(vhds.baothanhhoa.vn) - Bức tranh nông thôn mới đang dần hoàn thiện ở xã Hoạt Giang (Hà Trung). Theo lộ trình, xã sẽ về đích nông thôn mới trong năm 2022 này.
4buQPuG7nuG7nEAyw5nhuqnhuqnEqOG7muG6peG6qnvhuqsyJOG7muG7nOG6qeG6q2YyJMSo4bua4bqrJOG7heG6qy3DmTJ7PDRP4bucMGLhuqnhuqt7KWbDk+G7muG7kuG7hOG7qOG7nOG7pzXFqOG6q+G7nOG7pXvDmTQ84bucNMSD4bucMsOqQOG7nOG7hyzhu5w9fUA+4bucNMOhNDzhu5zhuqs+w6E04bucM+G6sXvhu5w9YzQ84bucMuG6o+G7nOG6q+G6rVs0PuG7kC8+4bue4buS4buQ4bql4bucQDLDmeG6qeG6qcSo4bua4bql4bunJMOZI+G7muG7kuG7kCQz4buS4buV4bq7QOG7nOG6q+G6rcOZND7hu5w0w6E0POG7nOG6qz7DoTThu5wz4bqxe+G7nD3DmTQ84bucI8OdNOG7nD414bumNOG7nOG6qz57LjThu5zhurXhu5zhu4Xhu6jhu5zhu6c1xajhuqvhu5zhu6V7w5k0POG7nMOV4bun4bum4buc4bqq4bqtYjQ8w5Thu4zhu5zhuqo+JDXhu5wy4bqj4buc4bqr4bqtWzQ+w5Lhu5zhu4Xhu6jhu5zhuqk/4buc4buHLOG7nD19QD7hu5w0w6E0POG7nOG6qz7DoTThu5wz4bqxe+G7nOG6q+G6rTU0POG7nDThu6oz4buc4bug4bui4bug4bug4bucNOG7pmbhu4zhu5AvJDPhu5Lhu5Av4bql4buS4buQ4bql4bucQDLDmeG6qeG6qcSo4bua4bql4buVNSNm4bua4buc4bqp4bqrZjIkxKjhu5rhuqsk4buF4bqrLcOZMns8NE/hu5xAJDThuqsk4bqtw5Phu5rhu5Lhu5B7Mzzhu5xAMsOZ4bqp4bqpxKjhu5p74buXJDThuqsk4bqt4bua4buc4bqp4bqrZjIkxKjhu5rhu4N7I+G6qz5P4bucVeG7ouG7ouG6peG7hcOT4bucPiR7PD7huqtP4bucUVRU4bql4buFw5Phu5rhu5zhuqnhuq1AxKjhu5ovL0AjNOG7jOG7uMOZNeG6qz7DmTQ+PjXDmeG7jOG7hzQvIyThuqkx4bqrNeG6pS80JOG7g+G6qS/hu6Dhu6Dhu55TL+G7nsOaVCNR4bue4bui4buiUuG7nlDhuqvhu6Dhu6JTUuG7ojLhu6Lhu4ww4bqlPE7huq3EqFBQ4bug4bua4bucw5ky4bqrxKjhu5rhu4Thu6jhu5zhu6c1xajhuqvhu5zhu6V7w5k0POG7nDTEg+G7nDLDqkDhu5zhu4cs4bucPX1APuG7nDTDoTQ84buc4bqrPsOhNOG7nDPhurF74bucPWM0POG7nDLhuqPhu5zhuqvhuq1bND7hu5rhu5zhu4N7I+G6qz7EqOG7mlXhu6Lhu6Lhu5rhu5w+JHs8PuG6q8So4buaUVRU4bua4bucL+G7kuG7kC/huqXhu5Lhu5DhuqXhu5xAMsOZ4bqp4bqpxKjhu5rhuqXhu5fDmeG6peG6q3s1NOG7muG7nOG6qeG6q2YyJMSo4bua4bqrJOG7heG6qy3DmTJ7PDRP4bucQCQ04bqrJOG6rcOT4bua4buS4buGLOG7nOG7pzXFqOG6q+G7nOG7pXvDmTQ84bucPsOhM+G7nDTDmWbDkuG7nDQ+eyxi4bucQMOhNDzhu5zhuqvhuq1bND7hu5zhu4fhu6o04bucPjbDmeG7nD3hu6jhu5w94bq54bqzQOG7nDE+NeG7pEDhu5wz4bumYuG7nOG7pDXhu5wz4bqxe+G7jOG7nOG6quG6veG7nDQ+4bum4buc4buH4buqNOG7nD42w5nhu5w9w5nhu5w04buqNDzhu4zhu4zhu4zhu5Av4bql4buS4buQ4bql4bucQDLDmeG6qeG6qcSo4bua4bql4buVNSNm4bua4buS4buQezM84bucQDLDmeG6qeG6qcSo4buae+G7lyQ04bqrJOG6reG7muG7nOG6qeG6q2YyJMSo4bua4buDeyPhuqs+T+G7nFXhu6Lhu6LhuqXhu4XDk+G7nD4kezw+4bqrT+G7nFBT4bui4bql4buFw5Phu5rhu5zhuqnhuq1AxKjhu5ovL0AjNOG7jOG7uMOZNeG6qz7DmTQ+PjXDmeG7jOG7hzQvIyThuqkx4bqrNeG6pS80JOG7g+G6qS/hu6Dhu6Dhu55TL+G7oOG7nuG7niNR4buiw5pQVFLhu57huqvhu55QUlQyVS0+NcOZ4bqrLTx7w5k0PC3hu6Dhu4ww4bqlPOG7muG7nMOZMuG6q8So4bua4buE4buo4buc4bunNcWo4bqr4buc4bule8OZNDzhu5w0xIPhu5wyw6pA4buc4buHLOG7nD19QD7hu5w0w6E0POG7nOG6qz7DoTThu5wz4bqxe+G7nD1jNDzhu5wy4bqj4buc4bqr4bqtWzQ+4bua4buc4buDeyPhuqs+xKjhu5pV4bui4bui4bua4bucPiR7PD7huqvEqOG7mlBT4bui4bua4bucL+G7kuG7kC/huqXhu5Lhu5DhuqXhu5xAMsOZ4bqp4bqpxKjhu5rhuqXhu5fDmeG6peG6q3s1NOG7muG7kuG7jOG7jOG7jD07NOG7nOG6quG6rWI0POG7nOG6q1gz4buc4buG4buqNOG7nD42w5nDkuG7nOG6qj4h4buc4bqrPsOZNeG7nOG7heG7qOG7nD3hu6jhu5w94bq54bqzQOG7nOG6q2Lhu5zhuqnhur/DmcOS4bucQMave+G7nOG6q8WoNeG7nD3FqOG6q+G7nEA+YuG7tDThu5zhuqs+JDXhu5zhuqdiZuG7nD1dND7hu5xAZcOZ4buc4buV4bqj4buc4buG4buqNOG7nD42w5nDkuG7nOG6qj4h4buc4bqrPsOZNeG7nOG7h+G7puG7nMahYuG7nDJdQD7hu4zhu5Av4bql4buS4buQ4bql4bucQDLDmeG6qeG6qcSo4bua4bql4buVNSNm4bua4buS4buQezM84bucQDLDmeG6qeG6qcSo4buae+G7lyQ04bqrJOG6reG7muG7nOG6qeG6q2YyJMSo4bua4buDeyPhuqs+T+G7nFXhu6Lhu6LhuqXhu4XDk+G7nD4kezw+4bqrT+G7nFBT4bui4bql4buFw5Phu5rhu5zhuqnhuq1AxKjhu5ovL0AjNOG7jOG7uMOZNeG6qz7DmTQ+PjXDmeG7jOG7hzQvIyThuqkx4bqrNeG6pS80JOG7g+G6qS/hu6Dhu6Dhu55TL+G7oOG7nuG7niNR4buiw5pQVVFT4bqrUVFV4buiMlAtPjXDmeG6qy08e8OZNDwtUOG7jDDhuqU84bua4bucw5ky4bqrxKjhu5rhu4Thu6jhu5zhu6c1xajhuqvhu5zhu6V7w5k0POG7nDTEg+G7nDLDqkDhu5zhu4cs4bucPX1APuG7nDTDoTQ84buc4bqrPsOhNOG7nDPhurF74bucPWM0POG7nDLhuqPhu5zhuqvhuq1bND7hu5rhu5zhu4N7I+G6qz7EqOG7mlXhu6Lhu6Lhu5rhu5w+JHs8PuG6q8So4buaUFPhu6Lhu5rhu5wv4buS4buQL+G6peG7kuG7kOG6peG7nEAyw5nhuqnhuqnEqOG7muG6peG7l8OZ4bql4bqrezU04bua4buS4bubOzThu5w0w5lmw5Lhu5zhu57hu6Iv4bue4bui4bucND7hu6bhu5zhu4fhu6o04bucPjbDmeG7nOG6qz7DoTThu5zhurXhu5zhu4Xhu6jhu5zhu6c1xajhuqvhu5zhu6V7w5k0POG7nD3hu6jhu5w94bq54bqzQOG7nEA+IjQ+4buc4bqr4bqtw5k0PMOS4bucNFg0POG7nEBZ4bql4bucPcavM+G7nOG7uMavNeG7nOG6qz4kNeG7nGY6YuG7nEDDnWLhu5zhuqt7OmLhu5xAPn3hu5w0w6E0POG7nOG6qz7DoTThu5wz4bqxe8OS4buc4bqlPsSRQOG7nOG7h8SR4buc4bqpezQ+4bucPjXFqOG6q+G7nEDhuqM0POG7nD3huqE0POG7nEA+NeG7nHk+WDThu5wjWDThu4zhu5zhuqrhuq01NDzhu5w9NuG7nFEv4bue4bui4bucND7hu6bhu5zhu4fhu6o04bucPjbDmeG7nOG6qz7DoTThu5w94buo4bucQDbhu5wxPmLhu5zhu4die+G7nEA+4bqve+G7nEA+NeG7nOG6qz57O2Lhu5w0Pnvhu4zhu5Av4bql4buS4buQ4bql4bucQDLDmeG6qeG6qcSo4bua4bql4buVNSNm4bua4buS4buQezM84bucQDLDmeG6qeG6qcSo4buae+G7lyQ04bqrJOG6reG7muG7nOG6qeG6q2YyJMSo4bua4buDeyPhuqs+T+G7nFXhu6Lhu6LhuqXhu4XDk+G7nD4kezw+4bqrT+G7nFBSVOG6peG7hcOT4bua4buc4bqp4bqtQMSo4buaLy9AIzThu4zhu7jDmTXhuqs+w5k0Pj41w5nhu4zhu4c0LyMk4bqpMeG6qzXhuqUvNCThu4Phuqkv4bug4bug4bueUy/hu6Dhu57hu54jUeG7osOaUMOa4bugUOG6q1VRVVUyw5otPjXDmeG6qy08e8OZNDwtUeG7jDDhuqU84bua4bucw5ky4bqrxKjhu5rhu4Thu6jhu5zhu6c1xajhuqvhu5zhu6V7w5k0POG7nDTEg+G7nDLDqkDhu5zhu4cs4bucPX1APuG7nDTDoTQ84buc4bqrPsOhNOG7nDPhurF74bucPWM0POG7nDLhuqPhu5zhuqvhuq1bND7hu5rhu5zhu4N7I+G6qz7EqOG7mlXhu6Lhu6Lhu5rhu5w+JHs8PuG6q8So4buaUFJU4bua4bucL+G7kuG7kC/huqXhu5Lhu5DhuqXhu5xAMsOZ4bqp4bqpxKjhu5rhuqXhu5fDmeG6peG6q3s1NOG7muG7kuG7m+G7rkDhu5zhu7h7LuG6q8OS4buc4buF4buo4buc4bunNcWo4bqr4buc4bule8OZNDzhu5xANzThu5wy4bq5YuG7nDx74buB4bucNCXhuqvhu5w9KuG6peG7nOG6q+G6rWJmLDThu5zhuqs+w6A0POG7nDLhu6Y0POG7nOG6p2I64buc4buH4bqxe+G7nFDhu5w9WzQ+4bucMuG7pjQ84bucPeG7qOG7nD3hurnhurNA4buc4buFO+G6peG7nD7FqDQ84bucxqF74buc4bqrfUA+4bucQFnhuqXhu5zhuqsiND7hu4zhu5zDleG6quG6rTU0POG7nMavND5P4buc4bubWzQ+4bucMuG7pjQ84buc4buGWDThu5zhu5t7LDThu5w94bq54bqzQOG7nOG7uOG7puG7nEA1NOG7nEA+IjQ+4buc4bqr4bqtw5k0POG7nDLFqHvhu5wxPmLDoTThu5zhu4d7OjTDlOG7jOG7kC/huqXhu5Lhu5DhuqXhu5xAMsOZ4bqp4bqpxKjhu5rhuqXhu5U1I2bhu5rhu5Lhu5B7Mzzhu5xAMsOZ4bqp4bqpxKjhu5p74buXJDThuqsk4bqt4bua4buc4bqp4bqrZjIkxKjhu5rhu4N7I+G6qz5P4bucVeG7ouG7ouG6peG7hcOT4bucPiR7PD7huqtP4bucUFPhu6LhuqXhu4XDk+G7muG7nOG6qeG6rUDEqOG7mi8vQCM04buM4bu4w5k14bqrPsOZND4+NcOZ4buM4buHNC8jJOG6qTHhuqs14bqlLzQk4buD4bqpL+G7oOG7oOG7nlMv4bug4bue4bueI1Hhu6LDmlHhu6Lhu6BS4bqrw5pTVFIy4bue4buiLT41w5nhuqstPHvDmTQ8LVLhu4ww4bqlPOG7muG7nMOZMuG6q8So4bua4buE4buo4buc4bunNcWo4bqr4buc4bule8OZNDzhu5w0xIPhu5wyw6pA4buc4buHLOG7nD19QD7hu5w0w6E0POG7nOG6qz7DoTThu5wz4bqxe+G7nD1jNDzhu5wy4bqj4buc4bqr4bqtWzQ+4bua4buc4buDeyPhuqs+xKjhu5pV4bui4bui4bua4bucPiR7PD7huqvEqOG7mlBT4bui4bua4bucL+G7kuG7kC/huqXhu5Lhu5DhuqXhu5xAMsOZ4bqp4bqpxKjhu5rhuqXhu5fDmeG6peG6q3s1NOG7muG7knjEkUDhu5zhuqt7OmLhu5xAYsOge+G7nEBkNDzhu5zhuqvhuq01NDzhu5zhu4VYZuG7nCPDqjQ84bucNMOhNDzhu5zhuqs+w6E04bucM+G6sXvhu5wy4bum4bucNFg0POG7nEDDmTXhu5w94bq3e+G7nOG6qcOgNDzhu5zhu4fhu7Lhuqvhu5xAPlnhuqvhu5zhu4fhu6bhu5w94bq3e+G7nOG6qcOgNDzhu5zhu4fhu6o04bucPjbDmeG7nOG6q3s0PuG7nOG6qz7DnTThu5xAPjXhu5w0POG6ueG6t3vhu5wjWDThu4zhu5zhuqrFqHvhu5zhu6c1xajhuqvhu5zhu6V7w5k0POG7nD3hu6jhu5xANuG7nFMv4bue4bui4buc4bqrPsOhNOG7nDQ84bq54bq3e+G7nCNYNOG7nD3hurnhurNA4buc4bqp4bq/4bucI8SRNDzhu5w04bq54bqxQOG7nOG6qcWoQD7hu5zhuqs+JDXhu5zhuqdiZuG7nEA+YuG7tDThu5zhuqvhur3hu5w+LuG7nOG6qz7DoDQ84bucQFnhuqXhu5w04bq54bqxQOG7nOG6q+G7suG6peG7nOG6q+G6rWI0POG7jOG7kC/huqXhu5Lhu5DhuqXhu5xAMsOZ4bqp4bqpxKjhu5rhuqXhu5U1I2bhu5rhu5Lhu5B7Mzzhu5xAMsOZ4bqp4bqpxKjhu5p74buXJDThuqsk4bqt4bua4buc4bqp4bqrZjIkxKjhu5rhu4N7I+G6qz5P4bucVeG7ouG7ouG6peG7hcOT4bucPiR7PD7huqtP4bucUFPhu6LhuqXhu4XDk+G7muG7nOG6qeG6rUDEqOG7mi8vQCM04buM4bu4w5k14bqrPsOZND4+NcOZ4buM4buHNC8jJOG6qTHhuqs14bqlLzQk4buD4bqpL+G7oOG7oOG7nlMv4bug4bue4bueI1Hhu6LDmlHhu57hu6BT4bqrVFNSVDLDmi0+NcOZ4bqrLTx7w5k0PC1T4buMMOG6pTzhu5rhu5zDmTLhuqvEqOG7muG7hOG7qOG7nOG7pzXFqOG6q+G7nOG7pXvDmTQ84bucNMSD4bucMsOqQOG7nOG7hyzhu5w9fUA+4bucNMOhNDzhu5zhuqs+w6E04bucM+G6sXvhu5w9YzQ84bucMuG6o+G7nOG6q+G6rVs0PuG7muG7nOG7g3sj4bqrPsSo4buaVeG7ouG7ouG7muG7nD4kezw+4bqrxKjhu5pQU+G7ouG7muG7nC/hu5Lhu5Av4bql4buS4buQ4bql4bucQDLDmeG6qeG6qcSo4bua4bql4buXw5nhuqXhuqt7NTThu5rhu5LhuqjDoOG7nD7huqPhu5w8e+G7pmLhu5zhu4fhu6bhu5wxPuG7pOG7nDQ84bumZuG7nEDhu6Y0POG7nOG6q+G7qjQ8w5Lhu5zhuqvDreG7nDIu4bucPuG6o+G7nDQ8PsOoNeG7nDx7xq8zw5Lhu5xAPiLhu5xANzThu5xQw5JUS+G7jOG7nOG7mzs04bucNMOZZsOS4buc4bqrPmLhu5w0PuG7suG6peG7nOG7uFs0PuG7nOG6p2JYNOG7nD3DnWLhu5w0POG6ueG6t3vhu5zhuqvhuq01NDzhu5zhu4Xhu6jhu5w9xajhuqvhu5xRU+G7nOG6q+G6rXsuYuG7nD3huqE0PC80POG6ueG6t3svNOG7qjPhu4zhu5Av4bql4buS4buQ4bql4bucQDLDmeG6qeG6qcSo4bua4bql4buVNSNm4bua4buS4buQezM84bucQDLDmeG6qeG6qcSo4buae+G7lyQ04bqrJOG6reG7nCPhuqs+YjPhu7jhu5rhu5zhuqnhuqtmMiTEqOG7muG7g3sj4bqrPk/hu5xV4bui4bui4bql4buFw5Phu5w+JHs8PuG6q0/hu5xQU+G7ouG6peG7hcOT4bua4buc4bqp4bqtQMSo4buaLy9AIzThu4zhu7jDmTXhuqs+w5k0Pj41w5nhu4zhu4c0LyMk4bqpMeG6qzXhuqUvNCThu4Phuqkv4bug4bug4bueUy/hu6Dhu57hu54jUeG7osOaUeG7oOG7nlPhuqtVVVUyUy0+NcOZ4bqrLTx7w5k0PC1U4buMMOG6pTzhu5rhu5zDmTLhuqvEqOG7muG7hOG7qOG7nOG7pzXFqOG6q+G7nOG7pXvDmTQ84bucNMSD4bucMsOqQOG7nOG7hyzhu5w9fUA+4bucNMOhNDzhu5zhuqs+w6E04bucM+G6sXvhu5w9YzQ84bucMuG6o+G7nOG6q+G6rVs0PuG7muG7nOG7g3sj4bqrPsSo4buaVeG7ouG7ouG7muG7nD4kezw+4bqrxKjhu5pQU+G7ouG7muG7nC/hu5Lhu5Av4bql4buS4buQ4bql4bucQDLDmeG6qeG6qcSo4bua4bql4buXw5nhuqXhuqt7NTThu5rhu5Lhu6c1xajhuqvhu5zhu6V7w5k0POG7nD3hu6jhu5w+NeG7pjThu5zhuqs+4bumND7hu5zhu55SL+G7nsOa4buc4bqrezpi4bucQD594bucNMOhNDzhu5zhuqs+w6E04bucM+G6sXvhu4zhu5zhu4Thu6jhu5w9w5k0POG7nEDDoOG7nDzhu7A0PMOS4bucNMSD4bucMsOqQOG7nD414bumNOG7nOG6qz7hu6Y0PuG7nEDhu6RA4buc4bqrezpi4bucQD594bucQDc04bucMsWoe8OS4buc4bqlPlk04bucPVli4buc4buHLOG7nD19QD7hu5w0w6E0POG7nOG6qz7DoTThu5wz4bqxe+G7nD1jNDzhu5wy4bqj4buc4bqr4bqtWzQ+4buM4buQL+G6peG7kuG7kOG6peG7nEAyw5nhuqnhuqnEqOG7muG6peG7i2Lhuqs+NeG6reG7muG7nOG6qeG6q2YyJMSo4bua4bqrJOG7heG6qy3DmTJ7PDRP4buc4bqtezw+4bqrw5Phu5rhu5Lhu4Z7LuG6q+G7nOG7izQ+4buQL+G6peG7kg==

Việt Anh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]