(vhds.baothanhhoa.vn) - Xã Hợp Lý (Triệu Sơn) được xem là “thủ phủ” của các loại hoa, cây cảnh trong tỉnh, nhất là những loại cây phục vụ dịp Tết, như: Đào, quất, đồng tiền, lay ơn… Hiện trên địa bàn xã có khoảng 600 hộ dân làm nghề trồng hoa, cây cảnh.
ceG6vsWp4bulw4LDjXjhu5zhu5zDtMO54buW4buB4buA4buiw43huqzDuXJs4bu34bul4bui4buaw5Phu4rDiuG7peG6vuG7iHjhu53hu6XDgsOD4buq4bulw4Lhu7Xhu4rhur7hu6Xhu6LEguG7ouG7peG6tOG6sOG7ouG7pcWow73hu4jhu6XFqFHhu6Xhu5zhu7Xhu4rhu6Xhu6jhu57EguG7ouG7peG7luG6vlHDguG7pcWoUeG7peG6pOG7hOG7luG7peG7gcSQ4buicS/hur7FqXJx4buW4bulw4LDjXjhu5zhu5zDtMO54buWNeG6rHjhuqTDuXJs4bu34bulNeG7kuG7luG7peG6o+G7sOG7peG7oeG7geG7muG7gMOJ4bue4bul4bq/w5Xhu4pw4bul4bqmVOG7ksOC4bul4buo4bqsw4zhu6XDjcO94bul4oCc4bui4bq+UuG7peG7luG6vlLigJ3hu6XDglJ44bulw4J5w4Lhu6XDjeG7iOG7s+G7gOG7peG6vuG7iHjhu53hu6XDgsOD4buq4bulw4Lhu7Xhu4rhur7hu6Xhu6Lhu5rhu4jhu4rDiuG7peG7okbhu4rhur7hu53hu6Xhu4rhur7EguG7ouG7pcONw73hu6Xhu4rhur7hu6bhu4rDiuG7pcON4buI4buz4buA4bulw4LDg+G7quG7peG7luG6vlHDguG7pcWoUeG7peG6pOG7hOG7luG7peG7gcSQ4bui4bud4bul4buK4bq+VMah4bulKcO94buI4bud4bulxqDhu57EguG7ouG7neG7peG6psOT4buKw4rhu6Xhu6Lhu4BF4buK4bud4bulw4144buq4bulw5Xhu4rigKbhu6U14buAw4nhu4rhu6Xhu6Lhu5pE4buK4bul4bqm4buEeOG7peG6tMO94buK4bul4buo4bu34bulw4LEqOG7pUnhur7hu4jhu7Xhu4rDiuG7peG7reG7p+G7p+G7peG6vsOS4bul4bqkw4Phu4rhu6XDjcO9w4zhu6Xhu4rDiuG6vkXhu6Xhu6Lhu5rDk+G7isOK4bul4bq+4buIeOG7neG7pcOCw4Phu6rhu6XDguG7teG7iuG6vuG7o3Ev4buWcnHhu5bhu6XDgsONeOG7nOG7nMO0w7nhu5Yu4buI4bqk4buqw7lyceG7gMOMw4rhu6XDgsONeOG7nOG7nMO0w7nhuqThu6Lhur7hu57DjOG6tOG7peG7gCHhuqzhu4rhu6Lhuqzhu5rDueG7peG7nOG7ouG7qsON4bqsw7TDucav4buA4bqk4bui4bq+xqHhu6V24buv4bun4buW4buo4bub4bul4bq+4bqs4buAw4rhur7hu6LGoeG7peG7sXfhu6/hu5bhu6jhu5vDueG7peG7nOG7msOCw7TDuS8vw4LhuqThu4rhu6PhurR44buI4bui4bq+eOG7iuG6vuG6vuG7iHjhu6PFqOG7ii/huqThuqzhu5xJ4bui4buI4buWL+G7iuG6rMav4bucL8awxrDhu6vGsC/FqeG7sXbhuqTFqcWp4butxanhu7Hhu6nhu6fhu6Lhu63GsOG7seG7scWpw43hu6fhu6NI4buWw4rhu5fhu5rDtOG7qeG7q+G7qcO54buleMON4buiw7TDuWzhu7fhu6Xhu6Lhu5rDk+G7isOK4bul4bq+4buIeOG7neG7pcOCw4Phu6rhu6XDguG7teG7iuG6vuG7peG7osSC4bui4bul4bq04bqw4bui4bulxajDveG7iOG7pcWoUeG7peG7nOG7teG7iuG7peG7qOG7nsSC4bui4bul4buW4bq+UcOC4bulxahR4bul4bqk4buE4buW4bul4buBxJDhu6LDueG7pcav4buA4bqk4bui4bq+w7TDuXbhu6/hu6fDueG7peG6vuG6rOG7gMOK4bq+4buiw7TDueG7sXfhu6/DueG7pS9ycS/hu5ZyceG7luG7pcOCw4144buc4bucw7TDueG7liF44buW4bui4buA4buI4buKw7lyKeG6uOG7pcOCxKjhu6XhuqZU4buSw4Lhu6Xhu5zhu7Xhu4rhu6Xhu5bhur7hurbDjOG7pcOC4bq+xILhu6Lhu6XDjVThu5Lhu4rDiuG7peG7luG6vlHDguG7pcWoUeG7pcWow73hu4jhu6XhuqThu4Thu5bhu6Xhu4HEkOG7ouG7neG7peG6pkrhu4Dhu6Xhur5M4buA4bul4buKw4pU4buQ4buA4bulw43DvcOM4bul4buKw4rhur5F4bul4buW4bq+4bu14buA4bulw4LEqOG7pcag4bueeeG7peG7ouG7muG7guG7iuG6vuG7peG7ouG7msOT4buKw4rhu53hu6XDguG6vuG7ucOM4bul4bucxKjDguG7peG7ouG6vlThu5Dhu4rDiuG7peG7qOG7nuG7qkThu4rhu53hu6Xhuqbhu6Dhu4rDiuG7pcag4bue4buq4bul4bui4bua4buC4buK4bq+4bulSVfhu6Xhu6Lhur7hu57hurDhu6Lhu6NxL+G7lnJx4buW4bulw4LDjXjhu5zhu5zDtMO54buWIXjhu5bhu6Lhu4Dhu4jhu4rDuXJx4buAw4zDiuG7pcOCw4144buc4bucw7TDueG7gCHhuqzhu4rhu6Lhuqzhu5rDueG7peG7nOG7ouG7qsON4bqsw7TDucav4buA4bqk4bui4bq+xqHhu6V24buv4bun4buW4buo4bub4bul4bq+4bqs4buAw4rhur7hu6LGoeG7peG7sXbhu6fhu5bhu6jhu5vDueG7peG7nOG7msOCw7TDuS8vw4LhuqThu4rhu6PhurR44buI4bui4bq+eOG7iuG6vuG6vuG7iHjhu6PFqOG7ii/huqThuqzhu5xJ4bui4buI4buWL+G7iuG6rMav4bucL8awxrDhu6vGsC/FqeG7sXbhuqTFqcWp4but4bup4burxrDhu7Hhu6Lhu6nGsOG7r+G7r8Wpw43hu6fhu6NI4buWw4rhu5fhu5rDtMWpduG7p8O54buleMON4buiw7TDuWzhu7fhu6Xhu6Lhu5rDk+G7isOK4bul4bq+4buIeOG7neG7pcOCw4Phu6rhu6XDguG7teG7iuG6vuG7peG7osSC4bui4bul4bq04bqw4bui4bulxajDveG7iOG7pcWoUeG7peG7nOG7teG7iuG7peG7qOG7nsSC4bui4bul4buW4bq+UcOC4bulxahR4bul4bqk4buE4buW4bul4buBxJDhu6LDueG7pcav4buA4bqk4bui4bq+w7TDuXbhu6/hu6fDueG7peG6vuG6rOG7gMOK4bq+4buiw7TDueG7sXbhu6fDueG7pS9ycS/hu5ZyceG7luG7pcOCw4144buc4bucw7TDueG7liF44buW4bui4buA4buI4buKw7lyxIPDilThu5Dhu4Dhu6Xhu6Lhu5rDk+G7isOK4bul4bq+4buIeOG7neG7pcOCw4Phu6rhu6XDguG7teG7iuG6vuG7peG7isOV4buA4bul4bqmw4Phu6rhu6XDguG6vuG7iOG7peG6tOG7gMSQ4buixqHhu6U14buIeOG7neG7pcOCw4Phu6rhu6XDguG7teG7iuG6vuG7pcOC4bqu4buK4bulw4Lhur7hu7nDjOG7peG7nMSow4Lhu6XGoOG7nnjhu4rhur7hu6Xhu4rhu7nDjOG7neG7peG7iuG6vlThu4rDiuG7peG6pk/hu4Dhu6XFqMOU4buA4bul4buK4bq+4bum4buKw4rhu6XDjeG7iOG7s+G7gOG7peG7luG6vlHDguG7pcWoUeG7pcWow73hu4jhu6XhuqThu4Thu5bhu6Xhu4HEkOG7ouG7pcSDw4rhu57hu6pE4buK4bul4bqmeeG7iuG7neG7peG6tEHhu6Lhu6Xhuqbhuq7hu57hu6Xhu6LDmuG7peG7ouG6vnnhu4rDiuG7pcWp4bun4bud4bul4buKw4pU4buQ4buA4bul4bui4buaw5Phu4rDiuG7peG7luG6vuG7teG7gOG7peG7ouG6sOG7luG7peG7ouG7muG7nuG7isOK4bulw4J44buI4bul4bqmw5Lhu6XFqMO94buI4bulxajhu4DDicOC4bulw4Lhur7hu7nDjOG7peG7nMSow4Lhu53hu6XDgkHhu6Lhu6Xhu6JGeOG7neG7peG7ouG7s+G7iOG7peG6pHnhu4rDiuG7o3Ev4buWcnHhu5bhu6XDgsONeOG7nOG7nMO0w7nhu5YheOG7luG7ouG7gOG7iOG7isO5cnHhu4DDjMOK4bulw4LDjXjhu5zhu5zDtMO54buAIeG6rOG7iuG7ouG6rOG7msO54bul4buc4bui4buqw43huqzDtMO5xq/hu4DhuqThu6Lhur7GoeG7pXbhu6/hu6fhu5bhu6jhu5vhu6Xhur7huqzhu4DDiuG6vuG7osah4bul4bux4bur4bun4buW4buo4bubw7nhu6Xhu5zhu5rDgsO0w7kvL8OC4bqk4buK4buj4bq0eOG7iOG7ouG6vnjhu4rhur7hur7hu4h44bujxajhu4ov4bqk4bqs4bucSeG7ouG7iOG7li/hu4rhuqzGr+G7nC/GsMaw4burxrAvxanhu7F24bqkxanFqeG7rcaw4buv4bur4but4bui4bur4bun4bunxanhu6vDjeG7p+G7o0jhu5bDiuG7l+G7msO04buvxanDueG7pXjDjeG7osO0w7ls4bu34bul4bui4buaw5Phu4rDiuG7peG6vuG7iHjhu53hu6XDgsOD4buq4bulw4Lhu7Xhu4rhur7hu6Xhu6LEguG7ouG7peG6tOG6sOG7ouG7pcWow73hu4jhu6XFqFHhu6Xhu5zhu7Xhu4rhu6Xhu6jhu57EguG7ouG7peG7luG6vlHDguG7pcWoUeG7peG6pOG7hOG7luG7peG7gcSQ4buiw7nhu6XGr+G7gOG6pOG7ouG6vsO0w7l24buv4bunw7nhu6Xhur7huqzhu4DDiuG6vuG7osO0w7nhu7Hhu6vhu6fDueG7pS9ycS/hu5ZyceG7luG7pcOCw4144buc4bucw7TDueG7liF44buW4bui4buA4buI4buKw7lyKcO94buI4bul4bqmVOG7ksOC4bul4buo4bqsw4zhu6XDjcO94bul4buc4bu14buK4bul4buW4bq+4bq2w4zhu6XDguG6vlLhu6XDjcOZw4Lhu6Xhu5bhur5Rw4Lhu6XFqFHhu6XDguG6vuG7iOG7peG6pOG7hOG7luG7peG7gcSQ4bui4bujcS/hu5ZyceG7luG7pcOCw4144buc4bucw7TDueG7liF44buW4bui4buA4buI4buKw7lyceG7gMOMw4rhu6XDgsONeOG7nOG7nMO0w7nhu4Ah4bqs4buK4bui4bqs4buaw7nhu6Xhu5zhu6Lhu6rDjeG6rMO0w7nGr+G7gOG6pOG7ouG6vsah4bulduG7r+G7p+G7luG7qOG7m+G7peG6vuG6rOG7gMOK4bq+4buixqHhu6Xhu63hu6fhu6fhu5bhu6jhu5vDueG7peG7nOG7msOCw7TDuS8vw4LhuqThu4rhu6PhurR44buI4bui4bq+eOG7iuG6vuG6vuG7iHjhu6PFqOG7ii/huqThuqzhu5xJ4bui4buI4buWL+G7iuG6rMav4bucL8awxrDhu6vGsC/FqeG7sXbhuqTFqcWp4butxanhu63GsOG7p+G7ouG7r+G7p8aw4buv4bupw43hu6fhu6NI4buWw4rhu5fhu5rDtMawd8aww7nhu6V4w43hu6LDtMO5bOG7t+G7peG7ouG7msOT4buKw4rhu6Xhur7hu4h44bud4bulw4LDg+G7quG7pcOC4bu14buK4bq+4bul4buixILhu6Lhu6XhurThurDhu6Lhu6XFqMO94buI4bulxahR4bul4buc4bu14buK4bul4buo4buexILhu6Lhu6Xhu5bhur5Rw4Lhu6XFqFHhu6XhuqThu4Thu5bhu6Xhu4HEkOG7osO54bulxq/hu4DhuqThu6Lhur7DtMO5duG7r+G7p8O54bul4bq+4bqs4buAw4rhur7hu6LDtMO54but4bun4bunw7nhu6UvcnEv4buWcnHhu5bhu6XDgsONeOG7nOG7nMO0w7nhu5YheOG7luG7ouG7gOG7iOG7isO5cinDveG7iOG7peG7isOV4buA4bul4bqmw4Phu6rhu6XhuqZ44bul4bqk4buz4buKw4rhu6XDguG7teG7pcWoReG7pcOK4buAT+G7isOK4bulxajDveG7peG7ouG6vsSQ4bujcS/hu5ZyceG7luG7pcOCw4144buc4bucw7TDueG7liF44buW4bui4buA4buI4buKw7lyceG7gMOMw4rhu6XDgsONeOG7nOG7nMO0w7nhu4Ah4bqs4buK4bui4bqs4buaw7nhu6Xhu5zhu6Lhu6rDjeG6rMO0w7nGr+G7gOG6pOG7ouG6vsah4bulduG7r+G7p+G7luG7qOG7m+G7peG6vuG6rOG7gMOK4bq+4buixqHhu6Xhu7F24bun4buW4buo4bubw7nhu6Xhu5zhu5rDgsO0w7kvL8OC4bqk4buK4buj4bq0eOG7iOG7ouG6vnjhu4rhur7hur7hu4h44bujxajhu4ov4bqk4bqs4bucSeG7ouG7iOG7li/hu4rhuqzGr+G7nC/GsMaw4burxrAvxanhu7F24bqkxanFqeG7rcWp4but4burduG7ouG7q+G7p8Wp4bupxrDDjeG7p+G7o0jhu5bDiuG7l+G7msO04bur4bun4bunw7nhu6V4w43hu6LDtMO5bOG7t+G7peG7ouG7msOT4buKw4rhu6Xhur7hu4h44bud4bulw4LDg+G7quG7pcOC4bu14buK4bq+4bul4buixILhu6Lhu6XhurThurDhu6Lhu6XFqMO94buI4bulxahR4bul4buc4bu14buK4bul4buo4buexILhu6Lhu6Xhu5bhur5Rw4Lhu6XFqFHhu6XhuqThu4Thu5bhu6Xhu4HEkOG7osO54bulxq/hu4DhuqThu6Lhur7DtMO5duG7r+G7p8O54bul4bq+4bqs4buAw4rhur7hu6LDtMO54buxduG7p8O54bulL3JxL+G7lnJx4buW4bulw4LDjXjhu5zhu5zDtMO54buWIXjhu5bhu6Lhu4Dhu4jhu4rDuXIpw73hu4jhu6Xhu6Lhur7EkOG7peG6plThu5LDguG7pcOC4bq+4bu5w4zhu6Xhu5zEqMOC4bud4bulw4JB4bui4bul4buiRnjhu6VJ4bus4bulw4JO4buKw4rhu6Xhur7DleG7iuG7peG7iuG6vuG7puG7isOK4bulw43hu4jhu7Phu4Dhu6XhuqbDveG7iOG7pUnhur55w4Lhu6NxL+G7lnJx4buW4bulw4LDjXjhu5zhu5zDtMO54buWLuG7iOG6pOG7qsO5cnHhu4DDjMOK4bulw4LDjXjhu5zhu5zDtMO54buAIeG6rOG7iuG7ouG6rOG7msO54bul4buc4bui4buqw43huqzDtMO5xq/hu4DhuqThu6Lhur7GoeG7pXbhu6/hu6fhu5bhu6jhu5vhu6Xhur7huqzhu4DDiuG6vuG7osah4bul4bux4but4bux4buW4buo4bubw7nhu6Xhu5zhu5rDgsO0w7kvL8OC4bqk4buK4buj4bq0eOG7iOG7ouG6vnjhu4rhur7hur7hu4h44bujxajhu4ov4bqk4bqs4bucSeG7ouG7iOG7li/hu4rhuqzGr+G7nC/GsMaw4burxrAvxanhu7F24bqkxanFqeG7rcWp4bux4burd+G7onfhu6vhu63hu6/GsMON4bun4bujSOG7lsOK4buX4buaw7Thu6/hu6fFqcO54buleMON4buiw7TDuWzhu7fhu6Xhu6Lhu5rDk+G7isOK4bul4bq+4buIeOG7neG7pcOCw4Phu6rhu6XDguG7teG7iuG6vuG7peG7osSC4bui4bul4bq04bqw4bui4bulxajDveG7iOG7pcWoUeG7peG7nOG7teG7iuG7peG7qOG7nsSC4bui4bul4buW4bq+UcOC4bulxahR4bul4bqk4buE4buW4bul4buBxJDhu6LDueG7pcav4buA4bqk4bui4bq+w7TDuXbhu6/hu6fDueG7peG6vuG6rOG7gMOK4bq+4buiw7TDueG7seG7reG7scO54bulL3JxL+G7lnJx4buW4bulw4LDjXjhu5zhu5zDtMO54buWIXjhu5bhu6Lhu4Dhu4jhu4rDuXLhur/hu4jhu4rDiuG7pcON4buz4buA4bulw4Lhur7hu4jhu6XDiuG7gHnhu6Xhu6Lhu5rhu4Thu6VJ4buA4buK4bq+4bul4buixJDhu6XDgnjhu4jhu6Xhur7DleG7iuG7o3Ev4buWcnHhu5bhu6XDgsONeOG7nOG7nMO0w7nhu5YheOG7luG7ouG7gOG7iOG7isO5cnHhu4DDjMOK4bulw4LDjXjhu5zhu5zDtMO54buAIeG6rOG7iuG7ouG6rOG7msO54bul4buc4bui4buqw43huqzDtMO5xq/hu4DhuqThu6Lhur7GoeG7pXbhu6/hu6fhu5bhu6jhu5vhu6Xhur7huqzhu4DDiuG6vuG7osah4bul4buxduG7p+G7luG7qOG7m8O54bul4buc4buaw4LDtMO5Ly/DguG6pOG7iuG7o+G6tHjhu4jhu6Lhur544buK4bq+4bq+4buIeOG7o8Wo4buKL+G6pOG6rOG7nEnhu6Lhu4jhu5Yv4buK4bqsxq/hu5wvxrDGsOG7q8awL8Wp4buxduG6pMWpxanhu63hu6nhu6/hu6nhu7Hhu6LFqXbFqeG7seG7q8ON4bun4bujSOG7lsOK4buX4buaw7TFqeG7p+G7q8O54buleMON4buiw7TDuWzhu7fhu6Xhu6Lhu5rDk+G7isOK4bul4bq+4buIeOG7neG7pcOCw4Phu6rhu6XDguG7teG7iuG6vuG7peG7osSC4bui4bul4bq04bqw4bui4bulxajDveG7iOG7pcWoUeG7peG7nOG7teG7iuG7peG7qOG7nsSC4bui4bul4buW4bq+UcOC4bulxahR4bul4bqk4buE4buW4bul4buBxJDhu6LDueG7pcav4buA4bqk4bui4bq+w7TDuXbhu6/hu6fDueG7peG6vuG6rOG7gMOK4bq+4buiw7TDueG7sXbhu6fDueG7pS9ycS/hu5ZyceG7luG7pcOCw4144buc4bucw7TDueG7liF44buW4bui4buA4buI4buKw7lyxIPDilThu5Dhu4Dhu6XhuqTDg+G7iuG7peG7qOG7t+G7pTXhu5Lhu5bhu6XhuqPhu7Dhu6XDguG6vuG7ucOM4bul4bucxKjDguG7pcOCecOC4bulw43hu4jhu7Phu4Dhu6Xhur7hu4h44bul4bqmVOG7ksOC4bulVHjhu6XDguG6vuG7nsOS4buKw4rhu6Xhu6Lhu5rhu4jhu4rDiuG7peG6pOG7hOG7luG7peG7gcSQ4bui4bud4bul4buK4bq+VMah4bulNcOT4buKw4rhu53hu6Xhu6Lhur5U4buSw4Lhu6XhuqRU4buSw4Lhu53hu6XDguG7oMOC4buj4buj4bujcS/hu5ZyceG7luG7pcOCw4144buc4bucw7TDueG7lljhu57hu6Lhur7hu4jhu5rDuXI1VMOV4buKw4rhu6Xhu4Hhur7DlcOMcS/hu5Zy

Hương Thơm

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]