(vhds.baothanhhoa.vn) - -Từ điển thành ngữ và tục ngữ Việt Nam (GS Nguyễn Lân) giải thích: “Mạ già ruộng ngấu Đó là những điều kiện tốt để tăng năng suất lúa”.
UTXFqOG7pCHhuqNY4bq/4bq/w5TDmeG6u+G7gDbhu4HhuqM8w5lSw702MeG7h+G7pCnhu4PEgzThu6QhKuG7h+G7pOG7gWYh4bukxIM0xKnhu6TigJzDg+G7suG7pDQ2w53hu6TDquG7h+G6qcSDNOG7pMSDNCbhu4fDmVEvNcWoUlHhurvhu6Qh4bqjWOG6v+G6v8OUw5nhurt04bqvKG3DmVJRNsOjNOG7pCHhuqNY4bq/4bq/w5TDmSjhu4E14buHw6Mu4bukNnU8xIPhu4E8w6rDmeG7pOG6v+G7gW3huqM8w5TDmWs2KOG7gTXGoOG7pOG7ruG7puG7puG6u2zhu5rhu6Q1PDY0NeG7gcag4buk4buq4bum4buw4bq7bOG7msOZ4buk4bq/w6ohw5TDmS8vISjEg+G7oi5Y4bqv4buBNVjEgzU14bqvWOG7omrEgy8oPOG6v+G6oeG7geG6r+G6uy/Egzxr4bq/L8av4buoxq/hu6Yvxajhu67hu64o4buwxajhu6rhu6rhu6bFqMWo4buB4buw4bum4bus4buw4bqjVi1qxIMtIVjhuqE8xq/hu6LDoOG6uzTDmeG7pFjhuqPhu4HDlMOZw702MeG7h+G7pCnhu4PEgzThu6QhKuG7h+G7pOG7gWYh4bukxIM0xKnhu6TigJzDg+G7suG7pDQ2w53hu6TDquG7h+G6qcSDNOG7pMSDNCbhu4fDmeG7pGs2KOG7gTXDlMOZ4buu4bum4bumw5nhu6Q1PDY0NeG7gcOUw5nhu6rhu6bhu7DDmeG7pC9SUS/hurtSUeG6u+G7pCHhuqNY4bq/4bq/w5TDmeG6u8O9PFgow5lSLeG7gMOs4bukKTYxxIPhu6Thu4E1w53EgzXhu6TEgzTEqeG7pGrDneG7pOG7gWYh4bukxIM0xKnhu6RKNjDhu4Hhu6TEgljDo+G7pOG7oHnhur7hu6TEgjThu4dtMsSD4buk4bqiKsSDUOG7pDQ24bu0NuG7pOG7gTU3ITXGoOG7pOKAnMOD4buy4bukNDbDneG7pMOq4buH4bqpxIM04bukxIM0JuG7h+G7pMO54bqx4buk4bqjw53hu6TEgzXEqcSDNOG7pCk2IOG7h+G7pOG6oTYwxIPhu6Thu4Hhuqfhu4Hhu6QpMeG7pOG7geG7uMSDNOG7pMSD4bu4xIM04buk4bq/4buHJuG7geG7pOG6o+G7g1jigJ3hu6JRL+G6u1JR4bq74bukIeG6o1jhur/hur/DlMOZ4bq7dOG6ryhtw5lSLeG7gMOs4bukKTYxxIPhu6Thu4FmIeG7pMSDNMSp4bukSjYw4buB4buk4bugxII04buHbTLEg+G7pMO5w60h4bukw7ppY8SDNFDGoOG7pOKAnMOD4buy4bukNDbDneG7pMOq4buH4bqpxIM04bukxIM0JuG7h8ag4bukw4Phu7Lhu6Qhw53EgzThu6Q0NsOd4bukasOd4bukw6rhu4fhuqnEgzThu6Qhw53EgzThu6TEgzQm4buH4buk4bug4buBNTjhu6ThuqPhu4NY4bukIcOdxIM04bukITXhurHEgzThu6ThuqNdxIPhu6RsWMSDNeG7pGrDneG7pMOj4buFWOG7pMOjw53EgzThu6Qhw53EgzThu6QoMuG7pC7huqk24buk4buBNeG7h1DigJ3hu6JRL+G6u1JR4bq74bukIeG6o1jhur/hur/DlMOZ4bq7dOG6ryhtw5lSdVkh4bukxIM1w53hu6QuNl3Eg+G7pOG6v+G6r+G7ssSD4buk4buBw6zhu6QpNjHEg+G7pDQ24bu0NuG7pOG7gTU3ITXhu6TDqsOi4bukw6rDncSDNOG7pMSDNWnhu6RqOm3hu6Lhu6Thu4Dhu4dt4bukxIM1Nl3Eg+G7nOG7pOKAnMOj4buy4bukNDbDneKAneG7pDXhuq/DncSD4buk4buB4bqvw53Eg+G7pOG6oTXhuqXEgzThu6Thurs14bu0NuG7pOG6o8Od4buk4oCcKTYg4buH4buk4bqhNjDEg+G7pOG7geG6p+G7geG7pCkx4buk4buB4bu4xIM04bukxIPhu7jEgzThu6Thur/hu4cm4buB4buk4bqj4buDWOKAneG7pOG7oMSDNWnhu6R54bq+4bukxII04buHbTLEg+G7pOG6oirEg+G7pDQ24bu0xIM0UOG7nOG7pCHDncSDNOG7pOG6oTXhuqXEgzThu6Thurs14bu0NuG7pOKAnMOj4buy4bukIcOdxIM04bukNDbDneKAneG7pOG7gTU44buk4oCc4bqj4buDWOG7pCHDncSDNOG7pCE14bqxxIM04buk4bqjXcSD4bukbFjEgzXigJ3hu6Rqw53hu6TigJwhw53EgzThu6QoMuG7pC7huqk24buk4buBNeG7h+KAneG7pOG7oMSDNWnhu6QhWSE14bukNTYx4buH4bukIWdY4bukxII04buHbTLEg+G7pMO5w60h4bukw7ppY8SDNFDhu6Lhu6Thu4A14buLIeG7pOG7gSLhu5zhu6TEgyLhu4fhu6QhJm3hu6TDo+G7suG7pDQ2w53hu5zhu6TDo+G7suG7pOG6veG7h1nhu6ThuqPDrVjhu5zhu6Thur9b4buk4bqhNeG6pcSDNOG7pCE14bqv4bukxIPhu7jEgzThu6Thur/hu4cm4buB4bukIVjhuq/hu5zhu6Thu4E1OsOj4bukITU34buk4bqhNeG6pcSDNOG7pCHhurHhu6Thu4E14buH4bukNeG6r+G7siE14bui4bukdMOpNuG7pOG6oTU24bukISZt4bukw6Phu7Lhu6Q0NsOd4buc4bukISpt4buk4bqj4buDWOG7pCl94bukxIM1WcSDNeG7pOG6oT7Do+G7pOG7oDXhuq89IeG7pOG6oTXhuqXEgzThu6QpfeG7pMSDNVnEgzVQ4buc4bukIeG6seG7pOG6oTU24bukITVh4buk4bq/WOG7h+G7pMOj4bqp4buB4buk4buBNVnEgzThu5zhu6ThuqPhu4NY4bukKeG7tuG7pCHhurHhu6Qp4bq3xIM04buc4bukLuG6pcSDNOG7pC4+4bukxIM1aeG7pC7huqXEgzThu6TDo1ht4buc4bukNeG7suG7geG7pOG6oz7hurvhu6JRL+G6u1JR4bq74bukIeG6o1jhur/hur/DlMOZ4bq7dOG6ryhtw5lS4bq+w6nhu6Qow6Hhu6QoKsSD4bukNDZYxIPhu6QpPMOj4buk4oCcw6Phu7Lhu6Q0NsOd4oCd4bukKT3hu4Hhu6Qh4buyxIM14buk4oCcw6rhu4fhuqnEgzThu6TEgzQm4buH4oCd4buc4bukajjhu6Thu4HDquG6r8SDNOG7pCFYxIM14buk4buBWSHhu6ThuqPhu4NY4bukxINpZCHhu5zhu6Qh4bqx4buk4bqhNTbhu6Rs4bu0beG7pMOqWOG7pDVYNuG7pOG7gcOqacSRxIM04bukNWXhurvhu6TigJxqXcSDNeG7pMSDNVjhu4figJ3hu6RqIOG7pCk2IOG7h+G7pOG6oTYwxIPhu6Thur/hu7TEg+G7pGzhu4cm4buBxqDhu6TDo+G7suG7pCllNuG7pMOq4buH4bqpxIM04buk4bugw6Phu7Lhu6QpZ+G7pOG7geG7h+G6qzbhu6QhJm3hu5zhu6TDo8Od4bukKSbhu4Hhu6QhNWlY4buk4bqjw53Do+G7pOG6oTnhurtQ4bua4bukNeG6rz0h4bukw6rhu4fhuqnEgzThu6QpZTbhu6TDo+G7suG7pOG7oCkm4buB4bukKeG7tuG7pCHDnW3hu6Quw6xY4buc4bukITXhu4c7xIPhu6QuOeG7pOG6vyXEg+G7pOG6v8OdxIM04buc4bukw6PDneG7pMOj4buy4buk4bqj4buyNuG7pCHhurfEg+G7pMSD4bqvxINQ4bui4buk4oCcw4rhu4fhuqnEgzThu6QpZTbhu6TDo+G7suKAneG7pOG6oTXhuqXEgzThu6QpWcSDNOG7pOG6o+G6r+G7pMSDNOG7sjbhu5zhu6TEgzVpxIM04buk4oCcw6Phu7Lhu6QpZTbhu6TDquG7h+G6qcSDNOKAneG7pCgy4bukKCzEg+G7pCkixIPhu6TDoybhu4Hhu6TDo+G7hVjhu5zhu6RqOOG7pMOj4buy4buk4bq94buHWeG7pOG7geG7h+G6qzbhu6QhJm3hu6Lhu6Thu4A1IuG7pMSDXcSD4buc4buk4buBZiHhu6TEgzTEqeG7pOG7gMOdbeG7pCHhurHhu6QhKuG7h+G7pOKAnMOK4buH4bqpxIM04bukITXEkeG7pMOj4buy4buc4bukw6rhu4fhuqnEgzThu6ThuqHhu43hu6Qhw53EgzThu6Thu4Hhuqfhu4Hhu5rhu6TDo+G7suG7pCE1xJHhu6TDquG7h+G6qcSDNOG7pMOj4buy4bukw6Phu4fhuqnEg+G7pCE1JMSDNOG7pClpZSHhu6Q14buy4buB4bukxIPDneG6r+KAneG7nOG7pMSDNDXDoVjhu6ThuqPDncag4bukw6rhu4fhuqnEgzThu6QhNcSR4bukw6Phu7Lhu6Thu4E1OOG7pCkm4buB4bukIcOdxIM04bukIeG6seG7pOG7gTXEkTbhu6Q0NljEg+G7pMSDNCbhu4fhu6ThuqHDoeG7nOG7pMSDNWnEgzThu6TDo+G7suG7pCE1xJHhu6TDquG7h+G6qcSDNOG7pOG7gTU44bukw6Phu4fhuqnEg+G7pOG7geG7h+G6qzbhu5zhu6Thur3hu4dZ4buk4bqjw61Y4buc4buk4buBNcOdxIM14bukw6Phu7Lhu6Q0NsOd4buc4bukISZt4buk4bqhNeG6pcSDNOG7pCE14bqv4buk4buBNeG7h+G7pDXhuq/hu7IhNeG7oMWoUOG7olEv4bq7UlHhurvhu6Qh4bqjWOG6v+G6v8OUw5nhurt04bqvKG3DmVLEgjTDnW3hu6RsaVjhu5zhu6TEgyLhu4fhu6TDo+G7suG7pDQ2w53hu6QpIsSD4bukw6PDrSHhu6Qp4bu24bukIeG6seG7pCnhuqfhu4Hhu6Thu6DhuqPhurHEgzThu6Thur82xIM14buk4buBw6ppw6nEgzThu6Thu4Hhu7Lhuq/hu6Qp4bq3xIM04buk4bqj4buDWFDhu5zhu6TEg+G6pcSDNOG7pCgqxIPhu6Thur9b4bukLuG6teG7pOG6oTXhuqXEgzThu6QhJm3hu6Lhu6Thu4A1IuG7pMSDXcSD4buk4buBZiHhu6TEgzTEqeG7pMODacSRxIM04bukIWjEgzThu6Qh4bqx4bukISrhu4fGoOG7pOKAnOG7gDYiIeG7pMOq4buH4bqpxIM04bukND/Eg+G7pMSDNcOd4bukISZt4bukw6Phu7Lhu6Qh4bqx4bukKeG6p+G7geG7pFXhu4A2MCHhu6TDquG6r+G6scSDNOG7pOG6oTVdxIM14bukxIM1WeG7pCE/xIPhu6TDo1nhu6Qh4bq34bukKOG6qeG7gcOa4buc4bukbuG7pMSD4bqxNsag4bukw4rhu4fhuqnEgzThu6Q0P8SD4bukxIM1w53hu6Thu6DDquG7h+G6qcSDNOG7pOG7geG6p+G7geG7nOG7pOG7gTYwxIPhu6Qhw51t4bukISZt4buc4bukITXhu7jDo+G7pOG6v+G6sSFQ4buc4bukw6PDneG7pCk24bukISZt4bukw6Phu7Lhu6Qh4bqx4bukKeG6p+G7geG7pOG7oMOj4buy4bukKeG7tuG7pOG6veG7h1nhu6Q0NsOdUOG7pOG7gTU44buk4bq7NTfhu6Thur3hu4dZ4buc4buk4buBNiIh4buk4bq94buHWeG7ouG7pMO9WG3hu6QhKuG7h+G7pOKAnHXhuq/Eg+G7pDRZNuG7pOG7gcOqfeG7pOG6oyZt4bukITXhuq3EgzThu6Q0NsOd4buc4buk4bqhNVkh4bukxIPDneG6r+G7pMOq4buH4bqpxIM04buk4buBw6ppZCHhu6TEgzXDneG7pCEmbeG7pMOj4buy4bukIeG6seG7pCnhuqfhu4Hhu6RVdeG6r8SD4bukw6PDnTbhu6ThuqMy4bukKD/hu4fhu6TDqlnhu6TEgzVj4buk4buBw6ppWOG7pOG6oTVdxIM14bukxIM1WeG7pCE/xIPhu6TDo1nhu6Qh4bq34bukKeG6qeG7gcOa4buc4bukIWjEgzThu6Qh4bqx4bukbuG7pOG7gTYiIeG7pCE14bqv4buk4bugNVht4buk4bqjxJE24buk4bqhNeG7h21dxINQ4bukIeG6peG7pDRZNuG7pOG7gcOqfeG7nOG7pOG6oyZt4buk4bq7NeG7tDbhu6Thu6A14bqvPSHhu6ThuqE14bqlxIM04bukxINdxIPhu6ThuqMmbVDhu6QhNeG6rcSDNOG7pDQ2w53hu5zhu6Thurs1N+G7pDXhuq/DnTbhu6Thu4Hhu4fhuqs24bukbOG7hyrEg+G7oMavUOG7olEv4bq7UlHhurvhu6Qh4bqjWOG6v+G6v8OUw5nhurt04bqvKG3DmVJKOm3hu5zhu6TEg13Eg+G7pDU2MeG7h+G7pMSDNDXDoVjhu6QpPMSD4bukISrhu4fhu6TigJzDg+G7suG7pDQ2w53hu6TDquG7h+G6qcSDNOG7pMSDNCbhu4figJ3hu6TEgzVp4buk4buBNSLhu6TEg8Od4bqv4buWUS/hurtSUeG6u+G7pCHhuqNY4bq/4bq/w5TDmeG6u3Thuq8obcOZUnU/xIPhu6Thurs1KsSD4bukLjYw4buB4bukxIM0NcOhWOG7pCFnWOG7pOKAnDQ2w53igJ3hu6Thu4E1POG6r+G7pCFZITXhu6TEg+G6sTbhu6QhZ1jhu6QoKsSD4bukNDZYxIPGoOG7pMWo4bui4bukNDbDneG7pMOU4bukNDbhu7Thu6Qh4bu04buc4buk4bqj4bu24bqv4bukNeG6sVjhu5zhu6Thur3hu4dZ4buk4buB4buH4bqrNuG7pOG6vzbEgzXhu6Thu4HDqmnDqcSDNOG7nOG7pOG6oTXhuqXEgzThu6Qh4bq3xIPhu6Thur/hu4fEgzThu6Thur/DrSHhu6Thu6A0NsOd4bukUlHhu6Thu4HDqn1Q4bua4bukxq/hu6Lhu6Q0NsOd4bukw5Thu6Q0NsOd4bukNDY9xIPhu5zhu6Thu4HDqmnDqcSDNOG7pOG7gTXDncSDNeG7nOG7pOG6oTXhuqXEgzThu6Qh4bq3xIPhu6TEg+G6r8SD4bukxINk4buB4buk4bugKSpt4bukw6NkNuG7pOG6o8Od4bukxIM0NcOhWOG7pCFnWOG7pOKAnDQ2w53igJ3hu5zhu6Thu4HDquG6r8SDNOG7pOKAnMOD4buy4bukNDbDneG7nOG7pMOq4buH4bqpxIM04bukxIM0JuG7h+KAnVDhu6Lhu6TigJzDg+G7suG7pDQ2w53igJ3hu6QpaWUh4bukNTYx4buH4buk4bqjw53hu6TDo+G7suG7pMOp4bukKeG6qeG7pOG7geG7h+G6qzbhu6Qhw63EgzThu6QhWeG6u+G7pOG7oCnhuqc24bukamQ24bukw6Phu7Lhu6TEg+G6r8SD4buc4bukIeG6t8SD4bukITVpWOG7pCln4buk4buB4buH4bqrNuG7pCEmbVDhu6Lhu6ThuqA1NuG7pDU2MeG7h+G7pOKAnMOj4buy4bukNDbDneKAneG7pOG6o8Od4bukw6Phu7Lhu6Qp4bu24bukKSLEg+G7pOG7geG7h+G6qzbhu6QhJm3hu5zhu6Qh4bqx4bukxIM0NcOhWOG7pOG6v+G7i+G7pOKAnDQ2w53igJ3hu6TEg8OdbeG7pCFoxIM04bukIeG6seG7pOG7gTXEkTbhu6QpNjHDo+G7pMSDNSbhu4Hhu6QpOcSDNeG7nOG7pCE1w63hu6ThuqE14bqlxIM04buk4bq7NeG7tDbhu6TigJzDo+G7suG7pCHDncSDNOG7pDQ2w53igJ3hu6Thu6Ahw53EgzThu6QpMeG7pOG6oyrhu4dQ4bukIcOdxIM04buk4buB4bqn4buB4buc4buk4oCcIcOdxIM04bukKDLhu6Qu4bqpNuG7pOG7gTXhu4figJ3hu6JRL+G6u1JR4bq74bukIeG6o1jhur/hur/DlMOZ4bq7dOG6ryhtw5lSw4M94buB4buk4bqhNVkh4buc4bukw4Phu7Lhu6Q0NsOd4buc4bukw6rhu4fhuqnEgzThu6TEgzQm4buH4buk4bqhNeG6pcSDNOG7pMSD4bqxNuG7pGog4buk4bqhNeG7tOG7pMSD4bu4xIM04bukITXhuq/hu6TEg+G7uMSDNOG7pOG6v+G7hybhu4Hhu6ThuqPhu4NY4buc4bukajjhu6QhJm3hu6TDo+G7suG7pMSD4bqvxIPhu6Q1WG3hu6TDo+G7suG7pDQ2w53hu5zhu6Qh4bq3xIPhu6Thu4Hhu4Vt4buk4buBNeG7h+G6qSHhu6Rqw53huq/hu6Thu4E1xJE24bukambhu6Thu6BqN+G7pMSDNWnhu6RqZuG7pGzhu4cqxIPhu6RpWOG7pCEmbeG7pMOj4buy4bukxIPhuq/Eg1Dhu6Lhu6TDieG7pCkqbeG7pOG7gWYh4bukxIM0xKnhu6TEgzUmxIPhu6TDo+G7ssSDNeG7pDVYNuG7pCk2IOG7h+G7pOG6oTYwxIPGoOG7pOKAnMOj4buy4bukNDbDneKAneG7pOG7oCnhu7bhu6QpIsSD4buk4buB4buH4bqrNuG7pCEmbVDhu5rhu6TigJzDquG7h+G6qcSDNOG7pMSDNCbhu4figJ3hu6Thu6ApJuG7geG7pCnhu7bhu6Qhw51t4bukLsOsWOG7pOG6oeG7jeG7pMSDNeG7h20yxINQ4bukKSDhu4fhu6Qh4bqx4bukKWfhu5zhu6Thu4Em4buB4bukIeG7tOG7pCnhu7bhu6Thur8lxIPhu6Thur/DncSDNOG7nOG7pOG6oTXhuqXEgzThu6Qh4bq3xIPhu6ThuqNu4bukKOG6r+G7pDQ44buk4bqhNeG6pcSDNOG7pOG7gTYixIPhu6Q1w53EgzXhu6Qh4bqlxIM04bukajYwIeG7pOG7oCEmbVDhu6TEg8SpWOG7ouG7pMSCNDXDoVjhu6Qu4bqxxIM0xqDhu6TFqOG7ouG7pHU/xIPhu6Thu4HDqjYxxIPhu6ThuqE1WDbhu6Qh4bqlxIM04bukajYwIeG7pMSDNFht4buc4bukajjhu6QpNiDhu4fhu6ThuqE2MMSD4buk4bqhNVkhNeG7pOG6veG7h1jEg+G7pGrDneG7pCE1Z+G7pOG6veG7h1jEg+G7pOG7oDVYbeG7pG0i4buH4buk4buB4bqn4bukIT/Eg+G7pGrDneG7pClnUOG7pCkg4buH4bukKeG7tuG7pCE1N8SD4bukw6Phu4fhuq024bua4bukxq/hu6Lhu6TDuTYg4buH4buk4bqhNjDEg+G7pOG7geG6p+G7geG7nOG7pCHhurHhu6Thu4E1MeG7pCk8w6Phu6ThuqPhu7I24buk4bqhIuG7geG7pOG6veG7h+G7tOG7pMSDNFht4buk4bq/WOG7h+G7pCnhurHhu6JRL+G6u1JR4bq74bukIeG6o1jhur/hur/DlMOZ4bq7dOG6ryhtw5lS4buAw6rhuq/EgzThu6Rqw6nhu6QhNcOo4bqv4buk4bq84buHWMSD4bukKsOj4buk4buANTnhu6ThuqA3xIM14buc4bukKeG6r+G7ssSD4buk4bq+4buFxIM04buk4bqkxIM04buk4buB4bqn4bukIVnhuq/hu6Thu4A1OeG7pOG6oDfEgzXhu6Thu4Hhuqk24bukNDYi4buB4bukITXhuq3EgzThu5zhu6RqxJHhu6Q04bqzNuG7pMOD4bu2xIM04buk4bqkxIM04buk4bq/WMSDNOG7nOG7pDQ24bqzxIM04bukw6NhWOG7pMOjWDbGoOG7pOKAnOG6pMSDNOG7pMOD4bu2xIM04bukYzbhu5zhu6Thur9YxIM04bukw6PDneG7pOG7uMSD4bukIcSp4bukITVZ4buH4oCd4bui4bukw4Phu7bEgzThu6ThuqTEgzThu6TEgzThurnhu6Thu4E1OuG7geG7nOG7pOG7gcOs4bukxIM04bqvw5024bukKTbhu6Rqw53huq/hu5zhu6Rq4buHNuG7pGp94bukxIPhurE2xqDhu6TigJzDuSZt4buk4buB4bqlNuG7pC42IuG7geG7pMSDNFht4bukw6PDneG7nuG7pMOD4buy4bukNDbDneG7pMOq4buH4bqpxIM04bukxIM0JuG7h+G7nOG7pOG6oTXhuqXEgzThu6QhQMOj4bukISpt4bukw6Phu7Lhu6Thu4E1OOG7pOG7gTXhuqU24buc4bukITXDreG7pCFAw6Phu6ThuqPDneG7pMOj4bqzIeG7pMSDNFht4bukISpt4buk4bqj4buDWOG7pCE14bqv4bukw6PDneG7pGw8w6PigJ3hu6JRL+G6u1JR4bq74bukIeG6o1jhur/hur/DlMOZ4bq7dOG6ryhtw5lS4bq+w6nhu6Qow6Hhu6TDg+G7tsSDNOG7pOG6pMSDNOG7pGo34bukamXhu6QhNeG6rcSDNOG7pOG7gDU2MMSD4buk4bq+w6Hhu6Rqw53hu6Thu4A1OeG7pOG6oDfEgzXhu6Q0NuG6p8SDNOG7pMSDNWnhu6TigJzDg+G7suG7pDQ2w53hu6TDquG7h+G6qcSDNOG7pMSDNCbhu4figJ3hu5zhu6RqOOG7pCHhu7Thu6Q1WDbhu6ThuqMmbeG7pMSDNVjhu4fhu6QpIOG7h+G7pCnhu7bhu6TDqeG7pCnhuqnhu6Thu4Hhu4fhuqs24buk4buBNcOdxIM14buk4buBNWYh4bui4buk4buAw6rhuq/EgzThu6ThuqE1NuG7pGxpWOG7pOG6oTZY4buc4bukxIM1NiDhu4fhu6Q0Nljhu6QpOMSDNeG7pDXhurU24bukamXhu6QhNeG6r+G7pCHhuq/Eg+G7pOG7gcOqWDbhu6Thu4E1acSRxIM04bukw6Phu4fhuqfEg+G7pCE14bqzxIPhu6QhNeG6r+G7pCHhuq/Eg+G7pMSDNGnEkTbhu6Q0WTbhu6Qp4bu24buk4buBw6ppw6nEgzThu6Thu4E1w53EgzXhu6Thu6DEgzU2IOG7h+G7pOG7geG7h+G6qzbhu6Q1Y8SD4bukIeG6r8SD4bukw6M4xIM1UOG7nOG7pMOjZiHhu6QpNyE14bukaiDhu6TEgzXDneG7pCnhu7bhu6QuNiLhu4Hhu6ThuqPhuq/hu6ThuqPDncOj4buk4bu4xIPhu6TEgzRYbeG7ouG7pMO64bqv4bukKeG6seG7nOG7pCHhurHhu6Thu4E4xIM14buk4buBw6rhu7LEgzThu6QhNV3EgzXhu6ThuqMwITXhu6Thu4Hhu4fhuqs24buk4buBWSHhu6ThuqE1WeG7pOG6o2TEg+G7ouG7pEpl4bukxajhu64txahW4buk4buB4buH4bqrNuG7nOG7pCE14bqtxIM04bukxajGry3FqOG7qOG7pOG7geG7h+G6qzbhu5zhu6QhaWQ24bukbOG6r8SDNOG7pOG6uzXhu7Q24bukKWU24bukxIM1NiDhu4fhu6TEg+G7uMOj4buk4bq/WOG7h+G7pMOjZDbhu6Qh4bqx4bukIeG6r8SD4buk4bugITUkxIM04buk4bqhNVkh4bukxIPDneG6r+G7pOG7gTjEgzXhu6Thu4HDquG7ssSDNOG7pOKAnMOj4buy4bukKWU24bukw6rhu4fhuqnEgzTigJ3hu6Q14bqvPSHhu6TigJzDquG7h+G6qcSDNOG7pCllNuG7pMOj4buy4oCdUOG7ouG7pOG7gDUi4bukxINdxIPhu6TDo2Q24bukIeG6seG7pCEq4buH4bukIVjhu6Thu4E1WMSD4buk4buBNSrEg+G7pOG7gcOqWSE14buk4bq7NTrEg8ag4bukdOG7h+G6rcSD4buk4buBOMSDNeG7pDzDo+G7pC4i4buk4buBNSPEgzThu6QuPuG7pMSD4bqx4buk4bqjXcSDL+G7pMSC4bqx4bukIeG6t8SD4bukLj7hu6TDo+G6s8SD4buc4bukKeG7tuG7pMSDXcSD4bukIWPDo+G7pCE1WeG6r+G7pDQ4L+G7pMSC4bqx4bukxIM0Z+G7pMSD4bqx4bukxIM0WW3hu6ThuqE1OOG7pOG6oTU4L+G7pMOD4bqp4buB4bukNDYmIeG7pCkixIPhu6Thur9ZxIM04bukIeG6t8SD4bukNDjhu6ThuqPDneG7pGzhu4cqxIPhu5bhu6TDvVhtxqDhu6R1NeG6rcSDNOG7pOG6o13Eg+G7pOG7gVnDo+G7nOG7pGpl4bukw6NpxJE24bukLlgv4bukxII04bqtNuG7pMOq4bqtNuG7nOG7pMSD4buH4bukxIPhuqfEgzThu5zhu6TEg+G7h+G7pMSDWOG7pCnhurnhu6Qu4buH4bqtxIMv4bukw4NpxJE24buk4buBWcOj4bukamXhu6Qp4bu24buk4bqjZMSD4buk4bqhNeG6pcSDL+G7pMSC4buH4bukxINY4buc4bukxIPhu4fhu6TEg+G6p8SDNOG7pCE14bqtxIM04bukIeG6t8SD4bukw6NpxJE24bukLlgv4bukw4N74bukYzbhu57hu6R14bqvxIPhu6Thurs14bu0NuG7pDThurnhu6TDqlgv4bukdTXhuq3EgzThu6Qh4bqvxIPhu6TEg+G7h+G7pMSD4bqnxIM04buc4bukxIPhu4fhu6TEg1jhu6Thur/hu4fhuqfhu4Hhu6TEgzTDnW0v4bukw7ldw6Phu6TEgyPDo+G7pOG6oTVAIeG7pOG6oTXhuq/hu7Q24bukIVjEgzXhu6QhNT9t4bue4bui4bui4buiUS/hurtSUeG6u+G7pCHhuqNY4bq/4bq/w5TDmeG6u3Thuq8obcOZUsSCNOG6r8OdNuG7pDU2MeG7h+G7pCE1aVjhu6Qp4buDxIM04bukxIM0NcOhWOG7pCk8xIPhu6QhZ1jhu6TDg+G7suG7pDQ2w53hu6TDquG7h+G6qcSDNOG7pMSDNCbhu4fhu5zhu6Thu4E1OOG7pCFZIeG7pMSDNcOd4bukLjZdxIPhu6Thur/huq/hu7LEg+G7pOG7gcOs4bukKTYxxIPhu6Qh4bq3xIPhu6Q0NuG7tMSDNOG7pOG7gTU2IuG7h+G7pCk24bukxIM0NcOhWOG7pC7hurHEgzThu6ThuqE1WeG7pOG7gTXhuqXEgzThu6QoZsSDNOG7pCFnWOG7pCEq4buH4buk4buBZiHhu6TEgzTEqeG7pMSDw51t4buiUS/hurtSUeG6u+G7pCHhuqNY4bq/4bq/w5TDmeG6u3Thuq8obcOZUsSCNWnhu6RqOm3hu5zhu6TDg+G7suG7pDQ2w53hu5zhu6TDquG7h+G6qcSDNOG7pMSDNCbhu4fhu6QpaWUh4bukajfhu6TEgzVp4bukxIM1xKnEgzThu6Qp4bqlNuG7pOG7gcOqWDbhu6Q0WTbhu6Qp4bu24buk4buBw6ppw6nEgzThu6Thu4E1w53EgzXhu5zhu6Qh4bqx4bukKT9t4bukKWfhu6Thur/DrSHhu6ThuqE14bq1POG7nOG7pOG7gTUx4bukITUm4buB4buc4buk4bq/NsSDNeG7pOG6ozfhu6Thu4E1w53EgzXhu6Thu4E1ZiHhu5zhu6ThuqMmbeG7pMSDNVjhu4fhu6RqIOG7pOG6o8Od4buk4bq/NsSDNeG7pCHhuq/Eg+G7pCl94bukIVk24bukxIM0WG3hu6Dhu6hQ4bui4bukw7nhurHhu6QhaMSDNOG7pCE1N8SDNeG7pOG6o8Od4bukxIM0NcOhWOG7pC7hurHEgzThu6QhZ1jhu6TDg+G7suG7pDQ2w53hu5zhu6TDquG7h+G6qcSDNOG7pMSDNCbhu4fhu6TDo8Od4bukw4Phu7bEgzThu6ThuqTEgzThu6Thu4Hhuqk24bukxIM0NTYw4bq74bukKeG7tuG7pGw2IuG7geG7pC5Y4bqv4bukNW3hu6Rq4bqzxIM04buk4bqhNTbhu6Q04bu04buk4buANTnhu6ThuqA3xIM14bukITXhuq/hu6TEgzXDneG7pOG6vuG7hcSDNOG7pOG6pMSDNOG7nOG7pCkx4bukw6rhuq024buk4buBNVht4bukajjhu6Q0Nljhu6QpOMSDNeG7pOG6pcSDNOG7pCHhurHhu6TigJwh4bqvxIPhu6QpP+G7h+G7pCE1WeG7h+G7pOG6v2TDo+KAneG7nOG7pCnDrVjhu6Qh4bqvxIPhu6Q0WTbhu6RtXeG7h+G7pCFnWOG7pOG6pcSDNOG7pOG6o+G7sjbhu6Q0PeG6u+G7pMSDNFht4bukxINiNuG7pOG6r1jEg+G7pOG7gcOdbeG7pOG7gcOqxJE2xqDhu6Thu4Hhuqk24bukNDYi4buB4bukITXhuq3EgzThu55RL+G6u1JR4bq74bukIeG6o1jhur/hur/DlMOZ4bq7dOG6ryhtw5nhu6Thur/hu4Ft4bqjPMOUw5nhu4E8bOG7gS1Y4bqjNjTEg8ag4bukw6o2NDXhu4Hhu5rDmVJR4bq/4buBw6rhuq/EgzRSw73huq/DncSDNOG7pOG7gOG7hybEg+G7pHXhuqXEgzRRL+G6v+G7gcOq4bqvxIM0UlEv4bq7UlHhurvhu6Qh4bqjWOG6v+G6v8OUw5nhurt04bqvKG3DmVJRPMOjUsWo4bukLeG7pMOD4buy4buk4buBNeG7iyHhu6QhNSbhu4Hhu6ThuqPDneG7pCEqbeG7pOG6o+G7g1jhu6TEg+G6r8SD4buc4bukKWllIeG7pDQ2POG6r+G7pGrDneG7pOG6v+G6p8SDNOG7pMOqNl3EgzThu6Thu4HDql3Eg+G7pMOq4buH4bqpxIM04buk4buB4buyw6Phu5zhu6Thur9Y4buH4bukKeG6seG7pMOjZDbhu6QpPMOj4bukbOG7gyHhu5zhu6Q14bqvPSHhu6TEgzXhuqvhu6QhJm3hu6Lhu6Thu4A1xJE24buk4bqhb+G7pCk/4buH4buc4bukISpt4bukw6Phu7Lhu6Qh4bqx4buk4buBNTHhu6Thur82xIM14buk4buBw6ppw6nEgzThu6Thu4HDquG6r8SDNOG7pCk2IOG7h+G7pOG6oTYwxIPhu6Q0Njzhuq/hu6Qow51t4bui4buk4buA4buHbeG7pMSDNTZdxIPhu5zhu6QpIsSD4buk4buBNcSRNuG7pOG6oW/hu6QpfeG7pMSDNVnEgzXhu5zhu6QhP8SD4buk4bq7NeG7tDbhu6Thu4FZITXhu6TDqjZdxIM04buk4buBw6zEgzThu6ThuqE14bqxw6Phu5zhu6QhJm3hu6Thu4E1aVjhu5zhu6QpMeG7pCEqbeG7pOG6o+G7g1jhu6Qh4bqx4bukKTYg4buH4buk4bqhNjDEg+G7pDUm4bq74buk4buBNeG7h+G7nOG7pOG7gTchNeG7pOG6o2ht4bukKT9t4bukKWfhu6QhNSbhu4Hhu6QoNsSDNeG7pChp4bq5xIM04buk4buB4buy4bqv4bukKeG6t8SDNOG7pOG6o+G7g1jhu6Rqw53hu6Thu4HDquG6q+G7pC7huqXEgzThu5zhu6ThuqEi4buB4bukNeG7suG7geG7pOG6v1jhu4fhu6TEg8OdbeG7ouG7pMSCIuG7h+G7pCEmbeG7pMOj4buH4bqpxIPhu6Thu6DhuqE1NuG7pMOj4buy4bukKeG7tuG7pOG6veG7h1nhu6Q0NsOdUOG7nOG7pCEqbeG7pOG6o+G7g1jhu6Rqw6xY4bukLj7Eg+G7pMOqMuG7pDXhuq024bukbFjEgzXhu6Qp4bu24bukITXhu4dtMcSD4bukNeG6sVjhu6QpIsSD4bukNDZYNuG7pCnhuq/hu7LEg+G7pOG7geG7suG6r+G7pCnhuqfhu4Hhu6Thur82xIM14buk4buBw6ppw6nEgzThu5zhu6Thurs1WeG7geG7pChmIeG7ouG7pMO64bqv4buk4buBNcSRNuG7pDQ2WMSD4buk4bq/4bqnxIM04buk4buBw6pdxIPhu6TDquG7h+G6qcSDNOG7pOG7geG7ssOj4buk4bq94buHWeG7pCjDnTbhu5zhu6QhKm3hu6TDo+G7suG7pOG7gTU2IuG7h+G7pFnEgzXhu6Thur9ZxIM04buc4bukKDbEgzXhu6QoaeG6ucSDNOG7nOG7pMSDXcSD4bukITXhurHEgzThu6Q0NsOd4buc4buk4buBw6rhuqvhu6Thur9kw6Phu5zhu6ThuqPhu4NY4buk4buBw6rhuqvhu6Qu4bqlxIM04bukxIM1acSDNOG7pOG6oTXhuqXEgzThu6Thu4E1MeG7pOG6oSLhu4Hhu6Q14buy4buB4bui4buk4buAZiHhu6TEgzTEqeG7pEo2MOG7geG7pCHhurHhu6QhKuG7h+G7pMOD4buy4bukNDbDneG7pCE14bqxxIM04buk4buBw6rhuqvhu6ThuqPDneG7pGo6beG7ouG7pOG7gMOq4bqvxIM04bukISrhu4fhu6Thu4FmIeG7pMSDNMSp4bukw4Phu7Lhu6Q0NsOd4buc4bukw6rhu4fhuqnEgzThu6TEgzQm4buH4buc4bukxIM04bqvw5024bukxIM0NcOhWOG7pMSD4bqxNuG7pGog4bukKTYg4buH4buk4bqhNjDEg+G7pCnhu7bhu6QhNTfEg+G7pMOj4buH4bqtNuG7nOG7pCgqxIPhu6Q0NljEg+G7pCE1Z+G7pG0i4buH4bukNWlkxIM04bukKSLEg+G7pMOj4bqp4buB4buk4bqhNsSDNeG7pMSDNDU2MMOj4buk4bqjw53hu6TDo+G7suG7pDQ2w53hu6Q0PeG6u+G7pMOq4buH4bqpxIM04bukxIM0JuG7h+G7pOG7gTU44buk4bq/W+G7pMSDNVjEgzXhu6QhNeG6r+G7pOG6oSLhu4Hhu6Thur3hu4fhu7Thu6Thu6Dhu4HDquG6q+G7pC7huqXEgzRQ4buc4bukITXDreG7pOG6oTXhuqXEgzThu6TEg+G6sTbhu6QpIsSD4bukxIPhu7jEgzThu6Thur/hu4cm4buB4bukIVjhuq/hu6Q1WG3hu6Thu4E1JuG6u+G7olEvPMOjUlEv4bq7UlHhurvhu6Qh4bqjWOG6v+G6v8OUw5nhurt04bqvKG3DmVJRPMOjUsav4bukLeG7pMO9NjDEg+G7pMSDWG3hu5zhu6TEgyLhu4fhu6ThuqPhurnhu6QhJm3hu6Thurs14bu0NuG7pMOj4buy4bukNDbDneG7nOG7pDXhuq89IeG7pDQ94bq74buk4oCcambhu6Rs4buHKsSD4bukJsOj4oCd4buk4bugN+G7geG7pMOqPuG7gVDhu5zhu6ThuqPhu4NY4buk4bq/NsSDNeG7pOG7gcOqacOpxIM04bukxIM1WMSDNeG7nOG7pC454buk4buBw6rhuqvhu6Thur9kw6Phu5zhu6TEgzRpxJE24buk4buBWOG7pCjhu4XEgzThu6QuNjDEg+G7pOG6uzVZ4bq74buk4bqh4buN4buk4buBNeG7hzrhu4Hhu6Qu4bqxxIPhu6TEgzU2IOG7h+G7pCnhu7LDo+G7nOG7pOG6uzXhu4fEg+G7pOG7gTVdw6Phu6Thurs1KsSD4bukLuG6scSD4buk4bq94buHWOG7pOG6o1nhu5zhu6ThuqPDncOj4bukIeG6teG7pOG6v2Yh4bukLuG7hcSD4buc4buk4bqjw53Do+G7pCnDreG7geG7pDXhurXEgzThu6TDqjLhu6QhaOG7nOG7pOG6oTchNeG7pOG7gTU3ITXhu6ThuqPhu4NY4bukw6pY4bukw6oy4bukw6NkNuG7nOG7pCk2IOG7h+G7pOG6oTU2McSD4bukITXhuq/hu6QhKm3hu6ThuqPhu4NY4buk4oCc4buBw6p94buk4bqj4buyNuKAneG7pGrDneG7pCl94bukxIM1WcSDNeG7nOG7pOG7gTYi4bq74buk4buBZiHhu6Thur82xIM14buk4buBw6ppw6nEgzThu6QpZ+G7pMSDNMOdbeG7nOG7pCln4buk4buBNVnEgzThu6TDo2Q24buk4bqjw53Do+G7pCnhurfEgzThu5zhu6Thu4HDquG6q+G7pC7huqXEgzThu6Lhu6Thu4BZIeG7pDQ24bu04bukajYi4buB4bukLsOdNuG7pMSDw51t4bukKeG7tuG7pOG7gcOsxIM04bukxIM1NiDhu4fhu6ThuqM/xIPhu6Rs4buH4bqnxIM04bukamQ24bukxIPhuqXEgzThu6QoKsSD4buc4buk4buBw6rhu4sh4buk4buBNiLhurvhu6Q1aWTEgzThu6QoLMSD4bukLsOd4bukIeG6r8SD4bukIVkhNeG7pOG6oTVAIeG7pOG6uzVmIeG7pOG6o+G7g1jhu6Thu4HDquG6q+G7pOG6v2TDo+G7pCjhuq/hu6QhJm3hu6TDo+G7suG7pDQ2w53hu6JRLzzDo1JRL+G6u1JR4bq74bukIeG6o1jhur/hur/DlMOZ4bq7dOG6ryhtw5lSUTzDo1Lhu6jhu6Qt4bukw4Phu7Lhu6Q0NsOd4bukw6rhu4fhuqnEgzThu6TEgzQm4buH4buc4bukIeG6t8SD4bukKWllIeG7pCjhu4XEgzThu6QpMeG7pOG6oTXhu4dtXcSD4bukKeG6pTbhu6Thu4HDqlg24bukNFk24bukxIPDneG6r+G7pCnhurHhu6QpIOG7h+G7pMOp4bukKeG6qeG7pOG7geG7h+G6qzbhu6Thu4HDqmnDqcSDNOG7pOG7gTXDncSDNeG7pOG7oMOjw53hu6RqLMSD4buk4bq/4bqnxIM04bukKeG6qSHhu6Thu4E1KsSDUOG7nOG7pMSDXcSD4buk4buBOMOj4bukKSLEg+G7pGpkNuG7pMSDNVjhu4fhu6JRLzzDo1JRL+G6u1I=


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]