(vhds.baothanhhoa.vn) - Thời gian qua, cùng với cấp ủy, chính quyền, đoàn thể và Nhân dân, Hội LHPN huyện Bá Thước đã phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của mình, tích cực đẩy mạnh các phong trào thi đua, huy động toàn thể hội viên cùng chung tay xây dựng nông thôn mới (NTM), góp phần làm thay đổi làng quê.
4buVQ3Hhu6HhuqDhur7FqcOVw5Vs4bufw5JkRMOU4bq+xILhu5/hu5c9xrDhu6FkQ+G7mkzhuqDhu6HDkkPGsMOU4buhQ+G7kFThu6FRxalE4buhw5Thu45G4buh4bqg4buWxanhu6HDkkPhu5Thu6Hhu4ZQ4buhw5Thu47hu4Lhu4ZC4buhU+G7s1Thu6HhuqLhu57hu4ZC4buh4buGw43hu4ZC4buhw5RDw43hu4bhu6Hhu4BMROG7lS9DceG7l+G7lcOS4buh4bqg4bq+xanDlcOVbOG7n8OSW8SCxanhuqLhu5/hu6HDlcOUVOG6vsSCbOG7n8OUxIJTw5Qtxanhur5EQuG7huG7jeG7oeG6vOG7kMOVw5RE4bqqVOG7j+G7n+G7l2RDTUThu6FCRMWp4buG4buh4buM4buQxanDteG7oeG6oOG7mOG7hkLhu6FRTEThu6HhuqDhu7XDkuG7oeG7llTDteG7oeG6oEPEkOG7hkPhu6Hhu4zhu5BU4bqk4buGw7Xhu6HDg+G7guG7qeG7huG7ocOUQ+G6rOG7oVHhu6nhu6E3Q+G7s+G7huG7oeG6ouG7s+G7hsO14buhW+G7iEThu6E1W+G6qTfhu6FD4buQVOG6puG7huG7oT3GsOG7oWRD4buaTOG6oOG7ocOD4but4buhw5JDxrDDlOG7oUPhu5BU4buhw5TDjMOU4buhUcWpROG7ocOU4buORsO14buhw5Thu47GsOG6oEPhu6Hhu4ZDROG6puG7gOG7oeG6oOG7lsWp4buh4buAReG7hkPDteG7ocOUxJDhuqBD4buh4bqg4bue4bqg4buhw4NBVOG7oeG7gOG7q+G7hkPhu6HhuqDGsOG6oOG7ocOSQ+G7guG7hkLhu6HDlOG7juG7qeG7guG7ocOUQ0Thu6HDg+G7kMWpw7Xhu6FD4buQVOG7ocOD4buI4buGQuG7ocOU4buC4bup4buG4buhw5RD4bqs4buhQ+G7iEThu6FRROG6tOG7huG7oeG6oOG7mOG7hkLhu6HhuqBD4buQ4buGQuG7ocOUxalU4buhU+G7s1Thu6HhuqLhu57hu4ZC4buh4buGw43hu4ZC4buhw5RDw43hu4bhu6Hhu4BMROG7oeG7kzdkNuG7mcO14buhQuG7hMOS4buhw5JD4bu34buG4buh4bq+4bup4buA4buhw5RDxalU4buhw4PEqEThu6Hhur7hu6nhu4ZC4buh4buM4buQ4bq0w7Thu5Uvw5Lhu5fhu5XDkuG7ocOVw5RU4bq+xIJs4bufw5TEglPDlC3FqeG6vkRC4buG4buN4buh4bq84buQw5XDlEThuqpU4buP4buf4buX4buVROG7gELhu6HhuqDhur7FqcOVw5Vs4bufRCTEguG7hsOUxILhu47hu5/hu6HDlcOUVOG6vsSCbOG7n1JE4bqiw5RD4buN4buh4bulcnTDklPhu4/hu6FDxIJEQkPDlOG7jeG7oXRzcMOSU+G7j+G7n+G7ocOV4buO4bqgbOG7ny8v4bqg4bqi4buGw7TDgMWp4buCw5RDxanhu4ZDQ+G7gsWpw7RR4buGL+G6osSCw5XDisOU4buCw5Iv4buGxIJSw5UvcnJww7kvcnDDueG6osO6cnBw4bulcXPDlMO5dXJzcOG6vnDDtOG6vMOSQsOy4buObHV1dOG7n+G7ocWp4bq+w5Rs4bufPcaw4buhZEPhu5pM4bqg4buhw5JDxrDDlOG7oUPhu5BU4buhUcWpROG7ocOU4buORuG7oeG6oOG7lsWp4buhw5JD4buU4buh4buGUOG7ocOU4buO4buC4buGQuG7oVPhu7NU4buh4bqi4bue4buGQuG7oeG7hsON4buGQuG7ocOUQ8ON4buG4buh4buATEThu5/hu6FSROG6osOUQ2zhu5/hu6VydOG7n+G7oUPEgkRCQ8OUbOG7n3RzcOG7n+G7oS/hu5fhu5Uvw5Lhu5fhu5XDkuG7oeG6oOG6vsWpw5XDlWzhu5/DkiTFqcOSw5RE4buC4buG4buf4buhw5XDlFThur7Egmzhu5/DlMSCU8OULcWp4bq+RELhu4bhu43hu6HhuqDEguG7hsOUxILhu47hu4/hu5/hu5ckQ8OJ4buhxILhu4Dhu6HDkkPhu5Thu6Hhu4ZQ4buhQ+G7kFThuqbhu4bhu6E9xrDhu6FkQ+G7mkzhuqDhu6FCRFDhu6FCReG7huG7ocOA4bux4buG4buhw5V24bqg4buhUeG7r+G7huG7oUPhu4TFqeG7oVFMROG7oVPhu7NU4buh4bqi4bue4buGQuG7oTdkNsO04buVL8OS4buX4buVw5Lhu6HhuqDhur7FqcOVw5Vs4bufw5I94buC4bqiVOG7n+G7ocOVw5RU4bq+xIJs4bufw5TEglPDlC3FqeG6vkRC4buG4buN4buh4bq84buQw5XDlEThuqpU4buP4buf4buXZEPEguG7guG7ocOD4buEw7Xhu6Hhu4bhu6/hu4Dhu6FycHJx4buh4bqgxrDhuqDhu6HhuqDhu7XDkuG7oUPhu4hE4buhw5JD4buU4buh4buGUOG7ocOU4buO4bq04buG4buhw4PDicWp4buhw4Dhu6nhu4bhu6FD4buQVOG6puG7huG7ocOD4but4buhw5Thu45E4bqs4buG4buhw4pDxalE4buhw5RD4bue4bqg4buhQ0Thuqbhu4bhu6HhuqDhu4Thu6FDROG6puG7kOG7oeG7jOG7kOG7seG7oSrhuqThu6HGsOG7huG7oeKAnCXhu5BU4buhw5Thu45Fw7Xhu6Hhu4ZD4buz4buG4buh4buO4buI4buGQsO14buh4buG4buz4buGQuG7oeG6oMWp4buC4buh4bqgQ+G7tcOU4buh4bq+4buaTuG7hkLhu6HhuqDhu7Phu5Dhu6Hhur7hu6vhuqDhu6HDgOG7iOG7oeG7kyQ1PeG7meG7oUJExanhu6HDg0Xhu4ZD4buhdeG7ocOKQ8ON4buGQsO14buhc+G7ocOV4bur4bqgQ+G7oULhu4TDkuG7ocOSQ+G7t+G7huG7ocOUQ0TDgsOU4buhw5RD4bue4bqg4buhUeG7qeG7guG7oeG6oEPhu5pL4buGQuG7ocOU4buOReG7hkPhu6FT4buzVOG7oeG6ouG7nuG7hkLhu6E3ZDbhu6HDlOG6uOG7hkPhu6FkQ8Wp4buGQ+G7oVvhu4TFqcO14buhQkTFqUThu6HDg+G7guG7q+G7huG7oXJwccO6LXJwcnDigJ3hu4/hu6EkQ+G6uOG7ocOD4bur4buC4buhW+G7iEThu6E1W+G6qTfhu6FycS9yceG7oVPhu63DteG7ocOUQ8OJ4buhw5Thu47hu7Xhu4bhu6HhuqDhu4Thu6FR4buv4buG4buhw4Dhu7Hhu4bhu6HDg+G7r+G7hkLhu6HDilXhu6FRTEThu6HhuqDhu7XDkuG7oeG7llTDteG7oeG6oEPEkOG7hkPhu6Hhu4zhu5BU4bqk4buG4buhw4PDicWp4buhw5JD4buaS+G7hkLhu6HhuqDGsOG6oOG7ocOSQ+G7t+G7huG7oVFE4bqm4bqgw7Xhu6FD4buC4burw5Thu6HDg+G7iOG7hkLhu6HDlEPhu57huqDhu6FDROG6puG7huG7oeG6oOG7kOG7iOG6oOG7oVHhu7nhu4bhu6HDg+G7iOG7hkLhu6FT4buzVOG7oeG6ouG7nuG7hkLhu6FCRMWp4buhw4NF4buGQ+G7oXXhu6HDikPDjeG7hkLhu6Fz4buhw5Xhu6vhuqBDw7Thu6FkQ+G7qeG7hkPhu6Hhur7hu7nDkuG7oXFx4buh4buAw43hu6FDReG7hkPDteG7oSQ1PeG7oeG7gExEw7Thu6Fk4buO4buC4buGQuG7ocOD4buEw7Xhu6HhuqDhu4Thu6F14buhJDU94buhdeG7ocOKQ8ON4buGQuG7oXPhu6HDleG7q+G6oEPhu6Hhu4bhu7Phu4ZC4buhw5TEqOG7hkLhu6HDlcOM4buh4bq+4bq04buG4buhdHHhu6EkNT3DteG7oVFMROG7oXLDtHNw4bul4buhw5RD4bup4buGQ+G7oVFE4bq04buG4buP4buhceG7oSQ1PeG7oeKAnFvhu6vhu4bhu6HhuqBDw4Lhu6HDleG7oOG7oeG6ouG7lOG7hkLhu6HDlOG7kkThu6Hhu4ZE4bq+4buC4buG4buhw4Dhu7Hhu4Lhu6FR4bqm4buh4buAw41E4buhw5Thu47hu5pN4buGQuKAneG7oVFMROG7oXVw4buhw5RD4bup4buGQ+G7oVFE4bq04buG4buP4buhceG7oeG7gMON4buhQ0Xhu4ZD4buh4oCcNeG7qeG7hkLhu6Hhu4zhu5DhurThu6HFqeG7huG7ocOU4buC4bup4buG4buh4bqgQ+G7guG7ocOSQ+G7lOG7oeG7hlDhu6FR4bup4buhw5Thu47hurbhu6HEguG7gOKAneG7j+G7oSQ1PeG7oWbhu6/hu4bhu6FD4buExanhu6Et4buhZuG7r+G7huG7oeG7hkJD4bqm4buhw5Thu6tE4buhU+G7reG7oSpE4bqk4buG4buhNeG7muG7oVFMROG7ocO6w7nhu6HDlEPhu6nhu4ZD4buhUUThurThu4bhu6HDlEPFqeG7gOG7oUJExanhu4/hu6Fz4buh4buAw43hu6FDReG7hkPhu6HigJwkQ0Thu6FD4buIROG7oeG6qUPhu5Thu6Hhu4ZQ4buhw4pE4bqs4buQ4buh4buAw4Hhu5Dhu6F14buhw4pDw43hu4ZC4buhc+G7ocOV4bur4bqgQ8O14buhU+G7s1Thu6HhuqLhu57hu4ZC4buhN2Q24oCd4buh4buG4buz4buGQuG7ocOUxKjhu4ZC4buhw5XDjOG7oeG6vuG6tOG7huG7oeG7p+G7oeG7gMON4buhQ0Xhu4ZD4buhw5Thu6tE4buhw7nhu6FT4but4buhUUxE4buh4bun4buncOG7ocOUQ+G7qeG7hkPhu6FRROG6tOG7hsO04buVL8OS4buX4buVw5Lhu6HhuqDhur7FqcOVw5Vs4bufw5I94buC4bqiVOG7n+G7ocOVw5RU4bq+xIJs4bufw5TEglPDlC3FqeG6vkRC4buG4buN4buh4bq84buQw5XDlEThuqpU4buP4buf4buX4buVROG7gELhu6HhuqDhur7FqcOVw5Vs4bufRCTEguG7hsOUxILhu47hu5/hu6HDlcOUVOG6vsSCbOG7n1JE4bqiw5RD4buN4buh4bulcHDDklPhu4/hu6FDxIJEQkPDlOG7jeG7oXVzccOSU+G7j+G7n+G7ocOV4buO4bqgbOG7ny8v4bqg4bqi4buGw7TDgMWp4buCw5RDxanhu4ZDQ+G7gsWpw7RR4buGL+G6osSCw5XDisOU4buCw5Iv4buGxIJSw5UvcnJww7kvcnDDueG6osO6cnBxw7pzccOUcsO6c3F04bq+cMO04bq8w5JCw7Lhu45sc8O5dOG7n+G7ocWp4bq+w5Rs4bufPcaw4buhZEPhu5pM4bqg4buhw5JDxrDDlOG7oUPhu5BU4buhUcWpROG7ocOU4buORuG7oeG6oOG7lsWp4buhw5JD4buU4buh4buGUOG7ocOU4buO4buC4buGQuG7oVPhu7NU4buh4bqi4bue4buGQuG7oeG7hsON4buGQuG7ocOUQ8ON4buG4buh4buATEThu5/hu6FSROG6osOUQ2zhu5/hu6VwcOG7n+G7oUPEgkRCQ8OUbOG7n3VzceG7n+G7oS/hu5fhu5Uvw5Lhu5fhu5XDkuG7oeG6oOG6vsWpw5XDlWzhu5/DkiTFqcOSw5RE4buC4buG4buf4buhw5XDlFThur7Egmzhu5/DlMSCU8OULcWp4bq+RELhu4bhu43hu6HhuqDEguG7hsOUxILhu47hu4/hu5/hu5fhuqlD4buU4buh4buGUOG7ocOUxJDhuqBD4buh4bqg4bue4bqg4buhw5RDxanhu4Dhu6FCRMWp4buhUeG7ueG7huG7ocOD4buI4buGQuG7oeG7hkLhu5pNROG7oeG6ouG7s+G7huG7ocOU4buO4bq04buG4buhw4PDicWp4buhw4Dhu6nhu4bhu6FCRFDhu6FCReG7huG7oeG7hsOCw5Lhu6Hhu4ZD4bup4buhw5Xhu6nhu4bhu6HDlOG7juG7kFThuqThu4bhu6HDlEPDjOG7hkLhu6HDlOG7juG7guG7hkLhu6FT4buzVOG7oeG6ouG7nuG7hkLhu6E3ZDbDtOG7lS/DkuG7l+G7lcOS4buh4bqg4bq+xanDlcOVbOG7n8OSPeG7guG6olThu5/hu6HDlcOUVOG6vsSCbOG7n8OUxIJTw5Qtxanhur5EQuG7huG7jeG7oeG6vOG7kMOVw5RE4bqqVOG7j+G7n+G7lyrDguG7huG7oeG7hsWpVMO14buh4bqgxrDhuqDhu6HhuqDhu7XDkuG7oUPhu4hE4buhNVvhuqk34buhw5Thu47hurThu4bhu6HDg8OJxanhu6HDgOG7qeG7huG7oUPhu5BU4bqm4buG4buhw4PFqeG7hkLhu6HhuqLhu5BU4buhw5Thu45F4buhcXHhu6fhu6HDg+G7guG7q+G7huG7ocOD4buaTeG7hkLhu6HDkkPhu5Thu6Hhu4ZQ4buhw5Thu57hu6Hhu4zhu5Dhu7Hhu4bDtOG7oWTEkOG7hkPhu6Hhu45E4bq04buGQuG7oeG7huG7r+G7gOG7oXJwcnHDteG7oVvhu4hE4buhNVvhuqk34buhQ+G7kFThuqbhu4bhu6HDlOG7juG7iuG7hkLhu6HDg+G7mk7huqDhu6FDS+G7huG7oXJycOG7ocOD4buC4bur4buG4buhw4Phu5pN4buGQuG7oUPhu4LFqeG7oeG7k8OU4buO4bq04buG4buhdOG7peG7ocOK4buA4buZ4buhw5JDxrDDlOG7ocOD4buI4buGQuG7oeG7gEpE4buhQkTFqeG7ocODReG7hkPhu6FD4buIROG7oVFE4bq04buG4buhw5Thu47hu4rhu4ZC4buh4buA4buIw5Thu6FR4buaTeG7huG7oeG7jsWp4buQ4buhw5Xhu6vhuqBDw7Xhu6HhuqDGsOG6oOG7oUPhu4jhu6FCRMWp4buhw4NF4buGQ+G7ocOD4bup4buC4buhQ8OM4buh4buOxrDhuqDhu6HDlOG7q0Thu6FCRMWp4buhw4NF4buGQ8O04buh4bqpQ8OMROG7oUNOw5Lhu6FRTEThu6El4bue4buhxrDhu4bhu6E34buC4buh4buOxrDDlOG7oUNK4buhw5Thu45O4buhU+G7s1Thu6FxcOG7oeG6vkbhu6HDg8OMw5Thu6Hhu47GsOG6oOG7oeG6oEPhu4Lhu6FxcOG7oUPhu4hE4buhUUThurThu4bhu6HDg+G7iuG7hkLDteG7oUNK4buhw5Thu45O4buhU+G7s1Thu6Fz4buh4bqgw43hu4ZC4buhw5Thu45F4buGQ+G7oVHhuqbhu6HDlUThu4ZD4buh4bqgQ+G7guG7oUPhu4hE4buhUUThurThu4bhu6HDkkPhu5Thu6Hhu4ZQ4buh4buGQkPDqOG7guG7ocOU4buOw4nhu6FCRMaw4buhc+G7ocOU4buOROG6puG7kOG7ocOD4buK4buGQsO04buVL8OS4buX4buVw5Lhu6HhuqDhur7FqcOVw5Vs4bufw5I94buC4bqiVOG7n+G7ocOVw5RU4bq+xIJs4bufw5TEglPDlC3FqeG6vkRC4buG4buN4buh4bq84buQw5XDlEThuqpU4buP4buf4buX4buVROG7gELhu6HhuqDhur7FqcOVw5Vs4bufRCTEguG7hsOUxILhu47hu5/hu6HDlcOUVOG6vsSCbOG7n1JE4bqiw5RD4buN4buh4bulcHDDklPhu4/hu6FDxIJEQkPDlOG7jeG7oXVzcsOSU+G7j+G7n+G7ocOV4buO4bqgbOG7ny8v4bqg4bqi4buGw7TDgMWp4buCw5RDxanhu4ZDQ+G7gsWpw7RR4buGL+G6osSCw5XDisOU4buCw5Iv4buGxIJSw5UvcnJww7kvceG7p8O54bqicHF1dcO6c3TDlHPDuXXDunDhur5ww7ThurzDkkLDsuG7jmxzdXDhu5/hu6HFqeG6vsOUbOG7nz3GsOG7oWRD4buaTOG6oOG7ocOSQ8aww5Thu6FD4buQVOG7oVHFqUThu6HDlOG7jkbhu6HhuqDhu5bFqeG7ocOSQ+G7lOG7oeG7hlDhu6HDlOG7juG7guG7hkLhu6FT4buzVOG7oeG6ouG7nuG7hkLhu6Hhu4bDjeG7hkLhu6HDlEPDjeG7huG7oeG7gExE4buf4buhUkThuqLDlENs4buf4bulcHDhu5/hu6FDxIJEQkPDlGzhu591c3Lhu5/hu6Ev4buX4buVL8OS4buX4buVw5Lhu6HhuqDhur7FqcOVw5Vs4bufw5IkxanDksOUROG7guG7huG7n+G7ocOVw5RU4bq+xIJs4bufw5TEglPDlC3FqeG6vkRC4buG4buN4buh4bqgxILhu4bDlMSC4buO4buP4buf4buXKuG7guG7q+G7huG7ocOD4buaTeG7hkLhu6FD4buCxanhu6HhuqLhu4Lhu6HhuqBDw4nhu6HEguG7gOG7ocOSQ+G7lOG7oeG7hlDhu6FD4buQVOG6puG7huG7oT3GsOG7oWRD4buaTOG6oOG7ocOU4buO4buK4buGQsO04buVL8OS4buX4buVw5Lhu6HhuqDhur7FqcOVw5Vs4bufw5I94buC4bqiVOG7n+G7lyTGoOG7hkLhu6HDlOG7juG7guG7hkLhu6Hhu4bhu6/hu4Dhu6FycHJxw7Xhu6HDg+G7mk7huqDhu6HDleG7nuG7oUNK4buhw5Thu45O4buh4bqg4buWxanhu6Ekw43hu4ZC4buhw5RU4buhXeG7hsOU4buOxanhuqDhu4Lhu6FmROG6psOU4buhN8Wp4buA4buhUeG7qeG7oVvhu4hE4buhNVvhuqk34buhw5Thurjhu4ZD4buhZEPFqeG7hkPhu6Fb4buExanhu6HDlOG7qUThu6HDlOG7jk7DteG7oVvhu4hE4buhNVvhuqk34buhQ+G7kFThuqbhu4bhu6HDg+G7reG7oeG6oOG7tcOS4buhw5JDxrDDlOG7ocOD4buW4buhw7rDtHBwcOG7ocOAw4LDkuG7ocOD4buQ4buG4buh4bqg4buxROG7ocOURMOC4buG4buhw5REw4LDlOG7ocOKROG6puG7gOG7oeG7huG7r+G7hkLhu6Hhur7hu5pO4buGQuG7oeG6oEPhu4Lhu6FD4buIROG7oVFE4bq04buGw7Xhu6Hhu4ZC4buaTUThu6HhuqLhu7Phu4bhu6HDlOG7q0Thu6FycS9yceG7oVPhu63DteG7ocOUQ8OJ4buhw5Thu47hu7Xhu4bDteG7oULhu4TDkuG7ocOSQ+G7t+G7huG7ocOUQ0TDgsOU4buhw5RD4bue4bqg4buhUeG7qeG7guG7oVFE4bqm4bqg4buhw5RD4bue4bqg4buhQ0Thuqbhu4bhu6HhuqBD4buaS+G7hkLhu6HDlOG7jkXhu4ZD4buhU+G7s1Thu6HhuqLhu57hu4ZC4buhN2Q2w7Xhu6FT4buzVOG7oeG6ouG7nuG7hkLhu6HhuqDhu7Hhu4ZD4buh4buM4buQxanhu4bhu6Hhu4DDjUThu6HDlOG7juG7mk3hu4ZC4buhUeG7qeG7ocOD4buaTeG7hkLhu6Hhur7hu6nhu4ZC4buh4buGQknhu6FT4buE4buA4buhU8Wp4buGQ8O14buhw5Xhu6vhuqBD4buhw4PhurDDksO04buVL8OS4buX4buVw5Lhu6HhuqDhur7FqcOVw5Vs4bufw5LFqOG7kMOUQ+G7guG7juG7n+G7lzdC4buQVOG6qOG7huG7oSrhu6vDlOG7lS/DkuG7lw==

Nguyễn Đạt

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]