(vhds.baothanhhoa.vn) - Khu Di tích lịch sử cách mạng nhà ông Hồ Sỹ Nhân (cơ sở cách mạng trong các năm 1940-1941), ở làng Kim Ốc, xã Xuân Hòa (Thọ Xuân) gắn liền với việc tổ chức phát hành tờ báo Tự Do. Tại đây, nhiều tư liệu quý về đồng chí Hồ Sĩ Nhân và những kỷ vật, hiện vật chiến tranh được gia đình gìn giữ cẩn thận.
4buUW1Hhu6AkNcWoY2NM4bue4bqpRF1kNSbhu57hu6BjZGk1Jkzhu55kJmhkLcWoNV19N+G7jOG7oDPEkWNkXXtp4buO4bue4buWRijhu6A34bqzXeG7oCTDo+G7oEThurE3feG7oOG7myLhu6BEW8Oq4bug4bu1fcSRaT434bugRuG7rjfhu6DDvV03W+G7oGThu4E3feG7oFs44buqZOG7oCrhuq83feG7oGbhu6jhu6Bk4bqx4bugJFvhur8k4bug4bqpW8avZOG7oFvhu6g3W+G7oGTDouG7oD3Grzjhu6BE4buH4bug4bujOOG7lC9bUeG7luG7lOG6qeG7oCQ1xahjY0zhu57huqnhu6kmxagl4bue4buWeVvEkeG7oOG7o13hu6BkIiRb4bugNTAkW+G7oGPhu4Phu6Akxq8kW+G7oDbhu6o3feG7oDdb4buo4bug4bqjN33hu6Dhu6nEg+G7oEPEqeG7oOG7tVvhu7I34bug4buSJOG6s+G7oGPhuqfhu6Akxq8kW+G7oDbhu6o3feG7oGRiODd94bugJMavJOG7oDfhu6424bugUeG7plRQLVHhu6ZUUeG7mMOV4bug4bqn4bugNeG7qDd94bugeV024bugw4Mkw5Xhu6Bo4bus4bugSMSR4buyN+G7oOG7qWHFqOG7oOG7kkRbw6Hhu6BIxJHhu7I34buY4bugfVY34bugNV0oN+G7oGbhurVd4bugZl0pJOG7oGThurHhu6AkW+G6vyThu6Dhuqlbxq9k4bugW+G7qDdb4bugZMOi4bugPcavOOG7oEThu4fhu6Dhu6M4w5Thu6BE4buqXeG7oCrhu7Jpw5Xhu6A3W10oxJHhu6Bkw6rhu6A1XSnEkeG7oOG6q8SRw63hu6BmKOG7oCrEgzd94bugJFsi4bug4bupxIPhu6BDMuG7oOG7tVvhu7I34bugZuG7qOG7oDdb4buFN33hu6A04buJ4bugZuG7uGTDleG7oFtdKTfhu6Bm4bu4ZOG7oCRbXSE34bugZGLFqDdb4bugKsOq4bqlJOG7oH1dxajhu6AqIDdb4bugfSA34bugfV3hu4Xhu6AkQDfhu6BkW+G7uDfDlOG7lC/huqnhu5bhu5Thuqnhu6AkNcWoY2NM4bue4bqp4bubOCVp4bue4buW4buUXTZ94bugJDXFqGNjTOG7nl3hu50mN2QmYuG7nuG7oGNkaTUmTOG7nmddJWRb4buM4bug4bukUFDhuqlo4buO4bugWyZdfVtk4buM4bugVVNT4bqpaOG7juG7nuG7oGNiJEzhu54vLyQlN8OUPcWoOGRbxag3W1s4xajDlGY3LyUmYzRkOOG6qS83JmdjL1JRU1QvUlBTJVVRw5pSUlFRZFNSUFFTNVDDlDPhuql9w5JiTFThu6RR4bue4bugxag1ZEzhu55GKOG7oDfhurNd4bugJMOj4bugROG6sTd94bug4bubIuG7oERbw6rhu6Dhu7V9xJFpPjfhu6BG4buuN+G7oMO9XTdb4bugZOG7gTd94bugWzjhu6pk4bugKuG6rzd94bugZuG7qOG7oGThurHhu6AkW+G6vyThu6Dhuqlbxq9k4bugW+G7qDdb4bugZMOi4bugPcavOOG7oEThu4fhu6Dhu6M44bue4bugZ10lZFtM4bue4bukUFDhu57hu6BbJl19W2RM4bueVVNT4bue4bugL+G7luG7lC/huqnhu5bhu5Thuqnhu6AkNcWoY2NM4bue4bqp4budxajhuqlkXTg34bue4buW4bujXeG7oGQiJFvhu6A1MCRb4bugY+G7g+G7oCTGryRb4bugNuG7qjd94bugN1vhu6jhu6DhuqM3feG7oOG7qcSD4bugQzLhu6Dhu7Vb4buyN+G7oDXhu6jhu6A34bqzXeG7oGThurHhu6AkW+G6vyThu6Bm4buo4bug4bqpW8avZOG7oFvhu6g3W+G7oGTDouG7oD3Grzjhu6BE4buH4bug4bujOMOU4bug4buf4buyaeG7oDXhu6jhu6A34bqzXeG7oCTDo+G7oEThurE3feG7oOG7myLhu6BkW8Oq4bug4bu1fcSRaT434bugRuG7rjfhu6DDvV03W+G7oGThu4E3feG7oFs44buqZOG7oCrhuq83feG7oGbhu6jhu6Bk4bqx4bugJFvhur8k4bug4bqpW8avZOG7oFvhu6g3W+G7oGTDouG7oD3Grzjhu6AqPOG7oGTEkWkuN+G7oGRixJFpKDfDleG7oOG6qVvhurHhu6A9XSE34bugJMavJFvhu6A24buqN33hu6Dhuqfhu6BEW8WoN1vhu6Dhu6k5xajDlOG7lC/huqnhu5bhu5Thuqnhu6AkNcWoY2NM4bue4bqp4bubOCVp4bue4buW4buUXTZ94bugJDXFqGNjTOG7nl3hu50mN2QmYuG7nuG7oGNkaTUmTOG7nmddJWRb4buM4bug4bukUFDhuqlo4buO4bugWyZdfVtk4buM4bugVVNT4bqpaOG7juG7nuG7oGNiJEzhu54vLyQlN8OUPcWoOGRbxag3W1s4xajDlGY3LyUmYzRkOOG6qS83JmdjL1JRU1QvUlBTJVVRw5pSUlRTZFRQVeG7psOZNVDDlDPhuql9w5JiTFNRVeG7nuG7oMWoNWRM4bueRijhu6A34bqzXeG7oCTDo+G7oEThurE3feG7oOG7myLhu6BEW8Oq4bug4bu1fcSRaT434bugRuG7rjfhu6DDvV03W+G7oGThu4E3feG7oFs44buqZOG7oCrhuq83feG7oGbhu6jhu6Bk4bqx4bugJFvhur8k4bug4bqpW8avZOG7oFvhu6g3W+G7oGTDouG7oD3Grzjhu6BE4buH4bug4bujOOG7nuG7oGddJWRbTOG7nuG7pFBQ4bue4bugWyZdfVtkTOG7nlVTU+G7nuG7oC/hu5bhu5Qv4bqp4buW4buU4bqp4bugJDXFqGNjTOG7nuG6qeG7ncWo4bqpZF04N+G7nuG7luG7n+G7tsSR4bugN+G7rjbhu6BR4bumVFDDleG7oDXhu6g3feG7oHldNuG7oMODJOG7oCrDquG6pSThu6AkW8OhN+G7oDXhu6g24bugN+G6s13hu6BdN+G7oOG7tDfhu6Bk4buoXeG7oDVdKcSR4bugJOG6u8Wo4bug4buf4buwN33DlOG7oOG7ncSRw6Nd4bugZFvGrzd94bugVS1R4bumVFDhu6Ak4bqz4bug4bqrxJHFqDfhu6BdN+G7oOG7tDfhu6Ak4bq7xajhu6BkMTdb4bugRFvFqDdb4bug4bupOcWo4bugJFvEkWk8N+G7oGYo4bugKlhk4bugZOG7ql3hu6A3W+G7qOG7oCrEgzd94bugJFsi4bug4bupxIPhu6BDMuG7oOG7tVvhu7I3w5Thu6Dhu53hur03feG7oGThu6pd4bugKuG7smnhu6Akxq8k4bugKsSDN33hu6AkWyLhu6BEYuG7tjfhu6Dhu5vhu7A44bug4buSRGLhu7Y34bug4bupOOG7qmThu5jhu6BI4bq/4bug4bq7aeG7oOG7m1Yk4bugecOsw5Xhu6AqxIM3feG7oCRbIuG7oOG7s8Oqw6Jd4bug4budZSThu6Dhu5Lhu7V9xJFpPjfhu6BG4buuN+G7oMO9XTdb4buYw5Xhu6AqxIM3feG7oCRbIuG7oOG7n1g3feG7oOG7nVvhu7LEkeG7oETEkSnhu6Bm4buo4bugN1tdKMSR4bugKsSDN33hu6AkWyLhu6A14busN1vhu6Aq4buqOOG7oGQxN1vhu6BEW8WoN1vhu6Dhu6k5xajhu6A14bu2N+G7oDXDquG6pWThu6BmKOG7oEjEkeG7sjfhu6Dhu6lhxajhu6BbOOG7qmThu6Aq4bqvN33DlOG7lC/huqnhu5bhu5Thuqnhu6AkNcWoY2NM4bue4bqp4bubOCVp4bue4buW4buUXTZ94bugJDXFqGNjTOG7nl3hu50mN2QmYuG7nuG7oGNkaTUmTOG7nmddJWRb4buM4bug4bukUFDhuqlo4buO4bugWyZdfVtk4buM4bugVVNT4bqpaOG7juG7nuG7oGNiJEzhu54vLyQlN8OUPcWoOGRbxag3W1s4xajDlGY3LyUmYzRkOOG6qS83JmdjL1JRU1QvUlBTJVVRw5pSU1FVZFThu6ZQ4bukUTVQw5Qz4bqpfcOSYkxUUOG7pOG7nuG7oMWoNWRM4bueRijhu6A34bqzXeG7oCTDo+G7oEThurE3feG7oOG7myLhu6BEW8Oq4bug4bu1fcSRaT434bugRuG7rjfhu6DDvV03W+G7oGThu4E3feG7oFs44buqZOG7oCrhuq83feG7oGbhu6jhu6Bk4bqx4bugJFvhur8k4bug4bqpW8avZOG7oFvhu6g3W+G7oGTDouG7oD3Grzjhu6BE4buH4bug4bujOOG7nuG7oGddJWRbTOG7nuG7pFBQ4bue4bugWyZdfVtkTOG7nlVTU+G7nuG7oC/hu5bhu5Qv4bqp4buW4buU4bqp4bugJDXFqGNjTOG7nuG6qeG7ncWo4bqpZF04N+G7nuG7lkRbxq83feG7oMOaLVHhu6ZUUMOV4bugKsSDN33hu6AkWyLhu6Dhu7V9xJFpPjfhu6Dhu5/hur8k4bug4budZSThu6Dhu5Jk4bq/JOG7oCrEgzd94bugJFsi4bug4bu1fcSRaT434bugRuG7rjfhu6DDvV03W8OV4bugROG6sTd94bug4bubIuG7oGRbw6rhu6Dhu5/hu7A3feG7oOG7neG6rzd94bugY+G7sDfhu6BGXSlk4bug4bu1xag24bugNFs5xajhu6BG4bur4buY4bugZGIuN+G7oCrDqsOiN33hu6AqXeG7oCThuqM3feG7oGTGryThu6Bm4buoOOG7oOG6qVsixajhu6Dhu7XFqDbDleG7oCrhu6zhu6Al4buBN33hu6A14buqXeG7oERbxag3W+G7oOG7qTnFqMOU4bugROG7geG7oCThurPhu6Bj4bqn4bug4bqoW2Uk4bug4bubxINd4bug4buSRFvDoeG7oMO94bu44bqp4buY4bugKsSDN33hu6AkWyLhu6Dhu7V9xJFpPjfhu6Dhu5/hur8k4bug4budZSThu6Aq4bus4bugZijhu6A14buoN33hu6B5XTbhu6DDgyTDleG7oGjhu6zhu6BIxJHhu7I34bug4bupYcWo4bugW8Oq4bq1N33hu6AlIzfhu6Akxq834bugPeG6r8OV4bugKuG7sDd94bugZl0uN+G7oGbhu6jhu6DhuqvEkeG7tjfhu6AkW2U3feG7oCTGryRb4bugNuG7qjd94bugWzjhu6pk4bugKuG6rzd94bugZFsmOOG7oGRdN1vhu6BkW+G7tjfhu6Dhu7V9WzDhu6DhuqvEkWkhZOG7oEbhu6vhu6Dhu5I34buuNuG7oFHhu6ZT4bum4buY4bugJOG6u8Wo4bugRGLEkTd94bugw6rhurM3feG7oOG7n+G7sDd9w5Thu5Qv4bqp4buW4buU4bqp4bugJDXFqGNjTOG7nuG6qeG7mzglaeG7nuG7luG7lF02feG7oCQ1xahjY0zhu55d4budJjdkJmLhu57hu6BjZGk1Jkzhu55nXSVkW+G7jOG7oOG7pFBQ4bqpaOG7juG7oFsmXX1bZOG7jOG7oFFRUcOZ4bqpaOG7juG7nuG7oGNiJEzhu54vLyQlN8OUPcWoOGRbxag3W1s4xajDlGY3LyUmYzRkOOG6qS83JmdjL1JRU1QvUlBTJVVRw5pSU1RTZFLhu6ZUUMOaNVDDlDPhuql9w5JiTFNQ4buk4bue4bugxag1ZEzhu55GKOG7oDfhurNd4bugJMOj4bugROG6sTd94bug4bubIuG7oERbw6rhu6Dhu7V9xJFpPjfhu6BG4buuN+G7oMO9XTdb4bugZOG7gTd94bugWzjhu6pk4bugKuG6rzd94bugZuG7qOG7oGThurHhu6AkW+G6vyThu6Dhuqlbxq9k4bugW+G7qDdb4bugZMOi4bugPcavOOG7oEThu4fhu6Dhu6M44bue4bugZ10lZFtM4bue4bukUFDhu57hu6BbJl19W2RM4bueUVFRw5nhu57hu6Av4buW4buUL+G6qeG7luG7lOG6qeG7oCQ1xahjY0zhu57huqnhu53FqOG6qWRdODfhu57hu5ZE4buqXeG7oCrhu7Jpw5Xhu6AqxIM3feG7oCRbIuG7oOG7tX3EkWk+N+G7oOG7n+G6vyThu6Dhu51lJOG7oCTDqTd94bugRDE3W+G7oOG6u2nhu6A14buyNuG7oGRbw6Jd4bugRFvFqDdb4bug4bupOcWo4bugJTjhu6AqxIM3feG7oCRbIuG7oERi4bu2N+G7oOG7m+G7sDjhu6A14buoNuG7oOG7myLhu6BkW8Oq4bugZOG6seG7oCRb4bq/JOG7oGbhu6jhu6Dhuqlbxq9k4bugW+G7qDdb4bugZMOi4bugPcavOOG7oEThu4fhu6Dhu6M44bugKjzhu6BkxJFpLjfhu6BkYsSRaSg3w5Xhu6Dhuqlb4bqx4bugPV0hN8OV4bugW8Oq4bq1N33hu6AlIzfhu6Ak4bqz4bugY+G6p+G7oCTGryRb4bugNuG7qjd94bugRFvFqDdb4bug4bupOcWo4bugJFvEkWk8N+G7oFvDquG6tTd94bugWzjhu6pk4bugKuG6rzd94bugZFsmOOG7oGRdN1vhu6BkW+G7tjfhu6Dhu7V9WzDhu6DhuqvEkWkhZOG7oEbhu6vhu6Ak4bq7xajhu6BEYsSRN33hu6DDquG6szd94bug4buf4buwN33hu6Bm4buo4bugNeG7qDbhu6Dhuqlbw6rhurM3feG7oGRdKTfhu6A1XS434bugNeG7qiThu6Bm4bq1XeG7oCTGryThu6BEMTdb4bug4bq7aeG7oDXhu7I24bugZFvDol3DleG7oCTGryThu6Ak4bqz4bugY+G6p+G7oCrhu7A3fcOV4bugJOG6s+G7oGPhuqfhu6Akxq8kW+G7oDbhu6o3feG7oGRiODd94bugZDE3W8OU4bug4buSbjdb4bugZMOq4bugNV0pxJHhu5jhu5Qv4bqp4buW4buU4bqp4bugJDXFqGNjTOG7nuG6qeG7mzglaeG7nuG7luG7lF02feG7oCQ1xahjY0zhu55d4budJjdkJmLhu57hu6BjZGk1Jkzhu55nXSVkW+G7jOG7oOG7pFBQ4bqpaOG7juG7oFsmXX1bZOG7jOG7oFThu6bhu6bhuqlo4buO4bue4bugY2IkTOG7ni8vJCU3w5Q9xag4ZFvFqDdbWzjFqMOUZjcvJSZjNGQ44bqpLzcmZ2MvUlFTVC9SUFMlVVHDmlJUUOG7pGRRw5rhu6ZUVDVQw5Qz4bqpfcOSYkzDmVXhu6Thu57hu6DFqDVkTOG7nkYo4bugN+G6s13hu6Akw6Phu6BE4bqxN33hu6Dhu5si4bugRFvDquG7oOG7tX3EkWk+N+G7oEbhu6434bugw71dN1vhu6Bk4buBN33hu6BbOOG7qmThu6Aq4bqvN33hu6Bm4buo4bugZOG6seG7oCRb4bq/JOG7oOG6qVvGr2Thu6Bb4buoN1vhu6Bkw6Lhu6A9xq844bugROG7h+G7oOG7ozjhu57hu6BnXSVkW0zhu57hu6RQUOG7nuG7oFsmXX1bZEzhu55U4bum4bum4bue4bugL+G7luG7lC/huqnhu5bhu5Thuqnhu6AkNcWoY2NM4bue4bqp4budxajhuqlkXTg34bue4buW4bu1fcSRaS434bugROG6sTd94bug4bubIuG7oGRbw6rhu6Dhu7V9xJFpPjfhu6BG4buuN+G7oMO9XTdb4bug4buSZFvhur/hu6BT4buY4bugZGI4N33hu6A24bqvZOG7oCRbxJFpITfhu6DhuqvEkcWoaeG7oGRi4bqn4bugNeG7ql3hu6BkW+G7rjbhu6Bbw6Bd4bugJMavJOG7oCrEgzd94bugJFsi4bugJMOpN33hu6BbOOG7qmThu6Aq4bqvN33hu6Akxq8kW+G7oDbhu6o3feG7oOG6p+G7oGjhu6zhu6BIxJHhu7I34bug4bupYcWo4bugN+G7rjbhu6BR4bumVFDDlOG7lC/huqnhu5bhu5Thuqnhu6AkNcWoY2NM4bue4bqp4bubOCVp4bue4buW4buUXTZ94bugJDXFqGNjTOG7nl3hu50mN2QmYuG7nuG7oGNkaTUmTOG7nmddJWRb4buM4bug4bukUFDhuqlo4buO4bugWyZdfVtk4buM4bugVVNU4bqpaOG7juG7nuG7oGNiJEzhu54vLyQlN8OUPcWoOGRbxag3W1s4xajDlGY3LyUmYzRkOOG6qS83JmdjL1JRU1QvUlBTJVVRw5pSVFNQZMOZVeG7pFDhu6Q1UMOUM+G6qX3DkmJM4bumVOG7puG7nuG7oMWoNWRM4bueRijhu6A34bqzXeG7oCTDo+G7oEThurE3feG7oOG7myLhu6BEW8Oq4bug4bu1fcSRaT434bugRuG7rjfhu6DDvV03W+G7oGThu4E3feG7oFs44buqZOG7oCrhuq83feG7oGbhu6jhu6Bk4bqx4bugJFvhur8k4bug4bqpW8avZOG7oFvhu6g3W+G7oGTDouG7oD3Grzjhu6BE4buH4bug4bujOOG7nuG7oGddJWRbTOG7nuG7pFBQ4bue4bugWyZdfVtkTOG7nlVTVOG7nuG7oC/hu5bhu5Qv4bqp4buW4buU4bqp4bugJDXFqGNjTOG7nuG6qeG7ncWo4bqpZF04N+G7nuG7luG7o13hu6BkIiRb4bug4bu1W+G7qOG7oOG6ojd94bug4bupxIPhu6BDMuG7oOG7tVvhu7I34bugKsOq4bqlJOG7oOG7m+G6r+G7oEbhu6434bugWznFqOG7oC3hu6BEW+G6ozd94bugZF034bug4buSN8WoaeG7oDXhu6jhu6Dhu5vhuq/hu6BG4buuN+G7oFs5xajhu6BEWzzhu6BkW8WoOOG7oGbhu6jhu6Dhu6PEkeG7oDUwJFvhu5jhu6Ak4bqjN33hu6A3W+G7uDfhu6AlXeG7oGQiJFvhu6DhuqrEkcOjJOG7oH1dxajhu6A34buuNuG7oFHhu6bhu6ZSw5Thu5Qv4bqp4buW4buU4bqp4bugJDXFqGNjTOG7nuG6qeG7mzglaeG7nuG7luG7lF02feG7oCQ1xahjY0zhu55d4budJjdkJmLhu57hu6BjZGk1Jkzhu55nXSVkW+G7jOG7oOG7pFBQ4bqpaOG7juG7oFsmXX1bZOG7jOG7oFTDmlThuqlo4buO4bue4bugY2IkTOG7ni8vJCU3w5Q9xag4ZFvFqDdbWzjFqMOUZjcvJSZjNGQ44bqpLzcmZ2MvUlFTVC9SUFMlVVHDmlJUVVVkVMOZUlDhu6Q1UMOUM+G6qX3DkmJMw5pUw5nhu57hu6DFqDVkTOG7nkYo4bugN+G6s13hu6Akw6Phu6BE4bqxN33hu6Dhu5si4bugRFvDquG7oOG7tX3EkWk+N+G7oEbhu6434bugw71dN1vhu6Bk4buBN33hu6BbOOG7qmThu6Aq4bqvN33hu6Bm4buo4bugZOG6seG7oCRb4bq/JOG7oOG6qVvGr2Thu6Bb4buoN1vhu6Bkw6Lhu6A9xq844bugROG7h+G7oOG7ozjhu57hu6BnXSVkW0zhu57hu6RQUOG7nuG7oFsmXX1bZEzhu55Uw5pU4bue4bugL+G7luG7lC/huqnhu5bhu5Thuqnhu6AkNcWoY2NM4bue4bqp4budxajhuqlkXTg34bue4buW4bud4bqjN33hu6BmXSkk4bugW+G7qDd94bugN33hu6hp4bugJOG6u8Wo4bugPeG7qOG7oHlbw6rhurM3feG7oERbMOG7oOG7n+G7rF3hu6A14buo4bug4bqrxJE/ZOG7oCXDoTfDleG7oDXFqMSR4bugJFvDqV3hu6A3W+G7qOG7oCThu4PFqOG7oCRbOOG7oGPhu6okW+G7oGMsw5Xhu6B9XeG7heG7oH0gN+G7oDch4bqp4bugN1vhu6jhu6Bow6rFqOG7oCThurvFqOG7oOG6ozd94bugJFvFqOG7oCo84bugNeG7ql3DlOG7lC/huqnhu5bhu5Thuqnhu6AkNcWoY2NM4bue4bqp4bubOCVp4bue4buW4buUXTZ94bugJDXFqGNjTOG7nl3hu50mN2QmYuG7nuG7oGNkaTUmTOG7nmddJWRb4buM4bug4bukUFDhuqlo4buO4bugWyZdfVtk4buM4bugVVNT4bqpaOG7juG7nuG7oGNiJEzhu54vLyQlN8OUPcWoOGRbxag3W1s4xajDlGY3LyUmYzRkOOG6qS83JmdjL1JRU1QvUlBTJVVRw5pSw5lSVWRTVFTDmlI1UMOUM+G6qX3DkmJMU8OaUOG7nuG7oMWoNWRM4bueRijhu6A34bqzXeG7oCTDo+G7oEThurE3feG7oOG7myLhu6BEW8Oq4bug4bu1fcSRaT434bugRuG7rjfhu6DDvV03W+G7oGThu4E3feG7oFs44buqZOG7oCrhuq83feG7oGbhu6jhu6Bk4bqx4bugJFvhur8k4bug4bqpW8avZOG7oFvhu6g3W+G7oGTDouG7oD3Grzjhu6BE4buH4bug4bujOOG7nuG7oGddJWRbTOG7nuG7pFBQ4bue4bugWyZdfVtkTOG7nlVTU+G7nuG7oC/hu5bhu5Qv4bqp4buW4buU4bqp4bugJDXFqGNjTOG7nuG6qeG7ncWo4bqpZF04N+G7nuG7luG7qSA3W+G7oOG7sDdb4bug4bubxq8k4bug4bupxIPhu6Aqw6rhuqUk4bugZGImOOG7oGRixag3feG7oGRiw6E3feG7oOG6p+G7oH1d4buFxajhu6A3W+G7qMOU4bugRGI4N33hu6A3feG6o13hu6A3W+G7qOG7oCrFqDd94bugJGE34bugNcOqxJHhu6B9XeG7heG7oDdbXSjEkeG7oGTDquG7oDVdKcSR4bug4bqrxJHDreG7oGYo4bugKsSDN33hu6AkWyLhu6Dhu6nEg+G7oEMy4bug4bu1W+G7sjfhu6Bm4buo4bugN1vhu4U3feG7oDThu4nhu6Bm4bu4ZMOV4bugW10pN+G7oGbhu7hk4bugJFtdITfhu6BkYsWoN1vhu6Aqw6rhuqUk4bugfV3FqOG7oCogN1vhu6Ak4bu0ZOG7oH1d4buF4bugJEA34bugZFvhu7g3w5Thu5Qv4bqp4buW4buU4bqp4bugJDXFqGNjTOG7nuG6qeG7mzglaeG7nuG7luG7lF02feG7oCQ1xahjY0zhu55d4budJjdkJmLhu57hu6BjZGk1Jkzhu55nXSVkW+G7jOG7oOG7pFBQ4bqpaOG7juG7oFsmXX1bZOG7jOG7oFVTU+G6qWjhu47hu57hu6BjYiRM4bueLy8kJTfDlD3FqDhkW8WoN1tbOMWow5RmNy8lJmM0ZDjhuqkvNyZnYy9SUVNUL1JQUyVVUcOaU1BQ4bukZMOaVFDDmsOZNVDDlDPhuql9w5JiTFFUUOG7nuG7oMWoNWRM4bueRijhu6A34bqzXeG7oCTDo+G7oEThurE3feG7oOG7myLhu6BEW8Oq4bug4bu1fcSRaT434bugRuG7rjfhu6DDvV03W+G7oGThu4E3feG7oFs44buqZOG7oCrhuq83feG7oGbhu6jhu6Bk4bqx4bugJFvhur8k4bug4bqpW8avZOG7oFvhu6g3W+G7oGTDouG7oD3Grzjhu6BE4buH4bug4bujOOG7nuG7oGddJWRbTOG7nuG7pFBQ4bue4bugWyZdfVtkTOG7nlVTU+G7nuG7oC/hu5bhu5Qv4bqp4buW4buU4bqp4bugJDXFqGNjTOG7nuG6qeG7ncWo4bqpZF04N+G7nuG7luG7m+G7qOG7oHlbw6rhurM3feG7oERbMOG7oOG7n+G7rF3DleG7oOG7pFHhu6BkxJHhurFdw5Xhu6AkODfhu6Al4buyxJHhu6Ak4bq7xajhu6AqxIM3feG7oCRbIuG7oOG7qcSD4bugQzLhu6Dhu7Vb4buyN+G7oCRbXcWo4bugYzvhu4zhu6Dhu7Vb4buFN33hu6A04buJ4bugZuG7uGThu6Aqw6rhuqUk4bugNcOqxJHhu6B9XeG7heG7oDdbw6rhu6A24bqvZOG7oOG6qVvhu7Y34bugNFvhuqM3feG7oGRbPOG7oGRbXSHEkeG7oGRiODd94bugJMSR4bqvJOG7oGPDozd94bugJOG6u8Wo4bugfV3FqOG7oCogN1vhu6Bk4bqjXcOU4bug4bufOeG7oDRb4bqjN33hu6AkWzHhu6A14buo4bugN10oNuG7oGZdN1vhu6Al4buH4bugNuG7qOG7oCRhN+G7oDXhu6jhu6BkYsavJFvhu6A3W10pNuG7oCThurvFqOG7oD3hu7A34bugZFvhu7I34bugKjzhu6Akxq8k4bugZFsh4bugWynhu6BkXSHhuqnhu6BkWyY44bugW108xJHhu6Bb4bqzN+G7oGYo4bugZGLEkWkoN+G7oGRbw6M3feG7oOG6q8SRLuG7oFvDquG6szd94bugJMavJFvhu6A24buqN33hu6Bm4buo4bugfTnhuqnhu6Bj4bq/JOG7oCo84bugaOG7smnhu6Al4buHN33hu6DhuqvEkS7hu6Bbw6rhurM3feG7oDd94buoaeG7oCThu6g3feG7oH1d4buoxJHhu6AqOuG6qeG7oGbhu6434bugNl03W8OU4buUL+G6qeG7luG7lOG6qeG7oCQ1xahjY0zhu57huqlqxJFkWzhi4bue4buWRFvEkeG7oERb4bq7aeG7lC/huqnhu5Y=

Thu Thủy

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]