(vhds.baothanhhoa.vn) - Để việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng lan tỏa, thấm sâu trong mọi tầng lớp Nhân dân, các địa phương, đơn vị, các cá nhân đã và đang có những cách làm hay, sáng tạo tiếp tục nhân lên những tấm gương, việc làm tốt đẹp trong đời sống xã hội. Báo Thanh Hóa cuối tuần đã phỏng vấn các đồng chí: Lê Văn Châu, Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh đoàn Thanh Hóa; Phạm Thị Hường, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Hậu Lộc; Triệu Văn Cấu, điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác ở bản Hạ Sơn, xã Pù Nhi, huyện Mường Lát về chủ đề trên.

Tiếp tục lan tỏa học và làm theo gương Bác

Để việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng lan tỏa, thấm sâu trong mọi tầng lớp Nhân dân, các địa phương, đơn vị, các cá nhân đã và đang có những cách làm hay, sáng tạo tiếp tục nhân lên những tấm gương, việc làm tốt đẹp trong đời sống xã hội. Báo Thanh Hóa cuối tuần đã phỏng vấn các đồng chí: Lê Văn Châu, Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh đoàn Thanh Hóa; Phạm Thị Hường, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Hậu Lộc; Triệu Văn Cấu, điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác ở bản Hạ Sơn, xã Pù Nhi, huyện Mường Lát về chủ đề trên.

Đồng chí Lê Văn Châu: Phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ Thanh Hóa, góp phần xây dựng quê hương, đất nước giàu mạnh

Tiếp tục lan tỏa học và làm theo gương Bác

PV: Xin đồng chí cho biết những kết quả đạt được của tuổi trẻ Thanh Hóa sau 3 năm thực hiện Kết luận số 01 về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”?.

Đồng chí Lê Văn Châu: Sinh thời Bác Hồ luôn đặt niềm tin vào thế hệ thanh niên. Bác từng nói: “Đoàn viên và thanh niên ta nói chung là tốt, mọi việc đều hăng hái xung phong, không ngại khó khăn, có chí tiến thủ...”. Giữ vững niềm tin của Bác, của lớp lớp cha anh, thế hệ trẻ hôm nay luôn trân trọng, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, vững tin vào sự nghiệp lãnh đạo của Đảng, nêu cao tinh thần yêu nước, ra sức cống hiến xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước. Hiện nay, toàn tỉnh có hơn 1 triệu thanh niên, 535.000 đoàn viên thanh niên (ĐVTN) được tập hợp trong tổ chức đoàn, hội. Thông qua các phong trào, chương trình hành động, ĐVTN đã nâng cao nhận thức về tư tưởng, đạo đức, bản lĩnh chính trị; ý thức trách nhiệm, nghĩa vụ của bản thân đối với xã hội được nâng lên. Đặc biệt thông qua các phong trào của đoàn, hội đã tạo môi trường thuận lợi để cán bộ trẻ, ĐVTN trải nghiệm, tự rèn luyện, phấn đấu, trưởng thành, bổ sung lực lượng trẻ cho Đảng, hệ thống chính trị. Từ đó ngày càng xuất hiện nhiều tấm gương là ĐVTN tiêu biểu trên các lĩnh vực của đời sống xã hội.

PV: Để việc học và làm theo Bác tiếp tục thấm sâu, lan tỏa trong thế hệ trẻ, nhất là ĐVTN, Tỉnh đoàn Thanh Hóa đã và đang đề ra các chương trình, giải pháp trọng tâm nào, thưa đồng chí?.

Đồng chí Lê Văn Châu: Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã và đang đề ra các chương trình, giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm triển khai sâu rộng trong các cấp bộ đoàn, hội như: Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị. Kiên trì xây dựng, triển khai chuyên đề học tập hằng năm, phù hợp với từng đối tượng cán bộ, ĐVTN. Tổ chức cho cán bộ, ĐVTN đăng ký các nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nhân rộng các hình thức thi, tìm hiểu về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, về Đảng Cộng sản Việt Nam, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Cùng với đó, triển khai có hiệu quả các phong trào: “Học sinh 3 tốt”; “Sinh viên 5 tốt”; “Học sinh 3 rèn luyện”; cuộc vận động “Xây dựng hình ảnh đẹp của thanh niên Thanh Hóa trong thời kỳ mới"; “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp”. Quan tâm phát hiện những tấm gương người tốt việc tốt, điển hình thanh, thiếu niên tiên tiến làm theo lời Bác để tôn vinh, biểu dương, khen thưởng. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh các phong trào hành động cách mạng phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của thanh niên trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tổ chức thực hiện có hiệu quả các chương trình đồng hành khơi dậy tinh thần đổi mới sáng tạo, khát khao khởi nghiệp, lập nghiệp của thanh niên.

Đồng chí Phạm Thị Hường: Tiếp tục đổi mới hình thức, phương pháp tuyên truyền việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW

Tiếp tục lan tỏa học và làm theo gương Bác

PV: Qua 3 năm tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị, đã tạo nên những chuyển biến tích cực như thế nào trên địa bàn huyện Hậu Lộc, thưa đồng chí?.

Đồng chí Phạm Thị Hường: Qua 3 năm triển khai, thực hiện Kết luận số 01, việc học và làm theo Bác đã trở thành việc làm tự giác, thường xuyên của đa số cán bộ, đảng viên và đang lan tỏa mạnh mẽ từ trong Đảng, đến các tổ chức chính trị - xã hội và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn huyện Hậu Lộc. Qua đó, xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu, với những cách làm hay, sáng tạo cả trong “học tập” và “làm theo” Bác, bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả. Phát huy dân chủ, tôn trọng Nhân dân, thi đua lao động sản xuất, thực hành tiết kiệm, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị địa phương, cơ quan, đơn vị vững mạnh.

PV: Nhằm tiếp tục lan tỏa việc học và làm theo Bác, huyện Hậu Lộc đã và đang đề ra các giải pháp như thế nào?.

Đồng chí Phạm Thị Hường: Cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị, các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn huyện đã và đang tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nội dung nêu trong Kết luận số 01, Kế hoạch số 101-KH/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy Hậu Lộc gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), Kết luận số 21-KL/TW và các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; làm cho việc “nêu gương” trở thành hành động tích cực, tự giác, thường xuyên của cán bộ, đảng viên. Tiếp tục đổi mới hình thức, phương pháp tuyên truyền việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW; nâng cao chất lượng việc đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt định kỳ ở các chi bộ, đảng bộ cơ sở. Đẩy mạnh công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên và thế hệ trẻ gắn với phong trào xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu và các danh hiệu kiểu mẫu tại các xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện. Các cấp ủy đảng, chính quyền, các địa phương, cơ quan, đơn vị và cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt, người đứng đầu các cấp trong toàn huyện xây dựng chương trình, kế hoạch hành động, đăng ký làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao; giải quyết, xử lý các vấn đề nổi cộm, bức xúc của Nhân dân, phấn đấu hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, xây dựng quê hương Hậu Lộc trở thành huyện nông thôn mới và sớm trở thành huyện khá của tỉnh.

Đồng chí Triệu Văn Cấu: Mỗi người đều học và làm theo Bác từ những điều giản dị

Tiếp tục lan tỏa học và làm theo gương Bác

PV: Là tấm gương điển hình về học và làm theo Bác của huyện Mường Lát, xin đồng chí chia sẻ về những suy nghĩ và những việc mình đã làm?.

Đồng chí Triệu Văn Cấu: Bản Hạ Sơn, xã Pù Nhi, huyện Mường Lát, nơi tôi sinh sống đang còn nhiều khó khăn, vì vậy bản thân tôi luôn tích cực tuyên truyền cho bà con Nhân dân về các chủ trương, đường lối, chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước, gương mẫu trong phong trào thi đua phát triển sản xuất; luôn quan tâm đến đời sống bà con Nhân dân trong bản, nhất là các hộ có hoàn cảnh khó khăn, hộ già neo đơn, vận động bà con tham gia giúp đỡ các hộ không có khả năng lao động, hoặc gia đình bệnh tật đau ốm. Đồng thời, cùng với Nhân dân tích cực lao động sáng tạo xây dựng nông thôn mới, xây dựng gia đình văn minh, hạnh phúc, các phong trào thi đua, phát triển kinh tế gia đình. Phát huy trách nhiệm của một đảng viên trẻ, tôi luôn tham gia góp ý kiến trong các hội nghị của bản cũng như tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc Dao xóa bỏ các hủ tục, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc. Tôi đã tham gia các buổi hòa giải mâu thuẫn tại bản và được bà con tin tưởng, quý mến. Theo tôi, việc học và làm theo Bác không phải ở đâu xa, mà bắt đầu từ những điều giản dị, việc làm hàng ngày trong gia đình và hướng đến cộng đồng dân cư nơi mình sinh sống.

Ngọc Huấn (thực hiện) {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]