(vhds.baothanhhoa.vn) - Giá xăng dầu tăng mạnh lần thứ 7 liên tiếp, và đương nhiên lại xô đổ mọi kỷ lục từ 15h ngày 21-6-2022. Việc tăng giá bán mặt hàng này dự báo sẽ khiến mặt bằng giá cả hàng hóa tiêu dùng trong 2 quý cuối năm sẽ tăng thêm 15 - 17%. Tuy vậy, để xăng giảm giá kịch khung hiện chỉ là ước mơ khá xa xôi.
w6Phu5fhuqfDompyw6lBQTLhurXhu7UjxqHDgXJt4bq1xIM+4buBdOG7lcOicuG6vcahw6LDgeG7gXThu5XDouG7lcah4bq5w6DDoy/hu5fhuqfEg8Oj4bu1w6JqcsOpQUEy4bq14bu14buWbcOpa+G6tcSD4buUxqHhurnDouG6qOG7gXThu5XDomvDrcOAw6LDgeG7gXThu5XDonPhur104buXw6Jyw610w6LDgeG7l+G6tsOiZMOicsah4buNdMOiw4HGoeG7j+G7tWHDouG6puG6u8OibOG6sHZ04buVw6J04buXxqHhu410w6Jy4bq9xqHDouG6qMaww6Js4butw6Jz4bulxqHDonHEkMOicsODasOiw4HhurLDouG6p2Lhu5fDonThu5XhurvhuqrDouG6reG6py1jLeG6reG6peG6reG6rcOhw6IpxqHDtGrDosOB4buBdOG7lcOi4buVxqHhurnDosSp4bq5dMOic+G7hcOBw6Lhu5fhurt04buVw6J04bq74bqqw6Jr4bq0w6LEqeG6uXXDokHDssOiceG7l8ah4buPdMOic+G7hcOBw6LEqeG7g3Thu5XDouG7lcah4bq5w6Jqw6rDouG7l+G6u3Thu5XDouG7l8O6w6nDosOBxqHhu43DgMOia+G6onThu5XDosOB4bu5dXThu5XDouG6rcOi4bu3w4BCw6Jqw4Dhu6nGocOidOG7gXPDokHDssOiw4Hhu4F04buVw6LDgeG7l+G7jXPDouG6p2LDoi3DouG6p2Q0w6HDoiPDgOG6qsOi4bqmw6zhuqphw6Js4buRw6Lhuqjhu4F04buVw6Lhu5XGocOqc8Oi4buVxqHhurnDonHhu6Nq4buXw6Jx4buXw4B04buVw6Lhu5fGocO0dMOiauG7l+G7n8OicuG6u8Oi4bqwd2rDonN2w6Jx4buX4bq5w6LhuqjDqcOi4bqoxrDGocOhw6Mv4bu1xIPDo+G7tcOianLDqUFBMuG6teG7tcSodWvhuqrhurXEg8OjxqFz4buVw6JqcsOpQUEy4bq1w6Jrw4Hhu5fDgHPEqcOixqFKbXTDgW3hu7nhurXDokHDgeG6qnJtMuG6teG6rMaha8OB4buXOMOiY+G6reG6peG7teG6qDnDouG7l23GoeG7leG7l8OBOMOi4bqr4bqp4bqt4bu14bqoOeG6tcOiQeG7uWoy4bq14buXw4HDgeG7tUE4Ly9qa3TDocSpw6l1w4Hhu5fDqXThu5fhu5d1w6nDoeG6pnQva21BccOBdeG7tS90beG6rEEv4bqt4bqt4bqtYi/huqdkZGvhuq3huqdi4bqn4bqp4bqt4bqpw4FiY+G6p3LhuqfDoXDhu7Xhu5XhurXDosOpcsOBMuG6tT7hu4F04buVw6Jy4bq9xqHDosOB4buBdOG7lcOi4buVxqHhurnDoOG6tcOiL8SDw6Mv4bu1xIPDo+G7tcOianLDqUFBMuG6teG7tUrDqeG7tcOBxqF1dOG6tcSDw4p04buXw6JzxqF04buXw6Lhu5fhu6XDqcOhw6Mv4bu1xIPDo+G7tcOianLDqUFBMuG6teG7tcSodWvhuqrhurXEg+G7lsahw7R0w6J0w6nhuqrDonPhu6/GocOicuG7m8OBw6Lhuqjhu4F04buVYcOia8Otw4DDosSp4bq5dMOi4bu5w6nDomzDqXThu5XDomrhu5fhu6PDgMOi4bqrw6JydeG6vcahw6LDgeG7l8OA4buPOMOi4buVxqHhurnDosOB4bu54bujw6Lhu5XGocOpw6LDgeG7gXThu5XDouG6oSnDiSPDouG6p+G6pTThuqNhw6J04buXw6zhu7XDonHhu5fhu4vDgMOi4bqh4bqn4bqlNOG6o2HDosOBxqHhu43DgMOiw4Hhu5fDg8OibOG7hWrDosSpxqHDtMOBw6LhuqHhuqfhuqU04bqjw6LhuqbhurvDosSpw6p1w6LhuqbDtMOic8awxqHDosOB4bu54bqweHThu5XDouG6oeG6rcOh4bql4bql4bqlw6Js4burdOG7lcOiauG7l3XDouG6p8OicuG7m8OBw6Lhuqjhu4F04buVw6LhuqbhurvDouG6p8Oh4bql4bql4bqlw6Js4burdOG7lcOiauG7l3XDouG6p8OicuG7m8OBw6Jrw63DgOG6o8Ohw6Ij4buXbXXDosOB4bubdOG7l8Oiw4F14bq5dMOiw4Hhu5fhu53DouG6qOG7gXThu5XDomvDrcOAw6LigJxqxal04buV4oCdw6Jx4buXdcOqdOG7lcOiZMOh4bql4bql4bqlw6Js4burdOG7lcOiauG7l3XDouG6qcOicnXhur3GocOiw4Hhu5fDgOG7j8OibMOtw4DDosOBxqHhu410w6HDoy/hu7XEg8Oj4bu1w6JqcsOpQUEy4bq14bu1xKh1a+G6quG6tcSDI+G7uXV04buVw6Jx4buXxqHDomzDumHDouG6qOG7gXThu5XDonLhurvDonPhu4XDgcOi4buX4bq7dOG7lcOiw4Hhu5fGoeG7j8OBw6Lhuqrhu4/DgGHDouG7l8Otw4DDonThu5fhurDDouG7teG7l8OqxqHDokHDgsOia8ODdOG7lcOi4buX4buDdOG7lcOidOG7leG6u+G6qsOi4bqm4bq7w6J04buV4bqweMahw6JraHTDonHhu5fGsHThu5XDomrDusOicuG6tMOpw6Jq4buX4buldMOidOG6u3XDonHhu5fhurlqw6J04buVdeG6u8ahw6LhuqbGocO0asOixKnDgOG7sWrDouG7teG7l8OqxqHDonPDgMOpw6Js4buRw6JBw4LDomvDg3Thu5XDocOiSuG7l+G7m3Thu5fDouG6puG7ncOiw4Hhu5fhu4/Domzhurl04buXw6LDgeG7l8OA4buPw6LDgcah4buNw4DDosOB4buXw4PDomzhu4Vqw6LEqcahw7TDgcOiauG6onThu5XDouG6pnfGocOidOG7l+G6pHThu5XDonPhu4XDgcOi4buX4bq7dOG7lcOiceG7l8awdOG7lcOiceG7l8OA4bqq4buPdMOiceG7l+G7m2rhu5fDokHDgsOia8ODdOG7lcOicuG6u8OibMahw7XDgMOiceG7l8awdOG7lcOi4buXeeG7tcOickLDocOjL+G7tcSDw6Phu7XDompyw6lBQTLhurXhu7XEqHVr4bqq4bq1xIMj4bu5dXThu5XDonHhu5fGocOiauG7l3jDonThu5fhuqR04buVw6JsxqHDtcOAw6Jq4buX4bufdOG7l8OiasSCw6nDokrhu5fhu5t04buXw6Lhu7Xhu5fEgmHDonThu5XhurB4xqHDomtodMOiauG6rnThu5XDomvDrXTDomrhu5fDgOG6quG7kXTDouG7l+G6sHd04buVw6Js4buRw6LDgcah4buPw4HDonHGocO0c8Oi4bqo4buBdOG7lWHDosOB4buXw6xzw6Jq4buX4bubw6JBw4LDomvDg3Thu5XDomrhurlqw6J04buBdOG7lcOicuG6sHl04buVw6Jx4buX4bq5asOibOG7kcOiw4Hhu5fDqeG6qsOiw4Hhu5fhu4/DocOiSuG7l8Oqw6LDgeG7l+G7j8Oic+G6u8Oia+G6vXXDouG7lcOtdMOibGjhuqphw6Jqw6zDgMOiQeG7l8ah4bu14bu1beG7ucOi4bu3w4BtdMOiasSCw6nDosOBxrDGocOiauG7l8OA4bqq4buRdMOiQcOpdOG7lcOia+G6onThu5XDouG6qG3DonPhurnhuqrDomzGocO0dMOhw6LigJxT4buvxqHDonThu5Xhurvhuqphw6Jqw7rDonHhu5fGocOiw4HGoeG7j8OBw6JxxqHDtHPDomzhurB5asOi4bqr4bqlw6Itw6Ji4bqlw6J04buV4buX4buddMOiw4HGocO1dMOi4bqo4buBdOG7lcOibGnhuqrDomrhu5fhu6PDouG6veKAncOhw6IjxrDGocOixKnGoeG7j8OBYcOidOG7l8ahw7XDgMOi4buVxqHDqcOibOG7nXThu5fDomzhur/DomrDusOiceG7j8Oi4buXdeG6vWrhu5fDomzhu5HDouG7l+G6vXTDomrhu5fhu4/DouG6psahw7Rqw6JBw4LDomvDg3Thu5XDosaww6LDgcaww6LDgeG7l8Op4bqqw6Lhuqbhurt1w6Jsw7rDonLhurvDomzGocOi4bqobcOic+G6ueG6qmHDouG6qG3DomzGocO0dMOi4buXdeG7hWrDomrhurlqw6Lhu7Xhu5fhurB2dOG7lcOiw4HGocO0dMOiasawdOG7lcOiauG7sXThu5XDocOjL+G7tcSDw6Phu7XDompyw6lBQTLhurXhu7XEqHVr4bqq4bq1xIMj4buXbXXDosOB4buX4bupdOG7lcOiceG7jcOiw4Hhu5fhu53DosOB4bu5dXThu5XDouG7ueG7rcOi4buX4bq7dOG7lcOi4buXw7rDqcOiw4Hhu5t04buXw6JK4bu0xqDDosO9w6IpxqHDtMOBw6JUw6lzYcOiauG7l8ahw6LDgcah4buNw4DDomrhu5d1w6Lhuqjhu4F04buVw6Jrw63DgMOibOG6sHlqw6Lhu5XGocOqw6Js4bujdOG7l8OiauG7l8ah4buPc8Oi4bqpYWM0w6LDgeG7rXThu5XDomrhu5fGocOiw4HGoeG7jcOAw6JqxILDqcOidOG7leG6sHjGocOia2h0w6HDoiPhu7l1dOG7lcOiceG7l8ahw6Jsw7phw6LDgeG7l211w6LDgeG7m3Thu5fDosOBdeG6uXTDosOB4bqyw6JB4bupw6JyxqHDtMOAw6LDgeG7l+G7qXThu5XDonHhu43DomrEgsOpw6LDgeG7ucOpdOG7lcOi4buUcnXEqcOpcsOi4bu0bcOB4bu5dXLDouG7tOG7ucaham1Bw6LhuqF04buV4bq74bqqw6LhuqfhuqktYy3huq3huqXhuq3huq3huqNhw6Lhu5XGoeG6ucOi4bqo4buBdOG7lcOiw73DoinGocO0w4HDolTDqXPDomzDqXThu5XDosO9w6Lhu7fDgMOpdOG7l8Oic+G6tmrDosOB4bu5w4B04buVw6Lhuqbhu6PDomrEgsOpw6LDgeG7l+G7j8Oi4buVxqF3xqFhw6Jqw7rDonThu5Xhu5fhu6HDqcOicuG6u8OibMOpdOG7lcOiasOpdcOi4buXdnTDouG7lcah4bq5w6Lhuqjhu4F04buVw6LDgeG6vcahw6LEkeG6q8Oi4bu3w4Dhu6lqw6Lhu5XGocOpw6Jx4buX4bq5amHDosOB4bu5dXThu5XDomzDusOiasO6w6J04buXxqHDtcOAw6Lhu7fDgOG7qWrDouG7lcahw6nDouG6qMOAacOBw6Jx4buX4buLw4DDouG6qOG7gXThu5XDomvDrcOAw6HDoy/hu7XEg8Oj4bu1w6JqcsOpQUEy4bq14bu1xKh1a+G6quG6tcSDI+G7ueG7jXTDonThu5Xhu5fhu6PDosOB4bu54bqweHThu5XDouG7tsOA4bupasOi4buX4buxxqHDouG6puG6ssOpw6Lhu7fDgMOpYcOixKnhu410w6Jq4bq9dOG7l8OiQsOiccah4buPdMOic8OA4bupdMOi4buVxqHhurnDouG6qOG7gXThu5XDomvDrcOAw6Jy4buNdMOi4bqow4Dhu6l04buVw6LDgeG7l211w6LDgeG7l+G7j8Oi4buVxqF3xqFhw6LDgeG6tmrDosOB4buXw6rDonThu63GocOi4bqm4bq7w6Jx4buXxrB04buVw6J04buNdMOidOG7r8OicuG6tGrDosOB4budc8Oic+G6tmrDouG7lcah4bq5w6Lhu7nDs8OidOG7l2nDgcOiQXXDouG6pnfGocOiauG6uWrDonThurB3asOi4bqow4B04buVw6Lhu7fDgMOpdOG7l2HDouG7l8Otw4DDouG7l+G7j8OBw6Jq4bq5asOibOG6vcahw6LEqcah4buRw4DDomzDtcOAw6Jsw7XDonThu5Xhu5fhu6PDokrhu5fhu5t04buXw6Lhu7Xhu5fEgsOiasOtdMOiQXdzw6Jqw6l0w6LDgeG7l8ahw7Thu7XDomzhu5HDouG7l+G6vcOidOG7l8ahw7TDgcOi4buVxqHhurnDouG6qOG7gXThu5XDomvDrcOAw6HDosSow73GoWHDouG6psahw7Rqw6Jqw6l0w6LDgeG7l8ahw7Thu7XDosSp4buDdOG7lcOiauG6uWrhu5fDouG7lcahw6pzw6LDgeG7l8OA4buPw6JBw7LDouG7lcah4bqg4bu1w6Lhuqh1w6nDomvhu6PDgMOiw4Foc8OickLDonThu5XhurB4xqHDomtodGHDosSp4buddOG7l8Oi4butdMOicuG6vcahw6Jq4bq5asOi4buXdeG6vcOBw6Js4buxdOG7lcOiQcOqdMOi4bqow4Bpw4Fhw6LDgeG6ssOibMO6w6Lhu5Xhu5fhu51zw6Jq4bqwdnThu5XDomzhurB5asOicuG6vXPDouG7teG7l+G6ucOBw6LhuqbhurvDosOB4buX4bqgasOibOG7i+G6qsOidMO1dMOiccahdOG7l8Oiw4Hhu4/DomrDuXTDomzDqXThu5XDouG7teG7l8ODasOi4buX4burxqHDokHDqcOAw6Js4bq9xqHDomvhu6Nq4buXw6HDoy/hu7XEg8Oj4bu1w6JqcsOpQUEy4bq14bu1xKh1a+G6quG6tcSDI+G7l8OAw6J04buVaHTDokHhurlq4buXw6Jq4buXxqHhu49zw6LhuqnhuqXDoi3DouG6q+G6pTTDouG7lcah4bq5w6LEqeG6uXTDonLDs8Oi4bqo4buBdOG7lcOia8Otw4DDosOB4bu54buNdMOic+G7r8ahw6Jy4bubw4HDouG6qOG7gXThu5XDonLhurvDonPhurZqw6Jx4buX4bq5w6Jqw6l1w6JBdcOi4bqmd8ahw6Jz4buFw4HDosSp4buDdOG7lcOiauG7l8OAdOG7lcOiasSCw6nDosOB4buX4buPw6Lhu5XGoXfGocOhw6JMxqHDtcOAw6Jsw7rDonHhu5dmdOG7lcOibOG7o3Thu5fDomvhurDDomzhu6PDqcOiasO5dMOi4bu5acOBw6Jyd3TDouG6puG6u8OiasawdOG7lcOiasODw6Js4buRw6Lhu5XGocOqc8Oi4buVxqHhurnDouG6qOG7gXThu5XDomvDrcOAw6Jy4bq7w6Jqw7rDocOjL+G7tcSDw6Phu7XDompyw6lBQTLhurXhu7XEqHVr4bqq4bq1xIPhu5TGoeG6ucOi4bqo4buBdOG7lcOiw4Hhu5fhu4/DouG7lcahd8ahw6Jq4buX4bqww6nDomrDusOia2nDgMOi4buXxqHDtMOAw6Lhu5fhur3DonThu5fGocO0w4Fhw6LDgeG7l8Osc8OiauG7l+G7m8Oi4bqm4buJdMOibMOpdOG7lcOiw4Hhu7nhu410w6Js4bq7w6LDgeG7gXThu5XDomrDqXXDocOi4bu4xqHhu4104buVw6LDvcOiKcahw7TDgcOiVMOpc2HDonThu4/DgMOiceG7l8awdOG7lcOiasO6w6JB4bq0w6JsxqHDtcOAw6Jq4buX4bufdOG7l8Oi4bqpw6JydeG6vcahw6LDgeG7l8OA4buPw6J0w7rGocOiw4Hhu7nhu410w6LDgeG7l+G7ncOi4buVxqHhurnDomrDqsOiauG6uWrDonPhu4XDgcOi4buX4bq7dOG7lcOibMO1w4DDokHDssOiw4Hhu4F04buVw6LDgeG7l211w6LDgcSQw6Jyw7TDosOB4buXw4DDrHTDocOi4buWdnTDonLhuqBqw6J04bq7dcOi4buX4buPw4Fhw6LhuqbGocO0asOibMahw7XDgMOiw4HGoeG7j8OBw6Lhu5XGocOqc8Oiw4Hhu5fDgOG7j8OibOG7kcOi4buX4bq9w6J04buXxqHDtMOBw6Lhu5XGoeG6ucOidOG7l8ah4buNdMOicsahw7TDgMOicuG6u8OiasOtdMOiw4Hhu5fGoeG7j8OBw6Lhu5XGoeG6oOG7tcOi4buVxqHDqnPDouG7leG6uXThu5fDonThu4V04buVw6LDgeG7l+G6tGrDokHhurTDomrhu5d1w6J04buV4bqweMahw6LDgcah4buNw4DDomvhuqJ04buVw6LhuqbhurvDomrDqsOidMO1dMOiccahdOG7l8Oiw4Hhu4/DosOB4bu5dXThu5XDosOB4buXeMahw6Lhu5XGocOpdMOiw4F3xqHDocOjL+G7tcSDw6Phu7XDompyw6lBQTLhurXhu7XEqHVr4bqq4bq1w6JBw4HhuqpybTLhurXDgW3huqjDgS3DqXLGoeG7lXQ4w6Lhu7nGoeG7leG7l8OBOeG6tcSDw6NBw4Hhu7l1dOG7lcSD4buWw4DhuqrDtXTDokrhu5fGocOjL0HDgeG7uXV04buVxIPDoy/hu7XEgw==


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]