(vhds.baothanhhoa.vn) - Những ca sĩ không chuyên thể hiện tài đấu vật với thẩm mỹ âm nhạc bằng các màn giành mic, song ca, đồng ca, múa may quay cuồng.
w7pG4but4bur4bqqSuG7t1FR4buX4bup4bueZ0dSSkThu6nDucO6UVJQTUzhu4TDuWpM4buE4burVuG7quG7q+G7rOG6okzhu6tGTuG7t8O6L1FSUE1M4buEw7nDui9G4butw7nDuuG7nuG7q+G6qkrhu7dRUeG7l+G7qeG7nmFE4bu3QuG7qcO54bq1RuG7sEzhu4Thu6vhuqrhu7fhu6tR4buK4burxKhG4buOTOG7hOG7q+G6qkZTV+G6ukzhu6tSRuG7gOG7q0ZH4bq+TOG7q1JBR+G7q0PhurRT4bur4bus4bqkUuG7q+G7rOG7lkfhu6tSRuG6pkvhu6tL4bu04bur4bqyS+G7q0xGw4Hhuqrhu6vhuqjEgkzhu4Thu6vhuqrhu7nhuqrhu6tLQUzhu6vhu4RHQUxG4burS0fhuqpx4burUU1M4buE4bur4bqq4bu3ceG7q0PDlEzhu4Thu6vhuqrhu7dx4burS1Thu7fhu6tL4bu3V+G7q+G7oFPhu7dX4bur4bqqU8OUTOG7hHLDui/hu57DucO64bue4bur4bqqSuG7t1FR4buX4bup4buePk1CV+G7qcO5w7pHS+G7hOG7q+G6qkrhu7dRUeG7l+G7qUJSRlNL4bqo4burR3tETFJEUOG7qeG7q1FSV0pE4buX4bup4buuR0JSRuG7oeG7q+G7s+G7seG7seG7nlZw4burRkRH4buERlLhu6Hhu6t4d3fhu55WcOG7qeG7q1FQ4bqq4buX4bupLy9H4buscuG6qOG7t01SRuG7t0xGRk3hu7dy4busTC9MROG7rlEv4buv4buvdnkv4but4buz4butQuG7reG7reG7rXbhu6/hu692UsO9eXZ4SuG7ry3hu63hu63hu7Hhu7MtxKhG4bu3Ry1MR0RLLeG7rEQt4bu3S3Lhu55M4buE4bup4bur4bu3SlLhu5fhu6lqTOG7hOG7q1bhu6rhu6vhu6zhuqJM4burRk7hu7fhu6nhu6vhu65HQlJG4buX4bup4buz4bux4bux4bup4burRkRH4buERlLhu5fhu6l4d3fhu6nhu6svw7nDui/hu57DucO64bue4bur4bqqSuG7t1FR4buX4bup4buee+G7t+G7nlJHTUzhu6nDuXRnUOG7t0xG4burS0dMRuG7q0bDk+G7t3Lhu6vhurXhu4RTw5RM4buh4burw6FMUkRQTERSdcO6L+G7nsO5w7rhu57hu6vhuqpK4bu3UVHhu5fhu6nhu54+TUJX4bupw7lbVEzhu4Thu6tKQeG7q+G6qkZTV+G6vkzhu6tGR+G6vEvhu6tSRuG6tFdy4bur4bqz4bq0V+G7q0zhu4RBV+G7q+G6qlPDlUfhu6tSU8OCTHHhu6vhuqjDgUzhu6vhuqpGTeG7q+G6qsOA4bur4buER+G7t+G7q0NJTEbhu6tSxq/hu6tSRkFMRuG7q+G7nkbDleG7q+G7rMOK4burSkFM4buE4burUuG7jkfhu6vhuqpG4buUR+G7q+G7rEHhu6vhu5zhu6tKU+G7jkzhu6tMRkHhu6tS4buOR3Lhu6tnUOG7puG7luG6quG7q0PhurJXceG7q+G7hEfhu7fhu6tDSUxG4bur4bqow4FM4bur4bqqRsOM4burQ0fhu6vhu6zDiuG7q1JQTUzhu4Thu6tM4buEQVfhu6vhu6xJ4burS+G6tFfhu6tDxajhu7fhu6tMRsOS4burxKhG4buOTOG7hOG7q+G6qkbDjVPhu6tD4bum4bua4bqq4bur4bqqw4BMRuG7q0zhu4TDmeG7q0tB4burxKhG4buOTOG7hOG7q+G6qk7hu6tDR8OKU+G7q0ZP4bu34burTEZH4bq+UuG7q0Phu5Byw7ov4buew7nDuuG7nuG7q+G6qkrhu7dRUeG7l+G7qeG7nj5NQlfhu6nDuS3hu6vhurFG4buOTOG7hOG7q0NHw4pT4burRk/hu7fhu6vhuqrhu6RM4buE4burQ+G7puG7muG6qnHhu6vEqEbhu45M4buE4bur4buuR+G7gkfhu6vhuqrhu6RM4buE4burVk1M4buEceG7q0tH4buGTOG7q0pB4burxKhG4buOTOG7hOG7q+G6qMON4burUlDhu7fhu6tS4bq0TOG7q0rhu5jhu6tS4bu3R+G7q+G7jkzhu4Thu6vDgeG7qy3hu6s+w4FM4burUuG7jkfhu6tSRuG7t0zhu6tSRuG7nHLDui/hu57DucO64bue4bur4bqqSuG7t1FR4buX4bup4buePk1CV+G7qcO54buF4bu34burSkHhu6vhu55Gw5Xhu6tMRkHhu6vhuqjDgUzhu6tD4bu3TOG7hOG7q+G6qk7hu6tD4bu5S+G7q+G6quG7puG7lkdx4burQsOKTEbhu6tC4bu3TOG7hOG7q+G6qsOA4burUlPDgkzhu6tQw5RHcuG7q+G6tUbhu7BM4buE4bur4bqqw5rhuqrhu6tKTeG7t+G7q+G6quG7jkzhu4Thu6tRU+G6tFLhu6tK4buWTOG7q+G6qsWo4burUsOVR+G7q1LDlUfhu6tKw4FH4bur4busw4Dhu6vhu6xBTeG7q1Lhu7dH4burRkFM4buE4burVk5L4burTEbhu7BM4buE4bur4bqyS+G7q1JG4bu3TEbhu6tG4buYTOG7q0Phu5BMceG7q+G6qkbhu7lS4bur4bqqRlPhu7fhu6vhuqrDmeG7t+G7q0zDlEfhu6tK4bqmU+G7q+G6skvhu6tMRsOB4bqq4burUsav4bur4bqoTUpEUE3hu6tD4bq8TOG7q1BN4bqqxKhx4burUOG7t+G7nnHhu6tC4bu3TOG6qkTigKbhu6vhurVG4buwTOG7hOG7q+G6quG7t+G7q1Hhu4rhu6vEqEbhu45M4buE4bur4bqqRlNX4bq6TOG7q1JG4buA4burRkfhur5M4burUkFH4burQ+G6tFPhu6vhu6zhuqRS4bur4bus4buWR+G7q1JG4bqmS+G7q0vhu7Thu6vhurJL4burTEbDgeG6quG7q+G6qMSCTOG7hOG7q+G6quG7ueG6quG7q0tBTOG7q+G7hEdBTEbhu6tLR+G6qnHhu6tRTUzhu4Thu6vhuqrhu7dx4burQ8OUTOG7hOG7q+G6quG7t3Hhu6tLVOG7t+G7q0vhu7dX4bur4bugU+G7t1fhu6vhuqpTw5RM4buEcuG7q2ZBTOG7q0xGQeG7q+G7rEHhu6tMRuG7sEzhu4Thu6vhu47hu6vhuqrhu6rhu7fhu6vEqEhMRuG7q+G6qkbDleG6quG7q+G6qkbDleG6quG7q0rDgUfhu6tQVUzhu4Thu6tLSUxG4bur4busSeG7q0xG4buwTOG7hOG7q0Phu5pS4burUU5M4buE4bur4bqyS+G7q+G6quG7kEzhu4Thu6tG4bum4bucTOG7hOG7q+G7rOG7mOG7q+G7rEFNcsO6L+G7nsO5w7rhu57hu6vhuqpK4bu3UVHhu5fhu6nhu54+TUJX4bupw7kt4burZ+G7jkfhu6tS4bum4bucTOG7hOG7q+G7jkzhu4Thu6tD4bu3TOG7hOG7q8So4buA4bur4bqqRlNX4bq+TOG7q+G6quG7uUfhu6tWxajhu6vhuqpB4burUOG6okzhu4Thu6vhuqrhuqJM4buE4burUuG7t0fhu6tMQU3hu6vhuqpGxahy4bur4buHRsOV4burVuG7ueG7q+G7hEfGoOG7q+G6qk7hu6vhu6BTV+G7q0PDjUxG4burQ+G7uUvhu6vhuqrhu6bhu5ZHceG7q0Phu7lL4burUuG7t0zhu4Thu6vhu6zhuqJM4burRk7hu7dx4bur4bus4bqiTOG7q0tHTEbhu6vhuqrDgOG7q0tBcsO6L+G7nsO5w7rhu57hu6vhuqpK4bu3UVHhu5fhu6nhu54+TUJX4bupw7kt4bure07hu6tG4bq8UnHhu6vhuqpO4burRuG6vFJy4bur4bq1RuG7pkzhu4Thu6tSUOG7uUxG4burUeG7t03hu6vigJzhuqpNTOG7q1HhurJT4burSkFL4burUMOCU+G7q0zDlEfhu6vhuqrhu7dMRuKAneG7q0Phu6bhu5rhuqpyw7ov4buew7nDuuG7nuG7q+G6qkrhu7dRUeG7l+G7qeG7nj5NQlfhu6nDuS3hu6tnRuG6vOG7q8SoRuG7ueG6quG7q+G7nOG7q+G7oFPhurrhu6tMRsOMcuG7q+G6t0FM4buE4burUuG7jkfhu6vhuqjhurJX4bur4buER8ag4burUuG6tFLhu6vhuqrDgOG7q0Phu7lL4bur4bqq4bum4buWR+G7q0PDilPhu6tS4buS4bur4bqqRsWo4bqq4bur4buc4bur4bq1RkHhu6vhu6zhuqJM4burRk7hu7dx4bur4bqqRsOM4burS8agR+G7q1JH4bq+4bqq4burUlBBcuG7q3tGR+G7q+G6qOG7kHHhu6tG4buQR+G7q0PDlEzhu4Thu6tKQUzhu4Rx4bur4bqq4bu54bqq4burUuG7kuG7q+G6qkbFqOG6quG7q+G7nkbDmuG7q0zhu7Bx4burTOG7jkzhu4Thu6tC4bqyTHHhu6tSRuG7t0xG4burTEfhurpM4bur4bqqw4NS4bur4bqq4buq4burTOG7hOG7psagR+G7q0PFqEzhu4Thu6tQ4bu34burSk3hu6tSxq/hu6vEqEbhurJT4burUlDhu7dM4buE4burUlBI4burUeG6skzhu6vEqEbhurRTceG7q+G6qEFX4bur4bqoR+G6vkzhu6vhuqpGw6jhu6tM4bum4buW4bqq4burQ+G6vEzhu6tC4bqsTOG7q+G6qkbhu6bhu5RM4buE4burUlBJTEZy4bure+G7ueG6quG7q1JH4bq8UuG7q0vDmuG6quG7q+G7rOG6okzhu6tM4buERuG6vuG7q+G6quG7pEzhu4Thu6tCTeG7q0Phu5BH4bur4bus4bqiTOG7q0zhu4RG4bq+4bur4bqqw5nhu7fhu6tKQUzhu4Thu6tDw4BL4burTEZH4bq+S3Lhu6tb4bu5S+G7q+G6quG7puG7lkfhu6vhu6xJ4burUkbhurzhu6tLQeG7q+G7rMav4bu34burSkHhu6tM4buEQVfhu6vhu6xTR+G7q+G6qsOZ4bu34bur4buER+G7t+G7q0NJTEZx4bur4busxq/hu7fhu6tKQeG7q1FHTEbhu6tGTcOBUuG7q+G7rOG6okzhu6tGTuG7t+G7q+G6quG7kEzhu4Thu6tDw5RM4buE4bur4bqqw5nhu7fhu6tKQUzhu4Rx4burxKhG4buOTOG7hOG7q0xG4buwTOG7hOG7q1JH4bq8UuG7q8SoR+G6vkvhu6tLQeG7q+G6qk9M4bur4oCc4bqq4bq0UuKAneG7q0Phu6bhu5rhuqrhu6vigJzhu4Thu7lMRuG7q0zhuq5M4buE4oCd4burUuG6skvhu6tKWOG7q+KAnOG7rOG7t1ctUlDDgOKAneG7q+KAk+G7q1vhu6bhu5rhuqrhu6tCw43hu55x4burUuG7jkfhu6vEqEZNROG7q0zhu4Thu7dX4bur4bus4buWR+G7q+G6qMOBTHLDui/hu57DucO64bue4bur4bqqSuG7t1FR4buX4bup4buePk1CV+G7qcO5LeG7q2tx4burUuG7jkfhu6tDw5Phuqrhu6vhuqjhu7lN4bur4bqq4bukTOG7hOG7q1JG4bq0V+G7q+G7nOG7q0xGR8OKU+G7q0pBTOG7hOG7q+G7oFPhurrhu6vhuqjhurJX4bur4buER8agceG7q0Phu7lL4bur4bqq4bum4buWR+G7q0Phu6bhu5rhuqrhu6tS4buS4bur4bqqRsWo4bqq4burUkZETeG7q+G6quG7ueG6quG7q0vhu47hu6tGSUxG4bur4oCc4bus4bqiTOG7q0tHTEZx4burUkfhurxS4burxKhH4bq+S+KAnXHhu6vigJxK4buG4bur4bqq4bum4buWR+G7q0zhurzhu57hu6tRw5VM4buE4bur4bus4bqiTOG7q0tHTEbigJ1x4bur4oCceOG7q8SoRuG7jkzhu4TigJ3hu6vigJPhu6tMQU3hu6vEqEbhu45M4buE4burS8agR+G7q1JGU8OV4bqqceG7q8SoRuG7jkzhu4Thu6tQ4bum4buaU+G7q1Hhu7dXceG7q8SoRuG7jkzhu4Thu6vhuqhBR+G7q+G6qMOB4bqqceG7q8SoRuG7jkzhu4Thu6vhu4ThurJX4burS+G6tFLhu6tSUOG6pFLhu6tS4buo4bur4bqq4buOTOG7hOG7q+G6quG7kEzhu4Rx4burxKhG4buOTOG7hOG7q0vhu5zhu6tKTeG7t+G7q0NBR+G7q1JN4burUsav4bur4buv4buvRuG7q0bhu45L4burUlDhu6bhu5bhuqrhu6tD4bq8TOG7q8O9RuG7q0bhu45L4burUeG7t1NycnLhu6t7TuG7q0zhu5RH4bur4bqqT0zhu6tKQUvhu6tD4bu5S+G7q+G6quG7puG7lkfhu6tS4bqk4bue4burUkbhu4Dhu6tQ4bq0UuG7q+G6tEzhu6tS4bum4buaTOG7hOG7q0xG4bum4burSkHhu6vigJzhurXhu4RBV+G7q0bDgUxG4bur4bueRlThuqrigJ1x4bur4oCcW+G7uUvhu6vhuqrhu6bhu5ZH4bur4busQUzhu4TigJ3igKbhu6tb4bu5S+G7q+G6quG7puG7lkfhu6vEqEbhu45M4buE4bur4bqqT0zhu6tKQeG7q0vhu5BS4bur4bqqU+G7kOG6quG7q+KAnFJG4buq4burUkbhu7nhuqpG4oCd4burUkdMRuG7q1JGw4JM4bur4busQeG7q1JG4buA4burSuG7qOG6quG7q+G6qsOZ4bu34bur4buER+G7t+G7q+G6qkbDmeG7q+G7jkzhu4Thu6tMRsOM4bufc3Lhu6tnw5VS4burQ0Xhu57hu6tKQeG7q1JG4bq84burS0Hhu6vhu6zhuqxM4burxKhG4buOTOG7hOG7q0hS4bur4buER+G7t+G7q0NJTEbhu6vhu6zhuqxM4bur4bqqRsOBV+G7q1JGRE3hu6tSRk5H4burVuG7t+G7q0ZN4bu3ceG7q+G7nkbhu47hu6tSUOG7puG7lEzhu4Rx4burSuG6oEzhu4Thu6vhu55GSHHhu6tSRuG6pEvhu6vhuqpGSOG7q+G6qk1H4burQ+G7uUvhu6vhuqrhu6bhu5ZH4burSkHhu6tL4buQUuG7q0rDgkzhu6tDR+G7q+G6qFPhu45M4bur4oCT4burPsOBTOG7q1Lhu45H4bur4bqqw4BL4burxKhG4bu5R3LDui/hu57DucO64bue4bur4bqqSuG7t1FR4buX4bup4buePk1CV+G7qcO5Z8OVR+G7q0bhu45L4bur4bq0V3Hhu6tSUE1M4buE4burxKhGR+G7q0rhu6Thu6tSUMOJ4burxKjEkE3hu6tMRuG7t1Phu6tK4bq6TOG7q1HhurJM4burQ0lMRuG7q+G6qkbhu5RH4bur4oCT4burTOG7hOG7jkfhu6tDSUxG4burUk3hu6tDReG7nuG7q0xG4bq0UuG7q1bhuqDhu6tLQeG7q1Lhu45H4burQ+G6oOG7q0xGR8OKU+G7q0rDgkzhu6vEqEZNROG7q+G7rOG7lkfhu6vhuqrhu7nhuqrhu6vhuqjDgUzhu6vigJPhu6tSRknhu6tS4buOR+G7q+G7rOG7lkfhu6vhuqjDgUzhu6tSRuG7puG7q1JGw4Dhu6tM4buEw5RH4burTEbhurRL4burTEbhu7nhu57hu6tKw4Hhuqrhu6tQ4bu3TOG7hOG7q+G7rOG7lkfhu6vhuqhH4bu34burSk1M4burTEbhuqThu57hu6tM4buETcOBR+G7q0tB4bur4bqow4FM4burS+G7t0zhu4Thu6tSRkRN4bur4busw4py4bur4bqzVUfhu6tSRuG7lEvhu6vhuqrDmeG7t+G7q+G6qEfhu7fhu6vhu6zhu5ZH4burSsOB4bqq4burUOG7t0zhu4Thu6tM4buEU1fhurpM4bur4busw5Lhu6vhu6BT4bq+TOG7q+G7rEFN4burTEbhu7dT4burUkbhuqRS4burQ1RM4buE4burSkHhu6vhuqpG4bqyTOG7q+G7uUfhu6vhuqrDmeG7t+G7q+G6pkvhu6tSRuG7qOG6qnHhu6tC4buG4bur4bueRsOAR+G7q0pBS+G7q0vhu5BS4burRuG7lEfhu6vhuqrDgUzhu6vhuqrDleG6quG7q0vhu5ZH4burQ+G6oOG7q1JGw6hLcsO6L+G7nsO5w7rhu57hu6vhuqpK4bu3UVHhu5fhu6nhu54+TUJX4bupw7lvxq/hu7fhu6vhuqpGw4FL4bur4bqqw5Xhuqrhu6vhu6zhu5ZH4bur4bqow4FMceG7q1JGSeG7q0vhu5BS4burQ+G7mlLhu6tRTkzhu4Thu6vhurJL4burQuG7kEfhu6tS4buWR+G7q8SoRkfhurxM4bur4bqow4FM4burUuG7jkfhu6vhu4RH4bqkUuG7q0zDgFfhu6tS4bumTOG7hOG7q0zhu4Thu6bGoEdx4bur4bqqw5Xhuqrhu6vhuqhH4bu34burSsOBTOG7hOG7q+G7oFPDgUzhu4Thu6tSU0zhu4Thu6tSTkThu6tQ4bu34burTOG7hE1BR3Lhu6vhu4Xhu7fhu6tKQeG7q0xGQeG7q+G7t0xG4bure1Phu6tmxahS4burUlBNTOG7hOG7q1ZOS+G7q+G7rMav4bu34burUuG6pFPhu6tD4bum4bua4bqq4bur4buER0FM4burxKjhu7ctUOG7ty1NLcSoROG7q0vhu5ZHceG7q0tB4burUuG7jkfhu6vhu6BT4bq6TOG7q+G6qkbhu6bhu7fhu6tMTkfhu6vhu6zhu5ZH4bur4bqow4FM4burSkHhu6tSw5VH4burTEFN4burUeG7t1Phu6tC4bqiS+G7q+G6qkbEkEzhu6tQ4bum4buaU3Hhu6vhu7dMRuG7q3tT4burZsWoUuG7q+G6quG7pEzhu4Thu6vigJzhu55Gw5rhuqrhu6vhu6zDmuKAneG7q0ZBTOG7hOG7q1ZOS+G7q0LhuqJL4bur4bqow4BX4bur4bqoQUdyw7ov4buew7nDuuG7nuG7q+G6qkrhu7dRUeG7l+G7qeG7nuG7tlNSRk1Q4bupw7nDulFSUE1M4buEw7nhurXhu4RTV+G6ukzhu6vhu4dGTUzhu4TDui9RUlBNTOG7hMO5w7ov4buew7k=

Nguyên Phong

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]