(vhds.baothanhhoa.vn) - Vừa qua, Vietrantour vinh dự được hãng hàng không quốc tế 4 sao Phương Nam Trung Quốc (China Southern Airlines) trao tặng giải thưởng “Đối tác du lịch chiến lược” trong đêm tiệc tri ân khách hàng năm 2017 tại khách sạn Daewoo, Hà Nội.

Tin liên quan

Đọc nhiều

4bunSXfhu69ETcOBVFThu53hu61Rw63DjVVNw4nhu63FqeG7jcONw4lVU8OBT1XDk8OaU+G7r0XhuqJV4buvSMONw4PDjeG7r+KAmEXhu5LDjeG7r1XDgEThu6/EkMOa4buvTeG7iERJ4buvREnDjeG7gE/hu69N4buo4bueROKAmeG7r0TFqMOB4buvSeG6oE9I4buvTEnhu5BPSOG7r2ZJ4buo4buaT0jhu6/huqfDgU7hu6/DrVPDmk9I4buvZ8Oa4buSROG7py9Jd8Wp4bunUeG7r0RNw4FUVOG7neG7rVHhuqHDicOBxJDhu63FqeG7jeG7sMOB4buvUsOaw4F04buv4buNw43DiVVTw4FPVcOTw5pT4buvV8ONT0nhu6/EkOG7rOG7r0Xhu6jhu55E4buvScSCT0jhu69J4bqgT0jhu69MSeG7kE9I4buvUsOa4buSROG7r1Xhu4Dhu6/DveG7r1TDgcOT4buvZknhu6jhu5pPSOG7r+G6p8OBTuG7r8OtU8OaT0jhu69nw5rhu5JE4buvw7ldScONT8OB4buvacOTw5pVScOJU0/hu68jw41TTcONT8OJVOG7peG7r1VTw4HDk+G7r1XhurJPSOG7r0jDjcODw43hu69VSeG7qOG7oE9I4buv4oCcIOG7ksON4buvVcOAROG7r8SQw5rhu69N4buIREnhu69EScON4buAT+G7r03hu6jhu55E4oCd4buvVVPDk09I4buvReG6vk7hu69Vw43hu4JE4buvVVPDjeG7r+G6pE/hu69MScOAREnhu69J4bqgT0jhu69P4bquTuG7r3h2d+G7t+G7r1XhuqLDjeG7r0xJw4BESeG7r1ThuqJP4buvIsOBw4lYw5PDk3Thu6/huqHhuqDhu6/huqfhu5TDjXXhu6cvUcWp4bunUeG7r0RNw4FUVOG7neG7rVFbw5PEkMOd4butxanhu6fDjU5I4buvVFNE4bud4butLy9ExJBPdUPDgcOTVUnDgU9JScOTw4F1V08vxJDDiVRMVcOTUS9Pw4lYVC934bu5dncvw73hu7nEkOG7tXd4dnZ2dlXDvXdB4bu1d3d2TXd1S1FI4but4buvL8Wp4bunL1HFqeG7p1Hhu69ETcOBVFThu53hu61RW8OTxJDDneG7rcWpw61Jw4nDk+G7r0XDknThu69VU8OTT0jhu69MScOa4buQT+G7r0xJ4buW4buvVOG7rOG7r0zDjeG7gk904buvSeG6oE9I4buvTEnhu5BPSOG7r2ZJ4buo4buaT0jhu6/huqfDgU7hu6/DrVPDmk9I4buvZ8Oa4buSROG7r1VTw4HDk+G7r0jDjcODw43hu69EScOT4buvTuG7lFXhu69U4buS4buvReG7mk/hu69X4buI4buvTVbhu69J4bqgT0l04buvReG6osON4buvTeG7suG7r1fhurjhu69Ow4DDneG7r0PDgcOd4buvV+G7iuG7r0XEguG7r0Xhu5hPSOG7r0nhuqBPSeG7r1fhuqDhu69Ew5Lhu69Fw5JPSOG7r0jDklHhu69Vw4xESeG7r0Thu6xE4buvREnDk+G7r1Thu6zhu69RScOAVeG7r1VTw43hu4RP4buvRMWow4Hhu69JxIJPSOG7r1VTw5NPSOG7r0/huq5O4buveHZ34bu3deG7r13huq5P4buvROG7quG7r1fhuqDDk+G7r1Thu6zhu69J4bueUeG7r1XDgEThu69ESeG6slXhu69EScOK4buvV+G6oOG7r0nDjeG7gsOa4buvUsOaw4Phu69Ew4HDk3Thu6/EkMOTw4FPSeG7r1VJw5rhu6/huqZP4buvVeG7qOG7nk9I4buvV+G6oOG7r1Xhu5JE4buvReG7lOG7r1Xhuq5PSOG7r1VT4buo4bugT0jhu69Ew4BE4buvVcOaw53hu4BP4buvVcOTw5pT4buvReG7qOG7ok9I4buvQ8OBw53hu6/hu5ZP4buvReG7iE9JdOG7r+G7jcONw4lVU8OBT1XDk8OaU+G7r1fDjU9J4buvxJDhu6zhu69F4buo4bueROG7r0nhuqBPSOG7r0xJ4buQT0jhu69mSeG7qOG7mk9I4buv4bqnw4FO4buvw61Tw5pPSOG7r2fDmuG7kkThu69Xw41PSeG7r8SQw4FPSeG7r03huqDhu6/igJwg4buSw43hu69Vw4BE4buvxJDDmuG7r03hu4hESeG7r0RJw43hu4BP4buvTeG7qOG7nkTigJ3hu69ExajDgeG7r0/huq5O4buveHZ34bu3deG7r1vhuqDhu6/huqHDk+G6oE9I4buvw61J4buI4buv4bqh4buo4buaT0jhu68t4buvw61T4buo4bugT0jhu69PScOSTuG7r0xJw4BESeG7r03hurzhu69FxILhu69F4bqiw43hu6/EkMON4buCT+G7r0Thu5BPSOG7r1XDneG7r09J4bqoT+G7r0jDjcODw43hu69VSeG7qOG7oE9I4buvxJDDgU9J4buvSMONw4Dhu69VU+G6vk914bunL1HFqeG7p1Hhu69ETcOBVFThu53hu61RW8OTxJDDneG7rcWpw6DDjcODw43hu69VSeG7qOG7oE9I4buvT+G6oMOd4buvTuG7lFXhu69N4bqsT+G7r09Ww4Hhu69MSeG6tE9I4buvReG7iE9J4buv4buNw43DiVVTw4FPVcOTw5pT4buvTeG6oOG7r07hu5RV4buvVVPDk09I4buvT0lWT0jhu69F4buaT+G7r1fhu4jhu69NVuG7r0nhuqBPSeG7r0nhuqBPSOG7r0XhuqzDmuG7r+G7jcON4buCVeG7r+G6p8OBTnThu69N4bqg4buvReG6osON4buvTeG7suG7r1nDmuG6plXhu69U4bqwROG7r0TFqMOB4buvSeG6oE9I4buvTEnhu5BPSOG7r2ZJ4buo4buaT0jhu6/huqfDgU7hu6/DrVPDmk9I4buvZ8Oa4buSROG7r1VTw5NPSOG7r0TDgEThu69ESeG7qOG7mk9I4buvVVPhu4pPSeG7r0nhu55R4buvVcOAROG7r0zDjERJ4buvROG6rMOa4buvReG6qsOd4buvQ8OAT+G7r0TDgEThu69Uw4NP4buvUUnhuqpO4buvReG7qOG7ok9I4buvQ8OBw53hu69VU+G6vk/hu69VSeG7iOG7r1VT4buo4buiT0jhu6/EkMOa4buvTeG7iERJdeG7py9Rxanhu6dR4buvRE3DgVRU4bud4butUVvDk8SQw53hu63FqV3hu6bhu69VSeG7hHThu69N4bqg4buvTuG7lFXhu69VU8OTT0jhu6954buvReG7mk/hu69X4buI4buvTVbhu69J4bqgT0nhu69Vw43hur5P4buvUUnDk09I4buvReG7qOG7nkThu69N4busw4Hhu69ESeG7jk/hu69MScOBw43hu69VScOAROG7r0Xhu6jhu6JPSOG7r0PDgcOd4buvVUnhurRPSOG7r+G6oeG6oOG7r+G6p+G7lMON4buvLeG7r+G6oeG7mOG7r+G6p8OBTuG7r0TFqMOB4buvSeG6oE9I4buvTEnhu5BPSOG7r8O94buvVMOBw5Phu69mSeG7qOG7mk9I4buv4bqnw4FO4buvw61Tw5pPSOG7r2fDmuG7kkThu69V4buw4buvVUnDgE9I4buveS94dnfhu7d04buvVcOaw53hu4BP4buvVcOTw5pT4buvw61T4buo4buaT0jhu6/DoMONw4Hhu6/DoMON4bucw43hu68t4buvZknhu6jhu55PSOG7r+G6ocOT4bqgT0jhu69d4buW4buvVVPhuqZP4buvw7nhu7Xhu69PSOG6oMOd4bul4buvSMONw4Dhu69VU+G7jk/hu69Iw5LDjeG7r0RJxKjhu69V4buw4buvd3d0QUHhu69VU8ON4buCw5rhu69F4buYT0jhu69ExajDgeG7r+G7jcONw4lVU8OBT1XDk8OaU+G7r03DmuG7kE/hu69P4bq2TuG7r1VTw5NPSOG7r1XDk1Hhu69Vw5PDmlPhu69F4bqwVeG7r0xJw4BESeG7r09J4bqmVeG7r1fhu5zDjeG7r03hu6jhu55PSOG7r0xJw4BESeG7r+G7lk/hu69F4buIT0nhu69VU8OaT0jhu69D4buKT0nhu69MScOTw4NPSOG7r8O94buvLeG7r+G7s+G7r0XDk+G6oE/hu69OxqDDjeG7r1VJw4BPSHThu69OxqDDjeG7r0XDk+G6oE/hu69V4buw4buveOG7s+G7ry3hu6954buz4buvTEnDgERJdeG7r8OtScOJw5Phu69Fw5J04buvTEnhu5BPSOG7r0RJxKjhu69Iw43DmVHhu6/EkMOa4buvTEnDgERJ4buvVcON4buAVeG7r0zDjeG7gk7hu69F4buAT+G7r3d24buvVcON4buAT0jhu6/EkMON4buvREnDmsOd4buET+G7r07huqDhu69Iw43DgOG7r1dCT+G7r1Xhu6jhu5pPSOG7r0Xhu6jhu5pPSOG7r1TDk+G7r1fhu5zDjeG7r1XDk8OaU+G7r0Xhu6jhu6JPSOG7r0Phu5Thu69VU8Oaw53hu4ZP4buvVUnhu5JPSHThu69J4bqgT0nhu69VU+G7ik9J4buvROG7jE/hu69J4buUw43hu69V4bum4buvT0nDjeG7hsOa4buvVVPDg8ON4buvT0hJw43hu4JO4buvReG7lEThu69N4bqi4buvT0nhu6hy4buvTuG7pkThu69Mw4xESeG7r0Phu5LDjeG7r0TDg09J4buvVMON4bq+w5rhu69RSeG6qk7hu695IuG7ryNXw4FVw4FTdOG7r0RJw41PSeG7r1FJ4bumROG7r0ThuqzDmuG7r0XDgMOd4buvTMOMT0nhu69Ew4HDk+G7r09J4bqmVeG7r1VJ4buA4buvSMON4bucw4104buvT0jhu5jDjeG7r0TDgFHhu69VU8OJw5Phu6/EkOG6oMON4buvT0nhuqZV4buvVUnhu4Dhu69Iw43hu5zDjeG7r+G7t3RMTuG7r03hur5P4buvRcSoT0nhu69d4buWT0jhu69VU+G7osONdOG7r8SQw5rhu69PSMOT4bqiT+G7r0Thu5bhu69VU+G6pk/hu69mSeG7qOG7nk9I4buv4bqhw5PhuqBPSOG7r1VT4bq+T+G7r1VJw5rDneG7hk/hu6/hu5Dhu69D4buYT0h1dXXhu6cvUcWp4bunUeG7r0RNw4FUVOG7neG7rVFbw5PEkMOd4butxakg4buYT0jhu69VSeG7osONdOG7r1fhu5zDjeG7r1fDjeG7gkThu69VU8ON4buET+G7r0xJw4HDjeG7r1TDiVPDjcOJVOG7r0PDk8OTTMONT0jhu6/DuUnhu55R4buvReG7mE9I4buvV+G6uOG7r07DgMOd4buvQ8OBw53hu69U4buS4buvTeG7qOG7nk9I4buvTeG7nE/hu6Xhu69X4bucw43hu69J4bqgT0jhu69MSeG7kE9I4buvZknhu6jhu5pPSOG7r+G6p8OBTuG7r8OtU8OaT0jhu69nw5rhu5JEdOG7r0RJxKjhu69Vw4xPSeG7r1PDjeG6vk9I4buvSMONw4Dhu69X4bq44buvTsOAw53hu69Dw4HDnXThu6/hu43DjcOJVVPDgU9Vw5PDmlPhu69FxILhu69Iw43DmVHhu6/EkMOa4buvTEnDgERJ4buvVcON4buAVeG7r0zDjeG7gk7hu69V4buw4buveXbhu68t4buvw7124buf4buvVMOT4buvV+G7nMON4buvTsOaw4Hhu69F4buaT+G7r03hurx14buvIMON4buET+G7r0nhu4pPSeG7r09J4buo4buvVcOTw5pT4buv4buLRHLhu69pw53EkE/DicOd4buvLeG7r+G6pcOJTUPDk8OaU0/DieG7r8O54bu14buvT0jhuqDDneG7peG7r0jDjcOA4buv4buzeXRB4buvVVPDjeG7gsOa4buvReG7mE9I4buvRcSC4buvQ8OBw5Phu69I4buYTuG7r1VT4buOT+G7r0jDksON4buvREnDjeG7r1FJw4zhu69X4bq44buvTsOAw53hu69Dw4HDneG7r0xJ4buq4buvSeG7mMONdOG7r09IScSo4buvTEnDgERJ4buvVMODT+G7r1XDjeG6vsOa4buvREnDmuG6qk/hu6954buvVMOBw5N04buv4bquT+G7r3nhu69DVsOBL09I4bqgw5104buvUUnhu6jhu5pPSOG7r1XDjeG7gk/hu6/EkMON4buvREnDmsOd4buET3Thu69X4bq44buvVUnDgU7hu69Sw5rDgU/hu69Ew4BE4buvRcON4buETnThu69J4buo4bucT0jhu6/EkEJP4buvV8ON4bq+T+G7r1TDmuG7klXhu69Vw5rDneG7gE904buvQ8ODw5Phu69Jw43hu4RO4buvxJDDmuG7r03hu4hESeG7ryPhuqPDoHV1deG7r1VTw5NPSOG7r0xJw43hu69P4buAw5rhu69Ow5rDgeG7r03hurzhu69Iw43DgOG7r1fhurjhu69Ow4DDneG7r0PDgcOd4buvTEnhu6rhu69J4buYw43hu69Nw5PhuqLDjeG7r1XDjeG7gFXhu69Mw43hu4JO4buvRMWow4Hhu69J4bqgT0jhu69MSeG7kE9I4buvZknhu6jhu5pPSOG7r+G6p8OBTuG7r8OtU8OaT0jhu69nw5rhu5JE4buvxJDDmuG7r0xJw4BESeG7r0XEguG7r07huqZV4buvVeG7nMON4buveeG7s+G7r1VTw43hu4LDmuG7r0Xhu5hPSHXhu6/huqdJ4bui4buvV8ON4buCROG7r0nhu55R4buvVcOAROG7r0nDjeG7gsOa4buvUsOaw4Phu69X4bucw43hu69JxIJPSOG7r0Thu6RPSOG7r0XhuqBO4buvUUnDgE/hu69VSeG6oE9J4buvROG7kE9I4buvROG7pE9I4buvRMOAROG7r0Xhu5LDjeG7r1XDgEThu6/EkOG7iERJ4buvV+G7puG7r1XhuqLDjeG7r0/hu6jhu5xE4buvT0jDk+G6oMON4buvRcSC4buvTsOBT0jhu69N4bqiw43hu69EScOT4buv4buNw43DiVVTw4FPVcOTw5pT4buvSeG7mk/hu693dnbhu69N4buo4bueVeG7r0xJw4BESeG7r0XDjeG7r+G7i0Thu69VU8OTT0jhu69VScOAT0jhu693eC94dnfhu7d04buvVUnhuqhO4buvREnDjOG7r0TDgEThu69N4buIREnhu69MSeG7oMON4buvSeG6oE9J4buvxJDhu4hR4buvw63hu4BV4buvxJDhu6jhu5pPSOG7r03hu4hESeG7r0TFqMOB4buvVcOTw5pT4buvRcSC4buvTMOMT+G7r0RJxqDhu69V4buw4buveOG7r1VJw4BPSOG7r1VT4buo4bucROG7r0XDknXhu6cvUcWp4bunUeG7r0RNw4FUVOG7neG7rVFbw5PEkMOd4butxanhuqfhuq5O4buveHZ34bu5dOG7r+G7jcONw4lVU8OBT1XDk8OaU+G7r1TDiuG7r1XDjeG7gFHhu69V4bumROG7r0XhuqzDmuG7r1Xhu6jhu69PSEnDjeG6vk/hu69E4buqw5p04buvTEnDg8OT4buvVMOAVeG7r0Xhu4Thu69MSeG7kE9I4buvT0jhu7BPSOG7r0Xhu6jDgeG7r1PDgeG7r09Jw43hu4bDmuG7r1XDmsOd4buAT+G7r1XDk8OaU+G7r0XDgeG7r8SQ4bqiT0h04buvSeG6plHhu6/EkEJP4buvSeG7mk/hu69PVsOB4buvRcOAUeG7r+G7qk9I4buvT0nDmuG7r0ThuqzDmuG7r09I4bqgw53hu69E4bqgT0jhu69MSeG6sFXhu69MScOJ4buvRMWow4Hhu69MScOAREnhu69J4bqgT0jhu69X4bqg4buvReG6skThu69Dw43hu4JV4buvSeG7nlHhu69Vw4BE4buvRMOS4buvScON4buCw5rhu69Sw5rDg+G7r1fhu5zDjeG7r0TDgEThu69JxIJPSOG7r0nhuqBPSOG7r0xJ4buQT0jhu69VU8OTT0jhu69X4bqg4buvT0jDk+G6oMON4buvT+G7qOG7nEThu69F4buE4buvTsOBT0jhu69F4buAT+G7r1Thu6zhu69Vw43hu4JP4buvTeG7nsON4buvT0nhuqZV4buvTEnDjeG7r8SQw43hu69EScOaw53hu4RP4buvVVPDk09I4buvUsOaw4Dhu69VU+G7ik9J4buvxJDDmuG7r03hu4hESeG7r0RJw5Phu6/EkMOa4buvTEnDgERJdeG7py9Rxanhu6fEkMONV+G7r1RVw51Nw4nhu53hu61OVMOTLcOJTcOJTsOJT1VyUcOBU8OBLUPDk1PEkMOJUy3EkMONV3NDw5NTxJDDiVNyVMOTTcONxJDhu69DTcOaw4nhu693dXZRVXNOVMOTLUPDk1PEkMOJUy3DgU1VcuG7r1TDk03DjcSQ4buvQ03DmsOJ4buvdeG7s1FVc1HDgcSQxJDDjU9Icnd1dlFV4buvw711dlFV4buvd3V2UVXhu6/DvXV2UVVzQ8OBRExIU8OTw5pPxJBy4bubw6HDocOhw6FBQeG7rcWp4bunUeG7r0RNw4FUVOG7neG7rVFbw5PEkMOd4butxanhu43DjcOJVVPDgU9Vw5PDmlN04buveXnhu6/DrVPhuqBPSOG7r8OtScONdOG7r+G6ocOT4bqgT+G7r+G6tcON4buATnThu6/huqHhuqDhu6/huqfhu5TDjeG7ry3hu6/DrcOJTXLhu692eMO94bu3eXbhu7Phu7Xhu7fhu7lB4bunL1HFqeG7p1Hhu69ETcOBVFThu53hu61RW8OTxJDDneG7rcWp4buN4bqjMMOtaCPhuqfDreG6rcOsaFXhuqLDjeG7r8Ot4bqhI+G6p+G6oeG7r+G6oeG6qSNy4bunL1HFqeG7p1Hhu69ETcOBVFThu53hu61RW8OTxJDDneG7rcWp4buzw73hu6/DreG7sOG7ryDhuqLDk+G7r+G6oeG6ok9J4buvLeG7ryDhu5BPSOG7r1vhurBE4buvw6DDgeG7ry3hu69mdeG7ryDhu5BPSOG7r8OtSeG7juG7ry3hu6/DrWbhu6/DrUnDgU9J4buv4bqhw5LDgeG7py9Rxanhu6dR4buvRE3DgVRU4bud4butUVvDk8SQw53hu63FqSDDrXLhu692eHnhu7d54bu34buz4bu14bu14bu14bu54buv4bqhw5NVTcONT8OJcnZBd+G7s3bDvXbhu7dBeeG7ry3hu692QXnhu7NBQeG7teG7t+G7uUHhu6cvUcWp4bunL8SQw41Xxanhu6dR4buvRE3DgVRU4bud4butUSPDmlVJw5NT4butxanhu43DjcOJVVPDgU9Vw5PDmlPhu6cvUcWp

Vietrantour

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]