(vhds.baothanhhoa.vn) - Nơi góc phố nhỏ là bà cụ với đùm cơm bọc trong tờ báo. Đứa nhỏ hớn hở khi nhìn đùm cơm trắng được mở ra, phảng mùi hương của muối lạc, muối vừng. Hương vị gợi về một thời tuổi thơ nội làm cơm nắm mo cau cho cả nhà mỗi khi ra đồng hay có ai đó đi xa.
4buR4bqo4buf4budQeG6usO5w5LDksSp4bubTuG6q+G6quG7jOG6uuG6oOG7m+G7k+G7kcOS4buMw5Phur7DiuG6rOG7kzPDjeG7jOG7neG7jOG6qErhuqrhu51B4buI4bq84budw4rhu7Hhurzhu53hu5Evw5Lhu4zDk+G6vsOK4bqs4buT4buRw5Lhu4zDk+G6vsOK4bqs4buT4bq84bq+4budQcO54buO4buRL8OS4buMw5Phur7DiuG6rOG7k+G7kS/huqjhu5/hu5Phu5FO4budQeG6usO5w5LDksSp4bubTj7huqDDucOB4bub4buTNOG7iOG6quG7neG6rOG7gEHhu51O4bqoSOG7ncOK4bqo4buE4bud4bq64bun4bud4bu54bun4budQeG7kOG7neG7nsSo4bqq4budw4DDlOG6vOG7nUHhu4jhurzhu53hu7nhu4JB4bud4buMw5Phur7DiuG6rOG7neG7jErhu53hu7nhu6Xhur7hu43hu5094buWw7nhu53DiuG6qOG7hOG7neG6qMSow4rhu53huqhM4bud4bq44bqo4bqq4budw4rhuqhDw4rhu53DgMOU4bq84budQeG7iOG6vOG7neG7jMOT4buxw4rhuqzhu53DgOG7lEtB4bud4bq8TOG7ncOTw7nDsuG7nU7huqjGsMOK4bqs4bud4bq8w5Thuqrhu53huqjhu5Thu4jDiuG6rOG7nUHhu5LDueG7neG6vOG7jkjhuqrhu53hurrFqUHDsuG7neG6vOG7jkjhuqrhu53hu57GoMOK4bqs4buN4budPuG7lOG7iMOK4bqs4bud4bueROG7neG6rEvhuqrhu53hu57hurLhu53hurzDjeG7jOG7neG7jOG6qErhuqrhu53hu4zhu47DjOG6quG7neG7jOG6qOG7iOG7ncOKw43huqrhu53hurrhu6fhurzhu51B4buI4bq84budw4rhu7Hhurzhu53hurzhur7hu51Bw7nhu47hu51B4bqo4bq+4budQcaw4budw4rhuqjhu6fhu53hurzhu4rhuqrhu53hurjhuqjhuqrhu53Dk8O54budw4BJw4rhuqzhu53huqjDuVHhu51B4buA4budw7nhuqrhu53DgOG7gOG7ncOA4bqq4budUMO54buN4buRL07hu5Phu5FO4budQeG6usO5w5LDksSp4bubTuG7uOG6vsOBUeG7m+G7k+G7kcOS4buMw5Phur7DiuG6rOG7k+G7keG6quG6vOG6rOG7nUHhurrDucOSw5LEqeG7m8OB4buM4bqo4buO4bq84bu54bud4bqqQOG6oMOK4buM4bqgw5Phu5vhu53DkuG7jFHhurrhuqDEqeG7m+G7oOG6qsOB4buM4bqob+G7nXXhu6Phu6NOUMOz4bud4bqo4bqg4bqq4bqs4bqo4buMb+G7nXJwcE5Qw7Phu5vhu53DksOTQcSp4bubLy9Bw4HDiuG7jeG7ucO54bq+4buM4bqow7nDiuG6qOG6qOG6vsO54buN4buew4ovw4HhuqDDkuG6uOG7jOG6vk4vw4rhuqDhu6DDki/hu6Hhu6Hhu6FwL+G7oeG7o+G7ocOB4buf4bufcOG7n+G7n+G7o+G7oeG7jHF1w7py4bq64buhLXFy4bujLXBwdS3DueG6vC3hu4zhuqjhu45BLcOB4bq+QeG7jcOJTuG6rOG7m+G7ncO54bq64buMxKnhu5szw43hu4zhu53hu4zhuqhK4bqq4budQeG7iOG6vOG7ncOK4bux4bq84bud4bq84bq+4budQcO54buO4bub4bud4bug4bqqw4Hhu4zhuqjEqeG7m3Xhu6Phu6Phu5vhu53huqjhuqDhuqrhuqzhuqjhu4zEqeG7m3JwcOG7m+G7nS/hu5Phu5Evw5Lhu4zDk+G6vsOK4bqs4buT4buRL07hu5Phu5FO4budQeG6usO5w5LDksSp4bubTkDDuU7hu4zhuqrhur7DiuG7m+G7k8O1xq/DiuG6qOG7neG6vEPDiuG6qOG7neG6qOG7gsO54buN4budNOG6rOG7jknDim/hu517w4rhu4zhuqDDk8OK4bqg4buMw7Thu5EvTuG7k+G7kU7hu51B4bq6w7nDksOSxKnhu5tO4bu44bq+w4FR4bub4buTNOG6rOG7p1Hhu515UcOy4budTOG7nU/hu47hurDhu53hu4xH4bqq4budw4rhuqjhu6fhu53DiuG7p+G6vuG7nUHhu5jDiuG6rOG7neG6rMO9w4rhu53DiuG6qOG7lOG7nUHhu4Dhu53hurzDjeG7jOG7neG6qOG7p8OK4bqs4budQcO54buO4buN4budM+G7iuG6quG7ncOBRE7hu53huqjDqOG7ncOA4bq2w4rDsuG7ncOK4bqo4buiw4rhuqzhu51B4bqo4bqq4bq2QeG7neG6vOG6vuG7nUHDueG7juG7ncOT4buI4bqq4budUOG7jkjDiuG6rMOy4bud4bq64buY4bud4buMw5PEguG7neG6usWp4bqq4bud4buMw5PDucOK4bqo4budw4rhuqjDueG7juG7neG6uOG6ouG6vuG7neG7nuG6ssOy4budQeG6qHjDiuG7ncOS4bul4bq+w7Lhu51B4bqoeMOK4budQeG7huG7nUHhuqjFqVHhu53DgOG6quG7neG7jOG6qEfDiuG6rOG7neG7ueG7peG6vuG7neG7nsSo4bqq4budR8OK4bqs4bud4bu54bun4bud4bqow7lR4bud4bu5SOG7neG6vMOD4budw4rhuqjhu5Thu53hu4zhuqjDguG7neG7nsagw7nhu53hurrhu7NO4budw4Dhu5RLQeG7neG6vMON4buM4budQeG6qOG6quG6tsOK4budQUfDiuG6rOKApuG7kS9O4buT4buRTuG7nUHhurrDucOSw5LEqeG7m07hu7jhur7DgVHhu5vhu5Mz4bq+4budQcO54buO4budTOG7nU/hu47hurDhu53hu4xH4bqq4bud4bqoSeG6quG7nXlR4bud4buM4bqo4buUSsOK4bqs4budw4Dhu5RLQeG7ncOK4bqs4buUSuG6quG7ncOBeMOK4budw4HDlMOK4bqs4budw4DDguG7ncOK4bux4bq84budQeG7iOG6vOG7neG6vMO5w4rhuqzhu53Dk8O54budw4BJw4rhuqzhu53DiuG6rOG7p1Hhu51BeVHDsuG7ncOK4bqs4bunUeG7neG6rOG7r+G7jOKApuG7neG7h8So4bqq4budw4rDjeG6quG7nUHhu5jDiuG6rOG7neG7nuG7s1HDsuG7neG6qMO5UeG7nUHhu7Hhu4zDsuG7ncOT4bucw7nDsuG7neG6usO54buO4bud4bq84bq+4budQcO54buO4bud4buM4bqo4buz4buM4budw5LFqUHhuqjhu53DgMOC4budw4rhu7Hhurzhu51B4buI4bq84buN4bud4bu4SOG7neG6vMOD4budw4Dhuqrhu51BR8OK4bqs4bud4buM4bulQeG7nVDDueG7ncOK4bqo4bunw7Lhu51B4buYw4rhuqzhu51O4bqoxrDhuqrhu53huqjhu4jDiuG7nUHhuqjhu5BB4budQXhR4budw5JI4buN4bud4bqn4buO4bulw4rhu51Q4bul4bud4bu5eVHhu53huqzhuqpK4budQeG6qOG7lMO54budw4rhuqjhuqrhurLhu47hu53DiuG6qOG7lOG7neG7uXhR4bud4bqs4bqqSuG7jeG7nT3DguG7neG7jOG6quG6tMOK4bud4bq6S+G6quG7neG7nuG7p+G7ncOAxrDhurzhu53hu7nGsOG6vuG7ncOK4bq+4budQeG7peG6quG7neG7ueG7kMOK4bqsw7Lhu51B4buA4budw5Lhu5ZB4bud4bq64bun4bq84bud4bue4bqq4bq0QcOy4budw4rDjeG6quG7neG7jEfhuqrhu53hu4zhuqjhu5RKw4rhuqzhu53huqzhu4Dhuqrhu51B4buI4bq84budw4rhu7Hhurzhu53hurzhur7hu51Bw7nhu47hu51B4bqo4bq+4bud4bu5SOG7neG6vMOD4bud4bq8w7nDiuG6rOG7ncOA4bqq4buN4budQOG7iOG6vOG7ncOA4buUS0Hhu53huqzhu4Dhuqrhu51B4bu1w4rhu53hu4zhuqjhu7PDisOy4bud4bqs4buCw4rhu53huqzhu6fDiuG6rOG7nUHhuqjhur7hu53hu57hu6fhur7hu53hu4zDleG6quG7neG7nsaw4bqq4bud4buMw5PhuqDhur7hu51M4bud4bqs4bqo4bqq4budw4BHw4rhuqzhu51Q4bqg4budw4DFqU7hu51B4buSw7nhu53hu7lI4buN4buRL07hu5Phu5FO4budQeG6usO5w5LDksSp4bubTuG7uOG6vsOBUeG7m+G7k+G6q0fhuqrhu53hu57hu7fDiuG7ncOK4bqoxKjhu53DgeG7pcOK4bqs4bud4bq64buUw4rhuqzhu51B4buGw4rhuqzhu51B4buSw7nhu53DisON4bqq4bud4bq84buK4bqq4bud4bq6w5VB4bud4bqoQuG7neG6qOG6vuG7pVHhu53hurzDlUHhu53hu4zGoMOK4bqs4bud4bqs4bun4buO4budw4rhu5TEqEHhu53hurzhu6Xhu4zhu53hurrFqcOK4bqo4budw4Hhu5TEqOG6quG7neG6rOG6quG6tsOK4bqs4bud4bq44bqo4buI4bqq4bud4bq64bqww4rhu53DgMOM4bud4bue4bun4bq+4budQeG6qOG7s+G7juG7ncOAw4Lhu53hu57hur7hu53huqzFqeG6vuG7jeG7nTzFqeG6vuG7nUzhu51P4buO4bqw4bud4bqoSeG6quG7nXlR4bud4buM4bqo4buUSsOK4bqs4bud4bq64bun4bud4bqsxanhur7hu53huqzhuqrhu6nhu53hu7nhu63DiuG6rOG7neG7jMO5UeG7neG6qOG6vuG7r0Hhu51Qw7lR4budUOG7peG7jOG7neG7ueG7rcOK4bqs4bud4bq84bulUeG7ncOBw73hu47hu53DiuG6sMOK4budTuG6qMaw4bqq4bud4bue4bq+4budw4DhuqrDsuG7neG7nuG6vuG7neG6usWp4bqq4budw4rhuqjhuqrhurLhu47hu53hurrDvcOK4bud4bq8xKjhuqrhu53DksWpQeG6qOG7jeG7neG6q+G6qOG7lErDiuG6rOG7neG7jOG6qEPhu53DisON4bqq4bud4bqow7lR4budw4DDguG7ncOB4bunw4rhuqjhu53huqjhu5jhu53huqzFqeG6vuG7nUHhu5jhu53DgMOC4budw4p54buO4budQeG7iOG6vMOy4budw4rhu7Hhurzhu53hurzhur7hu51Bw7nhu47hu51B4bqo4bq+4bud4bu5SOG7neG6vMOD4bud4buMR+G6quG7jeG7nTTDjeG6quG7neG7ucaw4bq+4bud4bqsxanhur7hu51B4buY4bud4buM4bqoQ+G7neG6uOG6qEfDiuG6rOG7nU/hu47hu6Xhu53DgcSC4bq+4budw4rhuqjhu5TDiuG6rOG7neG6uOG6qOG6quG7neG7jOG6qOG7p8OK4bqo4budQeG7iOG6vOG7neG7jOG6qEPhu53Dk3nhu4zhu53hu4zhuqrDiuG6qOG7neG7nuG7p+G7neG6vETDiuG7jeG7kS9O4buT4buRTuG7nUHhurrDucOSw5LEqeG7m07hu7jhur7DgVHhu5vhu5Phuq1J4bqq4budQeG7mMOK4bqs4budw4Hhu6XDiuG6rOG7neG6uuG7lMOK4bqs4budQeG7hsOK4bqs4budeVHhu51H4bq84bud4buMxqDDiuG6rOG7nUfhurzhu53Dk+G7iOG6vOG7ncOK4bqo4buE4bud4bue4bun4bq+4bud4bu54bq2TsOy4budw4rhuqjhu4Dhurzhu53hurrhu5zDueG7neG7nuG7p+G7ncOKeeG7juG7nUHhu4jhurzhu53hu7nhu63DiuG6rOG7nUHhuqjhuqrhurZB4budw4pJ4bqq4bud4bqsw7nDiuG6rOG7nUHhu5jDsuG7ncOK4buxTuG7neG7nuG7jsOK4bqs4budw4Dhu6nhu53huqzhu7dR4budw4Dhuqrhu53hu4zDuVHhu51Bw73hurzhu43hu500SeG6quG7nUHhu4jhurzhu51B4bqoQsOKw7Lhu53DisON4bqq4budUMSo4bqq4budw5PDueG7ncOT4bul4bud4buMw5PhuqDDsuG7nUHhuqhK4budQeG7iOG6vOG7neG7ucSo4buM4budw4rhu4DDiuG6rOG7neG6vMSo4bqq4budQeG6qOG6vuG7neG7nuG7p+G6vuG7neG6vOG6vuG7nUHDueG7juG7jeG7nT1H4bqq4bud4bu54bunw4rhu53hu4zDuVHhu53huqzDvVHhu53huqzhu4bhu51B4buSw7nhu53DisON4bqq4budQeG7luG7neG7jOG6qOG6tuG7neG6uuG7q8OK4budw4DhuqrDsuG7neG6uuG7q8OK4bud4bq6xanhuqrhu53hu4zDk+G6vsOK4bqs4budQeG6qOG6quG6tkHhu53hurzhur7hu51Bw7nhu47hu51B4bqo4bq+4budw4DhurbDiuG7neG6uOG6qOG6quG7nUHhu4jhurzhu51B4bqo4buxQcOy4bud4bq8RMOK4bud4bq8xKjhuqrhu53hu4zhuqhH4bqq4buN4budQOG7peG6quG7neG7jOG7p+G6quG7nUHhu5LDueG7ncOKw43huqrhu53hurrhu6fhu53hurjhuqjhuqrhu53DiuG7seG6vOG7nVDhur7DiuG6rOG7neG7nuG7t8OK4budw4rhuqhDw4rhu53hu4zhuqh5UeG7ncOTRuG7ncOK4bqo4buiw4rhuqzhu53huqjFqeG7jOG7nUHhu4jhurzhu53DgcSC4bq+w7Lhu51B4bqo4buW4bud4bq44bqoR8OK4bqs4bud4bu5ROG7ncOK4bul4buM4bud4bqoxanhu4zhu43hu5EvTuG7k+G7kU7hu51B4bq6w7nDksOSxKnhu5tO4bu44bq+w4FR4bub4buT4buHxqDDiuG6rMOy4bud4bq6xalB4budw4Dhu5RLQeG7ncOKw43huqrhu53Dk8O5w4rhuqzhu53hu57hu6fDiuG6rMOy4bud4bqs4bqq4bup4budw4rhuqjhu45R4bqkw4rhu53hu4zDk8ONw4rhu53DgOG6suG7juG7neG7nsSo4bqq4bud4bq84buOSOG6quG7jeG7nTPhu4rhuqrhu51B4bqo4bqq4bqy4buO4bud4bu5SOG7neG6vMOD4budw4Dhuqrhu53hurrhu6fhurzhu53hu57hurLDsuG7neG6vEzhu53hu4zDleG6quG7ncOA4buaw4rhuqzhu51B4buI4bq84budw5PDucOy4bud4bq8w5Thuqrhu53hu4zhuqjhu4jhurzhu51B4buSw7nhu53hurzhur7hu51Bw7nhu47hu51Bw5TDiuG6rOG7neG7nkThu53DgOG7s+G6vOG7ncOA4bun4budQeG7ksO54bud4bq84buOSOG6quG7neG6usWpQcOy4bud4bq84buOSOG6quG7neG7nsagw4rhuqzhu53hu57hu7fDiuG7nUHhu4bDiuG7neG7nuG7lOG7iMOK4bqs4bud4bueecOK4buN4budNOG6qOG6quG6suG7juG7neG6qEfhurzhu53DkuG7gOG7jOG7neG6vMON4buM4budQuG7jOG7nUHhu4jhurzhu53hu4zhuqjGoMO54budQeG6qMOVw4rhuqzhu53hu4xH4bqq4bud4bq6xanhuqrhu51B4bux4buM4bud4buM4bqo4bunw4rhuqjhu53hu4zGoMOK4bqs4bud4bq84bqq4bq2w4rhuqzhu53DiuG6qOG7hOG7nUHhuqjhuqrDueG7ncOK4bqow7nhu47hu51B4bqoeeG6vOG7neG6vOG7jkjhuqrhu53hu57GoMOK4bqsw7Lhu53hurzhu45I4bqq4bud4bq6xalB4bud4buexqDDueG7neG7q8OK4bud4buexqDDueG7neG7jOG6qEJB4bqo4bud4buM4bqow5Xhu53hurjhuqjhuqDDiuG7ncOK4bqs4bq+w4rhu43hu5EvTuG7k+G7kU7hu51B4bq6w7nDksOSxKnhu5tO4bu44bq+w4FR4bub4buT4bqrR+G6quG7neG6usSow4rhu53hurrhurDDiuG7ncOA4bqq4bud4bqo4buCQeG7nVDDueG7ncOK4bqo4bunw7Lhu53DisON4bqq4bud4bue4bu3w4rhu51B4buI4bq84budw4rhu7Hhurzhu53hurzhur7hu51Bw7nhu47hu51B4bqo4bq+4bud4buMR+G6quG7neG6vOG7iuG6quG7neG6usO9w4rhu53DgOG6quG7jeG7nT3DguG7ncOTSeG6qsOy4bud4bq44bqo4bqq4bud4bq8TOG7neG6vOG6vuG7nUHhu4jhurzhu53DiuG7seG6vMOy4bud4buMxqDDiuG6rOG7neG6uuG7peG7jOG7nUHhu4jhurzhu53hu4zDk+G7scOK4bqsw7Lhu53DgcSC4bq+4bud4buM4bqo4buI4bq8w7Lhu51B4bqoeeG6vOG7neG7nsSo4bqq4bud4bq84buOSOG6quG7neG7nsagw4rhuqzDsuG7neG7ucOU4bqq4budw4rhuqzhu7NR4budw4HhuqThu53hu6vDisOy4bud4bq6xanhuqrhu51B4bqo4buxQeG7ncOBxanhu43hu53hu4dE4bud4buM4bqo4buI4bq84budQeG7ksO54budQeG7iOG6vOG7neG6rOG7gOG6quG7neG7jMOT4bq+w4rhuqzhu53hurzhur7hu51Bw7nhu47hu51Bw5TDiuG6rOG7neG6vMOU4bqq4bud4bqo4buU4buIw4rhuqzhu51B4buSw7nhu53hurzhu45I4bqq4bud4bq6xalBw7Lhu53hurzhu45I4bqq4bud4buexqDDiuG6rOG7neG6uuG7p+G7neG7nkThu53hurjhuqjhu4Dhu51P4buO4bqww4rhu53hu57hurLhu53hurzDjeG7jOG7neG7jOG6qErhuqrhu53huqzhuqrDucOK4bud4bq44bqo4buA4buN4buRL07hu5Phu5FO4budQeG6usO5w5LDksSp4bubTuG7uOG6vsOBUeG7m+G7kzTDjeG6quG7neG6uOG6qEfDiuG6rOG7nUHhu4bDiuG7ncOK4buiw7nDsuG7neG6vOG7gMOK4budQeG7iOG6vOG7ncOK4bux4bq84bud4bq84bq+4budQcO54buO4budw4rhuqzhu6dR4budw4rhu6fhur7hu51B4bqoxJDhu51B4buGw4rhu53hu4zDk+G6vsOK4bqs4bud4bq4UuG7neG7lkHhu43hu50jw5Thu53Dk+G7rcOK4bqs4bud4buMR+G6quG7neG7nuG7t8OK4budw4Dhu5RLQeG7neG7jOG6qOG7lEzDiuG6rOG7neG7jOG6qOG7lkHhu53hurzhu4DDiuG7neG7q8OK4budw4rhu6dR4bud4bu54butw4rhuqzhu53DiuG6qOG6quG6suG7juG7nUHhu6VB4bqo4bud4bq44bqo4bulQeG7ncOK4bqow7nhu47DsuG7ncOK4bqo4buUw4rhuqzhu53huqjhu5Thu4jDiuG6rOG7neG7nkThu51B4buI4bq84budw4rhu7Hhurzhu53hurzhur7hu51Bw7nhu47hu51B4buSw7nhu53DisON4bqq4budw4rhu6vhurzhu53DiuG7p+G6vuG7neG7jOG6qEPhu53hurjhuqhHw4rhuqzhu53huqxD4bud4buM4bqow7lR4bud4buM4bqo4bq24budw4Dhu5RLQeG7jeG7kS9O4buT4buRTuG7nUHhurrDucOSw5LEqeG7m07DmeG7juG7jOG6qOG6vsOT4bub4buT4buRw5Lhu4zDk+G6vsOK4bqs4buT4bqp4buIw4rhu509Q8OK4bqo4buRL8OS4buMw5Phur7DiuG6rOG7k+G7kS9O4buT

Sơn Đình

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]