(vhds.baothanhhoa.vn) - Xây dựng thành công xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) năm 2015, đến nay sau 6 năm nỗ lực triển khai xây dựng NTM nâng cao đã làm thay đổi diện mạo vùng quê nông thôn cũng như tạo sự chuyển biến rõ nét trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội.
xrDDjHl3RU/huqDDmsOa4bufdlPhu4vhu4rDmU/hurp24bup4buT4buGw5J34buLw4zDlHfDkuG7nHdPVkV34buy4bqs4bu0d8OJVsOSw4134buy4bqwd8OS4buYw5LDjXfDmcOM4buYw5J3w5Phu57hu4p3w5LhuqzDksONd0XhuqDhu4zGsC/DjHnhu6nGsFN3RU/huqDDmsOa4bufdlPDo+G6uuG6oMOJduG7qeG7keG6rOG7tHfDiVbDksONd8OZw4zDg8OSw4x3ReG7mMOSw4134buy4bqwd+G6uMSCw5l3RcOM4bukQ8OSd8OS4buYw5LDjXfDmcOM4buYw5J3w5Phu57hu4p34bun4bqp4buL4bqtxal3w5LhurbDk3fDvXh54bu3w7p34bq44buCw5J3w5LhuqDhu7R3w5rhuqDhu6R34bu5d8OS4bq2w5N3w5Lhu5x3T1ZFd8OZVeG7ikfDkndOw4zhuqDhu4p34buy4bqs4bu0d8OJVsOSw4134bqp4buL4bqtd8OS4bqsw5LDjXdF4bqg4buMd+G6uOG6sHdPw4PDk3fDmcOM4bqg4bu0d+G6uOG7muG7infDieG7ikbDknfDk8SC4buMd1nFqMOSw413VOG7pOG7hnfDkuG7mMOSw413w5nDjOG7mMOSd0Xhu6rDksONd8OSw4zhu7B3w5nEguG7jHfDmlZ3RcOM4buk4bu0R8OSd8SQ4buK4buCw5J3VeG7knfDkuG6vMOZd8OZVeG7hsOSd0XhuqJFd09Mw5LDjHdZVkV3TuG7isOSw4x3w5nhu4J3LXfhu7LhurB3w4zGoOG7isO5xrAvU+G7qcawU3dFT+G6oMOaw5rhu592UyLhu4zDieG7tHbhu6nGsOG7isOTw413RU/huqDDmsOa4bufduG7iiDhurrDksOZ4bq6VXZ3w5rDmeG7tE/hurrhu592w53hu4rDicOZw4x0d8OBeHhT4buydXfDjOG6uuG7isONw4zDmXR34bu34buz4buzU+G7snV2d8OaVUXhu592Ly9Fw4nDksO5xJDhuqDhu4zDmcOM4bqgw5LDjMOM4buM4bqgw7lZw5Ivw4nhurrDmk7DmeG7jFMvw5LhurrDncOaL8O9eeG7tXkvw714ecOJ4bu3eeG7t3l5eOG7s8OZw4B4eUHDvU94w7lNU8ONc1Xhu5/hu7fDgOG7uXZ34bqgT8OZ4bufduG7k+G7hsOSd+G7i8OMw5R3w5Lhu5x3T1ZFd+G7suG6rOG7tHfDiVbDksONd+G7suG6sHfDkuG7mMOSw413w5nDjOG7mMOSd8OT4bue4buKd8OS4bqsw5LDjXdF4bqg4buMdnfDneG7isOJw5nDjOG7n3bDgXh4dnfDjOG6uuG7isONw4zDmeG7n3bhu7fhu7Phu7N2dy/hu6nGsC9T4bupxrBTd0VP4bqgw5rDmuG7n3ZTIOG6oFPDmeG7iuG7jMOSduG7qcO14bue4buKd8OaVndU4buk4bu04buCw5l3w5nhuqzDk3dF4bqg4buMd0Xhu6jhuqB3ReG6rnfDjEZ3w5nDjOG7lMOSw413RcOM4buIw5LDjHfDmVVKd1nDg3fDmlZ34bq44buWw5LDjXfDmcOM4bukQsOSd0Xhu6jhuqB3ReG6okV3w5nhuqrDksONd0/hu55Td+G6qcOM4bqsw5J3w4nhuqzDksO6d8OMw4PDksOMd8OZVcSow5LDjHfhu7Lhuqzhu7R3w4lWw5LDjXfhuqnhu4vhuq13ReG7qOG6oHfhu7LhurB34buT4buGw5J34buLw4zDlHfhu6fhuqnDjOG7sHfhu4vDjOG6oMOSw4zFqXfhurjhurB34bq4xILDmXfhurjhu7BQRXfDksOMWMOSw413TuG7gsOZd1Thu6Thuq53TsOMUeG7infDmuG6skXDunfhu7LhurB34bq44bqwd8OM4buMw4PDknfDmcOMw4PDksOMd3nhu7cveeG7t3fDmeG7iuG7huG7pHdFw4zhu4h34bqp4buL4bqtd8OS4bqsw5LDjXdF4bqg4buMw7p34bq44bqgw5LDjXdFw4zhu6B3ReG6okV3w5pRd8OSw43Dg8OSw4zDunfDmcOMQ8OTd+G6uErDksOMw7nGsC9T4bupxrBTd0VP4bqgw5rDmuG7n3ZTIuG7jMOJ4bu0duG7qcaw4buKw5PDjXdFT+G6oMOaw5rhu5924buKIOG6usOSw5nhurpVdnfDmsOZ4bu0T+G6uuG7n3bDneG7isOJw5nDjHR3w4F4eFPhu7J1d8OM4bq64buKw43DjMOZdHfhu7fhu7Phu7NT4buydXZ3w5pVReG7n3YvL0XDicOSw7nEkOG6oOG7jMOZw4zhuqDDksOMw4zhu4zhuqDDuVnDki/DieG6usOaTsOZ4buMUy/DkuG6usOdw5ovw7154bu1eS/DvXh5w4nhu7d54bu3eXnhu7NBw5nhu7dB4bu14buz4bu3T3jDuU1Tw41zVeG7n+G7ueG7t3h2d+G6oE/DmeG7n3bhu5Phu4bDknfhu4vDjMOUd8OS4bucd09WRXfhu7Lhuqzhu7R3w4lWw5LDjXfhu7LhurB3w5Lhu5jDksONd8OZw4zhu5jDknfDk+G7nuG7infDkuG6rMOSw413ReG6oOG7jHZ3w53hu4rDicOZw4zhu592w4F4eHZ3w4zhurrhu4rDjcOMw5nhu5924bu34buz4buzdncv4bupxrAvU+G7qcawU3dFT+G6oMOaw5rhu592UyDhuqBTw5nhu4rhu4zDknbhu6nhu4tV4buMw5LDjXfDksOMWMOSw413w5LhurbDk3dU4buk4bqgd+G7k+G7hsOSd+G7i8OMw5R34buw4bukd8OZ4buK4buGw5J3U8OM4bqiw5l3w5lV4buKR8OSd8OSw43Dg8OSw4x3w5lV4buWw5LDjXfDmVXDlMOZw7p3RcOM4buk4bu0R8OSd8OJSkXDjHfDk8SCw5LDjHfDk+G7gHdF4buid0Xhuqjhu6R3w5PFqOG6oHdZxq/DundF4bqiRXdP4buMxILhu4p3ReG6rOG7tHfDmVXhu5bDksONd8OMw4PDksONd8OM4buO4bqgd0Xhu453w43hu4rhuqJ3w5lVSndO4buKw5LDjHfDmeG7gndF4bqg4buMd8ON4bqyw5J3WeG7nuG7infDmcOMVkV3w4zhu4pGw5J3w5nhuqLhu4p3ReG7ondF4bqo4bukd8OSw43Dg8OSw4x3w5Lhu5jDksONd8OSw43DjOG7ikZTw7p3U8OM4bqiw5l3w5lV4buKR8OSd8OT4buYd8OMxKjDksOMd8OZVeG6oMOSw413w5lVxILhu4rDunfDjeG7iuG6oHfDmVXEguG7isO6d8OZQlN3w5lV4bukw5LDjXfhurjDg+G7jHfDmcSC4buMd8OSw4zhuqzDkndPVkXDunfhurjDg+G7jHfDmcSC4buMd8OSw43DjOG7hOKApnfDteG7nuG7infDjMSow5LDjHfDmcOM4busRXfDmeG7mndFw4zhu6xFd8Oa4bquw5J34buy4buk4bqow5l3WcODd0Xhu6J3ReG6qOG7pHdO4buKw5LDjHfDmeG7gnfDjFBTd0/hu7Z34bq44bqwd8ON4buOU3dTw4zhuqrDknfDkuG6rMOSw413ReG6oOG7jHfDmcOM4bukd8OSw4xCU8O6d+G6uOG7gsOSd8OS4bqg4bu0d8OZw4zhu6R3w5LDjEJTd8SQxKjDksOMd1Thu6ThuqzDknfhurjhuqrhu6R3w5LDjeG7sOG7oOG7infDmcSC4buKd+G7suG6sHfhurjEgsOZd+G7t3l3w5lV4buKRuG7pHfhurjhu5bDksONL8OSw43hu7Dhu6Dhu4ovw5LhurbDk3V3w5kjd09Gd8OMxqB3w5LDjcOMw6jhu4x3w43hu4rhuq7Dk3dV4buSd1VGw5nDunfDmeG7jMODw5J34buy4bqwd0XDjEt3RcOVw5J34bu5eHfDjMagd+G7p0XDjOG7iuG7gsOTd8O9w7rhu7NBcMWpw7l3IOG7ondF4bqo4bukd8OZVeG7jMOSw413ReG6okV3w5LDjcODw5LDjHdFw4zhu6Thu7RHw5J3w4lKRcOMd8OZw4zhurrhu4x3w4zhu7Dhu57DksONd8OZ4buIRcOMd0VWRcO6d8ON4buK4bquw5N3w5kjd8OZVcOUw5LDjXfDkuG7mMOSw413w5LDjcOM4buKRlPDunfDmeG6tsOSw413w5kjd8OZVcOUw5LDjXdF4buYw5LDjXfDksONw4zhu4pGU8O6d8OJSkXDjHdZxq93w5nhu6534bq44buOd+G6uOG7oOG7infDmuG7lMOSw4134bqpw4zhuqzDknfDieG6rMOSd+G6uOG6sHfhurjhu7BQRXdF4bqu4buKd8OZw4zhu4pGw5J3VeG7kndVRsOZw7nGsC9T4bupxrBTd0VP4bqgw5rDmuG7n3ZTIuG7jMOJ4bu0duG7qcaw4buKw5PDjXdFT+G6oMOaw5rhu5924buKIOG6usOSw5nhurpVdnfDmsOZ4bu0T+G6uuG7n3bDneG7isOJw5nDjHR3w4F4eFPhu7J1d8OM4bq64buKw43DjMOZdHfhu7Xhu7d4U+G7snV2d8OaVUXhu592Ly9Fw4nDksO5xJDhuqDhu4zDmcOM4bqgw5LDjMOM4buM4bqgw7lZw5Ivw4nhurrDmk7DmeG7jFMvw5LhurrDncOaL8O9eeG7tXkvw714ecOJ4bu3eeG7t3nhu7Phu7PDgMOZw715QeG7t0/DgC3DvXh5w4nhu7V5eMO94bu34bu14bu5w5lBw4FB4bu34bu3T3jDuU1Tw412d+G6oE/DmeG7n3bhu5Phu4bDknfhu4vDjMOUd8OS4bucd09WRXfhu7Lhuqzhu7R3w4lWw5LDjXfhu7LhurB3w5Lhu5jDksONd8OZw4zhu5jDknfDk+G7nuG7infDkuG6rMOSw413ReG6oOG7jHZ3w53hu4rDicOZw4zhu592w4F4eHZ3w4zhurrhu4rDjcOMw5nhu5924bu14bu3eHZ3L+G7qcawL1Phu6nGsFN3RU/huqDDmsOa4bufdlMg4bqgU8OZ4buK4buMw5J24bup4bqt4buYd8OMxKjDksOMd8OZVeG7lsOSw413w5PhuqjDk3dP4buKw5LDjHdFw4zhu4rDunfEkMOD4buMd8OSw43hu7DDunfDk8agRXfDksOMTHdF4buo4bqgd8ON4buK4bqgd+G6uMSow5LDjHfhuqDDksOMd+G6p+G7hncxxKjDksOMd+G7i1Xhu6ZFd1F3w5nDjOG7mMOSd8OjxajDksONd8Os4buiw5LDunfhu7LhurB34buT4buGw5J34buLw4zDlHfhurjhurrDk3dPxILhu4p3w4zhu4pG4bukd1Thu6Thuq53TuG7isOSw4x3w5nhu4J3ReG6oOG7jMO5xrAvU+G7qcawU3dFT+G6oMOaw5rhu592UyLhu4zDieG7tHbhu6nGsOG7isOTw413RU/huqDDmsOa4bufduG7iiDhurrDksOZ4bq6VXZ3w5rDmeG7tE/hurrhu592w53hu4rDicOZw4x0d8OBeHhT4buydXfDjOG6uuG7isONw4zDmXR34bu34buz4buzU+G7snV2d8OaVUXhu592Ly9Fw4nDksO5xJDhuqDhu4zDmcOM4bqgw5LDjMOM4buM4bqgw7lZw5Ivw4nhurrDmk7DmeG7jFMvw5LhurrDncOaL8O9eeG7tXkvw714ecOJ4bu3eeG7t3nhu7V54buzw5nhu7nhu7Xhu7nDvXlPeMO5TVPDjXNV4buf4bu1w4DDgHZ34bqgT8OZ4bufduG7k+G7hsOSd+G7i8OMw5R3w5Lhu5x3T1ZFd+G7suG6rOG7tHfDiVbDksONd+G7suG6sHfDkuG7mMOSw413w5nDjOG7mMOSd8OT4bue4buKd8OS4bqsw5LDjXdF4bqg4buMdnfDneG7isOJw5nDjOG7n3bDgXh4dnfDjOG6uuG7isONw4zDmeG7n3bhu7fhu7Phu7N2dy/hu6nGsC9T4bupxrBTd0VP4bqgw5rDmuG7n3ZTIOG6oFPDmeG7iuG7jMOSduG7qcOjRnfDmcOM4buUw5LDjXfDjeG7iuG6oOG7jHfDmcOM4buYw5LDjXfhurjhu7BQRXfhurjhuqrhu6R3w5nhu7B3ReG6ruG7infDmcSC4buMw7p3w5LhuqzDksONd0XhuqhTd0/Dg3dF4buid8OaUXfhurhHd+G7suG6sHfhu7Lhuqzhu7R3w4lWw5LDjXdZw4N3w5lV4buKR8OSd07DjOG6oOG7infDmcOMVkV3w4zhu4pGw5J3w4zhu4pG4bukd1Thu6Thuq53U8OM4buw4buiw5LDjXfhuqLDkndZ4buEd+G7suG6rOG7tHfDiVbDksONd0Xhuq7DksOMd1Thu6ThuqDDknfDk+G7mOG7infDmVXhu7Dhu6DDksONd8OSw4zhu7B3w43hu4rhuq7hu4p3w5nhu5DhuqDDundTw4zhuqLDmXdU4buk4bqgw5LDjXfDjMODw5LDjHdP4bqgw5LDjXfhurjhu7Dhu6DDksONd8ON4buK4bqg4buMd8OZw4zhu5jDksONdXdF4bquw5LDjHdU4buk4bqgw5J3w5Phu5jhu4p3w5lV4buw4bugw5LDjXfDkuG7mMOSw413w5nDjOG7mMOSd8OSw4zhu6B3w5nDjOG7gnfDmVVRd8OS4buGw5J3w5rhuqLDksONdy134buy4bqgw5LDjHctd8OaxIJFw4x3LXfhurjDilPDucawL1Phu6nGsFN3RU/huqDDmsOa4bufdlMi4buMw4nhu7R24bupxrDhu4rDk8ONd0VP4bqgw5rDmuG7n3bhu4og4bq6w5LDmeG6ulV2d8Oaw5nhu7RP4bq64bufdsOd4buKw4nDmcOMdHfDgXh4U+G7snV3w4zhurrhu4rDjcOMw5l0d+G7t+G7s+G7s1Phu7J1dnfDmlVF4bufdi8vRcOJw5LDucSQ4bqg4buMw5nDjOG6oMOSw4zDjOG7jOG6oMO5WcOSL8OJ4bq6w5pOw5nhu4xTL8OS4bq6w53Dmi/DvXnhu7V5L8O9eHnDieG7t3nhu7d54bu3w73hu7fDmUFB4bu1eMO9T3jDuU1Tw41zVeG7n+G7t3jhu7l2d+G6oE/DmeG7n3bhu5Phu4bDknfhu4vDjMOUd8OS4bucd09WRXfhu7Lhuqzhu7R3w4lWw5LDjXfhu7LhurB3w5Lhu5jDksONd8OZw4zhu5jDknfDk+G7nuG7infDkuG6rMOSw413ReG6oOG7jHZ3w53hu4rDicOZw4zhu592w4F4eHZ3w4zhurrhu4rDjcOMw5nhu5924bu34buz4buzdncv4bupxrAvU+G7qcawU3dFT+G6oMOaw5rhu592UyDhuqBTw5nhu4rhu4zDknbhu6nhuqXhu4LDmXdF4bqo4bukd8OMxIJ3w5nhuqrDksONd8OZw4zhuqDhu7R34bq44bua4buKd8OZw4zhurrhu4x3w4zhu7Dhu57DksONd8OZ4buIRcOMd0VWRcO5xrAvU+G7qcawU3dFT+G6oMOaw5rhu592UyDhuqBTw5nhu4rhu4zDknbhu6nGsOG7isOTw413RU/huqDDmsOa4bufduG7iiDhurrDksOZ4bq6VXZ3w5rDmeG7tE/hurrhu592w53hu4rDicOZw4x0d8OBeHhT4buydXfDjOG6uuG7isONw4zDmXR34bu34buz4buzU+G7snV2d8OaVUXhu592Ly9Fw4nDksO5xJDhuqDhu4zDmcOM4bqgw5LDjMOM4buM4bqgw7lZw5Ivw4nhurrDmk7DmeG7jFMvw5LhurrDncOaL8O9eeG7tXkvw714ecOJ4bu3eeG7t8O9eeG7s8O9w5nhu7d4w4Hhu7nhu7NPeMO5TVPDjXNV4bufeeG7teG7tXZ34bqgT8OZ4bufduG7k+G7hsOSd+G7i8OMw5R3w5Lhu5x3T1ZFd+G7suG6rOG7tHfDiVbDksONd+G7suG6sHfDkuG7mMOSw413w5nDjOG7mMOSd8OT4bue4buKd8OS4bqsw5LDjXdF4bqg4buMdnfDneG7isOJw5nDjOG7n3bDgXh4dnfDjOG6uuG7isONw4zDmeG7n3bhu7fhu7Phu7N2dy/hu6nGsC9T4bupxrBTd0VP4bqgw5rDmuG7n3ZTIOG6oFPDmeG7iuG7jMOSduG7qSDhuqJFd8OZVeG7sOG7oMOSw413w4zDlEV34bq44buwUEV34bq44bqq4bukd8OZ4buwd+G7suG6rOG7tHfDiVbDksONd07DjOG6oMOSw413w5lV4bqgw5LDjcO5xrAvU+G7qcawU3dFT+G6oMOaw5rhu592UyLhu4zDieG7tHbhu6nGsOG7isOTw413RU/huqDDmsOa4bufduG7iiDhurrDksOZ4bq6VXZ3w5rDmeG7tE/hurrhu592w53hu4rDicOZw4x0d8OBeHhT4buydXfDjOG6uuG7isONw4zDmXR34bu34buz4buzU+G7snV2d8OaVUXhu592Ly9Fw4nDksO5xJDhuqDhu4zDmcOM4bqgw5LDjMOM4buM4bqgw7lZw5Ivw4nhurrDmk7DmeG7jFMvw5LhurrDncOaL8O9eeG7tXkvw714ecOJ4bu3eeG7t3nhu7l5eMOZ4bu1w4F4w4Hhu7lPeMO5TVPDjXNV4bufw4DDgOG7tXZ34bqgT8OZ4bufduG7k+G7hsOSd+G7i8OMw5R3w5Lhu5x3T1ZFd+G7suG6rOG7tHfDiVbDksONd+G7suG6sHfDkuG7mMOSw413w5nDjOG7mMOSd8OT4bue4buKd8OS4bqsw5LDjXdF4bqg4buMdnfDneG7isOJw5nDjOG7n3bDgXh4dnfDjOG6uuG7isONw4zDmeG7n3bhu7fhu7Phu7N2dy/hu6nGsC9T4bupxrBTd0VP4bqgw5rDmuG7n3ZTIOG6oFPDmeG7iuG7jMOSduG7qWjhu4zDksONd8OZVcOD4buMd8OM4buK4buCw5J34bq44bqow5nDunfDjeG7jlN3ReG7mMOSw43DunfDjeG7jlN3ReG7qOG6oHfhurhHd0/Dg8OTd+G6uOG7sOG7oMOSw43DucO5w7l34bq44buwUEV3ReG6osOSd8SQxqDDuncx4bquw5LDjXdZ4buK4buGw5J3w43hu7Dhu6LDksONd8OTROG7pHfDmcOMVkV3w4zhu4pGw5LDunfhuqnDjOG6rMOSd8OJ4bqsw5J34bq44buWw5LDjXfDmcSow5LDjHfhu6jDksONd8OMxqDDunfDmVVRd8OZw4zDg8OSw4x3w5PGoMOZd0Xhu6TGoEV3w5nDjOG7infhurjhu6ThuqB3ReG7qOG6oHfDmeG7jMODw5J3w4nhuqzDksO5xrAvU+G7qcawU3dFT+G6oMOaw5rhu592UyLhu4zDieG7tHbhu6nGsOG7isOTw413RU/huqDDmsOa4bufduG7iiDhurrDksOZ4bq6VXZ3w5rDmeG7tE/hurrhu592w53hu4rDicOZw4x0d8OBeHhT4buydXfDjOG6uuG7isONw4zDmXR34bu34buz4buzU+G7snV2d8OaVUXhu592Ly9Fw4nDksO5xJDhuqDhu4zDmcOM4bqgw5LDjMOM4buM4bqgw7lZw5Ivw4nhurrDmk7DmeG7jFMvw5LhurrDncOaL8O9eeG7tXkvw714ecOJ4bu3eeG7t3nhu7nhu7XDvcOZ4bu1eEHhu7N5T3jDuU1Tw41zVeG7n8OAw4B4dnfhuqBPw5nhu5924buT4buGw5J34buLw4zDlHfDkuG7nHdPVkV34buy4bqs4bu0d8OJVsOSw4134buy4bqwd8OS4buYw5LDjXfDmcOM4buYw5J3w5Phu57hu4p3w5LhuqzDksONd0XhuqDhu4x2d8Od4buKw4nDmcOM4bufdsOBeHh2d8OM4bq64buKw43DjMOZ4bufduG7t+G7s+G7s3Z3L+G7qcawL1Phu6nGsFN3RU/huqDDmsOa4bufdlMg4bqgU8OZ4buK4buMw5J24bup4buLI3dPRnfDksON4buw4bug4buKd0Xhu453WeG7ikZFd0/Dg8OTd8OZVeG7hsOSd8OJ4bqsw5J3w5rhu5R3w5lV4buMw5LDjXfhurjGoHfDmeG7pOG7muG7indP4bqg4buMd+G6uMagw5LDjXdF4buOd07DjOG6rnfDkuG6tsOSw413w5nDjOG6oMOTd8ON4buK4bqgd0/huqDhu4x34bq4xqDDksONd+G6uMSCw5l3w4Dhu7Vww7l34buLI3dPRndP4bqg4buMd+G6uMagw5LDjXdF4buOd1nhu4pGRXdPw4PDk3fDmcOM4buw4bugw5LDjXfhu7Lhu6Thu7Thu4bDknfhurjEgsOZd8OAw4DDuuG7uXDDuXcg4bqiRXdFw4zhu4jDksOMd8Oa4bqiRcOMd+G6oMOSd8Oa4buKw5LDjHfhu7LhurB3w4zGoOG7infhurjhu7BQRXdU4buk4bqgw5J3w5nhuqzDk8O6d8OZw4xWRXfDjOG7ikbDknfDjOG7ikbhu6R3VOG7pOG6rsO5xrAvU+G7qcawU3dFT+G6oMOaw5rhu592UyLhu4zDieG7tHbhu6nGsOG7isOTw413RU/huqDDmsOa4bufduG7iiDhurrDksOZ4bq6VXZ3w5rDmeG7tE/hurrhu592w53hu4rDicOZw4x0d8OBeHhT4buydXfDjOG6uuG7isONw4zDmXR34bu34buz4buzU+G7snV2d8OaVUXhu592Ly9Fw4nDksO5xJDhuqDhu4zDmcOM4bqgw5LDjMOM4buM4bqgw7lZw5Ivw4nhurrDmk7DmeG7jFMvw5LhurrDncOaL8O9eeG7tXkvw714ecOJ4bu3eeG7t3lBw71Bw5nDvUHDgMOAw4BPeMO5TVPDjXNV4bufQeG7s8OAdnfhuqBPw5nhu5924buT4buGw5J34buLw4zDlHfDkuG7nHdPVkV34buy4bqs4bu0d8OJVsOSw4134buy4bqwd8OS4buYw5LDjXfDmcOM4buYw5J3w5Phu57hu4p3w5LhuqzDksONd0XhuqDhu4x2d8Od4buKw4nDmcOM4bufdsOBeHh2d8OM4bq64buKw43DjMOZ4bufduG7t+G7s+G7s3Z3L+G7qcawL1Phu6nGsFN3RU/huqDDmsOa4bufdlMg4bqgU8OZ4buK4buMw5J24bup4bqpw4zhu6B34buy4bqs4bu0d8OJVsOSw4134bqp4buL4bqtd1Thu6Thu4Z3w4zhu7Dhu6LDksONd+G7k+G7hsOSd+G7i8OMw5R3w5LDjcOD4bu0d0XDg8OSw4134oCcw5nDjOG6oOG7tHfDieG6oHfhurjhu5rhu4p3w5nDjErDmeKAncO6d1nhu7Dhu6LDknfDk8Sow5LDjHdTw4zhuqLDmXfDmVXhu4pHw5LDucawL1Phu6nGsFN3RU/huqDDmsOa4bufdlMi4buMw4nhu7R24bupxrDhu4rDk8ONd0VP4bqgw5rDmuG7n3bhu4og4bq6w5LDmeG6ulV2d8Oaw5nhu7RP4bq64bufdsOd4buKw4nDmcOMdHfDgXh4U+G7snV3w4zhurrhu4rDjcOMw5l0d+G7t+G7s+G7s1Phu7J1dnfDmlVF4bufdi8vRcOJw5LDucSQ4bqg4buMw5nDjOG6oMOSw4zDjOG7jOG6oMO5WcOSL8OJ4bq6w5pOw5nhu4xTL8OS4bq6w53Dmi/DvXnhu7V5L8O9eHnDieG7t3nhu7d5QeG7t8OBw5nhu7fhu7Xhu7Xhu7l5T3jDuU1Tw41zVeG7n8OAw4DDvXZ34bqgT8OZ4bufduG7k+G7hsOSd+G7i8OMw5R3w5Lhu5x3T1ZFd+G7suG6rOG7tHfDiVbDksONd+G7suG6sHfDkuG7mMOSw413w5nDjOG7mMOSd8OT4bue4buKd8OS4bqsw5LDjXdF4bqg4buMdnfDneG7isOJw5nDjOG7n3bDgXh4dnfDjOG6uuG7isONw4zDmeG7n3bhu7fhu7Phu7N2dy/hu6nGsC9T4bupxrBTd0VP4bqgw5rDmuG7n3ZTIOG6oFPDmeG7iuG7jMOSduG7qeG7i+G7rnfDkuG6tsOTd8O9eHnhu7l34bq44buCw5J3w5LhuqDhu7R3w5nhu4zDg8OSd+G7suG6sHfhurjhurB3w4zhu6Thu7R34bq4xqDDksONd+G7s+G7s3nDusO94bu1d8OZI3fhurjhu5bDksONd+G7suG6rOG7tHfDiVbDksONd+G6qeG7i+G6rXfhuqnhuqzDksONd0XhuqDhu4zDucawL1Phu6nGsFN3RU/huqDDmsOa4bufdlMi4buMw4nhu7R24bupxrDhu4rDk8ONd0VP4bqgw5rDmuG7n3bhu4og4bq6w5LDmeG6ulV2d8Oaw5nhu7RP4bq64bufdsOd4buKw4nDmcOMdHfDgXh4U+G7snV3w4zhurrhu4rDjcOMw5l0d+G7t+G7s+G7s1Phu7J1dnfDmlVF4bufdi8vRcOJw5LDucSQ4bqg4buMw5nDjOG6oMOSw4zDjOG7jOG6oMO5WcOSL8OJ4bq6w5pOw5nhu4xTL8OS4bq6w53Dmi/DvXnhu7V5L8O9eHnDieG7t3nhu7d5w4HDvcOAw5nhu7fhu7NB4bu1eU94w7lNU8ONc1Xhu59B4bu5w712d+G6oE/DmeG7n3bhu5Phu4bDknfhu4vDjMOUd8OS4bucd09WRXfhu7Lhuqzhu7R3w4lWw5LDjXfhu7LhurB3w5Lhu5jDksONd8OZw4zhu5jDknfDk+G7nuG7infDkuG6rMOSw413ReG6oOG7jHZ3w53hu4rDicOZw4zhu592w4F4eHZ3w4zhurrhu4rDjcOMw5nhu5924bu34buz4buzdncv4bupxrAvU+G7qcawU3dFT+G6oMOaw5rhu592UyDhuqBTw5nhu4rhu4zDknbhu6nhuqXDjOG7mMOSw413w5nDjOG7kOG6oHfDk+G6sMOSd1nhu57hu4p3w5LDjFjDksONd07hu4LDmXdU4buk4bqud+G6uMSCw5l34bq44buwUEXDunfDksOM4buKRsOTd1nGr3fDmVXDlMOSw413w5nhuqzDk3fDmVXhu4zDksONd8OSw4xYw5LDjXfDkuG6tsOTd8OZ4bue4buKd+G6uOG7sFBFd0XhuqhTd+G7qOG7tMO6d0XDjOG7iMOSw4x3VOG7pOG7tOG7hMOSw7p3w5LDjOG6rMOSd8OJ4bqsw5J34buy4bqwd+G7k+G7hsOSd+G7i8OMw5R34bq4w4LDmXdV4bqgd0/Dg3fDmeG7iuG7glN3w5nGr0V3w5LhuqzDksONd0XhuqDhu4x3RcOM4bqow5l3T+G7sFDDksONd0XhuqJFd8OZ4buK4buG4bukd0XDjOG7iHdFw4zhu4x3U8OMxah3w4xQU3dZ4bue4buKd8OZ4buuw5LDjXfDjeG7iuG6oMOSd+G6uOG7jMSCw5J3U8OM4bqiw5l3w5lV4buKR8OSw7nGsC9T4bupxrBTd0VP4bqgw5rDmuG7n3ZTIOG6oFPDmeG7iuG7jMOSduG7qcaw4buKw5PDjXdFT+G6oMOaw5rhu5924buKIOG6usOSw5nhurpVdnfDmsOZ4bu0T+G6uuG7n3bDneG7isOJw5nDjHR3w4F4eFPhu7J1d8OM4bq64buKw43DjMOZdHfhu7fhu7Phu7NT4buydXZ3w5pVReG7n3YvL0XDicOSw7nEkOG6oOG7jMOZw4zhuqDDksOMw4zhu4zhuqDDuVnDki/DieG6usOaTsOZ4buMUy/DkuG6usOdw5ovw7154bu1eS/DvXh5w4nhu7d54bu3ecOAecOBw5nhu7nhu7Phu7VBw71PeMO5TVPDjXNV4buf4buzw4FBdnfhuqBPw5nhu5924buT4buGw5J34buLw4zDlHfDkuG7nHdPVkV34buy4bqs4bu0d8OJVsOSw4134buy4bqwd8OS4buYw5LDjXfDmcOM4buYw5J3w5Phu57hu4p3w5LhuqzDksONd0XhuqDhu4x2d8Od4buKw4nDmcOM4bufdsOBeHh2d8OM4bq64buKw43DjMOZ4bufduG7t+G7s+G7s3Z3L+G7qcawL1Phu6nGsFN3RU/huqDDmsOa4bufdlMg4bqgU8OZ4buK4buMw5J24bupIOG7mMOSw413w5rhu6xFw7p34bq44buOw5LDjXfDjeG7jlN3ReG7qOG6oHfhuqnDjOG6rMOSd8OJ4bqsw5J3RcWow5LDjXdZ4bue4buKd1Thu6Thu7Thu4LDmXfDmeG6rMOTd0Xhu6jhuqB3ReG6qFN34buo4bu0w7p3RcOM4buIw5LDjHdU4buk4bu04buEw5J3RcOM4bqyRXdFw4zhurLDknfDmuG7gHdFw5XDknfDmcSC4buMd1XhuqB3w5LDjFjDksONd+G6uMagw5l3U8OM4bqid8OT4bue4buKd8OZVeG7jMOSw413U8OM4bqiw5l3w5lV4buKR8OSd07hu4rDksOMd8OZ4buCdy134buy4bqwd8OMxqDhu4p3UXfhu5Phu4bDknfhu4vDjMOUw7nGsC9T4bupxrBTd0VP4bqgw5rDmuG7n3ZTJOG7pMOZw4zhu4xVduG7qeG6p+G7isOSw4x3w6Phu7Dhu6LDksONxrAvU+G7qQ==

Linh Hương

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]