(vhds.baothanhhoa.vn) - Những loại thực phẩm giàu chất dinh dưỡng, có tính làm mát tự nhiên... là một trong những giải pháp “giải nhiệt” cho cơ thể vào thời tiết nắng nóng, oi bức.
4buoxIPDnVgw4bqtJeG7i+G7i+G7oFdp4buI4bqv4buJ4bqtM1fhu6rhu6jhu4vhu4nDrGLhuqvDo+G7qkBY4bqtYj/huq9Y4buJxIPhu40wWGnEg13huqlYw6Phuq864bqvWOG6q8SD4bqvw6Hhu4lY4buJw6xi4bqrw6NY4bqpayVYxIPDqFhi4bqvWCDDszDhu6gv4buL4buJw6xi4bqrw6Phu6rhu6gvxIPDneG7quG7qGlYMOG6rSXhu4vhu4vhu6BXacSCMyUxV+G7quG7qDPhuqnhu6rhuqrEg8O14bqrw6NY4bqtYj/huq9Y4buJxIPhu40wWGnEg13huqlYw6Phuq8mxKlYMMSDe+G7iVgx4bqv4bqrxINYMW9o4bqrw6PDmVgwY1jhu4nhurHhuqvEg1jhuq0m4bqpWOG6qSrhu4lY4buJ4buNWOG6q8SD4bqvOOG6q+G7pOG7pOG7pFjhuq0mWOG6qcOq4buJWOG7icOsYuG6q8OjWOG6q8SDw7XhuqvDo1jDo+G6rzrhuq9YacSDKmlY4oCcw6Phuq864bqvWOG6q8SD4bqvw6Hhu4nigJ1YMMSDYlgw4buHWOG7icSDw6BYw7QmYljhu4nEg+G7heG6r1jhu4nhuq854buJWOG6qy7huqvDo1jhuqtj4bqrw6PDmVhi4bqvWCDDszDhu6Thu6gvM+G6qeG7quG7qC9p4buq4buoaVgw4bqtJeG7i+G7i+G7oFdp4butYjHhu5lX4buqw5QmYljhuqlrJVjEg8Oow5lY4bqrLuG6q8OjWOG6q2PhuqvDo1jDoyXhu5lYw6Mu4buJWDBjWOG7icSDw6BYMSLhuqtYMjnhuqtYxIPhuq/DoeG6q1jhu4lvZuG6q8OjWOG7iSzhuqvDo1jhu4nEgz7huqtY4bqrxIPhuq/DoeG7icOZWOG6p8SD4bq54bqrw6NY4buJ4bq74buJWDDEg2JY4buLw7MwWOG6p8SDZTNYw7QmWOG6p8SD4bqvOeG6q1gw4buHWOG7icSDw6BY4bqrw6Nv4buF4bqvWCDhurNY4bqpe+G7iVjhuqtv4buDMOG7pFh34bqvYcSpWCA/4bqrWOG7icSD4buNMFjhu4vhu41YMH3huqtY4bqtJljhu4nhuq84xKlY4buJxINsWOG7icSD4buNMFhpxINd4bqpWMOj4bqvamlYMOG7h1jhu4nEg8OgWOG6q8OjW+G6qVjhuqtv4buDMFjDtCZY4buLOuG6q8OjWOG6p8SDYirhuq9Y4buLxKnhurvhu4lYMDpY4bqrw6Mm4buZ4buk4buoL2nhu6rhu6hpWDDhuq0l4buL4buL4bugV2nhu61iMeG7mVfhu6p2b+G7g+G6r1gyPuG7mVjhuq0mWOG6qcOq4buJWOG7i+G6u1jhuq1iP+G6r1jhu4nEg+G7jTBYacSDXeG6qVjDo+G6r2ppWDDhu4dY4buJxIPDoFjDo+G6rzrhuq9Y4bqrxIPhuq/DoeG7iVjhu4nDrGLhuqvDo1gwKuG6r1jhuqtj4bqrw6NYYuG6r1ggw7MwWDBtJVjhuqlrJVjEg8Oo4buk4buoL2nhu6rhu6hpWDDhuq0l4buL4buL4bugV2nhu61iMeG7mVfhu6rhu6gz4bqp4buq4bqqb+G7gzBYMcOyJeG7qC8z4bqp4buq4buoL2nhu6rhu6hpWDDhuq0l4buL4buL4bugV2nhu61iMeG7mVfhu6rhu6gz4bqp4buq4buo4bqv4bqpw6NYMOG6rSXhu4vhu4vhu6BX4bqv4buvM+G6q+G7iTPDrFdY4buL4buJ4buZ4bqtM+G7oFfhu5Hhuq8x4buJxINVWD1ZWWnhu5PDmljEgzPhuq/Do8SD4buJVVjhu7jhu7Thu7Rp4buTw5pXWOG7i8OsMOG7oFcvLzAx4bqr4bukICVi4buJxIMl4bqrxIPEg2Il4bukw7ThuqsvMTPhu4vhuqfhu4liaS/huqsz4buR4buLL+G7suG7tOG7suG7tC/hu7Lhu7JAMeG7ssOdWVlAw51Z4buJ4bu2WeG7suG7suG6rVktMcSpJS3DnS3DnUBAw50jQOG7tOG7tCNAWVlAw53hu6ThuqVpw6NXWCXhuq3hu4nhu6BXQFjhuq1iP+G6r1jhu4nEg+G7jTBYacSDXeG6qVjDo+G6rzrhuq9Y4bqrxIPhuq/DoeG7iVjhu4nDrGLhuqvDo1jhuqlrJVjEg8OoWGLhuq9YIMOzMFdY4buR4bqvMeG7icSD4bugVz1ZWVdYxIMz4bqvw6PEg+G7ieG7oFfhu7jhu7Thu7RXWC/hu6rhu6gvM+G6qeG7quG7qC9p4buq4buoaVgw4bqtJeG7i+G7i+G7oFdp4buvJWnhu4nhuq9i4bqrV+G7qnHhuqvEg1VY4bqu4bqr4buJM8Os4bqrM+G7ieG7qC9p4buq4buoaVgw4bqtJeG7i+G7i+G7oFdp4butYjHhu5lX4buq4bqoayVYxIPDqFhi4bqvWCDDszDDmVjDtOG6r8OhMFjEqeG6u+G6q8OjWOG6q2/hu4MwWDHDsiVY4buLN1jDo+G6r2ppWCA/4bqrWDA64bqpWOG7icSDe+G7mVjhu4s64bqrw6NY4bqnxINiKuG6r+G7pFjhuqpv4buDMFgxw7IlWDDEqeG6q8OjWDB7aVjhuqss4bqrw6NY4bqtb2bhuqvDo1jDtCZYMMSDe+G7iVgy4bqvw6HhuqtYw6Phuq864bqvWDDEg2JYMOG7h1jhu4nEg8Ogw5lYw6Phuq9qaVjhuq0m4bqpWOG6qSrhu4lYw7QmWMOj4bqvOuG6r1jhu4llJVgw4buH4bqrWOG6p8SDKuG7ieG7pFjhuqjDquG7iVgw4bq7MFjhuqtv4buDMFgxw7IlWDDEg8OzJVjhu7bhu7ZYMCXhuq1iWMO0JlhA4bu24bqpw6NY4bqrJeG7icOs4bqvw5lYMGvhuqvDo1jDtOG7g+G6r1hZw5nhu7jDo1gwxIN74buJWDI/4bqp4bukWHcoMFgg4bqvw6Hhu4nDmVjhuqtv4buDMFgxw7IlWOG6rSZY4bqrw6PEqeG6veG6q1jDo+G6rybEqVjhuqcl4bqt4bqvWMO0JljDtOG6r+G7iSXhuqnhuq/huqtY4buvw5lYw7Thu4Phuq9Y4bu2WeG7tuG6qcOjWOG6pyXhuq3huq9Yw7QmWOG7suG7tsOZ4bu04bqpw6NYw7Thuq/hu4kl4bqp4bqv4bqrWOG7r1jhu4nDrGLhuqvDo1jhuqnDquG7iVgw4bq7MOG7pFjhu4jDrGLhuqvDo1jhuqlrJVjEg8OoWOG6qy7huqvDo1jhuqtj4bqrw6PDmVjhuqfEg+G6r1gw4buHWOG7icSDw6BYMuG6v1jhuqvEg+G6r2HEqVjhuqnhur1YxIPhurnhuq9Yw7QmWOG6qXvhu4lY4bqrb+G7gzDDmVjhuqtv4buDMFgxw7IlWMO0JlgwKjBY4buJxIPhu40wWGnEg13huqlY4bqrxIPhuq9hxKlY4bqrb+G7gzBY4bqnxIMqMFgwY1jhu4nEg8OgWMOj4bqvamlYxIM/WOG6q8SD4bqvw6Hhu4lYMOG7h1jhu4nEg8Og4bukWOG6qsOjYibhuq9Yw6wlw5lY4bqrb+G7gzBYMcOyJVgwbuG6q8OjWDBjWOG7iSowWDFs4bqrw6NYxIM/WOG7i+G6u+G7iVgwxINiWOG6q8SDw7XhuqvDo1jhuqvDo2/hu4Xhuq9YIOG6s1gwOuG6qVjhuqsu4bqrw6NYxIMl4buZWOG7iyXhu5lY4bqrLuG6q8Oj4buk4buoL2nhu6rhu6hpWDDhuq0l4buL4buL4bugV2nhu61iMeG7mVfhu6rhu6gz4bqp4buqw4wlxKlY4bqpKuG7qC8z4bqp4buq4buoL2nhu6rhu6hpWDDhuq0l4buL4buL4bugV2nhu61iMeG7mVfhu6rhu6gz4bqp4buq4buo4bqv4bqpw6NYMOG6rSXhu4vhu4vhu6BX4bqv4buvM+G6q+G7iTPDrFdY4buL4buJ4buZ4bqtM+G7oFfhu5Hhuq8x4buJxINVWD1ZWWnhu5PDmljEgzPhuq/Do8SD4buJVVjhu7gjw51p4buTw5pXWOG7i8OsMOG7oFcvLzAx4bqr4bukICVi4buJxIMl4bqrxIPEg2Il4bukw7ThuqsvMTPhu4vhuqfhu4liaS/huqsz4buR4buLL+G7suG7tOG7suG7tC/hu7Lhu7JAMeG7ssOdWVlA4bu2I+G7iUAj4bu0JOG6rUAt4bqrxKliMC3DrCXEqS3huqklLcOd4buk4bqlacOjV1gl4bqt4buJ4bugV0BY4bqtYj/huq9Y4buJxIPhu40wWGnEg13huqlYw6Phuq864bqvWOG6q8SD4bqvw6Hhu4lY4buJw6xi4bqrw6NY4bqpayVYxIPDqFhi4bqvWCDDszBXWOG7keG6rzHhu4nEg+G7oFc9WVlXWMSDM+G6r8OjxIPhu4nhu6BX4bu4I8OdV1gv4buq4buoLzPhuqnhu6rhu6gvaeG7quG7qGlYMOG6rSXhu4vhu4vhu6BXaeG7ryVp4buJ4bqvYuG6q1fhu6px4bqrxINVWOG6ruG6q+G7iTPDrOG6qzPhu4nhu6gvaeG7quG7qGlYMOG6rSXhu4vhu4vhu6BXaeG7rWIx4buZV+G7qsOMJcSpWOG6qSpY4bqtJljhuqnDquG7iVjhuq1iP+G6r1jDrCXEqVgwY1jDtOG6s1jhu4nEg+G7h+G6qVjhuqvDo2LhuqtYw7QmWDBjWOG7ieG6seG6q8SDWOG6qSrhu4nhu6RY4bqqw6NiJuG6r1jDtOG6r8OhMFjDo+G6r2ppWCDhur9Y4bqpKsSpw5lY4bqtZuG6r1jhu4nhuq/DoMSpw5pYw6wlxKlY4bqpKlgwZOG6q1jhu4nDrOG6s1gwKjBYMMSDw7PhuqvDo1jhuqtj4bqrw6NYw6Ml4bqrw5lY4bqrxIPEkeG7iVgyw6ow4bukWHfDoFjDo+G6rzrhuq9Y4bqrxIPhuq/DoeG7iVjhuqlrJVjEg8Oow5lYID/huqtYMGNY4buJxIPDoFjhu4vhu49YMWzhuqvDo1jDrCXEqVjhuqkqWGnEgyVYMMSDOVjDtOG7g+G6r1gyW8SpWOG7kyXhuqvEg1gyw6BY4buJP2JYw6wlWOG7icSDw7MwWMSp4bq74bqrw6NY4buJxIMl4bqrxINY4bqrxIPhuq/DoeG7iVgw4buHWOG7icSDw6Dhu6RYw4wlxKlY4bqpKlgwbuG6q8OjWDJvZjBY4buL4buPWDFs4bqrw6NYMsOgWOG6q3vEqVgwJeG6q8SDWMSDYigwWOG6q2/hu4MwWMSp4bq74bqrw6NY4buJ4bq74buJWDDEg2JY4buLw7MwWOG6p8SDZTPhu6Thu6gvaeG7quG7qGlYMOG6rSXhu4vhu4vhu6BXaeG7rWIx4buZV+G7quG7qDPhuqnhu6rhu4rDtSVYMMSDxKkl4buoLzPhuqnhu6rhu6gvaeG7quG7qGlYMOG6rSXhu4vhu4vhu6BXaeG7rWIx4buZV+G7quG7qDPhuqnhu6rhu6jhuq/huqnDo1gw4bqtJeG7i+G7i+G7oFfhuq/hu68z4bqr4buJM8OsV1jhu4vhu4nhu5nhuq0z4bugV+G7keG6rzHhu4nEg1VYPVlZaeG7k8OaWMSDM+G6r8OjxIPhu4lVWOG7uOG7tMOdaeG7k8OaV1jhu4vDrDDhu6BXLy8wMeG6q+G7pCAlYuG7icSDJeG6q8SDxINiJeG7pMO04bqrLzEz4buL4bqn4buJYmkv4bqrM+G7keG7iy/hu7Lhu7Thu7Lhu7Qv4buy4buyQDHhu7LDnVlZI8Od4bu44buJ4bu44bu0JFnhuq1ZLTAlMMSDLeG6rSXhuqkt4buZJWLEqcOs4buJ4bu24buk4bqlacOjV1gl4bqt4buJ4bugV0BY4bqtYj/huq9Y4buJxIPhu40wWGnEg13huqlYw6Phuq864bqvWOG6q8SD4bqvw6Hhu4lY4buJw6xi4bqrw6NY4bqpayVYxIPDqFhi4bqvWCDDszBXWOG7keG6rzHhu4nEg+G7oFc9WVlXWMSDM+G6r8OjxIPhu4nhu6BX4bu44bu0w51XWC/hu6rhu6gvM+G6qeG7quG7qC9p4buq4buoaVgw4bqtJeG7i+G7i+G7oFdp4buvJWnhu4nhuq9i4bqrV+G7qnHhuqvEg1VY4bqu4bqr4buJM8Os4bqrM+G7ieG7qC9p4buq4buoaVgw4bqtJeG7i+G7i+G7oFdp4butYjHhu5lX4buq4buKw7UlWDDEg8SpJVjhuq0mWOG6qcOq4buJWOG6q8OjxKnhur3huqtYMMSp4bqrw6NYMHtpWGnDrGLhu4kz4bqv4bqrWMO0Jljhuqkz4bqrWMO04bqvWOG7i+G6r+G6q8SDWOG7ieG6u+G7iVgwxINiWOG7i8OzMFjhuqfEg2UzWDJv4buF4bqrw6NYw6zEqcOq4buJ4bukWOG7isO1JVgwxIPEqSVYMG7huqvDo1jDo+G6rybEqVgwJeG6q+G7k+G6r1jDtCZYMCowWDDEg3vhu4lYMeG6r+G6q8SDWDFvaOG6q8OjWDB94bqrWOG7icSD4bqvOeG7iVjhuqfEgyoww5lYw6Phuq9qaVjDo+G6r8O1WDDEg2JY4buTb+G7h+G6q8OjWDDEgy4wWOG6p8SDZTPhu6RY4buKw7UlWDDEg8SpJVgwY1jhuqfEgzpY4bqrLOG6q8OjWOG6rSbhuqlY4bqpKuG7iVgw4buHWOG7icSDw6BY4bqpw6rhu4lYMCowxINY4buJ4buNWOG6q8SD4bqvOOG6q8OZWMOj4bqvamlYw6Phuq864bqpWOG6q8SD4bqvw6Hhu4lYMsOqWDDhu4dY4buJxIPDoFjhu4nDrGLhuqvDo1jhuqvEg8O14bqrw6NY4bqrw6Mm4buZWMSDw6hY4bqrY+G6q8OjWCDDszDhu6Thu6gvaeG7quG7qGlYMOG6rSXhu4vhu4vhu6BXaeG7rWIx4buZV+G7quG7qDPhuqnhu6rhu68qMFjhuq1iP+G6r1jhu4nDrCrhuq9YMD7hu5lYMGNY4bqpauG6r+G7qC8z4bqp4buq4buoL2nhu6rhu6hpWDDhuq0l4buL4buL4bugV2nhu61iMeG7mVfhu6rhu6gz4bqp4buq4buo4bqv4bqpw6NYMOG6rSXhu4vhu4vhu6BX4bqv4buvM+G6q+G7iTPDrFdY4buL4buJ4buZ4bqtM+G7oFfhu5Hhuq8x4buJxINVWD1ZWWnhu5PDmljEgzPhuq/Do8SD4buJVVjhu7ZZWWnhu5PDmldY4buLw6ww4bugVy8vMDHhuqvhu6QgJWLhu4nEgyXhuqvEg8SDYiXhu6TDtOG6qy8xM+G7i+G6p+G7iWJpL+G6qzPhu5Hhu4sv4buy4bu04buy4bu0L+G7suG7skAx4buyw51ZWT1ZWeG7ieG7uOG7tEDhu7Lhuq3DnS3huq3hu5ktMWItICXhuqst4bqrM+G6qy0l4bqrLTAlMOG7pOG6pWnDo1dYJeG6reG7ieG7oFdAWOG6rWI/4bqvWOG7icSD4buNMFhpxINd4bqpWMOj4bqvOuG6r1jhuqvEg+G6r8Oh4buJWOG7icOsYuG6q8OjWOG6qWslWMSDw6hYYuG6r1ggw7MwV1jhu5Hhuq8x4buJxIPhu6BXPVlZV1jEgzPhuq/Do8SD4buJ4bugV+G7tllZV1gv4buq4buoLzPhuqnhu6rhu6gvaeG7quG7qGlYMOG6rSXhu4vhu4vhu6BXaeG7ryVp4buJ4bqvYuG6q1fhu6px4bqrxINVWOG6ruG6q+G7iTPDrOG6qzPhu4nhu6gvaeG7quG7qGlYMOG6rSXhu4vhu4vhu6BXaeG7rWIx4buZV+G7quG6qsSDw7XhuqvDo1jhuq1iP+G6r1jhu4nDrCrhuq9YMD7hu5lYMGNY4bqpauG6r1jhuqvEg29VWDAl4bqpw5lYw63EqeG7leG7icOZWDDEgyXhuqvEg8OZWCBvZ+G6r+KApljhuq0mWOG6qcOq4buJWOG6q8OjxKnhur3huqtYMMSp4bqrw6NYMHtpWOG6q2/hu4MwWMO0JljDtOG6r+G7iSXhuqnhuq/huqtY4buvWOG7icSp4buZw6Hhu4lYw7Thu4Xhuq/hu6RYw5Thuq/DoTBY4buL4buPWDFs4bqrw6NY4bqrxIPDteG6q8OjWOG6rWI/4bqvWOG7icOsKuG6r1gwPuG7mVjhuqsm4buZWDBjWOG7icSDw6BYw6Phuq9qaVggOmJYw7TDoVgw4buHWOG7icSDw6BY4bqnxINl4bqvWOG7iSowWDLDquG6q8OjWDBtJVjhu4nEg+G7heG6r1jhu4nhuq854buJWOG6q2PhuqvDo1ggw7Mw4bukWOG6qsOjxKnhur3huqtYw7Thuq/hu4kl4bqp4bqv4bqrWOG7r1jhu4nDrGLhuqvDo1gwKjBY4bqtYj/huq9Y4buJw6wq4bqvWDA+4buZWOG6qybhu5lYMGNY4buJKjBYMWzhuqvDo1gwxIPhurvhuqvDo1hi4buT4buZWMSDYyXDmVjDo+G6r2ppWDA64bqvWOG7icSD4bqvw6HhuqtY4buLw7MwWOG6p8SDZTNYMSXDmVjhuq0m4bqpWDDEg2JYMSVY4buJw6xnWOG6qzjhuqtY4bqp4bqz4bqrWOG6qSbhuqvDo1jDtCZY4buJb+G7h+G6r1jhu4nDrDZYxIPhu4fhuqvhu6RYdmJYMmPDmVjhu4nDrGLhuqvDo1jhuqlrJVjEg8Oow5lYID/huqtYMGNY4buJxIPDoFjhu4vhu49YMWzhuqvDo1jhuqtv4buDMFgwxIMl4bqrxIPDmVjhuqtv4buDMFjDrcSpe+G7icOZWCzhuqtYMCXhuqnDmVjDrcSp4buV4buJw5lYIG9n4bqvw5nigKZYMsOgWMOj4bqvOuG6r1jhuqvEg+G6r8Oh4buJWDDhu4dY4buJxIPDoOG7pOG7qC9p4buq4buoaVgw4bqtJeG7i+G7i+G7oFdp4butYjHhu5lX4buq4buoM+G6qeG7quG7rT8wWMSDJuG7qC8z4bqp4buq4buoL2nhu6rhu6hpWDDhuq0l4buL4buL4bugV2nhu61iMeG7mVfhu6rhu6gz4bqp4buq4buo4bqv4bqpw6NYMOG6rSXhu4vhu4vhu6BXWOG6r+G7rzPhuqvhu4kzw6xXWOG7i+G7ieG7meG6rTPhu6BX4buR4bqvMeG7icSDVVg9WVlp4buTw5pYxIMz4bqvw6PEg+G7iVVYPVlZaeG7k8OaV1jhu4vDrDDhu6BXLy8wMeG6q+G7pCAlYuG7icSDJeG6q8SDxINiJeG7pMO04bqrLzEz4buL4bqn4buJYmkv4bqrM+G7keG7iy/hu7Lhu7Thu7Lhu7Qv4buy4buyQDHhu7LDnVlZPcOdQOG7icOdIyThuq0jLeG6rWLhuq8t4bqvMMSDLSAl4buJLeG6q8OjYi3hu4nEqS3huq3hu6ThuqVpw6NXWCXhuq3hu4nhu6BXQFjhuq1iP+G6r1jhu4nEg+G7jTBYacSDXeG6qVjDo+G6rzrhuq9Y4bqrxIPhuq/DoeG7iVjhu4nDrGLhuqvDo1jhuqlrJVjEg8OoWGLhuq9YIMOzMFdY4buR4bqvMeG7icSD4bugVz1ZWVdYxIMz4bqvw6PEg+G7ieG7oFc9WVlXWC/hu6rhu6gvM+G6qeG7quG7qC9p4buq4buoaVgw4bqtJeG7i+G7i+G7oFdp4buvJWnhu4nhuq9i4bqrV+G7qnHhuqvEg1VY4bqu4bqr4buJM8Os4bqrM+G7ieG7qC9p4buq4buoaVgw4bqtJeG7i+G7i+G7oFdp4butYjHhu5lX4buq4bqsKlggPzBYxIMmWOG6p8SD4bq54bqrw6NYMMSD4bq1WOG6rSZY4bqpw6rhu4lY4bqtYj/huq9Yw6Phuq8lWMO04bqzWOG6qSZYMGThuqtY4bqtJljhuqnDquG7iVjhuqvDo8Sp4bq94bqrWDDEqeG6q8OjWDB7aVgx4bqv4bqrxINYMW9o4bqrw6NYMirhuqvDo1jhuqfDoOG7pFjhu4jDrGLhuqvDo1jhuq0qWCA/MFjEgybDmVgwY1jhuq1vZuG6q8OjWMO04bqv4buJJeG6qeG6r+G6q1jhu6/DmVjhu4su4buJw5lYMCXhuqvhu5Phuq/DmVjhuqc34bqpWMO0JljDtOG6r+G7iSXhuqnhuq/huqtY4butQFgwfeG6q1jhu4nEg+G6rznhu4lYMMSDYlgw4buHWOG7icSDw6BY4buJw6xi4bqrw6NY4bqrw6Mm4buZ4bukWOG6qsOjYibhuq9Yw6wlw5lYID8wWMSDJlgwZOG6q1jhuq0mWOG6qcOq4buJWOG6rWI/4bqvWOG7icSD4buNMFhpxINd4bqpWOG6rSbhuqlY4bqpKuG7iVgw4buHWOG7icSDw6BYw7QmWDBjWOG7iSowWDFs4bqrw6NYw6Phuq864bqvWOG6p8SDKuG7iVjhu4nDrGLhuqvDo1jhuqvEg8O14bqrw6NY4bqrw6Mm4buZWMSDw6hY4bqrY+G6q8OjWCDDszDhu6RY4butP+G6q1gwY1jhu4nEg8OgWCDhur9Y4buLxKnhuqvDo1jhuq0qWCA/MFjEgyZYw7QmYlgwKjBY4bqtYj/huq9Y4bqrb+G7gzBYxKnhurvhuqvDo1jhuqvEg29Y4bqrb+G7gzBYMMSDJeG6q8SDw5lY4buJw6wmWMSDYigwWOG6q2/hu4MwWMSDYiVYw63EqTpYMsOgWOG7iSzhuqvDo1jhu4nEgzjhuqlYxINv4buH4bqrw6NYw7ThurNYw7QmWOG6qSXhuqvDo1jhuq0/4bqvWDA64bqpWMOj4bqvKjBY4bqpKuG7iVjhuq0/4bqrxINYMMSDYlgw4buHWOG7icSDw6Dhu6Thu6gvaeG7quG7qGlYMOG6rSXhu4vhu4vhu6BXaeG7rWIx4buZV+G7quG7qDPhuqnhu6rhu68mWDDEg8SpJeG7qC8z4bqp4buq4buoL2nhu6rhu6hpWDDhuq0l4buL4buL4bugV2nhu61iMeG7mVfhu6rhu6gz4bqp4buq4buo4bqv4bqpw6NYMOG6rSXhu4vhu4vhu6BXWOG6r+G7rzPhuqvhu4kzw6xXWOG7i+G7ieG7meG6rTPhu6BX4buR4bqvMeG7icSDVVg9WVlp4buTw5pYxIMz4bqvw6PEg+G7iVVY4bu24bu4WWnhu5PDmldY4buLw6ww4bugVy8vMDHhuqvhu6QgJWLhu4nEgyXhuqvEg8SDYiXhu6TDtOG6qy8xM+G7i+G6p+G7iWJpL+G6qzPhu5Hhu4sv4buy4bu04buy4bu0L+G7suG7skAx4buyw51ZWT3hu7Thu7Lhu4nDneG7tOG7uOG7tOG6rSQt4bqrxKliMC0zaS0wJS0wxIPEqSUtw6Phuq8l4bqp4buk4bqlacOjV1gl4bqt4buJ4bugV0BY4bqtYj/huq9Y4buJxIPhu40wWGnEg13huqlYw6Phuq864bqvWOG6q8SD4bqvw6Hhu4lY4buJw6xi4bqrw6NY4bqpayVYxIPDqFhi4bqvWCDDszBXWOG7keG6rzHhu4nEg+G7oFc9WVlXWMSDM+G6r8OjxIPhu4nhu6BX4bu24bu4WVdYL+G7quG7qC8z4bqp4buq4buoL2nhu6rhu6hpWDDhuq0l4buL4buL4bugV2nhu68laeG7ieG6r2LhuqtX4buqceG6q8SDVVjhuq7huqvhu4kzw6zhuqsz4buJ4buoL2nhu6rhu6hpWDDhuq0l4buL4buL4bugV2nhu61iMeG7mVfhu6rhu68mWDDEg8SpJVjhuq0mWOG6qcOq4buJWOG6rWI/4bqvWOG7icSD4buNMFhpxINd4bqpWMOj4bqvJsSpWOG6reG7mTBiaTPhuqszw5lY4bqpw6rhu4lYMMSDe+G7iVgwxIPhurvhuqvDo1hi4buT4buZWMSDYyVY4bqpP+G6q8SDWMOj4bqvamlYw6Phuq864bqpWOG6q8OjxKnhu5lYMOG7h1jhuqkuMFggw6HhuqvEg1jEqeG6q8OjWOG7icSDb1jDtCZYw6Phuq9qaVggOmJYw7TDoVgxJVjhuqfEg2Xhuq9Y4buJKjBYxIM/4bqvWDBtJVgq4bqrxINY4bqrLuG6q8OjWOG6qSjhu4lY4buJw6zhu4Xhuq/hu6RY4buvJlgwxIPEqSVYMG7huqvDo1jhuq0mWOG6qcOq4buJWOG6q8OjxKnhur3huqtYMMSp4bqrw6NYMHtpWMO04bqv4buJJeG6qeG6r+G6q1jhu6NYw7QmWOG7r8OZWMOj4bqvamlY4buJxINqMFgyXeG7mVjhu4vDszBY4bqnxINlM1gxJVjDtCZYw6Phuq864bqpWMO04bqvOOG6qeG7pFjhuqrDo2Im4bqvWMOsJcOZWDAmWDDEg8SpJVgwZOG6q1gwY1jhu4kqMFgxbOG6q8OjWOG7icSDJeG6q8SDWOG6q8SD4bqvw6Hhu4nDmVjDo+G6rzrhuq9YMsOqMMOZWOG7icSD4bq54bqrw6NY4buJ4bqvw6DEqVjDtCZY4buJ4bq74buJWDDEg2JY4buJ4bqvOMSpWMSDYyXhu6RYw5ThurdYw7Rb4buZw5lY4buJxIM44bqpWDAmWDDEg8SpJVjDtCZiWDDEgzlYMsOqWCzhuqtYxIMm4bqrw6NY4bqrw6Mm4buZWOG7izdY4bqpJeG6q8OjWOG6rT/huq9Y4bqrxIPhuq9hxKlY4bqtZuG6r1jhurEwxINYMMSDYljhu4vDszBY4bqnxINlM+G7pOG7qC9p4buq4buoaVgw4bqtJeG7i+G7i+G7oFdp4butYjHhu5lX4buqd8OgWDBjWOG6qcOq4buJWOG6rSbhuqtYMSVY4bqnxINlM1gyNWnDmVggP+G6q1gwY1jhu4nEg8OgWOG7i+G7j1gxbOG6q8OjWDAmWDDEg8SpJVgyw6BY4bqtJuG6qVjhuqtv4buDMFg0aVjDo+G6rzrhuq9Y4bqnxIMq4buJ4bukWOG6qm/hu4MwWDRpWDAmWDDEg8SpJVgwY1jDtOG6s1jEg+G7h+G6r1jhuqvDo8SR4buJw5lYw6x74buJWDHhuqFYxKnhurvhuqvDo+G7pFjhu6044bqrWDA/4bqrxINYMmPDmVgwJlgwxIPEqSVYMG7huqvDo1gwY1jhu4nEg8OgWDJvZjBY4buL4buPWDFs4bqrw6NYMsOgWOG6q3vEqVgwKjBY4bqpY+G6q1gwJeG6q8SDWOG6qSrhu4lY4bqtJuG6q8SDWMOj4bqvamlYw6Phuq864bqpWOG6q8SD4bqvw6Hhu4lY4buJw6xi4bqrw6NY4bqrxIPDteG6q8OjWOG6q8OjJuG7mVjhuqsu4bqrw6NY4bqrY+G6q8Oj4buk4buoL2nhu6rhu6hpWDDhuq0l4buL4buL4bugV2nhu6PEqeG7icSDYsOsV+G7qsONxKnhu5fhuqvEg1jhu4jDrCXhuqvDo+G7qC9p4buq4buoaVgw4bqtJeG7i+G7i+G7oFdp4bujxKnhu4nEg2LDrFfhu6rhu6gz4bqp4buqxajhu4jhur/huqvDo1jEg2Zpxq/hu6gvM+G6qeG7quG7qC9p4buq

Quỳnh Trang

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]