(vhds.baothanhhoa.vn) - Tôi thường tự đãi cho mình một ly cà phê vào mỗi buổi sáng mai, cho dù hôm đó là ngày nắng, mưa rét hay tiết trời ẩm ương. Như thường lệ, với tôi cà phê vẫn là điệu nhạc du dương khởi nguồn cho một ngày mới tràn đầy năng lượng.
4butSuG7t+G7s+G6vOG7juG6rsWoxahyw73DmWtLxq/hu47hu4DDveG7rzLhurLDlOG7s+G6vOG6tuG7s8OZSkfhu6nhu60vSuG7t+G7r+G7rcOZ4buz4bq84buO4bquxajFqHLDvcOZ4bq34buA4bquw4rDveG7r2vhu5pL4buzxq9KV1PDlMSo4buzxq/DneG7s+G6vsOCS+G7s+G6vErhu5Dhu7PDlU3DlErhu7PDleG7nsav4buz4buOI+G7s+G6vOG6tuG7s8OZSkfhu7Phu7bhurbhu5Dhu7PDlVBL4buz4bq64buo4bugS+G7s8Wo4bqww5TEqOG7s8OV4bquS8Wp4buz4bq8SuG7kOG7s8OK4buw4buzSuG7msOV4buz4bq+4buS4buz4buO4bq24buzw5TEqOG6tiPhu7PDlOG6psOUxKjFqeG7s8OVV+G6ruG7s+G7puG7hsav4buzSuG6riPhu7PGr0tIxq/hu7PGr+G7plNL4buzw4nDleG7s1dRw5TEqMaw4buzZEpX4buzxq9KV1PDlMSo4buz4buOw43FqeG7s+G7tlJL4buzxq/hu5pL4buz4bq84bq24buzw5lKR+G7s+G7tuG6uMOU4buz4buO4bq24buz4bq+S8ON4buo4buzw5RK4bqy4bq84buzw4rhu6jhu7PDildRw5TEqOG7s+G7jEpVS+G7s8OUxKjhu6jhu6LDlOG7s+G6vErhu5Dhu7PDleG7nsav4buzw5TEqOG6tiPhu7PDlVJL4buzxq/hu6bhurbDlOG7s+G6vsSQI+G7s8OU4bqkw5TEqOG7s+G7jldUw5TEqMaw4butL8OZ4buv4butw5nhu7Phurzhu47huq7FqMWocsO9w5kz4bquw5nGr0vhu5DDlMO94buv4butS8OVxKjhu7Phurzhu47huq7FqMWocsO9w4rGr0rhu6jDleG6uuG7s0sz4buAw5TGr+G7gOG7psO94buzxajGryPhu47hu4Byw73hu7hLw4rGr0rhu6Xhu7PhuqLhu7Xhu7XDmUDhu6fhu7NK4buAS8SoSsav4bul4buzw4Dhu7XDg8OZQOG7p8O94buzxajhu6bhurxyw70vL+G6vMOKw5TGsOG6uuG6ruG7kMavSuG6rsOUSkrhu5Dhuq7GsOG7tsOUL8OK4buAxajhu4zGr+G7kMOZL8OU4buA4bu4xagv4bu54bu5w4HDgy/hu7fhuqLhuqLDisOB4bu1xILhu7nEguG7t+G7t8avQeG7tcOA4bqg4buOw4At4bu5w4HGsMOSw5nEqMO94buz4bqu4buOxq9yw70y4bqyw5Thu7Phurzhurbhu7PDmUpH4bupw73hu7Phu7hLw4rGr0pyw73huqLhu7Xhu7XDveG7s0rhu4BLxKhKxq9yw73DgOG7tcODw73hu7Mv4buvY0vDlErhu7NK4buU4bqu4bul4buzNGzGoeG7szpk4bq34butL8OZ4buv4butw5nhu7Phurzhu47huq7FqMWocsO9w5ky4buQw4ojw73hu69r4buaS+G7s+G6vkjDlOG7s+G7tlJL4buz4bq84bq24buzw5lKR+G7s+G6ulVL4buzxajDneG7s+G6vOG7qOG7nMOU4buzSuG7qsav4buz4bq84buu4bqu4buz4bu2TuG7s+G7tuG6tuG7s0pXUcOUxKjhu7PGr0pRw5Xhu7PDikvDjeG7qOG7s+G7jCTFqeG7s+G6vOG7ruG6ruG7s+G7jErhu5rDlMSo4buzxKhL4bquw5TFqeG7s+G6vOG7ruG6ruG7s8OUSuG7tMOUxKjhu7PhurxD4buo4buz4bq8SuG7qCPDjcOU4buzw5lKS0jDleG7s+G6vOG7sMOUxKjhu7Phur7hu6LDlMSo4buzw5TEqEpLw43DmcWp4buz4bq84buu4bqu4buzw5RK4bu0w5TEqOG7s+G7jsSQw5Thu7PEqOG6qMOZ4buz4bq+4bucS+G7s8av4bqw4bq8xanhu7NK4bquI+G7s+G6vlHDlOG7s8SoS+G6tMOU4buz4bq8VsOUxKjhu7PhurxKT+G7s+G7juG6tuG7s8OUSuG7tMOUxKjhu7Phu4xKS+G7s+G6uuG6tMOU4buzxq9KQ8OU4buz4bq8xJDDlOG7s+G7jkQj4buz4buO4bqyS+G7s+G6vEPDlOG7s+G6uuG6rMOUxKjhu7Phurzhu6jhu57hurzhu7PFqOG7nMOUxKjGsOG7s2RKV8OUxKjhu7NKUcOU4buz4bq84bq0xanhu7PGr+G7mkvhu7Phur5Iw5Thu7Phu7ZSS+G7s+G6vOG6tuG7s8OZSkfhu7PhurpVS+G7s8av4buaS+G7s+G6vOG7kuG7s8OUSuG7tMOUxKjhu7PDlMSoV1NL4buz4oCc4bq64bqyw5Thu7Phurzhurbhu7PDmUpH4oCd4buz4bq+4bqww5TEqOG7s+G7pOG7qD3FqeG7s+G7jErhu5rDlMSo4buzw5XhurbDlMSo4buz4bq+TuG6ruG7s+G7tk7FqeG7s8av4buo4bugS+G7s8av4bqw4bq8xanhu7Phu45US+G7s0zhurxK4buzSuG6riPhu7PEqEtSS+G7s8avTMOUSsaw4buzM0rhu6rDlMSo4buzxq/hu5pL4buzSuG7gsOU4buzw5RK4bqu4buoxanhu7Phu6bhu6JL4buzw5RKV+G7s8OV4buexq/hu7Phu45G4buzxq/DneG7s8OUSktHw5Thu7PhurxY4buz4bq+S8OMw5Xhu7NK4buCw5Thu7PDleG6tuG7s+G6vOG7kuG7s8OV4bqoxq/GsOG7s+G6t+G7msOV4buzw5Thurbhu5Dhu7PhurrhurLDlOG7s+G6vEpX4bqu4buz4bq+SMOUxanhu7PhurzhurTDleG7s8SoS+G6sOG6vOG7s8av4bum4buQw5TEqOG7s+G7juG7mMOUxKjhu7PhurxY4buzxq/hu6bhu5rDlMSo4buzw5Xhu5DDlMSoxanhu7PDlMSo4buSw5TEqOG7s+G6vlRLxrDhu7Mz4buS4buz4buORuG7s8OUxKjhu5DhurZL4buz4bq+S8OMw5Xhu7PhurxK4buow5TEqOG7s+G7juG6tuG7s+G6vuG6rsOV4buzw5VH4buz4bq84bq24buzw5lKR+G7s8avSk3hu7NV4buz4bq+4buS4buz4bq8SuG7qsOUxKjhu7PGr+G7mkvhu7Phurzhu5jDlOG7s+G6vOG7kuG7s8Wow53hu7Phur7hu6LDlMSo4buz4bq+S8ON4buo4buz4bu2SeG7s8OUSktJ4buo4buzxq9KWOG7s+G7jErhurDhurzhu7PDlOG7tOG6rsaw4butL8OZ4buv4butw5nhu7Phurzhu47huq7FqMWocsO9w5ky4buQw4ojw73hu69r4bum4buQw5TEqOG7s+G6vOG7qOG7nuG6vOG7s8Wo4bucw5TEqMWp4buz4bq+4buaS+G7s+G7jEpL4buzw5TEqOG7okvhu7Phu6jhu5zDlMSo4buz4bq84bq24buzw5lKR+G7s+G6vOG7sMOUxKjhu7PDlErhuq7hu6jhu7Phu4xK4buaw5TEqOG7s+G6vEpP4buz4bu2TeG7s+G6vOG7msOUxKjhu7Phu7ZLw43hurzGsOG7s+G7mVJL4buzxq/hu5pLxanhu7PGr+G7puG7kMOUxKjhu7PhurzhurDhurzhu7PDleG7nEvhu7Phu6Thu6jhuq7DlOG7s0rDjeG7s8avTcOUSuG7s+G6vOG6tMOVxanhu7PDlMSo4buQ4bq2S+G7s8OV4buexq/hu7Phu7bhurZL4buzw5TEqFdTS+G7s+G6uuG6ssOU4buzxq9KQ8OUxanhu7PhurrhurLDlOG7s+G6vuG7osOUxKjhu7PDlMSoSkvDjcOZ4buzxq9KTeG7s8av4buaS+G7s+G6vOG7mMOU4buz4bq84buS4buz4oCc4bq64bqyw5Thu7Phurzhurbhu7PDmUpH4oCdxrDhu60vw5nhu6/hu63DmeG7s+G6vOG7juG6rsWoxahyw73DmTLhu5DDiiPDveG7r2vhu5pL4buzw5Xhuq4j4buzw5XhuqbDlOG7s+G6vOG7kuG7s+G6vldU4bq84buz4bu24bq2S+G7s8OUxKhXU0vhu7PhurrhurLDlOG7s8OUSlfhu7Phu7ZFI+G7s+G7tuG6tuG7s+G7tuG6uMOU4buz4buk4buoPeG7s8OVSMOU4buzw5RK4bqu4buo4buz4bq8SuG7kOG7s+G6vkjDlOG7s8avRcOU4buz4bq6QyPhu7PEqEtTxrDhu7NjUEvhu7Phu4xKS+G7s+G6vErhu6rDlMSo4buzxq/hu5pL4buzw5TEqOG7okvhu7Phurzhurbhu7PDmUpH4buz4buO4bq24buz4bq64bqu4buQ4buz4bq8Q+G7qOG7s+G6vErhu6gjw43DlOG7s+G6vlNLxanhu7PhurxK4buoI8ONw5Thu7PDlMSoV1NLxanhu7PhurxK4buoI8ONw5Thu7Phurzhu5rDlMSo4buz4bu2S8ON4bq8xanhu7NK4bquI+G7s8OK4bqkw5Xhu7Phurrhuq7hu7PGr0pY4buz4bu24busw5Thu7Phu7bhuqjGr+G7s8OV4bq24buz4bq8WOG7s+G6vOG6rsOUSuG7s+G6vOG6sMOUSuG7s+G6ukfDlOG7s+G7juG7mMOUxKjhu7PGr1nhu7NK4buaw5Xhu7Phu6Thu6jhuq7hu7Phur5J4buo4buz4bq+4buAw5Xhu7Phu4zDjOG7s0pIxq/hu7Phu7ZSS+G7s+G6uuG6ssOUxanhu7Phu7ZFI+G7s+G7juG6tuG7s8avSlfhu7PGr0rhurBLxanhu7Phu47hurbhu7PDlErhu4Lhu7PDlErGoMOV4buzw5Xhurbhu7Phu7bhu6hL4buz4bu24buExrDhu7Nr4bum4bq0S+G7s+G7pOG7qOG6ruG7s8OU4bqkw5Xhu7PGr0rhurDDlMSoxanhu7PGr03DlErhu7PhurrhurLDlOG7s+G6vOG7ruG6ruG7s+G6vErhu6rDlMSo4buzxq/hu5pL4buz4bq8WOG7s8av4buiw5Thu7PGr+G6skvhu7Phu7ZFI8Wp4buz4bq84bq04buzxq/hu6bhu5DDlMSo4buz4bq84buaw5TEqOG7s+G7tkvDjeG6vOG7s+G6vkjDlOG7s+G6vlNL4buzxajhu5zDlMSo4buz4buO4buo4buaw5Thu7Phurzhu5Lhu7PFqMOd4buzSkvDjcOU4buzw4pLw43DlOG7s+G6vOG7ruG6ruG7s+KAnOG6uuG6ssOU4buz4bq84bq24buzw5lKR+KAneG7sy3hu7Phurzhu7DDlMSo4buzw5RK4bu0w5TEqOG7s8Wo4buE4buz4bq8Skvhuq7FqeG7s+G6vOG6tMOV4buzxq9K4buaw5TEqMWp4buzxq/hu5rDlOG7s8av4bum4buUw5TEqMWp4buz4bq8SkPDlOG7s8avSuG6tsOUSuG7s+G7tuG6tuG7s+G6uknDlOG7s+G7tuG7tMOUxKjGsOG7rS/DmeG7r+G7rcOZ4buz4bq84buO4bquxajFqHLDvcOZMuG7kMOKI8O94buva0pXU8OUxKjhu7PGr0pN4buz4bq8SuG7qsOUxKjhu7PGr+G7mkvhu7PGr03DleG7s+G6vk7huq7hu7Phur5Lw4zDleG7s+G6vsOM4buzxq9KV1XDlMSo4buzxq9KWOG6vOG7s+G7juG6tuG7s8OUSuG7tMOUxKjhu7Phu6Thu6jhurDDlOG7s+G6vOG6tuG7s8OZSkfhu7Phu6Thu6jhu4DDlOG7s8avSuG7qOG7nuG6vOG7s8OU4bqsw5Xhu7NV4buzxq/hu6bhu6jDlMSo4buzxq9Dw5Xhu7Phur7DjOG7s8avS8ONw5Thu7PhurpJ4buz4bq84buaw5TEqOG7s+G7tkvDjeG6vMWp4buzw5RKV8OUxKjhu7PDmUrhurRL4buz4bq+4bqyxq/hu7MjR+G7qOG7s+G6vMSQ4buo4buz4bu2SeG7s+G7jErhu5rDlMSo4buzxKhL4bquw5Thu7Phu47DgsOUxKjhu7PDleG6ssOU4buz4bu24bq24buzSldRw5TEqOG7s+G7tk7hu7Phurzhu67huq7hu7Phurzhurbhu7PDmUpH4buzxq9KTeG7s8OZSuG6tEvhu7Phur7hu6rDlMSo4buz4bq+S8ON4buoxrDhu7NkUUvhu7PhurxK4buqw5TEqOG7s8av4buaS+G7s8avSldTw5TEqOG7s+G7juG7qEvhu7PGr1JL4buz4buO4bq24buzw5Xhu57Gr+G7s+G7pOG7qOG6sMOU4buz4bq84bq24buzw5lKR+G7s8OU4bqsw5Xhu7PFqEPhu6jhu7PGr+G7puG7kMOUxKjhu7PDlMSoxqDhu7NkSuG6tuG7szLhurTDlMSoxanhu7Phu47hu5xL4buz4bu24bq24buQ4buz4bq8Sk/hu7Phu7ZZ4bqu4buz4bq+4buu4buz4bq8SktI4bq84buzQOG7gOG7s8OV4bqwI+G7s+G7juG7qOG7osOU4buz4buO4bqw4bq8SuG7s+G6vldU4bq8xanhu7PDlEjhu6jhu7Phur5L4buz4bua4buzxq/hu5rhu7PDmUrhurRL4buz4bq+ReG7qOG7s0Dhu4Dhu7PhurzhurDhurxK4buz4bq+4buS4buzSuG6tsOUxKjhu7PGr+G7puG6pMOV4buzw5Xhu4bGr8aw4buz4buJ4buo4bqww5Thu7PDleG7nuG6vOG7s8OV4bqy4bq8xanhu7Phu4xK4buaw5TEqOG7s+G7puG7nsOUxKjhu7Phu47huqbDleG7s8OUSlfDlMSo4buz4bu24buo4buaw5TEqOG7s+G7tljhurzFqeG7s8OUSktJ4buo4buz4bq8QyPhu7NA4bquw5RK4buz4bq+V1Thurzhu7PhurxK4buu4buz4buk4buo4bqww5Thu7PhurrhurZL4buzxq/hu6ZM4buz4bumRMav4buzxq9K4buaw5TEqOG7s8OVS8OUSsWp4buz4bq84bq0w5Xhu7PEqEvhurDhurzhu7PDlEpX4buz4buk4buo4bqww5Thu7PGr+G7lOG6ruG7s+G7juG6suG6vOG7s8SoS+G7tOG6ruG7s8OV4buexq/hu7Phu6ZZw5TEqOG7s+G6vEMj4buz4buOQ+G7qOG7s8OU4bqkw5Xhu7Phu7ZFI8aw4buza+G7puG7kMOUxKjhu7PDlErhu7TDlMSo4buz4bq8SktI4bq84buz4buO4buiw5TEqOG7s8OUSuG7luG7s0BLw5RK4buzQOG6psOU4buzxq/hu6bhu4Dhu5Dhu7Phu45R4buz4buO4buyw5TEqOG7s8av4bumR8OU4buzw5RK4bu0w5TEqOG7s8So4buc4bq84buz4bq8QyPFqeG7s+G6vErhu67hu7Phu6Thu6jhurDDlOG7s+G6vOG7mMOU4buzxahX4buo4buzxq/EkMOV4buz4bu24bq24buz4bq8SuG6pMOV4buzxajhu5Lhurzhu7PDlEpLSeG7qOG7s+G7juG7kOG6tkvhu7PhurxKS8OVxanhu7PGr0pL4buzxq9K4buQ4bq0w5TEqOG7s8OUSuG7tMOUxKjhu7Phurzhu5DDlOG7s+G6vEpLw5Xhu7Phur7hu5Lhu7NK4buSxq/hu7Phu45M4buo4buz4buO4buQ4buz4bq8VsOUxKjhu7Phu47hurbDleG7s+G7jErhurDhurxK4buz4bu24buoS+G7s8av4bquS+G7p+G7s8OZSkzhuq7hu7PEqOG7kuG6vOG7s+G7jErhu6jhu5rDlOG7s+G7tktHw5Thu7Phu47hurbhu7NK4bui4buz4bq84bqw4buz4buM4buQS+G7s+G6vOG7kuG7s8avSuG6sOG6vOG7s8OUV1Lhurzhu7PhurxK4bq0I+G7s+G7puG7kuG6vOG7s+G7puG6sOG6vErhu7PGr+G6suG7kOG7s8OUR8OU4buzxq9K4bquw5RK4buzQ8OV4buzw5RKV+G7s8OUSuG7tMOUxKjhu7Phu4xK4buA4buzxajhu6jhu5xL4oCm4butL8OZ4buv4butw5nhu7Phurzhu47huq7FqMWocsO9w5ky4buQw4ojw73hu6/EqeG7okvhu7PGr+G7mkvhu7PhurxK4buoI8OMw5Thu7Phurzhu5rDlMSo4buzxq/hurDhurzFqeG7s+G6vk7huq7hu7Phur5Lw4zDleG7s8OUxKjhu6JL4buz4bq84bq24buzw5lKR+G7s+G6vFbDlMSo4buz4bu2TeG7s8avS8ONw5Thu7Phur5XU8OUxKjhu7PDleG6tuG7s+G6vErhu6gjw4zDlOG7s+G6vkjDlOG7s+G7pOG7qOG6sMOU4buzxKjEkMOU4buzw5RRS+G7s8av4buaS+G7s+G7juG6tsOV4buz4bu2S8ON4bq8xanhu7PGr+G7mkvhu7Phurzhu5Lhu7PGr0pHw5Xhu7PDlErhu7TDlMSo4buzw5TEqFdTS+G7s+G6uuG6ssOU4buzw5VSS8Wp4buzw5RKS0nhu6jhu7PDlMSoV1NL4buzxq/hu6bhu5DDlMSo4buzxajhu5zhu7NK4buU4buz4bq8VsOUxKjhu7PGr0pM4bq8SuG7s+G6vOG6tuG7s8OZSkfGsOG7s2RKV8OUxKjhu7Phurzhu5Lhu7Phu45G4buzTMav4buz4bquS+G7s+KAnMOUSuG6tsOU4buz4bumUEvigJ3hu7PDlEpX4buzxq/hu5pLxanhu7Phu7ZFI+G7s8OUR8OU4buzw4rhu7Dhu7Phurzhu5rDlMSo4buzxq/hurDhurzhu7PDlFFL4buzw5ThurYj4buz4bq+w4Lhu7Phu45D4buo4buzw5RKV8OUxKjhu7PGr+G7mkvhu7Phu7bhurjDlOG7s+G6vEpX4bqu4buzxq9Nw5Xhu7Phur5XVOG6vOG7s+KAnOG6uuG6ssOU4buz4bq84bq24buzw5lKR+KAneG7s+G6vuG7qsOUxKjhu7PDlMSoSsOT4bqu4buzw5RKV+G7s8avSuG7qFXhu7PGr+G7pldS4bq8xrDhu60vw5nhu6/hu63DmeG7s+G6vOG7juG6rsWoxahyw73DmTLhu5DDiiPDveG7rzPhu6jhu5xL4buzxq/hu6jEkMOUxanhu7PGr+G7plXhu7Phu7ZJ4buzw5RRS+G7s+G7pOG7qOG6sMOU4buz4bq8VuG7s0rhu4LDlOG7s+G6uuG6ssOUxanhu7Phurrhuq7hu5Dhu7PhurzhurTDleG7s8SoS+G6sOG6vOG7s+G6uuG7okvhu7NK4buiS8Wp4buzSuG6sOG7kOG7s0pY4bq8xanhu7PDleG7kMOUxKjhu7PDlMSo4buSw5TEqOG7s8OUSlfhu7PDlMSo4bq2I+G7s8OU4bq24buQ4buz4bq8WOG7s+G7tkUj4buzw5Xhurbhu7Phu7Dhuq7hu7Phu7ZJxrDhu7Nr4bumQ8OU4buz4buk4buoPeG7s+G7juG6psOV4buz4oCc4bq64bqyw5Thu7Phurzhurbhu7PDmUpH4oCd4buz4bq84buu4bqu4buzxq/hu5pL4bup4butL8OZ4buv4butw5nhu7Phurzhu47huq7FqMWocsO9w5ky4buQw4ojw73hu7PFqMavI+G7juG7gHLDvcav4buAQMavLeG6ruG7jkvEqMOU4bul4buz4bumS8SoSsav4bunw73hu6/hu63FqMav4bum4buQw5TEqOG7r2vhurTDlOG7s+G7tuG6pMOU4buz4bq84buu4bqu4buz4bq34bq24buzZMSo4buU4bq84buz4bq3S0jhu6jhu60vxajGr+G7puG7kMOUxKjhu6/hu60vw5nhu68=


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]