(vhds.baothanhhoa.vn) - Trường Đại học Hồng Đức vừa tổ chức Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam (21-4) với sự tham gia của đông đảo giáo viên, sinh viên và cá nhân yêu sách.
w5Q84bui4bua4bu4McOa4bqt4bqt4buIxqDDouG6qD7huqkxPcag4buQeCnhu6Thu4Xhu5o84bqhPuG7miM34bu44bua4bqtw5nhu7g84bua4bqp4bumPuG7muG6qOG6p8Op4bqxMynhu5rGoeG7pj7hu5o8N+G7uOG7muG7pcOgMynhu5rGoeG6ueG7uMOULzzhu6Lhu5DDlMOi4bua4bu4McOa4bqt4bqt4buIxqDDouG7pT3DmkDGoOG7kOG6qOG6p8Op4bqxMynhu5rGoeG7pj7hu5o8N+G7uOG7muG7pcOgMynhu5rGoeG6ueG7uOG7muG7geG6u8Oa4bua4bqp4bqj4bua4bu4POG6ueG7uOG7mngp4buk4buF4bua4bqtw5nhu7g84bua4buB4buk4bua4buB4buoM+G7mjw1w5rhu5ojN+G7uOG7muG7gD4s4bqp4buaeMOaMuG7muG7juG7nuG7oi1Qw5Xhu5rhu4Hhuq8+4bua4bqt4bq94bua4bqpPMOaMuG7mik+w5rhu5rhu7jEkcOa4buaI2EzKeG7miPFqDThu5opPsOZNOG7muG7gT4/M8OT4bua4bqtPjM84bua4buBPj8z4bua4buB4buk4bua4bu4w5nhu5ozPFcz4bua4buFP+G6q+G7muG6rcOZ4bu4PMOSw5Qvw6Lhu5DDlMOi4bua4bu4McOa4bqt4bqt4buIxqDDouG7mTRA4buFxqDhu5DDlD4yKeG7muG7uDHDmuG6reG6reG7iMagQOG6qTzhuqsy4bu24buaPuG7lT0z4bqpPeG6p8ag4bua4bqt4bqp4buFMT3hu4jGoOG7hz5A4bqpPE7hu5pU4buc4bucw6Lhu4NP4buaPD0+KTzhuqlO4buaUeG7oFDDouG7g0/GoOG7muG6reG6p+G7uOG7iMagLy/hu7hAM8OS4bu2w5o04bqpPMOaMzw8NMOaw5Lhu4EzL0A94bqtMOG6qTTDoi8zPeG7h+G6rS/hu57hu57hu6JSL+G7olVTQFDhu5xV4bugVeG7nOG7ouG6qeG7oFPhu5zhu6JTMeG7nMOSIMOiKU3huqfhu4hUUVHGoOG7msOaMeG6qeG7iMageCnhu6Thu4Xhu5o84bqhPuG7miM34bu44bua4bqtw5nhu7g84bua4bqp4bumPuG7muG6qOG6p8Op4bqxMynhu5rGoeG7pj7hu5o8N+G7uOG7muG7pcOgMynhu5rGoeG6ueG7uMag4bua4buHPkDhuqk84buIxqBU4buc4bucxqDhu5o8PT4pPOG6qeG7iMagUeG7oFDGoOG7mi/hu5DDlC/DouG7kMOUw6Lhu5rhu7gxw5rhuq3huq3hu4jGoMOi4buVw5rDouG6qT40M8ag4buQxqFhMynhu5ojxag04bua4bu4w5kz4bua4bu24bqhw5Phu5opPsOZNOG7muG7gT4/M8OT4bua4bqtPjM84bua4buBPj8z4buaMzzhu6Thu5rhuqnhuqfDqeG6sTMp4bua4bqpPMOaMuG7mik+w5rhu5ozKeG7pOG7heG7mjzhuqE+4buaIzfhu7jhu5rhuq3DmeG7uDzhu5rhuqnhu6Y+4bua4bqoPMOp4bua4buBPj8z4bua4bqo4bqnw6nhurEzKeG7msah4bumPuG7mjw34bu44bua4bulw6AzKeG7msah4bq54bu4w5LDlC/DouG7kMOUw6Lhu5rhu7gxw5rhuq3huq3hu4jGoMOi4buZNEDhu4XGoOG7kMOUPjIp4bua4bu4McOa4bqt4bqt4buIxqA+4buVPTPhuqk94bqnxqDhu5rhuq3huqnhu4UxPeG7iMag4buHPkDhuqk8TuG7mlThu5zhu5zDouG7g0/hu5o8PT4pPOG6qU7hu5pR4bug4bugw6Lhu4NPxqDhu5rhuq3huqfhu7jhu4jGoC8v4bu4QDPDkuG7tsOaNOG6qTzDmjM8PDTDmsOS4buBMy9APeG6rTDhuqk0w6IvMz3hu4fhuq0v4bue4bue4buiUi/hu6JVU0BQ4bucVeG7oFXhu5xV4bqp4buiUlHhu6Dhu6Ix4bucw5Igw6IpTeG6p+G7iFPhu5zhu6DGoOG7msOaMeG6qeG7iMageCnhu6Thu4Xhu5o84bqhPuG7miM34bu44bua4bqtw5nhu7g84bua4bqp4bumPuG7muG6qOG6p8Op4bqxMynhu5rGoeG7pj7hu5o8N+G7uOG7muG7pcOgMynhu5rGoeG6ueG7uMag4bua4buHPkDhuqk84buIxqBU4buc4bucxqDhu5o8PT4pPOG6qeG7iMagUeG7oOG7oMag4buaL+G7kMOUL8Oi4buQw5TDouG7muG7uDHDmuG6reG6reG7iMagw6Lhu5XDmsOi4bqpPjQzxqDhu5B3YeG7mjx9Mzzhu5rhuq3DmeG7uDzhu5ojw6nhurfhu7jhu5rhuqnhu6Y04buaQOG6vTMp4buaIyXDouG7mjLhu6rhuqnDk+G7muG7uGEzKeG7msOiPOG6q8OSw5Qvw6Lhu5DDlMOi4bua4bu4McOa4bqt4bqt4buIxqDDouG7mTRA4buFxqDhu5DDlD4yKeG7muG7uDHDmuG6reG6reG7iMagPuG7lT0z4bqpPeG6p8ag4bua4bqt4bqp4buFMT3hu4jGoOG7hz5A4bqpPE7hu5pU4buc4bucw6Lhu4NP4buaPD0+KTzhuqlO4buaUeG7oOG7oMOi4buDT8ag4bua4bqt4bqn4bu44buIxqAvL+G7uEAzw5Lhu7bDmjThuqk8w5ozPDw0w5rDkuG7gTMvQD3huq0w4bqpNMOiLzM94buH4bqtL+G7nuG7nuG7olIv4buiVVNAUOG7nFXhu6BV4buiUeG6qVLhu6BQUFMx4bucw5Igw6IpTeG6p+G7iFLhu55UxqDhu5rDmjHhuqnhu4jGoHgp4buk4buF4buaPOG6oT7hu5ojN+G7uOG7muG6rcOZ4bu4POG7muG6qeG7pj7hu5rhuqjhuqfDqeG6sTMp4buaxqHhu6Y+4buaPDfhu7jhu5rhu6XDoDMp4buaxqHhurnhu7jGoOG7muG7hz5A4bqpPOG7iMagVOG7nOG7nMag4buaPD0+KTzhuqnhu4jGoFHhu6Dhu6DGoOG7mi/hu5DDlC/DouG7kMOUw6Lhu5rhu7gxw5rhuq3huq3hu4jGoMOi4buVw5rDouG6qT40M8ag4buQ4bqo4bumPuG7mjMp4buk4buF4buaPOG6oT7Dk+G7mng84buk4bua4bqtw5nhu7g84bua4bqoPjsz4buaw4I8NDMp4buaI8av4bua4bqpPMOaMuG7mik+w5rhu5rhuqnhuqfDqTMp4bua4bu24buk4buF4bua4buB4buk4buaKT7huq8+4bua4bqpPD4s4bqr4buaMzw+O+G6q+G7muG6rcOZ4bu4POG7msOiPGThu7jhu5rhu4Fk4buaMzzhuqvhu5rhu7hZ4bqr4buaIzfhu7jhu5rhu4Hhu6Thu5ozKTw+PzPhu5rhu7jhurnhuqvhu5rhu7jEkcOa4buaKT7DmTThu5rhu4E+PzPDk+G7muG6rT4zPOG7muG7gT4/M+G7mjM84buk4bua4bqp4bqnw6nhurEzKcOSw5Qvw6Lhu5DDlMOi4bua4bu4McOa4bqt4bqt4buIxqDDouG7mTRA4buFxqDhu5DDlD4yKeG7muG7uDHDmuG6reG6reG7iMagPuG7lT0z4bqpPeG6p8ag4bua4bqt4bqp4buFMT3hu4jGoOG7hz5A4bqpPE7hu5pU4buc4bucw6Lhu4NP4buaPD0+KTzhuqlO4buaUeG7oOG7oMOi4buDT8ag4bua4bqt4bqn4bu44buIxqAvL+G7uEAzw5Lhu7bDmjThuqk8w5ozPDw0w5rDkuG7gTMvQD3huq0w4bqpNMOiLzM94buH4bqtL+G7nuG7nuG7olIv4buiVVNAUOG7nFXhu6BV4buiVOG6qeG7oFDhu6Dhu57hu6Ax4bucw5Igw6IpTeG6p+G7iFHhu6Dhu5zGoOG7msOaMeG6qeG7iMageCnhu6Thu4Xhu5o84bqhPuG7miM34bu44bua4bqtw5nhu7g84bua4bqp4bumPuG7muG6qOG6p8Op4bqxMynhu5rGoeG7pj7hu5o8N+G7uOG7muG7pcOgMynhu5rGoeG6ueG7uMag4bua4buHPkDhuqk84buIxqBU4buc4bucxqDhu5o8PT4pPOG6qeG7iMagUeG7oOG7oMag4buaL+G7kMOUL8Oi4buQw5TDouG7muG7uDHDmuG6reG6reG7iMagw6Lhu5XDmsOi4bqpPjQzxqDhu5Dhu6XhuqE+4bua4buvPDTDmuG7mjw34bu44buaMVvhu7g84bua4bqtw6rhu5p2duG7gOG6qOG7muG6qDzDmjM84bua4bulNcOa4buaI8av4bua4bqp4busMynhu5ozPOG7pOG7muG6qeG6p8Op4bqxMynhu5rhu7bhuqHhu5rhuq3DmeG7uDzhu5rhuqXhuqtmw5LDlC/DouG7kMOUw6Lhu5rhu7gxw5rhuq3huq3hu4jGoMOi4buZNEDhu4XGoOG7kMOUPjIp4bua4bu4McOa4bqt4bqt4buIxqA+4buVPTPhuqk94bqnxqDhu5rhuq3huqnhu4UxPeG7iMag4buHPkDhuqk8TuG7mlThu5zhu5zDouG7g0/hu5o8PT4pPOG6qU7hu5pR4bug4bugw6Lhu4NPxqDhu5rhuq3huqfhu7jhu4jGoC8v4bu4QDPDkuG7tsOaNOG6qTzDmjM8PDTDmsOS4buBMy9APeG6rTDhuqk0w6IvMz3hu4fhuq0v4bue4bue4buiUi/hu6JVU0BQ4bucVeG7oFXhu57hu57huqlQ4bucVFVTMeG7nMOSIMOiKU3huqfhu4hRUlHGoOG7msOaMeG6qeG7iMageCnhu6Thu4Xhu5o84bqhPuG7miM34bu44bua4bqtw5nhu7g84bua4bqp4bumPuG7muG6qOG6p8Op4bqxMynhu5rGoeG7pj7hu5o8N+G7uOG7muG7pcOgMynhu5rGoeG6ueG7uMag4bua4buHPkDhuqk84buIxqBU4buc4bucxqDhu5o8PT4pPOG6qeG7iMagUeG7oOG7oMag4buaL+G7kMOUL8Oi4buQw5TDouG7muG7uDHDmuG6reG6reG7iMagw6Lhu5XDmsOi4bqpPjQzxqDhu5Dhuqjhu6Y+4buaMynhu6Thu4Xhu5o84bqhPsOT4buaMzzhu6Thu5rhuqnhuqfDqeG6sTMp4buaI8av4bua4bqp4busMynhu5rhuq3DmeG7uDzhu5rhu7g8NOG7muG6rT4zPOG7muG7gT4/M0/hu5rGoTThu6Qz4bua4bqoPMOaMzzhu5ozPj8z4buaMzzhu6Thu5rhuqnhuqfDqeG6sTMp4buaw6I8w5nhuqnhu5oj4bqhMynhu5rhu4NX4buF4buaQOG6vTMp4bua4bqpxJHhu5rhuq3DmeG7uDzhu5rhuqnhuqc+4bua4bqpPOG6ueG7uOG7muG7pcOgMynhu5rGoeG6ueG7uMOSw5Qvw6Lhu5DDlMOi4bua4bu4McOa4bqt4bqt4buIxqDDosOs4bqr4bqpPDThuqfGoOG7kMOCw5Lhu4DDlC/DouG7kA==

P.V

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]