(vhds.baothanhhoa.vn) - Sau 22 năm thành lập, Trường Trung cấp nghề miền núi Thanh Hóa đã đào tạo và chuyển giao kiến thức khoa học - công nghệ cho trên 24.000 học sinh có trình độ sơ cấp và trung cấp nghề. Hầu hết, học sinh của trường sau khi tốt nghiệp đều có việc làm ổn định tại các công ty và mở các xưởng sản xuất cơ khí tại gia đình
Z+G7s2vEqcO6w4PDteG7gOG7gMSR4buJ4bq8N+G7teG7hsOD4bun4buJxKnhu4Dhu4ZOw4Phu6fEkeG7ieG7huG7p03hu4Ytw7XDg+G7tcO94bquw6rEqeG6oOG7guG7gOG7huG7tXlO4bq/4buJaGfhu4Dhu4bhur7hurDhuq7DvWg34bq+w41F4bquw73EqTfhur7hu4Lhuq7DvcSpw7pw4bq8xKnhuq7DveG7s+G7r8SpxILhu7Xhu6/huq7EqeG6ruG7hOG7tcSpN+G7s8O14bqu4buzxKnhu7LhurbDtcOqxKk/4buh4bquw73EqcO6w7XhurDEqcO64buzcOG7hsSpw4PDjcOJ4bquw73EqeG7peG7keG6sMSp4buG4buT4bqwxKnhu6XDtOG6vMSpw4zhuq7DvcSp4bqu4buz4buCxKnDunHhu4LEqeG7huG7s0HEqeG7huG6vsONReG6rsO9xKnDg8O14bqwxKnhu6Xhuqrhuq7DvWcv4buA4buG4bq+4bqw4bquw71oZy/hu7NraGfhurzEqcO6w4PDteG7gOG7gMSR4buJ4bq84buy4bunw7XDueG7iWg2w7Xhu4LEqWxsxKnhuq7hu5fEgsSp4buG4buz4buR4bqu4buzxKnDg3Lhurzhu4HEqTfhur7DjUXhuq7DvcSpN+G6vuG7guG6rsO9xKnDunDhurzEqeG6rsO94buz4buvxKnEguG7teG7r+G6rsSp4bqu4buE4bu1xKk34buzw7Xhuq7hu7PEqeG7suG6tsO1xKnhu6Xhu5XEqeG7peG7keG6sMSp4buG4buT4bqwxKlL4buRxKnDuuG7s+G7gk534bquxKnDveG7tcO14bqwxKnhuqLhu7Xhu63huq7EqeG7huG7s8OMw7rEqeG6ouG7s+G6sMO1xKnhu7PhurTDusSpLcSpw7rhuqbhuq7DvcSp4bquw73hu7N2xKnDuuG7s+G6sMSp4buG4bq+4bux4bquxKlsbuG7h2pqasSp4buz4bq0w7rEqeG7gOG7teG6ruG7s8Spw7rhurbEqeG7huG6vuG7ueG6ruG7s8Sp4bul4bqqxKnhu4BExKnDunDhurzEqUvhu5HEqeG7huG6vuG7guG6rsO9xKnDunDhurzEqeG6rsO94buz4buv4buHxKnhu7Jx4buCxKnhu7Phu63hu4bhu4HEqeG7s+G6tMO6xKnhu4Dhu7Xhuq7hu7PEqcO6SMO1xKnhu4bhur7DjUXhuq7DvcSp4buAw7Xhu4LEqeG6ouG7s+G7tcSp4buG4bqs4buGxKnhuq7DveG7s+G7tXbhurzEqeG7peG7r+G7gsSpw7rhurbEqUvhu7V2w7rEqcOD4buRxILEqULhuq7EqeG7pUHhuq7hu7PEqeG7huG7k+G7tcSpw7rDtMO6xKnDuuG6puG6rsO9xKnhu4ZOxKlL4buRxKnEguG6uMSpw7rDtMO6xKlNw43hurjhuq7DvcSp4buA4buZ4bquxKlN4buCcOG7hsSpw7pExKnhuqLhu7Phu7fEqeG7huG7k+G7tcSpw73hu7XDtcSp4bul4bu54bqu4buzZy/hurxoZ+G6vMSpw7rDg8O14buA4buAxJHhu4nhurxV4bqww7lO4buJaOG6s8SQ4bu1xKnDuuG7s8OMw7rEqeG6ruG7l+G6rsO9xKnhu6Xhu5HhurDEqeG7huG7k+G6sMSp4bquw73hu7Phu6/EqUvhu5HEqcO64buz4buCTnfhuq7EqcO94bu1w7XhurDEqeG6ouG7s+G6sMO1xKnhu7PhurTDusSpLcSp4bqi4buOxKnhu4bhu7Phu4Jy4buGxKnDuuG7s+G6sMSp4bquw73DjUXhu7XEqcO54buh4bquxKnhuqLhu7Phu4LEqUvhu4jDusSpxILhu7Xhu6/huq7EqeG6ruG7hOG7tcSpS+G7kcSpw7rDtMO6xKlLRuG6rsO9xKnhurzhu7NHxKnDunLhuq7hu4HEqeG6ruG7s0rhuq7DvcSp4bqu4buXxILEqcOK4buCw7XEqTfhur7DjUXhuq7DvcSpN+G6vuG7guG6rsO9xKnDunDhurzEqeG6rsO94buz4buvxKnEguG7teG7r+G6rsSp4bqu4buE4bu1xKk34buzw7Xhuq7hu7PEqeG7suG6tsO1xKnDg+G7guG6puG6rsSpTcO0w7rEqeG7pUHhuq7hu7PEqUvhu7V2w7rEqeG6ruG7oeG6rsO9xKnDusO14bqwxKnDuuG7s3Dhu4bEqcODw43DieG6rsO9xKnhu6Xhu5HhurDEqeG7huG7k+G6sMSp4bquw73hu7Phu6/EqcO9xqHhuq7EqUvEkOG7tcSp4bqu4buz4buCxKnDunHhu4LEqeG7huG7s0HEqeG7huG6vsONReG6rsO9xKnDg+G7kcSp4bqu4buz4bu1dsSCxKlLR8Sp4buz4buR4bquw73EqeG7pXHhu4Lhu4HEqcOK4buCw7Xhuq7EqeG7huG7ocSCxKnhu6VC4bu1xKnEgsSQ4bu1xKnhurzhu7PDjUThuq7DvcSp4bq84buzw7ThurzEqeG7peG7keG6sMSp4buG4buT4bqwxKlL4buRxKnhu6Xhu53DusSpdeG7tXbhu4bEqcO64buz4buExKnhu4bhur7hurThuq7DvcSp4bul4but4bquxKnhuqLhu63hu4bEqcOK4buC4buZxKnhu6Xhu5HhurDEqeG7huG7k+G6sMSp4bquw73hu7Phu6/EqcO9xqHhuq7EqUvEkOG7tcSpw73hu7XEkOG7tcSp4buG4buz4bu1duG7gsSpS+G7tXbDusSpw4Phu5HEgsSpw7rhu7PhurDEqeG7s+G6tMO6xKnhu4Dhu7Xhuq7hu7Phu4fEqTThu4LDtcSp4bul4bq24buBxKnhu6Xhu5XEqcO64bq2xKnhu7Phu5Hhuq7DvcSpw7rhu7NHw7rEqeG6rsO94buz4bu54bquxKnDg8O14bqwxKnhu6Xhuqrhuq7DvcSp4bqu4bqm4bquw73EqeG7huG7s+G6puG6rsSpw7rhurbEqeG7hsO1TsSp4bquw73hu7Phu6/EqUvhu5HEqcOD4buRxKnhuq7DveG7guG6qOG6rsSpw7rhu4Lhuq7DvcSpw7pw4bq8xKnDg8O14bqwxKnhu6Xhuqrhuq7DvcSpw7rhurbEqcO64buzcOG7hsSpw4PDjcOJ4bquw73EqcO64buz4bqwxKnhuq7hu7Phu7Xhu6/hu4LEqcO54bqww7Xhuq7hu7PEqeG6rsO94buz4bu1duG6vMSp4buG4bq+4bqw4bquw73EqUvhu5HEqeG6rsO94bqw4buR4bu1xKnhu4bDgeG6ruG7s+G7h2cv4bq8aGfhurzEqcO6w4PDteG7gOG7gMSR4buJ4bq8VeG6sMO5TuG7iWhn4bu1xILDvcSpw7rDg8O14buA4buAxJHhu4nhu7XDmuG7p+G6ruG7huG7p+G6vuG7icSp4buA4buGTsOD4bunxJHhu4lM4bu1w7nhu4bhu7PDqsSp4buNamrhurxN4bq/xKnhu7Phu6fhu7XDveG7s+G7hsOqxKnDs2pq4bq8TeG6v+G7icSp4buA4bq+w7rEkeG7iS8vw7rDueG6ruG7h3XDteG6sOG7huG7s8O14bqu4buz4buz4bqww7Xhu4dL4bquL8O54bun4buA4bqi4buG4bqw4bq8L+G6ruG7p0zhu4AvbG1r4buPL2vDsm7DuW5rb2rDs2pr4buGw7Ntb+G7jW3Dg2rhu4fhuqDhurzDveG6veG6vsSRw7JvbeG7icSpw7XDg+G7hsSR4buJN+G6vsONReG6rsO9xKk34bq+4buC4bquw73EqcO6cOG6vMSp4bquw73hu7Phu6/EqcSC4bu14buv4bquxKnhuq7hu4Thu7XEqTfhu7PDteG6ruG7s8Sp4buy4bq2w7XDqsSpP+G7oeG6rsO9xKnDusO14bqwxKnDuuG7s3Dhu4bEqcODw43DieG6rsO9xKnhu6Xhu5HhurDEqeG7huG7k+G6sMSp4bulw7ThurzEqcOM4bquw73EqeG6ruG7s+G7gsSpw7px4buCxKnhu4bhu7NBxKnhu4bhur7DjUXhuq7DvcSpw4PDteG6sMSp4bul4bqq4bquw73hu4nEqUzhu7XDueG7huG7s8SR4buJ4buNamrhu4nEqeG7s+G7p+G7tcO94buz4buGxJHhu4nDs2pq4buJxKkvaGcv4bq8aGfhurzEqcO6w4PDteG7gOG7gMSR4buJ4bq8w5rDteG6vOG7huG7teG6sOG6ruG7iWg34bq+w41F4bquw73EqTfhur7hu4Lhuq7DvcSpw7pw4bq8xKnhuq7DveG7s+G7r8SpxILhu7Xhu6/huq7EqeG6ruG7hOG7tcSpN+G7s8O14bqu4buzxKnhu7LhurbDtcSpw4zhuq7DvcSpw7lH4bquw73EqcO64bqm4bquw73EqeG6rsO94buzdsSp4buG4buz4bqm4bquw73EqeG7huG7teG6rsSp4buG4bq+4bqw4bquw73EqcO64bqm4bquw73EqeG7hsO0w7rEqcO54buTTsSp4bquw73hu7Phu6/hu4dnL+G6vGhn4bq8xKnDusODw7Xhu4Dhu4DEkeG7ieG6vFXhurDDuU7hu4loN+G6vsONReG6rsO9xKk34bq+4buC4bquw73EqcO6cOG6vMSp4bquw73hu7Phu6/EqcSC4bu14buv4bquxKnhuq7hu4Thu7XEqTfhu7PDteG6ruG7s8Sp4buy4bq2w7XEqeG7pcONw4nDusSp4buG4buz4buR4bqu4buzxKnDg3LhurzEqeG7huG7isSp4bqu4buXxILEqWxqamvEqeG7huG6vuG7seG6rsSpw7pExKnhu4DhurjEqeG7huG7teG7r+G6rsSp4buG4buz4buh4bquxKnDg+G7kcSpN+G6vsONReG6rsO9xKkl4buOxKnhu4bhu7Phu4Jy4buGxKk/w73hurTDusSpKuG7ncO64buHxKnhu7Lhu7V24bquxKnhuq7DtU7hu4HEqeG6ruG7s+G7kcSp4buG4bq+w41F4bquw73EqcO64bq2xKnDssSp4bquw73hu5Hhuq7hu7PEqeG6rsO94buz4buvxKnhu6Xhu5HhurDEqeG7huG7k+G6sMSp4bq4xKnhu4bhur7hu7nhuq7hu7PEqeG7peG6qsSp4buG4bq+4buC4bquw73EqcO6cOG6vOG7gcSpw73huqjEgsOqxKnhu6Thu7V24bquxKnDuuG6puG6rsO9xKnhuq7DveG7s+G7tXbhurzhu4HEqeG6ouG7jsSp4buG4buz4buCcuG7hsSpxILDtE7EqcOD4buT4bqu4buz4buBxKnhu4bhu7Phu4TEqU7hu4HEqcSCw7VOxKnhu4bhu7NF4bu1xKnhu4bhur7DteG6rsO94buBxKnhu7Phu5Hhuq7hu4HEqcO6xqHhu4bEqcO94bq04buGxKnhuqLhu7XEgsSpw4PhurDhu5Phu7Xhu4HEqeG6ouG7jsSp4buG4buz4buCcuG7hsSpxILDtE7EqcOD4buT4bqu4buz4buBxKnhu6Xhu7Xhu6/hu4LEqeG7s+G6ssO1xKnhuqLhu7Phuqbhuq7DvcSp4bqi4buz4bu34buBxKnhuqLhu47EqeG7huG7s+G7gnLhu4bEqeG7gMSow7XEqcO64buzSsO1xKnDg8ah4bq8xKnhur7DtOG6vMSpxILDtE7EqeG7huG7t+G6ruG7s+G7h8SpN0Lhuq7DvcSp4buA4bqsxKnhu7PhurTDusSp4buA4bu14bqu4buzxKnhuq7hu7Phu5HEqeG7huG6vsONReG6rsO9xKnhu7Phu7V24bquxKnhuq7DtU7EqcO64bq2xKlr4buHa2zDssSp4bunxILEqUvhu4rDtcSp4buz4bq0w7rEqeG7huG6vuG7guG6rsO9xKnDunDhurzEqeG6rsO94buz4buv4buBxKlL4buKw7XEqeG7s+G6tMO6xKnDuuG7s8ONROG6rsO9xKnhu4bhur7hu7nhuq7hu7PEqTfhu7IzN8Sp4buzdsSpw73hu7XDtOG6sMSpw7lHw7rEqeG7huG7s8ONReG6rsO9xKlN4buCTuG7seG6ruG7h8SpP+G7l8SCxKnhu7PhurTDusSpbGpsLWxqbG3hu4HEqeG6ruG7s+G7kcSp4buG4bq+w41F4bquw73EqeG7peG7lcSpxILhurjEqeG7pcONw4nDusSpa+G7jcSpw4PEkOG6vMSp4buG4bq+4buC4bquw73EqcO6cOG6vMSp4bquw73hu7Phu6/EqeG7s3bEqW3EqeG6ruG7l8SCxKnDuuG7s+G6sMSpw7Phu41rxKnhu7PhurTDusSp4buA4bu14bqu4buz4buHxKnhu6TDtcSp4bq84buzceG6rsSpw7rDtMO6xKnhu6fEgsSp4bul4buv4buCxKnhu6Xhu5fhuq7DvcSp4bqiT8Sp4buG4buzw7XEgsSpw73hu7XDtcSpw7rDtMO6xKnhuq7DveG7keG6ruG7s8Sp4bul4buR4bqwxKnhu4bhu5PhurDEqcO6SMO1xKnhuq7hu7Phu5HEqeG7huG6vsONReG6rsO94buHZy/hurxoZ+G6vMSpw7rDg8O14buA4buAxJHhu4nhurxV4bqww7lO4buJaMOiw7TDusSp4bulQeG6ruG7s8SpS+G7tXbDusSp4bqu4buh4bquw73EqcO6w7XhurDEqcO64buzcOG7hsSpw4PDjcOJ4bquw73EqeG7peG7keG6sMSp4buG4buT4bqwxKnhuq7DveG7s+G7r8Spw73GoeG6rsSpS8SQ4bu1xKnhuq7hu7Phu4LEqcO6ceG7gsSp4buG4buzQcSp4buG4bq+w41F4bquw73EqcOD4buRxKnhuq7hu7Phu7V2xILEqUtHxKnhu7Phu5Hhuq7DvcSp4bulceG7guG7gcSp4bqu4buzSuG6rsO9xKnhuq7hu5fEgsSpw71x4bquxKnhu6Xhu6FO4buBxKk34bq+w41F4bquw73EqTfhur7hu4Lhuq7DvcSpw7pw4bq8xKnhuq7DveG7s+G7r8SpxILhu7Xhu6/huq7EqeG6ruG7hOG7tcSpN+G7s8O14bqu4buzxKnhu7LhurbDtcSpw7rhu7Phu4TEqeG7huG6vuG6tOG6rsO9xKnhu6Vx4buCxKnhu4bDjcSpS+G7r8Spw7pExKnhu4DhurjEqUty4buGxKnDuuG7s3Dhu4bhu4HEqeG7huG6vsO14bquw73EqeG7huG7s+G7teG7reG7hsSpdUHEqcO54buTTsSpS+G7kcSp4buz4bq0w7rEqeG7s+G7tXbhuq7EqeG7peG7k+G7teG7h8SpVeG7seG6rsSpw7rhu5Phuq7hu7PEqeG7peG6tuG7gcSp4bqu4buz4buRxKnhu4bhur7DjUXhuq7DvcSp4buG4buX4bquw73EqcO6w41F4bquw73EqcOD4bu14bux4bquxKnhuqLhu63hu4bhu4HEqcSC4bq4xKnhur7huqrhuq7DvcSp4buzw4nhurzEqeG7hsO0w7rhu4HEqeG7peG7keG6sMSp4buG4buT4bqwxKnhuq7DveG7s+G7r8Sp4buAw7Thu4bEqUvEkOG7tcSp4bqu4buz4buCxKnDunHhu4LEqeG7pUHDtcSp4bq84buzw41E4bquw73hur/EqeG6ouG7s+G6puG6rsO9xKnhuq7DveG7iuG6rsO9xKnhuq7hu6Hhuq7DvcSpw7rDteG6sMSpw7rhu7Nw4buGxKnDg8ONw4nhuq7DvcSp4buG4buCTnfhuq7EqcO5R+G6rsO9xKlL4buRxKnhu6Xhu5HhurDEqeG7huG7k+G6sOG7gcSpdeG6qOG7tcSpw7nDjeG6uuG6rsO9xKnhuq7hu6Hhuq7DvcSpw7rDteG6sMSp4buG4bq+4bu54bqu4buzxKnhu6XhuqrEqcO64buz4bqwxKnhu6Xhuqrhu7XEqeG6rsO9ScSpw73hu7XDtOG6sMSpS+G7teG7seG6ruG6v8Sp4buG4buzw41F4bquw73EqU3hu4JO4bux4bquxKnDunLhurzEqeG6ruG7s3Lhu4bhu4HEqXVCxKnhu4Dhu4Lhuq7DvcSp4bqi4buOxKnhu4bhu7Phu4Jy4buGxKnDuuG6puG6rsO9xKnhuq7DveG7s3bEqcSCxJDhu7XEqUvhu5HhurDEqcO64buzw41E4bquw73EqeG7huG6vuG7ueG6ruG7s+G7gcSpw73hu7XDtOG6sMSp4buG4bq+4bu54bqu4buzxKnhu6Xhu5HhurDEqeG7huG7k+G6sMSpS8SQ4bu1xKnEgkfDusSp4buG4bu14bux4buCxKnhuqLhu7Phu7XEqeG7s+G6tMO6xKnhu4Dhu7Xhuq7hu7PEqeG7huG6rOG7hsSp4bquw73hu7Phu7V24bq8xKnhur7DtcSp4buG4bq+w41F4bquw73EqeG7gOG7q8Sp4bulw7ThurzEqcOM4bquw73EqeG7pcONw4nDusSp4buG4buzQcSp4buG4bq+w41F4bquw73EqcODw7XhurDEqeG7peG6quG6rsO94buHZy/hurxoZ+G6vMSpw7rDg8O14buA4buAxJHhu4nhurxV4bqww7lO4buJaGfhu7XEgsO9xKnDusODw7Xhu4Dhu4DEkeG7ieG7tcOa4bun4bqu4buG4bun4bq+xKnDueG7huG7s+G7gsSCdeG7icSp4buA4buGTsOD4bunxJHhu4lM4bu1w7nhu4bhu7PDqsSp4buNamrhurxN4bq/xKnhu7Phu6fhu7XDveG7s+G7hsOqxKnDs2pq4bq8TeG6v+G7icSp4buA4bq+w7rEkeG7iS8vw7rDueG6ruG7h3XDteG6sOG7huG7s8O14bqu4buz4buz4bqww7Xhu4dL4bquL8O54bun4buA4bqi4buG4bqw4bq8L+G6ruG7p0zhu4AvbG1r4buPL2vDsm7DuW5rb2pvb8Oy4buG4buNw7Nra2vDg2rhu4fhuqDhurzDveG6veG6vsSR4buPasOz4buJxKnDtcOD4buGxJHhu4k34bq+w41F4bquw73EqTfhur7hu4Lhuq7DvcSpw7pw4bq8xKnhuq7DveG7s+G7r8SpxILhu7Xhu6/huq7EqeG6ruG7hOG7tcSpN+G7s8O14bqu4buzxKnhu7LhurbDtcOqxKk/4buh4bquw73EqcO6w7XhurDEqcO64buzcOG7hsSpw4PDjcOJ4bquw73EqeG7peG7keG6sMSp4buG4buT4bqwxKnhu6XDtOG6vMSpw4zhuq7DvcSp4bqu4buz4buCxKnDunHhu4LEqeG7huG7s0HEqeG7huG6vsONReG6rsO9xKnDg8O14bqwxKnhu6Xhuqrhuq7DveG7icSpTOG7tcO54buG4buzxJHhu4nhu41qauG7icSp4buz4bun4bu1w73hu7Phu4bEkeG7icOzamrhu4nEqS9oZy/hurxoZ+G6vMSpw7rDg8O14buA4buAxJHhu4nhurzDmsO14bq84buG4bu14bqw4bqu4buJaMOd4bu1RcSp4buG4buz4buIw7rEqeG7s+G7keG6ruG7s8Spw7rGoeG7hsSp4buG4bu1duG6rsSp4bqi4bu1xILEqcOD4bqw4buT4bu14buHZy/hurxoZ+G6vMSpw7rDg8O14buA4buAxJHhu4nhurxV4bqww7lO4buJaOG7pOG6rOG7tcSpS8SQ4bu1xKnhuq7DvcONReG7tcSp4buz4bq0w7rhu4HEqcO54bqwxKnhu6Xhu53DusSp4buG4buzRsSp4bulceG7gsSpS+G7keG6sMSpw7pIw7XEqeG6ruG7s+G7kcSp4buG4bq+w41F4bquw73EqeG7huG7s+G7iMO6xKnhu7Phu7V24bquxKlNxanhu4bEqeG7huG7gk534bquxKnhu7PhurTDusSp4buA4bu14bqu4buzxKnhu4bhuqzhu4bEqeG6rsO94buz4bu1duG6vMSpN+G7ssOaNsSp4bq4xKnDusO0w7rEqeG7s+G7gk524bquxKnEguG7teG7r+G6rsSp4bqu4buE4bu1xKlL4buRxKlLRuG6rsO9xKnhurzhu7NHxKnDunLhuq7hu4HEqeG7pcO1xKnhurzhu7Nx4bquxKnDg+G7kcSpw7rhurDhuq7EqeG7p8SCxKnhuq7DvcONReG7tcSp4bul4bqo4bquw73EqXXhu5HhurDEqcO54buh4bquxKnhu4bhuqrDusSp4buG4buz4bu1d+G7gsSp4buA4bqs4buBxKlL4bu5xKlLck7EqcO64buzcOG7hsSpw4PDjcOJ4bquw73EqeG7pXHhu4LEqUvhu5HhurDEqcO64buzw43DtcSpw7rDteG6sOG7h8Sp4bukd8Sp4bqu4buh4bquw73EqcO6w7XhurDEqcO64buzcOG7hsSpw4PDjcOJ4bquw73EqeG7peG7keG6sMSp4buG4buT4bqw4buBxKnhuq7hu7Phu5HEqeG7huG6vsONReG6rsO9xKnDg+G7guG6puG6rsSpTcO0w7rEqeG7pUHhuq7hu7PEqeG7peG7keG6sMSp4buG4buT4bqwxKnhu4bhu7Phu6fhurDEqeG7s+G7ueG6ruG7s8Sp4buG4buzw4zDusSpw7pxxILEqeG7hsO1TsSpw7rhu7PDgcSpS+G7tXbDuuG7gcSpTeG7oU7EqcO54buI4bquw73EqcO64buzw41E4bquw73EqeG7huG6vuG7ueG6ruG7s8Sp4bul4buR4bqwxKnhu4bhu5PhurDEqeG7huG7s+G7p+G6sMSp4buzw43EkOG6rsO9xKnhu4bhu5fhuq7DvcSpw7rDjUXhuq7DvcSp4buG4buzReG7tcSpw73hu7XDteG6rsSp4buG4buz4buIw7rEqeG7s+G7keG6ruG7s8Sp4buG4buz4buIw7rEqeG7huG7rcSpw7rhu7PhurDEqeG7s+G6tMO6xKnhu4Dhu7Xhuq7hu7Phu4fEqeG6s+G7ucSpS3JO4buBxKnhuq7DveG6sOG7keG7tcSp4buz4bq0w7rEqUvhu5HEqeG7huG7s+G7iMO6xKnhu7Phu5Hhuq7hu7PEqeG7huG6vuG7seG6rsSpw4PEkOG6vOG7gcSp4bqu4buz4buRxKnhu4bhur7DjUXhuq7DvcSp4bul4buVxKnhu6Vw4buCxKnEguG6rOG7tcSpS8SQ4bu1xKnDusO0w7rEqcO64bqm4bquw73EqeG7hk7hu4HEqcO54bqww7Xhuq7hu7PEqeG6rsO94buz4bu1duG6vMSp4bulw43DtcSp4buz4bq0w7rEqeG7gOG7teG6ruG7s8Sp4bul4bu1xKnhu4bhu7Phu4jDusSp4buGcuG6vMSp4buG4buz4buIw7rEqeG7huG7reG7gcSpS8SQ4bu1xKnhu4bhu7NF4bu1xKnDveG7tcO14bquxKltxKnhu4bhu7PDtOG6rsO94buHZy/hurxoZ+G6vMSpw7rDg8O14buA4buAxJHhu4nhurxV4bqww7lO4buJaGfhu7XEgsO9xKnDusODw7Xhu4Dhu4DEkeG7ieG7tcOa4bun4bqu4buG4bun4bq+4buJxKnhu4Dhu4ZOw4Phu6fEkeG7iUzhu7XDueG7huG7s8OqxKlsb8OzauG6vE3hur/EqeG7s+G7p+G7tcO94buz4buGw6rEqWvhu49sauG6vE3hur/hu4nEqeG7gOG6vsO6xJHhu4kvL8O6w7nhuq7hu4d1w7XhurDhu4bhu7PDteG6ruG7s+G7s+G6sMO14buHS+G6ri/DueG7p+G7gOG6ouG7huG6sOG6vC/huq7hu6dM4buAL2xta+G7jy9rw7Juw7lua29qb29t4buGbW1qbMOzw4Nq4buH4bqg4bq8w73hur3hur7EkcOyw7Nq4buJxKnDtcOD4buGxJHhu4k34bq+w41F4bquw73EqTfhur7hu4Lhuq7DvcSpw7pw4bq8xKnhuq7DveG7s+G7r8SpxILhu7Xhu6/huq7EqeG6ruG7hOG7tcSpN+G7s8O14bqu4buzxKnhu7LhurbDtcOqxKk/4buh4bquw73EqcO6w7XhurDEqcO64buzcOG7hsSpw4PDjcOJ4bquw73EqeG7peG7keG6sMSp4buG4buT4bqwxKnhu6XDtOG6vMSpw4zhuq7DvcSp4bqu4buz4buCxKnDunHhu4LEqeG7huG7s0HEqeG7huG6vsONReG6rsO9xKnDg8O14bqwxKnhu6Xhuqrhuq7DveG7icSpTOG7tcO54buG4buzxJHhu4lsb8OzauG7icSp4buz4bun4bu1w73hu7Phu4bEkeG7iWvhu49sauG7icSpL2hnL+G6vGhn4bq8xKnDusODw7Xhu4Dhu4DEkeG7ieG6vMOaw7Xhurzhu4bhu7XhurDhuq7hu4loNsO14buCxKnhuqLhu7Phu7XEqeG7s+G6tMO6xKnDg0/EqeG7huG7s+G7gk7hu63hu4bhu4HEqeG7s+G6tMO6xKnhu4Dhu7Xhuq7hu7PEqeG7pcONw4nDusSp4buG4buzcU7EqcO94bu1w7ThurDEqeG7s8ONxJDhuq7DvcSpw7l04bquxKnhu4bhu7Phu4jDusSp4buz4buR4bqu4buz4buHZy/hurxoZ+G6vMSpw7rDg8O14buA4buAxJHhu4nhurxV4bqww7lO4buJaMOaRuG6rsO9xKlLxJDhu7XEqeG7peG6tuG7gcSp4bqu4buz4buRxKnhu4bhur7DjUXhuq7DvcSp4buG4bu3w7rhu7PEqcO64buIw7rEqeG7pXDhu4LEqcSC4bqs4bu1xKlLxJDhu7XEqcO6w7TDusSpw7nhurDDteG6ruG7s8Sp4bquw73hu7Phu7V24bq84buBxKnDusO0w7rEqcO64bqm4bquw73EqeG7hk7EqeG7huG7gk534bquxKnDuUfhuq7DvcSpw4PDteG6sMSp4bul4bqq4bquw73EqeG7huG6vuG6sOG6rsO9xKlL4buRxKnhuq7DveG6sOG7keG7tcSp4buGw4Hhuq7hu7PEqeG7pcONw7XEqeG7s+G6tMO6xKnhu4Dhu7Xhuq7hu7PEqcO6SMO1xKnhuq7hu7Phu5HEqeG7huG6vsONReG6rsO9xKnhu6Xhu7XEqcOD4buRxILEqUvhu7V2w7rEqeG7huG7k+G7tcSpw7rDtMO6xKnDueG6sMO14bqu4buzxKnhuq7DveG7s+G7tXbhurzEqeG7huG6vuG6sOG6rsO9xKlL4buRxKnhuq7DveG6sOG7keG7tcSp4bquw43EkMO64buHxKnhu7Lhu7V24bquxKnhuq7DtU7hu4HEqeG7huG6vsONReG6rsO9xKnhu6Xhu5XEqUvhu5HEqeG7pcO14bquw73EqeG7s8OJ4bq8xKnhu4bDtMO6xKnhu7Phu7V24buCxKnDiuG7guG7mcSpS8SQ4bu1xKnDusO0w7rEqcO64bqm4bquw73EqeG7hk7hu4HEqcO6R8Sp4buG4buzd8OqxKnDmuG6puG6rsO9xKnhu4ZOxKk3P+G7suG7ssSpw5lBw7rhu7PEqUtHxKlL4buRxKnDmuG7s+G7l+G6rsSp4bqu4buC4bqm4bu1xKk/4bunTOG7s+G6sOG6vOG7p8SpN+G7s8O14bqu4buzxKnhu7LhurbDteG7gcSpw5rhuqbhuq7DvcSp4buGTsSpNz/hu7Lhu7LEqeG6s+G7tXbhu4bEqTPDteG6rsSpLcSpM8O1w7rhu7V54bu1w7rEqTfhu7PDteG6ruG7s8Sp4buy4bq2w7Xhu4HEqcOa4bqm4bquw73EqeG7hk7EqTc/4buy4buyxKnDlcOaNzU6xKnhurPhu7Q/w5XEqTbDtcSCxKk24buC4bquw73EqeG6s+G7tXbhu4bEqT/DtcSC4buBxKnDmuG6puG6rsO9xKnhu4ZOxKk3P+G7suG7ssSpJsO1TsSpN+G7teG6ruG7s8SpKsOJ4bu1xKnhu7Lhu5nhu7XEqcOZw41E4bquw73hu4HEqcOa4bqm4bquw73EqeG7hk7EqcOaM8SpJsO1TsSpxILhu53DusSpM8OVNTo24bqlxKnhu7Lhu5HEqT/huqrhu7Xhu4HEqcOa4bqm4bquw73EqeG7hk7EqTc/4buy4buyxKnDmeG6vuG7p8O1xILhu4bhu6fDuuG7s8Sp4bqz4bu1duG7hsSpP8O1xILhu4HEqcOa4bqm4bquw73EqeG7hk7EqTc/4buy4buyxKkq4bu1w4PDtcSCw7Vt4buB4buH4buH4buHZy/hurxoZ+G6vMSpw7rDg8O14buA4buAxJHhu4nhurxV4bqww7lO4buJaDbDteG7gsSpbGzEqeG6ruG7l8SCxKnhu4bhu7Phu5Hhuq7hu7PEqcODcuG6vOG7gcSpN+G6vsONReG6rsO9xKk34bq+4buC4bquw73EqcO6cOG6vMSp4bquw73hu7Phu6/EqcSC4bu14buv4bquxKnhuq7hu4Thu7XEqTfhu7PDteG6ruG7s8Sp4buy4bq2w7XEqeG7peG7lcSp4bul4buR4bqwxKnhu4bhu5PhurDEqUvhu5HEqcO64buz4buCTnfhuq7EqcO94bu1w7XhurDEqeG6ouG7teG7reG6rsSp4buG4buzw4zDusSp4bqi4buz4bqww7XEqeG7s+G6tMO6xKktxKnDuuG6puG6rsO9xKnhuq7DveG7s3bEqcO64buz4bqwxKnhu4bhur7hu7Hhuq7EqWxu4buHampqxKnhu7PhurTDusSp4buA4bu14bqu4buzxKnDuuG6tsSp4buG4bq+4bu54bqu4buzxKnhu6XhuqrEqeG7gETEqcO6cOG6vMSpS+G7kcSp4buG4bq+4buC4bquw73EqcO6cOG6vMSp4bquw73hu7Phu6/hu4fEqeG7snHhu4LEqeG7s+G7reG7huG7gcSp4buz4bq0w7rEqeG7gOG7teG6ruG7s8Spw7pIw7XEqeG7huG6vsONReG6rsO9xKnhu4DDteG7gsSp4bqi4buz4bu1xKnhu4bhuqzhu4bEqeG6rsO94buz4bu1duG6vMSp4bul4buv4buCxKnDuuG6tsSpS+G7tXbDusSpw4Phu5HEgsSpQuG6rsSp4bulQeG6ruG7s8Sp4buG4buT4bu1xKnDusO0w7rEqcO64bqm4bquw73EqeG7hk7EqUvhu5HEqcSC4bq4xKnDusO0w7rEqU3DjeG6uOG6rsO9xKnhu4Dhu5nhuq7EqU3hu4Jw4buGxKnDukTEqeG6ouG7s+G7t8Sp4buG4buT4bu1xKnDveG7tcO1xKnhu6Xhu7nhuq7hu7Phu4dnL+G6vGhn4bq8xKnDusODw7Xhu4Dhu4DEkeG7ieG6vFXhurDDuU7hu4loZ+G7tcSCw73EqcO6w4PDteG7gOG7gMSR4buJ4bu1w5rhu6fhuq7hu4bhu6fhur7hu4nEqeG7gOG7hk7Dg+G7p8SR4buJTOG7tcO54buG4buzw6rEqeG7jWpq4bq8TeG6v8Sp4buz4bun4bu1w73hu7Phu4bDqsSpbeG7jeG7j+G6vE3hur/hu4nEqeG7gOG6vsO6xJHhu4kvL8O6w7nhuq7hu4d1w7XhurDhu4bhu7PDteG6ruG7s+G7s+G6sMO14buHS+G6ri/DueG7p+G7gOG6ouG7huG6sOG6vC/huq7hu6dM4buAL2xta+G7jy9rw7Juw7lua29qb27hu43hu4bDs+G7jWptbsODauG7h+G6oOG6vMO94bq94bq+xJFvw7Lhu4/hu4nEqcO1w4Phu4bEkeG7iTfhur7DjUXhuq7DvcSpN+G6vuG7guG6rsO9xKnDunDhurzEqeG6rsO94buz4buvxKnEguG7teG7r+G6rsSp4bqu4buE4bu1xKk34buzw7Xhuq7hu7PEqeG7suG6tsO1w6rEqT/hu6Hhuq7DvcSpw7rDteG6sMSpw7rhu7Nw4buGxKnDg8ONw4nhuq7DvcSp4bul4buR4bqwxKnhu4bhu5PhurDEqeG7pcO04bq8xKnDjOG6rsO9xKnhuq7hu7Phu4LEqcO6ceG7gsSp4buG4buzQcSp4buG4bq+w41F4bquw73EqcODw7XhurDEqeG7peG6quG6rsO94buJxKlM4bu1w7nhu4bhu7PEkeG7ieG7jWpq4buJxKnhu7Phu6fhu7XDveG7s+G7hsSR4buJbeG7jeG7j+G7icSpL2hnL+G6vGhn4bq8xKnDusODw7Xhu4Dhu4DEkeG7ieG6vMOaw7Xhurzhu4bhu7XhurDhuq7hu4loKsSQ4bq8xKnhu7PhurTDusSpw7rGoeG7hsSpxILDtU7EqcO64bqm4bquw73EqeG6rsO94buz4bu1duG6vMSp4buG4buT4bu1xKk34bq+w41F4bquw73EqTfhur7hu4Lhuq7DvcSpw7pw4bq8xKnhuq7DveG7s+G7r8SpJuG7teG7r+G6rsSp4bqu4buE4bu1xKk34buzw7Xhuq7hu7PEqeG7suG6tsO14buHZy/hurxoZ+G6vMSpw7rDg8O14buA4buAxJHhu4nhurxV4bqww7lO4buJaDfhur7hurDhuq7DvcSp4buG4buzReG7tcSpw73hu7XDteG6rsSp4buGxJDhu7Xhu4HEqTfhur7DjUXhuq7DvcSpN+G6vuG7guG6rsO9xKnDunDhurzEqeG6rsO94buz4buvxKnEguG7teG7r+G6rsSp4bqu4buE4bu1xKk34buzw7Xhuq7hu7PEqeG7suG6tsO1xKnhu4bhu7Xhu63hurzEqeG7hkfDusSp4bulceG7gsSp4buGw43EqeG6ruG7oeG6rsO9xKnDusO14bqwxKnhu4bhur7hu7nhuq7hu7PEqeG7peG6quG7gcSp4bquw73hu7Phu7V24bq8xKlLR8Spw7rhu7PhurDEqeG7peG6quG7tcSp4bquw71JxKnDveG7tcO04bqwxKlL4bu14bux4bqu4bq/xKnhu6Vx4buCxKnhu4bDjcSpxILhu4LDtcSp4buAxqHEgsSp4buG4bq+w7Xhuq7DvcSp4buG4buz4bu14but4buGxKl1QeG7gcSp4bqu4buz4buRxKlNw43hurjhuq7DvcSp4buz4bu1duG6rsSp4bul4buT4bu14bq/xKnhuq7hu7Phu6Hhuq7EqeG6vuG6quG6rsO9xKnEguG6psSp4buz4bu54bqu4buzxKnigJw/4buz4buRxKnhu4bhur7DjUXhuq7DvcSp4bqi4but4buGxKnhu7PDieG6vMSpS8SQ4bu1xKnDueG6sMO14bqu4buzxKnhuq7DveG7s+G7tXbhurzEqUvhu4rDtcSp4bul4buR4bqwxKnhu4bhu5PhurDhu4HEqUvhu4rDtcSp4buA4buZ4bquxKlN4buCcOG7huKAneG6v8Sp4bq84buz4bqs4bu1xKnhu7PDieG6vMSpS8SQ4bu1xKk34bq+4buC4bquw73EqeG7huG7ocSCxKnDuUHDuuG7s8SpS0fEqUvhu7V2w7rEqcOD4buRxILEqeG7hTbhurjEqSrDteG6sMSp4bul4bqq4bquw70tN+G7s8ONROG6rsO9xKl14bu14bqu4buzxKlL4buRxKnDouG7lcSp4buz4bqq4bu1xKnhu4bDgeG6ruG7s2bEqeG7hkLEqcO64buzw4zDusSp4bquw73hu5FOxKnhu7Phuqrhu7XEqUvhu7V2w7rEqcOD4buRxILEqcO64buz4bqwxKnhu7PhurTDusSp4buA4bu14bqu4buz4bq/xKnhu4bhu7Xhu63hurzEqeG7hkfDusSp4bq84buz4bqs4bu1xKnhu7PDieG6vMSpS8SQ4bu1xKnDusO0w7rEqcO54bqww7Xhuq7hu7PEqeG6rsO94buz4bu1duG6vMSp4bulw43DtcSp4buz4bq0w7rEqeG7gOG7teG6ruG7s+G7s8Sp4bul4bu1xKnhu4bhu7Phu4jDusSp4buGcuG6vMSpS+G7kcSp4buG4bu5xILEqeG6ouG7teG7rcSCxKlL4bu1dsO6xKnDg+G7kcSC4buH4buH4buHxKk04buCw7XEqeG7peG6tuG7gcSpw73hurbhurzEqeG6vOG7s3Hhuq7EqeG6ruG7oeG6rsO9xKnDusO14bqwxKnDuuG7s3Dhu4bEqcODw43DieG6rsO9xKnhu6Xhu5HhurDEqeG7huG7k+G6sMSp4bquw73hu7Phu6/EqcO64buz4bqwxKnhuq7DvcONReG7tcSpw7nhu6Hhuq7EqeG6ouG7s+G7gsSpS+G7iMO6xKnEguG7teG7r+G6rsSp4bqu4buE4bu14buBxKnDuuG7guG6rsO9xKnDunDhurzEqeG6rsO94buC4bqo4bquxKnhuq7hu7Phu6Hhuq7EqcOD4buIw7rEqcO64bq2xKnhu4bhur7hu7nhuq7hu7PEqeG7peG6qsSp4bulw7ThurzEqcOM4bquw73EqeG6ruG7s+G7gsSpw7px4buCxKnDukjDtcSp4buG4buzQcSp4buG4bq+w41F4bquw73EqcODw7XhurDEqeG7peG6quG6rsO9xKnhu4bhur7hurDhuq7DvcSpw73hu7XDteG7tcSp4bul4bqw4buT4bquxKnhu7Phu7V24bquxKnhuq7DtU7hu4dnL+G6vGhn4bq8xKnDusODw7Xhu4Dhu4DEkeG7ieG6vMOV4buC4buG4buz4bqw4bq+4buJaGfhu4Dhu4bhur7hurDhuq7DvWgl4buzxqHDusSpw5rhuqbhuq7DvWcv4buA4buG4bq+4bqw4bquw71oZy/hurxo

Khắc Công

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]