(vhds.baothanhhoa.vn) - Năm 2013, Bộ Y tế triển khai Dự án “Thí điểm đưa bác sĩ (BS) trẻ tình nguyện về công tác miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn (ưu tiên 62 huyện nghèo)” theo Quyết định số 585/QĐ-BYT ngày 20-2-2013 của Bộ Y tế (gọi tắt là Dự án 585). Mục tiêu của dự án nhằm tiến tới bảo đảm đủ số lượng nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao, đáp ứng được nhu cầu chăm sóc sức khỏe của Nhân dân ở địa phương còn khó khăn. Năm 2017, Thanh Hóa bắt đầu tham gia dự án này. Tháng 12-2020, dự án đã bàn giao 12 BS về công tác tại 7 huyện miền núi trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Tin liên quan

Đọc nhiều

4buBdsOsaXFBb+G6uOG6uOG6qWjEkDJ34bq6QXRo4buHw5PhuqBp4bq6w4nhu5HDgOG7r2nhurp5w4B2acOA4buv4bq8xKjhu6nDgGnhurrDieG7p8OAacOM4bq+w4Dhu69pc+G7m+G6umnhu7l24bqiZWnhu652d2nDgHbhu6PDgGl2d+G7qeG6vGlF4bq84buPaXDhu4ThuqhxaXPhu53hurzhu4EvdsOs4buH4buBxJBpcUFv4bq44bq44bqpaMSQVnRvcmjhu4c9w7TDgWnhu4vDrcOs4buJ4bq5aVDDgmnhurFp4bq6xalp4bq6w4l34burw4Bp4bu5dm93aVJIacOzw4Bp4oCcMnZ4aXN34burw4Fpc+G7hG9pcMOzcWnhurjhu7Vpw6pQMeG6v2nhurrDicO5aeG6unnDgHZpw4Dhu6/hurzEqOG7qcOAacOMxrBpceG6tsOA4buvaeG6usOzcWnDgXfGsMOAacOAw4p34bq5acOM4bq+w4Dhu69p4bq4xqHhurzhurlpw4zhur7DgOG7r2nhu4hv4bq5aXB34bunw4Bp4buvd+G6qHfhurlpduG7j3dpc+G7j+G6oOG6uWnDjOG6vsOA4buvaXHhuqJpc3fGsOG6vGnhu7l34bupw4Bp4bu5d8OAdmnhurrFqWktaeG7iMO1aXbDgndpc+G7mXFpcHfhu6nhurpp4bu5duG6omnhu7l2w7TDgGnDquG7hOG6vGnhurp34bunw4Bpa+G7i2l24bq8xKjhu6nDgGnDgOG7r3bDqOG6oOG6v+KAnWnhurp2dOG6oGkg4bq8xKjFqeG6umlzw73DgHZp4bq44bqyaWptai8gUy1Q4bqxMmnDgOG7r8OyxKhp4buLw60t4buLLeG7i8Otw6zhu4lpceG7hm9pUMOCaeG6sWnhurrFqWnDquG7r8SCd2nhurrhu5HhurppQcOyaVJIacOzw4Bpam1q4bq/4bq7aSPhu4BxaeG6unfhu6fhurxpceG7hm9pckhpw7PDgGnDgHbhu5PDgWnhurp3xanDgGnhurrhuqh3aXDhu4/huqBpc+G7j8OBaXPhu4Zp4bq44bqyaUHhu4RCw4Dhu69pw4Dhu6/hurzhurTDgGnDgHbGocOAaUFIcWlx4bqiaeG6usOJecOAdmlzw4JpcXbhurzEqOG7p8OAacOB4bq2w4Dhurlp4bu5Tmnhurp24bq84buj4bq6aXFv4bqg4bq5aXPDs8SQaUbDgOG7r2lz4buEQnFpw4B24bq8aXHhu53hurxpcXbDtMOBaeG6uOG6onFp4bq4RnFp4bu5duG6rnRpceG7hm9pPXbGocOAaXLGocOAaUNpc8O9b2nEkHbhu4ThuqzDgOG7r2lxw4PDgGnhu7l24bqiaeG7uXbDtMOA4bq7aT3DtMOBaeG7i8Otw6xs4bq5aTJ2b8OAdmlW4bqib2lw4buR4bq6aXPhu53hurxp4bq6dm/DgWnhu693b2lySGnDs8OAacOAw7LEqOG6u2kydsOzw4Dhu69pw6zhu4st4buLw63hu4vDreG6uWlySGnDs8OAaXPDtWlww7LDgGnhu693b+G6oGnDrOG7i2lQMWnDjMawaXHhurbDgOG7r2nhurrDs3Fp4bq64buNd2lsaXbhurzEqOG7qcOAacOBd8aww4Bpw4DDindp4bq6w4nhu6fDgGlzw71vaXDDssOAaeG6uuG7s8OAdmkydm/DgHZpVuG6om/hurvhu4EvxJDhu4fhu4HEkGlxQW/hurjhurjhuqloxJBQ4bqgcsSoaGnhurjhurrEqEF04bqpaOG6unThu4jhurotb0F34buvw4BlaXF0w4Dhurp0w4nDqWjhu4fhu4F3w4Hhu69pcUFv4bq44bq44bqpaHdRdMOA4bq6dMOJaGnhurjhurrEqEF04bqpaOG7indy4bq6dmVpbcOtw63EkOG7iMOpaXZ0d+G7r3bhurplaWps4buLxJDhu4jDqWhp4bq4w4lx4bqpaC8vcXLDgOG6u3Bv4bqg4bq6dm/DgHZ24bqgb+G6u8OMw4AvcnThurjhu7nhurrhuqDEkC/DgHThu4rhurgv4buLw6zDrG0vw6xsbXJqw61uamrhu4lu4bq6bG7DrMOsxKlBw63hurvhu7fEkOG7r8SRw4nhuqltw61saGlvQeG6uuG6qWjDk+G6oGnhurrDieG7kcOA4buvaeG6unnDgHZpw4Dhu6/hurzEqOG7qcOAaeG6usOJ4bunw4Bpw4zhur7DgOG7r2lz4bub4bq6aeG7uXbhuqJlaeG7rnZ3acOAduG7o8OAaXZ34bup4bq8aUXhurzhu49pcOG7hOG6qHFpc+G7neG6vGhp4buKd3Lhurp24bqpaG3DrcOtaGl2dHfhu6924bq64bqpaGps4buLaGkv4buH4buBL8SQ4buH4buBxJBpcUFv4bq44bq44bqpaMSQUW/EkOG6unfhuqDDgGjhu4cjw4LhurppcW9pxJB24buh4bq8aeG6unbhurzhu6Phurpp4bq64buNd2lQw6NT4bu4aXbhurzEqOG7qcOAaUBvw4Dhu69pUXbDs8OAduG6u+G7gS/EkOG7h+G7gcSQaXFBb+G6uOG6uOG6qWjEkFDhuqByxKho4buH4buBdMOB4buH4buB4bq44bq6w4nhuqDDgOG7r+G7h0DDssOBaXF24buGaeG7uXbhuqBvaXbEgnEtaeG7uU5p4bq6duG6vOG7o+G6uuG6uWnhurrhu43huqBpceG6rGl2w4J3aXF24bqgacOA4buv4buE4bqqd2nDgOG7r3bDqOG6oOG7gS/hurjhurrDieG6oMOA4buv4buH4buBL3TDgeG7h+G7gS/EkOG7h+G7gcSQaXFBb+G6uOG6uOG6qWjEkFDhuqByxKho4buHMsOJ4bqgw4Dhu69p4bq44bqyacOs4buLaVAxaeG6unZvw4Fp4buvd29pUkhpw7PDgGlqbWrhurlpceG6omnhu4lpUDFp4bq6w4nDuWnhurp5w4B2acOA4buv4bq8xKjhu6nDgGnhurpHaeG6uuG6vMSoxanDgGkyw4nhurzDgOG7r2nhu4ThuqzDgOG7r2nDjMOyaW5pUDFpc2/DgOG7r2lBw7LDgWnDjHfhu6lxaeG6uuG7jXdpccOzcWlx4bqsaeG6uENpxKhp4bq6xalpceG6tsOA4buvaUHhu6PEkGnhu7l24bq8acOMSHFpw4F3xrDDgGnDgMOKd2kydm/DgHZpVuG6om/hurtpPXbDjcOA4buvaVAxacOAw7LEqGlzw7Vp4bq6dm/DgWnhu693b2lzw7LhuqBp4bq64buN4bqgacOMw7Jp4bq64bqy4bq6acOA4buvdnfhu6nEkGlww7NxaeG6uOG7tWlRduG6vMSo4bunw4Bp4bu5duG6oG9pV2nDqlAxUeG7uFfhur9pceG7hm9pckhpw7PDgGnDjOG6qHdpccOzcWlxduG6vMSo4bunw4Bpw4Dhu6/DssOAdmVpUXbhu5/DgGlz4bqgw7PDgGl2ecOAdmnhu4/DgHbhurlpPcOCd+G6uWkiduG7gGnhurjhu4/DgOG6uWkyw4nhurzEqMaww4Bpw4B2d+G7scOBacOMw7Jp4bqxaXbEgnFpceG6pGnhurrDieG6vMSoxrDDgOG6u2lRduG7hOG6rMOA4buvaeG6usOJecOAdmlzw7LhuqBp4bq64buN4bqgaXPhu4RCcWnhurp2d8Wp4bq6aeG7ucWpacOJd+G7p8OA4buvaXF24bqgaXJIacOzw4Bpw4zhuqh3aeG6uuG6pMOA4buvaeG6unbhuqp3aeG7r3dvw4Bp4buLxKlp4bq6dsOzw4Dhu69pQXfhu6fDgGnhurrhu4Bx4bq5aeG6usOJ4bqgw4Dhu69pc+G6omlx4bqiaXjhurppw4B24bub4bq6aWzDrWJp4bu5TmnDgMO0w4Dhu69p4bq6dkhxaXbDssOAdmnhurpvxKhpw4Dhu692xrDhurtpU+G7mXFpcHfhu6nhurrhurlpdnnDgHZp4bq6dkZxaXPDsuG6oGnhurrhu43huqBpQcOyaeKAnHHhu53DgWnhurpvxKhpcXbhu7Npw4x34bupceKAnWnDjOG6qHdpw4HDguG6umnhurp24budxKjhurlpceG6tmnhu7nDqMOBacOBw4LhurppUDFp4bq6w4nDueG6u+G7gS/EkOG7h+G7gcSQaXFBb+G6uOG6uOG6qWjEkFDhuqByxKho4buHMnbhuqp3aXN34burw4Fpdnfhu6nDgGnhurrhu4134bq5aW5pUDFpc2/DgOG7r2lBw7LDgWnDjHfhu6lxaeG6uuG7jXdpccOzcWlx4bqsaeG6uENpxKhp4bq6xalpceG6tsOA4buvaUHhu6PEkOG6uWnhurhv4bq8aeG7uXZ3aeG6uuG6suG6umnDgOG7r3Z34bupxJBpUDFR4bu4V2lx4buGb2lySGnDs8OAaXPDtWnDjMawaXHhurbDgOG7r2nhurrDs3Fp4bq64buNd2lzw71vacSQduG7hOG6rMOA4buv4bq7aVPhurJ3acOM4bqod2nhu4lpUDFp4bq6w4nDuWnhurp5w4B2acOA4buv4bq8xKjhu6nDgGnhurrhurzEqMWpw4BpMsOJ4bq8w4Dhu69p4buE4bqsw4Dhu6/hurlpckhp4bu5d8Wpw4Bp4bq6w4nhuqDDgOG7r2nhurp2w7PDgOG7r2lqacOAw7LEqGnhurjhu6Vpw4zGsGnDgHbhu6PDgGnDgHZ34bupw4Fpw4zhu4Dhurvhu4EvxJDhu4fhu4HEkGlxQW/hurjhurjhuqloxJBQ4bqgcsSoaOG7hzvDgOG7r2lAw4Npw6PDtMOAaTJ24buRw4Dhu6/hurlpInbhuqJpUXbhu4Zp4bq6w71xdmkzUD1SaXbhurzEqOG7qcOAaVDDs2kyduG7hOG6qHFpw4zhu6HDgGlxduG7hG9pReG6vOG7p8OAaXPhu4RCcWnDgHbDjcOA4buvaXZ5w4B2aeG7j8OAdmnhu4jDinFpc8OCw4Dhu69p4bq64buNd2lA4buxaeG6usOJb+G6oGlw4buTw4Dhu69pw4zDsmlww7LDgGnhu693b+G6oGlQMVHhu7hXaeG6unbhurzDgnFpUkhpw7PDgGlqbWrhurtpVuG6vMSo4bupw4BpUMOzaTJ24buE4bqocWlx4bqiaeG7i2lQMWnhurp2b8OBaeG7r3dvaXJIacOzw4Bpw4zhuqh3aXF24bq8xKjhu6fDgGnDgOG7r8Oyw4B2aT3Dgndpw4zDsmkyw4nhurzEqMaww4Bpw4B2d+G7scOB4bq7aTLDieG7hOG6qHFpc+G6ouG6uWlxw7NxaVAxacOAw7LEqGlx4bq2w4Dhu69p4bq6w7NxaeG6uuG7jXdpUOG7qcOAdmnDjHfhu6nDgGlTb2nhu7l24bqgb2nDqlDDo1Phu7jhur9pduG6vMSo4bupw4BpUMOzaTJ24buE4bqoceG6u2k7w4Dhu69pMnbhu5HDgOG7r2lxduG6oGlwd8Wp4bq6ZWnigJwy4bq2d2lBw7Jpw4HDguG6umnhurrDieG6oMOA4buvacOAdsONw4Dhu69pw4Dhu6/hu4Thuqp3aXN3aXPhuqLDgGnhu4tpUDFpw4zGsGlzw71vacSQduG7hOG6rMOA4buv4bq5acOJ4bub4bq6acOM4bq8d2nDgUfDgOG7r+G6uWnEkHbhu5vDgGnhu7l2Q3fhurtpUMOzaTJ24buE4bqocWlBw7JpduG6vMSo4bupw4Bpw4Dhu692w6jhuqDhurlpccODw4Bp4buv4buZxJBp4bu5duG6omnhu7l2w7TDgGnhurrDieG6oMOA4buvaXHhurbDgOG7r2nhurrDs3FpcXbDtMOBaeG6uOG6onFp4bq4RnFp4bu5duG6rnRpcXbhuqBpPXbGocOAaXLGocOAaXLhuqBpc8OCd2nDgOG7r+G7gmlQMWlxw4PDgGnhurp2d8Wp4bq84bq5aeG6usOJb8OA4buvaeG6unZ3xanhurppcMO9acSoaeG6usWpaXbhu43DgGlxdsWp4bq7acOjeWnhurp2xanhurlpceG6omlQMWnhu6934bqud2nDjMawaeG6uOG7pWnhurrhu43huqBpceG6rGl2w4J3aXF24bqgacOA4buv4buE4bqqd2nDgOG7r3bDqOG6oOG6uWnDgOG7r+G7hOG6qndpcsahw4BpQ2nDjOG6vsOA4buvaeG6uMah4bq84bq5acOM4bq+w4Dhu69p4buIb+G6uWlzd8aw4bq8aeG7uXfhu6nDgGnhu7l3w4B2aeG6usWpaS1p4buIw7VpdsOCd2nhu7l24bqiaeG7uXbDtMOAaXPhu4RCcWnhurp3xanEkGlx4bujw4BpccOzcWlyw71xdmnDjOG7gGnEqGnhurrFqWnDgOG7r8OyxKhpw4HDguG6umnhurrhurLhurppduG6rMOAw6lpduG7jcOAaXF2xalpcXbhurzEqOG7q8OAaeG6uuG6vMSoxanDgGlzd8aw4bq8aeG6usOJw71p4bu5duG6tsOA4buvaXHhu53DgGnhurp2d8Wp4bq64bq5aeG7r+G6osSQacSQduG7ncOAaeG7r3fhu4/DgWlF4bq8w7Np4bq64buPd2lDaXDhu6nDgHZpw4x34bupw4Bp4bq64bq8xKjFqcOAaeG6usOJ4bunw4Dhurlp4bq6w4nDs8OAdmlBw7XDgOG7r2nEkHZ4aXF24bqgacOA4buv4buE4bqqd2lyxqHDgGnDjMOyaXHDgsOA4buvaXPhurTDgOG7r2nhu4jDtWl2w4J34bq74bq74bq7aTLhurzEqGnDgeG6qHdp4bq6w4lDacOMxrBpw4HDguG6umnhurp24bqqd2nhu693b8OAacOA4buv4buRw4Bp4bq4b+G6vGnhu7l2d2nhurp2b8OBaeG7r3dvaXJIacOzw4Bpw4B24buEw4Dhu69p4buLaVAxaXPDtWnDjOG7o8OAaXLhu4DDgOG7r2nhu7l3xanDgGnhurp2RnFpw4zDsuG6oGnhurp2SHFp4bq6d+G7scOAaeG7uXbDs2nhurrhurLhurrhurlpw4DDtMOA4buvacOA4bqk4bq5acOAdnfhu6nhurpp4bq6ecOAduG6uWlxduG6vMSo4bunw4Bpw4HhurbDgGlz4buPw4FpcOG7j+G6oOG6u+G6u+G6u+KAneG6u+G7gS/EkOG7h+G7gcSQaXFBb+G6uOG6uOG6qWjEkFDhuqByxKho4buHMsOJ4bqgw4Dhu69pbGl24bq8xKjhu6nDgGnDgXfGsMOAacOAw4p3aXPhu4RCcWnhurp24buAaXbhu4RDw4Dhu69pckhpw7PDgOG6uWl24bq8xKjhu6nDgGkyduG7hOG6qsOA4buvaeG6r+G6vMahw4BpceG6omnhurjhurJpQeG7hELDgOG7r2nhurp2b8OBaeG7r3dvaXPhurbDgOG7r2nDgHbhu5vhurppw4zhuqh3aeG7iWlQMWnhurp24bq8w4JxaXF24bq8xKjhu6fDgGnDgOG7r8Oyw4B2aVF24bufw4Bpc+G6oMOzw4BpdnnDgHZp4buPw4B24bq5aT3Dgndp4bu5duG6oG9pw4zDsmkyw4nhurzEqMaww4Bpw4B2d+G7scOB4bq7aTvDgOG7r2lR4budw4FpUMOzaVNGw4Dhu6/hurlpInbhuqJpUXbhu4Zp4bq6w71xdmkzUD1SaXbhurzEqOG7qcOAaTJ24buE4bqqw4Dhu69p4bqv4bq8xqHDgOG6uWlzw7PDgHZp4buvd8OzZWnigJxRdsOKw4Dhu69p4bq64bq2d2nhurp3w4Bp4bq64buEQ8OA4buvacOMw7JpxKjhu6fDgGnhurrGocOBaeG7uXZ3aeG7iWlQMWnhurp2b8OBaeG7r3dvaXJIacOzw4BpceG7hm9pUMOCaeG6sWnhurrFqeG6u2k94buv4bqgw7J3aeG6uEhpduG6pmnhurrDiUJpw4zGsGnhu7l3w4B2acSQdnhpc8Oy4bqgaeG6uuG7jeG6oOG6uWnDtMOA4bq5aUPhurvhurvhurvhurlpReG6vG/DgGnhurrDicSCw4Dhu69pduG6rMOAaXHhu49pQcOyaXZ34bup4bq8aUXhurzhu49pw4zGsGnDgeG7meG6umlxduG6vMSo4bunw4Bpw4HhurbDgGnDgcOyaXJIacOzw4Bpw4Fvw4Dhu69pQeG7jXfhurtpMnZIcWnhurrFqeG6uWnhu4lpUDFpw4zGsGlBw7LDgWlz4buEQnFpw4x34bupcWnDgOG7r2/EqGnDjMOyaUHDssOBacOJ4bub4bq6aeG6uuG6suG6uuG6u2ky4bq2d2l2xKhpw4zEgsOA4buvacOM4bqod2nhu7nFqeG6umlF4bq84buPaXDhu4ThuqhxaXPhu53hurzhurlpcXbhu5FxaXF24buRw4Bp4bq44bulacOBQ2nDiW9pw4HDguG6uml24buE4bqow4Dhu69pc3dpw4Hhuqh3aXF24bqgacOA4buvw7LDgHZpxKhp4bq6xalpduG6vMSo4bupw4BpceG7gsOA4buvacOAduG7hGlQw6NT4bu4aXbhurzEqOG7qcOAaTJ24buE4bqqw4Dhu69p4bqv4bq8xqHDgOG6u2ky4bqod2lzxqHEqOG6uWlxdsOKw4Dhu69p4bq64bq2d2nhurjhu6Vp4bq64bujxJBp4bq6w4nhurzDgOG7r2lx4bq2w4Dhu69p4bq6w7NxaXDhurR3aXLhu4REw4Dhu6/hurlpc8Oy4bqgaeG6uuG7jeG6oGnDgOG7r+G6vOG6tMOAacOAdsahw4BpQUhxaXHhuqJpdnfhu6nhurxpReG6vOG7j+G6uWnEkHbhu4BxacOM4buAaeG7uXbDs8OBaXF2w41vaXDhu6nDgHZpcXbhuqBpw4Dhu6/hu4Thuqp3aXLGocOAaeG6uuG6suG6uml24bqsw4DigJ3hurvhu4EvxJDhu4fhu4HEkGlxQW/hurjhurjhuqloxJBQ4bqgcsSoaOG7h+G7gXTDgeG7h+G7geG6uOG6usOJ4bqgw4Dhu6/hu4c54bq8aeG6unfhu6fDgGnDgOG7r+G7hOG6qndpc8O9b2nEkHbhu4ThuqzDgOG7r2nhurp2b8OBaeG7r3dvaXJIacOzw4Dhu4Ev4bq44bq6w4nhuqDDgOG7r+G7h+G7gS90w4Hhu4fhu4EvxJDhu4fhu4HEkGlxQW/hurjhurjhuqloxJBQ4bqgcsSoaOG7h1bhu4RDw4Dhu69p4bq6duG7gGlSSGnDs8OAaWptauG6uWlxw7NxaXDhu6nDgHZpw4x34bupw4Bpw4F3xrDDgGnDgMOKd2nhurrDieG6oMOA4buvaeG6uuG7s8OAdmlz4buEQnFp4bq6d8WpxJBpw4B24bujw4Bp4bq6duG7p8OBacOA4buv4bq84bq0w4Bpw4B2xqHDgGlBSHFpcXbhu5vhurppQeG7hELDgOG7r2lxb+G6oOG6u2kyw4lDaUHhu413aXHGoeG6vGlxduG6vMSo4bupw4Bp4bu5duG6tsOA4buvaXHDg8OAacOB4bqod2nhu7l2d2nDjHfhu6lxaeG6uuG6vMSo4burw4BpcuG7gMOA4buvaVAxacOMxrBpceG6tsOA4buvaeG6usOzcWnhurrhu413acOBd8aww4Bpw4DDindp4bq6R2nDgHZ3xrDhurxpw4DDtMOBacOAb8SoaUNpMnZvw4B2aVbhuqJvaeG7r+G7mcSQaeG7uXbhuqJp4bu5dsO0w4Bpw4zhuqh3acOAdnfGsOG6vGnDgOG7r+G6vMSo4bunw4Bpw4B2xqHDgOG6uWnhurrDieG6oMOA4buvaXPhuqJpcXbhu4ZpxKjFqeG6vGlBw7JpceG6rGlxdsWp4bq5aXF2eMOAdmnhurjDs3F2aXHDg8OAaXbhu43DgGlxdsWpacOA4bunw4Bpw4DFqeG6vGlx4bqiaeG6uuG6vMSo4burw4Bpc+G7hEJxaXHhu4LDgOG7r2nhu7l24bqiaeKAnOG7r3fDjWlxdsahw4DigJ1pUDFpQ2lB4buNd2nhurp3xanEkGnhurrhu4BxaXHhurbDgOG7r2nhurrDs3HhurtpU+G6tMOA4buvacOA4buvduG7tW9pw4zhuqh3aXN3xrDhurxpw4DDssSoaUHDsmnhurhIaeG6unZ3xanhurxpduG7gOG6umnDjMawaXPDgndpw4Dhu6/hu4JpUDHhurlpc+G7mXFpcHfhu6nhurppQcOyaVAxUeG7uFfhurvhu4EvxJDhu4fhu4HEkGlxQW/hurjhurjhuqloxJBQ4bqgcsSoaGnhurjhurrEqEF04bqpaOG6unThu4jhurotb0F34buvw4BlaXF0w4Dhurp0w4nDqWjhu4fhu4F3w4Hhu69pcUFv4bq44bq44bqpaHdRdMOA4bq6dMOJaGnhurjhurrEqEF04bqpaOG7indy4bq6dmVpbcOtw63EkOG7iMOpaXZ0d+G7r3bhurplaWprw6zEkOG7iMOpaGnhurjDiXHhuqloLy9xcsOA4bq7cG/huqDhurp2b8OAdnbhuqBv4bq7w4zDgC9ydOG6uOG7ueG6uuG6oMSQL8OAdOG7iuG6uC/hu4vDrMOsbS/DrGxtcmrDrW5qa+G7i8Ot4bq6asSpw61uw61Bw63hurvhu7fEkOG7r8SRw4nhuqnhu4vEqcOtaGlvQeG6uuG6qWjDk+G6oGnhurrDieG7kcOA4buvaeG6unnDgHZpw4Dhu6/hurzEqOG7qcOAaeG6usOJ4bunw4Bpw4zhur7DgOG7r2lz4bub4bq6aeG7uXbhuqJlaeG7rnZ3acOAduG7o8OAaXZ34bup4bq8aUXhurzhu49pcOG7hOG6qHFpc+G7neG6vGhp4buKd3Lhurp24bqpaG3DrcOtaGl2dHfhu6924bq64bqpaGprw6xoaS/hu4fhu4EvxJDhu4fhu4HEkGlxQW/hurjhurjhuqloxJBRb8SQ4bq6d+G6oMOAaGnhurjhurrEqEF04bqpaOG6unThu4jhurotb0F34buvw4BlaXF0w4Dhurp0w4nDqWjhu4dQ4bupw4B2acOAdsahw4Bpc8Wpw4Bpc8O0w4Dhu69p4bu5Smnhu7l2w7PDgWlw4bupw4B2aeG6uuG7jXdpUMOjU+G7uGl24bq8xKjhu6nDgGlQw7NpMnbhu4Thuqhx4bq74buBL8SQ4buH4buBxJBpcUFv4bq44bq44bqpaMSQUOG6oHLEqGjhu4cyw4nhu4ThuqhxaeG6unZIcWnhurrFqWnDgMOyxKjhurlpw4Dhu69vxKhp4bq4b+G6vGnhu7l2d2nhurp2b8OBaeG7r3dvaVJIacOzw4Bpam1q4bq5aTFDaeG6sWnhurrFqWkydm/DgHZpVuG6om9pc8O1aXF2w4pp4bq6w4nEgsOA4buvaXPhurJ3aeG6uuG7hELDgOG7r2nhu4vhurlp4bq6RnFpQcOyaVAxaXNvw4Dhu69pceG6tsOA4buvaeG6usOzcWnhurrhu413aXHDs3FpcOG7qcOAdmnDjHfhu6nDgGnDgXfGsMOAacOAw4p3aXPhu4RCcWlzw7TDgOG7r2nhu7lKaeG6unZvw4Fp4buvd29pckhpw7PDgOG6u2kydnThuqBp4bq2w4Dhu69pU+G6oMOyw4BpPW/DgWlW4buEw4Dhu6/hurlpMsOJ4buEQ8OA4buvacSQdsODw4Dhu69pMuG6pGlxdkZxaXHDs8OAaXDDguG6uWkxQ2nhurFp4bq6xallaeKAnFF2w4rDgOG7r2nhurrhurZ3aeG7iMOzcWlzw73DgHZpc8ahxKhpQcOyacOAdsONw4Dhu69pc+G6sndp4bq64buEQsOA4buvaXDGsMOAacOMw43DgOG7r+G6uWlz4buZcWlwd+G7qeG6umnhu4Thurxp4bq6d+G7p8OAacOA4buv4buE4bqqd2lzw71vacSQduG7hOG6rMOA4buvaXNvw4Dhu69pxJB24buAcWnDjOG7gGlww7JpceG6oMOAaT12xqHDgGlyxqHDgGlDaXPhu5vEqOG6u2nDo+G6qHdpQUhvaXF2xILDgGnDgMOyxKhp4bq44bulacSQduG6vml2QsSQaXbhuqzDgGlBw7Jpc8O0w4Dhu69p4bu5SmlQMWlDaeG6uuG6vMSoxanDgGkyw4nhurzDgOG7r2nhu4ThuqzDgOG7r2nDjMawaXBDd2nhurhv4bq8aeG7i2ktaeG7iWnDgMO0w4FpdsWp4bq6aXbhu43DgOG6uWl2xIJp4bq6w4lDacOMxrBpQcOyw4Fpw4x34bupcWnhurrhu413aXHDs3FpcOG7qcOAdmnDjHfhu6nDgGnhurrDiUhxaeG6unbhurzDgnFpUMOCaeG6sWnhurrFqWnDjMOyaXPhu6tpQeG7jXdpw4HDguG6umnhu7l24bqg4buPw4Dhu69p4bq6w4nhurLDgOG7r2nDjMawaXF24bq8xKjhu6fDgGnDgeG6tsOAaXF24bqgaXDhu6nDgHZpw4x34bupw4Bpw4HDsml2xIJpc8O1aeG6ukfDgOG7r2lx4bq2w4Dhu69p4bq6w7NxaeG6unZ04bqgaXJIacOzw4DigJ3hurvhu4EvxJDhu4fhu4HEkGlxQW/hurjhurjhuqloxJBQ4bqgcsSoaOG7h1F24buGaeG6usO9cXZpw4Dhu4ThuqhxaT3hu6/hurzEqOG7scOAaeG6r+G6vMahw4BpInbDinFpc8O1acOA4bqid2Vp4oCc4bu4duG6tsOA4buvaXPhu6tpb3dpQ2lB4buNd2nEkHZ4b2nhurhv4bq84bq5acOAduG7m+G6umlBw7Jp4bu5duG6tsOA4buvaXPhu6tpcOG7m+G6umlxRmlvd2nhu7l24bq2w4Dhu69pc+G7hEJxaXF2w7TDgWnhurjhuqJxaeG6uEZxaeG7uXbhuq504oCd4bq7aTLDiUNpw4zGsGnhurpHaVJIacOzw4Bpam1q4bq5acOAdsONw4Dhu69pUDFp4bq6w4nDuWlB4buNd2nhurp3xanEkGnhurrhu4BxaXHhurLDgOG7r2l2d8Wpw4Bp4bq6w4nhu6fDgGnDjOG6vsOA4buvaXPhu5vhurpp4bu5duG6ouG6uWnhurp3xanEkGnhurrhu4BxaXbhuqDDssOAaeG6unbDssOAdmnhurhGacOB4bupw4B2aXF2w41vaXDhu6nDgHbhurlpcUbhurxpw4Dhu6/hu4Thuqp34bq74bq74bq74buBL8SQ4buH4buBxJBpcUFv4bq44bq44bqpaMSQUOG6oHLEqGjhu4dBaTFv4bq8aW1pw4DDtMOBaeG6usOJd+G7q8OAaeG7uXZvd+G6uWnhurp2SHFpdnfhu6nDgOG6uWlSSGnDs8OAaWptamlzw7VpceG6omnhu4lqxKlpUDFpc8O1acOMw7Jpc2/DgOG7r2lz4buEQnFpc8Oy4bqgaeG6uuG7jeG6oGnhurrhu413aeG7iWnhurrDieG7hOG6qsOA4buv4bq5aeG7r+G6tMOBZWlT4buNd2l2xIJxaeG6sWlWw7JpPcOCd+G6uWlT4buNd2l2xIJxaeG6sWktaVLhu4RCcWlW4bq8xalpw4zDsmlT4buNd2l2xIJxaeG6sWktaVLhu4RCcWlW4buPd2kidsODw4Dhu6/hurtpU8Wpw4Bpw4BvxKjhurlpw4zhuqh3acOsw6xp4bu5duG6om9pUDFp4bq6w4nDuWlzw7Vp4bq64bqy4bq6acOA4buvdnfhu6nEkOG6uWlySGnDs8OAaXPDtWlww7LDgGnhu693b+G6oGnhu4vEqcSpaVAxaXF24bqgaWxraXbhurzEqOG7qcOAaeG7uXbhuqJp4bu5dsO0w4Bp4bq6duG6vMOCcWnhu4vhu4tp4bq64buzw4B2acOBd8aww4Bpw4DDindpxJB2eG9pUOG7kXHhurlpw4F3xrDDgGkyw4nhurzDgOG7r2nDjMOyaTLGocSoaT3hu6/hurzEqOG7p8OA4bq74buBL8SQ4buH4buBxJBpcUFv4bq44bq44bqpaMSQUOG6oHLEqGjhu4dBaTLDieG6oMOA4buvaeG7r3dvd2lz4bqg4buNw4Bp4buLw63hu4vDrGktaeG7i8Ot4buLauG6uWkxQ2nhurFp4bq6xalpMnZvw4B2aVbhuqJvaeG6unfFqcSQaeG6uuG7gHFpc8O0w4Dhu69p4bu5Smnhurp2b8OBaeG7r3dvaVJIacOzw4Bpam1q4bq5aeG6usOJ4bqgw4Dhu69pc+G6omnDgHbhurxpceG7neG6vGnhurp3xanEkGnDgHbhu6PDgGlQMWnhurpHaVJIacOzw4Bpam1qaUHDsmnhu4lracOA4buv4buE4bqqd8OpacOAduG6vGlx4bud4bq8aXPDsuG6oGnhurrhu43huqBpUDFpc8O1aXPhu4RCcWnhurrhurzEqOG7q8OAaXLhu4DDgOG7r2lx4bqiacOA4buv4bq8xKjhu6nDgGnDjMSCw4Dhu69p4bq6dm/DgWnhu693b2lySGnDs8OAaUHDsmlsw61pw4Dhu6/hu4Thuqp34bq7aVBvw4BpIOG6vOG7j8OAaUFKaVJIacOzw4Bpc8O1aXPhurTDgOG7r2lKaeG6uuG7s8OAdmkydm/DgHZpVuG6om9pc+G7hEJxaW1pUDFp4bq6dm/DgWnhu693b2lzw7LhuqBp4bq64buN4bqgaVAxUeG7uFdp4bq6w4nhuqDDgOG7r2nhu693b3dpc+G6oOG7jcOAaVdpw4DDtMOBaeG7i8Ot4buLw6zhurvhu4EvxJDhu4fhu4HEkGlxQW/hurjhurjhuqloxJBP4bq84bq6duG6oMOJaOG7h1DDsndpw4zDsmnhu4/DgHZlaVbhuqDDssOA4buvacOjd+G7qeG6umlPw4B24buBL8SQ4buH

Bài và ảnh: Hoàng Việt Anh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]