(vhds.baothanhhoa.vn) - Mặc dù, xây dựng kế hoạch về đích nông thôn mới (NTM) nâng cao vào cuối năm 2022, song thực tế hiện nay, xã Quảng Ninh (Quảng Xương) vẫn còn nhiều tiêu chí “cứng” chưa hoàn thành.
Y8O54bq/4bq94buZ4buvw63huqbhuqbEg+G6u+G6tDzhu6Xhuqzhu6/GoeG6u2Q3auG6vSHhuqjEqXfDuuG6vVfhu6V3w7nDouG6veG7rMO5eeG6veG7rcO5a3fhur3huqzhuqR4d8O64bq94buGw7Lhu4Lhur3hu5Xhurp3w7rhur134bu5d8O64bq94bqsw7nhu7l34bq9dsSC4bul4bq9d8Oyd8O64bq94buZw614Yy/DueG6v2Rj4bq04bq94buZ4buvw63huqbhuqbEg+G6u+G6tMOZxqHDreG7leG6u2RWbuG7meG6veG7lULhuqfhur3hu4bDsuG7guG6veG7leG6unfDuuG6veG7rXDhur3DuXjhu4nhu5nDueG6veG6vnHhur3hu5fhu6fhu5nDueG6vXfhu7l3w7rhur3huqzDueG7uXfhur12xILhu6Xhur3huqtXPFZi4bq9d8Oyd8O64bq94buZw6144bq94bq+4buLeOG6veG7meG6qEHhu6Xhur13a3bhur3hu4HDquG7geG7geG6p+G6veG6pnh3w7rhur3huqzDueG6uuG7meG6veG6rHDhur3DueG7pXJ34bq9d8Ot4buC4bqn4bq94buGauG6vSHhuqjEqXfDuuG6vVfhu6V3w7nhur3huqsh4bqoxKl3w7rhur03RcODd8O6YuG6veG6vuG7kXfhur3hu5nDvXfhur13w7nhu6Vx4bqo4bq94bqs4bul4buh4bqo4bq94buZw7nhu6fhur3igJzhu5nDiXfDuuKAneG6veG7mcO5RcOt4bq9w7l44buLd+G6veG6rMO54buLd8O54bqtYy/hurRkY+G6tOG6veG7meG7r8Ot4bqm4bqmxIPhurvhurThu5J44buV4buC4bq7ZGPhu6V2w7rhur3hu5nhu6/DreG6puG6psSD4bq74buV4bqsw7nhuqh24buT4bq94bul4buYxqF34bqsxqHhuqThurvhur3huqbhuqzhu4Lhu6/GocSD4bq74buA4bul4buV4bqsw7nDouG6vWjDqsOq4bq04buG4bql4bq9w7nGoeG7pcO6w7nhuqzDouG6veG7heG6v2bhurThu4bhuqXhurvhur3huqbhuqThu5nEg+G6uy8v4buZ4buVd+G6reG7k8OteOG6rMO5w613w7nDuXjDreG6reG6vncv4buVxqHhuqbhu63huqx44bq0L3fGoeG7gOG6pi/hu4Hhu4Hhu4FpL+G7gcOqw6rhu5Xhur/hu4Hhur/hu4dn4buH4bq/4bqs4buH4buH4buDZuG6v+G7r8Oq4bqt4bux4bq0w7rhurXhuqTEg2jhu4dm4bq74bq9w63hu6/huqzEg+G6uzdq4bq9IeG6qMSpd8O64bq9V+G7pXfDucOi4bq94busw7l54bq94butw7lrd+G6veG6rOG6pHh3w7rhur3hu4bDsuG7guG6veG7leG6unfDuuG6vXfhu7l3w7rhur3huqzDueG7uXfhur12xILhu6Xhur13w7J3w7rhur3hu5nDrXjhurvhur3hu4Dhu6Xhu5XhuqzDucSD4bq7aMOqw6rhurvhur3Ducah4bulw7rDueG6rMSD4bq74buF4bq/ZuG6u+G6vS9kYy/hurRkY+G6tOG6veG7meG7r8Ot4bqm4bqmxIPhurvhurThu5jDreG6tOG6rOG7pXh34bq7ZDzhu6Xhu6Hhuqjhur3hu5nDueG7p+G6vcO64bulw6144bq94bqsw7nhu7l3w7rhur3hu5lEw63hur3hu4Zq4bq9IeG6qMSpd8O64bq9V+G7pXfDueG6vcO54bulcnfhur3hu5nDuUXDreG6veG7l+G7ieG6rOG6rWMv4bq0ZGPhurThur3hu5nhu6/DreG6puG6psSD4bq74bq04buSeOG7leG7guG6u2Thu5bhu4nhuqzhur3hu5nDueG6qMO0d+G6vXfhu7l3w7rhur3huqzDueG7uXfhur12xILhu6Xhur13a3bhur3hu4HDquG6v+G7heG6p+G6veG7hmrhur0h4bqoxKl3w7rhur1X4buld8O54bq94buXceG6veG6pMOt4bq9dkPhu5nhur3huqzhu6Xhu6Hhuqjhur3hu4bDsuG7guG6veG7leG6unfDuuG6veG7hmrhur1XPFbhur13w7J3w7rhur3hu5nDrXjhur13a3bhur3hu4HDquG7geG7geG6reG6vTzhurjhur3hu5fhu4/huqjhur13a3bhur3hu5dwd+G6vXfDreG7guG6p+G6veG7hmrhur3hu5dq4bq94bqsw7XhurThur3huqzhuqThuqh3w7rhur13w7rhuqjDgXfhur3hu6/hurrhu5nhur3hu5dz4bq94bqsw7nhurrhu5nhur3DueG7pXJ34bq94buZw6zhu5nhur3huqzhu6Xhu6Hhuqjhur3hu5nDueG7p+G6veG7mcO5RcOt4bq94buX4buJ4bqs4bq94bq+4buL4bq9d8Oyd8O64bq94buZw6144bq94buZw7nhu43huqzhur3hu69F4bqwd8O64bq94buZw6zhu5nhur3huqzhu6Xhu6Hhuqjhur3hu5nDueG7p+G6veG7l2rhur3DuXjhu4t34bq94bqsw7nhu4t3w7nhuq1jL+G6tGRj4bq04bq94buZ4buvw63huqbhuqbEg+G6u+G6tOG7knjhu5Xhu4Lhurtk4buWc+G6veG6tMO5eHfDuuG6veG6rOG6pOG7i3jhur3hu4bDsuG7guG6veG7leG6unfDuuG6vVc8VuG6vXfDsnfDuuG6veG7mcOteOG6veG6rMO54bq64buZ4bq94bqm4bq64bq94buZeeG6veG7mcO54bulceG6qOG6veG6psOy4bqo4bqn4bq9IeG6qMSpd8O64bq9V+G7pXfDueG6veG7l2rhur3hu5fDtOG7guG6vXbhu4l3w7nhur3hu5nhu7l3w7rhur3huqzDrOG7meG6veG6rOG6qOG7guG7oXfhur3huqzhuqThuqjhu4Jxd+G6p+G6veG7meG6vOG6veG6vuG7i+G6veG6tMO5w7J34bq94buZ4bu5d8O64bq94buZw6x34bq94buTw4Dhur3hu4bhuqhBd8O64bq94bqs4bq4d8O64bq94bqsw7nhu7l34bq94buXc+G6vcO5RcSCd8O64bq94buV4buRd+G6vVfDucOyd+G6veG7lcOyd+G6veG6rOG6pOG7pXN34bq94butw7nDreG7peG6veG6rMO54bq64buZ4bq9w7nhu6Vyd+G6veG7mcOs4buZ4bq94bqs4bul4buh4bqo4bq94buZw7nhu6fhuq1jL+G6tGRj4bq04bq94buZ4buvw63huqbhuqbEg+G6u+G6tOG7knjhu5Xhu4LhurtkPOG6qOG7guG6vXfDueG7peG7oXfhuqfhur3DguG6qMOt4bq94bqk4buL4bq94bqmeMOs4bqs4bqn4bq94bqs4bund8O54bq94buXcHfhur3DuXDhuqzhur3huqzDucOsd8O64bq9Zi3hu4HDquG7geG7geG6p+G6veG7hmrhur0h4bqoxKl3w7rhur1X4buld8O54bq9dsSC4bul4bq94buZw7nhu6nhur3hu5fhu4nhuqzhur3hur/Dqi/hur9p4bq94bqs4bul4buh4bqo4bq94buZw7nhu6fhur1XPFbhur13w7J3w7rhur3hu5nDrXjhuq3hur1p4bq94bqs4bul4buh4bqo4bq94buZw7nhu6fhur3hu5nDuUXDreG6veG7l+G7ieG6rOG6vcO6w4F2w6Lhur3DguG6qOG7guG6vcO5eOG7ieG7mcO54bql4bq9w7rhu6XDrXjhur3huqzDueG7uXfDuuG6peG6veG6vmt34bq9w7l5w63huqXhur3huqzDueG7uXfDuuG6veG6rOG7pXfhur3hur7hu4vhur3huqzhuqThuqjhu4Jxd+G6veG6rMO54bu5d8O64bql4bq94buvw6144bq94buXw4B3w7rhuqXhur3huqzhuqDhur3hu5nDucOJ4buZ4bq94bqmxKl34bq94buG4bqo4buN4bqs4bql4bq9duG7ueG7peG6veG6rOG6pEXhuq53w7rhuqXhur3hu4Lhur3huqxw4bql4bq94buZw7nhu43huqzhur3hu69F4bqwd8O64bq9duG7ueG7peG6veG6rOG6pEXhuq53w7rhur3huqZBd8O64bqtYy/hurRkY+G6tOG6veG7meG7r8Ot4bqm4bqmxIPhurvhurThu5J44buV4buC4bq7ZDzhuqR4d8O64bq94bqmQeG6vXfhu4vhu4Lhuqfhur12w4Dhuqzhur3huqZB4bq94bqs4bul4buh4bqo4bq94buZw7nhu6fhur3igJzhu5nDiXfDuuKAneG6veG7l8O94bul4bq9w7nhu7Xhu6Xhur13w7rhuqjDgXfhur3hu63hu6V3w7nhur3hurTDueG7p+G6veG7l+G7j+G6qOG6veG6rEXhur3hu5nDrXjhur13w7lFw6Lhur3DuuG7pcOteOG6veG6rMO54bu5d8O64bqn4bq94bq+a3fhur3DuXnDreG6p+G6vXbhu7nhu6Xhur3huqzhuqRF4bqud8O64bqn4bq9w7nhu6Vyd+G6veG7hmrhur3hu5nDuUXDreG6veG6rMWpduG6veG7l0XhurDhu5nhur3DuuG7pcSp4bul4bq94bq0w7nDrOG6tOG6veG7lXjhur13w7rDsnfhur3huqbDrOG7mcO54bq94buXxrDDreG6veG6tMO5RcODd8O64bq94buZw7lE4bq94buCcOG6qOG6veG6rOG6uOG6vXfDuuG6qMOBd+G6veG7meG7jeG6tOG6vcOC4bqo4buCcXfhur3huqbhurzhur3hu5VDd8O64bq94buX4buN4bqs4bqn4bq94bqs4bqo4buC4bq94bq+w7Xhu4Lhur3hu5nhu7l3w7rhur3huqzDrOG7meG6vcOC4bqo4buC4bq9w7l44buJ4buZw7nhur3hu5fhu43huqjhur3DuuG7pcOs4bq94buX4buN4bqs4bq9w7nhu4t3w7rhur13a3bhur3hu5Xhu6V0d+G6veG6pMOt4bq94buZw7nDtXbhuq3hur3DmcODd+G6vXfDisOt4bqn4bq94bq+4bulcuG7meG6vcO54bqo4buC4bq94buXw4B3w7rhur13w7rhuqjDgXfhur3hu4Zq4bq9w7nDgOG7peG6vcO5ecOt4bq94butw7l54bq94butw7lrd+G6veG7lXjhur3huqzDueG6qOG6vXfDucO14bq04bq94buTxal3w7nhur3DguG6qMOyd+G6veG7l+G7j+G6qOG6vXfDukXhuq7hu6Xhur3hu5lEw63hur1Xw7nDsnfhur3hu5XDsnfhur3hu63DueG7uXfDuuG6veG7mcOteOG6rWMv4bq0ZGPhurThur3hu5nhu6/DreG6puG6psSD4bq74bq04buSeOG7leG7guG6u2Rj4buldsO64bq94buZ4buvw63huqbhuqbEg+G6u+G7peG7mMahd+G6rMah4bqk4bq74bq94bqm4bqs4buC4buvxqHEg+G6u+G7gOG7peG7leG6rMO5w6Lhur1ow6rDquG6tOG7huG6peG6vcO5xqHhu6XDusO54bqsw6Lhur3hu4Xhur9m4bq04buG4bql4bq74bq94bqm4bqk4buZxIPhursvL+G7meG7lXfhuq3hu5PDrXjhuqzDucOtd8O5w7l4w63huq3hur53L+G7lcah4bqm4but4bqseOG6tC93xqHhu4DhuqYv4buB4buB4buBaS/hu4HDqsOq4buV4bq/4buB4bq/4buHaeG7gWjhuqzhu4Hhur/hu4Now6rhu6/DquG6reG7seG6tMO64bq14bqkxIPhu4fhu4Phu4Hhurvhur3DreG7r+G6rMSD4bq7N2rhur0h4bqoxKl3w7rhur1X4buld8O5w6Lhur3hu6zDuXnhur3hu63DuWt34bq94bqs4bqkeHfDuuG6veG7hsOy4buC4bq94buV4bq6d8O64bq9d+G7uXfDuuG6veG6rMO54bu5d+G6vXbEguG7peG6vXfDsnfDuuG6veG7mcOteOG6u+G6veG7gOG7peG7leG6rMO5xIPhurtow6rDquG6u+G6vcO5xqHhu6XDusO54bqsxIPhurvhu4Xhur9m4bq74bq9L2RjL+G6tGRj4bq04bq94buZ4buvw63huqbhuqbEg+G6u+G6tOG7mMOt4bq04bqs4buleHfhurtkV8O54bulceG6qOG6veG6rOG6qOG7gnB34bq94buXReG6rnfDuuG6vcO64bulw6144bq94bqsw7nhu7l3w7rhur3hu4bhuqhBd8O64bq94buZ4buN4bq04bqtYy/hurRkY+G6tOG6veG7meG7r8Ot4bqm4bqmxIPhurvhurThu5J44buV4buC4bq7ZOG7lnPhur3huqzhu6Vw4bq04bq94bqsQ+G7meG6veG6rMO54bq64buZ4bq9w7nhu6Vyd+G6vXZD4buZ4bq94bqs4bul4buh4bqo4bq94buGw7Lhu4Lhur3hu5Xhurp3w7rhur1XPFbhur13w7J3w7rhur3hu5nDrXjhur3huqzhuqR4d8O64bq9d2t24bq94buBw6rhu4Hhu4Hhuqfhur3hu4Zq4bq9IeG6qMSpd8O64bq9V+G7pXfDueG6veG7l8Otd8O64bq94bqs4bulcOG6tOG6veG6rEPhu5nhur3hu6/hu4t24bq94bqsQeG6rOG6veG7meG7uXfDuuG6veG6rMOs4buZ4bq94bqs4bqo4buC4buhd+G6veG6rOG6pOG6qOG7gnF34bqn4bq94bq+w7V34bq94buXw4B3w7rhur1Xw7nDsnfhur3hu5XDsnfhur3huqzDucOtduG6vcO64bulw63hur3hur7hu4t44bq94bqsw7nhurrhu5nhur3DueG7pXJ34bq94buZw6zhu5nhur3huqzhu6Xhu6Hhuqjhur3hu5nDueG7p+G6p+G6veG6rOG6pHh3w7rhur3hu5d54bq94buZeeG6veG7meG7uXfDuuG6veG6rMOs4buZ4bq94bq+cuG6veG6puG7pXfDueG6vXbhu7nhu6Xhur3huqzhuqRF4bqud8O64bqn4bq9w7nhu6Vwd+G6veG7l+G7jeG6rOG6vXbhurbhur3huqTDgHfDuuG6veG7l0Xhuq53w7rhur3DuuG7pcOteOG6veG6rMO54bu5d8O64bqt4bq94buWw4F3w7rhur3huqzDueG6ruG7peG6p+G6veG7hmrhur3hu5nDuUThur3hu5fDgHfDuuG6veG6pOG7i+G6veG6pnjDrOG6rOG6veG7mcOs4buZ4bq9w7nhu4l3w7rhur12Q+G7meG6veG7meG7j3fhur3hu5fhu4/huqjhur3huqxF4bq94bq+4buL4bq9d8O54bqo4bq94buZ4buP4bqo4bq94bq+QXfhur3hu4Zq4bq9w7nDgOG7peG6veG7l3Phur3huqzDueG6uuG7meG6vcO54bulcnfhur3hu5nDrOG7meG6veG6rOG7peG7oeG6qOG6veG7mcO54bun4bq94buZw7134bq94buv4buJ4bul4bqn4bq94buV4bq64bq94but4bulcHfhur3DucODd+G6veG6v+G7g+G6p+G6v+G6veG6rEjhur3hu5fDgXfDuuG6reG6vTzDucaheOG6veG7l3nhuqfhur3huqzDteG6tOG6veG6rOG6pOG6qHfDuuG6veG7mcSp4bul4bq94bqs4buJeOG6p+G6veG7hsOy4buC4bq94buV4bq6d8O64bq94butcOG6rOG6veG7meG7jeG6qOG6vcO54buJ4bq94bqs4buPd8O64bqn4bq9w7rhu6XEqeG7peG6veG6tMO5eXfDuuG6vXZu4bqs4bq94buTbXfDuuG6veG6rMO54bul4bq94buZ4bu5d8O64bq94buZ4bu5d8O64bq94bqs4bqkxal3w7nhur3hu5dF4bqud8O64bq9w7rhu6XDrXjhur3huqzDueG7uXfDuuG6veG6rMO54bu5d+G6vVfhu6V3w7nhur3hu5RD4bqn4bq94bqsw7nhu7l34bq94buB4bql4bq9w7l44buLd+G6veG6rMO54buLd8O54bq94buGw7Lhu4Lhur3hu5Xhurp3w7rhur13w7nhu4vhur3hur5rd+G6vcO5ecOt4bq94buB4bq94bqsw7nhu7l34bq9V+G7pXfDueG6vS7DueG7iXbhuqfhur0+xILhu5nhur08w7nhu4t3w7nhuqXhur3hu4bDsuG7guG6vXbEguG7peG6vXfDueG7i+G6veG6vmt34bq9w7l5w63hur3huqzDueG7uXfhur08w7nhu7Phur08w7nDrOG7peG6veG6vuG7i+G6veG6rOG6pOG7iXbhur3hu4Lhur3huqxw4bqtYy/hurRkY+G6tOG6veG7meG7r8Ot4bqm4bqmxIPhurvhurThu5J44buV4buC4bq7ZOG7kuG7oXfhur3hu5nhu4l3w7nhur3hu5d54bqn4bq94buXxrDDreG6veG6tMO5RcODd8O64bq94bqsw7XhurThur3huqzhuqThuqh3w7rhur3huqzDueG6uuG7meG6vcO54bulcnfhur3hu5nDrOG7meG6vcO64bulxKnhu6Xhur3hurTDucOs4bq04bq9d8O5bXbhur13w7J3w7rhur3hu5nDrXjhur3huqzDueG6qOG6vXfDucO14bq04bq94buZw7l44bq9d8O6ReG6ruG7peG6veG7lcOyd+G6p+G6vcO54bqi4bq94bqs4bqk4bqw4bq94bq0w7nDrOG6rOG6veG6rOG6pOG7pXN34bq94buZw6zhu5nhur124bu54bq9w7nFqXfDueG6veG6psSpd+G6veG7huG6qOG7jeG6rOG6vcO54bulcuG6qOG6vcOC4bqoxKnhuqfhur3Dumx34bq94bq+xILhu6Xhur3hu6/hu6Xhu6F34bq94butcOG6rOG6veG6rOG7peG7oeG6qOG6veG6rMO5Q+G6veG6psSpd+G6veG6tMO5w7R24bqn4bq94bqsw7XhurThur3huqzhuqThuqh3w7rhur3huqbEqXfhur3hu4bhuqjhu43huqzhur134bu5d8O64bq9d8O6w7nhu6Vy4bq04bq9w4l3w7rhur3hu5VDd8O64bq94buZ4bu5d8O64bq9d8O6w7ly4bq94buZw6144bq9w4Lhuqjhu4Lhur124bu54bq94buvxIJ34bql4bq94buZw7nhuqrhur3huqzhuqThu7N3w7rhur3hu5nhu7l3w7rhur3huqzDrOG7meG6vcOC4bqo4buC4bq9w7l44buJ4buZw7nhur3hur7hu4vhur3DguG6qMSpd+G6veG7r+G7hOG6vcOC4bqo4buC4bq9w7l44buJ4buZw7nhuqfhur3huqzDueG6uuG7meG6vcO54bulcnfhur3hu5nDrOG7meG6veG7l3Hhur3DrHfhur13w7J3w7rhur3hu5nDrXjhur3hu5nDueG7jeG6rOG6veG7r0XhurB3w7rhur3hu5fhu4t44bq94bqs4buJeOG6vXfDusO5ceG6veG7mcO5eOG6veG7r8OteOG6veG7l8OAd8O64bq9d+G7uXfDuuG6veG6rMO54bu5d+G6p+G6veG6rOG6pOG7pXN34bq94butw7nDreG7peG6veG7mcOs4buZ4bq94bq0w7l4d8O64bq94bqs4bqk4buLeOG6veG7k8SpeOG6veG6vnLhur124bu54bul4bq94bqs4bqkReG6rnfDuuG6veG6rOG6pHh3w7rhur3hu63DueG6qOG6veG7lcOyd+G6veG7mUXigKZjL+G6tGRj4bq04bq94buZ4buvw63huqbhuqbEg+G6u+G6tOG7knjhu5Xhu4Lhurtk4bu4d8O64bq94buu4buh4bq9PMO54buLd8O54bq9PMOyduG6p+G6veG7mMO5ROG6veG6rMaw4buZw7nhur0+4buSV+G7lOG6veG7hmrhur0h4bqoxKl3w7rhur1X4buld8O54bqn4bq94buZw7l44bq94buT4bulcOG6rMOi4bq9PMO54bq64buZ4bq94bqscOG6p+G6veG7l3Phur3DuXjhu4t34bq94bqsw7nhu4t3w7nhur3hu4Zq4bq9VzxW4bq9d8Oyd8O64bq94buZw6144bq94bqs4bqkeHfDuuG6vXdrduG6veG7gcOq4buB4buB4bqn4bq94buXxrDDreG6veG6tMO5RcODd8O64bq94buZw7134bq94bq0w7nEqeG7peG6veG6tMO54buNd+G6veG7l+G7jeG6qOG6veG6pOG7jeG6rOG6vXfDueG7pXHhuqjhur3hu5V44bq9d8O54bulceG6qOG6veG6rOG7peG7oeG6qOG6veG7mcO54bun4bq94buXw73hu6Xhur3DueG7teG7peG6vXfDuuG6qMOBd+G6veG7reG7pXfDueG6veG6tMO54bun4bq94buvxIJ34bqn4bq94bqs4bqkeHfDuuG6veG7rcO54bul4bq9d8O6w7J34bq94bqmw6zhu5nDueG6veG7l8aww63hur3hurTDuUXDg3fDuuG6vcaheOG6vcO54bud4bq04bqn4bq94buV4buRd+G6veG7l3B34bq94bq+4bulcuG7meG6veG6rOG6pOG7pXN34bq94butw7nDreG7peG6veG7mcO9d+G6veG7mcO5w7V24bqt4bq94buWbuG7meG6veG7k+G7pXLhuqzhuqfhur3hu5LDgOG6veG6rOG7peG7oeG6qOG6veG7mcO54bun4bq9w4LhuqhB4buZ4bq9w7rhu6XDreG6veG6vnHhur3hu4Zq4bq9d+G7uXfDuuG6veG6rMO54bu5d+G6vXbEguG7peG6vXfDsnfDuuG6veG7mcOteOG6vcO64bulw63hu6Xhur3hu5d44buJd+G6veG7gcOq4buB4bq/LeG7gcOq4buB4buF4bq94bq+4bq4w63hur12xILhu6Xhur3hu5PDrXfhur3DueG7i3fDueG6veG7mXnhur13w7nhu6Vx4bqo4bq94bqs4bul4buh4bqo4bq94buZw7nhu6fhur12xILhu6Xhuqfhur3hu5nDueG7qeG6veG6rOG7peG7oeG6qOG6veG6rMO54bq64buZ4bq9w7nhu6Vyd+G6veG7mcOteOG6rWMv4bq0ZGPhurThur3hu5nhu6/DreG6puG6psSD4bq74bq04buSeOG7leG7guG6u2Thu5R44bq94bq+w7Xhu4Lhuqfhur3huqzhuqR4d8O64bq94bqsw7nhuq7hu6Xhur3DuuG7pcOtd+G6veG6rMSC4bul4bqn4bq94buXc+G6veG6rMO54bq64buZ4bq9w7nhu6Vyd+G6veG7mcOs4buZ4bq94bqs4bul4buh4bqo4bq94buZw7nhu6fhur1XPFbhur13w7J3w7rhur3hu5nDrXjhuqfhur13w7p44buL4bul4bq94bqm4bq64bq94buZQeG6vcO6bHfDuuG6p+G6vXfhuqLhur3hu6/hurrhu5nhur3hu5lEw63hur3hu5bEqXfDuuG6veG7k8OA4bqn4bq94buZw7nhu6d3w7nhur3DguG6qOG7gnF34bq94bq+4buL4bq9V8O5w7J34bq94buVw7J34bqn4bq94buGauG6vSHhuqjEqXfDuuG6vVfhu6V3w7nhur12eHfDuuG6veG7mXnhur3huqbhurrhur3DguG6qMOtd+G6veG6rMOyduG6p+G6veG7l8OAd8O64bq94bq+4bul4buhd+G6p+G6vcO64bul4bqq4bq04bq94bqmw4nhu5nhur3hu5lEw63hur3hu5nDrOG7meG6veG7meG7jeG6tOG6p+G6veG7k8Otd+G6p+G6vXfDuuG7i3fDueG6p+G6veG7l3jhu4t34bq94bqsw7lz4bq94buXc+G6veG6vkXhurDhuqzhur3DguG6qMOt4bq94butw7l54bq94butw7lrd+G6p+G6veG6vnHhur3hu5fhu6fhu5nDueG6veG7l+G6qnfDuuG6veG7rXDhur3DuXjhu4nhu5nDueG6rWMv4bq0ZGPhurThur3hu5nhu6/DreG6puG6psSD4bq74bq0w43huqjhuqzDuXjhuqThurtkPCg+V8Oa4bq94buu4bugYy/hurRk

TRUNG LÊ

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]