(vhds.baothanhhoa.vn) - Người dân ở nhiều địa phương có câu: “Không ăn lư, hư một đời” để nói về thứ đặc sản nổi tiếng thơm ngon, bổ dưỡng ở bãi Bút sông Đằng.
4bunSXfhu69ETcOBVFThu53hu61Rw63DjVVNw4nhu63FqSDhurJE4buvVMODT+G7r03hu6jhu69DxILDjeG7r1vDmVXhu69U4buQT0jhu68g4bq2T0jhu6cvSXfFqeG7p1Hhu69ETcOBVFThu53hu61R4bqhw4nDgcSQ4butxanhuqdI4buo4buiw43hu6/EkOG6pE/hu6/hu6Dhu69PScON4buGw5rhu69F4buIw4Hhu69RSeG7qOG7mk9I4buvRMOS4buvROG6pMOacuG7r+KAnOG6tUnhu5BPSOG7r+G6rk/hu69N4buodOG7r0nhu6jhu69O4buUVeG7r0Xhu6LDjeKAneG7r0Xhu4Thu69Pw5LDjeG7r1fhu4bhu69VSeG7quG7r0XhurJE4buvVMODT+G7r0/hu5bDjeG7r1XDjeG7gE9I4buvVUnhu5pO4buvT0jDk0904buvQ+G7luG7r8SQ4buoUE9I4buv4bug4buvQ8SCw43hu69bw5lV4buvVOG7kE9I4buvIOG6tk9IdeG7py9Rxanhu6dR4buvRE3DgVRU4bud4butUVvDk8SQw53hu63FqeG7p8ONTkjhu69ETcOBVFThu53hu63DjV3DiU9Vw4lT4but4buvVFXDnU3DieG7neG7rVjDjcSQVUly4buv4bu5dnZRWXPhu69Jw4nDjUhJVXLhu6/hu7N5w71RWXPhu63hu69UU0Thu53hu60vL0TEkE91Q8OBw5NVScOBT0lJw5PDgXVXTy/EkMOJVExVw5NRL0/DiVhUL3h4eHkvd0Hhu7fEkMO9d+G7tXl3d+G7t1Xhu7nDvcO9QXlNdnVLUUhxU+G7nXjhu7Xhu7fhu63hu6/DgU1V4bud4butIOG6skThu69Uw4NP4buvTeG7qOG7r0PEgsON4buvW8OZVeG7r1Thu5BPSOG7ryDhurZPSOG7reG7r1jDjcSQVUnhu53hu63hu7l2duG7reG7r0nDicONSElV4bud4but4buzecO94but4buvL8Wp4bunL1HFqeG7p1Hhu69ETcOBVFThu53hu61RW8OTxJDDneG7rcWpw6Lhu6jhu6/DuUThu4xP4buvSOG7jsON4buvTeG6oOG7r0TDk0/hu69Z4buk4buvWeG7inThu69Jw5PhurJE4buvRMOTT+G7r0PhuqDhu69ESeG6tk/hu6Xhu69N4bqg4buvTcOT4bqgw43hu69PScOaw51GT+G7r1VJ4buE4buvTEnhu5BPSOG7r0TDkuG7r1fDleG7r0Thu6pPSOG7r0Phu45E4buvT0jDk+G6oMONdeG7r8Oi4buo4buvVVPhu5BPSOG7r0nhu4pPSeG7r1VJ4buk4buvVeG7rMOB4buvRMOTT+G7r1Phu6TDgeG7r0TDk0904buvSeG7ik9J4buvxJDDmk9I4buvT0nhu6jhu69P4buuw4Hhu69Sw5rDg+G7r0nhu5hPSOG7r1nDjeG6vk504buvUUnhuqxP4buvQ+G7pk9I4buvTuG6oMOa4buvV+G6oE9I4buv4buo4buaTuG7r09J4buo4buvTlDhu69I4bqgdOG7r1FJ4bqsT+G7r03hu6hPSOG7r07huqDDmuG7r0XhuqZVdOG7r8SQw4Hhu69U4buk4buvVOG7iuG7r09J4buo4buvxJDDgeG7r0TDkkR04buvRMOTT+G7r09Jw5Xhu69D4bq2T0jhu69PSMOST+G7r0RJ4bqkT+G7r0TDgMONdOG7r0TDk0/hu69Vw5Phu69D4bq2T0jhu69Sw5rDg+G7r1VT4buqT0jhu69X4buIVXXhu6/DreG6osON4buvRMOAROG7r1fhu6RPSOG7r+G6ocOT4bq2T0jhu6/huqHDksOBdOG7r+G6oeG6qMOa4buvw6Lhu5REdOG7r2fDmsODT0jhu6/DteG7qOG7mk9IdOG7r+G6p0jDgeG7r2nhu5pP4buvT+G7msON4buvT+G6oMOT4buvRMOS4buvVOG7kE9I4buvT+G7qOG7nEThu69N4bue4buvRcON4buvUsOaw4Hhu69F4buGw5rhu69Ew5Lhu69N4buodeG7r8Oi4buo4buvVUnhu6jhu6JPSOG7r1Thu5JPSOG7r+G7oOG7r09I4buMw43hu69P4buo4bucRHThu69DxILDjeG7r0TDleG7r0/huq5PdOG7r0TDleG7r03DgER04buvQ8SCw43hu69D4bukT+G7r07hurhR4buvVOG7kE9IdeG7py9Rxanhu6dR4buvRE3DgVRU4bud4butUVvDk8SQw53hu63FqeG7g+G7r0TDgEThu69X4bukT0jhu69PSeG7qOG7r8OtScOa4bqsT+G7r8Oi4buURHThu6/hu43huq5P4buvw6Lhu5RE4buvw7nhuqHhuqjDmuG7r8Oi4buUROG7pXThu6/huqdIw4Hhu6/DrUnDgMONdOG7r+G6p0jDgeG7ryDDjeG7hk904buv4bqnSMOB4buvI0/hu6/DueG6p0jDgeG7r2nhu5pP4buldOG7r2fDmsODT0jhu6/huqdJw4FOdOG7r2fDmsODT0jhu6/DrUnhuqJESeG7r8O5Z8Oaw4NPSOG7r8O14buo4buaT0jhu6Xhu69E4bqiT0nhu69PSOG7jMON4buvT+G7qOG7nEThu69PSMOT4bqgw43hu69DxILDjeG7r1Thu5BPSOG7r0Xhu4bDmuG7r0TDkuG7r03hu6h14buv4bqnSeG7qE9I4buvTeG7qOG7r09Jw43hu4bDmuG7r1fhuqDhu69PSMOTT+G7r03huqDhu69N4buo4buvQ8SCw43hu69bw5lV4buvVOG7kE9I4buvIOG6tk9IdeG7ryDhuqTDneG7r03huqDhu69X4bukT0jhu69DxILDjeG7r03hu5xP4buvSMON4bqgw5rhu69RSeG7pOG7r1TDgXThu69P4buaw43hu69I4bqyUeG7r0hQ4buvSMONVsOB4buvT+G7qOG7nEThu69N4bue4buvV+G6oOG7r0/hu6jhu5xE4buvTuG6sk/hu69VU+G7qOG7nEThu69MScON4buvQ8ON4buET+G7r0Xhu5bhu69Tw4Hhu69E4buuw4Hhu6/DouG6okRJ4buvw61T4buo4buiT0h14bunL1HFqeG7p1Hhu69ETcOBVFThu53hu61RW8OTxJDDneG7rcWpw61J4bqkT+G7r03hu6jhu69F4buo4bueROG7r1Xhu6zhu69X4buC4buvQ+G6tk9I4buvTuG6oMOa4buvReG6plXhu69J4buCVeG7r0XhuqZV4buvV+G7pE9I4buvQ8SCw43hu69U4buQT0h04buvQ8OBT+G7r09I4bqgw53hu69N4buo4buvxJDhuqbDmuG7r07hu4pPSeG7r8SQ4buo4bucw43hu69Ew5V04buvT8OZUeG7r1fhuqDDk+G7r0PEgsON4buvTcOARHThu69DxILDjeG7r0/huq5PdOG7r0PEgsON4buvRMOSw4104buvQ8SCw43hu69Uw5l04buvVVPDk09I4buvTMOK4buvReG6plV04buvV+G7gFXhu69ESeG6pE/hu69VU+G6pMOa4buvQ+G7jHThu69ESeG6pE/hu69PSOG7qOG7osONdOG7r0PDgU/hu69F4bq+TuG7r0xJw43hu69VU8ON4buGw5rhu69Zw5rhu5JPSHThu69N4buo4buvTuG7nMON4buvQ+G7jOG7r0XDjeG7r+G6rk904buvQ8Oa4buWw43hu69VU+G7osON4buvReG7lE9I4buvTuG7qMOB4buvScOBw53hu69O4bucw43hu69O4buow4Hhu69Zw5NPSHThu69N4buo4buvQ+G7jOG7r1PDgeG7r0XDjeG7r+G6rk/hu69E4bqgT0jhu69PScON4buGw5p14buv4buN4bqgw5Phu69O4bukw4Hhu69J4bqidOG7r09I4buo4buiw43hu6/EkOG6pE/hu69VSeG7qOG7ok9I4buvReG7klXhu69Fw5rhu5JE4buvRcON4buvTsOBT+G7r03hu6h14buv4bqh4buQTuG7r0/huqDDk+G7r09I4buo4buiw43hu69Fw43hu69F4buQT0jhu69F4buqT0jhu69VU+G6vk/hu69F4bq+4buvT0nhu4pP4buvWcOa4buST0jhu69VU+G7kE9I4buvT0nhu6jhu69F4bq+TuG7r0nhu5TDjeG7r0nDk8OB4buvReG6rk9IdeG7r8Oi4buo4buvQ+G6sFXhu69X4buG4buvRMOS4buvVUnhu4Thu69PSeG7klXhu69U4buST0jhu69VU8OTT0jhu69Jw4HDjeG7r1XDmuG6rE/hu69N4bqgTuG7r09Iw5rhu5hP4buvVUnhu6pE4buv4bquT+G7r8SQ4bus4buvVVNWdeG7py9Rxanhu6dR4buvRE3DgVRU4bud4butUVvDk8SQw53hu63FqV3DgERJ4buvTeG6oE7hu69N4buo4buvRMavT0jhu69F4buaT+G7r0jDjcODT3Xhu69bw5Xhu69N4buo4buvV+G6oMOT4buvU+G7luG7r0Thu6RPSOG7r8OMVeG7r03DgOG7r1Phu6jhu5zDjXThu69Ew4BV4buvV+G6oOG7r1VTw5Phu69D4buAUXThu69X4buQw43hu69V4buQw4104buvREnhuqDhu69Zw4BV4buvREnDk+G7r0nhu4BV4buvT0nhu5xV4buvReG7gE/hu69MScON4buvT+G6oMOT4buvVUnhuqRP4buvRMOTT+G7r03hu6jhu69E4buMT+G7r03huqLDjeG7r09J4buo4buvTuG6oMOa4buvTlDhu69I4bqg4buvTuG7nMON4buvRcOJTuG7r1Phu67DgeG7r1LDmsOB4buvT+G7qOG7nEThu69Ow5rhu5LDjXXhu68i4bukT0jhu6/EkMOBw5Phu69U4bqwROG7r07hu5bhu69PSMOBT0jhu69D4bumT0jhu69N4buo4buvT+G6sk/hu69J4buAVeG7r1PDmuG7lFXhu69Tw4Hhu69T4buYw43hu69O4bucw43hu69P4bqmw5rhu6/huq5PdeG7py9Rxanhu6dR4buvRE3DgVRU4bud4butUVvDk8SQw53hu63FqcOi4buo4buvRMOS4buvVUnhu4Thu69P4bqmw5rhu69X4bucw43hu6/EkOG7jkThu69O4bukT0h04buvScOTw4Hhu69EScOa4buSw43hu69J4buUVeG7r0nDk+G6skThu69P4bqmw5rhu69EScOAw5N04buvWeG6oMOT4buvVMOD4buv4bucVXThu69PSeG7qE9I4buvT0jDk0/hu69PSeG6plXhu69XQk/hu69N4bqg4buvT+G6psOa4buvw4BO4buvTeG7qHXhu6cvUcWp4bunUeG7r0RNw4FUVOG7neG7rVFbw5PEkMOd4butxanDouG7qOG7r03huqBO4buvVOG6okRJ4buvVUnDgMON4buvReG7kMONdOG7r1VJw4DDjeG7r1Xhu6jhu69Fw4lO4buv4buo4bucUeG7r0XFqOG7r1fhu4jhu6/DuU5QdOG7r07DmuG7ksONdOG7r0/hu6jhu5xE4buvTuG6sE504buvU8ON4buGT0h04buvVMODdOG7r09ISeG7guG7r1XDmuG7tOG7r03hu6jhu55PSOG7r1fhuqDhu69V4bukw53hu69MSeG6qsOa4buvV+G7iOG7r0RJw5rDgeG7r0XhuqhO4buvT0nhuqJV4buvRMWow4Hhu69V4buwT0jhu69PSOG7qOG7osON4bul4buvREnhu7BPSOG7r3fhu7Phu69RScOZVeG7r1VT4buo4bucROG7r0xJw43hu69P4bqmw5p14buv4bq1ScON4buvT+G6psOa4buvTeG7qOG7r1fhu7DDgeG7r0RJw4xP4buvVeG7nMON4buvReG7luG7r07hu5RV4buvQ8OAVeG7r0TDk0/hu69P4buo4bucROG7r1Thu5DDjXThu69T4buYw43hu69EScOT4buvREnDmuG7ksON4buvWcOBT0nhu69VScOAw43hu69Nw4BV4buvScOT4bqyROG7r0ThuqDhu69RScOAw5Phu6/DuU/hu4DDmuG7r8OTTuG7r0ThuqDhu6Xhu69P4bqmw5rhu69EScOMT3Xhu6/hurVJw43hu69I4bqsT+G7r0RJw4xP4buvREnDk+G7r07hu5RV4buvw4xV4buvReG6qMOa4buvUUnhu6bhu69FxILhu69Tw4BP4buvV+G6oE9I4buvV+G6oMOT4buvVVPhu5RP4buvReG7hsOadeG7r+G6tUnDjeG7r0PhurBE4buvU8OB4buvTEnDlcON4buvQ+G7gFHhu69VU8OB4buvw4xV4buv4bucVXThu69O4bukw43hu69V4bqgw5p04buvVcOMw4Hhu69V4buQ4buvTcOA4buvTeG7klXhu69VSeG7iuG7r1VJ4buaTuG7r09Iw5NP4buvV+G7kOG7r0Thu6RPSHXhu6cvUcWp4bunUeG7r0RNw4FUVOG7neG7rVFbw5PEkMOd4butxanDouG7qOG7r0PEgsON4buvW8OZVeG7r1Thu5BPSOG7ryDhurZPSOG7r0Xhu6jhu55E4buvRMOTw43hu69N4bqg4buvReG6skThu69Uw4NPdOG7r09J4buoT0jhu69VU+G7qOG7nEThu69Mw43DgeG7r03huqDhu69Ow5JP4buv4bquT+G7r1VJ4buQT0jhu69VSeG7qOG7ok9I4buvxJDhuqRP4buvxJDEgnThu69Uw5NPSOG7r0xJ4buQT0jhu69RScODw43hu69PSOG7qOG7osON4buvxJDhuqRP4buvT+G6oMOT4buvV+G6oOG7r03DmUThu69P4bqgw5Phu69Exq9PSOG7r0Xhu6jhu55E4buv4bquT3Xhu69dScSo4buvV+G7pE9I4buvRMOS4buvVOG7kE9I4buvT+G7qOG7nEThu69N4bue4buvRcON4buvUsOaw4Hhu69X4bqg4buvREnEqOG7r0TDkuG7r07hu6TDgeG7r0nDqOG7r07hu5zDjeG7r0TDkuG7r1fhuqDhu69MSeG7kE9I4buvUUnDg8ON4buvT+G6rk7hu69P4bqgw5Phu69Exq9PSOG7r0TDknThu69D4bugw43hu69O4buow4Hhu69PScON4buGw5rhu69P4buo4bucROG7r03Gr+G7r0Xhu5bhu69X4buG4buvT0nDjeG7hsOa4buvTcOT4bqgw43hu69VScWow53hu69Uw4NP4buvTEnhu5BPSOG7r1nDmuG6plXhu69Jw43hu4JP4buvScOT4bqyROG7r8OMVeG7r1nDmuG6plXhu69Jw43hu4JPdeG7ryLhu6jhu6JPSOG7r09J4buo4buvVUnDjeG6vk/hu69PScON4bq+T+G7r0XEguG7r+G7qMOa4buvRcSCw43hu69EScOT4buvROG7qOG7r8SQ4bqkT+G7r1fhu6RPSOG7r0Thu67DgeG7r1Thu5BPSOG7r0Xhu4Thu6/EkOG7pOG7r0XDjeG7r8SQ4bqkw5p04buv4bug4buvReG6pMOa4buvSeG7juG7r0TGr09I4buvT0nhu5zhu69X4buG4buvUsOa4bq+4buvSeG7qOG7mk9IdeG7py9Rxanhu6dR4buvRE3DgVRU4bud4butUSPDmlVJw5NT4butxanhuqdIw5rDnUZP4buv4bqhVsOa4buv4bqnSOG7kE/hu6cvUcWp

Nguyễn Hữu Ngôn

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]