(vhds.baothanhhoa.vn) - Nhà giáo - nhà thơ - chiến sĩ Nguyễn Trọng Liên (Hội viên Hội VHNT Thanh Hóa) nhập ngũ năm 1965, tái ngũ năm 1972, chiến đấu ở chiến trường miền Đông Nam Bộ. Từng là giáo viên Toán Trường THPT Thiệu Hóa; Trưởng bộ môn Hình học, Khoa Khoa học Tự nhiên Trường Đại học Hồng Đức cho đến khi nghỉ bảo hiểm xã hội (năm 2008).
Z+G7s2vEqcO6w4PDteG7gOG7gMSR4buJ4bq8N+G7teG7hsOD4bun4buJaMOd4bq2w7rEqeG6ruG7s+G7ueG6rsSpw7rhu7Phu7Xhu63huq7EqeG7huG6vsO14bqu4buzxKlL4buRxKnDg0HDuuG7s8Sp4buAxKjEqeG7huG6vuG6sOG6rsO9xKnhu4bhu7NExKk/w73hu4JOeOG6rsSpN+G6vuG6tOG6rsO9xKkq4bu14bux4bquZy/hu7NraGfhurzEqcO6w4PDteG7gOG7gMSR4buJ4bq84buy4bunw7XDueG7iWg/4buz4buRxKnDveG7tcO04bqwxKktxKnhuq7hu7Phu5HEqeG7huG7s0TEqS3EqcO64buz4bu14but4bquxKnhu4DDgMSpP8O94buCTnjhuq7EqTfhur7hurThuq7DvcSpKuG7teG7seG6rsSp4buF4buy4bqq4bu1xKlL4bu14bux4bquxKnhu7Lhuqrhu7XEqeG6s+G7sj83xKk34buzw7Xhuq7hu7PEqeG7suG6tsO1ZsSp4bqu4buzcuG6vMSp4bquw71JxKnhuq7hu5fEgsSpa+G7j8Ozb+G7gcSp4buGw7Thu7XEqeG6rsO9ScSp4bqu4buXxILEqWvhu4/Dsmzhu4HEqcO64buz4bu14but4bquxKnhu6Vw4buCxKnhurjEqcO64buz4bu14but4bquxKnhu4bhur7DjUXhuq7DvcSpxILhu7Xhu6/huq7EqeG7pOG6puG6rsO9xKk/w7XEgsSpVeG6quG7h8SpN+G7iuG6rsO9xKnDg+G7kcSpw73hu7XDtOG6sMSpS+G7teG7seG6rsSpN+G6sMO04bquxKk34bq+w41F4bquw73EqTfhu7IzN8SpN+G7s+G7tXbhu4LEqeG7suG6tsO14bq/xKk34bq+w43hurjhuq7DvcSpdeG6qsSpxILhuqbhuq7EqeG7suG7ueG6ruG7s8Sp4buz4bq0w7rhu4HEqSXhu7PhurDDtcSpJeG7s+G6sMO1xKnhu7PhurTDusSpN+G7iMSp4bqu4buz4bu14bux4bquxKk34bq+w41F4bquw73EqeG7pOG7k+G7tcSp4buz4bq0w7rEqeG7suG6qOG6rsO9xKnhu6TDjMO6xKnDuuG7s+G6sMSp4bul4but4bquxKnhuqLhu7Phu7XEqeG6rsO94buzw4HEqXXhu5nhurDEqeG7s+G7tXfEgsSpTeG7lcSp4buz4bqq4bu1xKnhu4Xhuq7hu5fEgsSpbGpq4buNZuG7h2cv4bq8aGfhurzEqcO6w4PDteG7gOG7gMSR4buJ4bq8VeG6sMO5TuG7iWhn4bu1xILDvcSpw7rDg8O14buA4buAxJHhu4nDueG7huG7s+G7gsSCdcSp4bu1w5rhu6fhuq7hu4bhu6fhur7hu4nEqeG7gOG7hk7Dg+G7p8SR4buJTOG7tcO54buG4buzw6rEqcOyamrhurxN4bq/xKnhu7Phu6fhu7XDveG7s+G7hsOqxKlramzhu4/hurxN4bq/4buJxKnhu4Dhur7DusSR4buJLy/DusO54bqu4buHdcO14bqw4buG4buzw7Xhuq7hu7Phu7PhurDDteG7h0vhuq4vw7nhu6fhu4DhuqLhu4bhurDhurwv4bqu4bunTOG7gC9sbG7Dsi9rw7LDssO5b2tubuG7jW7Ds+G7hm9ubmrDg24ta2zhu4fhuqDhurzDveG7icSpw7XDg+G7hsSR4buJw53hurbDusSp4bqu4buz4bu54bquxKnDuuG7s+G7teG7reG6rsSp4buG4bq+w7Xhuq7hu7PEqUvhu5HEqcODQcO64buzxKnhu4DEqMSp4buG4bq+4bqw4bquw73EqeG7huG7s0TEqT/DveG7gk544bquxKk34bq+4bq04bquw73EqSrhu7Xhu7Hhuq7hu4nEqUzhu7XDueG7huG7s8SR4buJw7JqauG7icSp4buz4bun4bu1w73hu7Phu4bEkeG7iWtqbOG7j+G7icSpL2hnL+G6vGhn4bq8xKnDusODw7Xhu4Dhu4DEkeG7ieG6vFXhurDDuU7hu4loKeG6rsO9xKnhu6Xhu5XEqU3hu4Jw4buGxKl14buZ4bquxKlra8Sp4buGcuG6vMSp4buG4buzROG7gcSp4bqiT+G7gcSp4buG4bq+4buCTnbhuq7EqeG6rsO9xqHhuq7EqUvhu5HEqeG6ruG7s+G7teG7r+G7gsSp4buG4buzRMSp4bu14bquxKnDuuG7s+G7guG6rsO94buHxKk34buzRMSpw7pIw7XEqT/DveG7gk544bquxKk34bq+4bq04bquw73EqSrhu7Xhu7Hhuq7EqeG7pcO1xKnDueG7k+G6rsO9xKlL4buvxKnhu4bhu7N3xKnDg+G6sOG7k+G7teG7gcSp4bul4buvxKnhu4bhu5Hhu7Xhu4HEqcO94bu14bq04bquw73EqeG7peG7tXbhu4Lhu4fEqTdy4bq8xKnhu4bhu7NExKnDmuG7oeG7gsSp4bq+4buCxKnhuq7DveG7kU7EqcO64buC4bqs4bu1xKnhu4U/w6JVxKnhurPhu5fhuq7EqeG7s+G6tMO6ZsSp4buGcuG6vMSp4buzw4nhurzEqWtqa8SpdeG7keG7tcSp4buG4buzRMSpw4NHw7rEqXXDtOG7hsSpw4Phu5HEqeG7huG7s+G7keG6ruG7s8Spw7rhuqbhuq7DvcSpw4PEkOG6rsSpw7pIw7XEqeG7hsO0w7rEqcO94bu14buZxKk/w73hu4JOeOG6rsSpN+G6vuG6tOG6rsO9xKkq4bu14bux4bquxKnhuqLhu7Phu7XEqcO14bqu4buzxKnhu6Xhu6/EqcO6cuG6vMSp4bul4but4bquxKnhuq7hu7Phu7Xhu6/hu4LEqcO64buzSMSp4bul4buvxKlL4buvxKnhu4bhu7nhuq7hu7PEqU7hu7Hhu4LEqcOK4buC4buxxKnhu7PDjUThuq7DvcSpw4Phu5Hhuq7DvcSpTeG6tsSC4buBxKlL4buvxKlE4bquxKnhuq7DveG7s8OAw7XEqeG7gOG7teG6ruG7s8Sp4buG4buz4buR4bqu4buzxKnDuuG6rOG7hsSp4bqu4buzR8O64buBxKlL4buvxKnDuuG7s+G7teG7reG6rsSp4buG4bq+w7Xhuq7hu7Phu4HEqUvhu6/EqUvhu5fhuq7EqeG7s+G6tsO1xKnDg0HDuuG7s8Sp4buAxKjigKbEqUvEkOG7tcSp4buG4buzd8Sp4buG4buzRMSpw4NHw7rEqXXDtOG7hsSp4buG4bq+4buCTuG7r+G6rsSp4buG4buz4bqs4bquw73EqcO6RuG6rsO9xKnDuXDhu4LEqXDhuq7EqeG7gMO04bquw73EqeG7huG7k+G6sMSpw7pIw7XEqeG6ruG7s+G7kcSp4buG4buzROG7h2cv4bq8aGfhurzEqcO6w4PDteG7gOG7gMSR4buJ4bq8VeG6sMO5TuG7iWhr4buHw5rhu7Phu7Xhu63huq7EqeG7huG6vsO14bqu4buzxKnDg+G7kcSp4bul4buvxKnhu4bhu5Hhu7XEqeG7pcONw4nDusSp4bqu4buz4buRxKnhu4bhu7NExKk/w73hu4JOeOG6rsSpN+G6vuG6tOG6rsO9xKkq4bu14bux4bquxKnDiuG7gsO14bquxKnhu4bhu6HEguG7gcSpdeG6uOG7tcSp4buzROG6rsSpw7Xhu7XEqeG7s+G7reG7huG7gcSpw7Xhuq7hu7PEqcOD4buRxKnhuq7DvcONReG7tcSp4buG4bq+4bqw4bquw73EqcO64buC4bqqw7rhu4fEqSrhu5HEqeG6rsO9w41F4bu1xKnDg+G7t+G6ruG7s8SpxILDteG6rsO9xKnhu4bhu6HEgsSp4buz4bqo4bquxKnhuq7DveG7s3bEqeG7gMOA4buBxKnDteG6ruG7s8Spw7rhurbEqcO5QeG6vMSpw4rhu4LDteG6rsSp4buAw7Thu4bhu4HEqcO64buZxILEqeG6ruG7s3Lhuq7hu4HEqeG7gOG7gk7EqeG6rsO9dMSCxKnhuq7hu7NK4bquw73EqcO94bu5xKnDueG7tXjhuq7EqeG6vsO1xKnhu4bhur7hurDhuq7DvcSpw7rhu4LhuqrDusSpw7rhu7Phu7Xhu63huq7hu4fEqcOV4bqu4buzxKnhu4bhu7PDjUXhuq7DvcSpS+G7teG7reG7hsSp4bqu4buz4bu14buv4buCxKlL4buvxKnEgnDhu4bEqcSCw7Thu4bEqeG7s07EqeG7gOG7teG6ruG7s+G7gcSpS+G7r8Sp4bqu4buzSuG6rsO9xKnhuq5D4bu1xKnhu6XDteG7gsSpw7rhu7Phu7Xhu63huq7EqeG7huG6vsO14bqu4buz4oCmxKk34buz4buXxILEqcSC4bqq4buGxKnDveG7tcO1xKnhu6Xhu7nhuq7hu7PEqeG6uMSpKuG6qsO6xKk/4bu14bqu4buzxKnDuuG7guG6rOG7tcSp4bqu4buXxILEqWvhu4/Dsm3EqeG7gMO14buCxKnEguG6quG7hsSp4buG4bq+cuG6rsSpw7rhu5Hhuq7EqUvhu5HEqVVvbMSp4bq+4buZ4bu1xKnhu4bhu7Phu5nEgsOqZy/hurxoZ+G6vMSpw7rDg8O14buA4buAxJHhu4nhurxV4bqww7lO4buJaDfhur5F4bu1xKlE4bu14buDxKnDmuG6suG6rsSpw4Phu5Phu7XEqeG7huG7keG6rsSp4buG4bq+4bqwZy/hurxoZ+G6vMSpw7rDg8O14buA4buAxJHhu4nhurxV4bqww7lO4buJaFVvbMSp4bul4buVxKlN4bq2w7XEqcSCRcSpw7lw4buCxKlO4bux4buC4buHZy/hurxoZ+G6vMSpw7rDg8O14buA4buAxJHhu4nhurxV4bqww7lO4buJaFXhu7XDtcSpw7rhu5fEgsSp4buG4buzRsSpw73hu7VKw7XEqU3hurbEgsSp4bquw73hu7PDqOG6sGcv4bq8aGfhurzEqcO6w4PDteG7gOG7gMSR4buJ4bq8VeG6sMO5TuG7iWjDneG7teG6tsSpw4PhurDDteG6rsO9xKnEguG7neG7hsSp4bulw7TEqeG6ouG7s8ahw7rEqeG7peG7teG7r+G7gsSp4bulw7Xhu4LEqeG7huG7s8ONROG6rsO94buHZy/hurxoZ+G6vMSpw7rDg8O14buA4buAxJHhu4nhurxV4bqww7lO4buJaOG7hcOa4buzQcSp4buy4bqww7VmZy/hurxoZ+G6vMSpw7rDg8O14buA4buAxJHhu4nhurxV4bqww7lO4buJaD/DveG7kU7EqeG7pcO04bqu4buzxKlw4bq8xKk34buzw7Thu7XEqeG7ssON4bquw73EqeG6ruG7l8SCxKlr4buPw7Ju4buBxKnhuq7DvcONReG7tcSp4bul4bqo4bquw73EqeG7peG6quG7tcSp4bqu4buzw4LEqeG7huG7gkLhu7XEqeG7peG7lcSp4buzTsSp4buA4bu14bqu4buz4buHxKnDleG6ruG7s8SpdeG7rcSp4bquw73DjUXhu7XEqcO64buz4bu14but4bquxKnhu4DDgMSpcE7EqeG7huG6vuG7seG6rsSp4buGw7VO4buBxKnhuq7DveG7s8OAxKlL4buvxKnhuq7DvcONReG7tcSpxILGsMSpS+G7kcSpw7rhuqbEqcO9w7Thu7XEqeG7huG6vuG7qcSp4bq4xKnhu7Ny4buCxKnhurzhu7PDjUThuq7DvcSpxILhu5HEqSXhu7PhurbDusSp4bunxILEqcOD4buT4bqu4buzxKnhuq7Dvcah4buGxKnhurjEqeG7huG6vuG6sOG6rsO9xKnhu4bhu7XEgsSp4bqu4buRTsOqZy/hurxoZ+G6vMSpw7rDg8O14buA4buAxJHhu4nhurxV4bqww7lO4buJaOG7psSCxKnhu6Xhu7XEqeG6ruG7s8ONxKnhu4bhu7N3xKnhu6Xhu7XEqcO64buzROG7tWcv4bq8aGfhurzEqcO6w4PDteG7gOG7gMSR4buJ4bq8VeG6sMO5TuG7iWjDlOG6sMSpw7Xhuq7hu7PEqeG7pXTEgsSpxILDtOG7gsSpw7pIw7XEqeG6rsO9w41F4bu1xKnDuuG7s+G7teG7reG6rsSpdeG7teG6ruG7s2cv4bq8aGfhurzEqcO6w4PDteG7gOG7gMSR4buJ4bq8VeG6sMO5TuG7iWg24buE4bquw73EqeG7p8SCxKnDteG6ruG7s8Sp4bqi4buz4bqww7TDusSp4bquw73DteG6rsO9xKnEguG7ueG6ruG7s2cv4bq8aGfhurzEqcO6w4PDteG7gOG7gMSR4buJ4bq8VeG6sMO5TuG7iWjDoMSp4bunxILEqXXhu7Hhuq7EqcO64buT4bqu4buzxKnEgsWp4bq8xKnhu4Dhu7nhuq7hu7PEqeG6ruG7s8WpxKnDusON4bquw73igKZnL+G6vGhn4bq8xKnDusODw7Xhu4Dhu4DEkeG7ieG6vFXhurDDuU7hu4lo4buF4bumxILEqeG7peG7lcSp4bul4bu1xKnhur7huqjhu7VmZy/hurxoZ+G6vMSpw7rDg8O14buA4buAxJHhu4nhurxV4bqww7lO4buJaDbDteG7gsSpw7rhu4LhuqrDusSpw7rhu7Phu7Xhu63huq7hu4HEqcO14bqu4buzxKnhu6XDjcOJw7rEqcSCw7VOxKnEgsah4bquxKnhu4bhur7hurjEqUvhu6/hu4HEqeG6ruG7s8ON4bquw73EqeG6rsO9w41F4bu1xKnDteG6ruG7s8Sp4buG4bq+w7Xhu7XEqT/DveG7gk544bquxKk34bq+4bq04bquw73EqeG6s0Hhuq7hu7PEqcSC4buV4bu1xKnEguG7leG7tcSp4bqu4bubxILEqcOD4buT4bu1xKnDuuG7s+G7teG7reG6rsSp4buG4bq+w41F4bquw73hu4fEqTfhu7PDjUThuq7DvcSpTeG6tuG7hsSp4bqu4buzw43huq7DvcSp4bul4buR4bqu4buzxKnDuuG7s3DhurzEqeG6ruG7s3Lhuq7EqUvhu7nEqcO14bqu4buzxKnhu7Phu7V34buCxKnDiuG7gk7EqcOD4buCcuG7hsSpw7pIw7XEqcO64buz4bu14but4bquxKnhu4bhur7DteG6ruG7s+G7h8SpNsO14buCxKnhuq7hu5FO4buBxKnDuuG6tsSpw7lB4bq84buBxKnDteG6ruG7s8Sp4bul4bu1xKnhu4bhu7nEgsSpw7Xhuq7hu7PEqeG7huG6vsO14bu1xKnhu4bhur7hurDhuq7DvcSpTeG6tuG7hsSpTcO1xKnEguG7kcSp4buG4buIxKnhu7Phu5HhurDDqmcv4bq8aGfhurzEqcO6w4PDteG7gOG7gMSR4buJ4bq8VeG6sMO5TuG7iWjDmsO04bu1xKnhu4bhur7DjcO14oCmxKkl4buz4bu14bux4bquw73EqeG6vOG7s8O04bqwxKnDiuG7gsO1xKnhu6Xhuqjhu7VnL+G6vGhn4bq8xKnDusODw7Xhu4Dhu4DEkeG7ieG6vFXhurDDuU7hu4low5rhuqbhuq7DvcSp4bqi4bu14bux4bquxKl1w7TEgsSp4buG4bq+R8Spw7nhu7V24buGxKnDg+G6sOG7keG7tcSpw7TDusSp4bqm4bquZy/hurxoZ+G6vMSpw7rDg8O14buA4buAxJHhu4nhurxV4bqww7lO4buJaMOaw7Thu7XEqeG7huG6vsONw7XigKbEqcOV4bqu4buzxKnhu6Xhu5XigKbEqSXhu7Phuqbhuq7DvcSpw7rhurLhuq5nL+G6vGhn4bq8xKnDusODw7Xhu4Dhu4DEkeG7ieG6vFXhurDDuU7hu4low5nhurLhuq7DvcSp4buG4bux4bquxKnDteG6ruG7s8SpS3Thuq7EqXDEgsSp4buz4bqo4bquxKnDteG6ruG7s8Sp4bul4buhTuKApmcv4bq8aGfhurzEqcO6w4PDteG7gOG7gMSR4buJ4bq8VeG6sMO5TuG7iWjhu4XDmsO04bu1xKnhu4bhur7DjcO14oCmxKnhu6Thu7XEqeG7huG7ucSCxKl14bq24bquw73EqcO14bqu4buzZmcv4bq8aGfhurzEqcO6w4PDteG7gOG7gMSR4buJ4bq8VeG6sMO5TuG7iWjDleG6ruG7s8Sp4buG4bq+w7Xhu7XEqeG7s07EqeG7gOG7teG6ruG7s8SpS+G7ucSp4bquw43EkMO6xKnhuq7hurDhuq7hu4fEqcOa4bqy4bquxKnDuuG7s0HEqcO54buh4buC4bq9xKk/4buz4buRxKnhu4bhu7NExKk/w73hu4JOeOG6rsSpN+G6vuG6tOG6rsO9xKkq4bu14bux4bquxKnDuuG7keG6rsO9xKnhu4bhu7PDjUThuq7DvcSpw7Xhuq7hu7PEqeG7huG6vsO14bu1xKnEguG7ueG6ruG7s8Spw4Phu5Phu7XEqcO64buR4bquw73EqeG7huG7s8ONROG6rsO9xKnhu7NE4bquxKnhuq5Kw7XEqcOD4buRxKnDuuG7s0HEqcO54buh4buCxKnhurzhu7Phu5nhu7XEqcO64buzQeG7gsSpw7rhu5nhuq7hu7PEqcO94bq2w7XEqXVHw7Xhu4HEqeG7gHHhu4LEqeG6ruG7leG6sOG7gcSpxILhurLhuq7EqcSCw4Lhu7XEqcSC4bqq4buGxKnhu6VF4bu1xKnhuq7DvcONReG7tcOqZy/hurxoZ+G6vMSpw7rDg8O14buA4buAxJHhu4nhurxV4bqww7lO4buJaMOa4buE4buGxKnDuuG6puG7tcSpw7rhu7NBxKnhu7PhurbDtcSpw4Phu53huq7DvcSpw7rhu6HEgmcv4bq8aGfhurzEqcO6w4PDteG7gOG7gMSR4buJ4bq8VeG6sMO5TuG7iWg34bq2w7rEqeG7huG6vuG7seG6rsSpS8O14bu1xKnhu6Xhu5XEqeG7s+G6sMO1xKnhur7hu6HEgsSpw4Phu4TDusSp4bqu4buR4bqw4bq9Zy/hurxoZ+G6vMSpw7rDg8O14buA4buAxJHhu4nhurxV4bqww7lO4buJaCZD4bu1xKnhuq7hu5fEgsSp4buG4buzw7Thuq7DvcSpVeG7mU7EqcODw7XhurDEqU3DteG6sGcv4bq8aGfhurzEqcO6w4PDteG7gOG7gMSR4buJ4bq8VeG6sMO5TuG7iWjDlOG6sMSp4bqi4buz4buX4bquxKnDuuG7s0HEqcOD4buT4bu1xKnhu6Xhu7XEqUvhu5HhurDEqUvEkOG7tcSpw7Xhuq7hu7NnL+G6vGhn4bq8xKnDusODw7Xhu4Dhu4DEkeG7ieG6vFXhurDDuU7hu4loN+G6vsONReG6rsO9xKk2ROG6rsSpw73hu7XhurbEqcO94bu1SsO1xKnhur7hu4rhuq7DvcSpTcO14bqu4buzZy/hurxoZ+G6vMSpw7rDg8O14buA4buAxJHhu4nhurxV4bqww7lO4buJaDfhu4JC4bu1xKnhu4DDtOG7gsSpxILDjUThu7XEqcO64buzQcSp4bqmxILEqeG6ruG7s+G7keG6ruG7s8Sp4buz4bqww7XEqU3hu4Lhu6Hhuq7hu4dnL+G6vGhn4bq8xKnDusODw7Xhu4Dhu4DEkeG7ieG6vFXhurDDuU7hu4loN+G6vnLhurzEqeG7huG6vkbhuq7DvcSp4bqu4buE4bu1xKnhuq7hu4Thu7XEqeG6ruG6sOG6rsSp4bqu4bqw4bquZy/hurxoZ+G6vMSpw7rDg8O14buA4buAxJHhu4nhurxV4bqww7lO4buJaMOa4buzQcSpS0bhu7XEqeG7huG6vuG6sOG6rsO9xKnDveG7tXDDusSp4buz4bqw4buR4bquw73EqeG7s+G6puG6ruKApsSp4bq+4buCxKnDuuG7s+G6qOG6rsO94buHZy/hurxoZ+G6vMSpw7rDg8O14buA4buAxJHhu4nhurxV4bqww7lO4buJaOG7hTXhu4LEqcO64buz4bqo4bquw71mZy/hurxoZ+G6vMSpw7rDg8O14buA4buAxJHhu4nhurxV4bqww7lO4buJaDfhur7hurDhuq7DvcSpxILhuqrhu4bEqcODceG6rsSp4bul4bu1xKnhu4bhu7Phu5fEgsSpS+G7teG7reG6rsO9xKnDusO0w7rEqeG6rsO94buzw4DDtcSp4buG4bq+w7Xhuq7DvcSpw4Phu7V24buGxKnhu4DDgMSp4bq4xKk04buC4buZ4bquw73EqTfhur5B4buBxKk/w73hu4JOeOG6rsSpN+G6vuG6tOG6rsO9xKkq4bu14bux4bquxKnhu6Xhu5XEqeG7huG7iuG6rsO9xKnhu4bhur7hu4jDusSp4buG4bu14but4bq8xKnDuuG7s+G6puG6rsSpw7pw4buGxKnhu6Xhuqjhuq7DvcSp4bul4bqq4bu1xKnhurjEqcO64buz4bu14but4bquxKnhu4bhur7DjUXhuq7DvcSpS3JOxKnEguG7kcSpw7Xhuq7hu7PEqUt04bquxKnhuqLhu7Phuqbhuq7DvcSpw7pxxILEqeG7pcONw4nDusSpw4PhurLhuq7DvcSpxILhu7nhuq7hu7PEqeG7huG6vsONxJDDusSpw7Xhuq7hu7PEqcOD4bu14bqu4buzxKnhu6Xhuqjhuq7DvcSp4bul4bqq4bu1w6pnL+G6vGhn4bq8xKnDusODw7Xhu4Dhu4DEkeG7ieG6vFXhurDDuU7hu4loVcONxJDDusSpw7nhu4rhuq7DvcSpw4Phu53huq7DvcSpw73hu7VKw7XEqeG6rsO94buzw4DDtcSp4buG4bq+w7Xhuq7DvWcv4bq8aGfhurzEqcO6w4PDteG7gOG7gMSR4buJ4bq8VeG6sMO5TuG7iWjDouG6tuG7hsSpTcO1xKnhu7PhurDDtcSp4buG4bu3xILhu4HEqXXhu5Hhuq7DvcSp4buz4bqw4buR4bquw73EqcODw7TEqU3DteG6ruG7s2cv4bq8aGfhurzEqcO6w4PDteG7gOG7gMSR4buJ4bq8VeG6sMO5TuG7iWg34bu14but4bquw73EqcO64buz4bu1xILEqcSCxanhurDEqcSC4bq2xKnhu4bhur7hu7Hhuq7EqcO64buR4bqu4buzZy/hurxoZ+G6vMSpw7rDg8O14buA4buAxJHhu4nhurxV4bqww7lO4buJaDXhu4Lhuq7EqeG6vuG7guG6rsSp4buG4buzxqHhurzEqeG6rsWp4bquxKnhu4bhu6HEgsSp4buG4buz4buR4bqu4buzxKnDg+G7kcSCxKnhuq7hu7PDteG6rsO94oCmZy/hurxoZ+G6vMSpw7rDg8O14buA4buAxJHhu4nhurxV4bqww7lO4buJaMOd4bu14bqwxKkq4bu14bqu4buzxKnhu6Vw4buGxKlwxILEqXXDjcSQw7rEqcO64buz4buh4bqu4buBZy/hurxoZ+G6vMSpw7rDg8O14buA4buAxJHhu4nhurxV4bqww7lO4buJaMOd4bu14bq04buGxKnhu6XDteG7guG7h8Spw5rhu7Phu7Xhu6/hu4Lhu4fEqeG6s8SQ4bu1xKnhu4Zx4bquxKnhuq7DvXHhuq7igKbEqcOaw4LEqUThu7Xhu4NnL+G6vGhn4bq8xKnDusODw7Xhu4Dhu4DEkeG7ieG6vFXhurDDuU7hu4lo4buFw5rDgsSpROG7tWZnL+G6vGhn4bq8xKnDusODw7Xhu4Dhu4DEkeG7ieG6vFXhurDDuU7hu4lobOG7hyrhu5HEqcSC4bqq4buGxKnhuq7hu7Phu5HEqcO94bu1w7ThurDEqS3EqcO64buz4bu14but4bquxKnhu4DDgMSpLcSp4bqu4buz4buRxKnhu4bhu7NExKk/w73hu4JOeOG6rsSpN+G6vuG6tOG6rsO9xKkq4bu14bux4bquxKnDg+G7guG6puG6rsSpdeG7teG7reG7hsSp4buG4bq+4buh4bquxKnDiuG7gk/EqeG6ruG7s0rhuq7DvcSpw73hu7XDtMSp4buG4bq+QcSpS+G7l+G6rsSp4buz4bq2w7XEqUvhu5HEqcODQcO64buzxKnhu4DEqMSpw7nhu6Hhuq7EqeG7huG6qsO64buHxKkmQ+G7tcSp4bqi4buz4bu1xKnDuuG6tsSpw7lB4bq8xKnhu4bhu7PDtcSCxKnDiuG7gsO14bqu4buBxKnhu4bhu7Xhu63hurzEqcO6cuG6rsSpS8SQ4bu1xKnDusO0w7rEqeG7pUHDtcSpw7rhu7PDgcSpS+G7l+G6rsSp4buz4bq2w7XEqeG7s8O1TsSpw4NBw7rhu7PEqeG7gMSo4buBxKnDteG6ruG7s8Sp4buG4buzw41F4bquw73EqcO64bq2xKnhu4bhu7NExKnhu6V3xKnDveG7s+G7tcSpw4Phu5Phu7XEqeG6ruG7s0rhuq7DvcSpw7rhu5nEgsSpTeG7hMO6xKlL4buRxKnhuq7hu7Ny4bquxKnhu4bhu7PDjMO6xKnhur7hu7Xhu7Hhuq7DvcSpw7pIw7XEqcSC4bu54bqu4buz4buHZy/hurxoZ+G6vMSpw7rDg8O14buA4buAxJHhu4nhurxV4bqww7lO4buJaMOa4buh4buCxKnDuuG7s+G7gk524bquxKkmQcSpw5rhu7Phu6Hhu4LEqS3EqTfhur7hurThuq7DvcSpN+G7s0hOxKlL4buRxKlL4buCw7XEqTfhu7NHw7rEqcOD4buRxKnEguG6quG7hsSpdeG7tcSp4bqiQcO64buzxKnDg8SQ4bqu4buBxKnDg+G7kcSpdeG7keG7tcSp4buz4bq0w7rEqeG7gOG7oeG7gsSp4buAxqHDusSpS+G7r8Sp4buG4bu54bqu4buzxKlO4bux4buCxKlL4buRxKnhu4bhur7DtMO64buzxKnhuq7hu7Phu7V2xILEqcO64bqm4bquw73EqcO54buh4bquxKlLxJDhu7XEqTdCxKnDiuG7guG6rMO6xKnhu6XDjcOJw7rEqeG7hsO0w7rEqcO94bu14buZxKnDuuG7s+G7tcO1xKnhu4Dhu6nDqmcv4bq8aGfhurzEqcO6w4PDteG7gOG7gMSR4buJ4bq8VeG6sMO5TuG7iWjDmXDhu4LEqU7hu7Hhu4LEqcOD4bqm4bquw73EqeG6rsO9Q+G6rsO9xKnhu4bhur7GoeG6rsO9xKnhu4bhur5F4bu1Zy/hurxoZ+G6vMSpw7rDg8O14buA4buAxJHhu4nhurxV4bqww7lO4buJaDfhur7DjcSQw7rEqcSC4bud4buGxKl14bu1d+G6rsSpw4PEkOG6rsSpw4Phu5HEqeG6rkThu7XEqeG7hnLhuq7EqcO6RuG6rsO94buHZy/hurxoZ+G6vMSpw7rDg8O14buA4buAxJHhu4nhurxV4bqww7lO4buJaCXhu7Phuqbhuq7DvcSpw7rhurLhuq7EqeG7pXDhu4bEqeG6vOG7s+G7t8O1xKnhu4DDteG7gsSpw4PDjeG6rsO9Zy/hurxoZ+G6vMSpw7rDg8O14buA4buAxJHhu4nhurxV4bqww7lO4buJaCrDjeG6uuG7tcSpw73DjUTEgsSpw7rhu7PFqcSCxKnhu4Dhurbhuq7DvcSpxILhu5HEqcO64buz4buK4bquw73EqcSCw7Thu4LEqeG7huG7guG6puG6ruKApmcv4bq8aGfhurzEqcO6w4PDteG7gOG7gMSR4buJ4bq8VeG6sMO5TuG7iWjhu4XDmXDhu4LEqU7hu7Hhu4JmZy/hurxoZ+G6vMSpw7rDg8O14buA4buAxJHhu4nhurxV4bqww7lO4buJaCbhuqrhu4bEqcO64bqm4bquw73EqcO64buz4buEw7XEqeG7suG7gk7hu6/huq7EqTfhur7hu6Hhuq7EqXXhu7Xhu63hu4bEqeG7s07EqeG7gOG7teG6ruG7s8Sp4bq84buzcuG6rsSpxILhu7nhuq7hu7PEqUvhu7nEqcOK4buCTuG7r+G6rsSpw4PDieG7tcSpw7nhurLhuq7DvcSp4buG4bqqw7rEqUvhu5HEqcO54buh4bquxKnhu4bhuqrDusSpxILhu5HEqcO64buzcOG6vMSp4bqu4buzcuG6rsSpw4NwTsSpS+G7gsO1xKnDmuG7s+G7teG7scSCxKk34buz4buR4bqu4buzw6pnL+G6vGhn4bq8xKnDusODw7Xhu4Dhu4DEkeG7ieG6vFXhurDDuU7hu4loLcSpP+G7keG6rsO9xKnhu6Xhu7XEqcO94bq24bu1xKnDveG7teG6tsSp4buz4bun4bqwxKnEgsO1Tmcv4bq8aGfhurzEqcO6w4PDteG7gOG7gMSR4buJ4bq8VeG6sMO5TuG7iWjhurPhu5HhurDEqeG7huG6vuG6sOG6rsO9xKnDueG7meG7tcSpTuG7rcSCxKnEguG7kcSp4buG4buzw7VOxKnDg0Xhu7XEqeG7huG7s+G7r+G7h2cv4bq8aGfhurzEqcO6w4PDteG7gOG7gMSR4buJ4bq8VeG6sMO5TuG7iWjDnXLhurzEqcO94buz4buv4bqu4buzxKlL4bq2xKnhuq7DveG7iMO1xKnhu4BE4bquxKnhuqLhu7Phu7FnL+G6vGhn4bq8xKnDusODw7Xhu4Dhu4DEkeG7ieG6vFXhurDDuU7hu4loVcONxJDDusSpw7rhu7Phu6Hhuq7EqeG7gMO14bquw73EqeG6vOG7s+G7t8O1xKl14bux4bquxKnhu4bhu7HEqeG7huG6vkXhu7XEqcO64buz4bu14buv4buCZy/hurxoZ+G6vMSpw7rDg8O14buA4buAxJHhu4nhurxV4bqww7lO4buJaCbDjcO1xKnDuuG6suG6rsSp4bq+ROG7tcSpTeG7guG6rOG6rsO9xKnhurPhurThuq7DvcSpKuG7teG7seG7gmcv4bq8aGfhurzEqcO6w4PDteG7gOG7gMSR4buJ4bq8VeG6sMO5TuG7iWjDmuG7s+G7guG6puG6rsO9xKnDuuG7s0bDtcSpw5nhu7V24buCxKnhu6Thu63EqXXhu4Lhuqbhuq7DvcSp4buG4buz4bun4bqwxKnDveG7teG6tsSp4bquw73hu5Hhuq7hur1nL+G6vGhn4bq8xKnDusODw7Xhu4Dhu4DEkeG7ieG6vFXhurDDuU7hu4loLcSpP+G7keG6rsO9xKlL4buvxKnhu4bhur7hu7Hhuq7EqcO64buz4bu14butw7rEqeG7huG7s+G7gk7hu6/huq7EqeG6sMO14bquZy/hurxoZ+G6vMSpw7rDg8O14buA4buAxJHhu4nhurxV4bqww7lO4buJaCrhu7Hhuq7hu7PEqeG7peG7seG6ruG7s8SpdXfEqUvEkOG7tcSp4bqu4buzSuG6rsO9xKnhu7Phu5Hhuq7DvcSpxILDjcO1xKl1w7VOZy/hurxoZ+G6vMSpw7rDg8O14buA4buAxJHhu4nhurxV4bqww7lO4buJaOG7suG7p+G6sMSpxILDtU7EqeG6vsahw7rEqcOD4buT4bqu4buzxKnDuuG7s+G6rOG6rsSp4bqu4buRTmcv4bq8aGfhurzEqcO6w4PDteG7gOG7gMSR4buJ4bq8VeG6sMO5TuG7iWgz4buz4bqw4bquw73EqeG6vuG7seG7gsSp4buk4bu1duG6rsSpw5rhu7PFqeG6ruG7gcSp4buz4bqww7XEqcO9cU7EqeG7ssONROG6rsO9xKnDneG7tcO14bquw71nL+G6vGhn4bq8xKnDusODw7Xhu4Dhu4DEkeG7ieG6vFXhurDDuU7hu4loN+G7s8ah4buGxKnhu6XDteG7gsSp4buG4bq+4bqw4bquw73EqcO94bu1cMO6xKnEgkTEqcSC4buR4bquw71nL+G6vGhn4bq8xKnDusODw7Xhu4Dhu4DEkeG7ieG6vFXhurDDuU7hu4loKnbEqeG6vkThu7XEqeG7huG6vuG7seG6rsSp4bquxqHhurzEqcO04bqwxKnDiuG7gsO14bquxKnDmuG7s+G7teG7scSCxKk34buz4buR4bqu4buz4oCmZy/hurxoZ+G6vMSpw7rDg8O14buA4buAxJHhu4nhurxV4bqww7lO4buJaOG7hSXhu7Phu4TDusSpTuG7seG7gmZnL+G6vGhn4bq8xKnDusODw7Xhu4Dhu4DEkeG7ieG6vFXhurDDuU7hu4low5rDtMO6xKnhuq7hu7Phu5HEqUvhu7Xhu63hu4bEqeG7gMSoxKnhu6Xhu5XEqcO64bq2xKnhuq7hu7NK4bquw73EqeG6ouG7teG7reG6rsSpw73hu7Xhu5nhu7XEqUvhu6/EqeG7gOG7iMSp4bqi4bu1duG6rsSp4bqu4buRTuG7h8Spw5rhurLhuq7EqeG6ruG7s+G7kcSp4buG4buzRMSpP8O94buCTnjhuq7EqTfhur7hurThuq7DvcSpKuG7teG7seG6rsSpw4Phu5Phu7XEqeG6vnDhu4bEqeG7huG7teG6ruG7s8Sp4buG4but4buBxKnhu4bhu7PDjUThuq7DvcSpw7rhu5nEgsSpw7rhu7PhurDEqcO64bqm4bquw73EqcO64buz4buEw7XEqeG7suG7gk7hu6/huq7EqTfhur7hu6Hhuq7hu4fEqeG7suG7ueG6ruG7s8Sp4buZ4bqu4buzxKnhu4bhu7NE4buBxKnhuq7hu7NB4bq8xKnhu6Xhu7V24buCxKnhu4bhu7NExKnDveG7teG7hOG6vMSpdeG7k+G6rsSp4bul4bq0w7rEqeG7s+G7ueG6ruG7s8Spw7nhu4Lhuq7DvcSp4bulw43DicO6xKnDuuG7meG6ruG7s8Sp4bq+w7XEqeG7peG7tcSpw4Phu5HEgsSpw7nhu6Hhu4LEqU3DjMSp4bquw73DjUXhu7XEqUvhu5HEqcO64buZ4bqu4buzxKnhuq7DveG7kU7EqUvhu6/EqeG7peG7r+G7gsSp4buG4buzcMSCxKnhu6V0xILEqeG6rsONxJDDusSpxILGoeG7huG7gcSpdeG7tcSp4buG4buzw41E4bquw73igKZnL+G6vGhn4bq8xKnDusODw7Xhu4Dhu4DEkeG7ieG6vFXhurDDuU7hu4lo4bqz4buvxKnhu4bhu7Phu5fEgsSpw4rhu4Lhu7HEqeG7s8ONROG6rsO9xKk34bq+ceG6rsSpM+G7s+G7hMSpLcSpN0Lhuq7DvcSpVeG7t8Sp4buG4buzw43EqeG7pXHhu4LEqeG7huG7teG7seG6rsSpw7pIw7XEqeG7pOG7meG6rsO9xKnhu4bDteG7gcSpxILhuqrhu4bEqeG7s+G6tMO6xKnhu4bhur7hurLEqU3hu4Jw4buGxKnhu4DGocO6xKnDukjDtcSpP8O94buCTnjhuq7EqcOU4bu1xKk04buC4bqsw7rhu4HEqeG6ruG7s+G7kcSp4buG4buzRMSp4buAw7VOxKnhu4DDjcO1xKlLxJDhu7XEqUtG4bquw73EqcOK4buC4buxxKk3RuG6rsO9xKnhu5jhuq7hu7PEqeG7heG7pMOMw7rEqTfhu7PhurThu4HEqeG7suG7kcSpN8OA4bqu4buzZsSp4bqu4bqw4bquxKnhuq7DjcSQw7rEqeG7s0rhu4LEqeG7huG7ueG6ruG7s8OqxKk24bqm4bquw73EqSrDtcSpS3Thuq7EqcO64buz4buZTsSp4buG4buzccSCxKnhu4bhu7Phu7kvxKnhu7LDteG7tcSpdUXEqU3huqTDtcSp4buG4bq2w7rEqU3DteG6ruG7s8Sp4bq+4bu5xKnDg+G7keG6rsO9xKnDiuG7guG7seKApi/EqSXhu7XDtcSpw7nhurLhuq7DvcSpP8O94buR4bquxKkz4buz4bqs4buBxKk/w73hu5Hhuq7EqTbhu6Hhu4IvxKlV4but4bquxKk3w7XEgsSpNuG6sMO1xKl14bu14butw7rEqcSC4bqq4buGxKnEguG7keG7gsSp4buG4buzSE7EqcO64buz4buC4bquw73igKbEqT/hu7Phu5HEqeG7huG7s0TEqcO64buR4bquw73EqcO64buZxILEqeG6vOG7s0fDusSp4buGcMSCxKnDvcONROG6rsO9xKlO4bux4buCxKnhuq7DjcSQw7rEqUvhu5HEqcODT8Sp4buGw43hurjhuq7DvcSpw73hu7Xhu5nhu7XEqeG6vOG7s+G6tuG6rsO9xKnDueG7oeG6rsSp4buG4bqqw7rEqcO6SMO1xKnhuq7DvcONReG7tcSpw7rhurDhuq7EqcON4buCxKnhu4bhu4Thu4HEqeG6rsO9w41F4bu1xKk3QuG6rsO9xKlV4bu3xKnhu4bhu7PDjcSp4bqi4bu14bux4bquxKnhu4bhur7hu4Lhuq7DvcSpw7pIw7XEqeG7pOG7meG6rsO94buBxKnDukjDtcSpw4rhu4Lhu7HEqeG7s8ONROG6rsO9w6pnL+G6vGhn4bq8xKnDusODw7Xhu4Dhu4DEkeG7ieG6vFXhurDDuU7hu4loJsSQ4bu1xKnhu7PDteG7tcSpxILDjUThu7XEqeG7gMO04buCxKnhu4bhu4JC4bu1xKlN4buC4buh4bquZy/hurxoZ+G6vMSpw7rDg8O14buA4buAxJHhu4nhurxV4bqww7lO4buJaOG7pOG7lcSp4buz4bqo4bquw73EqeG7gMahw7rEqeG7pcOCxKnDuuG6sOG6rsSp4bulw41F4bquw73EqeG7huG7iMSpw7nhurBnL+G6vGhn4bq8xKnDusODw7Xhu4Dhu4DEkeG7ieG6vFXhurDDuU7hu4loN+G7s8ahxILEqeG7huG6psSpxILDtOG7gsSp4bqu4buzSuG6rsO9xKnhuq7DveG6tOG6rsSpw7pFZy/hurxoZ+G6vMSpw7rDg8O14buA4buAxJHhu4nhurxV4bqww7lO4buJaDThu4LhuqzDusSp4buG4butxKnDusO1xKnhu7PDtOG7hsSpw4NF4bu1xKnhu4bhu7NExKnDukjDtcSp4bquw73DjUXhu7XigKZnL+G6vGhn4bq8xKnDusODw7Xhu4Dhu4DEkeG7ieG6vFXhurDDuU7hu4lo4buFN+G7s+G7l8SCxKkl4buz4buCxKnDueG7tcSp4buG4bu3w7rhu7PEqTfhur5x4bquxKkz4buz4buEZmcv4bq8aGfhurzEqcO6w4PDteG7gOG7gMSR4buJ4bq8VeG6sMO5TuG7iWg/w73hu4JOeOG6rsSpN+G6vuG6tOG6rsO9xKkq4bu14bux4bquxKnhu6Xhu5XEqeG7s8O14bu1xKnDg3Hhuq7EqeG7peG7reG6rsSpw5rhuqbhuq7EqeG7pOG7meG6sOG7gcSpw7rDtOG7tcSp4bulQcO1xKnhuq7DvUfDusSp4buG4bq+ceG6rsSpw73hu7XDteG6rsSp4bul4buVxKnDveG7tcO1xILEqcO94bu1SsSpS+G7kcSp4buz4buVxILEqeG7s+G7k+G7tcSp4buz4buR4bquw73EqcO64buzR8O6xKnhuq7DveG7keG6rsSpw7rhu7Phu7Xhu63huq7EqeG7gMOAxKnDuuG6quG6rsO9xKnhu4Dhu5nhuq7EqcO6SeG6rsO9xKnDg+G7kcSp4bquROG7tcSpdeG7iuG6rsO9xKnhu4DDtOG6rsO9xKnhuq7hu7NK4bquw73EqeG7huG6vsO04bu1xKnhu4bhu7XEgsSpTuG7seG7gsSp4bquw43EkMO64buBxKnhuq7hu7NK4bquw73EqeG6rsO9w41F4bu1xKnDuuG6sOG6rsSp4buG4buzSE7EqcO64buz4buC4bquw73EqeG7gOG6sOG6rsSp4buAxqHhu4bEqUvEkOG7tcSpw7rDtMO64buzxKnEguG7k+G6rsO94buHxKnhu6Thu7XEqcO94bu1SsO1xKnDmuG6puG6rsSp4buk4buZ4bqwxKnhu7PhuqbEgsSp4bquw7VOxKnDneG7teG6tsSp4buy4buR4bquw73EqcOZw41E4bquw73EqcOD4buT4bu1xKnDg+G7kcSCxKnDusO1TsSpxILGoeG7hsSp4bquw73DjUXhu7UvxKkpxKnhuqLhu7nDtcSp4bulcOG7hsSp4bul4buVxKnhu4Dhu7Xhuq7hu7PEqeG7gOG6puG7tS/EqSnEqeG6ouG7ucO1xKnhu4bhur5F4bu1xKnhu6Xhu5XEqU3DteG6ruG7s8Sp4buG4bq+ReG7tcSp4bul4buZ4bqwxKlNw7Xhu4HEqcO14bqu4buzxKl14bqo4bu1xKnhu7Phuqjhu7XEqUvEkOG7tcSp4bqu4buzSuG6rsO9xKnDveG7ucSp4bul4buVxKnDueG7tXjhuq7EqeG6vsO1xKnhurjEqeG7pXDhu4bEqeG6ruG7kU7EqcO5w43EkOG7tcSp4buG4buzReG7tcSpJuG7jsSp4bquw71HTsOqZy/hurxoZ+G6vMSpw7rDg8O14buA4buAxJHhu4nhurxV4bqww7lO4buJaOG7skThuq7EqeG7s8O14bu1xKlL4buT4bquxKnhuq7hu7NK4bquw73EqcOD4bu14bqu4buzxKnhu7Phuqjhuq5nL+G6vGhn4bq8xKnDusODw7Xhu4Dhu4DEkeG7ieG6vFXhurDDuU7hu4lo4buk4buVxKlO4bux4bquxKnDveG7tXDDusSp4bquw71IxKnDmuG6puG6rsSpKuG6puG6rsSp4bqu4buz4bu1dsSCxKnEgnHhu4LigKZnL+G6vGhn4bq8xKnDusODw7Xhu4Dhu4DEkeG7ieG6vFXhurDDuU7hu4lo4oCmxKk/w73hu7PDgMO1xKnhu4bhur7DteG6rsO9xKnhu4bhur7GoeG6rsO9xKnEguG7neG7hsSpdeG7tXfhuq7EqeG7pXFOZy/hurxoZ+G6vMSpw7rDg8O14buA4buAxJHhu4nhurxV4bqww7lO4buJaOG7pOG7meG6sMSpw7rhu7Phu7Xhu6/hu4LEqeG6ruG7s8ONxKnDuuG7s+G7teG7rcO6xKnhu4bhu7Phu4JO4buv4bquxKnEguG7oU7EqcO94bu1SsO1xKnhu4bhur5F4bu14buHZy/hurxoZ+G6vMSpw7rDg8O14buA4buAxJHhu4nhurxV4bqww7lO4buJaOG7heG6s+G7r8Spw5rhuqbhuq7EqeG7pOG7meG6sOG7gcSpa2otbGpra2ZnL+G6vGhn4bq8xKnDusODw7Xhu4Dhu4DEkeG7ieG6vFXhurDDuU7hu4loKnHhuq7EqeG7huG7s8OMxKnhu7PDteG7tcSpw7Xhuq7hu7PEqeG6vsO1xKnDmuG6puG6rsSp4buk4buZ4bqwxKlL4buR4bqwxKnhuq7DveG7kU7EqWvDsy3hu48tbGpr4buP4buBxKnDteG6ruG7s8Spw7rhurbEqXXhu5Hhu7XEqeG7huG7s0TEqcODR8O6xKl1w7Thu4bEqeG6s+G7teG7reG7hsSp4bq4xKnhuq7DveG7s8OAw7XEqeG7huG6vsO14bquw73EqeG7suG7keG6rsO9xKnDmcONROG6rsO9xKlL4buRxKlVw7Xhuq7EqcOd4bu1w7TEgsSp4bul4bqsw7rEqVXhu5nhurDEqeG7huG7keG6rsO9xKnDmuG6puG6rsSp4buk4buZ4bqwxKlN4bu14bquxKnhu6XDjcOJw7rEqcODw43hu4LEqcO94bu1SsSpdeG7keG7tcSp4buG4buzRMSp4bqu4buzw43EqcO94bq24bq8xKnEguG6quG7hsSp4bqi4buMxKlLcuG7hsSpw4rhu4JPxKnDveG7tcO0xKlLxJDhu7XEqXXhu5nhurDEqeG7huG7keG6rsO9w6pnL+G6vGhn4bq8xKnDusODw7Xhu4Dhu4DEkeG7ieG6vFXhurDDuU7hu4loP8O94buzw4DDtcSp4buG4bq+w7Xhuq7DvcSp4bqu4buz4bqy4bunxKnDtOG6ruG7s8Sp4bulw6jhuq7EqeG7pcONReG6rsO9Zy/hurxoZ+G6vMSpw7rDg8O14buA4buAxJHhu4nhurxV4bqww7lO4buJaFXDjcSQw7rEqcO64buz4buh4bquxKnDg+G7k+G6ruG7s+G7h8Spw53hu7XhurbEqeG7s+G7keG6rsO9xKnDucONROG6rsO9xKnhu6VCxKnEgkbDteG7h2cv4bq8aGfhurzEqcO6w4PDteG7gOG7gMSR4buJ4bq8VeG6sMO5TuG7iWg34bq+4buX4bquw73EqeG6vuG7m8SCxKnDveG7tXDhu4LEqcSCxqHhu4bEqeG7huG6vuG6sOG6rsO9xKnEgsONw7VnL+G6vGhn4bq8xKnDusODw7Xhu4Dhu4DEkeG7ieG6vFXhurDDuU7hu4lo4bu2xKnhu4LhuqbEgsSp4oCmxKnDmuG6sOG6rsSp4buA4bq24bquw73EqcSCxJDhu7XEqUvhu4rDtcSpw7rhu7PDieG7hsSpTcO14oCmZy/hurxoZ+G6vMSpw7rDg8O14buA4buAxJHhu4nhurxV4bqww7lO4buJaOG7suG7ueG6ruG7s8Sp4bqu4buzw43EqcSCQ+G7tcSpdcONxJDDusSpw7rhu7Phu6Hhuq7EqcOK4buCw7VnL+G6vGhn4bq8xKnDusODw7Xhu4Dhu4DEkeG7ieG6vFXhurDDuU7hu4loJeG7s+G7hMO6xKlNw41E4bquw73EqeG7huG6vsah4bquw73EqeG7peG7lcSp4buG4bu5xILEqUvDtcSpw73hurbhu4bEqcO94bu1cU7hu4dnL+G6vGhn4bq8xKnDusODw7Xhu4Dhu4DEkeG7ieG6vFXhurDDuU7hu4lo4buyROG6rsSp4buG4bq+4buXxILEqeG6ruG7l8SC4buBxKnEgnBOxKlL4buT4bquxKnhuq7DveG7kU5nL+G6vGhn4bq8xKnDusODw7Xhu4Dhu4DEkeG7ieG6vFXhurDDuU7hu4low5rhurLhuq7EqeG7pcO14buCxKnhu4bhu5nhuq7DvcSp4bulw7Thu4HEqeG6rsO94buIw7rEqcO9cU7EqcOa4bqm4bquxKkq4bqm4bqu4buDZy/hurxoZ+G6vMSpw7rDg8O14buA4buAxJHhu4nhurxV4bqww7lO4buJaFXhu5Hhu7XEqeG7huG7s0TEqeG6rsO9cuG6vMSp4buG4bq+4buR4bquxKnDuuG7mcSCxKlN4buEw7rhu4HEqcO64bq2xKlN4bq24buGxKnhu4bhu7PDjUThuq7DvcSpw7nDtcSpw7nhu7Xhu63hu4bEqeG6ruG7s8ONxKnhu4DDicSpw7rhu7Phu5PEgsSpS+G7keG6sMSpS+G7reG7hsSp4bulw7Xhu4LEqcO6SMO1xKnDusO0w7rEqcO14bqu4buzxKnDusO0w7rEqcO64buzQeG7gcSpw7rhurbEqeG7huG7iMSp4buz4buR4bqwxKlL4buvxKnDg+G6suG6rsO9xKnhuqLhu7Xhu7Hhuq7EqeG7huG6vuG7teG6ruG7s8Spw7pIw7XEqeG6ruG7s0rhuq7DvcSp4bquw73DjUXhu7XEqeG7hkbEqcO6w7TDuuG7s8SpxILhu5Phuq7DveG7gcSpS+G7kcSpw7rhurbEqcO64buZxKnhuq7hu7Xhu6/EgsSp4buG4bu14bquxKl1w7VOxKl1QuG6rsO94buBxKnDg+G7k8O6xKnDiuG7gsO14bqu4oCmxKkqReG7tcSp4buG4buzROG7gcSp4buz4bu54bqu4buzxKnhu5nhuq7hu7PEqeG7huG7s0TEqUvhu4rDtcSp4buz4buRxILEqeG7gOG7hMO6xKlL4buKw7XEqcOD4buV4bquw73EqcSC4buT4bquxKnhu6Xhu5XEqcO64buz4buTxILEqeG7pcONw4nDusSp4buG4bq+w7Thu7XEqeG7huG7tcSCxKl14buT4bquxKnhu6XhurTDuuG7g2cv4bq8aGfhurzEqcO6w4PDteG7gOG7gMSR4buJ4bq8VeG6sMO5TuG7iWgz4buzc8SCxKnDuuG7s3Dhu4bEqeG6rsO94buzdsSp4buAw4DEqcO6SMO1xKnhuq7hu7Phu5HEqeG7huG7s0TEqcOD4buRxKnDuuG7mcSCxKlN4buEw7rEqcO64buz4buh4bquxKnhu4bhu7Phu5Hhuq7hu7PEqeG7huG6vsONxJDDusSp4buz4bu1duG6rsSp4buG4buz4buIw7rEqeG7pUXhu7XEqeG7gOG6rOG6rsO94buBxKnhu4bhur7DjcSQw7rEqeG7gOG6rMSp4bq84buzcuG6rsSpw7rhurDhuq7EqeG6rsO9w41F4bu14buHxKnDmuG6tsSp4buG4buzd8Sp4buG4buzcE7hu4HEqeG6ruG7s+G7kcSp4buG4buzRMSpP8O94buCTnjhuq7EqTfhur7hurThuq7DvcSpKuG7teG7seG6rsSpw4Phu4Lhuqbhuq7EqcOD4buRxILEqcO64buzSMSp4bulw43DicO6xKnDuuG7mcSCxKlN4buEw7rEqcO6SMO1xKnEguG7ueG6ruG7s+G7gcSp4bul4bqo4bquw73EqeG7huG7s0Xhu7XEqeG6ouG7tXfEgsSp4buA4bqww7Thu4bEqeG7pcONw4nDusSpS3Hhuq7EqeG6ruG7s0HhurzEqeG7pXfEqeG7huG7s0TEqcODR8O6xKl1w7Thu4bEqcO6SMO1xKnDteG6ruG7s8Sp4bqi4buz4bqm4bquw73EqXVBxKnhu4bhu7Nw4buGxKlLcuG6ruG7gcSpxanhurzEqUtx4bqu4buBxKnDg+G7k8O6xKnhuq7hu7NB4bq84buHxKnhu6Thu6FOxKnDuknhuq7DvcSpw4Phu5HEqeG7gOG7iMSp4buAw7Thuq7DvcSp4buG4buT4bqwxKnDukjDtcSp4bqu4buz4buRxKnhu4bhu7NExKk/w73hu4JOeOG6rsSpN+G6vuG6tOG6rsO9xKkq4bu14bux4bquxKnhu4bhur7hurDhuq7DvcSp4buz4buR4bqu4buzxKnhu4bhur7hu7nhuq7hu7PEqcOD4buRxILEqcSCxJDhu7XEqcSC4bu54bqu4buz4buBxKnDg+G7kcSCxKnEgsSQ4bu1xKnhu4bhu7NE4buHxKkmxJDhu7XEqeG6ruG7s8ON4bquw73EqeG6ouG7s+G6puG6rsO9xKnDg+G7k+G7gcSpxILEkOG7tcSpw7pIw7XEqeG7huG6vuG7t8Sp4buG4buCduG7gcSpw7pIw7XEqeG7gOG7iMSp4buG4bu5xILEqeG7huG6suG7tcSp4buld8Spw7lx4bquxKnhuqLhu7Phu6Phuq7DvcSp4bulQeG6ruG7s8Spw73hu7XhurThuq7DvcSp4bul4bu1duG7gsSp4bq+4bu14bux4bquw73EqcO6SMO1xKnhu4bhu7NExKnDteG6ruG7s8Sp4buG4bq+4bqw4bquw73EqeG7peG6tsSpw7rhurbEqeG7huG7s0TEqcODR8O6xKl1w7Thu4bhu4dnL+G6vGhn4bq8xKnDusODw7Xhu4Dhu4DEkeG7ieG6vFXhurDDuU7hu4nEqeG7gOG7hk7Dg+G7p8SR4buJ4buG4bunTeG7hi3DtcOD4bu1w73huq7DqsSp4bq+4bu1w73hu7Phu4bhur/hu4loZ+G7gOG7huG6vuG6sOG6rsO9aFXhu5Hhu7XEqUvhu5HEqeG7meG6ruG7s8OqxKkq4buxxKnDouG7guG7oeG6rsSpNuG6sMO14bquZy/hu4Dhu4bhur7hurDhuq7DvWhnL+G6vGg=


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]