(vhds.baothanhhoa.vn) - Quyết định số 1776/QĐ-TTg ngày 21-11-2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Bố trí dân cư các vùng: Thiên tai, đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo, di cư tự do, khu rừng đặc dụng giai đoạn 2013 - 2015 và định hướng đến năm 2020 (gọi tắt là Quyết định 1776) đã mở ra cơ hội để các huyện miền núi Thanh Hóa sớm ổn định cuộc sống của người dân vùng thường xuyên chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai. Thế nhưng, do nhiều nguyên nhân, việc di dời các hộ dân ra khỏi vùng nguy hiểm chưa đạt kết quả như mong đợi.
W+G7izUzw6nDs+G6o8O5w7kmMnThu6Thu4nhu6XDs+G6vTJd4bq44buJM+G6ueG6qeG7jTNv4buL4buT4buJM8O9xrDhu43DrDPhu43DrOG7p+G7tzPhu4vhu4low7IpM2/hu4Xhu6UzdeG7p+G6sTPDqeG7i+G7reG6ozPhu43hu4vhu60zw7Lhu4/hu43DrDPhurtx4buJWy/hu4s1XVt0M8Opw7PhuqPDucO5JjJ04buK4bq94bqj4bq5Ml1V4bun4bu34buF4bulM+G6u2vhu43hu4szw7nhu5czNcOhw6FhL1Xhurot4buk4bukw6wz4buNw6zEg+G7tzM2NS01NS02NDU2M8Op4bur4bqjM+G7pOG7i+G7qzPhu6Xhu63hu6Hhu43DrDPDieG7i8Sp4buN4buLM3Thu4vhu6szdOG7i+G7gzPhurnhu6fhu7dn4bulM8OJ4buL4but4buf4buNw6wz4bulw7pq4buN4buLM0Xhu5cz4bulw7rEqTPhurnhuqnhu40zw6nhu60zw6nDo8OpM8O9xrDhu43DrCEz4buk4buL4buJ4buD4buNM+G7peG6o+G7iSkz4bq74bqlw6kzZeG7iWfhu6Uzb+G7i8O1M2/hu4vhurPhu40pM2Xhu4nhu4Phu40zw6zhu4nhu6Hhu4kpM+G7i+G6seG7iTPhurvhurHhu48pM+G6ueG7iTPDqeG7rTPhu6V3M+G6ueG7jykzb+G7i+G7pzPDunbhu43DrDPhurvhuqXDqTPhurnhu6nhu43DrDPDrOG7ieG6o+G7iTPhurvhu4/huq/hu40zNjQ1NzMtMzY0NTkzw73EgzPhurtr4buN4buLM+G7i+G7reG7oeG7jcOsM+G6u+G7heG7jTPhu43hurPDsjM2NDY0M3vDrOG7keG7iTPhu6XhurXhu6Uzw7PEgzNV4bun4bu34buF4bulM+G6u2vhu43hu4szNcOhw6FhfTPhurvhurczw7JyM8O64bqjM8Op4bufM+G7i+G7m+G7iTPhurtoM8Opw6PDqTPhu4vhu6fhu7dn4buNM8Oy4buJZuG7jTPhu43FqeG7iTPhu6Thu4vhuqPhu43hu4sz4buKw7XhuqMzw7nhu6HDsjPhu53hu40z4bq7a+G7jeG7izPDqeG7p+G7m8OpM8O54buX4buNw6wzw6nhu6vhuqMz4buNw6zhu61w4buJM+G6ueG6qeG7jTPDvcaw4buNw6wz4bul4buL4butcOG7jcOsM+G7teG7p+G7t+G7g+G7jTPDqeG7i2vhu6cz4bqx4buN4buLM+G7i+G7rXLhu43DrDPhu43huqXhu43DrDPhu41mM8Op4bur4bqjM+G7peG7i+G7ieG7g+G7jTPhu6XhuqPhu4k8M+G7pOG7i+G7hTPhu43hu4vhu63hu43DrCkz4bq54buPM+G7jeG7i+G7iWbhu6cz4buNw6zhu6fhu7fhu4Phu40z4buN4buL4bqp4buNKTPDveG7iWfDqTPhurnhu4kz4bq5cOG7iTPDqcOjw6kz4buL4bubM+G6ueG6qeG7jTPDuuG6ozNv4buL4buT4buJM8O9xrDhu43DrDPhu43DrOG7p+G7tzPhu4vhu4low7Izw6nhu4vhu63huqMz4bq74bqv4bulM2/hu4Xhu6UzdeG7p+G6sTPhu43hu4vhu60zw7Lhu4/hu43DrDPhurtx4buJPFsvdF1bdDPDqcOz4bqjw7nDuSYydMOJ4bqjdOG7peG7ieG7j+G7jTJdW+G7icOyw6wzw6nDs+G6o8O5w7kmMuG6ueG7peG7i+G7p8OyZTPhu4nDieG6veG7jeG7peG6vcO6MjPDueG7peG7t8Oz4bq9JjLhu7Phu4nhurnhu6Xhu4shM8OgNDR04bu1KDPhu4vhur3hu4nDrOG7i+G7pSEzODY3dOG7tSgyM8O5w7rDqSYyLy/DqeG6ueG7jTxl4bqj4buP4bul4buL4bqj4buN4buL4buL4buP4bqjPMO94buNL+G6ueG6vcO5b+G7peG7j3Qv4buN4bq94buzw7kvNjU1w6EvNcOhw6HhurlhNOG6oTY5N8Og4bul4bqhw6A4OMOgw7M0PG50w6wuw7omODY1MjPhuqPDs+G7pSYy4bq44buJM+G6ueG6qeG7jTNv4buL4buT4buJM8O9xrDhu43DrDPhu43DrOG7p+G7tzPhu4vhu4low7IpM2/hu4Xhu6UzdeG7p+G6sTPDqeG7i+G7reG6ozPhu43hu4vhu60zw7Lhu4/hu43DrDPhurtx4buJMjPhu7Phu4nhurnhu6Xhu4smMsOgNDQyM+G7i+G6veG7icOs4buL4bulJjI4NjcyMy9d4buM4buL4buJZuG7pzPhu4vhu5sz4bq54bqp4buNM3Iz4buL4bun4bu3Z+G7jTNV4bun4bqj4buNM8OZ4buf4buNM8O54buX4buNw6wz4bulw7rhu4/hu43DrDPhu6Xhu4vhu6fhu43DrDPDs+G7seG7jcOsM8Ozw7Thu43DrDPDqeG7i+G6seG7jykzw6nDtTPhu43DrOG7p+G7tzPDqeG7nzPDqeG6o+G7jzNlazPDs+G7sTPhu5fhu43DrCkzw7Phu7EzdeG7p8Oq4bulKTPDueG6r+G7pTPDs3Iz4bq74bqr4bulPFsvdF1bdDPDqcOz4bqjw7nDuSYydEXhu4/hurnhu7cyXeG7iuG7p+G7t2fhu40zVeG7p+G6o+G7jTPDmeG7n+G7jTPDqcO1M+G6u2vhuqMzZcSD4buNM8O64bub4buNw6wpM+G6u2vhuqMz4buLauG7jeG7izPDqeG7i+G7ieG6ozPDqeG6teG7pSkzw6nhuqvhu6cz4bul4bqv4buPM+G6u2vhuqMzw6nhu4vhuqvhu6Uz4bul4buL4buJ4buF4bunM+G7neG7jTPhurtr4buN4buLKTPDssaw4bqjM8Oy4but4bqjM8Oz4buxM+G7peG7i+G7rXDhu43DrDPhu7XhurHhu7czw7rhuqMzw6nDo8OpM+G7i+G7iWfhu40z4bul4butceG7jcOsM8O54bqv4bulM8OzcjPhurvhuqvhu6UpM8Oz4buxM+G7l+G7jcOsKTPDs+G7sTN14bunw6rhu6UpM8Os4bqp4bu3M+G7peG7i+G7iWfhu6Uz4buL4bqv4buJM8Oz4buh4buNM8O9ZjPhu4vhuq8z4bulYuG7jcOsM8Os4buJ4bqj4buPM+G7peG7i+G7leG7jcOsKTPhu6Xhu4vhu6vhu7czw7Nx4buJKTPhu43hu5Xhu43DrDPhu43DrOG7i+G7iWd0M8O9xIMz4bq74bq9M+G6ueG7keG6ozPhu6XDunfDqTPhu6Xhu4nhu4V0M+G6u+G7heG7jTPDqeG7p+G7m8OpM8O54buX4buNw6wzw6nhu6vhuqMz4buLxIPhu43DrDPhu6XDuuG6s8OyM+G7i+G7mzPhurnhuqnhu408M1Xhu6fhu7fhu4Xhu6Uz4bq7a+G7jeG7izM1w6HDoWEzw7PEgzPDqeG7nzPhu4vhu5vhu4kz4bq7aDPDqcOjw6kz4buL4bubM+G6ueG6qeG7jTPDueG7l+G7jcOsM+G7pcO64buP4buNw6wzw73GsOG7jcOsM+G7jcOs4bun4bu3M+G7i+G7iWjDsjPhurnhu48z4bul4buL4buJ4buD4buNM+G7peG6o+G7iTNyM+G7i+G7p+G7t2fhu40zVeG7p+G6o+G7jTPDmeG7n+G7jTPDqcO1M8Op4bufM+G7i+G7m+G7iTPhurvhu61xw6kz4bq54buJM+G6uXDhu4kz4bq74buF4buNM+G7jeG7n+G7iTPhuqPhu40z4bul4buPxIPhu40pM+G7jeG7i+G7reG7jcOsM2/hu4vhu4kz4bulw7rhu4lo4buNM2/hu4vhuqPhu4kz4bul4buLd8OpM+G7i+G7iWfhu40zb+G7heG7pTN14bun4bqxM+G6u+G6r+G7pTPhurvhu61xw6kzb+G7i+G7leG7jcOsM+G7jeG7i+G7rTPDsuG7j+G7jcOsM+G6u3Hhu4k8M8OM4buJ4bqj4buJM+G6u+G7j+G6r+G7jTM2NDVhMy0zNjQ2NCkz4buL4bun4bu3Z+G7jTPDsuG7oeG7iTPDqeG7i2wzw6nDtTPhuqEz4buL4bubM+G6ueG6qeG7jTPhurvhu61xw6kz4buL4bujM+G7pcO6cTNv4buJ4buN4buLM3Thu4vEqTPhurtoM+G6ueG7iTPhurlw4buJKTPhu6XDuuG7j+G7jcOsM2/hu4vhu4kz4bq7w7Uz4bul4buPxIPhu40z4buL4bun4bu3Z+G7jTPDqcO1M+G7peG7oeG7iTPhu4vhu5/hu40zw6A2NzPhu4vhu5sz4bq54bqp4buNM8O54buX4buNw6wzcjNv4buL4bunM8O9d8OpM+G7peG7i+G7rXDhu43DrDPDqeG7i2vhu6cz4bqx4buN4buLM+G7i+G7rXLhu43DrDPhu43huqXhu43DrDPhu41mM2Vy4buJM+G7peG7i+G7ieG7g+G7jTPhu6XhuqPhu4k8Wy90XVt0M8Opw7PhuqPDucO5JjJ0ReG7j+G6ueG7tzJd4buU4buNw6wz4buMw6zhu6fhu7dp4buNM8Od4bqz4buNM8OZ4buJ4buN4buLKTPhu6TDuuG7rXLhu43DrDNU4buLw7Thu43DrDPhu4zhu5Xhu43DrDPhu43DrOG7i+G7iWd0M8O9xIMzVOG7i8Oj4bulM+G7pcO64buJaOG7jTPhu43hu5Xhu43DrDPhu6Xhu4vhu5Xhu40z4buL4bun4bu3Z+G7jTNV4bun4bqj4buNM8OZ4buf4buNKTPDqeG7i+G7jzNl4buJ4buF4bulITPhu4rhu4ln4buNM+G7jeG6o+G7tykzw6nhu5Xhu43DrDPhu6XDo8OpM+G6ueG7iTPDqeG7i+G7p+G7t2jhu40zw6nDo8OpM+G7i+G7mzPhurnhuqnhu40zw7rhuqMzb+G7i+G7k+G7iTPDvcaw4buNw6wz4bqx4buN4buLM+G7i+G7rXLhu43DrDPDqeG7q+G6ozPhu6Xhu4vhu4nhu4Phu40z4bul4bqj4buJM+G7pcO64buD4buNM+G6u2vhuqMzZcSD4buNM+G7i+G7p+G7t2fhu40zw6zhuqV0M8O64bqr4bulM+G7jeG7i+G7iWbhu6czb+G7i8O1M2/hu4vhurPhu40pM8Op4buL4burM+G7t+G7heG7pzPDs8SDM+G6ueG7jzPhu6Xhu4vhu4nhu4Xhu6czb+G7ieG7jeG7izN04buLxKk8M8OS4buvw6kzb+G7ieG7jeG7izN04buLxKkz4buL4bujM+G7pcO6cTPhu4vhu5sz4bq54bqp4buNM+G6ueG7iTPhurlw4buJM+G7peG7i+G6veG7jzN14bun4bu34buF4bulM+G6u2vhu43hu4szw7rhuqvhu6Uz4bul4buL4bqrdCkz4buldjM2NC0zNzQz4bulw7rhu4ln4bunM+G6u8ah4buNw6wv4buL4bubKTPhu6XDuuG7j+G7jcOsM2/hu4vhu4kz4bq7cOG7iTPDueG7l+G7jcOsM8Op4bur4bqjM+G7jOG7i+G6qeG7jTPhurnhuqnhu40z4buNw6LDsjPhu6XDuuG7j+G7jcOsM8O9xrDhu43DrDPhurHhu43hu4sz4buL4butcuG7jcOsM+G7peG7i+G7ieG7g+G7jTPhu6XhuqPhu4kzw6zhuqV0M+G7jeG7i+G7iWbhu6czb+G7i8O1M2/hu4vhurPhu40pM+G7peG7i+G7ieG7heG7pzPhu6Xhu4lm4buNM+G6u2gz4bq74buX4buJM+G7r+G7jcOsPDPDksaw4bqjM8Oy4but4bqjM2Xhurfhu48z4buN4bqzw7Iz4buN4bqj4bu3M+G6u+G6o+G7jcOsM+G7peG7oeG7iTPDrGLhu40pM+G7jcOs4bun4bu3M8Op4bufM8O54bqv4bulM8OzcjPhurvhuqvhu6UpM8Oz4buxM+G7l+G7jcOsKTPDs+G7sTN14bunw6rhu6Uzw6nDtTPhu6Xhu4toM+G7teG6seG7tzPDuuG6oykz4buNw6zhu61w4buJM+G6ueG6qeG7jTPDs+G6r+G7iTPDueG7l+G7jcOsM+G7pcO64buP4buNw6wzw6nhurHhu43hu4sz4bul4buL4bqrdDPhu6Xhu4vhu5PDsikzw7Phu48z4bqp4bunPFsvdF1bdDPDqcOz4bqjw7nDuSYydEXhu4/hurnhu7cyXeG7pOG6r+G7iTPhu7Xhurcz4bukw7rhu6fhu43DrDPhu6Thu4vhu61x4buNw6wze1Xhu6fhuqPhu40zw5nhu5/hu419M8Opw7Uzw6nDo8OpM2XhurHhu40hM0XDo8Op4buLKTNF4buV4buNKTPhu4zDrMSDw7Izw73hu6Hhu4kz4bqhNTPhu4vhu5spMzfhuqE2M+G7jeG7i+G6qeG7jTNv4buLZOG7pykz4buNw6LDsjPhu6XDuuG7j+G7jcOsM8O9xrDhu43DrDPhurHhu43hu4sz4buL4butcuG7jcOsM+G7peG7i+G7ieG7g+G7jTPhu6XhuqPhu4k8M+G7pMO64buP4buNw6wz4bq7w7UpMzc1M+G7i+G7mzPhurnhuqnhu40zw6nhu6vhuqMzZeG6seG7jTNFw6PDqeG7izPDueG7l+G7jcOsM+G6ueG7kcOpM8O94bq94buNM8O54buV4buNw6wzw5PDtCkzw6nDtTPhu43DrOG7p+G7tzPDqeG7nzNlazPDueG6r+G7pTPDs3Izw6nhuqPhu488M8OdxIPhu48zw7LGsOG6ozPDsuG7reG6ozNl4bq34buPKTPhu43DrOG7rXDhu4kz4bq54bqp4buNM3Izw6nDo8OpM2XhurHhu40zw7Phu6fhu5Xhu40zw7nhu5fhu43DrDPhu6XDuuG7j+G7jcOsM+G7peG6qcOyM+G7peG7i+G7hTPDueG6reG7jTPDucSD4buNw6wz4bq54buJM+G6uXDhu4kzb+G7i+G7iTPDqcO1M+G7pWrhu43hu4sz4buL4bun4buX4buNw6wzb+G7i2Thu40zw6nhuqt0M+G7teG6seG7tzPDuuG6ozwz4buMw6zhu6fhu7cz4buL4buJaMOyM8OzxIMzw71j4bu3KTPhu43hu4vhu63hu43DrDPDqcOjw6kz4buL4bubM+G6ueG6qeG7jTNyM8Opw6PDqTNl4bqx4buNM+G7jcSD4bu3M8Op4buL4but4bqjM+G6u+G7rXHDqTPhu6Xhu4vhu6kz4buL4butcuG7jcOsM8Op4buLxKnhu43hu4szw7nDo8Op4buLM+G7i+G7ozPhu6XDunEz4bul4buL4bq94buPM1Xhu6fhu7fhu4Xhu6Uz4bq7a+G7jeG7izM1w6HDoWE8Wy90XVt0M8Opw7PhuqPDucO5JjJ0ReG7j+G6ueG7tzJd4buU4buNw6wz4buKxIMzw53hurPhu40z4buK4bqv4buN4buLKTPDieG7i+G7qzPhu6Vrw6nhu4sz4bumReG7jOG6uDPhu7Xhurcz4bukw7rhu6fhu43DrDPhu6Thu4vhu61x4buNw6wpM8Op4buL4buPM2Xhu4nhu4Xhu6UhM8OdxIPhu48zw7LGsOG6ozPDsuG7reG6ozNl4bq34buPKTPhu7Xhurcz4bul4buL4butcOG7jcOsM+G7teG7p+G7t+G7g+G7jTPDqXgzw6nDo+G7jTNl4bubM+G7jeG6tcOyM2XhurXhu6Uz4bulauG7jeG7izPhu4tq4buN4buLM+G7peG7i3Dhu4kz4bul4buJ4buF4bulKTPhu43hu4Xhu6czw6nDtTPDuXczw6nhu5czw7nhu4cz4buL4bun4bu3M+G6u+G7m+G7jcOsM8Ozd8OpM8Oz4butceG7jcOsM+G6u2gzw7nhu58z4bulw6Phu40zw6nDo8OpM+G7i+G7mzPhurnhuqnhu40z4bq74buF4buNM+G7jeG7n+G7iTPhuqPhu40z4bul4buPxIPhu408M+G7jOG7i8Oiw7Iz4bud4buNM+G6u2vhu43hu4szw6nhu6fhu5vDqTPDueG7l+G7jcOsM+G7jcOs4butcOG7iTPhurnhuqnhu40z4bul4bqv4buJMzczZeG6seG7jTPhu43Eg+G7tykz4bu14bq3M+G7pMO64bun4buNw6wz4buk4buL4butceG7jcOsM+G6u+G6tzPDs2N0M3Xhu6fhu7cz4buL4buP4bqvw6nhu4szb+G7i+G7pzPhu6XDo+G7iTPhurtr4buN4buLM8Op4butM+G7pWN0M+G7pcO64bun4buNw6wzw73hu6Hhu4kz4bq54buJZ+G7jTPhu6XEqcOp4buLM8OgM+G7i+G6ozwz4bq4xrAzZeG7lzPhu6XDusSpM+G6u+G7rXHDqTN14bun4bqgM+G6u+G6q+G7pTPhu43hu4vhu63hu43DrDPhurtoM+G7jcOs4butcOG7iTPhurnhuqnhu40z4bq54buJM+G6uXDhu4kz4bq74buF4buNM2/hu4vhu6cz4bulw6Phu4kz4bq7a+G7jeG7izPDqeG7rTPDsuG7oeG7iTPDs8SDM+G6u+G7iWbhu6czb+G7i+G7leG7jcOsM+G6uWkpM2Vy4buJM+G6u3Dhu4kzw7nhu5fhu43DrDPDqeG7q+G6ozPDqcOjw6kz4buL4bubM8Opw7Thu40zZeG7m+G7jTNlZjNv4buLw7Uzb+G7i+G6s+G7jTwzw51qM8O9Y+G7tykzw7rhuqvhu6Uzw6li4buNM8O5dzN14bun4bqj4buNM+G7peG6qcOyM8Op4bur4bqjM8Opw6PDqTPDqeG6q3QpM8Opw6PDqTPhu43DrMSD4buN4buLM+G6u2gzw6nDo8OpM+G7i+G7mzPhurnhuqnhu40z4bud4buNM+G6u2vhu43hu4szw6nhu6fhu5vDqTPDueG7l+G7jcOsPFsvdF1bdDPDqcOz4bqjw7nDuSYydEXhu4/hurnhu7cyXeG7pOG6r+G7iTPhu4vhu6fhu7dn4buNM1Xhu6fhuqPhu40z4buKw7XhuqMpM8O94buJZ8OpM+G6ueG7iTPhurnhuqnhu40zw7rhuqMzb+G7i+G7k+G7iTPDvcaw4buNw6wz4buNw6zhu6fhu7cz4buL4buJaMOyM+G7peG7i+G6veG7jzNV4bun4bu34buF4bulM+G6u2vhu43hu4szNcOhw6FhM2/hu4Xhu6UzdeG7p+G6sTPhurvhuq/hu6Uz4bq74butccOpM+G7peG7i+G6q3Q8M8OM4buJ4bqj4buJM+G6u+G7j+G6r+G7jTM2NDVhMy0zNjQ2NCkz4buL4bun4bu3Z+G7jTPDqcO1MzU1OTPhu4vhu5sz4bq74butccOpM+G7i+G7ozPhu6XDunEz4bq54buJM+G6uXDhu4kz4bq74buF4buNM+G7jeG7n+G7iTNyM8Oy4buh4buJKTPhu6XDuuG7j+G7jcOsM2/hu4vhu4kzw7nhu5czw7Phu61x4buNw6wz4buL4bubM+G6ueG6qeG7jTPDqWLhu40z4bq54buJM+G6uXDhu4kzw7Phu4Phu40z4bul4buh4buJM+G6oTjDoTPhu4vhu5s8M+G7lOG7jcOsM+G7pMO64but4buf4buNw6wz4buM4buL4buPM+G7pHcpM8OJ4buL4burM+G7pWvDqeG7izPhu6ZF4buM4bq4M+G7i+G7p+G7t2fhu40zVeG7p+G6o+G7jTPhu4rDteG6oykzw6nhu4vhu48zZeG7ieG7heG7pSEzw5PEgzPDsuG7m+G7pTPhu6XDuuG7j+G7jcOsM+G7jeG7i3nhu43DrDPhu4vhu6fhu7dn4buNM8Op4buLa+G7pzPhu43hu4vhu4lm4bunM+G6seG7jeG7izPhu4vhu61y4buNw6wzZXLhu4kz4bul4buL4buJ4buD4buNM+G7peG6o+G7iSkz4buN4buL4bqr4bulM8OzxIMzw6nDo8OpM8O5dzPDqeG7lzPDs+G7sTN14bunw6rhu6UpM8O54bqv4bulM8OzcjPhurvhuqvhu6UpM+G7jeG7i3nhu43DrDPhu43hurPDsjN14bun4bqjKTPDqeG7leG7jcOsM+G7pcOjw6kz4bq54buJM+G6uXDhu4kz4bq54bqp4buNM+G7peG7i+G6veG7jzNV4bun4bu34buF4bulM+G6u2vhu43hu4szNcOhw6FhM+G6u+G7rXHDqTPhu4vhu6fhu7dn4buNM1Xhu6fhuqPhu40z4buKw7XhuqMz4bq74bqlw6kzZeG7iWfhu6UzdeG7p+G6o+G7jTPhu6XhuqnDsjwz4buM4buL4but4buNw6wzw71qM+G6u+G7iWbhu6czb+G7iWfhu40zb+G7ieG7jeG7izPhu6Xhu4UzLTPhu7Xhurcz4buL4bub4buJM8Opw7Thu40zb+G7i8O1M2/hu4vhurPhu40pM2/hu4nhu43hu4szdOG7i8SpM+G7teG6qeG7tzPhurl34buNw6wz4buN4buLxIMzw7Lhu6Hhu4kzdeG7p8OjM8Oz4buh4buNM3tv4buL4buP4bqx4buNw6wzNTQ0M+G7pcO64buJZ+G7pzPhurvGoeG7jcOsKTPhu6XGsOG7tzPhu6Xhu4vhu6fhu5vDqTPDvcSD4buPM+G7pXbhu43DrDPhu43hu4vEg30pM+G7pcO64buP4buNw6wzb+G7i+G7iTPhurvDtTNv4buJ4buN4buLM3Thu4vEqTPhu4vhu6Mz4bulw7pxM+G6ueG7iTPhurlw4buJM+G7peG7i+G6q3Q8M8OdajPhu6Xhu4vhu4UpM+G6ucawM2Xhu4nhu4Xhu6Uzw7PEgzPhu43DrOG7p+G7tzPhu4vhu4low7Iz4buN4buL4but4buNw6wz4bq7aDPDqcO1M+G6u+G7qzPhu6Xhu4lm4buNM+G7teG6qeG7tzPhurl34buNw6wz4buN4buLxIMzw7Lhu6Hhu4kzw7PEgzPDveG7lTPDqcaw4buNw6wzb+G7i8O1PDPDkuG6pcOpM+G6ucawM8Oy4buvw6kz4buL4bujM+G7pcO6cTPhu6Xhu4vhuqt0KTPhu43hu4vhu63hu43DrDNv4buL4buV4buNw6wzdOG7i+G6seG7iTPhu4vhu5sz4bq54bqp4buNM+G7jcSD4buPM+G7jcOiw7Iz4bulw7rhu4/hu43DrDPDvcaw4buNw6wz4bqx4buN4buLM+G7i+G7rXLhu43DrDPDqeG7q+G6ozPhu6Xhu4vhu4nhu4Phu40z4bul4bqj4buJM8Op4bux4buNw6wz4bq74butccOpM+G7i+G7ozPhu6XDunEz4bq7aDPhurnhu4kz4bq5cOG7iTxbL3RdW3Qzw6nDs+G6o8O5w7kmMnRF4buP4bq54bu3Ml1SM+G7jeG7i3nhu43DrDPhu4vhu6fhu7dn4buNM8Opw7Thu40zw7Phuq/hu4kpM8OsxqHDsiEzw5Lhu61w4buNw6wzw5PDo+G7pSkzRcOjM+G7pOG7i+G7reG7ocOpKTPDk+G6o+G7jcOsM8OJ4buLw6Phu43hu4spM+G7jOG7i+G7rTPhu7Thu6fhuqnhu40pM+G7pOG7i+G7rXDhu43DrDPhu7Thu6fhuqnhu40pM+G7pOG7i+G6r8Op4buLM+G7pOG7i8SD4buN4buLKTPDiWTDsjPhu6Thu4vhu6vhu7cpM+G7jOG7i+G7rTPhu6Thu4vhuqPhu43hu4spM8O94buJZ8OpM8O54bq1dDPhu7Xhu4V0KTPhu53hu40z4bq7a+G7jeG7izPhurnhuqnhu40zw6nhu60zw6nhu4vhu48zw6nDo8OpM8O9xrDhu43DrDNlazPhurHhu43hu4sz4buL4butcuG7jcOsM2Vy4buJM+G7peG7i+G7ieG7g+G7jTPhu6XhuqPhu4kz4bul4buL4bq94buPM1Xhu6fhu7fhu4Xhu6Uz4bq7a+G7jeG7izM1w6HDoWEzw6nhu7Hhu43DrDPhurvhuq/hu6Uzb+G7heG7pTN14bun4bqxM+G7peG7i+G6q3Q8M+G7jMOs4bun4bu34buD4buNM+G7jeG7i+G6qeG7jTPDqeG7i+G7qzPhu7fhu4Xhu6czw73EkeG7jTPDs8SDM+G7peG7i+G7ieG7heG7pzPDveG7l+G7jTwz4buk4buL4bq94buPM+G7peG7i+G7l+G7jcOsM2/hu4MpM+G7pXYzNjQ1YTMtMzY0NjQpMzU0M+G7i+G7p+G7t2fhu40zw7Lhu4lm4buNM+G7jcWp4buJM8Op4buLbDPDueG6tXQz4bu14buFdCkz4bud4buNM+G6u2vhu43hu4szw6nhu4vhu48zN8Oh4bqhM+G7i+G7my82PDc0NjPhu4vhu5sz4bq54bqp4buNKTPDqeG7qTPhu6Xhu4toM8OzxIMhMzVhM+G7i+G7mzNyM+G7i+G7p+G7t2fhu40zw5Lhu61w4buNw6wzw5PDo+G7pSkzNTQz4buL4bubM3IzVeG7p+G6o+G7jTPDmeG7n+G7jSkzNTU5M+G7i+G7mzNyM1Xhu6fhuqPhu40z4buKw7XhuqMpMzU1NDPhu4vhu5szcjNFw6Mz4buk4buL4but4buhw6kpMzc4M+G7i+G7mzNyM+G7pOG7i+G6r8Op4buLM+G7pOG7i8SD4buN4buLKTPDoTPhu4vhu5szcjPDk+G6o+G7jcOsM8OJ4buLw6Phu43hu4spMzg2M+G7i+G7mzNyM+G7jOG7i+G7rTPhu7Thu6fhuqnhu40zw73EgzM4OTPhu4vhu5szcjPhu4vhu6fhu7dn4buNM+G7jOG7i+G7rTPhu6Thu4vhuqPhu43hu4sze+G7i+G7p+G7t2fhu40z4buMw6zhu5HDqTPDk+G6pcOpM2/hu4vhu5Xhu43DrDPDqcO1M+G7i+G7mzPhurnhuqnhu40zdOG7i+G6seG7iTPhurnhu4kz4bq5cOG7iX08Wy90XVt0M8Opw7PhuqPDucO5JjJ0ReG7j+G6ueG7tzJd4buU4buNw6wzw5Phu4MzRcOjM8OT4but4buf4buNw6wpM8OJ4buL4buJM8Op4bupw6kz4bulw7rhu61y4buNw6wzw4nhu4vhu4kzw6nhu6nDqTNU4buLw6Phu6Uz4bulw7rhu4lo4buNM+G7jeG7leG7jcOsM+G7peG7i+G7leG7jTPhu6Vs4buN4buLKTPDqeG7i+G7jzNl4buJ4buF4bulITNP4buF4bulM3Xhu6fhurEzZeG7lzPhu6XDusSpM+G6ueG6qeG7jTPDqeG7rTPhu6Xhu4vhur3hu48zVeG7p+G7t+G7heG7pTPhurtr4buN4buLMzXDocOhYTPhurvhuq/hu6Uz4bul4buL4bqrdDPDueG7jzPDveG7oeG7iTNv4buFM+G7i+G7j+G6r8Op4buLM2Vy4buJM2/hu4nhu43hu4szdOG7i8SpM2Xhu5cz4bulw7rEqTPhu6XDuuG7iWjhu40zb+G7i+G6o+G7iTPDqcOjw6kzw6nhu4vhu63hu5/hu43DrDPhu6XDumrhu43hu4sz4bq5dzPDo+G7jTPhu6XDuuG7j+G7jcOsM+G7peG7i3Dhu4kzw6zhu4nhuqPhu40zdeG7p+G6ozPDuuG6q+G7pTPhu6Xhu4vhuqt0PDPhu6TDuuG7j+G7jcOsM2/hu4vhu4kz4bq7w7UpM+G7i2Lhu6cz4buL4buF4bulM8Opw6PDqTPhurl3M8Oj4buNM+G6u2bhu6cz4bulw7rhu4lo4buNM2/hu4vhuqPhu4kz4bul4bqv4buJM2/hu4vhu6czw713w6kzw73GsOG7jcOsM8O54bqp4bunKTPDvcaw4buNw6wz4bu14bqjKTPhurvhu4lm4bunM2/hu4ln4buNM+G6u+G7iTPDs+G6r+G7iTNv4buLw7Uzb+G7i+G6s+G7jSkz4bq7a+G6ozPhu4tq4buN4buLM+G7teG6qeG7tzPhurl34buNw6wzdOG7i+G7r8OpM+G7peG6r3Qz4bq7w7Thu4kz4buL4buT4buJM+G7jcOs4bunxqHhu40zb+G7ieG7jeG7izN04buLxKkzw7Phu6Hhu408M8OM4buJ4bqj4buJM+G6u+G7j+G6r+G7jTM2NDVhMy0zNjQ2NCkz4bul4bud4buNw6wzw7nhu5czw73hu5fhu40z4bq74butccOpM3Thu4vhu4Mz4bq54bun4bu3Z+G7pTPhu6Xhu4vhur3hu48zVeG7p+G7t+G7heG7pTPhurtr4buN4buLMzXDocOhYTPDqeG7i+G7jzPDqcOjw6kz4bq5dzPDo+G7jTNl4buXM+G7pcO6xKkz4bq54bqp4buNM8Op4butM8Oy4buh4buJM8Op4buLbDPDqcO1MzY3PDk5YTPhu6XDuuG7iWfhu6cz4bq7xqHhu43DrDwz4bukw7rhu4/hu43DrDPhurvDtSkzb+G7ieG7jeG7izN04buLxKkz4buL4bujM+G7pcO6cTPhu6XDunfDqTPhu6Xhu4nhu4V0M8Op4buL4buPM+G7i+G7mzPhurnhuqnhu40zw7PEgzM1NTzDoOG6oTQz4bulw7rhu4ln4bunM+G6u8ah4buNw6woM+G7i+G7ozPhu6XDunEzw6nhu5Xhu43DrDPhu6XDumrhu43hu4szw6nhu5vhu43DrDPhurvGoeG7jcOsMzU1PGFhYTPhu6XDuuG7iWfhu6cz4bq7xqHhu43DrDwzw4zhu4nhuqPhu4kz4bq74buP4bqv4buNMzY0NjUzLTM2NDY5KTPhu6XDuuG7g+G7jTPhurtr4bqjM2XEg+G7jTPDqcOjw6kz4buL4bun4bu3Z+G7jTPDsuG7iWbhu40z4buNxanhu4kzw6nDtTPhu4vhu5/hu40zODw0NDQz4buL4bubM+G6ueG6qeG7jTPDqcO1M+G7jeG7i+G7pzPDqWLhu6czw7nhurV0M+G7teG7hXQpM2Xhu5cz4bulw7rEqTPhu53hu40z4bq7a+G7jeG7izPhurnhuqnhu40zw6nhu60pM+G7pcO64buP4buNw6wzb+G7i+G7iTPhu43DrOG7p8ah4buNM2/hu4nhu43hu4szdOG7i8SpM+G7i+G7ozPhu6XDunEzw6nhu6vhuqMz4bukw7rhu6fhu43DrDPhu63hu5/hu43DrDPhu6Xhu4vhur3hu48zVeG7p+G7t+G7heG7pTPhurtr4buN4buLMzXDocOhYTPDuuG6q+G7pTPhu6Xhu4vhuqt0PDPhu4rhu4ln4buNM+G7jeG6o+G7tykzb+G7i8SpM+G7i2Phu6cz4bq54buJaeG7jTNl4buJ4buF4buNM3Thu4vhu6/DqTPhu6Xhuq90KTPDqcOjw6kz4buL4bun4bu3Z+G7jTPDsuG7iWbhu40z4buNxanhu4kz4bul4buL4butcOG7jcOsM+G7teG7p+G7t+G7g+G7jTNlazPhurHhu43hu4sz4buL4butcuG7jcOsM2Vy4buJM+G7peG7i+G7ieG7g+G7jTPhu6XhuqPhu4kpM8O94buJZ8OpM+G6ueG7iTPhurnhuqnhu40zw6nEg+G7jcOsM+G7pcO6cjPhu43hu4Phu40zw6nhuqt0M+G7peG7i+G7ieG7heG7pTPhu4vhu5/hu40zZeG6o+G7jzPDrOG7iXAz4buL4buF4bulPDw8M8OdajPDvWPhu7cpM+G7pkXhu4zhurgz4bulbOG7jeG7izPhurl3M2/hu4nhu4Xhu40z4bq7YuG7pzPhu6Xhu60zNzcz4bq5dzPDo+G7jTNl4buXM+G7pcO6xKkz4bud4buNM+G6u2vhu43hu4sz4bq54bqp4buNM8Op4butM8O9xrDhu43DrDPhurHhu43hu4sz4buL4butcuG7jcOsM+G7pcO64buD4buNM+G6u2vhuqMzZcSD4buNMzU1M+G7i+G7p+G7t2fhu40zw73hu6Hhu4kzdeG7p+G7tzPDsuG7lTM1PMOhYWEz4buL4bubPDPhu6TDuuG7j+G7jcOsM+G6u8O1KTPhurnhu4kz4bq5cOG7iTPhurnhuqnhu40zw6nhu60z4bulY3Qz4bulw7rhu6fhu43DrDPDqeG7i+G7jzPDoeG6oTcz4buL4bubM+G7peG6r+G7iTM1w6Az4bq74buJaMOyKDPhurnhu4kz4bq5cOG7iTPhurnhuqnhu40zw6nhu60z4bu14bq94buNM8Os4buLw6p0M8Op4buL4buPMzjhuqHDoDPhu4vhu5szw73EgzPhu53hu40z4bq7a+G7jeG7izPhu6Xhuq/hu4kzw6nhu4vhu6Mzw6nhu4vhu48zOMOhOTPhu4vhu5s8Wy90XVt0M8Opw7PhuqPDucO5JjJ0ReG7j+G6ueG7tzJdw4nDo8OpM+G7i+G7p+G7t2fhu40zw7Lhu4lm4buNM+G7jcWp4buJM+G7peG7i+G7rXDhu43DrDPhu7XhurHhu7czw7rhuqMzw7Phu7Ez4buX4buNw6wpM8Oz4buxM3Xhu6fDquG7pSkzw7nhuq/hu6Uzw7NyM+G6u+G6q+G7pSkzw6zhuqnhu7cz4bul4buL4buJZ+G7pTPhu4vhuq/hu4kz4bulxIPhu4kzw7nhurHhu40zw73EgzPhurvhur0z4bq54buR4bqjM+G6u+G7heG7jTPhu6XEqeG7jeG7izPDsuG6r+G7jcOsM+G7jcOs4butcOG7iTPhurnhuqnhu408M8OdajPDvWPhu7cpM8Opw6PDqTPhu43DrMSD4buN4buLM8Op4buL4buvw6kz4buN4bqz4buNw6wzw6li4buNM8Opw7Uz4buN4buLeeG7jcOsM8Os4buJ4bqx4buJM3Thu4vDo3QzdeG7p+G7t+G7heG7pTPDs+G7iWfhu6Uzw7nhu6HDsjPhu53hu40z4bq7a+G7jeG7izPhurtw4buJM8O54buX4buNw6wz4buM4buL4bqp4buNM+G6ueG6qeG7jTPhu6XDuuG7j+G7jcOsM8O9xrDhu43DrDNlazPhurHhu43hu4sz4buL4butcuG7jcOsPDPhurrGoeG7jcOsM+G7peG7i3Dhu4kpM8Opw6PDqTPhu4vhu5sz4bq54bqp4buNM8Op4bux4buNw6wzw6li4buNM8Op4buL4burM+G6u+G7m+G7jcOsM+G6u2gzZeG6seG7jzPDvWcz4bulxKnhu43hu4szw7Lhuq/hu43DrDPDvcSDM+G7pcSD4buJM8O54bqx4buNM8Op4bur4bqjM8OyauG7jeG7iykz4bulw7rDo+G7jeG7izPhu6Xhu60z4bul4butcuG7jcOsM+G7pcO64buV4buNw6wzw6nhu4twM8O9xIPhu48zw7l3M+G7i+G7ozPhu6XDunEzw6nhu6vhuqMz4buM4buLxIMz4buN4but4buhw6k8M+G7pMO64buP4buNw6wz4bq74buJZuG7pzNv4buJZ+G7jTNv4buJ4buN4buLM+G7peG7hTPDqcO04buNM2/hu4vDtTNv4buL4bqz4buNKTPDuuG6q+G7pTPDqWLhu40zw7l3M+G7peG7reG7n+G7jcOsM+G7pcO6cSkzw6zhu4nFqXQz4bq7czPDqeG7q+G6ozPhurnDtOG7jcOsM+G7i+G7kSkz4bqj4buN4buLM+G6vcOyM8O9xIMzw6nhu5vhu43DrDPhurvGoeG7jcOsM+G7teG6tzPhu4vhu5vhu4kz4bq7aDPhu43hu4t54buNw6wz4buL4bubM+G6ueG6qeG7jTPhu43DosOyM+G7pcO64buP4buNw6wzw73GsOG7jcOsM2VrM+G6seG7jeG7izPhu4vhu61y4buNw6wz4bul4buL4buJ4buD4buNM+G7peG6o+G7iTPDqcO1M8Op4bufM+G7i+G7m+G7iTPhurvhu4Xhu40z4buN4buf4buJM3Izw7Lhu6Hhu4kz4bqj4buNM+G7peG7j8SD4buNPFsvdF1bdDPDqcOz4bqjw7nDuSYydEXhu4/hurnhu7cyM8O54bul4bu3w7Phur0mMuG7peG6veG7teG7pS3huqPDs+G7icOs4buNITPDuuG7icOs4buL4bulKDJdW8O54bulw7rhu4/hu43DrF1FxIPhu4kzw73EgzPhurHhu43hu4shM+G7tOG7p+G6qeG7jTPDieG7rXDhu43DrFsvw7nhu6XDuuG7j+G7jcOsXVsvdF0=


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]