(vhds.baothanhhoa.vn) - Về làng Kim Bôi, xã Đông Thanh (Đông Sơn) hỏi thăm nhà bà giáo Phương, hầu như ai cũng biết. Gia đình bà nổi tiếng với truyền thống hiếu học, là tấm gương trong nuôi dạy con cái nên người.
KGYgXeG6q2o4cXFAW+G7n1JncmpkWynhuqpmc3fhur9sXWvhu5FyXeG7hWc4XWNpbGZdZmfhur1zXWbDs+G6qygvZiApKOG7n13huqtqOHFxQFvhu59GZDhiWynhu6zDql1qYWzhu4VdxKhna13huqjhu49nOl124bqhXUPhu49s4buFXVJmOGxmXS5D4buPbOG7hV1R4buVbCFdZsOyZ11yZuG6o2tdbGZhXeG6qWFd4buFZzltXeG7nmbhu6fhu5Vs4buFOl1mw6JzXWxm4bunXThnXeG6q+G7pWzhu4Vd4bqpZ+G6vXI7XeG7hGc4XWNpbGZd4bqpYV1s4buTZ11yZ+G6vWzhu4Vd4but4buXZ11ycHN3w6psXXJmw7Vs4buFXWZn4bq9c11mw7Phuqs6XWphXXLhurVrXeG7heG7p+G7lWzhu4VdcnBtbOG7hV1sc+G7j2ddYsOhd13huqttbF3huqs5Z11s4bq7bF1s4buF4bunxqFnOygv4bufKSjhu59d4bqrajhxcUBb4buf4bqqOOG7n3JnbWxbKShna+G7hV3huqtqOHFxQFticmZza+G6qV1n4bqqZGxyZHBbXXFyd2pkQFvhu69nYnJmJl02IiLhu592P11mZGfhu4VmciZdMjUg4bufdj9bXXFw4bqrQFsvL+G6q2JsO+G6qThtcmY4bGZmbTg74butbC9iZHHEqXJt4bufL2xk4buvcS8wICA1LyA1NWI0IjcgNjI3cjM0NyI3aiI74buJ4buf4buFKnBAIDM3W104anJAW+G6qmZzd+G6v2xda+G7kXJd4buFZzhdY2lsZl1mZ+G6vXNdZsOz4bqrW13hu69nYnJmQFs2IiJbXWZkZ+G7hWZyQFsyNSBbXS8pTGZhXeG7hWc5bV1KOF3hu6zhuqNsXUt1Z13huqtmw7rhu59dw6BsZl1q4bunc11sZ+G6v2td4bqrdWzhu4Vd4but4bubXeG7rWFd4bqrOeG6q13huqttbDpd4bqrZjlzXcSpZmdd4bqrb2xdccO1bOG7hTtdLsOAbGZdYm1d4buFZzhdY2lsZl3huqtzbOG7hV3huqvhurXhu58hKC/hu58pKOG7n13huqtqOHFxQFvhu5/huqhtYndbKShxcnBtbOG7hSk2XWzhu4Xhu6fGoWdd4bqrbWxdLV02XeG6q+G7q11sZuG6s2woL3FycG1s4buFKSgv4bufKSjhu59d4bqrajhxcUBb4buf4bqobWJ3WylM4bqja11sOHc6XeG6qWFd4buFZzltXUzhu4Vzd+G7h2xdUmbDrV3hu55m4bun4buVbOG7hV1j4bqhXeG6qeG7p+G7l+G6q11xOGzhu4VdcnPhu5NnXTY0O11SZuG6tXddxKlmOeG6q2ZdY+G6vWw6XeG6qWFd4bqr4bq1cl1m4buR4bufXeG6qzhzXXJww6JzXXE4bOG7hV1r4buRcl3huqnhurtsXXDDtGddauG6tXddbOG7p+G7l+G6q11rxqFnXcSpZjnhuqtmO11MZsOj4bqrXeG6q2Zzd+G6v2xdbOG7hWbDqjpd4bqpYV3huqnhu5ls4buFXXJww6JrXWzhu4XhurNrOl1m4bun4buXbOG7hV1rw6NyXeG7rcOqXWzhu5VnXWPhuq9yXWJnXcOgbGZd4bqrw7k4XeG6q2bDtGzhu4VdLV1sZmFd4buFZzltXUo4XeG7rOG6o2xdS3VnOl1j4bqhXWvhurVyXeG6qznhuqtmXWPhurN3XTBdbOG6o2s7KC/hu58pKOG7n13huqtqOHFxQFvhu5/huqhtYndbKeG6qGFd4buFZzltXeG7nmbhu6fhu5Vs4buFXXLGsGzhu4VdamFd4buFZzltXeG7rWfhurtsXVJw4bunxqFs4buFXVJn4buBc11mw7PhuqtdQ+G7j2zhu4VdUmY4bGY7XeG6qmbDtGzhu4Vd4bqpYV1s4buTZ11yZ+G6vWzhu4VdamFda+G7kXJdbGZhXeG7hWc5bV1y4bqza11mc3fhur1yXeG7reG7l2ddbOG7hWbDqjtdMTVdbOG6o2td4bqr4buPbOG7hV1yOeG6q11ycG1s4buFXWzhu4VhbGZd4buFZzltXWLDuuG6q11yZmld4buFw6JsXTAiXWzhuqNrXeG7j2zhu4VdamFrXeG7oXPDoGxdanhd4budXWxmZ8Oqc11ycOG7p8ahbOG7hV1mw7PhuqtdcnDhurtsXWPDrThd4bqpYWxdZnN34bq/bF1D4buPbOG7hV1R4buVbDtd4bqoYV1ycMOgZ11qb2zhu4UmXeKAnOG6qMO1XeG6q2bDtGzhu4VdcuG7j2ddamFdcmbDonddY8O0XWxmbTtd4buEZzhdY2lsZl3huqtmw7Rs4buFXeG7rcO1bF1sw6psXWzhur3hu59d4buFZzhd4bufZm1s4buFOl3hu49s4buFXWxmYV1y4buPZ13huqvhu6Vs4buFXWphXWxmYV3hu4VnOW1dbOG6u2xd4butw6pdcThzXWxhd13huqtmdGzhu4VdcuG7j2dd4bqrbl1jZ8Oqc13EqWfhur9sXXJmc+G6pWxdauG7m2ddZuG7lWxdcnBtbOG7hV3hu61n4bq/4bqrXeG7hWc5bV1iw7rhuqtd4bqrbWxd4bqrOWfigJ07KC/hu58pKOG7n13huqtqOHFxQFvhu5/huqhtYndbKVJwbWzhu4VdxKl4XcWp4bqrOl3huqlhXeG7hWc5bV3hu55m4bun4buVbOG7hV3EqWbhu49s4buFXeG7oXPhurtsXWxm4buxbOG7hV1s4bqja11yZjls4buFXcSpZsO1bF3EqWZuOl3EqWZnXeG7j2zhu4Vd4bqpYV1sc+G7j2ddNl1s4buF4bunxqFnXeG6q21sXeG6o2xdZsOz4bqrOl3huqtm4bq1cl3huqtmw7Rs4buFXWxm4buxbOG7hV1yZmfhur1zXXJmw7VsOl3huqs5Z13huqNsXeG6qzlnXWvhuq/huqtd4bqrb2xd4bqrZuG7pzhdY8O5O13hu4Rnw6Bs4buFXWLDoXddcnDhurtsXWrhu5fhu586XeG7rcOqXWxmYV3huqlhXeG7nmbhu6fhu5Vs4buFXWrDoWddcmbhurtrXeG7rWfhur/huqtd4bqrZsOhd13huqtm4bubXWPhu4Fdam1dcm04bF3huqtz4buR4bqrXWvhu6dzXXFnbGY7XcSoZm5dxKlm4bqjbF1qYV3hu63huqV3XWxm4bunbOG7hV1mOGdd4buPbOG7hV3huqlhXeG7reG6rWxdY+G7kWzhu4Vd4butZ+G6u2xdbGY4czpd4bqrw7Vd4buFw6Ns4buFOl1s4buZXWrhu6nhuqtd4but4bun4bubcl3hu6FzOF1j4buBXTZdbOG7heG7p8ahZ13huqttbF3EqWbhu49s4buFXThnXeG6qcOtXXJmZ+G6v3JdcmZvZztd4bugczhsXXJww7Ns4buFXWphXeG6qznhuqtd4bqrbWxd4bufZsOgZ11j4bun4bub4bqrXWPhur1sXXJw4bunxqFs4buFOl1mw7Phuqtd4bqrbWxd4bqrZuG7sV3hu61hXWbDs+G6q11qYWtdbOG7heG7p8ahZztd4busw6pdcThzXWxhdzpdNl1s4buF4bunxqFnXeG6q21sXeG6q8O5OF3hu49s4buFXeG6qWFdY8Oqc11j4buZXWPDoXI6XXJmYWxmXXJhZztdNl1s4buF4bunxqFnXeG6q21sXWphXTZd4bqr4burXWxm4bqzbF3hu51d4bqrOeG6q11ycOG7p8ahbOG7hV1jw6FnXWbDs+G6q11q4buXbF1ycG1s4buFXWzhu6fhu5fhuqtd4butYV3hu6Fzw7XhuqtdcuG6vTtdRsOzXWPDqnNdY+G6oV1ycOG7p+G7nWzhu4VdcmZhbGY6XeG6q25dceG7qV1s4buFZmfhur/hu59d4but4buxbOG7hV3hu61hbOG7hTpdcnBtbOG7hV1jbl3huqtuXSBdY8OhZ11yOTpdMV1yZuG7p+G7m2zhu4Vdcjk6XTBdxKnhu7VdceG7p13hu61hXTBd4buFZ8OgbOG7hV3hu61n4bq7bF1jw6FnXWbDs+G6qztdUnBtbOG7hV1xw7VdIDZdbOG7heG7p8ahZ13huqtmOXNdbOG7kWc6XWzhu4Vtw6FnOl1mZ+G6v2xd4bqrbl03XWzhu4Xhu6fGoWddY+G6oV1yw7VyXWzhu4VmZ+G6v+G7n11jw6FnXWbDs+G6qzpd4bqrbl3huqvhu49s4buFXeG6o2xd4butZ+G6v+G6q11qYWtd4buTbF1jw61sZjsoL+G7nyko4bufXeG6q2o4cXFAW+G7n+G6qG1id1sp4bqqZmc4XXHDqV3hu63Dql3huqtmc3fhur9sXWzhu4Vmw6o6XeG6q2Zzd+G6v2xdZsOz4bqrXeG6q8O5OF3huqs54bqrXeG6q21sOl3huqlhXeG7hWc5bV3hu55m4bun4buVbOG7hV3EqWbhu49s4buFXeG7hWfhurVzXWPhu6fhu5vhuqtdbGfDqmtdcuG7qV1mYW07XeG7jmxdasOhZ13huqtmc3fhur9sXeG6q+G7pV1qYV1sZmlsXWrDoWdda+G7kXJd4bqrc+G7keG6q11mYWxmXXJwaWxmXeG7hWc4bF3EqWZuOl1sZuG7sWzhu4VdcmY5bOG7hV1s4buFYXdd4bqrZsOjcl3huqtmZ3M6XWN1a13huqnDs+G6q11sc+G7j2ddNl1s4buF4bunxqFnXeG6q21sXeG6o2xdZsOz4bqrOl1yZmFsZl1s4buF4bunxqFnO13hu6zhuqV3XWzhurtsOl1idV1qYV3huqtmc3fhur9sXXbhu6c4XWxmw6PhuqtdasOhZzpdbGbhu6ds4buFXWxm4buxbOG7hV1yZmFsZl3hu6Fzw6Bda2Fd4buFZzhdY2lsZl3huqlhXWPDoXJdY+G7p+G7m+G6qzpdY+G6vWxdZuG7j2tdbDh3Ol1s4buF4bunxqFnXWLhurNsXeG7nV1qYWzhu4VdxKhna13huqjhu49nXeG7reG6rWxdauG6tXddY25damFrXeG7heG7p+G7lWzhu4VdY+G7gV1j4buRbOG7hV3hu61n4bq7bF3huqttbDpd4bqrZjlzXWbDs+G6q11mYWxmOygv4bufKSjhu59d4bqrajhxcUBb4buf4bqobWJ3WykocXJwbWzhu4UpxKhm4buPbOG7hV1yw6FtXTnhu59dauG7qeG6q13hu61n4bq/4bqrXWbDs+G6q13huqtmbV3huqttbCgvcXJwbWzhu4UpKC/hu58pKOG7n13huqtqOHFxQFvhu5/huqhtYndbKeG7rOG7l2ddbOG7heG7p8ahZ13huqttbF1yZsWpXTU6XeG7nmZuXWZn4bq/c11ycOG7p+G7nWzhu4VdUnDhu6fGoWzhu4Vd4bqqOG1dY+G6sWzhu4VdTOG7hWbDql3huqvhu49s4buFXWzhu4VmZ+G6v+G7n11SZjhsZl1Gbjg6XThsZl1KOF1M4buFw7PhuqtdUnPhurVsOl3huqnDtV1rZV1qYV1y4bq1a13hu4Xhu6fhu5Vs4buFXeG7rcOqXWPDoW1dY8Wp4bqrXeG7rWFdcmdsZl1yZsOibF3huqvDtWzhu4VdZmfhur1sXWbhur1yXWtpbGZd4bqrZm1dceG7qV1s4buFZmfhur/hu59dcnDDtGzhu4VdbOG7heG7p8ahZztd4bu3bGZdbGbhu5ddasOhZyZd4oCc4bqow7Vda2VdcuG7j2ddamFdbOG7heG7p8ahZ11s4buFZmfhurtrXcSpZsOj4bqrXWxm4bunbOG7hV3huqtm4bunOF3huqk4bV3hu4VnxqFdYzlsZl3huqttbDtd4bqqbl3hu61n4bq/4bqrXeG7hWldxKlm4buPbOG7hV3hu63GsDhdam9s4buFOl3huqnDtV1rZV3huqvhu6Vs4buFXeG7hcOzZ11r4bq1d104bGZdZGtdasOhZ13hu59m4bqzbF1yaOG6q2Y6XWxmw6PhuqtdbGbhu51dbGZlXWxmYWzhu4U7XUPDtWdd4but4buXZ13hu61n4bq/4bqrXWbDs+G6qzpd4bqpw7Vda2VdY+G7gV3huqtmdGzhu4VdcuG7j2dd4bqrZsO5XWPhu5Fs4buFOl3EqWbhu49s4buFXXLDoW1dOeG7n11q4bup4bqrXeG6q2ZtXeG6q21sXeG6qzlnO11MZuG7p2zhu4VdOGxmXWRrXWpz4buPbF1y4bupXXhdcmbFqeG6q13hu61hXXLhu6ld4buFZznhuqtdZsOz4bqrO13EqGbhu49s4buFXeG7n2bDoGdd4buPbF1s4buFZsOobV3EqeG7gV3EqWbhu5NdbGbhu6ds4buFXWxm4buXXWrDoWdd4bqrZnN34bq/bF124bunODpd4bqrbl3hu6Fz4bqhbOG7hV1yZsahZ13hu4VnOGxdYmFnXXJmZ+G6vXNd4buFw6FtXeG6q2bDrF3huqNsXcSpZm04Zzpd4bqjbF1xw6NsOl1sZuG7p2zhu4VdanThuqtdbGFtXeG6qcO1XWtlXeG6q+G7pWzhu4VdY+G7kWzhu4Vd4butZ+G6u2xdbOG7hWbDqG1d4bqrZm1dccOh4bqrZjpdcDnhuqtmXeG6q2ZtXXJm4buVazpd4bufZsOgZ13hu4Vn4buxXeG7hWlsXWzDqmxdbOG6veG7n13hu4VnOF3hu59mbWzhu4VbOzs7KC/hu58pKOG7n13huqtqOHFxQFvhu5/huqhtYndbKeG7t2xmXVJz4bq1bF3huqtmbV3huqln4bq9cl1yZuG6u2s6XWZn4bq/bF1ycG1s4buFXWPDoWdd4buFZzhdY2lsZl04bGZd4bqrbl0gIF1s4buF4bunxqFnXeG6q21sXXJmZG1dbOG7hWbDql3huqvDuThd4bqpw7Vda2U7XVJwbWzhu4VdNl04bGZdZGtdcmZpXTJdbOG7heG7p8ahZ13huqvhu49s4buFXXI54bqrXXJwbWzhu4VdbOG7hWFsZl3hu4VnOW1dYsO64bqrXS4wXeG7hWfDoGzhu4Vd4butZ+G6u2xdY8OhZ11mw7Phuqs6XTBdbOG7heG7p8ahZ11qYWtd4buhc8OgbF1qeCFd4bqrb2xdasOhZ11qYV3huqttbF1i4bqzczpdcOG7gV3huqvhu6Vs4buFXeG7hcOjbF3huqluXeG7reG7l2ddbOG7hWbDql3hu4VnOW07KC/hu58pKOG7n13huqtqOHFxQFvhu5/huqhtYndbKVbhuqFdQ+G7j2zhu4VdUmY4bGZdbOG7k2ddcmfhur1s4buFXWphXWPhurVyXWbDs+G6qztdUmbGoWdd4bufZm1s4buFXcSpZ+G6vWw6XUPhu49s4buFXVJmOGxmXWPhuqFdY25s4buFXeG7hW7hu59dNl3huqnhuqXhuqtdY8OhZ13EqWZtOF3hu61hXWbhu5VsXTEiXeG6q+G7q11sZuG6s2xd4bqrZm1dY+G6tXJdbOG7p+G7l+G6qztdUmZkbV1yZsO1bOG7hV3EqeG6u13huqtm4bunOF1jw6J3XWPDuTpdcmhsZl1yxrBdbOG6o2tdIDc1M11j4bq9bF1sOHc6XXbhuqFdQ+G7j2zhu4VdUmY4bGZd4bqrbl3EqWZtw6Bs4buFXTMiXWzhu4Xhu6fGoWddamFd4buFZzltXXHhu6c6XeG7n2ZuXeG7hWc5bV1x4bunOl1yZ+G6vWxdceG7izpdcmbDoeG6q11x4buLXeG7rWFdZmFs4buFXXJw4bqja13huqvhu6tdbGbhurNsO11ScG1s4buFXWNuOl1ib2zhu4VdZsOzXUo4XeG6q25dY25s4buFXeG7hW7hu59dauG7l2xd4bqrZm1dcnBzd8OqbF1yZsO1bOG7hV1mZ+G6vXNdZsOz4bqrXWPDrThd4bufZuG7p+G7lWzhu4U7XeG7jmzhu4VdTOG7hXN34buHbF1SZmFsZl1L4buPbDpd4bqqZsO5XXLDreG6q2ZdRuG7kWddxKhmc3fhur1sXWbDs+G6q11mc3fhur9sXUPhu49s4buFXVHhu5VsOl3huqtmbV3huqln4bq9ciZd4oCcTGbDo+G6q11j4bq9bF3hu4VnOF1jaWxmXeG7j2zhu4VdSjhd4bus4bqjbF1LdWdd4butYV3huqlhXUzhu4Vzd+G7h2xdUmbDrV3hu55m4bun4buVbOG7hV1qYV1sbmddY+G6vWxda+G7kXJd4buFZzhdY2lsZl3hu63huqNsXWZuODpdcnBoXXJmxanhuqs6XWvhu5FyXXLhurVrXeG7heG7p+G7lWzhu4Vd4bqrZm1dbGZnw6pzXeG7hWc4XWNpbGZdZsOz4bqrXXLhuqXhu587XeG6qjnhuqtmXeG7hWc5bV1iw7rhuqtd4bqrbWxd4bqrw7k4XeG7j2zhu4Vd4bqpYV3hu63huq1sXWPhu6fhu5vhuqtdbGbDo+G6q11j4bq9bF1ycG1s4buFXeG6qznhuqtd4bqrc+G7keG6q13hu4Xhuq/hu59da+G6r3JdYm9s4buFXWbDs11jw6JzXXZz4bqzbDpdZuG7kWddbOG7hWbDrV3EqWZzd+G6vWxdZsOz4bqrWzs7O13hu4RnOF1jaWxmXeG6qWFd4buFZzltXeG7nmbhu6fhu5Vs4buFXeG6q+G7pWzhu4Vdcmbhu6fGoWzhu4VddnN34bq7bF1yaOG6q2Zd4bqr4bup4bqrXXJmOGtd4buFZzhd4bqrOeG6q13hu59mbWzhu4VdcnBhbV3huqvDuThdamFs4buFOl124bqhO11D4bqv4bqrXeG6qWfhur9yOl1ycG1s4buFXeG6q2bhu6fhu5Vs4buFXXJwaWxmXXbhurN3XWLhu6ls4buFXWzhu49s4buFXXJm4buPbF1r4buXZzpd4buFZzhdY2lsZl3huqlhXWPhuqFdY25s4buFXeG7hW7hu59dZmFs4buFXeG6q2bDuuG6q11rxJFyXeG7rXPhu49s4buFXWPhurVyXWPhu4FdamFrXWPhu6fGoWzhu4Vd4buFZzhtXXJm4buPbOG7hV1s4buPbOG7hV1yZuG7j2w7KC/hu58pKOG7n13huqtqOHFxQFvhu5/huqhtYndbKeG6qMO1XWtlXWphXXLhurVrXeG7heG7p+G7lWzhu4VdY+G7gV3huqttbF3huqs5Z11mw7PhuqtdcuG6peG7nztd4bqqbWxd4bqrOWddcmZhbGZdY8Ohcl1qYV1sZ8Oqa11y4bupXWZhbV3huqvDuThd4bqpw7Vda2U7XVLhu49nXWxm4buXXWPhur1sXeG6q2ZnOF1xw6ld4bqrw7k4XThsZl1KOF1M4buFw7PhuqtdUnPhurVsJl3igJzhu6zDql1xOHNdbGF3Ol3huqtmdGzhu4VdcuG7j2ddYsOhd13huqs54bqrXeG6q21sXXLGsF3huqtmaGxmXWxm4buxbOG7hV3EqWdsZl1s4buFZmfhur9rXeG6q8O5OF3huqnDtV1rZV1j4bqhXWLDoXdda2lsZjtd4bqqc+G7keG6q11xw7Vs4buFXWbhu49rXWw4d13huqtuXWxm4buxbOG7hV1jZ8Oqc13EqWfhur9sXXJmc+G6pWxdauG7m2ddZuG7lWxdcmZpXeG6q2Fs4buFXeG7n2bDoGdd4bqpZ+G6vXJdcnDhurNsXXJww7Ns4buFOl3hu4VpbF3hu4Vn4buxXeG7rWFd4bufZjlyXWZzd13hu4VnOV1ycMOtXWPDoW1dY8Wp4bqrOl1yZ2xmXXJmw6JsXWZn4bq9c11mw7Phuqs7OzvigJ1dOygv4bufKSjhu59d4bqrajhxcUBb4buf4bqobWJ3W11xcndqZEBbcmR2ci04amfhu4VsJl1wZ+G7hWZyP1spKHFycG1s4buFKeG7rGdd4bu3bCgvcXJwbWzhu4UpKC/hu58p


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]