(vhds.baothanhhoa.vn) - “Khi bạn có bộ quần áo nhưng không dùng, khi bạn có một đôi giày nhưng không đi… hãy đừng để lãng phí mà mang đến cho chúng tôi. Sẽ có người cần đến nó, cho đi để nhận lại” - Đó là thông điệp đầy ý nghĩa, nhân văn từ chương trình “Ai có thì cho - Ai cần thì lấy” của thầy và trò Trường THPT Quan Sơn.
w53huq0lPTnhurkow7PDs+G7pCNtw5LhuqnDsuG6ucOgIz3Ds8OycOG6ucOg4bukI8Oyw6Dhu6HDsi0o4bq54bqp4bqn4bq94buwPWXhu43Ds8Oy4bqp4bqlcOG7rCPhu7LDnTjhu7Lhu6Dhu485PcOhaeG6veG6pz054bqt4buZ4buL4bq94bqnPcOyb2Lhur3huq094oCcw7rhuqk9OeG6vz3DsuG6rWI9OeG6rcOqPS09w7rhuqk9OTThur09w7Lhuq1iPeG6uTNw4oCdw50vOOG7ssOdL+G6rSXhu7LDnW09OeG6uSjDs8Oz4bukI23huqzDoChhI+G7suKAnMOJ4bqt4bqpPTg+4bq9PTnhur89OGk9buG7jTThur09KcOqPeG6veG6reG7meG6veG6pz3DqeG6rWbhur3huqc9YcO14bq94bqn4buuPcOp4bqt4bqpPTg+4bq9PTnhur894bq7acOyPcOhZuG6qT3huqfhuqk8cD3hur3huq3hu5nhur3huqc9w6nhuq1m4bq94bqnPcOh4bqp4oCmPeG6rX1wPcOh4buX4bq94bqnPcOh4bq1PeG6uX3hur3huqc9beG6reG6qz3hurs8PeG6uyjhur3huqc9w6HhurHhur09OeG6rcOqPTnhuq3hu4/hur3huqc9w7Jm4bqpVj3Dk8SDPTnhur894bq94bqn4buZxKnhuqk9OTThur09w6HhurHhur094bq94bq/4buuPTnhuq3Dqj3DoeG6qT3DoeG6tT3hur3huq014bq9PeG6uT7huqnigJ09LT3DgeG6vz3hurk8PcOy4bqtZuG6veG6pz3DoeG6qeG6s209w6E0cD1xPeG6veG6p+G6rcSRKOG7rj3hur3huq0y4bq9PeG7o1vhur09w7Lhu5c9OeG6reG7meG7i+G6veG6pz3Dsm9i4bq94bqtPeKAnMO64bqpPTnhur89w7Lhuq1iPTnhuq3Dqj0tPcO64bqpPTk04bq9PcOy4bqtYj3hurkzcOKAnT054buRKD3DsuG6rTRwPeG7ozw9w7Jv4buBPcOSb+G7mcSp4bq94bqnPcOS4bqsTcOSPU7hu40o4bq9PcOT4buL4bq9VsOdL23hu7LDnW09OeG6uSjDs8Oz4bukI23hu7fDqmFwI+G7ssOdOOG7ssOd4bqp4bq74bqnPTnhurkow7PDs+G7pCNhw7Lhuq3hu43hurs4PeG6qeG7ucOg4bq9w7LDoG8jPcOzw7Jw4bq5w6Dhu6Qj4buf4bqpYcOy4bqt4buwPS4kJG3hu6Hhu6w94bqtw6Dhuqnhuqfhuq3DsuG7sD0/OiRt4buh4busIz3Ds2854bukIy8vOWHhur1WOCjDqsOy4bqtKOG6veG6reG6rcOqKFbhu6Phur0vYcOgw7PDqcOyw6ptL+G6vcOg4bufw7MvKio/Ji8qJCphJiUkJCw/O8OyLiwlLizhurkkVmVt4bqn4buqb+G7pD8qKiM9KOG6ucOy4bukI+G7oOG7jzk9w6Fp4bq94bqnPTnhuq3hu5nhu4vhur3huqc9w7JvYuG6veG6rT3igJzDuuG6qT054bq/PcOy4bqtYj054bqtw6o9LT3DuuG6qT05NOG6vT3DsuG6rWI94bq5M3DigJ0jPeG7n+G6qWHDsuG6reG7pCMuJCQjPeG6rcOg4bqp4bqn4bqtw7Lhu6QjPzokIz0v4buyw50vOOG7ssOdL23hu7LDnW09OeG6uSjDs8Oz4bukI23hu7kobcOy4bqpw6rhur0j4buy4bqs4buHOT3Ds+G6qeG6veG6reG7rj3DsuG6rTRwPTlmPcOSb+G7mcSp4bq94bqnPcOS4bqsTcOSPU7hu40o4bq9PcOT4buL4bq9PcOhKOG6veG6pz1t4bqtMuG6vT3hurnDqj7huqk9buG7jTThur09KcOqPcOy4buXPcOy4buRPW7hu41w4bqv4bq9PeG6p+G6v23DnS9t4buyw51tPTnhurkow7PDs+G7pCNt4bu3w6phcCPhu7LDkynhur3huqc9w7Phu4nhurs94bujw7Xhur3huqc9OSjDqj1O4buNKOG6vT3Dk+G7i+G6veG7rj3DqeG6rWbhur3huqc94bqn4bqpKOG6vT3DqcOg4bq9PW7hu40p4bq94bqtPThr4bqpPeG6veG6reG7neG6veG6pz3Ds+G7meG7i+G6veG6pz3hurvDtT04KMOqPW3huq3hu5Hhu649w6nDqOG6uz05KeG6qT3hurk+4bq94bqtPcOzw6A9w7Ndw7JWPcOS4buXPeG6veG6reG7neG6veG6pz05w6rhur09w6Hhu5nEqeG6veG6pz3hurvhu4Hhur094bq5a+G6uz054bqta+G6uz3Ds+G7g+G6qT3DoSnhu6494buZ4buJw7I94bq94bqt4bqjbeG7rj3Dsm/hu5nhu4k5PeG6u13Dsj3Dsmbhuqk94bq5PD3huq1i4bq94bqtPXvhur3huq094bq94bqt4bud4bq94bqnPcOyZ2094bqt4buHOT3Ds+G6qeG6veG6rT3DoSjhur3huqc94bq9KOG6qT3hurti4bq94bqtPcOyb+G6r+G6vT3hur3huq3hu53hur3huqc9OeG6reG6qeG6sTk94buhw6A9w6E+bT054buHOT05Pjnhuq3hu6494buj4buZasOyPWFnOT3DoeG6seG6vT3Dsm/hu5nEqeG6veG6p1Y94bqs4buNcOG6s+G6vT3hu6PDteG6veG6pz05KMOqPTnhu4Hhur094bq94bqn4bqtw6jDqj1u4buNKeG7rj05KeG6qT3hur3huqfhuq3DqMOqPeG6reG6qeG6s+G6vT1v4buFPW7hu40oPeG6veG6reG7neG6veG6pz3huqdiPcOyZuG6qT3DoSjhur3huqc9OeG6reG7leG6veG6pz3DqeG6qeG6seG6veG7rj3hurk8PTl74bq94bqtPTkpOT3huq3hu4c5PcOz4bqp4bq94bqtPcOp4bqt4bq/PeG6veG6reG7hzk94buj4buZasOyPeG6veG6reG7neG6veG6pz05w6rhur09w6Fo4bqpPcOhM8Oy4buuPcOyb+G6r+G6vT3hurti4bq94bqtPThpPW7hu4004bq9PSnDqj3Ds8Sp4bq9PTnhu5M9w6HhurHhur09w7Jv4buZxKnhur3huqc94buj4buJ4bqpPeG7meG7iTk94bq74buLPcOy4bqtw6DDqj3DoeG7jcOt4bqpPTnDquG6vT054bqt4bud4buuPeG7ozw94bq94bqp4bq34bq7PcOy4bqp4bq9PeG7o+G6tz3hurtpw7I9w7Lhu5nhu4vhur3huqc94bq5KOG6qT3DsuG7meG7i+G6qT3Dsynhur3huqdWw50vbeG7ssOdbT054bq5KMOzw7Phu6QjbeG7t8OqYXAj4buyQeG7l+G6veG6pz3hu6HDoD3Dsyjhu4094bq74buZ4buL4bqpPW3huq3hu4/Dsj3hu6Phu5lqw7I9OcOq4bq9PWFnOT04e+G6veG7rj3huq3hu4vhuqk9w7Lhuq1rPTnhu4Hhur094bqtw63hur094bqt4bq14bq9PeG6veG6reG7meG6veG6pz3huqw8PcOS4bqtYz3huqzhu43hurM9WOG7t3vhur094bu54buN4bq74buuPeG7oX09w5Jv4buN4bq94bqnPcOS4bqp4bqx4bq9WT3hu6M34bq9PcOpY2094bq9az3hur3DtD054buZxKnhuqk9w7Lhu5nhu4vhuqk9w7Jd4bq9PcOp4bqt4bqpPcOy4bqp4bqxbT3hur3huq014bq9PTky4buNPeG6reG7g+G6qT054buRKD054bqt4buP4bq94bqnPcOyZuG6qVY94oCc4bq4w6DDqj1hZzk94bq74bqzw7I9OeG6reG7jz0+4buuPTnhu4s94bq7PD3hurnhuq/hur09w6Fk4bq94bqtPW9o4bqpPcOy4bqtYj3DqeG6rWbhur3huqc9OeG7geG6vT3hurk+4bq94bqtPeG6veG7nShXPeG6usO1KD3huq3DqD3DsuG6rWI94bujM8OyPeG7o3s94bqt4buL4bq94buuPcOhw6094bq7aD3huq1m4bqpPeG6veG6reG6qeG6t+G7jT3hu6M8PeG6uzPDsj3Ds+G7lTnigJ09LT3huqzhu43hurM9OeG7mcSp4bqpPWHhuqs9YeG7g+G6u1Y94bqqw7I9KOG6qT044bqp4bqxw7Lhu649OWY9OOG6oT3huq3hu4c5PcOz4bqp4bq94bqtPeG6ueG7iW09JSU94bq7e+G6veG6rT3DqeG6rXvhur3huq09M3A94bq5PuG6qT054bq/PeG6u2nDsj3huq3Dqjzhur09OXvhur3huq094bqt4bqxw7I9w7Phu5U5PeG6ocOqPeG6ucOgVj3hurrhuqM94bq7M8OyPcOz4buJ4bq74buuPSjhur3huq09w7JvKOG6qT3DsjXDsj3hur3huqfhu41w4bq34bq94buuPeG6u2Lhur3huq09OGc9OeG7kSg94bqs4buN4bqzPW3huq174bqpPeG6vcOsPeG6ucahOT3hurk84bq7PeG6vWbhur3huqc9w6HhurU94bq94buNZuG6qT0qPSjhur3huq09w6DhurtWPeG6vOG6rTw94bq94bqn4bqtw6jDquG7rj3DqeG6reG6vz3DqeG6rVvhur3hu649w6Hhu5lqOT3DoeG6seG6vT3Dsm/hu5nEqeG6veG6pz3hu6Phu4nhuqk94bqs4buN4bqzPeG6uTw9OXs94bq7acOyPcOzxqE94bq9w6w94bq5xqE54buuPeG6uyhwPeG6u13hur1WPeG7ueG7k+G6veG6pz3hur3huq3EqT3Ds8ahPW7hu40o4bq9PcOyMuG6u+G7rj3DoWnhur3huqc94buj4bqp4bqv4bq9PTnhu5EoPcOy4bqtNHA9OWY9OcO14bq94bqnPeG6veG6reG6qeG6t+G7jT054bqt4buZ4buL4bq94bqnPcOyb2Lhur3huq094bqtw6w9w7Jvaj3DsuG6reG6qeG6scOyPcOy4bqtxqE54buuPeG6rOG7jeG6sz054bqtw6o9OeG6reG7j+G6veG6pz3Dsmbhuqk9w7Lhuq0zcD3Ds8ahPW7hu41w4bqxw7I9w7Iy4bq7PcOy4bqtw6DDqj3DoeG7jcOt4bqpPcOzxqE94bqt4buHOT054buRKD3hurti4bq94bqtVsOdL23hu7LDnW09OeG6uSjDs8Oz4bukI23hu7fDqmFwI+G7ssOd4bqp4bq74bqnPTnhurkow7PDs+G7pCPhuqnhu7nDoOG6vcOyw6BvIz3Ds8OycOG6ucOg4bukI+G7n+G6qWHDsuG6reG7sD0uJCRt4buh4busPeG6rcOg4bqp4bqn4bqtw7Lhu7A9PzokbeG7oeG7rCM9w7NvOeG7pCMvLzlh4bq9Vjgow6rDsuG6rSjhur3huq3huq3DqihW4buj4bq9L2HDoMOzw6nDssOqbS/hur3DoOG7n8OzLyoqPyYvKiQqYSYlJCQhKj/DsjshLCEu4bq5JFZlbeG6p+G7qm/hu6QqLCojPSjhurnDsuG7pCPhu6Dhu485PcOhaeG6veG6pz054bqt4buZ4buL4bq94bqnPcOyb2Lhur3huq094oCcw7rhuqk9OeG6vz3DsuG6rWI9OeG6rcOqPS09w7rhuqk9OTThur09w7Lhuq1iPeG6uTNw4oCdIz3hu5/huqlhw7Lhuq3hu6QjLiQkIz3huq3DoOG6qeG6p+G6rcOy4bukIz86JCM9L+G7ssOdL23hu7LDnW09OeG6uSjDs8Oz4bukI23hu7kobcOy4bqpw6rhur0j4buy4bq84bqn4buZxKnhuqk9YTLhur09w6HhurHhur094buR4bq94bqnPeG6rWnDnS9t4buyw51tPTnhurkow7PDs+G7pCNt4bu3w6phcCPhu7Lhurzhur/huqk94buj4bq3PTnhuq3hu5nhu4vhur3huqc9w7JvYuG6veG6rT3DsuG7kT1u4buNNOG6vT0pw6o94oCcw7rhuqk9OeG6vz3DsuG6rWI9OeG6rcOqPS09w7rhuqk9OTThur09w7Lhuq1iPeG6uTNw4oCd4buuPeG6rOG7jeG6sz054bqt4bqpKD3Ds8Oj4buwPeKAnMOA4bq7PcOy4bqtM3A9OeG6reG7meG7i+G6veG6pz3Dsm9i4bq94bqtPeG7o+G6tz3DsuG7kT1u4buNNOG6vT0pw6o9buG7jXDhuq/hur094bqn4bq/bT054bqtw6o94bq94bqt4bud4bq94bqnPeG6rcOqPOG6vT05e+G6veG6rT3DqeG6reG6vz3DqeG6rVvhur09OeG7kSg94bq94bqtPD3Dsm/hu5nEqeG6veG6pz3huq3hurHDsj3Ds+G7lTk9cT3hur3huqfhuq3EkShWPcOJ4bqtZuG6veG6pz054bqtZD1u4buNcOG6r+G6vT3huqfhur9t4buuPcOybyjDqj3DoeG6qT3hur3huq3hu53hur3huqc9OGk9buG7jTThur09KcOqPTnhuq3Dqj3huq3hu4c5PcOz4bqp4bq94bqtPcOp4bqt4bq/PcOp4bqtW+G6vT3hurs8PTnhuq3hu5nhu4vhur3huqc9w7JvYuG6veG6rT1hPOG6veG6rT054bqtw6o9w7Izw7I9OXs94bq74buH4bqpPeG6veG6p+G7mcSp4bqpVj3hurzhuq08PTg+4bq9PeG6vTzDqj054bq/PcOg4bq74buuPeG6rTzhur3huqc94buh4bq/4bq7PTnhur89OWY9YWI9OeG6reG7jz04KTk9OTThur09w7Lhuq1iPTnhu5Phur3huqc9w6Hhurfhu409OeG6vz3DsuG6reG6tT3DsuG6qeG6sW094bq94bqtNeG6veKAnVbDnS9t4buyw51tPTnhurkow7PDs+G7pCNt4bu3w6phcCPhu7LDkyjhu409w7LhuqnhurHhur3huqc9w7JvZ+G6veG6pz3Dsm/hu5nEqeG6veG6pz3DoTThu4094bqn4bqpxKk9w7Mp4bq94bqn4buuPcOy4bqtNHA94bq84bqn4buNcMOi4bq9PeG6uuG6qeG6veG6rT3DgT7DquG7rj3huqzhuqnhurPhu409w7Jv4buZa+G6veG6pz3Dkm/hu5nEqeG6veG6pz3DkuG6rE3Dkj1O4buNKOG6vT3Dk+G7i+G6vT1hN+G6vT054bqt4buP4bq94bqnPcOyZuG6qT3DsuG6rSjhurs9buG7jSjhur094bq7Zj3huq1i4bq94bqtVj3DgeG6vz3hurk8PeG6u2nDsj3DsuG7kT3DqeG6q+G6veG6rT3DoeG7mWo5PcOy4bqt4bqp4bqxw7I9w6nhurE9OeG6reG6qSg9w7Lhuq084bq94bqtPeG6veG6reG6qeG6t+G7jT3hur3huqdb4bq94buuPeG6u8Os4bqpPeG6veG6p1vhur09w6Hhurfhu409w6Hhu5lqOT1t4bqtMuG6vT3hurnDqj7huqk9b+G7hT1hPOG6veG6rT054bqtw6o94bq9KOG6u+G7rj054bqtw6o94bq94budVj3Dkm/DquG6veG6pz3DoeG6v+G7rj054bq/PTl7PeG6veG6p1vhur09YTzhur3huq09OeG6rcOqPeG6veG6p+G7mcSp4bqpPeG6ueG7ieG6veG7rj3Dsm/Doz3hur3huq3hu4M9w7Lhu5c9JSQ9w6HhurHhur09JTo9w7Lhu43DreG6qT3hu6M8PWHhu5nhu4nhuqk9JSQ9w7Lhu43DreG6qVbDnS9t4buyw51tPTnhurkow7PDs+G7pCNt4bu3w6phcCPhu7Lhu7nhuq3huqkoPcOzw6M94buj4bq3PTnhuq3hu5nhu4vhur3huqc9w7JvYuG6veG6rT3DsuG6reG6qeG6scOyPcOy4bqtxqE5PeG7ozw94bq94bqtMuG6vT3hu6Nb4bq9PeG6vTxw4buuPcOy4bqtNHA9w4E+w6o94bq94bqt4buJ4buuPTnhuq3hu5nhu4vhur3huqc9w7JvYuG6veG6rT3hurk8PXE9w7Lhu5lr4bq94bqnPTnhu5EoPTkpOT3DsuG6rTRwPTlmPcOh4buZajk9w7Jv4bqp4bq14bq9PcOp4bqtKOG6qT05KTnhuq09w6EycD0mPeG6vVvhurtWPeG7tyjhur09w6E04buN4buuPW7hu4004bq9PSnDqj3Dsyjhu409w6nhuq3huqk9w6Hhu5lqOT1u4buNcOG6r+G6vT3huqfhur9t4buuPcOy4bqtNHA9OWbhu6494bqt4buHOT3Ds+G6qeG6veG6rT3DgcOqPOG6vT3Dsm/hu5nEqeG6veG6pz3Ds8SDPW3huq0y4bq9PeG6ucOqPuG6qeG7rj3huqczbT3hu6HhurFtPeG6p+G7h+G6vT3huqc84bq94bqnPW9o4bqpPTkzbT1t4bqtKcOyPTnhuq3Dqj05KTk94bqt4buHOT3Ds+G6qeG6veG6rT054bq/PeG6rcOqPOG6vT05e+G6veG6rT3DqeG6reG6vz3DqeG6rVvhur1WPcOS4buNcD3hur3huq3huqnhuq/hur3hu6494bq94bqt4bqp4bq34buNPcOg4bq7PcOp4bqt4bqpPcOy4bqp4bqxbT3hur3huq014bq9PW7hu4004bq9PSnDqj1hw7U94buj4buN4bqpPeG6veG6reG7meG6veG6pz054buT4bq94bqnPTg8cD3DsuG7gz3hu6Phurc9w7PGoT3hur3huqfhu5lq4bq94bqnPeG6veG6p8O14bq94bqnPeG7o+G7ieG6qT04PuG6vT04w6hWPeG7omI94bujNXDhu649w6nhurU9w7Lhu5c94bq9W+G6uz3huq3hu4c5PSokKiU9LT0qJCoqPcOyb2s9w6Hhuqnhu6494bq94bqtPD3Dsm/hu5nEqeG6veG6pz3Dsyjhu409w6nhuq3huqk9w7LhuqnhurFtPeG6veG6rTXhur09w7PEgz3DqeG6rWbhur3huqc9OTNtPW3huq0pw7I94bq7PD3DsuG6rShwPeG7ozzDqj3DoeG6v+G7rj05KTk9w6Dhurs9w7LGoT3hur3huq014bq9PW7hu4004bq9PSnDqj3hur3huqfDqjzhuqk9w7Lhu5E9ODPDsj3DqeG6tT3hurnhu485PeG6vTzDqlY9w5PGoT3DsuG6rShwPcOhw63huqk94bq9PHA9w6F9PcOyPsOqPW8oPeG6reG6qeG6s+G7jT1u4buNez3hur3huq0zw7I9w6Fj4bq94bqtVsOdL23hu7LDnW09OeG6uSjDs8Oz4bukI23hu7fDqmFwI+G7ssOd4bqp4bq74bqnPTnhurkow7PDs+G7pCPhuqnhu7nDoOG6vcOyw6BvIz3Ds8OycOG6ucOg4bukI+G7n+G6qWHDsuG6reG7sD0uJCRt4buh4busPeG6rcOg4bqp4bqn4bqtw7Lhu7A9PzokbeG7oeG7rCM9w7NvOeG7pCMvLzlh4bq9Vjgow6rDsuG6rSjhur3huq3huq3DqihW4buj4bq9L2HDoMOzw6nDssOqbS/hur3DoOG7n8OzLyoqPyYvKiQqYSYlJCUkJCXDsiEsOj8k4bq5JFZlbeG6p+G7qm/hu6QmOyojPSjhurnDsuG7pCPhu6Dhu485PcOhaeG6veG6pz054bqt4buZ4buL4bq94bqnPcOyb2Lhur3huq094oCcw7rhuqk9OeG6vz3DsuG6rWI9OeG6rcOqPS09w7rhuqk9OTThur09w7Lhuq1iPeG6uTNw4oCdIz3hu5/huqlhw7Lhuq3hu6QjLiQkIz3huq3DoOG6qeG6p+G6rcOy4bukIz86JCM9L+G7ssOdL23hu7LDnW09OeG6uSjDs8Oz4bukI23hu7kobcOy4bqpw6rhur0j4buy4bq84bqn4buZxKnhuqk9YTLhur09w6HhurHhur094bq5M3DDnS9t4buyw51tPTnhurkow7PDs+G7pCNt4bu3w6phcCPhu7Lhurzhuq1i4bq9PeG7ozzDqj054bqt4bqp4bqxOT3DsuG7kT1u4buNNOG6vT0pw6o9w7JvZ+G6veG6pz1vw6zhur3huqfhu649OeG6rWQ9OeG7geG6vT3hurtpw7I94bujPOG6qT04aeG7rj3DsuG6rTRwPcOBPsOqPeG6veG6reG7mT1t4bqtMuG6vT044buNKD3hu6Phu4nhuqk9w7Jm4bqpPW8i4bq94bqn4buuPeG6veG6p+G7jWjhur094oCcOeG7jeG6veG6p+KAnT3DqeG6rWbhur3huqc9w6Hhu5E9w7PDqj3hu6Phu4nhuqk94bq94bqt4buNPTk04buNPcOy4bqtxqE5PcOy4bqxVj3hurrDtSg9w4Fm4bq94bqnPcOh4bqx4bq9PW9o4bqp4buuPeG6uzw94bq94bqn4buNaOG6vT3DoeG6v+G6veG6pz3huqfhur9t4buuPeG6rcOsPcOyb2o9w7Lhu5c9OSk5PeG6veG6rTw94bqte8OqPcOyMuG6u+G7rj05KTk9w7LDrT054bqt4buVOeKApj3hur1b4bq7PeG6vShwPTnhuq3hu5koPcOy4bqtM3BWPeG7uSk5PcOy4bqtNHA9OWY9w6Eo4bq94bqnPW8zw7I94bq7w6rhur3huqc94bq94bqn4buNaOG6vT3DoeG6v+G6veG6pz3huqfhur9tPeG7o+G6tz1u4buNNOG6vT0pw6o9M+G6u1Y9w4nhuq1m4bq94bqnPeG6veG6rTPDsj3DsuG6reG6qeG6scOyPW3huq174bqpPeG6uTw9w7JvKOG6veG6pz1t4bqtw7Q54buuPcOhaOG6veG6pz1t4bqtw7Q5PTnhuq3Dqj3huq3hu4c5PcOz4bqp4bq94bqtPeG6uzw9ODPDsj3DqeG6tT3hurnDqj7huqk9buG7jTThur09KcOqPTPhurs94bq9PMOq4buuPeG6ueG7lSg9w7Lhu43DreG6qT3hur08w6o9OeG7k+G6veG6pz1vM8OyPTk04bq9Vj3DgeG7i+G6vT3huqfhuql74bq9PThr4bqpPcOy4buRPW7hu4004bq9PSnDqj054bqtw6o9w7Izw7I9OXs94bq74buH4bqpPeG6veG6p+G7mcSp4bqpVj3hu7kpOT3DoOG6uz054bqt4buZKD054bq/PcOy4bqtYj054bq/PcOy4bqt4bq1PcOy4bqp4bqxbT3hur3huq014bq9PeG7o+G6tz054bqtw6o9OGc94bq74bqj4buuPTnhuq3Dqj3DoOG6uz3hu4/Dsj3huq0ocD3hur3huqfhu5nEqeG6qT3DsuG6rTLhur09OeG7kSg94bq7YuG6veG6rT3hur3huq3hu5k9ZuG6veG6pz04POG7rj054bqt4buPPTgpOeKApsOdL23hu7LDnW09OeG6uSjDs8Oz4bukI23hu7fDqmFwI+G7ssOS4bqtxKnhuqk94bqn4bqpKOG6vT3hu6Phu5coPW7hu40o4buuPeG6veG6p8OqPOG6qT3hu6PhuqnhurM5PcOy4bqp4bqxbT3hur3huq014bq9PW7hu4004bq9PSnDqj0z4bq7PcOy4buXPeG6vOG6rTLhur09YTLhur3hu649w7Lhuq1iPcOy4bqtw6DDqj05Zj3Dkm804bq9PcOS4bqtYz1N4bqt4buZ4buL4bq94bqn4buuPeG7t+G6qz3DsuG6reG7mT3DgcOqPOG6vT3Dsm/hu5nEqeG6veG6pz054bqtw6o9OOG6qeG6scOy4buuPeG6veG6rTw9w7Jv4buZxKnhur3huqc9w6F9PcOy4bqp4bqxbT3hur3huq014bq9PW7hu41w4bqv4bq9PeG6p+G6v209w7Lhu5c94bq7acOyPcOzZz3DssOtPTnhuq3hu5U54buuPTkpPeG6veG6rTLhur1WPeG7ueG6vz3hur3huq3huqnhurfhu409OeG7myg94bqtPOG6veG6pz1u4buNNOG6vT0pw6rhu6494bq94bqtPD3hurspcOKApj054bq/PeG6rTzhur3huqc9OGM94bq5w6zhuqnhu6494bq94bqtbD3huq1qbT3DoWjhur3huqc9YeG7meG7ieG6qT3hu6Hhu41m4bqpPcOhfT3DoeG6v+G6veG6pz3DsuG6rTzhur3huq094bq94bqt4bud4bq94bqnPTgow6o9OGI9OeG6reG7jXDhurXhur094bq54bqv4bq9PeG6veG6rTw9w7Jv4buZxKnhur3huqdWPcOBMnA94bq5PD3hur3huq3hu53hur3huqc94bqtPOG6veG6rT3DoWnhur3huqc94bqt4bqxw7I9w7Phu5U5PXE94bq94bqn4bqtxJEoVj3Dk8Oq4bq94bqn4buuPcOy4bqtw6DDqj05Zj1N4bqt4buZ4buL4bq94bqn4buuPTnhuq3hu5nhu4vhur3huqc9w7JvYuG6veG6rT054buT4bq94bqnPTnhu4Hhur094bq94bqt4bqp4bq34buNPcOp4bqt4bq/PcOp4bqtW+G6vT3DqeG6reG6qT3DsuG6rcahOT3DsuG6sT3Ds8ahPeG6uSjhur09w7Lhu4MoPTnhu4Hhur09OeG6reG7mSg9b2nhur3huqc9b33huqnhu6494bq94bqn4buNaOG6vT3DsuG6qeG6sW094bq94bqtNeG6vT054buB4bq9PeG6p+G6qeG7ieG6qT3huq0+4bq94buuPTjhur894bqt4bqjbVbDnS9t4buyw51tPTnhurkow7PDs+G7pCNt4bu3w6phcCPhu7LDkm/hu5nhu4k5PcOp4bqt4bqpPTnhuq3huqkoPcOyKHA9w7Lhuq00cD3Dsm/hu4E94bq94bqtPD3Dsm/hu5nEqeG6veG6p+G7rj3Dsmbhuqk9w7Lhuq0zcOG7rj3hur3huq3hu53hur3huqc94bqt4buHOT3Ds+G6qeG6veG6reG7rj1t4bqtw7Q94bqt4buNcOG6veG6rT3DsuG7lz04e+G6vT3hurk84bq94bqnPeG7oSg94buhZuG6qT3DoT5tPeG7ocOgPcOh4bqx4bq9PcOyNeG6vT3Dsm/hu5nEqeG6veG6pz3DoeG6tT3DsuG6qeG6sW094bq94bqtNeG6vT04aT1u4buNNOG6vT0pw6pWPeG6vOG6oT0p4bq94bqtPeG6u13Dsj054bq/PW3huq004bq9PeG6veG6p+G7mWrhur3huqc94bq94bqnw7Xhur3huqfhu6494bq94bqt4buZ4bq94bqnPcOyZuG6qT3huq3huqnhurXhu409w6Ei4bq94bqnPcOzKOG7jT3DoeG6vz3hurk8PeG6vcO0PTnhu5nEqeG6qeG7rj3hur3huqnhurfhurs94bqtPuG6veG6rT1t4bqt4buPOeKApuG7ouG7ieG6qT3hur3huqfhu5nEqeG6qT3hu6PhuqnhurHDsj04POG6qT3hu6PhuqnhurHDsj3hur08cOG7rj3Dsmbhuqk94bq7w6rhur3huqc9w7Mow6o9w7PEgz054bq/PeG6veG6reG6qeG6t+G7jT3huq3hu4vhur094bq94bqt4bud4bq94bqnPeG6rcOsPcOyb2rhu649w6Hhur/hur3huqc94bqn4bq/bT3DsuG7lz05aeG6veG6pz3DoWjhur3huqfhu649OSk5PeG6veG6rTw94bqte8OqPcOyMuG6uz3DoeG6seG6vT3hu6Phu4nhuqk94bq7Zj3huq1i4bq94bqtPcOy4buRPW7hu4004bq9PSnDqj3igJzDuuG6qT054bq/PcOy4bqtYj054bqtw6o9LT3DuuG6qT05NOG6vT3DsuG6rWI94bq5M3DigJ09OeG7kSg9w7Jv4buZxKnhur3huqc9w5LhuqxNw5I9TuG7jSjhur09w5Phu4vhur1WPcOBIDk9OOG6qeG6s8OyPeG6uTw94bq94bqt4bud4bq94bqnPThpPW7hu4004bq9PSnDqj0z4bq7PcOp4bqt4bqpPTkp4bqpPeG6p+G6qSk94bq5PuG6veG6rT054buRKD3hurvDtSg9w6Fm4bq94bqnPcOhfT05NeG6vT3DqeG6t1bDnS9t4buyw51tPTnhurkow7PDs+G7pCNtw7rhu43DsuG6rcOqbyPhu7LDnTjhu7LDgWLhur3huq094bqm4bqpKOG6veG6p8OdLzjhu7LDnS9t4buy

Đình Giang

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]