Bộ trưởng Bộ VH,TT&DL Nguyễn Ngọc Thiện vừa ký ban hành Quyết định số 3133/QĐ- BVHTTDL về Kế hoạch của Bộ VH,TT&DL thực hiện Kết luận số 76-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XII về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33- NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Tập trung xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện

Bộ trưởng Bộ VH,TT&DL Nguyễn Ngọc Thiện vừa ký ban hành Quyết định số 3133/QĐ- BVHTTDL về Kế hoạch của Bộ VH,TT&DL thực hiện Kết luận số 76-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XII về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33- NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

Kế hoạch nhằm tiếp tục thực hiện các mục tiêu phát triển về văn hóa, gia đình, TDTT và du lịch đã được xác định tại Chương trình hành động của Bộ VH,TT&DL thực hiện Nghị quyết số 33 và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc khóa XII của Đảng.

Xác định những nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu, phân công cụ thể các nội dung, kế hoạch của Bộ VH,TT&DL nhằmtriển khai thực hiện Kết luận số 76-KL/TW ngày 4/6/2020 của Bộ Chính trị khóa XII về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33- NQ/TW về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch.

Kế hoạch nêu rõ các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu: Tăng cường công tác tuyên truyền về việc thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW và Kết luận số 76-KL/TW; Hoàn thiện thể chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về văn hóa, con người Việt Nam; Tập trung xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện; Đẩy mạnh phát triển các ngành công nghiệp văn hóa đi đôi với việc xây dựng, hoàn thiện thị trường văn hóa; Tăng cường năng lực quản lý và thực thi có hiệu quả pháp luật bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan; Chủ động hội nhập quốc tế về văn hóa, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại và truyền bá văn hóa Việt Nam ra thế giới; Tăng cường xây dựng văn hóa trong chính trị và kinh tế; Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch; Huy động các nguồn lực xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam.

Tập trung xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện

Về nhiệm vụ, giải pháp“Tập trung xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện”, Kế hoạch của Bộ VH,TT&DLnhấn mạnh: Xây dựng môi trường và đời sống văn hóa lành mạnh gắn với Phong trào TDĐKXDĐSVH; xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, phát huy những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp; tập trung hoàn thiện việc xây dựng hệ giá trị văn hóa và chuẩn mực con người Việt Nam thời kỳ CNH, HĐH và hội nhập quốc tế.

Xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, văn hóa ứng xử trong cộng đồng, gia đình... Đấutranh loại trừ cácsản phẩm văn hóa độc hại, các hành vi tiêu cực, cơ hội, vi phạm pháp luật, truyền bá tư tưởng sai trái, lối sống thực dụng, trái thuần phong mỹ tục của dân tộc, ảnh hưởng xấu đến xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam.

Tăngcường giáo dục thẩm mỹ, gắn giáo dục thể chất với giáo dục tri thức, đạo đức, lối sống, kỹ năng, ứng xử trong gia đình, cộng đồng; hình thành thói quen, kỹ năng, phương pháp đọc sách, tiếp cận và sử dụng thông tin, tri thức phục vụ học tập suốt đời của người dân, đặc biệt thanh niên, thiếu niên. Xây dựng lối sống lành mạnh, tuân thủ pháp luật, tôn trọng đạo lý Uống nước nhớ nguồn, Đền ơn đáp nghĩa, Tương thân tương ái...

Đẩy mạnh phát triển các ngành công nghiệp văn hóa

Kế hoạchcũng tập trung nêu rõ những nhiệm vụ, giải pháp nhằm đẩy mạnh phát triển các ngành công nghiệp văn hóa đi đôi với việc xây dựng, hoàn thiện thị trường văn hóa. Theo đó, đẩy mạnh truyền thông nâng cao nhận thức của các cấp, ngành và địa phương về phát triển các ngành công nghiệp văn hóa gắn liền với sự phát triển kinh tế- xã hội. Tập trung rà soát, xây dựng, bổ sung và hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển các ngành công nghiệp văn hóa; thu hút và hỗ trợ đầu tư, xây dựng các chính sách ưu đãi, đẩy mạnh tuyên truyền, xúc tiến đầu tư phát triển các ngành công nghiệp văn hóavới những lợi thế, tiềm năng sẵn có.

Bên cạnh đó, xây dựng bộ chỉ tiêu thống kế cho các ngành công nghiệp văn hóa tiến tới luật hóa công tác điều tra thống kê quốc dân hàng năm. Đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực, thúc đẩy trao đổi kiến thức, nâng cao năng lực chuyên môn, đào tạo nguồn nhân lực chuyên nghiệp cho các ngành công nghiệp văn hóa.

Tăng cường ứng dụng khoa học, kỹ thuật và công nghệ hiện đại trong sáng tạo, sản xuất, phổ biến, lưu trữ các sản phẩm văn hóa và nâng cao chất lượng dịch vụ văn hóa.

Phát triển thị trường, từng bước hình thành cộng đồng người tiêu dùng sản phẩm, dịch vụ văn hóa; Hình thành các không gian, môi trường cho các tổ chức, cá nhân trong sáng tạo, tổ chức sản xuất, cung ứng sản phẩm, dịch vụ văn hóa; Tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài nước tìm hiểu và tham giathị trườngvăn hóa, xúc tiến các hoạt động đầu tư cho văn hóa; thực thi các quy định pháp luật về quyền tác giả và các quyền liên quan.

“Tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt”, Kế hoạch nhấn mạnh.

Tăng cường xây dựng văn hóa trong chính trị và kinh tế

Về nhiệm vụ, giải pháp này, nội dung kế hoạch nêu: Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động giáo dục tư tưởng và đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Thựchiện nghiêm các quy định về nêu gương đối với cán bộ, đảng viên, nhất là với cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu các tổ chức trong hệ thốngchính trị, đội ngũ những người làm công tác giáo dục, văn nghệ sĩ và cán bộ lãnh đạo, quản lý văn hóa, lãnh đạo doanh nghiệp.

Xây dựng văn hóa doanh nhân, văn hóa doanh nghiệp, đề cao yếu tố văn hóa và tri thức trong các sản phẩm và hoạt động kinh doanh.

Tôn vinh các doanh nghiệp, doanh nhân kinh doanh của ngành đóng góp có trách nhiệm cho cộng đồng và xã hội.

Cũng theo Kế hoạch, Bộ VH,TT&DL yêu cẩu các đơn vị thuộc Bộ, Sở VH,TT&DL, Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch, Sở VHTT, Sở Du lịch các tỉnh, thành trực thuộc TƯ... xây dựng kế hoạch, chương trình và giải pháp thích hợp, huy động các nguồn lực xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam, đặc biệt các nguồn lực địa phương, tại chỗ.

Báo Văn hóa


Báo Văn hóa

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]