(vhds.baothanhhoa.vn) - Sau kỳ nghỉ tết Nguyên đán các ca F0 trong học sinh, giáo viên tăng nhanh gây ra không ít khó khăn cho việc tổ chức dạy và học. Đặc biệt là tỷ lệ học sinh đến lớp thấp khiến nhiều trường phải chuyển trạng thái học online.
JuG6vTwo4bqzaDHGocahWCHhu5nhu5rDquG7m2jhuqUhPybGoeG7m+G7l8Osw63hurs/JuG6tz/hu5rhu60oaMSRKOG6vcSp4bqzKMahw6rDreG6vSjDomPDrSho4buP4buZKOG7m+G6veG6o+G7mSMow63hur3DqmThu50o4bub4buXcsO1w63hurso4bqz4bq94budxrBlw60o4bub4buXNMOt4bq7KOG7m+G6vTLDqijhurU0xrAo4bq9xKnhurMow6zDrWjDqsOt4bqlJi/hurc/Ji/GoeG7m+G7l8Osw63hurs/Ji/hur08Pybhu5ko4bqzaDHGocahWCHhu5nhurzhuqUx4bq1IT/GoDHhu50oZ+G7qyjDreG6u+G6veG7gyjhu5tj4bubKMON4bq74budxrBiw60ow6Iyw60o4bqzMuG6syjhurMxKOG6uCko4bub4buXw6zDreG6uyjhur3EqeG6syjGocOqw63hur0jKOG6u8OqMsOsKOG7pcOqYsOtKOG7mzfDreG6uyjDreG6vTHDreG6vSjhurvhuqHGsCjhu5cxKGfhur1sw63hurso4bq/4bubKGfhur3hu4soZ+G6vTfDrSjhurPhur3DrCjhu6XDqsSR4bqzKOG7m8OzKOG6s+G6vXPhurMo4bq1NMawKOG7pTMo4bq9xKnhurM9KMOCYeG6syjhurfDqsSR4bubKGgzKOG7m+G7rShoxJEo4bq9xKnhurMoxqHDqsOt4bq9KMOiY8OtKGjhu4/hu5ko4bub4bq94bqj4buZKGfhur3DqmPDrSjDreG6vcOqZOG7nSjhu5vhu5dyw7XDreG6uyjhu5nhur01w6oo4bqz4bq94budxrBlw60o4bub4buXNMOt4bq7KOG7m+G6vTLDqijhur3EqeG6syjDrMOtaMOqw63huqU9Ji/hu5k/JuG7mSjhurNoMcahxqFYIeG7meG6tsOs4bq1xrAhPybGoeG7m+G7l8Osw63hurs/JuG6tz8mw6pp4bq7KOG6s2gxxqHGoVgh4bq14bub4bq94budaeG6tyjDquG6suG6pcOt4bub4bql4buXISjGoeG7m8awaOG6pVgh4bunw6rhurXhu5vhur3hu7goICkp4buZxalAKOG6veG6pcOq4bq74bq94bub4bu4KH1bKeG7mcWpQCEoxqHhu5fhurNYIS8v4bqz4bq1w6094bq3McOs4bub4bq9McOt4bq94bq9w6wxPeG7pcOtL+G6teG6pcahZ+G7m8Os4buZL8Ot4bql4bunxqEvPj4pMC8+KT7hurV7PDBbMH084bubPDx9PjxoKT1m4buZ4bq74bu24buXWFtbMCEoMWjhu5tYIeG7muG7rShoxJEo4bq9xKnhurMoxqHDqsOt4bq9KMOiY8OtKGjhu4/hu5ko4bub4bq94bqj4buZIyjDreG6vcOqZOG7nSjhu5vhu5dyw7XDreG6uyjhurPhur3hu53GsGXDrSjhu5vhu5c0w63hurso4bub4bq9MsOqKOG6tTTGsCjhur3EqeG6syjDrMOtaMOqw63huqUhKOG7p8Oq4bq14bub4bq9WCEgKSkhKOG6veG6pcOq4bq74bq94bubWCF9WykhKC8/Ji/hurc/Ji/GoeG7m+G7l8Osw63hurs/Ji/hu5k/JuG7mSjhurNoMcahxqFYIeG7meG6sjHhu5nhu5vDqsOsw60hP+G7muG7rShoxJEo4bq9xKnhurMoxqHDqsOt4bq9KMOiY8OtKGjhu4/hu5ko4bub4bq94bqj4buZKOG6t+G7nW/hurMow63hur0zKOG6szLhurMo4bub4buXcsO1w63hurso4buZ4bq9NcOqKOG6s+G6veG7ncawZcOtKOG7m+G7lzTDreG6uyjhu5vhur0yw6oo4bq9xKnhurMow6zDrWjDqsOt4bqlJi/hu5k/JuG7mSjhurNoMcahxqFYIeG7meG6tsOs4bq1xrAhP+G7muG6vcOjxrAoSGIo4bukN8OtKOG6tuG7gcOt4bq9IyjhurzDqsSR4budKOG7m+G7l3Lhu5HDreG6uyjhu5rhu5dyw7XDreG6uyjhu5rhurwo4buU4budNcOt4bq7KOG7muG6vTPDreG6vSMo4bua4buYKOG7muG6vTHDreG6vSjhurzhu4sxKOG6s+G6vcOsKOG6t8OqY+G7m+G7uCjDjWPhu50ow63hur1yKOG7m+G7ncOjw60o4bq9xKnhurMow6LDo+G7nSjhu5vDqmLDrSjGoTHhu50oZ+G7qyjDreG6u+G6veG7gyjhu5tj4bubKOG6s+G6veG7gyjFqeG7neG6o+G7myjhur3DqsSRw60oaW/hu5so4bulM8OqKOG6szEo4bq4KSMo4bub4bq94buBKMOt4bq9w7nDreG6uyjhu5vhu53Do8OtKOG7m8OqY+G7mSjhu5vhur3huqXDrCjGoW0o4bqzMSjhurgpKOG7mzfDreG6uyjDreG6vTHDreG6vSjhu5Eo4bqzNSjhur3EqeG6syjGocOqw63hur0o4bulMyjhurMyw60o4bq3byjhurvDqjLDrCjhu6XDqmLDrT0mL+G7mT8m4buZKOG6s2gxxqHGoVgh4buZ4bq2w6zhurXGsCE/4bua4bq/w63hur0ow6Jjw60ow63hurszxrAoPi17KMOt4bq9Myjhu5vhu5dyw7XDreG6uyjhurPhu4soezwwKOG6vcSp4bqzKMahw6rDreG6vSjhurgpKCXhu5vhu5fDrMOt4bq7KMOi4buLKOG6s+G7iygiKSjhur3EqeG6syjGocOqw63hur0ow6I2KOG6oWko4bub4bq/w63hur0ow63hur1yw63hurso4bul4bqxw60o4bub4buXw6zDreG6uyjhu5vhur3DtcOqKOG6u8OqMcOtKOG6szLhurPhur0oaMawKMawKOG7m2MqQCg8XSjhurMyw60o4bq3byMo4bq7w6oyw6wo4bulw6piw60o4bq4KSgl4bub4buXw6zDreG6uyjDouG7iyjhurPhu4sofSjhurMyw60o4bq3byjhurvDqjLDrCjhu6XDqmLDrSjDomHhurMo4bub4bq94bufQCg8PijhurvDqjLDrCjhu6XDqmLDrSjhurPhur1wKMOt4bq9w6rEkWko4bqzMuG6syjDosOj4budKGjhu4/hu5kqPSYv4buZPybhu5ko4bqzaDHGocahWCHhu5nhurbDrOG6tcawIT/hu5rhur3huqXDrCjhu5vhur3Do8awKOG6tuG7gcOt4bq9Iyho4buP4buZKOG6s+G7iyg8KSjhu5vhu5dyw7XDreG6uyjhur3DtOG7mSjhurgpKOG7m+G7l+G7kShoYsOtKGnhu4/Dqijhu5vDqmPDrSjhur0zw63hur0o4bq9xKnhurMow6zDrWjDqsOt4bqlPSjhu5rhu53GsCjDreG6vcOqYsOtIyjhu5vhuqFpKGjhu6ko4buZ4bq94buhKOG6veG7ncaww63hur0oZ+G6vcOqKGjhu4/hu5koxanhu53huqPhu5so4bq9w6rEkcOtKOG6szEo4bq4KSjhu5vhur3hu4Eow6IxKOG7meG6vcOjw60ow6Jk4budKOG6s+G6vXAow6Jvw63hursoxanDqsOtKOG7meG6veG6p+G7mSjhurPhur3DrCjhurPDrMOtKOG6pWko4bq9xKnhurMow6zDrWjDqsOt4bqlKOG7peG7gSjGocO0KMOiY8OtKGjhu4/hu5koxqHhuqso4bq34buHKGjhuqHGsCjDreG6vcOqw6lpPSYv4buZPybhu5ko4bqzaDHGocahWCHhu5nhurbDrOG6tcawIT/hurLhur3hu4cow43hurvhu53GsMOpw60o4bua4bq94buHKOG6tCjhurPhu4so4bqzw6zDrSjhur3EqeG6syho4buP4buZKD4jKOG7muG7l3LDtcOt4bq7KOG7muG6vCjhu5Thu501w63hurso4bua4bq9M8Ot4bq9KOG6s+G6vcOqMSjGoeG6qeG7uCjigJxH4bq9w6ooaOG7j+G7mSjhurPhur0y4budKMWp4bud4bqj4bubKOG6vcOqxJHDrSjhurMy4bqzKOG6szEo4bq4KSMo4bub4bqhaSho4bupKOG7m2zDqijhurNxw63hursow63hur1yKOG6szLhurMo4bub4bq9M8Ot4bq9KOG7pcOqYsOtKOG6u8OqMSjDouG7gcOt4bq9Iyjhu5fhuqPhu5soaMOsKOG6s8Osw60o4bq34buHKGjhuqHGsCjDreG6vcOqw6lpKMOtYsOtKOG6s+G6vXAow6Jvw63hursoxanDqsOtKOG6s2wo4bqz4bq9cCjDreG6vcOqxJFpKOG6s+G6vcOsKOG6s+G6vTLhu50ow6Jyw7ThurMow63hurvhur3hu4Mo4bq9xKnhurMjKOG6vcSp4bqzKMOsw61ow6rDreG6pSjhu5Eow63hur0zPSYv4buZPybhu5ko4bqzaDHGocahWCHhu5nhurbDrOG6tcawIT8mw6pp4bq7KOG6s2gxxqHGoVghw6rhurLhuqXDreG7m+G6peG7lyEoxqHhu5vGsGjhuqVYIeG7p8Oq4bq14bub4bq94bu4KCApKeG7mcWpQCjhur3huqXDquG6u+G6veG7m+G7uCh9Wynhu5nFqUAhKMah4buX4bqzWCEvL+G6s+G6tcOtPeG6tzHDrOG7m+G6vTHDreG6veG6vcOsMT3hu6XDrS/hurXhuqXGoWfhu5vDrOG7mS/DreG6peG7p8ahLz4+KTAvPik+4bq1ez4pKSl9IuG7myIpKXspaCk9ZuG7meG6u+G7tuG7l1hbPl0hKDFo4bubWCHhu5rhu60oaMSRKOG6vcSp4bqzKMahw6rDreG6vSjDomPDrSho4buP4buZKOG7m+G6veG6o+G7mSMow63hur3DqmThu50o4bub4buXcsO1w63hurso4bqz4bq94budxrBlw60o4bub4buXNMOt4bq7KOG7m+G6vTLDqijhurU0xrAo4bq9xKnhurMow6zDrWjDqsOt4bqlISjhu6fDquG6teG7m+G6vVghICkpISjhur3huqXDquG6u+G6veG7m1ghfVspISgvPyYv4buZPybhu5ko4bqzaDHGocahWCHhu5nhurIx4buZ4bubw6rDrMOtIT/hurIy4bqzKOG7m+G7l3LDtcOt4bq7KGnDo2kow63DrMOtKOG7m+G7l2LDrSjDouG7hzEo4bq3M8OtKOG7m+G6vTPDreG6vSjhu5nhur1tKOG7muG6vTHDreG6vSjhurzhu4sxKOG6u8Ojw60ow63hur1yKGfhur1sw63hurso4bqz4buLKOG7m+G7l+G6qSjDomPDrSjhu5vhu5dyw7XDreG6uz0mL+G7mT8m4buZKOG6s2gxxqHGoVgh4buZ4bq2w6zhurXGsCE/w4Lhu4soZ+G6vWzDreG6uyjhurPhur3hu4MoaDMo4bub4bqhaSho4bupKOG6s3AxKOG6s+G6veG7hyjhurQoaTMo4bqzcDEow6I0w6oow6IxKMahbSjhu5nhur3hu6Eo4bq94budxrDDreG6vSjDreG6vTMo4bub4buXcsO1w63hurs9KOG7muG6veG6pcOsKOG7m+G6vcOjxrAo4bq24buBw63hur0jKOG7m+G6vcO1w6oo4bq7w6oxw60ow6LDo+G7nSjDreG6vTMo4bub4buXcsO1w63hurso4bul4bqxw60oaMOqw63hur0o4bq9w6w04bubKOG7m+G7l8Osw63hurso4bulw6rEkeG6syjhu6V0MSjhurU0xrAo4bub4buXdeG6syjhu5vDqmPhu5kjKOG7pXQxKOG6tTTGsCjDrMOtaMOqw63huqUo4buRKMOt4bq9Mz0o4bua4budxrAow63hur3DqmLDrSMo4bqz4bq94buDKMOicsO04bqzKOG7m+G6vcO1w6oo4bq7w6oxw60ow63hurs4w60o4bq1w6wo4bub4buDKGjEkSjhur3EqeG6syjGocOqw63hur0ow6Jjw60oaOG7j+G7mSjhu5vhur3huqPhu5kjKOG6t+G7nW/hurMow63hur0zKOG7m+G7l3LDtcOt4bq7KOG7meG6vTXDqijhurPhur3hu53GsGXDrSjGoTHDreG6uyjhu5vhu5c0w63hurso4bub4bq9MsOqKOG6tTTGsCjDrMOtaMOqw63huqU9Ji/hu5k/JuG7mSjhurNoMcahxqFYIeG7meG6tsOs4bq1xrAhP+KAnMONY+G7nSho4buP4buZKOG6s+G7iyjhurgpKOG7m+G6veG7gShn4bqnw6wo4bub4bq94bqlw6wow63hur3DqmThu50o4bq4PCMo4bqz4bq9cjEoZ2UoxqFtKGhyw7TDreG6uyjhurg8KOG7m+G7l8Osw63hurso4bqzb8Ot4bq7KMOibsOt4bq7KGfhur3Dqijhur3EqeG6syjGocOqw63hur0o4bqz4buLKOG6t20jKGnhuq0o4bq9McawKMOt4bq7csO1w6oo4bub4bq94bqhw60oaDMo4bq4KT0o4bq2YsOtKOG6szTDreG6vSjDouG7iyhoMyjhu5vhuqFpKGjhu6ko4buZ4bq94buhKOG6veG7ncaww63hur0oxqHDtCjhurPDrMOtKOG6t+G7hyho4bqjxrAow63hur3DqsOpaSjhurXhu4fhurPhur0ow61iw60o4bqz4bq9cCjDom/DreG6uyjhurPhur3DrCjhurPDrMOtKOG6pWkow63hurvhur3hu4Mo4bq9xKnhurMo4buRKMOt4bq9Mz0o4bqy4buLKOG7m+G6vcO1w6oow6LDqmVpKOG6szUo4bub4buXcsO1w63hurso4bqz4bq94buDKOG6s+G7iyjhur3hu43DrSh7KSjhur3EqeG6syjGocOqw63hur0jKOG7l27DqijFqeG7nW3DreG6uyg8Wyjhur3EqeG6syjGocOqw63hur3igKYo4bukw6rEkeG6syjhu5vhu60oaMSRKOG6vcSp4bqzKMahw6rDreG6vSjDomPDrSho4buP4buZKOG7m+G6veG6o+G7mSMo4bq34budb+G6syjDreG6vTMo4bub4buXcsO1w63hurso4buZ4bq9NcOqKOG6s+G6veG7ncawZcOtKOG7m+G7lzTDreG6uyjhu5vhu5cyw6oo4bq9xKnhurMow6zDrWjDqsOt4bqlKOG7m8OsM8OtKOG7m+G7l3LDtcOt4bq74oCdIyjhu5vhur3Do8awKOG6tuG7gcOt4bq9KMOt4buLw6o9Ji/hu5k/JuG7mSjhurNoMcahxqFYIeG7meG6tsOs4bq1xrAhP+G7mnLDtcOt4bq7KOG7m3UjKOG7muG7l3LDtcOt4bq7KOG7muG6vOG6ssagKMOCbMOt4bq7KOG7muG6vcSpIyjhu5rhu5go4bua4bq9McOt4bq9KOG6vOG7izEo4bq9w6rEkcOtKOG6s+G6veG7gyjhurPhu4nDrSh9KGjhu4/hu5koZ+G6vW3Dqiho4buP4buZKDAo4bq14budxrAo4bub4buX4buBKOG7pcOqxJHhurMo4bq9xKnhurMo4bub4buXdeG6syjhu5vDqmPhu5k9KOG7muG6vcOjxrAo4bqy4bq94budKMOCN8Ot4bq7KOG7mOG6vTHDrSMo4bq8w6rEkeG7nSjhu5vhu5dy4buRw63hursow63hur0zKOG7m+G7l3LDtcOt4bq7KOG6s+G6vcOsKOG6t8OqY+G7m+G7uCjhu5rDrDPDrSjhu5vhu5dyw7XDreG6uyjhurPhu4soPnso4bqzMsOtKOG6t28o4bq7w6oyw6wo4bulw6piw60o4bq4KSjhu6UzKMahbSjhurMxKOG6uCko4buRKOG6vcSp4bqzKMahw6rDreG6vShoMyh7IF09Ji/hu5k/JuG7mSjhurNoMcahxqFYIeG7meG6tsOs4bq1xrAhP+G7pMOqxJHhurMo4bq4KSjhu5s3w63hursow63hur0xw63hur0o4bulMyjhu5vhuqFpKGjhu6ko4buZ4bq94buhKOG6veG7ncaww63hur0oxqHDtCjhurPDrMOtKOG6pWkow6Jjw60o4bub4buXcsO1w63hurso4bq34buHKGjhuqHGsCjDreG6vcOqw6lpKOG6s+G6veG6p8OsKGfhur3DqmPDrSjhurPhur3DrCjhurPhu4sow63hur3DucOt4bq7KOG6vWxpKGnDssOqKGjhu4/hu5ko4bqz4bq94buDKOG6s+G7iyg8KMOiY8OtKD4o4bq9xKnhurMoxqHDqsOt4bq9KMOiY8OtKGjhu4/hu5k9KMOCZSjhu5vhur3hur/hurPhur0oc8Ot4bq7KOG7peG7j8OqKOG7m+G7gcOt4bq9KOG6veG7gcOt4bq9KOG7m+G7l2LDrSMow63hur0zKOG7m+G7l3LDtcOt4bq7KOG6t+G7nW/hurMo4buZ4bq9NcOqKOG6s+G6veG7ncawZcOtKOG7m+G7lzTDreG6uyjhu5vhur0yw6ooxqExw63hurso4bq9xKnhurMow6zDrWjDqsOt4bqlPSYv4buZPybhu5ko4bqzaDHGocahWCHhu5nhurbDrOG6tcawIT/hu6Thu4/DqijhurMyw60o4bq3byMo4bq7w6oyw6wo4bulw6piw60oaDMo4bq4KSjDrWPhu50o4bub4buXw6rEkeG7nSjhurPhur1zw63hursow63hur3huq0o4bq9w6xh4bqzKGfhur1sw63hurso4bqz4buLKOG7m+G7l8OqxJHhu50o4bqz4bq9c8Ot4bq7KOG7m+G6veG7gSjhu6XhurHDrSjDojVpKMOt4bq9w6rEkWko4bulw6rEkeG6syjhurU0xrAow6zDrWjDqsOt4bqlPSjDjeG6vcO1KOG7m8Oqw63hur0o4bub4bq9w6PDrSjhurNwMSjhu5vhur3Do8awKOG6s2wow61iw60o4bul4bqxw60ow6I1aSjhurc1w6wo4bqz4bq9cuG7jcOt4bq7KOG7m+G7l+G7gcOt4bq9KOG6tTTGsCjhu6UzKOG6vcSp4bqzPSYv4buZPybhu5ko4bqzaDHGocahWCHhu5nhurbDrOG6tcawIT8mw6pp4bq7KOG6s2gxxqHGoVghw6rhurLhuqXDreG7m+G6peG7lyEoxqHhu5vGsGjhuqVYIeG7p8Oq4bq14bub4bq94bu4KCApKeG7mcWpQCjhur3huqXDquG6u+G6veG7m+G7uChbe33hu5nFqUAhKMah4buX4bqzWCEvL+G6s+G6tcOtPeG6tzHDrOG7m+G6vTHDreG6veG6vcOsMT3hu6XDrS/hurXhuqXGoWfhu5vDrOG7mS/DreG6peG7p8ahLz4+KTAvPDAi4bq1fT4+WyI8W+G7mz4wXSl7aCk9ZuG7meG6u+G7tuG7l1hdWzwhKDFo4bubWCHhu5rhu60oaMSRKOG6vcSp4bqzKMahw6rDreG6vSjDomPDrSho4buP4buZKOG7m+G6veG6o+G7mSMow63hur3DqmThu50o4bub4buXcsO1w63hurso4bqz4bq94budxrBlw60o4bub4buXNMOt4bq7KOG7m+G6vTLDqijhurU0xrAo4bq9xKnhurMow6zDrWjDqsOt4bqlISjhu6fDquG6teG7m+G6vVghICkpISjhur3huqXDquG6u+G6veG7m1ghW3t9ISgvPyYv4buZPybhu5ko4bqzaDHGocahWCHhu5nhurIx4buZ4bubw6rDrMOtIT/hu5rhur3Do8awKOG6suG6veG7nSjDgjfDreG6uyjhu5jhur0xw60jKOG6vMOqxJHhu50o4bub4buXcuG7kcOt4bq7KOG7m+G7l3LDtcOt4bq7KOG7muG6vOG6ssagKMOCbMOt4bq7KOG7muG6vcSpKOG6s+G6vcOsKOG6t8OqY+G7myMo4bulw6rEkeG6syjFqTYo4bq9b8OqKOG6veG7izEoPCkpw50oaTLGsCjhurPhur3DqmPhu50o4bulMyjhu5vDquG7pcOqKGkzw60o4bq94buBw63hur0oaOG7j8OtKOG7m+G7l8Osw63hurso4bqzMuG6syho4buP4buZKOG6u8Oq4buj4buZKOG6s+G6vcOsKOG7pcOqxJHhurMo4bubw7Mo4bqz4bq9c+G6syjhurU0xrAo4bub4buXdeG6syjhu5vhu53GsGPDrSjhu5vhur3hu53Eg8OtKGjDtMOqKOG7m+G7l8Osw63hurso4bub4bq9w7XDqijDosOqZWko4bqz4bq94buH4budKMOt4bq9w6pk4budKDXDreG6vSjhur1y4buRw63hurso4bqzcDEo4bq14buH4bqz4bq9KOG6t8SRw63hur0mL+G7mT8m4buZKOG6s2gxxqHGoVgh4buZ4bq2w6zhurXGsCE/4bq2YsOtKOG6szTDreG6vSjDouG7iyMow63hur3DtSjhu6XDqsSR4bqzKOG7m+G6vXXhurMo4bq9w6rEkcOtKMWpNijhur1vw6oo4bq94buLMSjhu5vhu5fDrMOt4bq7KMOiw6Phu50o4bubcihpMsawKOG6s+G6vcOqY+G7nSMo4bubw6rhu6XDqihpM8OtKOG6veG7gcOt4bq9KGjhu4/DrSMoZ2Phu5sow61tw6oo4bumw6rhurnDqijDom7DreG6uyjhurdvIyjhu6XDqsSR4bqzKOG7m+G6vcOjxrAo4bqzbCjhu5Eow63hur0zKOG7peG6scOtKOG6s+G7iyjhu5vhur1lKOG6tTTGsCjhu5vhu5d14bqzKOG7m+G7ncawY8OtKOG6s+G6vcOsKOG6vTHDqijDom3Dqijhu5tyw7TDreG6uyjhur3EqeG6syjGocOqw63hur0oJcOt4bq94buLaSjhu5vEg+G7mSjhu5vhu5fhu53DreG6uyjhu5vhu5diw60oaOG7j+G7mSjhu6UzKMOt4bq94buLaSjhur3EqeG6syjGocOqw63hur0o4bqzMuG6s+G6vShoxrAo4buRKMOt4bq9Myo9KMOC4buNw60o4bqzw7ojKOG7kSh9KMOt4bq94buLaSho4buP4buZKMOiMcOt4bq7KOG6vcSp4bqzKOG7m8SD4buZKOG7m+G7l+G7ncOt4bq7KOG7m+G6veG7gSjhurPhur3hu4Mo4bqz4buLKD4ow63hur3hu4tpKGjhu4/hu5ko4bub4bq9w6PGsCjhurNsKGhiw60oaOG7j+G7mSMoPijDreG6veG7i2ko4bqz4buJw60oaDTDqijhurvDqjLDrCjhu6XDqmLDrShoMyjhurMy4bqzKOG6uCko4buRKMOt4bq9MyjhurU0xrAo4bub4buXdeG6syjhu5vhu53GsGPDrT0mL+G7mT8m4buZKOG6s2gxxqHGoVgh4buZ4bq2w6zhurXGsCE/4buk4buPw6ooZ+G6vW3Dqihpw6NpKMOtw6zDrShn4bq9bMOt4bq7KOG7m+G6vWUo4bubw7Mo4bqz4bq9c+G6syjhur3EqeG6syjDrMOtaMOqw63huqUjKOG6szLhurMow63hur0zKOG7m+G7l3LDtcOt4bq7KOG7peG6scOtKOG7m8OzKOG6s+G6vXPhurMow6Lhu4vDrSjhu5vhu5fhuqko4bq34buBw63hur0o4bub4bq9csO1w63hurs9KOG7muG7ncawKMOt4bq9w6piw60jKOG7m+G6vXXhurMo4bubYyjhurPhur3DrCjhu5vhur3huqPGsCjDojEoxqFtKOG6szLhurMo4bub4buXcsO1w63hurso4bub4buXw6zDreG6uyjhu5vhu4HDreG6vSjhu5vhu5c0w63hursoZ+G6vWzDreG6uyjhurPhu4so4bub4buX4bqpKMOiY8OtKOG7m+G7l3LDtcOt4bq7PSYv4buZPybhu5ko4bqzaDHGocahWCHhu5nhurbDrOG6tcawIT/hurYzKMON4bq7bCjhu5rhur3hu4coR8OqaShIw6wxw60jKOG6vMOqxJHhu50o4bub4buXcuG7kcOt4bq7KOG7muG7l3LDtcOt4bq7KEnDo2kow63DrMOtKMOCbMOt4bq7KMag4buNw60jKOG7muG7mCjhu5rhur0xw63hur0o4bq84buLMSjhurPhur3DrCjhurfDqmPhu5vhu7go4buadCjDreG6uzPGsCg+LXsow63hur0zKOG7m+G7l3LDtcOt4bq7KGfhur1sw63hurso4bubw7Mo4bqz4bq9c+G6syg3w60o4bq3MsOtKOG7m+G7l+G7oyhpMyjhurPhur3hu4Mo4bubw7Mo4bqz4bq9c+G6syjhur3EqeG6syg+KOG6t+G7ncOzw6oo4bub4buXYsOtKMOt4bq7M8awPSjhu5rhu53GsCjDreG6vcOqYsOtKMOiMSjhu5nhur3Do8OtKOG6u8OqMSjDouG7gcOt4bq9KGfhur1sw63hursow6JyMSjhu5vhu5fhuqkow6Jjw60o4bub4buXcsO1w63hurso4bq1w6wo4bub4bqhaSho4bupKMOt4bq7NMOqKOG6teG7h+G6s+G6vT0mL+G7mT8m4buZKOG6s2gxxqHGoVgh4buZ4bq2w6zhurXGsCE/4oCc4bua4bq9McawKOG7peG7gSjDouG7i8OtKOG7m+G7l+G6qSMo4bubw7Mo4bqz4bq9c+G6syjhurU0xrAo4bulMyjhur3EqeG6syjhu5vhur3hu4Eow63hur3DqsSRaSjhu6Xhu6Eo4bqzcDEo4bqzMuG6syjhurNsKOG6t+G6ocawKOG6u8Oqw7UoaDMo4bub4buXMcOsKMOiw7PDqijhurPhur3hu53GsGLDrShpbMOtQCjhurXEqcOtKOG6teG6reG7mSjhu6VkKMahw6rDreG6vSMo4bqzNcOt4bq9KOG7leG7nTHDrSjDreG6vTMo4bub4buXcsO1w63hurvigJ0jKOG6tzMoSMOsMcOtKOG7m+G6vWzDreG6uyjhu5vDqsOtKOG7m+G6vWJpPSYv4buZPybhu5ko4bqzaDHGocahWCHhu5l24bud4bub4bq9w6zhu5chP8ag4buNw60ow4Lhu4HDreG6vSYv4buZPw==

Sơn Đình

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]