(vhds.baothanhhoa.vn) - Hến Giàng là chỉ loài hến của làng Giàng thuộc xã Thiệu Dương, huyện Thiệu Hoá (nay là thành phố Thanh Hóa), nơi có địa thủy văn thuận lợi cho loài hến sinh sôi.
VDjhu6rGrzzhuq/hu7Lhu4Phu4Phu5jFqOG6v+G7hDnhu4Xhuq99xahVw7nhu7LGr+G6seG6teG6t8av4bq3N+G6s+G6t8av4buFxKnGrzgx4bq3xq/hu7U54bu24bq3N1QvOOG7qlVU4bq/xq884bqv4buy4buD4buD4buYxajhur/hu7d94buyPsWoVeG7tzHhurfGr+G7tTnhu7bhurc3xq/huq/hu7bGrzw44bqhxq/huq/hurPhu7Y5xq84MeG6t8avPMOt4buyxq/huq/hu7bhurc3xq/hu7U54bu24bq3N8av4buFOGZjPMavbyPGr+G7hDg5M2bGr+G7p+G7i2Xhurc34bugxq84ZsOzM+G6t8av4buEODkzZsav4bu34bqz4bu0xq9S4bq34buyw7PGr+G6r+G7tsav4buFOOG7tuG6tzjGr+G6vzjhuqvGr+G7hDjhu7Lhurc4xq/hu7fhurXhu7JT4bugxq/hurdlOcavPOG6tcave8Og4buyxq/hu4U4w63Ds8avbT3hurfGr+G7hThmLuG6t8av4bqv4bq7OcavPDjhurPGr+G6r+G6s+G7tjnGrzgx4bq3xq/hu4M54bq3OMav4buD4bqpOVBUL+G6v1VU4bq/xq884bqv4buy4buD4buD4buYxajhur/DueG6sz7Ds8WoVVQ54bqxN8avPOG6r+G7suG7g+G7g+G7mMWoOeG7pX3hurfhu4V94buHxajGr+G7g+G7hcOz4bqvfeG7mMWobjk+4buFOOG7osavV1bhu6jhur9v4buexq84fTk3OOG7heG7osav4buu4bus4bus4bq/b+G7nsWoxq/hu4Phu4c84buYxagvLzw+4bq3UCnhu7LhurPhu4U44buy4bq3ODjhurPhu7JQbeG6ty8+feG7g8SD4buF4bqz4bq/L+G6t31u4buDL+G7sOG7sOG7sOG7ri/hu6rDnVg+4buu4buq4buuVuG7quG7sOG7ruG7heG7qlbhu6zhuq/hu6ot4buqUMOj4bq/N8Woxq/hu7Lhuq/hu4Xhu5jFqMO54buyxq/hurHhurXhurfGr+G6tzfhurPhurfGr+G7hcSpxq84MeG6t8av4bu1OeG7tuG6tzfFqMavbjk+4buFOOG7mMWoV1bhu6jFqMavOH05Nzjhu4Xhu5jFqOG7ruG7rOG7rMWoxq8vVVQv4bq/VVThur/Grzzhuq/hu7Lhu4Phu4Phu5jFqOG6v+G7peG7suG6v+G7hTnhurPhurfFqFXhurDhurXhurfGr+G6tzfhurPhurfGr+G7hcSpxq/hu4dmY+G7hcavODHhurfGr1Lhu5fhurc4xq/hurE54bq3OMavOOG6peG7slDGr+G6tjdmYuG6t+G7osavbeG6t31v4bq/4buHfeG7g+G7g1NUL+G6v1VU4bq/xq884bqv4buy4buD4buD4buYxajhur/DueG6sz7Ds8WoVeG6tmU5xq97OsOzxq/huq/hu7bGr3s5NOG6scavOGM5xq/hu4Vpxq88w63hu7LGr+G7rMavPsOi4bq3N8avPDhAw7Phu6DGrzzhurXGrykjOcavPOG7tOG7hcavbeG7tuG6tzfhu6DGr+G6t+G7i8OpPMav4buD4bu4PDjGr23hu7bGr+G7heG7h+G6s+G6tzfGr+G6seG7tOG7heG7oMav4bqv4bqz4bu2OcavODHhurfGr+G7hTjhu7LGrzhixq/hu4M54bq3OMav4bq3PeG6scaveyLGrylAw7Phu6DGrzhn4buFxq/huq87w7PGrzzhu7Q5xq/hu4U54bq3OMav4buFZsOyxq88w63hu7LGr3s74buFxq88w63hu7LGr+G6t+G7i8OpPMav4bqx4bu2xq8+OuG6tzfGrzg5MeG6t8avPDjhurPGrzzhurPhurfGr+G6tzfhu4vhurk5UFQv4bq/VVThur/Grzzhuq/hu7Lhu4Phu4Phu5jFqOG6v8O54bqzPsOzxahV4bu3MeG6t8av4bu1OeG7tuG6tzfGrzzhurXGr3sqPMavezk04bqxxq9t4bqnxq/hurHhu7Zmxq9t4bu24bq3N+G7oMav4buFODrhurfGrzw94bq3N8av4buF4buHw6LhurfGr+G6t2Zj4buFxq/hurfhu7ZQxq/hurbhu4vDqTzGrzgx4bq3xq/hu7U54bu24bq3N8av4buFOGXhurHhu6DGr+G6tzfhuqXhu4Xhu6DGr+G6seG7tOG7heG7oMav4buHZmPhu4XGrzgx4bq3xq/hurc34bql4buFxq97LuG6sVBUL+G6v1VU4bq/xq884bqv4buy4buD4buD4buYxajhur/DueG6sz7Ds8WoVeG7tzHhurfGr+G7tTnhu7bhurc3xq/hu4U4YTw4xq844bq74bq/xq88OOG6s8avbTkzPMav4bq3O2bGrzzhu7Lhurc4UMav4bu3MeG6t8ave2bhurfGr+G7g+G6qTnhu6DGr3sx4bq3xq/Egzg5xq/hurfhur3Grylm4bq3N8av4bqv4bu2xq974buL4bq7PFDGr+G7hmZj4buFxq84MeG6t8ave33hurHGr3sjOcav4buD4bu4PDjGrzw44bqzxq9t4bu24bqzxq/hurdiOcav4bq34buLw6k8xq84MeG6t8avxIM4OcaveyPGr3tm4bq3xq/hu4Phuqk5xq/hu4Xhu4fhur3Gr+G6r+G7uDnGrzxo4bq3N8avbcOpOcav4buH4buyZsav4bqxYuG6tzfGr+G7hWU5xq844bqzKjzGr+G7h+G7smbGr+G6tzfhurXhu4VQxq9yw7PGr+G6r+G7tsav4bq3N+G7i+G6uTnGrz3hurfGr+G7hTjhu7Lhurc4xq8+w6BmUMav4buEOGE8OMavPeG6t8av4bqx4bu2Zsav4bqxw6rGr+G7hTjDocavKeG6p8avOOG7tuG6tzjGr+G6scOqxq88aOG6tzfGr+G7h2Zj4buFxq84MeG6t8av4bq/ODnGr+G7hThl4bqxxq88OOG6s8avbeG7tuG6s8avPOG7suG6tzjGr8SDODnGr+G7h+G7smbGr3sjxq88OGHhurdQxq/Egjg5xq8pJDzGr+G7h+G7ssavPDjhuqHGrzws4bq3xq/hu4Xhu4fhu7LGrzw4Z+G7hcavNznhu7LGr23DoMav4bqv4bu2xq/hu4fhu7Jmxq/hurc3ZMavOOG6syo8xq88OGfhu4XGr+G6r+G7tMavPDjhu7Lhurc4xq8p4bu04bq3OMav4buFIlDGr+G6tjhs4bq3N8av4bq3N+G7tsOzxq84w6jGr+G6t+G6teG6tzfGr+G6t2o8xq884bq1xq8p4bu04buFxq884buy4bq3OMavODHhurfGr+G6tztmxq9tw6k5xq/hurFi4bq3N8av4buFZTnGrzjhurMqPMav4buH4buyZsav4bq3N+G6teG7hcav4buFOMOhxq/Egzjhuqc5xq/hur84QDnGrynhu7bhurdQVC/hur9VVOG6v8avPOG6r+G7suG7g+G7g+G7mMWo4bq/w7nhurM+w7PFqFXhu7cx4bq3xq/hu7U54bu24bq3N8avb+G7i+G7ssavPMOi4bq3xq974buL4bq7PMavPmjhurc3xq97NMav4buFOTHhurfGr21m4buyUMav4buE4buLZeG6tzfGr+G7heG7h2bDszLhurfhu6DGrzgx4bq3xq/hu4U5MeG6t8avbWbhu7LGr3vhu4vhurs8xq/hu4Fm4buy4bq3xq/hur84w63Gr+G7h+G7ssav4bqvM+G6tzjGr+G6tzc4OTDhurHGr+G6tzcq4buF4bugxq/hur84QDnGrzw44bql4bq3xq/EgzhnPMav4buD4bqp4bq3N8av4bq34buLw6k8xq/hu4Xhu4fhurPhurc34bugxq8pIznGrzzhu7Thu4XGr+G7g+G7uDw44bugxq84MeG6t8avezJmxq/hurHhu4vhurk5xq884bqz4bq3xq/hurc44buLxq/hurFj4buF4bugxq9t4bqnxq/hurXhurc3xq9t4bu24bq3N8avxIM44bqp4bq3N8av4buDLOG6t8av4buDaDnGr8SDOOG6qeG6tzfGr3vhuqvhurHGr3t94bq3UMavxII4ZMav4bq3ODvhu4XGr+G6r+G7tsavxIM4OmbGr20u4bq3xq88OGbDszThurdQxq/FqTTGrzc5bMavPDjhurPGrzzhurPhurfGrzgx4bq3xq/hu4Phuqvhurc3xq9t4bu2xq/Egzjhuqnhurc3xq8pw6DGrzcsw7Phu6DGr+G6tzfhu4vhurk5xq/hur84Zsav4bq/OEA5xq/hurHhu7Lhurc3xq/hu4U4feG6s8avPEDGr+G6t+G7i8OpPMav4buD4bqp4bq3N8av4bqwI8avbeG7tsavPOG7tOG7hcav4bu1OeG7tuG6tzfGrzfhu7Thurc4xq/hu4Xhu4fhurPhurc3xq/hu4U4Z+G6tzfGr+G7heG7h31Qxq/FqTTGrzgx4bq3xq/hu4FmfeG6t8av4bqx4bqpOcav4buF4buH4buL4bq54bq3N+G7oMav4bq3ODvhu4XGr+G7hTg5MeG7hcavxIM44bqp4bq3N8ave+G7i+G6uzzGrz5o4bq3N8av4buFOGfhurc3xq/hurHDqTnhu6DGr23Docav4buFOGfhurc3xq/hurHDqTnGrzzhurXGr23DoMav4buDJOG6t8av4buFOGbDszLhurfhu6DGrzc5O8Ozxq8pQOG6t+G7oMavbcOgxq97JOG6tzfGrzzDreG7ssav4bqv4bu0xq8p4bq5Ocav4bqv4bq5Ocav4buDIMav4bqv4bu24bqxxq844bqn4bq3N8avbcOgxq84MeG6t1DGr+G7hOG7h+G7tOG6tzfGr3s54bq3OMav4bq/OEA5xq844bu24bq3OMav4buBZjrhurfGr+G6rzkw4bq3xq/hu4VpPMavxIM44bqp4bq3N8av4bq3N8Sp4bq3N8av4bq3NzjhuqHhu6DGr3s5xq/hu4U4OmbGr3sw4bqxxq/hu4Nm4bqr4buFxq/hu4Phu7Thurc3xq88OOG6s8avxIPDoOG6v8avezHhurfGr8SDOeG6tzjGr3vhuqnGr+G7t2YxUFBQVC/hur9VVOG6v8avPOG6r+G7suG7g+G7g+G7mMWo4bq/w7nhurM+w7PFqFXhu7cx4bq3xq/hu7U54bu24bq3N8av4bq3O2bGrzzhu7Lhurc4xq97I8av4bq3N+G6s+G6t+G7oMavb+G7tuG6s8av4bqv4bu4OcavPOG7tuG6tzfGr+G7hTgw4bqxxq97Y8avPDg54bq3OMav4bq/OGk84bugxq/EgzTGrzxAxq/hurc34buL4bq5Ocav4buD4bu24bq3OMavPeG6t8avbeG7tsavxIMixq/EgzjhurXGr+G7hWHhurc4UMav4buGZmPhu4XGrzgx4bq3xq/Egzg5xq97I8aveyM5xq/hu4Phu7g8OOG7oMavPMOi4bq3xq/hurc3ZsOzMOG6t8avxIM44bqp4bq3N8avKcOgxq/hurfhu7Thu4Xhu6DGrynDoMavbWzhu7JQxq/hu7fhu7bhurc4xq/hu4Vh4bqx4bugxq9vJOG7hcav4bqx4bqn4bq3N8av4bq/ODnGr+G7hThl4bqxxq8+LsOzxq/hurFoOeG7oMavPDjhurPGr+G7h2Zj4buFxq9t4bu24bqzxq97QOG6s8avezJm4bugxq88aOG6tzfGr23DqTnGr+G7hTjDoOG7hcav4bq34bu4PMav4buFOD3hurfGryk94bqxxq/hurc44bqn4bugxq/hurcw4bqxxq88OGfhu4XGrylj4buFxq884buy4bq3OOG7oMav4buFOTBmxq8pJDzhu6DGr+G7hTgw4bqxxq88OGfhu4XGr23DoMavPDhm4buyxq88w63hu7LGr+G6t+G7i8OpPMavPDjhu7Lhurc4xq/hu4Xhu4tlOVDGr8SCODnGrykkPMav4buH4buyxq/hu4Xhu4fhu7LGrzw4Z+G7hcav4bqv4bu0xq88OOG7suG6tzjGr+G7heG7i2U5UMav4bulOCbhurc3xq88LOG6t8av4bqx4bqpOeG7oMavPCzhurfGr+G7hTjDoeG7ssavPOG7icav4bqvO8Ozxq8p4bu04bq3OMave+G7ssavb2c8xq894bq3xq/hu4U4O8Ozxq/hurc34bqz4bq3xq9t4bqpxq88aOG6tzdQVC/hur9VVOG6v8avPOG6r+G7suG7g+G7g+G7mMWo4bq/w7nhurM+w7PFqFXhurDhurXhurfGr+G7hTjhu4vhurvhurc3xq/hu4U4KuG6tzfGr+G6vzhAOcav4bqv4bu2xq/hurEk4bqxxq84MeG6t+G7oMav4bqxY+G7hcav4bqx4bq14bq3xq8pOsOzxq83OeG6ucavPDjhuqHGrzzDouG6t8av4buF4buH4bqz4bq3N8av4bqv4bq5OcavxIM0xq88w63hu7LGr+G6tzfhu4vhurk5xq83OeG7tuG7oMav4buF4buH4bqz4bq3N8av4buF4buHZsOzMuG6t8av4bq3N+G6qeG6t1DGr+G6tjfhu4vhurk5xq9v4buL4buyxq97I8av4bqx4buy4bq3N8av4buFOH3hurPGrylhxq/hu4Fmw7Mx4buFxq/huq/hu7bhurHGr+G6sSThurHGrzgx4bq34bugxq9tQMav4bqv4bu4OcavKTrDs8avNznhurnGr+G6rzvDs8avezpmxq88OOG6s8av4buH4buyxq84MeG6t8av4bu1OeG7tuG6tzfGr+G6tzg5MmbGr+G7hTgxxq97NMav4bqx4bu2xq/huq/hu7bhurHGr+G6sSThurFQxq/hurAk4bqxxq84MeG6t8av4buF4bqr4bq3xq88QMavPMOt4buy4bugxq/hu4XhuqvhurfGrzxAxq884bqp4bq3N1DGr+G6vjhAOcavPOG6tcavbeG7tjnGr+G7hThn4bq3N8avODHhurfGr+G6scOpOcav4bq3MOG6t8av4bqxY+G7hcavbeG7uDnGr+G6sSThurHGr+G6tzjhuqdQxq/hu6Xhuqnhurc3xq97ZMav4buH4buyxq/huq/hu7bhurHGr+G6seG6teG6t8av4bqxJOG6scavODHhurfGr+G7hTgu4buFxq/hurc4OTJmUMav4bu3MeG6t8av4bqxZuG7ssavbTLGr+G6vzhAOcav4bq3NzrhurHGrynhu7LGr+G6tzfhu7bDs8avKeG7ssavezDhurHhu6DGr+G7hTjhu7LDs8av4buw4buqxq/hu4VmLOG6t8av4bq34buLw6k84bugxq88OOG6s8avODHhurfGr8SD4buNxq/hu4U5MeG7hcavODHhu4XGr+G7heG7uOG6v8avPDg74buFxq9t4bu2xq884bu04buFxq/hurHDqTnGr3t94bqxxq97YsavPDjhurPGrzgx4bq3xq/hurfhur3Grylm4bq3N+G7oMav4bqv4bu4Ocav4bq/OEA5xq/hurc4KuG7hcavxIM44bqp4bugxq/hur84QDnGr8SDODJmxq/huq87w7PGr+G7h2Zj4buFxq88OOG7icavxIM44bqp4bq3N8ave+G7i+G6uzzGr3sjOcav4buF4buH4bqz4bq3N8av4bq34buLw6k8UMav4buGZmPhu4XGrzgx4bq3xq88OOG6s8avbeG7tuG6s8avbeG7uDnGr+G7g+G7tuG6tzjGr+G7hTh94bqzxq/hu4XDtcav4bqvM8avVsav4buHZmPhu4XGr+G7qsav4bqxZuG6qznGr+G7heG7h2PhurfGr3syZuG7oMav4buF4buHMOG6t8av4bqxKuG7hcavPDjhurPGr+G6sWPhu4XGr+G6r8Op4bq/xq/hurFm4bqrOcav4buFOeG6tzjGr3sjxq/hu4fhu7Lhurc3xq83OSPGr+G6scOg4bq34bugxq88OOG6s8avYeG7hcav4bqv4bu0xq97OeG6tzjGr+G6rz3hurc3xq/huq8w4bq3xq/hurEq4buFxq97NMav4buHZmI5xq/hurc4KuG6tzfGr8SDOOG6qeG6tzfGryk6ZsavbeG7tuG6s1DGr+G6tjfhu7bDs8av4buFOMOhxq97feG6scav4bq/OGU5xq/hurck4bq3N+G7oMavezDhurHGr3t94bqxxq/hu4U4QMav4buD4buLZeG6tzfhu6DGrzw4xKnhurc3xq8p4buyxq/hu4U44bu04bq3N8av4buFOMOhxq84MeG6t8avPDhh4bq34bugxq/hu4fhu7Lhurc3xq/hu4U4YeG6tzjGrykl4bq3N8avN+G7uOG6s8ave+G6p8av4buF4buHY+G6t8avezJm4bugxq88aOG6tzfGrzw4Z+G7hcav4buHOTLhurc3xq83OeG7tsavNzkjxq/hurc44bqnxq/hu4Xhu7ThurfGr+G6scOg4bq3xq9t4bu2xq/hurFj4buFxq88OFvhurfGr+G7h+G7i+G6u2bGr+G7heG7hyThurc3xq/hu4diOcav4buFOTHhur/Gr+G7hWk8xq/hur84ZTnGr+G6tyThurc34bugxq/hu4U4QMav4buD4buLZeG6tzdQxq/hurAk4bqxxq88OGHhurfGrzzhurXGr+G6sWg5xq/hu4U4ZeG6scav4bq3N+G6peG7heG7oMavxIM44bqp4bq3N8av4buF4buy4bq3OOG7oMave33hurHGrzw4O+G6scavPeG6t8avPGjhurc3xq8pZ+G6t+G7oMavKeG7tOG6tzjGr3tnPMav4buFOMOg4buFxq8p4buyxq88OOG6ocav4buFOMOhxq88w6LhurfGrzfDocavKSXhurc3UFQv4bq/VVThur/Grzzhuq/hu7Lhu4Phu4Phu5jFqOG6v+G7kWbhu4U44bqz4buHxahV4bq2N2bDszXhurfGr+G7t2xmxq/hurY34bqp4bq3VC/hur9V

Nguyễn Hữu Ngôn

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]