(vhds.baothanhhoa.vn) - Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu luôn dành cho Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa tình cảm, sự quan tâm đặc biệt. Người đã về thăm Thanh Hóa 4 lần và nhiều lần gửi thư động viên, thăm hỏi, biểu dương những thành tích của Đảng bộ và Nhân dân Thanh Hóa trong kháng chiến, kiến quốc. Tình cảm của Bác đã trở thành nguồn động viên, cổ vũ quan trọng để cán bộ, Nhân dân trong tỉnh nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, quyết tâm đưa “Tỉnh Thanh Hóa phải trở nên một tỉnh kiểu mẫu” như sinh thời Bác Hồ kính yêu từng căn dặn.
SOG7tExKw5kmw5Q3N0XEqDThu7fhu7Y4JsWoxKhJ4bq0Vko6IuG7tkrhu7Lhu7Thu7ZK4bukUTlKw5nhu7RQOkpx4buyw6Mw4bu2SC/hu7RMSUg0SsOZJsOUNzdFxKg04buTxajDlOG7pMSoSeG7teG7tjrhu7RKOOG7tDDhu7bhu4ZK4buL4bu04bqhSjgjw5nhu7RK4buTe0rhu4vhu7Thu7hKcOG7tjrhu7RKKuG7uDrhu7RK4bqn4busOUomOTw6SuG7pOG7kjrhu7RKw5nhu7Q7SsSp4buUOuG7skrDmn3hu4ZKw5nhu7Thu7g64bu0SjU54bqnVjpK4bq14buSSnHhu7RQOkrhu6RQOkrDmeG7kMOZSuG7pFA6Sjh9w5lKOD064bu0SuG7t+G7tMOUOuG7tErhu5Msw5RKOEA64bu0SsOZ4buUP+G7hko34bqxSjU5w5Q6SjhQP0rhu6bhu6LDmUrDmuG7tlc44buCSnHhu7LDozDhu7ZK4bum4buWSuG6tVZKOOG7tMagP0rhu7fhu7TDlDrhu7RK4buTLMOUSk9KJlI6SuG6teG7kko64bu04bu2VjlKJlI6SuG7suG6t+G7tko44bu0w6NK4bumfTrhu7JK4bq14bu24busOuG7hko44bu0xqA/SuG7tCjhu7bhu4ZKw5rhu7ZYOUrhu6TDoyI64buySjrhu7ThurM64buySjjhu7Thu5I64bu0Sjjhu7jDmeG7tErDmeG6ocOUSsSp4buUOuG7skrDmn1K4bq14buSSnHhu7RQOkrhu6RQOkrhu7fhu7TDlDrhu7RK4buTLMOUSjg2Ozrhu7JKKuG7tOG7kDrhu7JKw5nhu7Thu7bhu6464buGSirhu7bhu646SjU5PsOZ4buCSuG7t0A64bu0SsOZ4buUP0rDmeG6ocOUSsOs4buQw5lK4bum4buWSjg2Mko44bu04buSOuG7tEo64buyOXs6SuG7pn064buySuG6teG7tuG7rDrhu4ZKw5lbSuG6teG6o0o1OcOUOko4NiE64buySuG7plhKw5nhu5A6SsOafeG7hkpx4bu0UDpK4bukUDpKODY7OuG7sko4PTrhu7RKOl1KJuG6scOZSuG6tcOjMThKNTnDlEo/IeG7tkoq4bu0LEoq4bu0xqA64buGSuG7piw64buySuG7siw0SuG6pcSDOuG7skrhu6bhu5A64buySuG6teG7kjtKN+G6sUo64buy4bu04bu2VzRK4bqlUOG6p0rhu6ThurE64buySuG6teG7kkrDmuG7lDtK4bq1V0rhu7dbSjU5PsOZ4buGSjU54bqn4buuOEo4UD9K4bumw6PDlErigJzhu7c9OuG7tErhu7fhu7TDlDrhu7RK4buTLMOUSjThu7Thu5Thu7ZKODYySjrhu6w6Sj99OEo4PTrhu7RKKuG7tlg5Sj9VOeKAnUo64bu0w6NKN+G7tjrhu7RKOOG7tDDhu7ZKw6zhu5DDmUrhu5N7Sirhu7g64bu0SuG6p+G7rDlKOOG6rzrhu7JKw5nGoDpK4buk4buiOuG7gkgvNElINErDmSbDlDc3RcSoNOG7i8OUNDjhu7Y7OsSoSUjhu7Y/4buySsOZJsOUNzdFxKjhu6Q44bu0OT/Dmkrhu7bhu4vFqDo4xag2xKhKNzjhuqcmxahFxKjDouG7tuG7pDjhu7Thur5K4buMS0s04bql4buASuG7tMWo4bu24buy4bu0OOG6vkpP4buOTDThuqXhu4DEqEo3NsOZRcSoLy/DmeG7pDrhu4LDmsOUOzjhu7TDlDrhu7Thu7Q7w5Thu4LhurU6L+G7pMWoNyo4OzQvOsWow6I3L01OTUsvTOG7jOG7jOG7pE9L4buOT+G7jkxPOMOSTUtPSyZL4buCJTThu7LDijZFT+G7jk/EqErDlCY4RcSo4bq0Vko6IuG7tkrhu7Lhu7Thu7ZK4bukUTlKw5nhu7RQOkpx4buyw6Mw4bu2xKhKw6Lhu7bhu6Q44bu0RcSo4buMS0vEqErhu7TFqOG7tuG7suG7tDhFxKhP4buOTMSoSi9J4buhIDRKw5p74bu2SuG7pMOjMzrhu7JK4bumPuG7tko4w6MxOuG7skoq4buuOEo64buYNErhu6bhu5Q64buySirhu7Qsw5RKTC1NS01OSuG7tDnhuqdXOkrEqTw64buySuG7tSI6Sjjhu7TDlD9KNTnDlDpKOOG7tOG6scOZSjjhu65K4bumI8OUSuG7puG7tlg/SiYjw5nhu7RKN+G6t0rhurXhu5JKOOG7tOG7mjrhu7JKw5nhu5Q64bu0SuG7s+G6rzrhu7JK4bu34bu0PDrhu7Lhu4JILzRJSDRKw5kmw5Q3N0XEqDTDrDvhu6ThuqfEqElINzg2Ozrhu7JJ4oCccSLhu7ZKNuG6rzrhu7JKOOG7tDw64buySsOZOzpK4buk4bqxOuG7sko4w6MxOuG7skrhu6bhu5Lhu7ZKw6zhu5DDmeKAnUgvNzg2Ozrhu7JJSC80SUg0SsOZJsOUNzdFxKg0w6w74buk4bqnxKhJ4bu34bu04buQOuG7skrDk0om4buY4bu2SuG6tVZKODY7OuG7sko64bu04bqzOuG7skrhuqVhw5lKw5nhu5Q/Sjjhu7RTOErhu6bhu6LDmUrDmuG7tlc4Sjrhu7RQOkrhu6QjNEoqYko64bu2Vz9KTE5OSjrGoD9KOuG7suG7kuG6p0o34bu2OuG7tErDmeG6ocOUSuG7i+G7tOG6oUo4I8OZ4bu0SuG7k3tK4buL4bu04bu4SnDhu7Y64bu0SkZMw5Utw5MtTOG7jsOVS0otSkzDlS3Dky1NS01OR+G7gkpx4bu04bqzOuG7sko64buy4buS4bqnSjjhu7Thu5A64buySsOTSiYjw5nhu7RKN+G6t+G7hkrhu6bhu646Sjjhu7TGoD9KOuG7tOG6szrhu7JKOiLhu7ZK4bu2Okrhu6RROUrDmeG7tFA6SnHhu7LDozDhu7ZK4bq1Vko44bu0xqA/SuG7t+G7tMOUOuG7tErhu5Msw5Thu4ZKw5nhu5I64buySjjhu7Thu6w/Sjjhu7TDoyI64buySjrhu7Qg4buGSirhu7g64bu0SuG6p+G7rDlK4bq1I0rDmeG7tMOUSuG7suG7tuG7kkrhu6RQOko4fcOZSi1KJuG7ljrhu7RKOMOgSuG6tSRK4bum4buY4bu2SsOZ4bqhw5RK4bukUDpKOH3DmUrhurThu7ZXOEpxw5Q/4buGSjrhu7Thu5rDmUo64bu0IErDmeG7kMOZSjjhu7Thu65K4bu0V0rhu7Q8P0o6w5ThuqdK4bq1Vko4NjnhuqdWOko44bu0Pjrhu7Lhu4ZKOuG7tlY/SjjhurFK4bu04buSO0rDmeG6ocOUSjU54busSuG7tMOjIjrhu7JKKuG7tOG7tkrhu6bDozHDmUrDrOG7kMOZSk9KJlI6SuG6tVZKOOG7tMagP+G7gkgvNElINErDmSbDlDc3RcSoNMOsO+G7pOG6p8SoSeG7i+G7tGE64buySjg84bu2SuG6tVZKOOG7tMagP0rhu6Yjw5RK4bum4bu2WD9KJiPDmeG7tEo34bq3SuG6teG7kko44bu04buaOuG7skrDmeG7lDrhu7RK4buz4bqvOuG7skrhu7fhu7Q8OuG7suG7hko44bu0I0o4NlE6SuG7s+G6rzrhu7JK4bu34bu0PDrhu7Lhu4ZK4bu0OeG6p1c6SsSpPDrhu7JK4bu1Ijrhu4ZKOiLhu7ZKw6zhu5DDmUrhu5N7SuG7pOG6rzrhu7JKw5nhu7RQOkoq4bu04bu2SiZSOkrhu6ZSOUo44bu24busOkrhurVWSjjhu7TGoD9K4bu34bu0w5Q64bu0SuG7kyzDlEpGTUstTS1Mw5VP4buMR+G7gkrhu4vhu5DDmeG7tEo4Njk64buySjhQP0rhu7d5SuG7t+G7tMOUOuG7tErhu5Msw5RKw5nhu7Q9Sirhu7Q74buUOuG7skrhu7QiOkrDkyo/4buGSuG7pOG7tko44bu4w5nhu7RKOuG7nD9KODbhu6w6SuG7pOG7luG6p0p54bu0w6MxOuG7skrhu6EkOuG7tEo4JDrhu7RKJuG7ojrhu7JKw5rhu6w6SsO9OT7DmUomfUpP4buMSjhRNEo6UzRKOuG7ssOjMOG7tkrhuqXFqEo1OcOUSibhu5jhu7bhu4ZK4bq1IOG7tkoq4bu0PDrhu7JK4buy4bu2w5Q6SuG6pcOUOuG7tOG7hko64bu04bqzOuG7skrDmlPDmUrhu6bhu5BKP+G7kDhKNsOjMeG7tkom4busOkrEqeG7kuG7tko4w6MyOuG7sko64bu2Vz9K4buL4bu04bqhSjgjw5nhu7RK4buTe0rhu4vhu7Thu7hKcOG7tjrhu7Thu4JK4buJw6Mg4bu2SsOZ4bu0UDpKOmHhu7ZKJuG7kko64bu04buSSsOa4bu2w5RKJuG7tlc4SjckSuKAk0o6IuG7tkrhu6ZQ4bqnSuG7suG7tOG7tkrhu6TDlDrhu7RKOOG7rDpKODlb4bu2SsOZ4buQw5lKJuG7tlc4SjckSsOZ4bqhw5RKNTnhu6xK4bu0w6MiOuG7skrEqTw64buySuG7tSI6SuG7puG7lkrhu7ThuqdKN+G7tjrhu7RKODY7OuG7skrhu7TDlOG7tkrDmTl9w5lKKuG7tOG7kDrhu7JKw5nhu7Thu7bhu646SuG6tSRK4bum4buY4bu2SsOZ4bqhw5RK4bukUDpKOH3DmeG7gkrEqeG7rjpKOOG7tMagP0o64bu04buSSjg2OeG6p1Y6Sjjhu7Q+OuG7sko6IuG7tkomw6M5SuG7suG7tuG6s0rDmeG7kMOZSuG7tEA64bu0SuG7lDrhu7Thu4ZK4bu04bu2VzpK4bq1Uzjhu4ZKOMOjSibhu7ZXOUo1OeG6rUrhurVWSjU54buQSjg2QDrhu7RK4bu0QDrhu7RKOOG7tOG7kjrhu7Thu4ZKNOG7tOG7kDhKODbhu7ZYOkrDmeG6ocOUSuG6tcOhOuG7skrhu6ZROOG7hkrDmTs6Sjrhu7LDozDhu7ZKxKk8OuG7skrhu7UiOuG7gkrDvTnDlEo34bqxSjjhu7Q54bqn4buuOEo/4bu2OuG7tErDmeG6ocOUSsOZ4buQOkrDmn1Kw5nhu7Q54bqn4busOko/PDrhu4ZKKuG7tOG7kMOZ4bu0Sjjhu7TDlD9KNTnDlDpKKuG7tDw64buySsOZ4bu0PUrDmSxKw5nhu5Dhu7ZKOuG7tEA6Sirhu7Thu5Dhu7ZKNTnhu5A44buGSj/hu5JKw5kuOkoq4bu04buaw5lK4buy4bu04bu2SsOa4bu24buuOErDmsOUO0rDmVA5SsOZ4bu0OeG6p1c6Sjrhu7QoSuG7plhKNnvhu7ZKw5nhu5I64buySsOZ4buUP0o44bu0UeG6p0o44bu04bu24busOuG7skom4bu24busOuG7suG7hkrhuqVhw5lK4bumfTrhu7JKKuG7tOG7tkrhu6bDozHDmUrDmuG7tuG7rjhK4bq1IOG7tko4Uj9KOuG7tEA6SsOZ4bu04bu24buuOkomw6Mxw5lK4bq1Vkrhu6ZROErhurXhu5JKOuG7ssOjMOG7tkrhuqXEg0rhu7fhu7TDlDrhu7Thu4ZK4buL4bu04bqhSjgjw5nhu7RK4buTe0rhu4vhu7Thu7hKcOG7tjrhu7RK4bum4buWSuG6tcOjMThKOmHhu7bhu4ZKw5rGoDrhu7JKNuG6rzrhu7JKOOG6r0rDmeG7tOG7tuG7rjpKKuG7tDlK4bq04bu2VzhKw6zhu5rDmUrhurVWSjjhu7TGoD9K4bumezrhu7JKw5rhu5I74buGSuG7pns64buySsOZ4bu04bu4Sjg9OuG7tErhu7fhu7TDlDrhu7Thu4JKceG7ssOjMOG7tkrhu6bhu5ZKw5nhu7QhOkrhu7Phuq864buySuG7t+G7tDw64buySibhu5JK4bum4bu2WD9K4bum4buuOkrhu6ZSOUo44bu24busOkrhu6ZYSuG7suG7ojRK4buyM+G7hko6LOG7tkrDmeG7tDnhuqdXOkrhurUg4bu2SsOZ4buQOkrDmn1Kw5nhu7ThuqFKw5nhu7Q+OErDmeG6ocOUSjg9OuG7tErhurVWSjrhu7ThurM64buySuG7psSDw5lKOOG7uDrhu7RKw5nhuqHDlEo64buyw6Mw4bu2SsOZ4buQOkrDmn1Kw5nhu5DDmeG7tEo/4buYOuG7suG7hkrhurVWSuG7psOjMDrhu7JKJj7hu7bhu4ZKw5nhu7ThuqFKODbDoyI64buySirhu7Thu5A64buySsOZ4bu04bu24buuOkrDmeG6ocOUSsSp4buUOuG7skrhurXhu5JK4buL4bu04bu4OuG7tEo04bu04bqh4buCSuG7i+G6ozrhu7JKODY7OuG7skomUjpK4bq1Vko44bu0xqA/Sjrhu5Lhuqfhu4ZKw6zhu5DDmUrhu7Lhurfhu7ZK4buy4buaP0o64bu2Vj9KOOG7tjpK4bq14buSSjfhurFKKuG6qUrhurUhOuG7skomIDpKJsOUO0rhu6Y+4bu2SuG6tSDhu7ZKOD064bu0SuG7t+G7tMOUOuG7tErhu5Msw5Thu4JKceG7tOG6szrhu7JKOEA64bu0SsOZ4buUP0o3UDlKOuG7ojrhu7Lhu4ZKJjDhu7ZKw5nhu7Q9SsOa4buUO0pQOkrDmVI6SuG6teG7kko64bu04bqzOuG7skomMOG7tkrDmcagOkrhu6Thu6I6SsOZ4bqhw5RKw6zhu5DDmUomOTw6Sirhu7Thu5rDmUrhu7Lhu7Thu7ZKODY7OuG7sko4UD9KODbhu7hKw5nhuqHDlEo/XeG7tko64buyw6Mw4bu2SuG7pFA6SjU54busSuG7tMOjIjrhu7JKxKk8OuG7skrhu7UiOko6LOG7tko24bu24busOuG7suG7hkrhu7fhu7TDlDrhu7RK4buTLMOUSjos4bu2SsOZ4bu0OTrhu7Lhu4ZKODYySjjhu7Thu5I64bu0SuG7pn064buySibhurHDmUo4O0omIDpK4bumWErDmeG7kMOZSjhSOuG7skomIDRKw5nhu5A6SsOafeG7hkpx4bu0UDpK4bukUDpKOD064bu0SuG7t+G7tMOUOuG7tErhu7TGoDrhu7JK4bu04buQ4bu24buGSjjhu7jDmeG7tErDmeG6scOZ4buGSjpdSibhurHDmUrhu7Thu644Sj9AOuG7tEo4Njs64buySibDlDtK4bumfTrhu7Lhu4ZKN+G7lDpK4bqlOVE44buGSuG6pVDhuqdK4buk4bqxOuG7sko1OeG7rErhu7TDoyI64buy4buCSC80SUg0SsOZJsOUNzdFxKg0w6w74buk4bqnxKhJSDc4Njs64buySeG7tVI/SuG7tSI6SuG7tjpK4bukUTlKw5nhu7RQOkpx4buyw6Mw4bu2SC83ODY7OuG7sklILzRJSDRKw5kmw5Q3N0XEqDTDrDvhu6ThuqfEqEnhurRWSuG6tSDhu7ZKOOG7tOG7kjrhu7RKNOG7tD5Kw5rhu7ZYOkrhu7VSP0rhu7UiOkrhuqXhu7Y64bu0SuG7puG7qDRK4bq14buSSjrGoDrhu7JK4bumfTrhu7Lhu4ZK4bu0QDrhu7RK4buUOuG7tErDrOG7kMOZSuG7k3tKKsavO0omw6Mg4bu24buGSuG7puG7kDrhu7RKw5nhu5BKw5nDoTrhu7JKOuG7ssOjSuG7pFA64buGSuG7pOG6rzrhu7JKw5nhu7RQOuG7hko64buy4bu0PUo64buyIuG7tko44buY4bu2SuG7plY6SuG7izxK4bu34bu24busOuKApko/4buW4bu2Sirhu7Thu5rDmUrhu7Lhu7Thu7ZKODY7OuG7sko44bu2P0rDmeG6ocOUSj9d4bu2Sjrhu7LDozDhu7ZK4bukUDrhu4JK4buhUjpKOOG7tMSDSk5K4bq1Vko44bu0xqA/SuG7t+G7tMOUOuG7tErhu5Msw5Thu4ZKw6zhu5DDmUrhu6bhu5ZK4bum4buuOko44bu0xqA/SuG7tVI/SuG7tSI6Sjjhuq9KOuG7suG7kuG6p0pM4buMSuG7puG7rjpKTMOVLeG7jC1Mw5XDkkvhu4JK4bu3Njs64buySjjhu7Qw4bu2SuG7suG7tsOUOkoySuG7plDhuqfhu4ZKw6zhu5DDmUrhu6bhu5ZKOuG7tFM6SuG7piM64bu0Sjjhu7ZWP0o6xqA64buy4buGSiYx4bu2Sjjhu7Thu65Kw5nhuqHDlErhu7VSP0rhu7UiOuG7hkrhu6Z9OuG7skrhurXhu7bhu6w64buGSsOZxqA6SuG7pOG7ojpKOuG7ssOjMOG7tkrhu6RQOko6IuG7tkrhu6ZQ4bqnSuG7tOG7luG6p0o2w5RKN8SDw5lKOOG7tOG7tkrhu6Y5w5RKJsOUO0rhu6Z9OuG7suG7hko34buUOkrhuqU5UTjhu4ZKw5nhu7Thu7bhu646SuG7plE54buGSuG7tOG7luG6p0rhurXhurM64buySjjhu7Y6SuG6teG7kjtKOMOjIjrhu7JKJsOU4bu2SjjDoyLhu7ZKN+G7kDrhu7JKw5nhuqHDlErhu6RQOko4fcOZ4buCSC80SUg0SsOZJsOUNzdFxKg0w6w74buk4bqnxKhJ4bu34bu04bqxw5lK4bu04bu2VzpKJjDhu7ZK4buk4buY4bqnSsOZ4bqhw5RKceG7ssOjMOG7tuG7hko64bu04bqzOuG7sko6xqA/SjU5w5RKceG7tFA6SuG7pFA6SuG7t3lK4bu1Uj9K4bu1IjpK4bum4buWSuG6teG7kkrhu6bDlDrhu7JKOFM6SuG7pMOgOuG7sko44bu2Vj9KOsagOuG7suG7hko44bu04buuSj/hu5g64bu04buGSsOZ4bu0OTrhu7JKOMOU4bqnSuG7siw0SjfEg8OZSuG6pVDhuqdK4buk4bqxOuG7sko44bu04buSOuG7tEo04bu0Pko64buy4buS4bqnSsOZ4buSOuG7sko04bu04buQOEo4NuG7tlg64buGSjrGoDrhu7JK4bumfTrhu7Lhu4JK4buTIcOZSuG6teG7kkom4buSP0o44bu0xag7SsOs4buQw5nhu4ZKOuG7tOG7tlY5SsOZIko1OcOUOuG7hkrhu6YiOkrhurUj4buGSjg2w6MwOuG7skrhu7Qhw5lKODY7OuG7sko44bu04buSOuG7tEo04bu0Pkrhu6bhu5ZKw5ksSsOZ4buQw5lK4bu0QDrhu7RKOOG7tMSDw5lKODbhu7ZYOkoq4bu0w5Thu7ZK4bumw5RK4buk4buYOuG7suG7hko04bu0Ozrhu7JKNOG7tGHhu4ZKOOG7tDlK4bu0YThK4bumPDrhu7JK4bum4buUO0rDmeG7kDpKw5p94buGSuG7puG7lDrhu7JK4bq14bu24busOuG7hkrhu6Y74buSOkrhurXhu7bhu6w64buGSuG7tH3hu7ZK4bq14bu24busOkrhurXhu5JKw5nhu5DDmUo4Ujrhu7JKJiA0SnHhu7RQOkrhu6RQOko4NuG7rDpK4bumI8OUSsOa4buSOko44bu4w5nhu7RKw5nhurHDmUo44bu04bqxw5lK4bu04bu2Vzrhu4JK4bu34bqvSuG7pixK4bum4buWSjjhu5g7SuG7psOjMcOZSjfhurFKw5nhu7Q54bqnWDpKw5rhu7bhu646Sjg2Ozrhu7JKOuG7tFM6Sjjhu7TEg8OZ4buGSuG7tOG7kjrhu7RK4bumfTrhu7JKw5nhuqHDlEo4O+G7kjpKxKnhu5Q64buySsOafeG7hkrDmeG6ocOUSj9d4bu2SsOZIko1OcOUOuG7hkrhu6YiOkrhurUj4buGSjg2w6MwOuG7skrhu7Qhw5nhu4ZKP13hu7ZKw5nhu5A6SsOafeG7hkrhu6bhu5Q64buySuG6teG7tuG7rDrhu4ZKw5k8OuG7skrDmeG7tMSDw5nhu4ZK4bq14bu24busOkrDmeG7tMSDw5lK4bq14buSSsOZ4buQw5lKOFI64buySiYgNEpx4bu0UDpK4bukUDpKODY7OuG7skrhu7Qhw5lKOFM0SuG6teG7kkom4buSP0o44bu0xag7SjjDo0o4w6MyOuG7suG7hkrhu6bhu5g7SuG7psSDw5nhu4ZKNOG7tDs64buySsOZ4buQw5nhu7RK4buTe0rhu4vhu7Thu7hKcOG7tjrhu7Thu4ZK4buyLDRKNOG7tFI6Sjjhu7jDmeG7tErDmeG6scOZ4buGSjg24bqxw5lKOOG7tuG7rjRK4bq14buSO0rhurXhu7ZXw5lKOOG7tOG6scOZSuG7tOG7tlc6Sjjhu7Thu5o64buySiYx4bu2SsOZ4buQw5lKP8Ogw5lKOOG7tuG7rDnhu4ZKOuG7tOG7tlc/SuG6tcOgSjThu7Thu5A4Sjg24bu2WDpKKuG7tjrhu7RKOOG7rkotSuG6peG7lkrhu7R94bu24buGSuG7puG7lD9Kw5rhu5Q7SjU5PsOZSjThu7QuOuG7skotSsOUOko64bu2OuG7tErDmeG6ocOUSuG7t3lK4bu1Uj9K4bu1Ijrhu4ZKNOG7tFE6SuG7plE5SjcgP0o4NjJKOOG7tOG7kjrhu7RK4bumPEo44bu0I0rhu6Q5SiYjw5nhu7RKODYhOuG7skrhu6bhu7ZYP0o1OT7DmUrhu7Lhu7bDlOG7hko4NjJKOOG7tOG7kjrhu7RK4bum4bu2WD9K4bum4buuOko44bu04bqxw5lKN+G6sUrhu7RRNErhu6RVOuG7hko44bu0UDpKOOG7tOG7tlc64buCSC80SUg0SsOZJsOUNzdFxKg0w6w74buk4bqnxKhJ4buf4bu0OUrhu6Thu7ZKOOG7uMOZ4bu0SsOs4buQw5lK4buTe0o44buY4bu2SuG6peG7lkrhuqbhu6w6SuG7tzbDozA64buy4buGSuG7tDnhuqdXOkrhuqbhu6w6SsSpIzrhu7RKOuG7ssOU4bqnSjg2OTrhu7JKOFA/SuG6peG7luG7hkrhuqU5OuG7sko1OcOUOuG7tEom4buSSuG6pSw/Sibhu5I64buySjg2w6FKNOG7tGHhu4JK4buL4buQw5nhu7RK4bumUOG6p0rDkk1KOsagP0rDrOG7kMOZSuG7k3tK4bum4buWSuG6tVZKOOG7tMagP0rhu5MxNEo44buQw5lK4bql4buWSuG6puG7rDpK4bu3NsOjMDrhu7JKLUo64buyITpKw5kwSuG7keG7tixKxKnhu5jhu7ZKNOG7tDs64buySsOZ4bqhw5RKOD064bu0SkY64buy4buS4bqnSkxMLUxNLUzDlcOSTEfhu4JK4bq04bu2OuG7tErhu6ThurFKJuG7kkrhu6YiOkrhurUjSuG7psOjMcOZSuG7piw6SsOs4buQw5lK4buTe0rhurVWSjjhu7TGoD/hu4ZKOuG7tOG7tlY5SjrGoD9KNTnDlOG7hkrDkOG7lDrhu7JKw5p9SuG6peG7lkrhuqbhu6w6SuG7tzbDozA64buySiY5PDpKNTnDlDpKOFA/4buGSsOZ4bu0xqA/SiY7SuG7pjDhu7ZKNz464buySsOZ4bqhw5RKceG7tFA6SuG7pFA64buGSuG6pVDhuqdK4buk4bqxOuG7sko6PDrhu7JKOOG7tDw6Sj8g4bu24buGSuG7plThuqdKP+G7mDrhu7RKN+G7lDpK4bqlOVE44buGSjThu7Thu5A4Sjg24bu2WDpKKuG7tjrhu7RKOOG7ruG7hkrhuqVQ4bqnSuG7pOG6sTrhu7JK4bum4buUOuG7skrDmn1K4bq14bqzOuG7sko/4buYOuG7tOG7hkrhu7IsNEo04bu0UjpK4bqlUOG6p0rhu6ThurE64buySjU54busSuG7tMOjIjrhu7JKOuG7suG7kuG6p0rDmeG7kjrhu7JK4buy4bu24buSOUrhu6bhu6g04buCSC80SUg0SsOZJsOUNzdFxKg0w6w74buk4bqnxKhJSDc4Njs64buySeG7n+G7tDlK4bq1xqA6SuG7tCzDlEo4w6MyOuG7sko64bu2Vz9K4buL4bu04bqhSjgjw5nhu7RK4buTe0rhu4vhu7Thu7hKcOG7tjrhu7RK4buy4bu24bqzw5RKJi464buySjjhu7Thu5I64bu0SjThu7Q+SC83ODY7OuG7sklILzRJSDRKw5kmw5Q3N0XEqDTDrDvhu6ThuqfEqEnhu5/hu7Q5SuG6tcagOkrhu7Qsw5RKOMOjMjrhu7JKOuG7tlc/SuG7i+G7tOG6oUo4I8OZ4bu0SuG7k3tK4buL4bu04bu4SnDhu7Y64bu0Skbhu7d5SuG7t+G7tMOUOuG7tErhu5Msw5RHSuG6teG7kjtKOuG7tOG6szrhu7JKOuG7suG7kuG6p0o44bu04buQOuG7skrDk0o64buS4bqnSsOZLErhu6Y8OuG7skrhu6bhu5Q7SsOZ4buQw5lKOFI64buySiYgNEpx4bu0UDpK4bukUDpK4bum4buuOkrhu6RQOuG7skrhu7TDoyI64buy4buGSuG7pFA64buySuG7tDvDlEo3xag6Sjrhu7RQOkrhu6QjNEo34bu2OuG7tEo64bu0UzhKw6zhu5DDmeG7hko44bu04buaNEo6xq86SuG7tMOjIjrhu7JKOOG7tCI/SuG7pFA64buySibhu6w6SnHhu7LDozDhu7bhu4ZK4bqlYcOZSuG7pn064buySirhu7Thu7ZK4bumw6Mxw5lKOuG7suG7mj9KOuG7tEA6Sjrhu7ThurM64buySuG7tOG7tlc6SuG6tVM44buGSipiSuG6tVM4SuG7suG7mjpKJuG7tlY6SuG6tSDhu7ZKw5k5fcOZSuG7pjDhu7ZKw5nhuqHDlErDrOG7kMOZ4buGSsOaQDrhu7RK4bukI+G7hkrhu7JSOkrhu7LhuqPhu7bhu4JK4bu3eUrhu7fhu7TDlDrhu7RK4buTLMOUSkY4NsOjIMOZSuG7plDhuqdKJuG7kko44bu0I0rhuqXhu5ZK4bu34bu0w5Q64bu0SuG7kyzDlEfhu4ZK4bq14bu2OuG7tErhu6ThurHhu4ZKOOG6sUrhu7Thu5I7Sibhu5JKOiLhu7ZK4bumw6Mxw5lK4bumLDpKw6zhu5DDmUrhu5N7SuG6tVZKOOG7tMagP0omUjpKOOG7tMSDSk1K4bq14buSSjos4bu2SsOZ4bu0OeG6p1c6SuG6tSDhu7ZK4buyUjpKT+G7gktLS0rhu6bhu5jhu7ZKw5rhu7ZYOUrhurXhu5I7Sjrhu7Lhu5LhuqdKTE4tw5ItTMOVw5Phu4zhu4JILzRJSDRKw5kmw5Q3N0XEqDTDrDvhu6ThuqfEqElx4buy4buS4bqnSjrDlOG6p+G7hkrhu5/hu7Q5SuG6tcagOkrhu7Qsw5RKOMOjMjrhu7JKOuG7tlc/SuG7i+G7tOG6oUo4I8OZ4bu0SuG7k3tK4buL4bu04bu4SnDhu7Y64bu0Sibhu5JKw5k8OuG7sko4NkA64bu0SuG6tcagOkrhu7Qsw5RKw5ksSuG6rUo64buy4bu0JMOUSuG7puG7osOZSsOa4bu2VzhK4bumPuG7tkrhurUg4bu2SnHhu7RQOkrhu6RQOko4PTrhu7RK4bu34bu0w5Q64bu0SuG7kyzDlOG7gkpxIuG7tkrhu6ZQ4bqnSibDozlK4buy4bu24bqz4buGSjg2w6M64buySsOa4buS4bqnSuG7tOG7kjrhu7JKODbGoD9K4bu04bu2VzpK4bq1Uzjhu4ZK4bu0QDrhu7RK4buUOuG7tOG7hko4w6NKJuG7tlc5SuG6tVZK4bu0O+G7mDhK4bumfTrhu7JKw5nhuqHDlErhu4vhu7ThuqFKOCPDmeG7tErhu5N7SuG7i+G7tOG7uEpw4bu2OuG7tEo4Njs64buySjrhu7ThurM64buySiZSOkpx4buyw6Mw4bu2SuG6tVZKOOG7tMagP0rhurXhu5JKJuG7kj9K4bq14bu2V8OZSjjhu5jhu7ZK4bu34bu0w5Q64bu0SuG7kyzDlOG7hkrhurUg4bu2Sk1Kw5nhu7ThuqFK4bumVkrDmeG7tOG7uDrhu7Thur5Kw6zhu5DDmUrhu5N7SuG6tSDhu7ZK4bu34bu0w5Q64bu0SuG7kyzDlErhurXhu5JK4bu34bu0w5Q64bu0SuG7kyzDlEom4buSP0o44bu0xag7SiYw4bu2SsOs4buQw5nhu4JKcF3hu7ZKOsagP+G7hkrhu6bhu5ZKw5ksSuG7tOG7kjrhu7JKOuG7suG7tEA6SibDozE4Sirhu7Thu5DDmeG7tEo4Njs64buySuG6teG7kko64buyO+G7kuG7tko6w6Mgw5lKOCDhu7ZKOOG7tMOUP0o1OcOUOuG7hkrhu6RQOuG7skrhu7Q7w5Thu4ZKOOG7tOG7mjRK4bu0w6MiOuG7sko4w6MyOuG7sko64bu2Vz/hu4JKxKlQ4bqnSsOZ4bqjOuG7skrDmeG7tOG7uDrhu7RKJuG7kko/fThKODY7OuG7sko64bu04bqzOuG7skrhu6Yjw5RKw5nhu7Q9Sjfhu7Y64bu0SuG7tDvhu5g4SuG6tcagOkrhu7Qsw5Thu4ZKODnhuqfhu6w6Sjg2OeG6p1Y64buGSuG7suG7tuG7kDtK4bukw6DDmUo4NjnhuqdWOko44bu0Pjrhu7JKw5nhu7Q7SsOZ4buQw5lKOOG7tOG7rkrhu7RXSuG7tDw/SjrDlOG6p0rhurXhu5JKP8OU4bu2SjfDlDlK4bq1VkomI8OZ4bu0SjfhurdK4bukUDpKOH3DmeG7hkrhurVWSjjhu7RQOko44bu04buu4buGSjfhurFKOuG7suG7tOG7tlc0SuG6tSRK4bum4buY4bu2SsOZ4bqhw5RKceG7ssOjMOG7tkrhu6Y+4bu2SuG6tSDhu7ZK4bumUThKOsOjIMOZSjos4bu2SsOZ4bu0OTrhu7JK4bq14buSSjhAOuG7tErDmeG7lD9Kw5nhuqHDlEpx4buyw6Mw4bu2SuG7pOG7kjrhu7RKw5nhu7Q7SuG7t+G7tMOUOuG7tErhu5Msw5RKOizhu7ZKNuG7tuG7rDrhu7Lhu4JILzRJSDRKw5kmw5Q3N0XEqDTDrDvhu6ThuqfEqEnhu4ssSjjhu7RYSirhu7Thu5464buySuG7piM64bu04buGSuG7piPDlErhu6bhu7ZYP0omI8OZ4bu0SjfhurdK4bq14buSSjjhu7Thu5o64buySsOZ4buUOuG7tErhu7Phuq864buySuG7t+G7tDw64buy4buGSuG7n+G7tDlK4bq1xqA6SuG7tCzDlEo4w6MyOuG7sko64bu2Vz9K4buL4bu04bqhSjgjw5nhu7RK4buTe0rhu4vhu7Thu7hKcOG7tjrhu7Thu4ZKw6zhu5Q7Sjjhu5I64buySjg9OuG7tOG7hkrhu5/hu7Q5SuG7pOG7tko44bu4w5nhu7RKw6zhu5DDmUrhu5N7SkbhuqXhu5ZK4bqm4busOkrhu7c2w6MwOuG7suG7hkrhuqbhu6w6SsSpIzrhu7RH4buGSjjhu7Thu5I64bu0SjThu7Q+SsOa4bu2WDpK4bu1Uj9K4bu1IjpK4bum4buWSjg2Mko44bu04buSOuG7tEo64bu04bqzOuG7skrhu6bhu7ZYP0rhu7Thu6g6SuG7puG7osOZSsOa4bu2VzhKw5nhuqHDlEpx4bu0UDpK4bukUDpK4bu34bu0w5Q64bu0SuG7kyzDlErhurXhu5I7Sjrhu7ThurM64buySuG7pCM0Sjg2ITrhu7JK4bum4buY4bu24buGSsOa4buS4bqnSjgoSiYuOuG7skrDmuG7tuG7rjhKIjrhu4ZK4bqn4busOUoq4bu4OuG7tErDrOG7kMOZSuG7k3vhu4JK4bq04bu2OuG7tErhu6ThurHhu4ZKOOG6sUrhu7Thu5I7SuG7psOjMcOZSnHhu7LDozDhu7ZKT0omUjpK4bq1Vko44bu0xqA/SsOZ4bu04bu4OuG7tEom4buSSjrhu7I5ezpKJuG6scOZSjjhu7Y64bu0Sjjhu7RSOkrhurU8SuG7suG7tuG7kOG7hko64bu0UDpKJuG7rDpKOuG7tlY/Sjjhu7Y64buGSjfEg8OZSj/hu5g64bu0SuG7plhKxKnhu5Q64buySsOafeG7hkrDmeG7tOG7uDrhu7RKNTnhuqdWOkrhurXhu5JKceG7tFA6SuG7pFA6SuG7t+G7tMOUOuG7tErhu5Msw5RK4bumO+G7kjpKKuG7rjjhu4ZKNOG7tFE6SuG7plE5SuG6pVDhuqdK4buk4bqxOuG7sko1OeG7rErhu7TDoyI64buySuKAnDg2Mko64busOko/fThKOD064bu0Sirhu7ZYOUo/VTnigJ1KOuG7tMOjSsOs4buQw5lK4bu04bucOuG7sko/Ozrhu7JKPzk+OuG7gkgvNElINErDmSbDlDc3RcSoNMOsO+G7pOG6p8SoSjc44bqnJsWoRcSoOMWo4bqlOC3DlCbhu7bhu7I64bq+Sjbhu7bhu7Lhu7Q44buAxKhJSDc4Njs64buyScOs4buS4bu2SuG6teG7kkrhu5Q64bu04bq+SsOsw6Hhu7ZK4buTOVE6SC83ODY7OuG7sklILzRJ


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]