(vhds.baothanhhoa.vn) - Nơi góc phố nhỏ là bà cụ với đùm cơm bọc trong tờ báo. Đứa nhỏ hớn hở khi nhìn đùm cơm trắng được mở ra, phảng mùi hương của muối lạc, muối vừng. Hương vị gợi về một thời tuổi thơ nội làm cơm nắm mo cau cho cả nhà mỗi khi ra đồng hay có ai đó đi xa.
b+G6tuG7meG7kXhCcEpKZ8O04buK4bqz4bqyS0Lhu7PDtMOzb0pLxKjEkEThurDDs1vhu4ZL4buRS+G6tkjhurLhu5F4RkPhu5FEw7lD4buRby9KS8SoxJBE4bqww7NvSkvEqMSQROG6sMOzQ8SQ4buReHBMby9KS8SoxJBE4bqww7NvL+G6tuG7mcOzb+G7iuG7kXhCcEpKZ8O04buKO+G7s3B5w7TDs11G4bqy4buR4bqwRXjhu5Hhu4rhurbhur7hu5FE4bq24bq64buRQnLhu5F3cuG7kXhP4buR4buYR+G6suG7kcO9TkPhu5F4RkPhu5F34bq4eOG7kUvEqMSQROG6sOG7kUtI4buRd3HEkGvhu5HDneG7jnDhu5FE4bq24bq64buR4bq2R0Thu5HhurbDjeG7keG6quG6tuG6suG7kUThurbDgkThu5HDvU5D4buReEZD4buRS8Sow7lE4bqw4buRw73hu4xJeOG7kUPDjeG7kcSocGrhu5Hhu4rhurZ0ROG6sOG7kUNO4bqy4buR4bq24buMRkThurDhu5F4w5Nw4buRQ0zhur7hurLhu5FCc3hq4buRQ0zhur7hurLhu5Hhu5jDlUThurBr4buRO+G7jEZE4bqw4buR4buY4bqk4buR4bqwSeG6suG7keG7mOG6oOG7kUPhu4ZL4buRS+G6tkjhurLhu5FLTOG7guG6suG7kUvhurZG4buRROG7huG6suG7kUJyQ+G7kXhGQ+G7kUTDuUPhu5FDxJDhu5F4cEzhu5F44bq2xJDhu5F4dOG7kUThurZy4buRQ+G7hOG6suG7keG6quG6tuG6suG7kcSocOG7kcO94buAROG6sOG7keG6tnDGoOG7kXhF4buRcOG6suG7kcO9ReG7kcO94bqy4buR4buWcGtvL+G7isOzb+G7iuG7kXhCcEpKZ8O04buKV8SQecagw7TDs29KS8SoxJBE4bqww7Nv4bqyQ+G6sOG7kXhCcEpKZ8O0eUvhurZMQ3fhu5HhurJY4buzREvhu7PEqMO04buRSkvGoELhu7Nnw7Thu5ThurJ5S+G6tuG7ieG7keG7n+G7k+G7k+G7iuG7lsSp4buR4bq24buz4bqy4bqw4bq2S+G7ieG7keG7m+G7l+G7l+G7iuG7lsSpw7Thu5FKxKh4Z8O0Ly94eURrd3DEkEvhurZwROG6tuG6tsSQcGvhu5hEL3nhu7NK4bqqS8SQ4buKL0Thu7Phu5RKL+G7leG7leG7leG7ly/hu5Xhu5Phu5V54buZ4buZ4buX4buZ4buZ4buT4buVS8ah4buf4buh4bubQuG7lS3GoeG7m+G7ky3hu5fhu5fhu58tcEMtS+G6tkx4LXnEkHhr4bqo4buK4bqww7Thu5FwQktnw7Rb4buGS+G7kUvhurZI4bqy4buReEZD4buRRMO5Q+G7kUPEkOG7kXhwTMO04buR4buU4bqyeUvhurZnw7Thu5/hu5Phu5PDtOG7keG6tuG7s+G6suG6sOG6tktnw7Thu5vhu5fhu5fDtOG7kS/Ds28vSkvEqMSQROG6sMOzby/hu4rDs2/hu4rhu5F4QnBKSmfDtOG7ilhw4buKS+G6ssSQRMO0w7NtVEThurbhu5FDw4JE4bq24buR4bq24bq4cGvhu5Fd4bqwTOG7gEThu4nhu5EsREvhu7PEqEThu7NLbm8v4buKw7Nv4buK4buReEJwSkpnw7Thu4pXxJB5xqDDtMOzXeG6sHLGoOG7keG7q8agauG7kcON4buR4buITMOB4buRS8OK4bqy4buRROG6tnLhu5FEcsSQ4buReMOSROG6sOG7keG6sOG7sUThu5FE4bq24buM4buReEXhu5FD4buGS+G7keG6tnJE4bqw4buReHBMa+G7kVvhu4ThurLhu5F54bqk4buK4buR4bq2w6jhu5HDvcOARGrhu5FE4bq24buSROG6sOG7kXjhurbhurLDgHjhu5FDxJDhu5F4cEzhu5HEqEbhurLhu5Hhu5ZM4bq+ROG6sGrhu5FCw5Lhu5FLxKjhu7nhu5FCc+G6suG7kUvEqHBE4bq24buRROG6tnBM4buR4bqq4bu1xJDhu5Hhu5jhuqBq4buReOG6tuG7qUThu5FKccSQauG7kXjhurbhu6lE4buReMOJ4buReOG6tnPGoOG7kcO94bqy4buRS+G6tsOKROG6sOG7kXdxxJDhu5Hhu5hH4bqy4buRw4pE4bqw4buRd3Lhu5HhurZwxqDhu5F34bq+4buRQ+G7t+G7kUThurbhu4zhu5FL4bq2w4Phu5Hhu5jDlXDhu5FC4but4buK4buRw73hu4xJeOG7kUPhu4ZL4buReOG6tuG6ssOAROG7kXjDikThurDigKZvL+G7isOzb+G7iuG7kXhCcEpKZ8O04buKV8SQecagw7TDs1vEkOG7kXhwTOG7kcON4buR4buITMOB4buRS8OK4bqy4buR4bq24buA4bqy4buR4burxqDhu5FL4bq24buMSEThurDhu5HDveG7jEl44buRROG6sOG7jEjhurLhu5F54bupROG7kXlOROG6sOG7kcO9w4Phu5FEw7lD4buReEZD4buRQ3BE4bqw4buRxKhw4buRw73hu4BE4bqw4buRROG6sHLGoOG7kXjhu6vGoGrhu5FE4bqwcsag4buR4bqw4bunS+KApuG7kcOpR+G6suG7kUThu4bhurLhu5F4w5JE4bqw4buR4buY4butxqBq4buR4bq2cMag4buReMO5S2rhu5HEqOG7kHBq4buRQnBM4buRQ8SQ4buReHBM4buRS+G6tuG7rUvhu5FKc3jhurbhu5HDvcOD4buRRMO5Q+G7kXhGQ2vhu5FX4bq+4buRQ+G7t+G7kcO94bqy4buReMOKROG6sOG7kUtxeOG7keG7lnDhu5FE4bq2cmrhu5F4w5JE4bqw4buR4buK4bq2dOG6suG7keG6tkZE4buReOG6tk944buReOG7qcag4buRSuG6vmvhu5Hhuq9McUThu5Hhu5Zx4buRd+G7q8ag4buR4bqw4bqySOG7kXjhurbhu4xw4buRROG6tuG6suG6oEzhu5FE4bq24buM4buRd+G7qcag4buR4bqw4bqySGvhu5HDncOD4buRS+G6suG6okThu5FCSeG6suG7keG7mHLhu5HDvXRD4buRd3TEkOG7kUTEkOG7kXhx4bqy4buRd09E4bqwauG7kXhF4buRSuG7jnjhu5FCckPhu5Hhu5jhurLhuqJ4auG7kUThu4bhurLhu5FLw4rhurLhu5FL4bq24buMSEThurDhu5HhurBF4bqy4buReEZD4buRRMO5Q+G7kUPEkOG7kXhwTOG7kXjhurbEkOG7kXfhur7hu5FD4bu34buRQ3BE4bqw4buRw73hurJr4buRWEZD4buRw73hu4xJeOG7keG6sEXhurLhu5F44buvROG7kUvhurbhu61EauG7keG6sOG6uEThu5HhurByROG6sOG7kXjhurbEkOG7keG7mHLEkOG7kUtN4bqy4buR4buYdOG6suG7kUvEqOG7s8SQ4buRw43hu5HhurDhurbhurLhu5HDvcOKROG6sOG7keG7luG7s+G7kcO9c+G7iuG7kXjDk3Dhu5F34bq+a28v4buKw7Nv4buK4buReEJwSkpnw7Thu4pXxJB5xqDDtMOz4bqzw4rhurLhu5Hhu5h2ROG7kUThurZH4buReXFE4bqw4buRQuG7jEThurDhu5F4w4lE4bqw4buReMOTcOG7kUThu4bhurLhu5FD4buE4bqy4buRQk144buR4bq24bq04buR4bq2xJBxxqDhu5FDTXjhu5FLw5VE4bqw4buR4bqwckzhu5FE4buMR3jhu5FDcUvhu5FCc0Thurbhu5F54buMR+G6suG7keG6sOG6ssOAROG6sOG7keG6quG6tkbhurLhu5FCw4FE4buRw73hu4Lhu5Hhu5hyxJDhu5F44bq24butTOG7kcO9w4Phu5Hhu5jEkOG7keG6sHPEkGvhu5E6c8SQ4buRw43hu5Hhu4hMw4Hhu5Hhurbhu4DhurLhu5Hhu6vGoOG7kUvhurbhu4xIROG6sOG7kUJy4buR4bqwc8SQ4buR4bqw4bqydeG7kXfhu6VE4bqw4buRS3DGoOG7keG6tsSQ4buneOG7keG7lnDGoOG7keG7lnFL4buRd+G7pUThurDhu5FDccag4buReeG7sUzhu5FEw4FE4buR4buK4bq2dOG6suG7keG7mMSQ4buRw73hurJq4buR4buYxJDhu5FCc+G6suG7kUThurbhurLhuqBM4buRQuG7sUThu5FDR+G6suG7kUpzeOG6tmvhu5HhurPhurbhu4xIROG6sOG7kUvhurbDguG7kUThu4bhurLhu5HhurZwxqDhu5HDvcOD4buReXJE4bq24buR4bq2w5Lhu5HhurBzxJDhu5F4w5Lhu5HDvcOD4buRROG7q0zhu5F4RkNq4buRRMO5Q+G7kUPEkOG7kXhwTOG7kXjhurbEkOG7kXfhur7hu5FD4bu34buRS8OK4bqya+G7kV3hu4bhurLhu5F3dMSQ4buR4bqwc8SQ4buReMOS4buRS+G6tsOC4buR4bqq4bq2w4pE4bqw4buR4buITHHhu5F54bu5xJDhu5FE4bq24buMROG6sOG7keG6quG6tuG6suG7kUvhurZyROG6tuG7kXhGQ+G7kUvhurbDguG7kcSo4burS+G7kUvhurJE4bq24buR4buYcuG7kUPhuqREa28v4buKw7Nv4buK4buReEJwSkpnw7Thu4pXxJB5xqDDtMOz4bqx4buA4bqy4buReMOSROG6sOG7kXlxROG6sOG7kULhu4xE4bqw4buReMOJROG6sOG7keG7q8ag4buRw4pD4buRS8OVROG6sOG7kcOKQ+G7kcSoRkPhu5FE4bq24bq64buR4buYcsSQ4buRd8OA4buKauG7kUThurZFQ+G7kULhu5Bw4buR4buYcuG7kUThu6tM4buReEZD4buRd+G7pUThurDhu5F44bq24bqyw4B44buRROG7gOG6suG7keG6sHBE4bqw4buReMOSauG7kUTDueG7iuG7keG7mExE4bqw4buRw7114buR4bqwdsag4buRw73hurLhu5FLcMag4buReOG7sUNr4buRXeG7gOG6suG7kXhGQ+G7kXjhurbhurREauG7kUThu4bhurLhu5Hhu5ZH4bqy4buRxKhw4buRxKhx4buRS8So4buzauG7kXjhurZI4buReEZD4buRd0dL4buRREVE4bqw4buRQ0fhurLhu5F44bq2xJDhu5Hhu5hyxJDhu5FDxJDhu5F4cExr4buRw53DiuG6suG7kXdyROG7kUtwxqDhu5HhurDhu7HGoOG7keG6sMOJ4buReMOTcOG7kUThu4bhurLhu5F44buO4buRS+G6tsOA4buRQsO6ROG7kcO94bqyauG7kULDukThu5FCc+G6suG7kUvEqMSQROG6sOG7kXjhurbhurLDgHjhu5FDxJDhu5F4cEzhu5F44bq2xJDhu5HDvcOAROG7keG6quG6tuG6suG7kXhGQ+G7kXjhurbDuXhq4buRQ+G6pEThu5FDR+G6suG7kUvhurbDiuG6smvhu5FYceG6suG7kUty4bqy4buReMOTcOG7kUThu4bhurLhu5FCcuG7keG6quG6tuG6suG7kUTDuUPhu5Hhu5bEkEThurDhu5Hhu5h2ROG7kUThurbDgkThu5FL4bq24burxqDhu5HEqOG6vOG7kUThurbhu5JE4bqw4buR4bq2c0vhu5F4RkPhu5F54bu5xJBq4buReOG6tuG7juG7keG6quG6tsOKROG6sOG7kXfhuqThu5FEcUvhu5HhurZzS2tvL+G7isOzb+G7iuG7kXhCcEpKZ8O04buKV8SQecagw7TDs8Opw5VE4bqwauG7kUJzeOG7kcO94buMSXjhu5FE4buG4bqy4buRxKhwROG6sOG7keG7mHJE4bqwauG7keG6sOG6snXhu5FE4bq2TMagxIJE4buRS8So4buGROG7kcO94bqgTOG7keG7mEfhurLhu5FDTOG6vuG6smvhu5Fb4buE4bqy4buReOG6tuG6suG6oEzhu5F34bq+4buRQ+G7t+G7kcO94bqy4buRQnJD4buR4buY4bqgauG7kUPDjeG7kUtN4bqy4buRw73DlEThurDhu5F4RkPhu5HEqHBq4buRQ07hurLhu5FL4bq2RkPhu5F4w5Nw4buRQ8SQ4buReHBM4buReE5E4bqw4buR4buY4bqk4buRw73hu61D4buRw71y4buReMOTcOG7kUNM4bq+4bqy4buRQnN4auG7kUNM4bq+4bqy4buR4buYw5VE4bqw4buR4buYdkThu5F4w4lE4buR4buY4buMRkThurDhu5Hhu5jhu6tEa+G7kV3hurbhurLhuqBM4buR4bq2w4pD4buRSkVL4buRQ+G7hkvhu5HhurRL4buReEZD4buRS+G6tsOVcOG7kXjhurZNROG6sOG7kUvDiuG6suG7kUJz4bqy4buReMO5S+G7kUvhurZyROG6tuG7kUvDlUThurDhu5FD4bqyw4BE4bqw4buRROG6tuG6uuG7kXjhurbhurJw4buRROG6tnBM4buReOG6tuG7q0Phu5FDTOG6vuG6suG7keG7mMOVROG6sGrhu5FDTOG6vuG6suG7kUJzeOG7keG7mMOVcOG7kcO6ROG7keG7mMOVcOG7kUvhurbhurR44bq24buRS+G6tk3hu5Hhuqrhurbhu7NE4buRROG6sMSQRGtvL+G7isOzb+G7iuG7kXhCcEpKZ8O04buKV8SQecagw7TDs+G6s8OK4bqy4buRQkdE4buRQsOBROG7kcO94bqy4buR4bq24bq4eOG7keG7lnDhu5FE4bq2cmrhu5FE4buG4bqy4buR4buYdkThu5F4RkPhu5FEw7lD4buRQ8SQ4buReHBM4buReOG6tsSQ4buRS8OK4bqy4buRQ+G7hOG6suG7kULhu7FE4buRw73hurJr4buRw53Dg+G7kcSo4buA4bqyauG7keG6quG6tuG6suG7kUPDjeG7kUPEkOG7kXhGQ+G7kUTDuUNq4buRS8OVROG6sOG7kUJxS+G7kXhGQ+G7kUvEqMO5ROG6sGrhu5F54bu5xJDhu5FL4bq2RkNq4buReOG6tuG7q0Phu5Hhu5hH4bqy4buRQ0zhur7hurLhu5Hhu5jDlUThurBq4buRd07hurLhu5FE4bqw4butxqDhu5F5xILhu5HDukRq4buRQnPhurLhu5F44bq2w7l44buReXNr4buRw6nhuqThu5FL4bq2RkPhu5F4w5Nw4buReEZD4buR4bqwReG6suG7kUvEqMSQROG6sOG7kUPEkOG7kXhwTOG7kXhOROG6sOG7kUNO4bqy4buR4bq24buMRkThurDhu5F4w5Nw4buRQ0zhur7hurLhu5FCc3hq4buRQ0zhur7hurLhu5Hhu5jDlUThurDhu5FCcuG7keG7mOG6pOG7keG6quG6tkXhu5Hhu4hMw4FE4buR4buY4bqg4buRQ+G7hkvhu5FL4bq2SOG6suG7keG6sOG6snBE4buR4bqq4bq2RWtvL+G7isOzb+G7iuG7kXhCcEpKZ8O04buKV8SQecagw7TDs13hu4bhurLhu5HhuqrhurbDikThurDhu5F4w4lE4buRROG7knBq4buRQ0VE4buReEZD4buRRMO5Q+G7kUPEkOG7kXhwTOG7kUThurByxqDhu5FEcsSQ4buReOG6tuG6puG7kXjDiUThu5FLxKjEkEThurDhu5Hhuqrhu5rhu5Hhu454a+G7kVlO4buRxKjhu6VE4bqw4buRS8OK4bqy4buR4buYdkThu5HDveG7jEl44buRS+G6tuG7jMONROG6sOG7kUvhurbhu4544buRQ0VE4buRw7pE4buRRHLGoOG7kXfhu6VE4bqw4buRROG6tuG6suG6oEzhu5F4cXjhurbhu5HhuqrhurZxeOG7kUThurZwTGrhu5FE4bq24buMROG6sOG7keG6tuG7jEZE4bqw4buR4buY4bqk4buReEZD4buRRMO5Q+G7kUPEkOG7kXhwTOG7kXjDk3Dhu5FE4buG4bqy4buRRMO6Q+G7kURyxJDhu5FL4bq2w4Lhu5HhuqrhurbDikThurDhu5HhurDDguG7kUvhurZwxqDhu5FL4bq2w4Dhu5HDveG7jEl4a28v4buKw7Nv4buK4buReEJwSkpnw7Thu4pQTEvhurbEkMSow7TDs29KS8SoxJBE4bqww7PhurdGROG7kcOdw4JE4bq2by9KS8SoxJBE4bqww7NvL+G7isOz

Sơn Đình

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]