhu6Q8xqDhuq1h4bqtxqBAxajGoOG6rcavMijGoOG6reG6ucagUlRPU8SoxqAwJjLGoFPhu6BPUcSoxqDhur/DmcagICk5MijGoOG7tjUyxqApNuG7tsag4bqnPDIpxqDhu7Y0xqAp4bukMinGoCA8LDHGoOG6reG6peG6qTIoxqDhu7R7MinDk8OVL+G6tcOUw5XhurXGoOG7tjBV4bqn4bqn4buK4buW4bq14buTM+G7uOG7g+G7lsOU4bq+xIM8xqDhuqfhurvGoOG6rSlV4buDxqBA4bqhPMag4bu24bumxqDhur86xqDhu7g8OzLGoDHhu6QzT8agMjoyxqAyP+G6tcag4bq/w5nGoOG7tilX4bqtxqAwZeG6sTIoxqAgLMag4bqt4bqlJjJPxqDhuqzhuqVl4bqvMijGoOG6rMO5xqDhur/Dmcag4bqsw7nhu5nhuqbGoOG7lzkyKMag4bq+PDIpxqBAxajGoOG6reG6peG6t8ag4bqtKcOZMinGoEB9Vcag4bu2KVvGoCg8w5ozxqDhu7hj4bu2xqDhuq08Msag4bu2WeG7g0/GoEBl4bqx4bu2xqDhurUpY8agKeG6qeG7gzIpxqDhuq08Msag4bqtZeG6tzIoT8ag4buDJjLGoOG6rVYxxqDhu7YpM8ag4bu2MzLGoOG6rSkjM8agKTbhu7bDk8agdyk8OuG6qcagKTbhu7bGoOG6pzwyKcag4bqt4bqlZcSD4bu2xqBAVuG7g8agQD8yxqDhu7bDmuG7tsag4bqt4bqlZeG6rzIoxqAwVjLGoOG7tlkyxqApNuG7tsag4bqtWeG6tcag4bu2xJEyKMagQGXhurHhu7bGoOG7tGHGoDEkxqDhu4c8Msag4bu2KeG6qeG7gywyxqDhur86xqDhuq3huqVl4bqvMijGoDIpw5nDk8ag4buXVuG7g8ag4bu2xJEyKMagMMOZxqAyKOG6qeG7gyYyxqAyKVYyxqAoPOG6q+G6tcagMlYyKMag4bqnXcag4bqnYcagKTbhu7bGoOG6pzwyKcag4bu2ZFXGoDIpw5nGoOG6reG6pWXhuq8yKMag4bqt4bq5xqDhu6JQ4buaxqAjMcag4buM4bui4bua4bucU8agLcag4bui4bua4bucVOG7jsagMCYyxqDhu57hu5rhu5rGoCMxxqDhu4zhu6Lhu5rhu6Lhu5rGoC3GoOG7ouG7muG7ouG7nOG7jsOTxqDhuqbhurvGoCgpPMagMilZMsagMsOZ4buDxqDhu7Y0xqDhu4XGoDIoKV1VxqDhur85xqDhu7ZiMijGoMOi4bqpVTLGoOG6reG6pTYyKE/GoDDDmcagMijhuqnDoTLGoOG7tuG6ocag4bq/xJFPxqBAw6AyKMag4bq/PCYyxqDhuq08MinGoOG6rSlYMsag4bqtM8agMMSDMsagQGE8xqDhur/EgzzGoOG7tsOa4bu2xqDhu5nhu5PDuuG6vsag4bu2ZFXGoOG6rOG6pWXhuq8yKMag4bqsw7nGoOG6v8OZxqDhuqzDueG7meG6psag4buXOTIoxqDhur48MinGoOG6reG6pTMyKMag4bqn4bq7xqAyKCk8O+G6tcag4oCc4bqt4bqlw6EyKMagMihl4bqvPOKAncOTw5Uv4bq1w5TDleG6tcag4bu2MFXhuqfhuqfhu4rhu5bhurXhu5Mz4bu44buD4buWxqDhuqfhuq3hu4MwI+G7iuG7luG6rSPhu4fhuq0tVTA8KDJNxqDhuqU8KCnhuq1O4buWw5TDleG6p+G6reG6pTMyKMOUdlU8xqDhur7huqk8w5Uv4bqn4bqt4bqlMzIow5TDlS/hurXDlA==


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]