(vhds.baothanhhoa.vn) - Nhờ mẹ mà tôi được ăn nhiều thứ ngọt ngon mẹ nấu và cũng có thêm hiểu biết về các loài cá. Mẹ giúp tôi phân biệt cá sông và cá biển từ hình dáng đến tên gọi và ngay cả cách săn bắt, chế biến, bảo quản chúng.
Tjrhu5LDlFd74bug4bqx4bqxRsOVw6PhurY74bq3e8Odw5VPw7Lhu6DDlH0iW8OU4bq3YsOUV1DDlD46XeG7oDtOLzrhu5JPTsOjw5RXe+G7oOG6seG6sUbDlcOjccOd4bugWMOVT+G7qTrDocOUfeG7tMOUfVHDlOG6tzM7w5RZ4bqpw6BXw5RVW8OUWzo7PeG6s8OU4bq3OuG6q8OUWz8w4bq3w5RbP11bw5R94bu0w5Rb4buo4bqzw5RlUcOUV+G6rVs/w5RXIsOU4bq3OkB9w5Q6OyXhurPDlFY7I+G6t8OUZT3DlFdQV8OUe11RO8OUV1BKw5TGsOG7tMOUPzvhurXDo8OU4bq3MzvDlMOjOsavW8OUVjsk4bq3w5RXUMOU4bqxM1s/w5RlUcOUV1DDlFY7JVvDlOG6t2LDlDouWzrDlFhQWz/DlFkjW8OU4bq3QFvDlD8wO8OUZVHDlFs/4bug4bq7w5RXU8OUV1BXOsOU4bqxVVvDlFbDmuG6t8Sow5RXOiPDlFY7I1vEqMOUVlNdw5TEg+G6s1Nbw5RXOuG6tVs/Sk4vw6NPTsOjw5RXe+G7oOG6seG6sUbDlcOjw7JdWOG6u8OVT047fT/DlFd74bug4bqx4bqxRsOVO+G7jcOdW+G6t8Od4bqvw5XDlOG6seG6t+G6u3vDnUbDlcOpO1jhurc64buKw5Thu6Lhu5Dhu5DDo+G6ueG7iMOUOsOdOz864bq34buKw5Thu5bGoOG7ksOj4bq54buIw5XDlOG6seG6r1dGw5UvL1dYW0pW4bugXeG6tzrhu6BbOjpd4bugSmVbL1jDneG6sT7hurddw6MvW8Odw6nhurEv4buY4buY4buY4buWL+G7kuG7nuG7nFjhu5jhu5Lhu5Dhu5jhu57hu5Lhu5Thurfhu5jGoOG7nuG7muG7knvhu5BKPMOjP8OM4bqvRsag4bue4buWw5XDlOG7oHvhurdGw5XDsuG7oMOUfSJbw5Thurdiw5RXUMOUPjpd4bugO8OVw5TDqTtY4bq3OkbDleG7ouG7kOG7kMOVw5Q6w507PzrhurdGw5Xhu5bGoOG7ksOVw5QvT04vw6NPTsOjw5RXe+G7oOG6seG6sUbDlcOj4buN4bugw6Phurc7XVvDlU9MaFs6w5R9O1s6w5Q6MOG7oMSow5Thu6k/4bqzNVvhu4rDlHJb4bq3w53huq9bw53hurdNTi/Do09Ow6PDlFd74bug4bqx4bqxRsOVw6PDsl1Y4bq7w5VP4bq24bqvXVs/w5RZIsOUVyLDlH024bq3w5R9IlvDlFVbw5RX4bqn4bugw5R94bu0w5Thurc6w51dw5ThurczO8OU4bqx4bqzNOG6t8OUOlFbOsOU4bq34bqvLls6w5RlUcOU4bq3OuG6q1fDlFjhu7DhurvDlOG6t+G6r+G6qWFXw5R9ODvDlFbEkeG7oMOUVVvEqMOUWSLDlHtRw5R9IlvDlFfhu6BbOsOUV1DDlD46XeG7oDvDlEw64bug4bq7w5RXIFvDlD8wO8OUe1HDlFdQw5RXOlBdTU7DnX1PSk4vw519T8OU4buNUDvDlH0iW8OUV1DDlFnhu7B9w5RZUcOUOuG6qTlbP8OUZSHDlFY7JVvEqMOU4bq3Ojl9w5RbP11bw5RZI1vDlFc6I+G6t8OUfUDEqMOUVzoj4bq3w5R9JOG6t0rDlOG7qT9dUTvDlOG6r+G7oMSow5RXUMOUPjpd4bugO8OUVyBbw5RXIsOU4bq3OiXDlFjDols/w5Rb4buo4bqzw5R74bus4bqzw5RlUcOUW+G6qWFbP0pOL8OjT07Do8OUV3vhu6DhurHhurFGw5XDo8OyXVjhurvDlU/hu6k6xJFbP8OUW1V9w5Thu5zhu5DEqMOU4bui4buQw5RX4bqn4bugw5Thurc6I8OUPuG7gcOU4bq34bqv4bqpYVfDlFdQw5Q+Ol3hu6A7w5RbOjs94bqzw5RAw5RXOj3EqMOULOG6t8OUWz/huqnDoTvDlFVbxKjDlFdQw5Thuq/hu6jhurfDlOG6r+G7tkrDlOG7qTo7PeG6s8OUOjN9w5Q6UVs/w5RXUMOUWTvDlFZQW8OU4bqv4bugXcOUPjrDmsOjw5Thurc6M1vDlOG6uSJ9xKjDlOG6t+G6r8OhO8OU4bq3NDvDlFs/4bqpw6E7w5RWUFvDlFdQw5Thurc64bqpw6FbP8OUVlBbw5RZN8OUVlBbw5Thurc6UF3DlFklw5RlPUrDlOG7qTrhuqlbP8OUPzvDocOU4bq3Oi7DlFdQw5Q+Ol3hu6A7w5R7UcOUWeG7pFfDlOG6sVNbxKjDlHtRw5R9IlvDlFVbw5Q+Ol1QO8OUPjrhu6zhurPDlFfhuqfhu6DDlFs6Oz3hurPDlFs/4bqpw6E7SsOU4buNUMOUPjpd4bugO8OUViHDlFlQWzrDlFbDmuG6t8OUWzo7PeG6s8Sow5RX4bqtWz/DlDo7I33DlFjhu6pbxKjDlOG6sTTDlFs/4bqpw6E7w5R94bqz4bugw5RlPcOUVVvDlFkzWz/DlHtAW8Sow5RbQFvDlFdQw5RXUVs/w5RZw5rhurdKTi/Do09Ow6PDlFd74bug4bqx4bqxRsOVw6PDsl1Y4bq7w5VP4buNUMOUPjpd4bugO8OUW+G7qOG6s8OUV+G7oFs6w5RbP11bw5RZI1vDlOG6tzrhuqXhurfDlHvhuqnhuqM7xKjDlHvhu6zhurPDlFdQw5Q+Ol3hu6A7w5Thurc6LsOUOiPhurfDlFc6QMSow5R9IlvDlFdQw5Q+Ol3hu6A7w5Rb4bqpYVs/w5Thurc6LsOUPjpQw5RZNlfDlFlQXUrDlOG7jVDDlD46XeG7oDvDlFnhuqnDoFfDlFZQW8OU4bq3OlFbOsOU4bq3Yls/w5ThurnGr+G6s8Sow5R9ODvDlOG6ucav4bqzw5Thurdiw5TGoMOUWSNbw5Thu5Lhu5DDlFddW8Sow5RZ4bqnw5RXOl3DlH024bq3w5RbNTvDlFfhu6BbOkrDlOG7jTowW8OUfeG6s+G7oMOUWzrEkVs/w5ThurnGr+G6s8OUV1DDlD46XeG7oDvDlFcgW8OU4bq34bqpOTvEqMOU4bq3OsavW8OUVyBbw5RQWzrDlHtAW8OUWzrEkVs/w5Thurc74bugw5R9UOG6s8OUOjVbP8OUezvDlOG6tzvDlFgwV8OU4bq3OsOdXcOU4bq3OsavW8Sow5R9w5rhurfDlOG6tzrhuqnDoVs/w5RXIsOU4bq3OiXDlFs6LlvDlOG6tzrhu6jhurvDlFnhuqnDoFdKw5TDtcOdfcOUZT3DlOG6r2Thu6DDlOG6sVJXOsSow5RXw5rhurfDlOG6rztAWz/DlMOjOuG7qlvDlFnhu6rhurPEqMOUVjHDlFk7w5TDozrhu6pbw5Rlxq/hurvEqMOUPjo7w5R9N8OUVuG6pVs/w5Q/UuG6t8OUWTvDlMOjOuG7qlvDlOG6r+G6szbhurfDlFdQw5RbOuG6qVs/w5TDozpTO8OUWzphw5Q/O8SRw5R74buo4bq7w5TDozrhu6pbw5RYUsOUWFHhurvDlFfhuqfhu6DDlFdQSsOU4buPUsOUWFHhurvDlFfhuqfhu6DDlFdQw5R7UcOUw6M64buqW8OUWz9dW8OUWzrhu6jhurfDlFs6LsSow5RbI+G6s8OUVjHDlFk7w5R7UcOUVzrhuqnhu6DDlFY7I+G6t8OUVVvDlFdQw5Q+Ol3hu6A7SsOU4buNOuG7pOG6t8OU4bq3OsavW8OUV1DDlHtRfcOU4buUw5TDozrhu6pbw5RZw519w5Thuqlhw6PDlGVhO8OUfeG6szQ7xKjDlD9iWz/EqMOUW+G6qWFXw5R9w5p9SsOU4buNOl3DlFdQw5RlUV3DlFvhu6jhurPDlFc6LFvDlFs6YcOUWWJbP8OUxIPhurPhu6jhurvDlFlTXcSow5RbI+G6s8OUPjozWz/DlFs1O8OUV+G7oFs6w5RXUMOUPjpd4bugO8OUVzrhu6ZbP8OUPjpQV8OUW1Fdw5RbNTvDlFY24bq3w5RX4bqn4bugw5Thurfhuq/hu7ZKw5Thu406XcOUfTbhurfDlHvhuqnDoFs/w5Rb4bqpYVfDlOG6sTM7w5RlYuG7oMOUWeG6p8OUWeG6s1vDlOG6sTM7w5Thurfhuq/huqHDlHtSO8OUZVHDlFc6XcOU4bq3Oi7DlHtRxKjDlOG6tzE7w5Thurfhuqk5O8OUTFdTw5TDozrhu6pbw5RYMFfDlGVRw5Thurc6xq9bw5ThurcxO01Kw5Rx4bugO8OUPzvhu6DDlGUhw5RbUeG6u8OUPjozWz/DlOG6tzolw5Thurc6OyPhurPDlFfhuqfhu6DDlFs1O8OUV+G7oFs6w5RXUMOUPjpd4bugO0rDlOG7jTrhu6ZbP8OU4bq3OiPDlH1Rw5RXUFfDlFfhuqXDlFZR4bq7w5RXOl3hu4rDlOKAnOG6tjouw5R7UcOUV1DDlD46XeG7oDvigJ1Kw5TDtSXDlFjhu7DhurvDlH3DojvDlFfhu6pbw5RXOl3DlOG6tztA4bqzw5RWw5pXxKjDlFc6LMOULOG6t8OUe1HDlGHhurfDlFY24bq3SsOU4buNOijDlD46O8OU4buo4bq7w5RWUlvDlH1hO8OU4bq3OuG7qOG6u8OUZSHDlOG6tzo5fcOUOiDhu6DDlDrDoMOjw5RX4bqn4bugw5RbNTvDlFfhu6BbOsOUV1DDlD46XeG7oDvDlHvhu6Bbw5Thurcx4bugw5RlUcOUPjozWz/DlOG6tzolw5Q+OjNbP8OU4bq3OsOofcOUWzrhuqnDlFs/4bqpw6E7w5TDozrhuqXDlFvEkcOUPjo7w5Thurc64buo4bq7w5RX4bqn4bugw5RXOuG6s+G7oErDlMaw4bq1V8OUV1DDlHvhu65bw5Rb4bqpYVfDlOG6r+G7oMOUVlDhurfEqMOUOuG6tcOjw5ThurdiWz/DlOG6tzou4bugw5Rb4bqpYVfDlFsiWz/DlDo3O8Sow5Thurc64bqp4bqhWz/DlOG6tzrhuqtXw5RWw5lbP8OUV1PDlGUhw5Q/O1BXw5RXU8OUPjrhuqvhurPDlD87UFfDlH1hO8OUOuG7oOG6u8OU4bqvw5lbP8OUfSJbw5RbP11bw5RX4bqn4bugw5RWOyVbxKjDlFs/MOG6t8OUWz9RXcOUe1LDlHvDols/w5RZI1vDlOG6tzojSsOUw7U7JOG6s8OUWVHDlDo5W8Sow5RXOl3DlFZQWzrDlFnhu6DDlFbhu7bDlGVRXcOUVVvDlFfDols/w5Thurc6LsOUVVvDlFtdw5R9UcOUPjozWz/DlFY7I+G6t8OUVzpQW0pOL8OjT07Do8OUV3vhu6DhurHhurFGw5XDo8OyXVjhurvDlU/FqeG7rOG6s8OUV1DDlD46XeG7oDvDlFciw5TDozrhu6pbw5Thurc6VVs/w5Q6XeG7oMOUOjlbw5Q+OjvDlFvhu6jhurPDlDo4W8OUOsOgw6PDlGVhO8OUV1BXw5R7XVI7w5Q6UzvDlOG6sVNbw5RWOyVbSsOU4buNUMOUPjpd4bugO8OUVzpdw5RlIcOUWz8w4bq3w5Thurc64bugWzrDlFgh4bqzw5RlUcOU4bq3Ul3DlFtAW8OUOuG6qTlbP8OUZSHDlH1hO8OUVzpdw5RbNTvDlHvhu6zhurNKw5Thu6c6O8OUWzU7w5R74bus4bqzw5Q6UzvDlOG6sVNbw5RZ4bqpw6BXw5RXOuG6s+G7rFvDlFYhw5RXM1s/w5TDozrhurPDlFlUw5ThurEzO8OUPuG7h8OUVzpdw5RXUMOUPjpd4bugO8OUZVFdxKjDlD46O8OU4bqxMzvDlOG6t+G6r+G6ocOUe1I7w5Thurc6LsOUPjrhu7jDlD46UVs/w5R94bq1V8OUV1DDlD46XeG7oDvDlGVhO8OUW+G6qWFXw5R74bus4bqzw5RlUcOU4bqv4bug4bqzw5R9UcOU4bq3OuG6qeG6oVs/w5Thurc64bqrV0rDlOG6ruG7oOG6s8OUVVvDlD7DqH3DlDrDoMOjw5RbOuG7qOG6t8OUe1HDlOG6r+G7oOG6s8OUfcOiWz/DlOG6tzk7w5R7XVI7w5RZMOG6t8OUW11bw5Q6XeG7pFfDlOG6r+G7oOG6s8OUWDsjw6NKw5TDrVvDlFfhuqvDlMOjOlM7w5R7UcOUWyJbP8OU4bqv4buu4bq7w5R7QFvDlH1hO8OU4bqx4bqpYVs/Sk4vw6NPTsOjw5RXe+G7oOG6seG6sUbDlcOjw7JdWOG6u8OVT+G7jVDDlD46XeG7oDvDlFvhuqlhWz/DlOG6tzouw5RZNlfDlFlQXcOUfVHDlH1hO8OUe1LEqMOUVzoow5Thurc2O8OUe1HDlFc6w6HDlHvGr+G6s0rDlOG7jVDDlD46XeG7oDvDlFvhuqlhWz/DlFciw5RlIcOUWz8w4bq3w5RZ4buwfcSow5Thurc6OX3DlDrhuqk5Wz/DlGUhw5RWOyVbSsOU4buPOypbw5RXOl3DlOG6r+G7oMOUV1A7w5Q64bqpOVs/w5RlIcOUVjslW8OU4bq3Oi7DlD46IsOU4bq3OuG7sOG6t8Sow5RX4bqrw5RWMcOU4bq3Oz1bw5Thuq/hu6DDlFVbw5RXUMOUPjpd4bugO8OUW+G6qWFbP8OUOuG7plvDlHtRw5RWOyPhurdKw5Thu41QO8OUVjsj4bq3w5TDozpTO8OU4bq3OmNXw5Thurcj4buKw5R9w5rhurfDlOG6tzrhu6jhurvEqMOU4bq34bugO8OUWz86w53EqMOU4bq34bug4bq7w5ThurHDocOUW+G7oOG6u8OU4bq3OkB9w5R9OyRbP8OUWyN9xKjDlH3huq07w5RbP2Q7w5R7UcOUZeG7sOG6u0pOL8OjT07Do8OUV3vhu6DhurHhurFGw5XDo8OyXVjhurvDlU/DsjslW8OUVuG7oF3DlHvhu6DDlOG6rzZbP8OUe2Fbw5RbOuG6qcOUeyBbP8OUfeG7tMSow5RWOyPhurfDlFbhu6Bdw5RZOz3hurPDlOG6tzo7w5RlIcOUVjslW8OUWcOdfcOUe1I7xKjDlFbhuqE7w5Thurc6I8OU4bq3Lls6w5ThurtA4bqzw5RWOyVbw5R9ODvDlFs/UeG6u8OU4bq3OkB9w5RZ4buwfcOU4bqxxq/hurPDlGVRw5R94bqzM1vDlFtVfcOUVzrhu6ZbP8OUfeG7qOG6t0pOL8OjT07Do8OUV3vhu6DhurHhurFGw5XDo+G7g+G6s+G6tzpd4bqvw5VP4bupP+G6s+G6uypbw5RxxJHhurPDlOG7qT8zW04vw6NP

Nguyễn Hữu Ngôn

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]