(vhds.baothanhhoa.vn) - Những ngày này, vùng biển Tiên Trang, xã Tiên Trang (Quảng Xương), rất nhộn nhịp với hàng trăm tàu thuyền lớn nhỏ ra vào mỗi ngày. Ngư dân hồ hởi vươn khơi đánh bắt và trở về với không khí phấn khởi khi các con tàu đầy ắp cá, tôm. Trong đó, được mùa nhất vẫn là những con thuyền đánh bắt cá trích.
WOG6pT1AN2Uubm7DmuG7uGtP4bqnb2Vh4bu4QG5v4bufZWHDmuG7uG9h4bujby0uZeG6p8Oi4bq54buoQGTDs25v4bqn4bq14buf4buq4bu4WeG7oj5AT+G6p8Oj4bq5QE9tLuG6ucOi4buoQOG6uMOi4buRQDgw4bq5QGvhuqUx4bq5QMSR4bqlxKnhuqdAOeG7keG7iTdAw6nhu40uQDchQG9t4bqtN+G6pVgv4bqlPVlYa0A3ZS5ubsOa4bu4a+G6pGEuOOG7uFnhurjhuqXGoeG6ucOiQOG6ucOiKOG7n0Dhurko4buf4buwQOG7m+G7jeG6ucOiQDbhuqfhurfhurlAT+G6p8Oj4bq5QE9tLuG6ucOi4buwQOG7oz5AT+G6p8Oj4bq5QE9tLuG6ucOiQFZMw7M84bq5w6JA4bui4buRw63hurnDolfhu7BAbTFvQOG6ueG6pWfhurlA4bq54bql4bqra0Dhu5vDrOG6p0DhuqUo4bq5w6JAb217w6lAbyjDs0Bv4bqlw7Phu5/huq/hurlAZcOs4bq5QOG6ueG6peG7gUBtLkDhu5so4bq7QMOpaeG6p0DhurnDoijhu5/hu6xA4bq4w6Lhu5FAODDhurlA4bqlZkDhuqXEqeG6p0Dhu5vhu5HDreG6uUDEkeG6pcOt4bqnQDkh4bq54bqlQDZ9b0Dhu5soQG9txKlA4bub4bqvQOG7m8Os4bqnQMSR4bql4buD4bq5w6JAxJHhuqXhuq1Aa+G6pTHhurlAxJHhuqXEqeG6p0DEkeG6peG6p0A3ITdAN+G6u+G6uUBvKMOzQDky4bufQH1rQDch4buwQG/hu4PDqeG7rEBPbeG6u+G6ucOiQDnhur3hu7BAOeG7keG7iTdAw6nhu40uQOG6ueG6pTFvQOG7mzXhurlAZShA4bq54bqlxqHhurnDokA34bq74bq5QG/huqXDs+G7n+G6r+G6uUA5IeG6ueG6pUA2fW9ANyFAb23huq034bql4busWC9rWVhrQDdlLm5uw5rhu7hr4buz4bq7OOG7n+G7uFlY4bqnw6nDokA3ZS5ubsOa4bu44bqn4bu1YeG6uW9hbeG7uEBub+G7n2Vhw5rhu7jhu53huqc4b+G6peG7qEA7IyNr4buj4buqQOG6pWHhuqfDouG6pW/hu6hAJiU9a+G7o+G7quG7uEBubTfDmuG7uC8vNzjhurnhu6w2LuG6u2/huqUu4bq54bql4bql4bq7LuG7rOG7m+G6uS84YW7EkW/hurtrL+G6uWHhu51uLyQlPT8vJCM6OCUjLCM6IypvJCwjKj1lI+G7rGRrw6LGr23DmiwmPeG7uEAuZW/DmuG7uOG7oj5AT+G6p8Oj4bq5QE9tLuG6ucOi4buoQOG6uMOi4buRQDgw4bq5QGvhuqUx4bq5QMSR4bqlxKnhuqdAOeG7keG7iTdAw6nhu40uQDchQG9t4bqtN+G6peG7uEDhu53huqc4b+G6pcOa4bu4OyMj4bu4QOG6pWHhuqfDouG6pW/DmuG7uCYlPeG7uEAvWVgva1lYa0A3ZS5ubsOa4bu4a+G7tS5rb+G6p+G6u+G6ueG7uFlPbS7hurnhuqVAb+G6pcO1QMSR4bql4bqnQG/huqXhu4vhuqdAb+G6p8SDb0Bv4bqlw7Mz4bq5QGXhu4nhuqfhu7BA4bq54bqlxqHhurnDokDhurnDoijhu59A4bq5KOG7n0DhurnDouG7kUA4MOG6uUDEqUDhu6M+QE/huqfDo+G6uUBPbS7hurnDokBv4bqtN+G6pUA34buVN0A34bqlw7M04bq5QDbhuqtAa+G6peG7kcOt4bq5w6JAb+G6p+G6seG6ueG7sEDhurnhuqXhuqfDo+G6uUBl4bqn4bqxw7Phu7BA4bq5w6Lhu5FAZeG7kcOs4bqnQDfhu49A4bub4buRw63hurlAxJHhuqXDreG6p0DEkeG6pS7huqdAb+G6pSE3QDchQG9t4bqtN+G6peG7rFgva1lYa0A3ZS5ubsOa4bu4a+G7tS5rb+G6p+G6u+G6ueG7uFlY4bqnw6nDokA3ZS5ubsOa4bu44bqn4bu1YeG6uW9hbeG7uEBub+G7n2Vhw5rhu7jhu53huqc4b+G6peG7qEA7IyNr4buj4buqQOG6pWHhuqfDouG6pW/hu6hAJiU9a+G7o+G7quG7uEBubTfDmuG7uC8vNzjhurnhu6w2LuG6u2/huqUu4bq54bql4bql4bq7LuG7rOG7m+G6uS84YW7EkW/hurtrL+G6uWHhu51uLyQlPT8vJCM6OCUjLCQ9JSRvJDo7KixlI+G7rGRrw6LGr23Dmjrhu7hALmVvw5rhu7jhu6I+QE/huqfDo+G6uUBPbS7hurnDouG7qEDhurjDouG7kUA4MOG6uUBr4bqlMeG6uUDEkeG6pcSp4bqnQDnhu5Hhu4k3QMOp4buNLkA3IUBvbeG6rTfhuqXhu7hA4bud4bqnOG/huqXDmuG7uDsjI+G7uEDhuqVh4bqnw6LhuqVvw5rhu7gmJT3hu7hAL1lYL2tZWGtAN2Uubm7DmuG7uGvhu7Uua2/huqfhurvhurnhu7hZT+G6pWHhurtA4bq5w6Lhu5FAODDhurnhu7BAw6nhu40uQDchQG9t4bqtN+G6pUDhu6PDszFvQOG6peG6p+G6seG6uUBv4buZQG/huqUh4bq5w6JAw4LhuqfDo+G6ucOiQDnEg+G6uUBv4bqlIeG6ucOiQCpAMMOpQGXhuqs34bqlQOG6pSjhurnDokDhurl7w6nhu6xYL2tZWGtAN2Uubm7DmuG7uGvhu7Uua2/huqfhurvhurnhu7hZWOG6p8Opw6JAN2Uubm7DmuG7uOG6p+G7tWHhurlvYW3hu7hAbm/hu59lYcOa4bu44bud4bqnOG/huqXhu6hAOyMja+G7o+G7qkDhuqVh4bqnw6LhuqVv4buoQCY7Kmvhu6Phu6rhu7hAbm03w5rhu7gvLzc44bq54busNi7hurtv4bqlLuG6ueG6peG6peG6uy7hu6zhu5vhurkvOGFuxJFv4bq7ay/hurlh4budbi8kJT0/LyQjOjglIywkJCQ6byYsJj09ZSPhu6xka8Oixq9tw5osKiThu7hALmVvw5rhu7jhu6I+QE/huqfDo+G6uUBPbS7hurnDouG7qEDhurjDouG7kUA4MOG6uUBr4bqlMeG6uUDEkeG6pcSp4bqnQDnhu5Hhu4k3QMOp4buNLkA3IUBvbeG6rTfhuqXhu7hA4bud4bqnOG/huqXDmuG7uDsjI+G7uEDhuqVh4bqnw6LhuqVvw5rhu7gmOyrhu7hAL1lYL2tZWGtAN2Uubm7DmuG7uGvhu7Uua2/huqfhurvhurnhu7hZ4bqk4bqn4bqx4bq5QG8p4bqn4buwQDchQDku4bq5w6JAOeG7keG7iTdAb+G6pcOzQMOpw7MuQG8p4bqnQDbEg+G6uUDhu5vDrOG6p0DDouG6pyFAOC7hurtAOWfhurnDokBv4buZQD0m4busIyMjQC1AJCPhu6wjIyNAOWbhurnDoi/EkcOi4busQE4uw7NAxJHhuqXhuqdAb23hu5lAN+G6peG6p0Br4bql4bqt4buwQMOpaeG6p0Bv4bqlw7Phu5/huq/hurlA4bub4bqnw6PhurlAN8O04bq5w6JAOeG7keG7iTdAb+G7mUAmIyPhu6wjIyNALUA6IyPhu6wjIyNAOWbhurnDouG7rFgva1lYa0A3ZS5ubsOa4bu4a+G7tS5rb+G6p+G6u+G6ueG7uFlY4bqnw6nDokA3ZS5ubsOa4bu44bqn4bu1YeG6uW9hbeG7uEBub+G7n2Vhw5rhu7jhu53huqc4b+G6peG7qEA7IyNr4buj4buqQOG6pWHhuqfDouG6pW/hu6hAJiU9a+G7o+G7quG7uEBubTfDmuG7uC8vNzjhurnhu6w2LuG6u2/huqUu4bq54bql4bql4bq7LuG7rOG7m+G6uS84YW7EkW/hurtrL+G6uWHhu51uLyQlPT8vJCM6OCUjLCQlPSpvPSQjIyRlI+G7rGRrw6LGr23DmiolOuG7uEAuZW/DmuG7uOG7oj5AT+G6p8Oj4bq5QE9tLuG6ucOi4buoQOG6uMOi4buRQDgw4bq5QGvhuqUx4bq5QMSR4bqlxKnhuqdAOeG7keG7iTdAw6nhu40uQDchQG9t4bqtN+G6peG7uEDhu53huqc4b+G6pcOa4bu4OyMj4bu4QOG6pWHhuqfDouG6pW/DmuG7uCYlPeG7uEAvWVgva1lYa0A3ZS5ubsOa4bu4a+G7tS5rb+G6p+G6u+G6ueG7uFnhurjDouG7kUA4MOG6uUBr4bqlMeG6uUDEkeG6pcSp4bqnQDnhu5EuQDchQG9t4bqtN+G6pUBlw6PhurlANuG7i1gva1lYa0A3ZS5ubsOa4bu4a+G7tS5rb+G6p+G6u+G6ueG7uFlY4bqnw6nDokA3ZS5ubsOa4bu44bqn4bu1YeG6uW9hbUA4b+G6pcOzw6k24bu4QG5v4bufZWHDmuG7uOG7neG6pzhv4bql4buoQDsjI2vhu6Phu6pA4bqlYeG6p8Oi4bqlb+G7qEAmLD1r4buj4buq4bu4QG5tN8Oa4bu4Ly83OOG6ueG7rDYu4bq7b+G6pS7hurnhuqXhuqXhursu4bus4bub4bq5LzhhbsSRb+G6u2sv4bq5YeG7nW4vJCU9Py8kIzo4JSMsJCoqPW8sJSQ9JGUj4busZGvDosavbcOaJj0s4bu4QC5lb8Oa4bu44buiPkBP4bqnw6PhurlAT20u4bq5w6Lhu6hA4bq4w6Lhu5FAODDhurlAa+G6pTHhurlAxJHhuqXEqeG6p0A54buR4buJN0DDqeG7jS5ANyFAb23huq034bql4bu4QOG7neG6pzhv4bqlw5rhu7g7IyPhu7hA4bqlYeG6p8Oi4bqlb8Oa4bu4Jiw94bu4QC9ZWC9rWVhrQDdlLm5uw5rhu7hr4bu1Lmtv4bqn4bq74bq54bu4WeG6uOG6pcah4bq5w6JAN+G6u+G6uUA3IUBvbeG6rTfhuqVAb+G7kcOt4bqnQOG6ucOi4bq74bq5QDnhu5Hhu4k3QG/huqXhu5HDreG6ucOiQGUh4bqnQDnEg+G6uUBvM+G6uUDhurnDreG6p0Bv4bqlw7NAw6nDsy7hu6xYL2tZWGtAN2Uubm7DmuG7uGvhu7Uua2/huqfhurvhurnhu7hZWOG6p8Opw6JAN2Uubm7DmuG7uOG6p+G7tWHhurlvYW3hu7hAbm/hu59lYcOa4bu44bud4bqnOG/huqXhu6hAOyMja+G7o+G7qkDhuqVh4bqnw6LhuqVv4buoQCYlPWvhu6Phu6rhu7hAbm03w5rhu7gvLzc44bq54busNi7hurtv4bqlLuG6ueG6peG6peG6uy7hu6zhu5vhurkvOGFuxJFv4bq7ay/hurlh4budbi8kJT0/LyQjOjglIywkJiYmbyU9KiY/ZSPhu6xka8Oixq9tw5osOjrhu7hALmVvw5rhu7jhu6I+QE/huqfDo+G6uUBPbS7hurnDouG7qEDhurjDouG7kUA4MOG6uUBr4bqlMeG6uUDEkeG6pcSp4bqnQDnhu5Hhu4k3QMOp4buNLkA3IUBvbeG6rTfhuqXhu7hA4bud4bqnOG/huqXDmuG7uDsjI+G7uEDhuqVh4bqnw6LhuqVvw5rhu7gmJT3hu7hAL1lYL2tZWGtAN2Uubm7DmuG7uGvhu7Uua2/huqfhurvhurnhu7hZ4bu54buR4buJN0DDqeG7jS5ANyFAb23huq034bqlQMOi4bqnw7JrQOG6ucOi4buRQDgw4bq5QDfhur1Ab+G6pcOjw6lAb+G6pcOzQOG6ueG6pTNr4buwQOG6uTDhurnDokA3LuG6u0A54buL4bqnQG7hu4XhurnDouG7rFgva1lYa0A3ZS5ubsOa4bu4a3TDs2/huqXhurtt4bu4WeG6uMOiw7Phu5/hurPhurlA4bu5KW9YL2tZ

Nguyễn Đạt

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]