(vhds.baothanhhoa.vn) - Chiều ngày 23/7, Bảo hiểm xã hội tỉnh phối hợp cùng Đoàn khối các cơ quan tỉnh Thanh Hóa tổ chức Hội nghị tập huấn bồi dưỡng kiến thức về chính sách Bảo hiểm xã hội (BHXH), Bảo hiểm y tế (BHYT) và phát động cuộc thi “Viết về BHXH, BHYT”.

Tin liên quan

Đọc nhiều

4buVQ3Hhu6HhuqDhur7FqcOVw5Vs4bufw5JkRMOU4bq+xILhu5/hu5dx4bul4buhw4NL4buG4buhUcOJ4buhw5RD4buQ4buI4bqg4buhKuG7guG7qeG7huG7ocOKQ8OMROG7oeG6oMaw4bqg4buh4bqgS+G7oeG7jOG7kMWp4buG4buhw5Thurjhu4ZD4buhZEPFqeG7hkPhu6Fb4buExanhu6HDlEPFqeG7gOG7oUJExanhu6HhuqDhu5Dhu4jhuqDhu6HDlENE4buh4oCcZkTDgsOU4buhUeG6pOG7oT1baFvDteG7oT1baWTigJ3hu5UvQ3Hhu5fhu5XDkuG7oeG6oOG6vsWpw5XDlWzhu5/DklvEgsWp4bqi4buf4buXJENE4bqk4buQ4buh4buGQuG7qVThu6Fycy/DucO14buhPeG7seG7guG7oUNE4bqs4buA4buhU+G7reG7oUPhu4hE4buhw5Thurjhu4ZD4buhw5JDw4xE4buhQ07DkuG7oeG6oOG7mOG7hkLhu6Eq4buC4bup4buG4buhw4pDw4xE4buh4bqgxrDhuqDhu6HhuqBL4buh4buM4buQxanhu4bhu6HDlOG6uOG7hkPhu6FkQ8Wp4buGQ+G7oVvhu4TFqeG7ocOUxKjhu6HhuqBD4buc4bqg4buhW+G7iEThu6Hhu4ZCQ8OJ4buhw5Thu7nDkuG7oUPhu5Dhu7Xhu4bhu6HDgOG7ikThu6HhuqLhu5rDk+G7hkLhu6HDikTDguG7huG7ocOUQ+G7nOG6oOG7oVHhuqThu6HhuqBDxJDhu4ZD4buhw5XGsOG6oEPhu6E94bux4buC4buhQ0Thuqzhu4Dhu6FT4but4buhQ+G7iEThu6Hhu5M9W2hb4buZw7Xhu6E94bux4buC4buhQ0Thuqzhu4Dhu6FU4buhw5TDguG7oeG7kz1baWThu5nhu6FR4bup4buhw5JDxrDDlOG7ocOD4buI4buGQuG7oeG6oOG7kOG7iOG6oOG7ocOUQ0Thu6HigJxmRMOCw5Thu6FR4bqk4buhPVtoW8O14buhPVtpZOKAncO04buVL8OS4buX4buVw5Lhu6HhuqDhur7FqcOVw5Vs4bufw5I94buC4bqiVOG7n+G7l+G7lUThu4BC4buhw5Xhu47huqBs4bufLy/huqDhuqLhu4bDtMOAxanhu4LDlEPFqeG7hkND4buCxanDtFHhu4Yv4bqixILDlcOKw5Thu4LDki/hu4bEglLDlS9x4buncuG7py904bul4bqicnJwcOG7pXBww5Rx4bulw7p1ceG7pXPhur5xw7ThurzDkkLhu5/hu6Ev4buX4bqr4buQxanhu4ZC4buh4bqg4bux4buGQ+G7oUPhu4hE4buh4buGQkPDicO04buVL8OS4buX4buVw5Lhu6HhuqDhur7FqcOVw5Vs4bufw5I94buC4bqiVOG7n+G7lyThu5Dhu4jhuqDhu6HDlENE4buh4oCcZkTDgsOU4buhUeG6pOG7oT1baFvDteG7oT1baWTigJ3hu6Hhu4ZDd+G7gOG7ocOSQ8aww5Thu6FDROG6puG7hsO14buhw4BE4bqs4buQ4buh4bqi4buaS+G7hkLDteG7oeG7hkPhu7Phu4bhu6Hhu47hu4jhu4ZC4buh4buGQ1Dhu4ZC4buhw5Thu7nDkuG7ocOUQ+G6rMO14buh4bqgxrDhu6Hhu4ZD4buz4buG4buhw5Thu47hu4Lhu4ZC4buhUeG7qeG7oeG7hkLhu4Lhu6lE4buh4buGQkPhu6nhu4ZD4buhPVtoW+G7oeG6oOG7hOG7oeG7hkNE4bqk4buQ4buhw4Phu4Thu4ZC4buhQuG7hMOS4buhw4PDjEThu6FRTEThu6FRROG6puG6oOG7ocOUxKjhu6HhuqBD4buc4bqg4buhw5RD4bue4bqg4buhQ0Thuqbhu4bhu6HhuqBDxJDhu4ZD4buhw5XGsOG6oEPDteG7ocOSQ8aww5Lhu6Hhur7hu5Dhu7nDlOG7oT1baFvDteG7oT1baWTDtOG7oWRDxILhu4Lhu6HDg+G7hMO14buhKuG7guG7qeG7huG7ocOKQ8OMROG7ocOD4but4buh4bqgQ0fhu4bhu6Fx4bul4buhw4NL4buG4buhUcOJ4buhQuG7iuG7gOG7oeG6oMaw4buG4buhw4Dhu4jDteG7ocOD4buC4bup4buG4buhUUThurThu4bhu6HDlEPFqeG7hkPhu6Hhu4ZE4bq04buG4buhw5RD4buQ4buI4bqg4buhw4pDw4xE4buhVOG7ocOUw4LDteG7ocOA4bqm4buGQ+G7oVFE4bqm4buGw7Xhu6HDgMaw4buC4buh4bqgQ8SQw7TDtMO04buh4bq+4bup4buh4buGQ1Dhu4ZC4buhw4NL4buG4buhUcOJ4buhxanhu4Dhu6FDROG6rOG7kOG7ocOV4buz4buQ4buhw5V24bqg4buhUeG6pOG7oeG6vuG6uuG7hkPhu6FR4bue4bqg4buhPVtoW8O14buhPVtpZOG7oeG6vuG7qeG7gOG7oeG7hkbhu4ZC4buh4bqgw4zDlOG7ocOUQ8Wp4buA4buh4bqi4bue4buh4bqg4buQ4buI4bqg4buhw5RDRMO04buVL8OS4buX4buVw5Lhu6HhuqDhur7FqcOVw5Vs4bufw5I94buC4bqiVOG7n+G7l2TGsOG6oOG7ocOSQ0Hhu4Dhu6HhuqLhu57hu6HDlENE4buhw5RD4buQ4buI4bqg4buh4buGQ0ThuqThu5Dhu6HDlEPhuqzhu6Hhur7hu4Lhu6tE4buhQuG7iuG7gOG7ocOSQ+G7seG7huG7ocaw4buGQ8O14buhw4NE4bqk4buQ4buhw5Thu47FqcO14buhw5JD4buE4buGQuG7ocOV4buew7Xhu6FCQ0Thu6HhuqBD4bquw5LDteG7ocOKVeG7oeG6oEPhu7Phu4bhu6HhuqLhu5Dhu4ZCw7TDtMO04buhNkpE4buhw5TGsOG6oOG7oUJE4bux4buhw4Phu5pO4bqg4buhQuG7oEThu6HDlMOMROG7ocODxanhu6F14buhw5TGsOG6oOG7ocOSQ0Hhu4DDtOG7ocOq4buQ4buhw5RE4bq04buG4buh4bqgQ+G7guG7oeG7hkNQ4buGQuG7ocOA4bupROG7oVFEw4LDlOG7oeG6oOG7hOG7ocOUxJDhu4ZD4buhw5JDxrDDlOG7oUNE4bqm4buGw7Xhu6Hhu4DFqeG7hkLhu6HDlMSQ4buGQ+G7ocODw4nhu4ZD4buhQ+G7mkzhu4ZC4buh4bqi4bua4buh4bq+4buQ4bu54buG4buhUeG7qeG7oeG6oOG7hOG7ocOUxJDhu4ZD4buhw5RD4buQVMOCw5Thu6HDkkPhu5ThuqDhu6HhuqDFqeG7gsO04buhZENNROG7oUJExanhu4bhu6Hhu4bhu4jDkuG7ocOA4bupROG7oeG6ouG7nuG7ocOUQ0Thu6HDlOG7ouG7oeG7hsWpVOG7ocODw4Lhu4bhu6HDlOG7juG7mkzhuqDhu6Hhu4ZC4bupVOG7oXF1L3FxL3JwceG7p8O14buhw5Thu47hu4Lhu4ZC4buhw4Phu4Thu6Hhu4BKROG7ocODS+G7huG7oVHDieG7oeG6oENH4buG4buh4bqg4bug4buhceG7ocOA4bupROG7oeG6ouG7nuG7ocOUQ0Thu6HhuqBD4bu1w5Thu6Hhur7hu5pO4buGQuG7ocOUw4zDlOG7oeG7hkPhu7XDlOG7oULhu6BE4buhUeG6pOG7ocOAxanhu4bhu6HDlMSo4buh4bqgQ+G7nOG6oMO04buVL8OS4buX4buVw5Lhu6HhuqDhur7FqcOVw5Vs4bufw5I94buC4bqiVOG7n+G7lyThu5Dhu4jhuqDhu6HDlENE4buh4bq+4bup4buhQ+G7guG7q8OU4buhw4Phu4jhu4ZC4buhw5RDRMOCw5Thu6HDlEPhu57huqDhu6Hhu4ZDd+G7gOG7oUPhu5pM4buGQuG7ocODw4Lhu4bhu6HDiuG7pOG7oeG7hkThuqbhu4Dhu6FydeG7oeG7huG7r+G7gOG7oTdC4bupVOG7ocOUQ+G7qeG7hkPhu6Hhur7hu7nDkuG7oT1baFvhu6FmROG6psOU4buhN8Wp4buAw7Xhu6Hhu4zhu5DFqeG7ocOD4buE4buh4buGQ3fhu4Dhu6Hhur7FqeG7huG7ocOUSMWp4buhQkTGsOG7ocOU4buOw4nhu6Hhu4ZD4buz4buG4buhUeG7r+G7huG7ocOUw4zDlOG7ocOD4bqww5Lhu6HhuqDhu5bFqeG7oeG6oEPEkOG7hkPhu6HDlcaw4bqgQ+G7oT1baFvDteG7oT1baWThu6FP4buh4buG4buaTOG6oOG7ocOUxanDtOG7lS/DkuG7l+G7lcOS4buh4bqg4bq+xanDlcOVbOG7n8OSxajhu5DDlEPhu4Lhu47hu5/hu5cq4buK4buGQuG7oWRD4bup4buGQ+G7lS/DkuG7lw==

Đồng Thành

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]