(vhds.baothanhhoa.vn) - Ở trường vùng khó, năm học này tiếp tục bộn bề những trăn trở... Không chỉ là câu chuyện thiếu giáo viên mà ở đó điều kiện cơ sở vật chất cũng là những vấn đề đặt ra...
w7LhurThu5fhu5nDvURyTExp4buTxKjDosOCTUThu7fhu5Phu40u4bq8w73hu5lMw4JF4bq04buZ4buWw5NF4bqy4buZQ+G6tOG6uOG7meG7lknDguG7mUXhu6XEkOG7meG6tOG6vMO94buZxJBJw4LDsi/hurThu5fhu43DssSo4buZw71EckxMaeG7k8SoLuG7t3Lhu7Phu5Phu43Eg+G7mU1Lw5XDjUXhurLhu5nhu5bDk0XhurLhu5lD4bq04bq4bOG7mUXhu6XEkOG7meG6tOG6vMO94buZRXThu5zhu5lNw4LhuqLEqOG7mU3DksO94buZeeG7hEXhu5l5w4Phu5lF4bq04buUReG6suG7mU1L4bulReG7mU1L4buKbW1t4buZW+G6tOG7gEXhurLhu5nDveG6tOG6qOG7mUR04buZw73hu7FO4buZw73hurRO4bucxIJF4buZTeG6tMOC4bqiTuG7meG6ssOCc8OJ4buZ4buWw4LhuqBF4buZxJB04buZ4buK4buZ4bu14bq44buZ4bu1w4LDg07hu5lDw4LEgkXhu5nDvUjhu5lM4buK4buZ4buWdk3hu5nDveG6tOG7rU3hu5nDveG7jkXhurLhu5lEdOG7mUXhurThu5RF4bqy4buZ4buW4butReG7meG7tcOD4buZ4bu1xrBN4buZS3JtbW3Dsi/EqOG7jcOyxKjhu5nDvURyTExp4buTxKjDnXLEqE3DgsOJReG7k+G7jcOyw4LEkOG6suG7mcO9RHJMTGnhu5Phu7NN4bq0TsSQeeG7mcOCw53hu7dFTeG7t0vhu5Phu5lMTeG7nEThu7dp4buTxqDDguG7s03hurRq4buZ4buh4buV4buVxKjhu5pr4buZ4bq04bu3w4LhurLhurRNauG7meG7neG7m+G7ocSo4buaa+G7k+G7mUxLw71p4buTLy/DveG7s0VteXLDiU3hurRyReG6tOG6tMOJcm3hu5ZFL+G7s+G7t0xDTcOJxKgvReG7t8agTC/Gocah4bub4bujL+G7l+G7oeG7oeG7s+G7o+G7l+G7lcah4buX4bud4budTeG7m+G7l+G7neG7l+G7o0Thu5VtQsSo4bqyxKlLaeG7oeG7o+G7k+G7mXJETWnhu5Mu4bq8w73hu5lMw4JF4bq04buZ4buWw5NF4bqy4buZQ+G6tOG6uOG7meG7lknDguG7mUXhu6XEkOG7meG6tOG6vMO94buZxJBJw4Lhu5Phu5nGoMOC4buzTeG6tGnhu5Phu6Hhu5Xhu5Xhu5Phu5nhurThu7fDguG6suG6tE1p4buT4bud4bub4buh4buT4buZL+G7jS7hurzDveG7mUzDgkXhurThu5nDokvDlcONReG6suG7mcOiLuG7mcOi4bq0dEXhurThu5nhur/huqBF4buZb+G7tcOC4bquxJDhu5lEw4Hhu5nDouG6tHRF4bq04buZw6Lhu7FFw7Phu5lO4buGReG6suG7mUXDlUnDveG7mU11w4Lhu5nhu5bhu6VF4buZxKjhurThurpF4bqy4buZReG6tHThu5lNS8OVw41F4bqybcOyL8So4buNw7LEqOG7mcO9RHJMTGnhu5PEqFnDieG7s+G7nOG7k+G7jcOyTE1Lw4lF4bqy4buNW+G6tMOJw7pF4bqy4buZTUvhu4ZF4bqyw7IvTE1Lw4lF4bqy4buNw7IvxKjhu43DssSo4buZw71EckxMaeG7k8SoWcOJ4buz4buc4buT4buNw6LhurR0ReG6tOG7meG6v+G6oEXhu5lEdOG7meG7msO54buZw73hurpF4buZRHXDguG7meG7s07hu5zhu5lF4bq04butTeG7mcO94buMcuG7meG6tE7hu5zEgkXhu5nDouG6tHXDveG6tOG7mcOi4bq0dEXhurThu5lN4bq0TuG7hMO94buZQ+G6tE7hu5nhu5bhu5LDveG7mSEh4buZb+G7msO54buZw73hurpF4buZQ+G6tOG6uOG7mUPhurThu6VFw7Phu5nhu5Z04buZw73hu45F4bqy4buZRHThu5nhu5rDueG7meG7s07hu5zhu5lF4bq04butTeG7mcO94bq0w5Vy4buZw73hurjhu5lNS8OVw41F4bqy4buZ4bq04bq8w73hu5nhu7V1TeG7mcO94bq0TndF4buZSk7hu4bDveG7meG6ssOCcm3hu5lb4bq04bq44buZw73hurThu4JF4bqy4buZQ+G6tOG6uG3hu5kg4bulxJDhu5nhurThurzDveG7mcah4buVxqHGoeG7mS3hu5nGoeG7lcah4bub4buZRXThu5xs4buZReG6tOG7lEXhurLhu5nDveG7sU7hu5nDveG6tE7hu5zEgkXhu5lD4bq04bq4bOG7meG7tcO54buZw73hu45s4buZ4bu1w5XDjMO94buZRMawxKjhu5lEdcOC4buZ4bu14buGw4Lhu5nhu5ZJw4Lhu5lN4bq04buv4buc4buZ4buWdOG7mU1L4bq64buZ4buK4buZw71zw73hu5lF4bq0dOG7mU1Lw5XDjUXhurJs4buZ4bu1xrDDveG7mXnDgsSCTeG7meG7teG7hsOC4buZ4buWScOC4buZw6JLw5XDjUXhurLhu5nDosOC4bquTuG7meG6tOG6vMO94buZb8OiLsOz4buZw6LhurR0ReG6tOG7meG6v+G6oEVt4buZIOG6suG7gMOC4buZTUvDlcONReG6suG7meG6suG7gsSQ4buZ4buX4buZ4bu1w4Lhuq7EkOG7mcO94bq04bqkReG6tOG7meG7lnThu5nhu5fhu5nhu7XDguG6rsSQ4buZRMOB4buZw6LhurR0ReG6tOG7mcOi4buxRW3hu5nhu7TDguG6rsSQ4buZRMOB4buZw71zw73hurThu5nhu7XDguG6rsSQ4buZw73hurThuqRF4bq04buZ4bqy4buvReG7meG7l+G7leG7mUPEkG3hu5nDokvDiUXhurLhu5lD4bq0w4Lhu5nhu7Xhurhs4buZ4bu1w4Lhuq7EkOG7mUTDgeG7mcO94bq6ReG7meG7m2zhu6Phu5lDxJDhu5nhu7XDlcONReG6suG7meG7teG7rU1tw7IvxKjhu43DssSo4buZw71EckxMaeG7k8SoWcOJ4buz4buc4buT4buNIOG6uMOC4buZ4buWw4Phu5nDveG7sU7hu5nDveG6tE7hu5zEgkXhu5nDveG7jHLhu5lF4bulxJDhu5nhurThurzDveG7mcSQScOCbOG7mU3hurThu6/hu5zhu5nhurLDgnPDieG7mV3huqDhu5kuTuG7nOG7mcOiw4LhurBFbOG7mS7DgsSCTuG7mU1Lw5Xhu4pF4bqy4buZw6JLw5XDjUXhurLhu5nDoi7hu5nDouG6tHRF4bq04buZ4bq/4bqgReG7meG7lknDguG7mU3hu7HEkOG7mU1LdUXhurLhu5nhu5ZOw4Lhu5nhuqRNbOG7mXlO4buCReG7mUXhurTDgsODTm3hu5nhurtOw4Lhu5nhu5bhuqbhu5lF4bulxJDhu5nhurThurzDveG7mUV04bucbOG7mU3hurThu7fDieG7mUThu4Thu5lNS+G6pkXhurThu5lNS8OVw41F4bqy4buZTMOA4buZ4bu1w5XDjMO94buZw73hu4BF4bqy4buZReG6tHZF4buZw73hurROd0Xhu5lKTuG7hsO94buZ4bqyw4Jy4buZxJDDlMO94buZ4bu14buE4buZ4buXbeG7mcOi4bq04bu3w4nhu5nhu7Xhurhs4buZTXXDguG7meG7tcOC4bquxJDhu5lNS8OVw41F4bqy4buZw73hurThuqRF4bq0bOG7mXDhu5nEqOG6tOG6ukXhurLhu5nhurThurzDveG7meG7s8OJ4buZ4bq0TuG7nMSCReG7mcOi4bq0dcO94bq04buZw6LhurR0ReG6tOG7meG7teG7r07hu5lNw5Xhu5nhurRIReG7meG7o+G7mU1Q4buZ4bu14buCReG6suG7mcO94bq0TndF4buZeeG6rOG7meG7tcOVw4zDveG7mXl0ReG7meG6ssOCcsOJbOG7meG7n+G7mcSo4bq04bq6ReG6suG7meG6tOG6vMO94buZw73hu47hu5nDveG7jkXhurLhu5nhu7VyReG6suG7mU1Lw4lF4bqy4buZSk5z4buZTUvhuqZF4bq04buZTU7hu5lM4buYcm3hu5nDok7hu5zhu5lF4bq0w4LhuqBFbOG7meG7lknDguG7meG7l+G7o+G7mURJxKjhu5nDveG7jHLhu5lF4bulxJDhu5nhurThurzDveG7mUV04bucbOG7mcOiS8OVw41F4bqy4buZw6Iu4buZw6LhurR0ReG6tOG7meG6v+G6oEXhu5nDveG6tOG6qOG7mcO94bq44buZceG7meG6ssOCc8OJ4buZ4buWw4LhuqBFbOG7mUXhurTDleG7meG7lnbhu5zhu5lMw4Dhu5nDveG6ukXhu5lN4bq0w4LhuqJO4buZ4buX4bubbOG7o+G7meG6ssOCc8OJ4buZ4buWw4LhuqBFbeG7meKAnMOiS+G7pUXhu5lNS+G7iuG7mcO94buMcuG7mUXhurLDlcONw4Lhu5lKTsO6ReG7mUThu6Lhu5nhurLDgnPDieG7meG7s8OSw73hu5nhu4rhu5nhu5bDk0XhurLhu5nDvXLDiWzhu5lF4bulxJDhu5nhurThurzDveG7mcSQScOC4buZRHTEkOG7mUxyw4nhu5nhu7Xhuq7hu5nhu7VGw4Lhu5nEkEnDguG7mcO94bq04butTeG7mUTDlcOMReG6suG7mcO94bq0w5VIReG6suG7mU1L4bqmReG6tOG7mcah4buV4buXcOG7mUR04buZ4buW4butReG7meG7tcOD4buZRXJF4buZ4bqyw4LDusOCbeG7mcOd4bq0T0XhurLhu5lN4buAw4Lhu5nEkMOJReG6suG7mcSQTuG7hkXhu5nDveG6uOG7meG6ssOCc8OJ4buZ4buWw4LhuqBF4buZTeG7pUXhurLhu5nDvcOVw41F4bqy4buZ4bu14bqu4buZw73hurjhu5nhu5fhu5nhurLDgnPDieG7meG7lsOC4bqgRS9EScSobOG7meG7tXPEqOG7mcOUReG6suG7meG7tcOVw4zDveG7meG7lsOCxILDveG7meG7teG7jOG7meG6ssOCc8OJ4buZ4buWw4LhuqBF4buZw73hu45F4bqy4buZReG6tMOV4buZ4bu1w7rEkOG7mXnDusOJ4buZw73hurThu61N4buZRMOVw4xF4bqy4buZ4bqyw4LDukXhurLhu5nhu7N14buc4oCdbOG7meG6tMOCxIJO4buZTUvDleG7ikXhurLhu5ld4bqg4buZLk7hu5zhu5nDosOC4bqwReG7mXnhu4TDveG7mXl1w73hurRtw7IvxKjhu43DssSo4buZw71EckxMaeG7k8SoWcOJ4buz4buc4buT4buNw6LDlUhF4bqy4buZTeG7kmzhu5nhu4rhu5nhu5rDueG7mcOi4bq0dEXhurThu5nhurVIRWzhu5nhu5rDueG7meG7l+G7m+G7o+G7meG7s07hu5zhu5lF4bq04butTeG7mcO94bq6ReG7mUR1w4Lhu5nDveG7jHLhu5nhurRO4bucxIJF4buZWXPhu5nDouG6tMOVScO9bOG7mUXhu6XEkOG7meG6tOG6vMO94buZxJBJw4Lhu5lFdOG7nGzhu5nDvXPDveG7mU1Lw5XDjUXhurLhu5nhurThurzDveG7mU11w4Lhu5nhu7Xhu7Hhu5zhu5nDveG7jkXhurLhu5l54buEReG7mXnDg+G7mUXhurThu5RF4bqy4buZTUvhu6VF4buZTUvhu4pt4buZ4bu0w4Lhuq5F4buZ4bq04bqmReG6tOG7mUR04buZw6JLw5XDjUXhurLhu5nDoi7hu4nDoi7DneG6teG7mcOi4bq0dEXhurThu5nhurVIRW3hu5lb4bq04buAReG6suG7mcO94bq04bqo4buZRHThu5lN4bqmReG6tOG7mU1LdUXhurLhu5lN4bq0w4LhuqJO4buZ4bqyw4Jzw4nhu5nhu5bDguG6oEXhu5nEkHThu5nhu7XDgsODTuG7mUPDgsSCReG7mcO9SOG7mUzhu4rhu5nhu5Z2TeG7mcO94bq04butTeG7meG7iuG7meG7teG7seG7nOG7mcO94buOReG6suG7meG7luG7gOG7mcO9w5NF4bqy4buZRXJF4buZ4bqyw4LDusOCbeG7mcOdc8O94buZxKjhurThurpF4bqy4buZ4bq04bq8w73hu5nhu5pO4buGReG6suG7mcO94butxKjhu5lNS+G7r8SQ4buZTUvhurxF4bqybeG7mSDhurR04buZTUvDlcONReG6suG7meG6tMOCxIJF4buZ4buWeEXhu5lN4bq0w4LhuqJO4buZReG6tHThu5nhu5bhu6VF4buZxKjhurThurpF4bqybOG7mcSo4bq04bq6ReG6suG7mcO94bq0w5TDveG7mUXhu6VF4bqybOG7mcSo4bq04bq6ReG6suG7meG6tOG6vMO94buZeeG7hOG7mcSQ4buARW1tbeG7mcOidcOC4buZ4bub4buZ4bu1w4Lhuq7EkOG7mU1Lw5XDjUXhurLhu5lEw4Fs4buZQ+G6tOG7gEXhurLhu5lNw5XDjUXhurLhu5lLdMOJbOG7mU3hurTDguG6ok7hu5lFw5VJw73hu5lMdcO94bq0bW1t4buZ4bu0w4Lhuq7EkOG7mUTDgeG7mcO9c8O94bq04buZ4bu1w4Lhuq7EkOG7mcO94bq04bqkReG6tOG7meG6suG7r0Xhu5nhu5fhu5Xhu5lDxJBt4buZNkXhurLhu5kudOG7mcOi4buS4buZIOG6tMOC4bqgRWzhu5nDokvDleG7ikXhurLhu5nEqOG6tOG6ukXhurLhu5ks4buy4buJ4bu0w6Lhu5nhurRO4bucxIJF4buZWXPhu5nDouG6tMOVScO94buZw73hurTDieG7mXnDguG6ok1q4buZ4oCcIOG7pcSQ4buZ4bq04bq8w73hu5lFdOG7nOG7mcO94bq44buZTOG7kuG7mU3hurRy4buc4buZ4bu1RsOCbOG7mU3DlMO94buZ4bqy4bq04bu5xKjhu5lNS8OVw41F4bqy4buZw6Iu4buZ4buWdOG7mcOiLsOd4bq14buZTeG6tHRF4bq04buZTUvDlcONReG6suG7mUTDguG6oEXhu5nDveG7rcSobeG7mcOiTuG7nOG7mUXhurTDguG6oEVs4buZ4bqy4bq04bu5xKjhu5lEdcOC4buZReG6tMOVReG6suG7mcO9SOG7mUzhu4rhu5nhu5Z2TeG7mcO94bq04butTeG7meG7lnhF4buZw73hurTDlXLhu5lN4bq0cuG7nOG7meG7tUbDgm3hu5kg4bulxJDhu5nhurThurzDveG7mU1Jw4Js4buZ4buaw7nhu5nDvcOTReG6suG7meG6tE7hu5zEgkXhu5nhu7Xhu69O4buZTcOV4buZTeG6tOG6puG7mcSQScOC4buZw73hurjhu5lN4bq04bqgxJDhu5nDvXPDveG7mcSo4bq04bq6ReG6suG7mcSQScOC4buZ4bu14bqu4buZw73hurRO4buc4bquReG7mU3DiXRF4buZeeG7hOG7meG7tcOC4bquxJDhu5lNS8OVw41F4bqy4buZw6Iu4buZTHJF4bqy4buZ4bu1w4Lhuq7EkOG7mU1Lw5XDjUXhurLhu5nDoi7DneG6tW3hu5kuw4LEgkXhu5lNdcOC4buZ4buWScOC4buZw71I4buZTOG7iuG7meG7lnZN4buZw73hurThu61N4buZw73hu4xy4buZw6LhurR0ReG6tOG7meG6tUhF4buZ4buWeEXhu5nEqOG6tMO6w4Lhu5lN4buCReG7mU11w4Lhu5nDvXPDveG7meG7tcOC4bquxJDhu5lEw4Hhu5nhu5bhuqbhu5lD4bq0w4nDukXhurLhu5nDvXPDveG6tOG7mUpOc+G7meG7mnJtbW3igJ1tw7IvxKjhu43DssSo4buZw71EckxMaeG7k8SoWcOJ4buz4buc4buT4buNw7JMTUvDiUXhurLhu43DneG6tOG6qOG7mcSQw4lF4bqy4buZw73hurjhu5nEkOG7hE3hu5nhurLDguG6okXhurLhu5lFw5VJw73hu5lD4bq0w4lyRcOyL0xNS8OJReG6suG7jcOyL8So4buNw7LEqOG7mcO9RHJMTGnhu5PEqFnDieG7s+G7nOG7k+G7jVvhurThu4BF4bqy4buZw73hurThuqjhu5lN4bq0w4LhuqJO4buZ4bqyw4Jzw4nhu5nhu5bDguG6oEXhu5nhurRy4buc4buZQ+G6tOG6uOG7mUPhurThu6VF4buZ4buWw4Phu5nDvUjhu5lM4buK4buZ4buWdk3hu5nDveG6tOG7rU1s4buZxqHhu5nDokvDlcONReG6suG7mcOiLuG7mcOi4bq0dEXhurThu5nhur/huqBF4buZb8Oi4bq0dcO94bq04buZw6LhurR0ReG6tMOz4buZ4buWdOG7mcOiS8OVw41F4bqy4buZw6Iu4buJw6Iuw53hurXhu5nDouG6tHRF4bq04buZ4bq1SEXhu5lvWXPhu5nDouG6tMOVScO9w7Phu5lF4bq4w4Lhu5lNS+G6oEXhu5nDveG6ukXhu5nDveG6tE5F4bqy4buZTeG6pkXhurThu5lNS3VF4bqybOG7meG6tHVF4buZw73hurThuqLhu5nDvcO64buZ4buWw4Phu5lF4bqyTuG7gkXhu5lFw5VJw73hu5lO4buGReG6suG7mcO94bq0w4nhu5nDvcO64buZw73hu4Dhu5nhu5Z04buZTUvhurptw7IvxKjhu43DssSo4buZw71EckxMaeG7k8SoWcOJ4buz4buc4buT4buNLkhF4buZ4buX4buV4buZReG7pcSQ4buZ4buWw4Phu5nhu7N14buc4buZ4bq04bq8w73hu5nhu4rhu5nDokvDlcONReG6suG7mcOiLuG7mcOi4bq0dEXhurThu5nhur/huqBFbOG7mU11w4Lhu5nhu7XDguG6rsSQ4buZTUvDlcONReG6suG7mUTDgeG7mcOi4bq0dEXhurThu5nDouG7sUVs4buZw73hu4Dhu5nhurLDgnPDieG7mcOiS8OVSEXhurLhu5nDouG6tOG6rOG7mV3hu4TDveG7mcO94buOReG6suG7mUXhurTDleG7mUXhurTDgsODTuG7meG6ssOCc8OJ4buZ4buWw4LhuqBF4buZQ+G6tHPDveG7meG7lnhF4buZRE7hu4BF4buZxJDDiUXhurLhu5nDveG6tMON4buZw73hurjhu5nEkOG7hE3hu5nhurLDguG6okXhurLhu5lFw5VJw73hu5lD4bq0w4lyReG7meG7teG6ruG7meG7tXPEqOG7mcOUReG6suG7mUXhurRO4buZw73hu69O4buZRcOVScO94buZTuG7hkXhurLhu5nDveG7jHLhu5nhurLDgnPDieG7meG7lsOC4bqgRWzhu5nhurThurzDveG7mUzDgkXhurRt4buZIOG6tMOCw4NO4buZReG7pcSQ4buZRXLhu5xs4buZ4bu1w4Lhuq7EkOG7mUTDgeG7mUV04buc4buZ4buWeEXhu5nEqOG6tMO6w4Lhu5nhu7XDguG7meG7msOCReG7mUXDlUnDveG7mU7hu4ZF4bqy4buZw73hu4xy4buZReG6ssOVw43DguG7meG7s+G7sUVt4buZ4oCcIOG6tHThu5lNS8OVw41F4bqy4buZxKjhurTDusOC4buZReG7hsOC4buZ4buz4bux4buc4buZ4buzeEXhu5lFw5VJw73hu5lN4buQ4buZTUvhuqBF4buZ4bu14buCw4Lhu5nhu5pO4buGReG6suG7meG7teG6ruG7meG7s8OTReG6sm3hu5ksw4Jzw4nhu5nhu5bDguG6oEXhu5lF4butTuG7mUXDlUnDvWzhu5nDveG7gOG7meG7lnThu5lNS+G6uuG7mcO9w5NF4bqy4buZTuG7hkXhurLhu5lF4bq0w5VF4bqy4buZQ+G6tOG7gEXhurLhu5lN4bq04bqu4buZ4bu14buM4buZRcOVScO9bOG7mUXhurThu61N4buZRHThu5nhu5Z0w4nhu5nEkMOTcuG7mUPhurThu4Bt4buZW+G6tMOC4buZTeG6tMOC4bqiTuG7mUXDlUnDvWzhu5nhurThurzDveG7mUzDgkXhurThu5lEdcOC4buZw73hurR14buc4buZ4buWdMOJ4buZReG6tHThu5nhu7Phu7FF4buZ4bu14bqu4buZ4buaw4JFbW1t4buZw6LhurThu5LDveG7mUzhu5Lhu5lL4butTeG7meG7luG7rU3hu5nhu5bDumzhu5nDveG6tE9F4bqy4buZTeG7gMOC4buZw73hurThuqjhu5nEkMOJReG6suG7mcO94bq44buZxJDhu4RN4buZ4bqyw4LhuqJF4bqy4buZRcOVScO94buZQ+G6tMOJckXigJ1s4buZw73hu4Dhu5nhurLDgnPDieG7mcOiS8OVSEXhurLhu5nDouG6tOG6rOG7mV3hu4TDveG7mU3hu7HEkOG7mUzhu5Jtw7IvxKjhu43DssSo4buZw71EckxMaeG7k8SoWcOJ4buz4buc4buT4buNw6LDlUhF4bqy4buZTeG7kmzhu5nhu4rhu5nhu5rDueG7mcOi4bq0dEXhurThu5nhurVIRWzhu5nEkOG7hE3hu5lM4buG4buZ4bu1w4Lhuq7EkOG7mU1Lw5XDjUXhurLhu5lETuG7gEXhu5lNS8OJReG6suG7mU3huqZF4bq04buZTUt1ReG6suG7mU3hurTDguG6ok7hu5lFw5VJw73hu5lO4buGReG6sm3hu5nDokvDlcONReG6suG7mcOiLuG7icOiLsOd4bq14buZw6LhurR0ReG6tOG7meG6tUhF4buZ4bqy4buCxJDhu5nhu5fhu5nhu7XDguG6rsSQ4buZw73hurThuqRF4bq04buZ4buWdOG7meG7m+G7meG7tcOC4bquxJDhu5lEw4Hhu5lEdOG7mUPhurRO4buZW+G6tMOJ4buZIsOVw41F4bqybOG7mUPhurRO4buZ4bqxdOG7mVlyReG7meG7lnThu5lD4bq0TuG7mVlzReG6sm3hu5kg4bq0w4LDg07hu5lF4bulxJDhu5lFcuG7nGzhu5nhu4rhu5lD4bq0TuG7mVvhurTDieG7mSLDlcONReG6smzhu5lD4bq0TuG7mVlzReG6suG7meG6tOG6vMO94buZTMOCReG6tOG7mcSo4bq0w7rDguG7mcSQckXhurLhu5lFw5VJw73hu5nhu7XDguG7mU7hu4ZF4bqy4buZ4buWdOG7meG6ssOCc8OJ4buZ4buWw4LhuqBF4buZw73hu45F4bqy4buZxKjhurTDusOC4buZReG7rU7hu5lN4bq04bqgxJDhu5lFw5VJw73hu5nDveG6tMOJ4buZ4bq04bq8w73hu5lMw4JF4bq04buZReG6tMOVReG6suG7meG7lnhF4buZQ+G6tOG7gEXhurLhu5nhu7Xhu4zhu5nhu7VzxKjhu5nDlEXhurLhu5lF4bq0TuG7mcO94buvTm3hu5nDneG7gOG7meG6ssOCc8OJ4buZ4bq7w4Lhu5nDouG6tOG6rOG7mV1O4bucxIJFbOG7mUPhurRO4buZWXNF4bqy4buZw73hurTDieG7mXnDguG6ok1q4buZ4oCcxIPhu5nhu7XDguG6rsSQ4buZTUvDlcONReG6suG7mUV04bucbOG7mcSo4bq0w7rDguG7mUPhu7nDieG7mUXDlUnDveG7mU1L4bqgReG7meG7teG7gsOC4buZ4buWw4Ns4buZROG6vMO94buZSk5y4buZxJBz4buc4buZROG6vMO9beG7mSDhuqJO4buZ4bqyw4Jzw4nhu5nhu5bDguG6oEXhu5lFdMOJ4buZTUvhu4ZF4bqy4buZTcOC4bqiTeG7mUR1w4Lhu5nhu5pO4buGReG6suG7mUXhu61O4buZRcOVScO94buZReG6tMOVReG6suG7mcO94buOReG6suG7mUPhurThu4BF4bqy4buZTeG6tOG6ruG7meG7teG7jOG7mcO94bq0w4nhu5nhurThurzDveG7mUzDgkXhurThu5lO4buGReG6smzhu5nhu7PDk+G7meG7tcO54buZ4buzxrBF4buZ4bq04bq8w73hu5lMw4JF4bq04buZxJByReG6suG7mUXDlUnDveG7meG7iuG7mUXhurR04buZTeG6tOG7t8OJ4buZReG6tMOVReG6suG7mUPhurThu4BF4bqy4buZxKjhurTDusOC4buZTeG7rU3hu5nDvcO64buZw71zw73hu5nhu7fEkOG7meG7tcODTuG7mUR0xJDhu5nhu7XDlcOMw73hu5nhu5bDgsSCw73hu5lFdOG7nOKAnW3Dsi/EqOG7jcOyxKjhu5nDvURyTExp4buTxKhZw4nhu7Phu5zhu5Phu43DneG6ukXhu5nhu4rhu5lD4bq0TuG7meG6sXThu5lZckVs4buZ4bu1w5XDjUXhurLhu5nhu5Z0w4nhu5nhu7XDguG6rsSQ4buZTUvDlcONReG6suG7mcSo4bq0w7rDguG7meG7tcOC4buZSk5y4buZxJDhu4RN4buZw73DiUXhu5lMTuG7hsOC4buZReG6tMOKbeG7mcOd4bq44buZxJDhu4RN4buZ4bu1w4LDg07hu5nhu7XGsMO94buZecOCxIJNbOG7mUXhurTDleG7mcO94bq0w4Jy4buZTMOB4buZw73hu4xy4buZw73hu4Dhu5nhurLDgnPDieG7mSDhurLhu7FF4buZw6LhurThuqzhu5ldw5Vq4buZ4oCcIOG6tHThu5lNS8OVw41F4bqy4buZw73hu45F4bqy4buZw73hurjhu5lF4butTuG7mUXDlUnDveG7meG7teG6ruG7meG6tOG6vMO94buZTMOCReG6tOG7mU7hu4ZF4bqy4buZReG6tMOVReG6suG7mUPhurThu4BF4bqy4buZTeG6tOG6ruG7meG7teG7jG3hu5kg4bq04buUReG6suG7mURPw73hu5nhurThurzDveG7mUzDgkXhurThu5nDveG6tEjDguG7meG7msOJReG6smzhu5lF4bq4ReG6suG7mUR1w4Lhu5lN4bq0w4LhuqJO4buZRcOVScO9bOG7mcSQ4buETeG7mUzhu4bhu5nhu7fEkOG7meG7lnhF4buZw73hurR14buc4buZS3Lhu5nDvcOJReG7mUxO4buGw4Lhu5lF4bq0w4rhu5lFdOG7nOG7meG7teG6ruG7mU7hu4ZF4bqybW1t4oCdbcOyL8So4buNw7LEqOG7mcO9RHJMTGnhu5PEqFnDieG7s+G7nOG7k+G7jVvhurTDiXJF4buZ4bq0w7nhu5zhu5l5dEXhu5nhu7XhuqJF4buZRcOVScO94buZ4bq0w4zEqOG7meG7lsSC4buZTMOCReG6tOG7meG6tHLhu5zhu5lFw5VJw73hu5lMdcO94bq04buZ4buK4buZ4bu14bux4bucbOG7mU3hurThu5LDveG7mU3huqJs4buZ4buK4buZReG6tOG7lEXhurLhu5nhu7XDguG6rsSQ4buZTUvDlcONReG6suG7mUXhurjDguG7mU1L4bqgRWzhu5nhurThurzDveG7mUzDgkXhurThu5nhu5Z4ReG7mcO94bq0w5Vy4buZ4bu1w5XDjMO94buZw71OReG6suG7mcO94butxKjhu5nhu7Xhu4zhu5lEw5XDjEXhurLhu5lFw5VJw73hu5lN4bq04bu3w4nhu5lKTuG7nOG7meG7teG6rEXhurRs4buZ4bu14bq44buZRHThu5nhu5Vs4buj4buZROG6pE3hu5nhu5bDg+G7mcSQw5Ny4buZ4bq0w6hs4buZ4buVbOG7m+G7mUThuqRN4buZ4buWw4Phu5nEkMOTcuG7meG7teG7gEXhurLhu5nDveG6tMOJ4buZxJDhu4RN4buZ4bq04bq8w73hu5lMw4JF4bq04buZTUvDiUXhurLhu5l5TkbDguG7meG6tOG6vMO9beG7mSDhu6XEkOG7meG6tOG6vMO94buZxJBJw4Lhu5lFdOG7nGzhu5nDvcO64buZw73hu4Dhu5nhu5Z04buZTUvhurrhu5lEdcOC4buZ4buWeEXhu5lFR8OC4buZRMOJ4buZQ+G6tHNNbW1t4buZRcOVScO9bcOyL8So4buNw7LEqOG7mcO9RHJMTGnhu5PEqFnDieG7s+G7nOG7k+G7jVvhurThu4BF4bqy4buZw73hurThuqjhu5lEdOG7mcO94buxTuG7mcO94bq0TuG7nMSCReG7meG7lsOD4buZRcOVScO94buZTuG7hkXhurJs4buZS8OC4bqgReG6suG7meG7teG7hsOC4buZ4buWScOC4buZw6JLw5XDjUXhurLhu5nDoi7hu4nDoi7DneG6teG7mcOi4bq0dEXhurThu5nhurVIReG7mW9Zc+G7mcOi4bq0w5VJw73Ds+G7mU1Lw4lF4bqy4buZReG7pcSQ4buZ4bq04bq8w73hu5nEkEnDguG7mUV04bucbOG7meG7iuG7meG7tcOC4bquxJDhu5lEw4Hhu5nhurF04buZWXJF4buZ4bu1w7nhu5nDveG6uOG7mcO94buAReG6suG7mU1L4bqmReG6tOG7mUXhurR04buZ4buWxILhu5lMw4JF4bq04buZxJBJw4Lhu5nhu7PDieG7mcOiS05F4bqy4buZw5VIReG6suG7meG7tMOJdEXhu5nhurRH4buZTUvDjG3hu5nDokvDlUnDveG7meG7teG6uGzhu5nigJxF4bq0dOG7meG7lsSC4buZTMOCReG6tOKAneG7meG7iuG7meG7tcOC4bquxJDhu5lEw4Hhu5nhurF04buZWXJF4buZw73hu45F4bqy4buZw73hurThuqjhu5nDveG6uOG7mcSQc8OC4buZw73hurxs4buZ4bu1dMOJ4buZ4bq04buG4buZReG6tMOV4buZ4oCcReG6tHThu5nhu5bEguG7mUzDgkXhurTigJ3hu5nhurTDgsSCReG7mU11w4Lhu5nhu4rhu5nhu7XDguG6rsSQ4buZRMOB4buZW+G6tMOJ4buZIsOVw41F4bqybW1tw7IvxKjhu43DssSo4buZw71EckxMaeG7k8SoWcOJ4buz4buc4buT4buZTE3hu5xE4bu3aeG7k03hu7fhu5pNLXJEw4LhurJFauG7mUvDguG6suG6tE1r4buT4buNw7JMTUvDiUXhurLhu41ZdMOC4buZ4buWdOG7mcO6ReG6tGrhu5kuw4l0ReG6suG7meG6u8OCxIJN4buZUkXhurTDsi9MTUvDiUXhurLhu43Dsi/EqOG7jQ==


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]