(vhds.baothanhhoa.vn) - Bên cạnh sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước, nhiều ngôi trường ở miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn được xây dựng trong thời gian qua còn có một phần công sức, chung tay đóng góp của các câu lạc bộ (CLB) tình nguyện, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và cộng đồng.
xJHhu6fhu4fhur/hu5d34buL4bqo4bqo4bqxw6rhuqR7xanhuqp34budw6plWeG7p+G7gHnhu6Xhur954bulw4HFqeG6v+G6quG6rOG6uOG6tnnhu6Xhur/hu5vhurjhurLhu5fhur/hu4Thu49G4bq/4bqq4bq84bq/d+G7tXnhu6Xhur954bun4buPeeG6v+G7icWpxJEv4bun4buHZcSR4bqk4bq/4buXd+G7i+G6qOG6qOG6scOq4bqk4bum4bud4buLxqHDqmXhu5RxeeG6v+G7l2p54bun4bq/4bqow4rhur/huqZC4buLeeG6v+G6quG7j3jhur/hu5vDs+G7l+G6v+G7lcWpdOG6quG6v+G7l0Xhu4vhur/hu5preeG7peG6qeG6v1nhu6fEqeG6v3nhurjhurDhu5fhuqnhur954bunxalzQuG6v3nhu6XDgcWp4bq/4bqq4bqs4bq44bq2eeG7peG6v+G6tOG6v3jFqXN54bq/eUPFqeG6qeG6v+G7hkR54bul4bq/4bqo4buPQuG6qeG6v+G7hkR54bul4bq/4buE4buL4bqp4bq/4buGRHnhu6Xhur924bun4buz4bq/duG7p2154bq/4bub4bq44bqy4buX4bq/4buE4buPRuG6v8ahw4p54bul4bq/4bqq4bqsw7154bul4bq/4bqq4bun4bq2xanhur/hu6XFqeG7i3nhur/huqZC4buL4bq/4buX4bu1eeG6v+G7l+G7s+G6v3jhuqLhuqrhur/huqThu6fDtHnhur/hu5fDgXnhu6Xhur/huqjhurrhu5fhuqnhur/hu5fhu6dCeeG7peG6v+G6quG7i0bhur/hu5vhu7N54bul4bq/4bul4buz4bqk4bq/4buXReG7i+G6v+G7l+G7ieG7l+G6v+G7l+G7j0Lhur93auG7l+G6v+G7leG6ouG6v2Phu5ZX4buUZOG6v+G6quG7qXnhu6fhur954bulQkZ0eeG6qeG6v+G7m+G6rnnhur/hu4bhu6vhuqnhur/GocO94buLeeG7p+G6v3nhu6Xhu6fFqXThuqThuqnhur954bunxKnhur/hu6drw73hur/huqrhu4944bq/4buGxKnhur/hu5fhuqJ54bul4bq/4bub4bqgeeG7peG6q8SRL+G6pGXEkeG6pOG6v+G7l3fhu4vhuqjhuqjhurHDquG6pOG7lMO9xqFGw6rhur/huqjhuqpGd+G7neG6scOq4bqq4bud4buE4bqqLeG7i3fFqeG7pXnhuqfhur/hu5fhu5154bqq4bud4bqs4bqtw6plxJHFqXjhu6Xhur/hu5d34buL4bqo4bqo4bqxw6rFqeG7luG7nXnhuqrhu53huqzDquG6v+G6qOG6qkZ34bud4bqxw6rhu4LFqcah4bqq4bun4bqn4bq/w63hu4Hhu4HhuqThu4Thuq3hur/hu6fhu53FqeG7peG7p+G6quG6p+G6v2bhu4Phu4fhuqThu4Thuq3DquG6v+G6qOG6rOG7l+G6scOqLy/hu5fGoXnhuqvhu5Xhu4vDveG6quG7p+G7i3nhu6fhu6fDveG7i+G6q+G7hnkvxqHhu53huqh24bqqw73huqQveeG7neG7guG6qC/hu4Phu4fhu4fDrS/hu4dpw63GoWfhu4HDrOG7hcOsZmjhuqrhu4Xhu4Phu4Nn4buHd+G7geG6q+G7r+G6pOG7peG6peG6rOG6sWfhu4PDrMOq4bq/4buLd+G6quG6scOqWeG7p+G7gHnhu6Xhur954bulw4HFqeG6v+G6quG6rOG6uOG6tnnhu6Xhur/hu5vhurjhurLhu5fhur/hu4Thu49G4bq/4bqq4bq84bq/d+G7tXnhu6Xhur954bun4buPeeG6v+G7icWpw6rhur/hu4LFqcah4bqq4bun4bqxw6rDreG7geG7gcOq4bq/4bun4budxanhu6Xhu6fhuqrhurHDqmbhu4Phu4fDquG6vy9lxJEv4bqkZcSR4bqk4bq/4buXd+G7i+G6qOG6qOG6scOq4bqk4buW4buL4bqk4bqqxanDvXnDqmVZbXjhur/hu4Phu4Hhu4fDreG6qeG6v8agw4rhur/hu4l54bq/4oCcN+G7qeG6v+G6quG6rOG7oeG6v+G7nXjhur/hu4ZEeeG7peG6v+G7l+G7i8O94oCd4bq/duG7p+G7iXnhu6fhur/huqrhu6fEqXnhu6fhur/hu5vFqXV44bq/4bqq4bqs4bq44bq2eeG7peG6v+G7lWt54bq/4buW4bqueeG6qeG6v3vhuqzhurjhurZ54bul4bq/e8WpdULhur/hu6fhu7fhu5fhur9hcXnhur974bunbnnhu6Xhur/hu4Phur9jV+G7i3nhu6Xhur/hu5bhu6fhu4l54bunZOG6q+G6v0t54bun4bqn4bq/N3vhu5w34buWxJEv4bqkZcSR4bqk4bq/4buXd+G7i+G6qOG6qOG6scOq4bqk4buUw73GoUbDqmXEkeG7nXhlxJHhuqjhuqrhuqzDvXnhu6VlWMWpdOG6quG6v3jEqcWp4bq/4buV4bq44bqw4buX4bq/4buX4bun4buPeeG6v+G6quG7p8WpdHnhur954bulQkZ0ecSRL+G6qOG6quG6rMO9eeG7pWXEkS/hu514ZcSRL+G6pGXEkeG6pOG6v+G7l3fhu4vhuqjhuqjhurHDquG6pOG7lMO9xqFGw6pl4buF4bun4bq/4bqo4buJeeG7peG6qeG6v+G6qsOBxanhur/huqrhu6fhu53DveG6v+G7l+G7p+G7j3nhur/hu5fhu4nhu5fhur/huqrhu6fEqXnhu6fhur/hu4bFqXF54bq/4buWV+G7lOG6v+KAnDfhu6nhur/huqrhuqzhu6Hhur/hu5144bq/4buGRHnhu6Xhur/hu5fhu4vDveKAneG6v+G6quG6vOG6v3so4bq/e+G7p+G7i3nhu6fhur/hu6bhu7Phu4vhur93cXnhur/hu5vhurjhurZ54bul4bq/4bubxanhur/GocOK4bq/d8O64bq/duG7p+G6tMWp4bq/4buXw4F54bul4bq/4buE4buPRuG6v8ahw4p54bul4bq/4buD4bq/4bubxal1eOG6v+G6quG6rOG6uOG6tnnhu6Xhur/huqpqxanhur8pQuG7i3nhur/hu6bhu7Phu4vhuqvhur/hu6bhuq554bq/4buD4buB4bq/4bqq4bunxKl54bun4bq/4buGxalxeeG6v+G7l0Xhu4vhur/hu5ZX4buU4bq/4bubc0Lhur93xKnhur954bul4bq44bq2xanhur/huqrhuqzhu6Hhuqnhur/hu6fhuqB54bq/eeG7p8WpcXnhuqnhur/hu4ZCxanhur/hu4bhu6Hhuqnhur/huqrFqXJ54bul4bq/4bun4buJ4bqq4bq/4bqs4bqieeG6v+G7huG7i3nhu6Xhur/huqhCw4Dhuqrhur/hu5fhu6fDs3nhu6Xhur/hu5vhurjhurZ54bul4bq/4buGxKnhur/hu5fhu6fFqeG7i+G6v+G6qOG7oeG6v+G7huG6sMWp4bq/4bqqw4HFqeG6v3nhu6fhu4B54bul4bq/4bul4bup4bq/4buWV+G7lOG6v+G7m2zhur/hu4bEqeG6v+G7m+G7i3nhu6Xhur/huqrhu6fDiuG7l+G6v+G7p8WpdHnhuqvhur/hu6bhu7fhur94xILFqeG6v3nhu6XhurjhurbFqeG6v3jhuqLhuqrhur/hu5fDgXnhu6Xhur/hu4bFqXThu5fhur924bun4buJ4buX4bq/eeG7p+G7i0Lhuqnhur954bun4bq4eeG7peG6v+G7lW954bul4bq/d+G7tXnhu6Xhur954bun4buPeeG6v+G7icWp4bq/4buGxKnhur/huqjhurrhu5fhur/huqrhuqzhu6Hhuqnhur/hu5ts4bq/4buPeOG6v+G6quG7p8O0eOG6v+G7m+G7s3nhu6Xhur/hu6Xhu7PhuqThur95cXnhur/hu5vFqXNC4bq/dkjhur/GocWpdELhuqnhur/hu5fhu6du4bqk4bq/4buX4buJeeG7p+G6v+G6uOG6sOG7l+G6v3jhuq7hur/hu5fhu6fDveG6v+G7l+G7ieG7l+G6v+G7nXjhur/hu6fhu7fhu5fhur/huqjFqXnhu6fhur9j4bumPmThur/hu4ZEeeG7peG6v3bhu6fhu7Phur924bunbXnhuqvEkS/huqRlxJHhuqThur/hu5d34buL4bqo4bqo4bqxw6rhuqThu5TDvcahRsOqZeG7innhu6fhur9XceG6v+G7lOG7ieG6v1jhu4vFqeG6qeG6v+G7l+G7p0Xhur954bunxal0eOG6v+G7llfhu5Thur/igJw34bup4bq/4bqq4bqs4buh4bq/4budeOG6v+G7hkR54bul4bq/4buX4buLw73igJ3huqnhur/hu5fhu6fDveG6v+G7lcWpcuG6quG6p+G6v1lteOG6v+G7g+G7geG7h2jhuqnhur/hu5Xhu4t54bq/4bubxalzQuG6v+G7p8SpeeG7p+G6v+G7llfhu5Thur9j4bqq4bun4bq44bq2eeG7peG6v+G7peG7t8Wp4bq/xqHDiuG6v+G7iXlk4bq/4oCcN+G7qeG6v+G6quG6rOG7oeG6v+G7nXjhur/hu4ZEeeG7peG6v+G7l+G7i8O94oCd4bq/4bub4bq44bqy4buX4bq/4bqq4bunxKl54bun4bq/d+G7keG6pOG6v+G6quG6rMOK4buX4bq/4bqq4bunQuG6ouG7l+G6v+G7puG6osWp4bq/V8WpcXnhur/hu6fFqXThuqThur974bun4buLeeG7p+G6v3nFqXF54bq/4bqq4buxeeG7p+G6v3vhu6fhu4t54bun4bq/4bum4buz4buL4bqp4bq/4bqq4bqscXnhur/hu5fhuq7hur/huqjhurThur/huqrhu5HhuqThur/hu6fhurLhuqThur/huqrhu6fhu4t54bun4bq/ecWpcXnhur/huqrhu6l54bun4bq/eeG7pUJGdHnhuqnhur954bun4buAeeG7peG6v3nhu6XhurjhurbFqeG6v+G7l8O9eeG6v3vhu6fhu4t54bun4bq/4bum4buz4buL4bqp4bq/4bqoxal54bun4bq/4buGxalxeeG6v3fEqeG6v+G6quG7p8SpeeG7p+G6v+G7hsWpcXnhur/hu5dF4buL4bq/4buX4buJ4buX4bq/eeG7p+G7s3jhur/huqrhu6fFqXR54bq/eeG7pUJGdHnhur/huqrhuqzDvXnhu6Xhur/hu4bEqeG6v3nhu6XDvcSpxanhur/huqrhu7F54bun4bqr4bq/KULhu4vhur954bun4buAeeG7peG6v+G7l+G7p0JGcnnhur/huqrhu6fFqXR54bq/eeG7pUJGdHnhur/hu5tyeeG6v+G7huG6sMWp4bq/4bub4bqgeeG7peG6v+G7lcSpw73hur/hurThur/hu5fhu4nhu5fhur/hu6dCRnR54bq/eMWpc3nhur95Q8Wp4bq/4buXReG7i+G6v+G6quG7sXnhu6fhuqnhur944bu3xanhur954bul4bq44bq2xanhur/hu5ts4bq/4bub4bq44bqy4buX4bq/4buX4bun4bq6eeG7peG6v3bFqXJ54bqp4bq/4buXa3jhur954bun4buReeG6v3nhu6fhu4B54bul4bq/duG7p+G7s+G6v3bhu6dteeG6v+G7p8SpeeG7peG6v3nhu6XEqUbhur/hu5dF4buL4bq/4buX4buJ4buX4bq/4budeOG6v+G7pj7hur954bquxanhur/hu5vhu49G4bqr4bq/N+G7qeG6v+G7huG7kUbhuqnhur/hu6fhu7fhur/hu5ts4bq/4buG4buReeG6v+G7m+G6onnhu6Xhuqnhur92cULhur/hu6Xhu7fFqeG6v+G6qMOK4bq/RXnhu6Xhur/hu6fhuqLhur/hu5dF4buL4bq/4buX4buJ4buX4bq/eeG7p8Sp4bq/4buna8O94bq/4bqq4buPeOG6v+G7m3Xhur/hu4Thu49G4bq/xqHDinnhu6Xhur954bun4buAeeG7peG6v+G6pOG7p+G7tXnhu6Xhur/hu6fhu7fhu5fhur944bqwxanhur92xalxeeG6v+G7l8OA4bqp4bq/4bqq4bun4buLRuG6v+G6quG7p3Lhur/hu5fhu4nhu5fhur/huqThu6fhu7V54bul4bq/4bun4bu34buX4bq/4bqq4bqs4buLeeG7p+G6v+G6quG6rOG7neG6qeG6v+G7hELDgHnhu6Xhur/hu5fDteG6pOG6q+G6v2bhur95bXjhur/huqZC4buL4bqp4bq/xqHDiuG6v+G7iXnhur/hu5ts4bq/4bqq4bunw4rhu5fhur/hu6fFqXR54bq/aOG6v+G7l8OBeeG7peG6v+G6quG6rOG7qXnhu6fhuqnhur/hu4Thu49G4bq/eOG6sMWp4bq/4buDZuG6v+G6pOG7p+G7tXnhu6Xhur/hu6fhu7fhu5fhur/huqpqxanhur/hu5fhu4nhu5fhur/hu6dCRnR54bqn4bq/WOG6uOG6tnnhu6Xhur9X4buJ4bqq4bqp4bq/KULhu4t54bq/4bum4buz4buL4bqp4bq/V+G7i3nhu6Xhur/hu5bhu6fhu4l54bun4bqp4bq/e+G7p2rhu5fhu6fhur974bunxKl54bun4bq/4buG4bqwxanhur/huqrDg3nhu6Xhur/hu6XFqeG7ieG6v+G6quG6rOG7q+G6v+G7pcO0eeG6v+G7g+G6v+G6qsON4bq/4bub4bqgeeG7peG6q+G6v1nhu6XEqUbhur/hu4Ut4buHLeG7g+G7geG7g+G7geG6qeG6v+G6quG6rMO9eeG7peG6v1fDuuG6v+G6quG6rOG7i8O94bq/4bulxalrxanhur/huqrhu6fhurjhurR54bul4bq/e+G7qXnhu6fhur954bulQkZ0eeG6v+G6pkLDgOG7l+G6v+G7pcWp4buL4bq/eW144bq/4buD4buB4buHw6zhur/GocO94bq/e+G6rEJ54bul4bq/4bq44bqueeG7peG6v+G7msO9xKl54bq/e1nhu5Y+4bq/4bum4bqg4bq/4buW4bunxrDhur9Yxal54bun4bqp4bq/e+G6rEJ54bul4bq/4bq44bqueeG7peG6v+G7puG6osWp4bq/V8WpcXnhur/hu6fFqXThuqThur974bun4buLeeG7p+G6v3nFqXF54bq/N8WpdOG6quG6v1nhu4t44bq/4bqqw4Phur/hu5fhu6fhurrhu5fhur/huqpqxanhur97KOG6v+G7luG7i8O94bq/4buUb3nhu6Xhuqnhur/GoMOK4bq/4buJeeG6v+KAnDfhu6nhur/huqrhuqzhu6Hhur/hu5144bq/4buGRHnhu6Xhur/hu5fhu4vDveKAneG6v+G7l0Xhu4vhur/huqrhu7F54bun4bq/e+G7p+G7i3nhu6fhur/hu6bhu7Phu4vhur93xKnhur/hu4fhur/huqrhuqzDvXnhu6Xhur/hu4fhu4Hhur/huqrhu5HhuqThur/huqrhu6d14bq/4buEQsO14bqq4bq/4bqobuG7l+G6v+G7m+G6uOG6suG7l+G6v+G6qsOBeeG6v+G7hsWpeeG7p+G6v+G7hsSp4bq/eeG7p+G7kXnhur/hu6XFqWvFqeG6q8SRL+G6pGXEkeG6pOG6v+G7l3fhu4vhuqjhuqjhurHDquG6pOG7lMO9xqFGw6plPuG7i0Lhur/hu5fhu6fDs3nhu6Xhur/hu5vhurjhurZ54bul4bq/xqHEqcWp4bqp4bq/4bubw73EqXnhur/hu5ts4bq/4bubcnnhur/hu6dCRnR54bq/KULhu4t54bq/4bum4buz4buL4bqr4bq/4buaxal1eOG6v+G7m8O0QuG6v+G6qsWpcXnhur/hu5dF4buL4bq/4buVQsODxanhur93w7rhur924bun4bq0xanhur/hu5fDgXnhu6Xhur93xKnhur/hu5vFqXV44bq/4bqq4bqs4bq44bq2eeG7peG6v+G7lWt54bq/e+G7j3nhur9X4buR4bqk4bqp4bq/4buX4buJ4buX4bun4bq/4bubxal1eOG6v+G6quG6rOG6uOG6tnnhu6Xhur/hu5fhu6fGsHnhu6fhur93xKnhur974bqs4bq44bq2eeG7peG6v1jDtHjhur95w7154bq/e+G6rEJ54bul4bq/e+G7p8SpeeG7p+G6v+G7pcO0eeG6v+G7h+G7gXZ44bqr4bq/4buadeG6v+G7hsSpw73hur/hu5vhurjhurLhu5fhur/hu5tyeeG6v+G7m8WpdXjhur/huqrhuqzhurjhurZ54bul4bqp4bq/4bubw73EqXnhur/huqrFqXLhuqThur/huqrEkOG7l+G6v+G7p8SpeeG7p+G6v+G6quG6rOG7qXnhu6fhur/igJzhu4bhurjhurLhuqrhur/huqjDgXnhu6Xhur9YbOKAneG6v+G7lW954bul4bq/4buEQuG6oHnhu6Xhur944buJRuG6q+G6v1bhu6fFqeG6v+G7m8O9xKl54bq/4bubcnnhuqnhur/hu5XEqeG6v+G7l8O9eeG6v+G6quG6rMO9eeG7peG6v+G7lWt54bqp4bq/4buXw4Hhur/huqrhuqzhu7Xhur/hu5tzQuG6v+G6pOG7p8O1eeG6v3bhu6fhurTFqeG6qeG6v+G7hkLFqeG6v3jhurx54bul4bq/4buG4bup4bq/eeG7p+G6tuG6v3nhu6fhu4B54bul4bq/4bqqw7V44bq/d+G7tXnhu6Xhur/hu6drw73hur/huqrhu4944bqp4bq/eeG7i0bhur944buLxanhur954buA4buL4bq/4bqq4bunw4HFqeG6qeG6v+G7l8O9eeG6v+G7nXjhur/hu5dF4buL4bq/4bun4bu34bq/4bqocOG6v+G7m+G6uOG6suG7l+G6v+G7p+G7t+G7l+G6v+G6quG6rMO9eeG7peG6v+G6pOG7p+G7tXnhu6Xhur/hu6fhu7fhu5fhur944bqwxanhur92xalxeeG6v+G7l8OA4bqp4bq/duG7p+G7i3nhu6Xhur/huqrhuqzhu4t54bul4bqrxJEv4bqkZcSR4bqk4bq/4buXd+G7i+G6qOG6qOG6scOq4bqk4buUw73GoUbDqmXhu5rFqXV44bq/4bqq4bqs4bq44bq2eeG7peG6v+G7lWt54bq/e+G7j3nhur9X4buR4bqk4bqp4bq/e+G6rOG6uOG6tnnhu6Xhur9Yw7R44bq/ecO9eeG6v3vhuqxCeeG7peG6v3vhu6fEqXnhu6fhur/hu4bEqeG6v+G7m8WpdXjhur/huqrhuqzhurjhurZ54bul4bq/4buVa3nhur/hu5x54bqp4bq/e+G6rOG6uOG6tnnhu6Xhur97xal1QuG6v+G7p+G7t+G7l+G6vyjhu6dD4bq/e+G7p+G7i3nhu6fhuqnhur/hu6dCRnR54bq/KULhu4t54bq/4bum4buz4buL4bq/4bub4bq44bqy4buX4bq/4buWV+G7lOG6v+KAnDfhu6nhur/huqrhuqzhu6Hhur/hu5144bq/4buGRHnhu6Xhur/hu5fhu4vDveKAneG6v+G7huG7kXnhur/hu5vhuqJ54bul4bqp4bq/4buE4buPRuG6v8ahw4p54bul4bqp4bq/4buX4buz4bq/4bqqw4N54bul4bq/dsWpeeG7p+G6v+G6pOG7p8aw4bq/4bun4bqueeG6v8Ot4buB4buB4bq/4bqq4bqsxal0QuG6v+G7m+G6oHnhu6Xhuqnhur/huqrhuqzDvXnhu6Xhur/hu5vhu7Phur8pQsOM4bq/4buUWOG7lOG6v1fDveG7huG7neG6vz7hu5fhu6fDvcO9d+G6v+G7p8SC4bq/4bqq4bqs4bqy4bq/Z+G7geG6s+G6v3bFqXnhu6fhur/huqThu6fGsOG6q+G6v8agw4rhur92xalyeeG6qeG6v+G7g+G6v+G7l8OBeeG7peG6v+G6quG6rOG7qXnhu6fhur/huqhw4bq/duG7p+G7iXnhu6fhur/huqrhu6fEqXnhu6fhur/hu4bEqcO94bq/4buXQsOAxanhur/huqrhu6fhu4l54bul4bq/Zy3hu4Phu4Hhu4Phu4fhur/huqrhuqzhurjhurDhu5fhur94ROG7i+G6v3jhurjhu4vhur/hu5Vsw73hur/hu4Zz4bqrxJEv4bqkZcSR4bqk4bq/4buXd+G7i+G6qOG6qOG6scOq4bqk4buUw73GoUbDqmUjeeG7peG6v1nhu6XDgeG6vyjhu6fFqeG6v+G7pkR54bul4bqp4bq/e+G6rOG6uOG6tHnhu6Xhur8o4bun4bu1eeG7peG6v+G7pMWp4buJw73hur/GocSQ4buX4bq/4buGxKnhur/hu5rEqcO94bq/4bqqasO94bq/4bunQkZ0eeG6vylC4buLeeG6v+G7puG7s+G7i+G6qeG6v+G7l+G7p8O94bq/4buVxaly4bqq4bqn4bq/e+G6rMO9eeG7peG6v3nhu6fhu4B54bul4bq/eW144bq/4bqmQuG7i+G6qeG6v+G7llfhu5Thur/igJw34bup4bq/4bqq4bqs4buh4bq/4budeOG6v+G7hkR54bul4bq/4buX4buLw73igJ3hur/hu5ts4bq/4bunxILhur/huqrhuqzhurLhur/hu5drxanhur/huqpqw73hur/hu4Xhur/huqThu6fhu7V54bul4bq/4bun4bu34buX4bq/4bqqasWp4bq/4bubxal1eOG6v+G6quG6rOG6uOG6tnnhu6Xhur/hu5VreeG6vzdCxanhuqnhur974bqs4bq44bq2eeG7peG6v1jDtHjhur95w7154bq/e+G7p+G7i3nhu6fhur85QuG7j3nhuq3hur/hu4Thu49G4bq/4buD4bq/4bqk4bun4bu1eeG7peG6v+G7p+G7t+G7l+G6v+G7l+G7p8O94bq/4bubxal1eOG6v+G6quG6rOG6uOG6tnnhu6Xhur/hu5VreeG6vzdCxanhuqnhur974bqs4bq44bq2eeG7peG6v3vFqXVC4bq/4bun4bu34buX4bq/e+G7p+G7i3nhu6fhur85QuG7j3nhuqvhur9ZbXjhur/hu4Phu4Hhu4Phu4fhuqnhur/hu5ZX4buU4bq/4bqqxaly4bqk4bq/4bqqxJDhu5fhur/hu4Thu49G4bq/eOG6sMWp4bq/4buD4bq/4bqk4bun4bu1eeG7peG6v+G7p+G7t+G7l+G6v+G7hsSp4bq/4bqo4bq+4buL4bq/4buX4bun4buA4buL4bq/4buVcuG6pOG6v2154bq/4bubxal1eOG6v+G6quG6rOG6uOG6tnnhu6Xhur974buPeeG6v1fhu5HhuqThuqnhur974bqs4bq44bq2eeG7peG6v1jDtHjhur95w7154bq/e+G6rEJ54bul4bq/e+G7p8SpeeG7p+G6reG6v+G7g+G6v+G6pOG7p+G7tXnhu6Xhur/hu6fhu7fhu5fhur/hu5vFqXV44bq/4bqq4bqs4bq44bq2eeG7peG6v+G7lWt54bq/4buceeG6qeG6v3vhuqzhurjhurZ54bul4bq/e8WpdULhur/hu6fhu7fhu5fhur8o4bunQ+G6v3vhu6fhu4t54bun4bqr4bq/WeG7pcO9xKnFqeG6v+G6rOG7i+G6qeG6v3lteOG6v+G7g+G7geG7g+G7h+G6qeG6v3nhu6fEqeG6v+G6qsSpxanhur/huqrhuqzhurLhur/hu5RZxajhur/hu4rhuqTDvXd3w73hur/hu5bhu6fhu4vhuqThuqrhu53huqzhur9j4bumxKnhur9Z4bqixalk4bq/4bubbOG6v+G7hOG7j0bhur/hu4Phur/huqThu6fhu7V54bul4bq/4bun4bu34buX4bqp4bq/4buXw4F54bul4bq/4bqq4bqs4bupeeG7p+G6v+G7hnThur/huqjFqXnhu6fhur/hu5fhu6fDveG6v+G7m8WpdXjhur/huqrhuqzhurjhurZ54bul4bq/4buVa3nhur8o4bun4buj4bqp4bq/e+G6rOG6uOG6tnnhu6Xhur9Yw7R44bq/ecO9eeG6vyjhu6dD4bq/OULhu4954bqr4bq/4bumQkZ0eeG6vylC4buLeeG6v+G7puG7s+G7i+G6v+G7l2t44bq/4bqueeG6v+G6qMOK4bq/4bqmQuG7i3nhur/huqrhu4944bqp4bq/4buX4bunxanhu4vhur/huqjhu6Hhur924bun4buz4bq/duG7p2154bq/4buXReG7i+G6v+G7llfhu5Thuqnhur/hu5fhu4nhu5fhur/GocO94buLeeG7p+G6v3nhu6Xhu6fFqXThuqThuqnhur954bunxKnhur/hu6drw73hur/huqrhu4944bqp4bq/4buVb3nhu6Xhur/huqrDtXjhur934bu1eeG7peG6v3nhu6fhu4954bq/4buJxanhur/hu5ts4bq/4buX4bunQnnhu6Xhur/huqjhurrhu5fhur/hu4Thu49G4bq/eXF54bq/eeG7p+G7gHnhu6Xhur/hu5vFqXV44bq/4bqq4bqs4bq44bq2eeG7peG6v3bhu6fhu4t54bul4bq/4bqq4bqs4buLeeG7peG6qeG6v3bhu6du4buX4bq/4bqk4bunxJDhu5fhur924bun4buz4bq/duG7p2154bq/4buGc+G6v+G7l+G6ruG6v+G6qOG6tOG6v+G7huG7keG6quG6v+G7l+G7p8O14bqq4bqp4bq/4bul4buz4bqk4bq/4bqk4bunw7R54bq/eeG7j3nhu6Xhur/hu5fhu4vDveG6v+G7l+G7p8O14bqq4bq/d+G6uOG6snnhu6Xhur/GoWpG4bq/4buGxKnhur/hu6fhu7fhu5fhur/hu5dF4buL4bq/4bub4bur4buL4bq/4bqk4bun4bq44bqueeG7peG6q8SRL+G6pGXEkeG6pOG6v+G7l3fhu4vhuqjhuqjhurHDquG6pOG7lMO9xqFGw6plxJHhu514ZcSR4bqo4bqq4bqsw7154bulZTnhu49G4bq/4bqq4bqs4bq44bq2eeG7peG6v3jhurDFqeG6vy3hur/hu5bhu6du4bqk4bq/4buX4buJeeG7p+G6v+G6uOG6sOG7l+G6v3jhuq7EkS/huqjhuqrhuqzDvXnhu6VlxJEv4budeGXEkS/huqRlxJHhuqThur/hu5d34buL4bqo4bqo4bqxw6rhuqThu5TDvcahRsOqZeG7lsOJeeG7peG6v3nhu6fhurjhur/hu5ZX4buU4bq/4oCcN+G7qeG6v+G6quG6rOG7oeG6v+G7nXjhur/hu4ZEeeG7peG6v+G7l+G7i8O94oCd4bqp4bq/4buWV+G7lOG6v+KAnHvhu6fFqXR54bq/eeG7pUJGdHnhur/hu4Thu4t54bun4oCd4bq/4bqq4bqsw4rhu5fhur/huqrhu6dC4bqi4buX4bq/4bum4bqixanhur/hu5bhu6fhu4Dhur/huqrhu6fhu5HhuqThur/hu5vhu7nhur/huqrhu7F54bun4bq/4bubbOG6v+G7peG7s+G6pOG6v+G6pOG7p8O0eeG6v+G7hOG7j0bhur95cXnhur954bun4buAeeG7peG6v+G7m8WpdXjhur/huqrhuqzhurjhurZ54bul4bq/eOG6sMWp4bq/duG7p+G7i3nhu6Xhur/huqrhuqzhu4t54bul4bq/4bq04bq/4buX4buJ4buX4bq/4bub4bur4buL4bq/4buVxKl54bq/duG7p+G7s+G6v3bhu6dteeG6q8SRL+G6pGXEkeG6pOG6v+G7l3fhu4vhuqjhuqjhurHDquG6pOG7lMO9xqFGw6pl4buW4bun4bur4bq/WeG7pUJGw7p54bq/e+G7p+G7q+G6v1fhu4t54bqp4bq/4buX4bunReG6v3nhu6fFqXR44bq/4buWV+G7lOG6v+KAnHvhu6fFqXR54bq/eeG7pUJGdHnhur/hu4Thu4t54bun4oCd4bq/Y3so4bq/e+G7p+G7i3nhu6fhur/hu6bhu7Phu4tk4bqp4bq/4buX4bunxanhu4vhur/huqjhu6Hhuqfhur9ZbXjhur/hu4Phu4Hhu4fDreG6v+G7hsSp4bq/4buD4buB4buHw6zhuqnhur/hu5ZX4buU4bq/4bubbOG6v+G7hOG7j0bhur944bqwxanhur/hu5vFqXV44bq/4bqq4bqs4bq44bq2eeG7peG6v1nhu4vhur9W4bunxKnhuqnhur974bqs4bq44bq2eeG7peG6v3vFqXVC4bq/4bun4bu34buX4bq/e+G7o3nhur97b3nhur9jWOG6uOG6tnnhu6Xhur9X4buJ4bqqZOG6v+G7hsSp4bq/4bubxal1eOG6v+G6quG6rOG6uOG6tnnhu6Xhur/hu5VreeG6v+G7pkN54bul4bqp4bq/e+G6rOG6uOG6tnnhu6Xhur97xal1QuG6v+G7p+G7t+G7l+G6v+G7pMWp4buLw73hur974bunxal0eeG6v2NX4buLeeG7peG6v+G7luG7p+G7iXnhu6dk4bqr4bq/4bua4buPRuG6v3fEqeG6v+G7p8O9auG6quG6v+G7m+G6onnhu6Xhur/hu6fhurjhurR54bul4bq/4bq6eeG7peG6v+G7lkLhuqLhu5fhur/hu4bhu5F54bq/4bub4bqieeG7peG6v+KAnFjEgsWp4bq/4bqqw4Phur/hu5fhu6fhurrhu5fhuqnhur94xILFqeG6v+G7l+G7ieG6v3nhu6fhu4954bq/4bulbnnhur/hu4bhurDFqeG6v3jhuqLhuqrhur/hu5vhu6vhu4vhur/hu5fhu6fhu7Hhur954bun4buPeeG6v+G7m2rDveKAneG6v8ahw73hur974bqsQnnhu6Xhur/hurjhuq554bul4bq/4bum4bqixanhur/hu5bhu6fhu4Dhur/huqrhu6fhu5HhuqThur/hu5vhu7nhur83xal04bqq4bq/WeG7i3jhur/huqThu6fhu4nhuqrhur/hu5vhuqJ54bul4bqr4bq/e+G6rMO9eeG7peG6v+G6quG7p+G6tsWp4bq/4bulxanhu4t54bq/4bqq4bqwxanhuqnhur/hu5ZX4buU4bq/4bqqxaly4bqk4bq/4bqqxJDhu5fhur92cULhur/hu6Xhu7fFqeG6v3nhu6VC4bqgeeG6v+G6qsSpxanhur/huqrhuqzhurLhur/hu5t14bq/4buE4buPRuG6v8ahw4p54bul4bq/eeG7p+G7gHnhu6Xhur/hu5vFqXV44bq/4bqq4bqs4bq44bq2eeG7peG6v3jhurDFqeG6v3nhu6dveOG6v+G7p8SC4bq/4bqq4bqs4bqy4bq/4buX4buJ4buX4bq/4budeOG6v+G7pj7hur/hu4ZEeeG7peG6v+G7l+G7i8O94bq/4buE4bq64bq/e+G7p+G7i3nhu6fhur/hu5vhurjhurLhu5fhur/hu6fhu7fhu5fhur/huqrhu5HhuqThur/hurThur/hu5fhu4nhu5fhur934bqw4bqk4bq/4bun4bu34buX4bq/dsWpcXnhur/hu5fDgOG6qeG6v+G7i3nhur/huqrDvcSpeeG6q8SRL+G6pGXEkeG6pOG6v+G7l3fhu4vhuqjhuqjhurHDquG6pOG7lMO9xqFGw6rhur/huqjhuqpGd+G7neG6scOq4bqq4bud4buE4bqqLeG7i3fFqeG7pXnhuqfhur/hu5fhu5154bqq4bud4bqs4bqtw6plxJHFqXjhu6Xhur/hu5d34buL4bqo4bqo4bqxw6rFqeG7luG7nXnhuqrhu53huqzDquG6v+G6qOG6qkZ34bud4bqxw6rhu4LFqcah4bqq4bun4bqn4bq/w63hu4Hhu4HhuqThu4Thuq3hur/hu6fhu53FqeG7peG7p+G6quG6p+G6v+G7hWbhu4fhuqThu4Thuq3DquG6v+G6qOG6rOG7l+G6scOqLy/hu5fGoXnhuqvhu5Xhu4vDveG6quG7p+G7i3nhu6fhu6fDveG7i+G6q+G7hnkvxqHhu53huqh24bqqw73huqQveeG7neG7guG6qC/hu4Phu4fhu4fDrS/hu4dpw63GoWfhu4HDrGbhu4Hhu4Fo4bqqZ8OtZmbhu4N34buB4bqr4buv4bqk4bul4bql4bqs4bqxw61mZsOq4bq/4buLd+G6quG6scOqWeG7p+G7gHnhu6Xhur954bulw4HFqeG6v+G6quG6rOG6uOG6tnnhu6Xhur/hu5vhurjhurLhu5fhur/hu4Thu49G4bq/4bqq4bq84bq/d+G7tXnhu6Xhur954bun4buPeeG6v+G7icWpw6rhur/hu4LFqcah4bqq4bun4bqxw6rDreG7geG7gcOq4bq/4bun4budxanhu6Xhu6fhuqrhurHDquG7hWbhu4fDquG6vy9lxJEv4bqkZcSR4bqk4bq/4buXd+G7i+G6qOG6qOG6scOq4bqk4buW4buL4bqk4bqqxanDvXnDqmXhu5rFqXV44bq/4bqq4bqs4bq44bq2eeG7peG6v1nhu4vhur9W4bunxKnhuqnhur974bqs4bq44bq2eeG7peG6v3vFqXVC4bq/4bun4bu34buX4bq/e+G7o3nhur97b3nhur9jWOG6uOG6tnnhu6Xhur9X4buJ4bqqZOG6v+G7m+G6uOG6suG7l+G6v+G7hOG7j0bhur/GocOKeeG7peG6v+G6quG6vOG6v3nhu6VC4bqgeeG6v3bFqXnhu6fhur/huqThu6fGsOG6v+G7l0Xhu4vhur/hu5fhu4nhu5fhur/huqrhu6fEqXnhu6fhur/hu4bFqXF54bq/4buWV+G7lOG6v+KAnHvhu6fFqXR54bq/eeG7pUJGdHnhur/hu4Thu4t54bun4oCd4bq/4bub4buzeeG7peG6v+G7peG7s+G6pOG6v+G7hsSp4bq/4bqqxKnFqeG6v+G6quG6rOG6suG6v+G6quG6vOG6v+G7l+G7ieG7l+G6v+G7m+G6rnnhur/hu4bhu6vhuqnhur954bunxKnhur/hu6drw73hur/huqrhu4944bqr4bq/S3nhu6fhuqfhur/hu5Z7N8SRL+G6pGXEkeG6pOG6v+G7l3fhu4vhuqjhuqjhurHDquG6pOG7lMO9xqFGw6plWW144bq/4bun4bu34buX4bq/4buD4buB4buD4buB4bq/LeG6v+G7g+G7geG7g+G7h+G6qeG6v+G7l8OB4bq/4bqq4bqs4bu14bq/4bubxal1eOG6v3vhuqzhurjhurZ54bul4bq/WMO0eOG6v3nDvXnhur85bnnhu6Xhur/hu6ZveeG7peG6qeG6v3vhuqzhurjhurZ54bul4bq/WMO0eOG6v3nDvXnhur9hcXnhur9W4bun4bq44bqueeG7peG6v2NX4buLeeG7peG6v+G7luG7p+G7iXnhu6dk4bq/4buGQsWp4bq/eOG6vHnhu6Xhur924bunxanhur/hu5vhurjhurLhu5fhur/hu6XFqWt54bul4bq/xqFqRuG6qeG6v+G7p+G7t+G7l+G6v+G6quG7keG6pOG6v+G6quG6rMO9eeG7peG6v+G6pOG7p+G7tXnhu6Xhur/hu6fhu7fhu5fhur944bqwxanhur924bun4buLeeG7peG6v+G6quG6rOG7i3nhu6Xhur/GocO94bq/4buX4buJ4buX4bq/eeG7p8Sp4bq/4buna8O94bq/4bqq4buPeOG6v+G7hOG7j0bhur/GocOKeeG7peG6q+G6v3vhu6fhu4l54bul4bq/4buH4buBLeG7g+G7geG7h2nhuqnhur/huqrhuqzhu5F54bq/d8OJ4bq/w4B54bul4bqp4bq/d8OJ4bq/4bqmQuG7o+G6quG6v+G6quG6rMSpeeG6v+G6pkLhu4vhur/hu5ts4bq/duG7p8Wpcnnhur/hu5vFqXV44bq/e+G6rOG6uOG6tnnhu6Xhur9Yw7R44bq/ecO9eeG6vzlueeG7peG6v+G7pm954bul4bq/4bubbOG6v+G7leG7q+G6v3fDieG6v+G7peG7j0bhur/huqrhu6fFqXThuqrhur/hu6dqxanhuqnhur9reeG7p+G6v+G7p+G6uOG6tHnhu6Xhur/hu5tyeeG6v+G7p8O9auG6quG6v+G7m+G6onnhu6Xhur/GoWpG4bqp4bq/4bun4bu34buX4bq/4buXReG7i+G6v+G7l8OB4bq/4buGxKnhur/huqrhuqzhu7Xhuqvhur/hu5bhu6fFqeG7i+G6v+G6qOG7oeG6v+G7huG6sMWp4bq/eeG7p+G7gHnhu6Xhur924bun4buz4bq/duG7p2154bqp4bq/4buGw7Xhuqrhur/hu4Zr4bq/4buXReG7i+G6v+G7l8OB4bq/4buGxKnhur/huqrhuqzhu7Xhur954bquxanhur/hu5vhu49G4bqp4bq/4buaxKnFqeG6v3vFqXJ54bul4bq/eeG7s8Wp4bq/N8WpdOG6quG6v1nhu4t44bq/4bubbOG6v3ZxQuG6v+G7peG7t8Wp4bqp4bq/4buG4buReeG6v+G7m+G6onnhu6Xhur/hu5fhu4nhu5fhur954bunxKnhur/hu6drw73hur/huqrhu4944bq/4bunxILhur/huqrhuqzhurLhur/hu5vDtELhur/huqrhurjhur/hu4Thu49G4bq/4bubxal1eOG6v+G6quG6rOG6uOG6tnnhu6Xhur/hu4bhurDFqeG6v+G6qsODeeG7peG6v3bFqXnhu6fhur/huqThu6fGsOG6v2nhu4Hhu4Hhur/huqrhuqzFqXRC4bq/4bub4bqgeeG7peG6q+G6v+G7msWpdXjhur/huqrhuqzhurjhurZ54bul4bq/4bub4bq44bqy4buX4bq/4buE4buPRuG6v8ahw4p54bul4bq/eOG6sMWp4bq/4bqqasO94bq/4bubxalzQuG6v3bFqXR54bq/4bqq4bunQuG7kXnhur934bqyxanhur/hu5t14bq/4buXw4Hhur/huqrhuqzhu7Xhur/hu6XFqWt54bul4bq/xqFqRuG6qeG6v+G7p+G7t+G7l+G6v+G6quG7keG6pOG6qeG6v3bhu6fDgXnhu6Xhur/hu5fhu7V54bq/4bqk4buna8Wp4bq/d8O94bq/d2554bul4bq/eMSCxanhur924bunxanhur944bq44buL4bq/d8OJ4bq/4bqq4bqsxKl54bq/4buGc+G6q8SRL+G6pGXEkeG6pOG6v+G7l3fhu4vhuqjhuqjhurHDquG6pOG7lMO9xqFGw6ple+G7p+G7ncO94bq/4bqq4bunw4B54bul4bq/dnHhur/huqrhurzhur8+4bq04bq/4bukxanhu4nDveG6v8ahxJDhu5fhur/hu4bEqeG6v+G7msSpw73hur/huqpqw73huqnhur/huqrGsHnhu6fhur/hu5tyeeG6v+G6quG7p+G7iXnhu6Xhur/DrS3hu4Phu4Hhu4Phu4Hhur/huqrDvcSpeeG6v+G6quG7sXnhu6fhur/hu5fhu7Phur/hu4Phu4PhuqtpaeG7hy/hu4No4bqr4buB4buDZuG6v+G6pOG7p+G7tXnhu6Xhur/hu6fhu7fhu5fhur92xalxeeG6v+G7l8OA4bqp4bq/4bubauG6quG6v+G6qsON4bq/d3Thur/DrWnhuqlp4bqz4bqt4bq/4buH4bqrZ+G7g2fhur/huqrhuqzhurjhurZ54bul4bq/4bun4bu34buX4bq/4bub4bq44bqy4buX4bq/4buXw4F54bul4bq/eeG7p+G7kXnhur/hu5tq4bqq4bq/4buX4bunQuG7k3nhur/huqZCw4Dhu5fhur/hu6XFqeG7i+G6qeG6v+G7l+G7p8Wpcnjhur/huqrDjeG6v3d04bq/aeG7g+G6qWjDrOG6s+G6q+G6v3vDvcSpeeG6v3nhu6XEqXnhu6fhur/hu5ts4bq/4bunw73EqXnhur/huqrhu6fEqXnhu6fhur/hu5fhu6fhu7Hhur/huqrFqXFC4bq/4bulxanhu4vDveG6v+G7hnPhur/huqThu6fhu7V54bul4bq/4bun4bu34buX4bq/dsWpcXnhur/hu5fDgOG6qeG6v+G7l+G7i8O94bq/4bqqw7R54bul4bqp4bq/4bqq4bqs4bq44bq2eeG7peG6v+G7m2rhuqrhur/hu5fhu6dC4buTeeG6v+G6pkLDgOG7l+G6v+G7pcWp4buL4bq/4bqq4bqs4bq44bqw4buX4bq/4bqq4bun4bq2xanhur/hu6XFqeG7i3nhur/huqZCRuG6v+G7m+G7q3nhu6fhuqvhur9ZbXjhur/hu6fhu7fhu5fhur/hu4Phu4Hhu4Phu4Hhur8t4bq/4buD4buB4buD4buH4bqp4bq/e+G7p+G7i3nhu6fhur/hu6bhu7Phu4vhur/hu5fhu7Phur9o4buBaOG6v+G6quG6rOG6uOG6tnnhu6Xhur/hurThur/hu5Xhu5Hhu5fhur/huqrFqXVC4bq/4bun4bu34buX4bq/4buG4bqwxanhur/DrOG7g2jhur/hu5vFqXV44bq/4bqq4bqs4bq44bq2eeG7peG6reG6v+G7leG7keG7l+G6v3jDtHjhur95w7154bq/4buX4buz4bq/aGnDreG6v+G6quG6rOG6uOG6tnnhu6Xhur/hu4bhurDFqeG6v+G7h+G6q+G7h+G7h2jhur/hu5vFqXV44bq/4bqq4bqs4bq44bq2eeG7peG6reG6v+G7leG7keG7l+G6v3vhu6bDonvhu6bhu5Y+4bq/4buX4buz4bq/aMOs4bq/4bqq4bqs4bq44bq2eeG7peG6v+G7huG6sMWp4bq/w6zhu4Phur/hu5vFqXV44bq/4bqq4bqs4bq44bq2eeG7peG6q+G6v3vhuqzDvXnhu6Xhur954bun4buAeeG7peG6v3lteOG6v+G6pkLhu4vhuqnhur954bulw73EqcWp4bq/4bqow4rhur/huqZC4buLeeG6v+G6quG7j3jhur/hu5dF4buL4bq/4buaa3nhu6Xhuqnhur9Z4bunxKnhur954bq44bqw4buX4bqp4bq/eeG7pcSpeeG7p+G6v+G7pcWp4buJw73hur/GocSQ4buX4bq/4buGxKnhur/hu5fhu4nhu5fhur/hu5vhu6vhu4vhur/huqThu6fhurjhuq554bul4bqp4bq/eeG7p8Wpc0Lhur/hu5vFqXV44bq/4bqq4bqs4bq44bq2eeG7peG6v+G7m+G6uOG6suG7l+G6v+G6qOG6vuG7i+G6v+G7l+G7p+G7gOG7i+G6qeG6v+G7hOG7j0bhur944bqwxanhur/huqrhurzhur954bun4buAeeG7peG6v+G6qsO1eOG6v3fhu7V54bul4bq/4bqq4bunxal0eeG6v3nhu6VCRnR54bqp4bq/eeG7p+G7j3nhur/hu4nFqeG6qeG6v3bhu6du4buX4bq/4bqk4bunxJDhu5fhur924bun4buz4bq/duG7p2154bq/4buGc+G6v+G7l+G6ruG6v+G6qOG6tOG6v+G7huG7keG6quG6v+G7l+G7p8O14bqq4bqp4bq/4bul4buz4bqk4bq/4bqk4bunw7R54bq/eeG7j3nhu6Xhur/hu5fhu4vDveG6v+G7l+G7p8O14bqq4bq/d+G6uOG6snnhu6Xhur/GoWpG4bq/4buGxKnhur/hu6fhu7fhu5fhur/huqrhuqxxeeG6v+G7m+G7q+G7i+G6v+G7lcSpeeG6v+G7p0JGdHnhur94xalzeeG6v3lDxanhuqnhur/hu4ZEeeG7peG6v+G7l+G7i8O94bq/4bqq4buxeeG7p+G6v3vhu6fhu4t54bun4bq/4bum4buz4buL4bqrxJEv4bqkZcSR4bqk4bq/4buXd+G7i+G6qOG6qOG6scOq4bqk4buKQuG6quG7p8O94bqsw6plWeG7peG7t+G7l+G6v+G7pkLDtXnEkS/huqRl

Ngọc Huấn

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]