(vhds.baothanhhoa.vn) - Ngày 24/1, Ngân hàng NN&PTNT - Chi nhánh Thanh Hóa (Agribank Thanh Hóa) phối hợp với UBND xã Tân Phúc (huyện Lang Chánh) và xã Minh Sơn (huyện Ngọc Lặc) tổ chức lễ cắt băng khánh thành, bàn giao công trình an sinh xã hội.

Tin liên quan

Đọc nhiều

ROG7pOG7gMOK4buUVsOMPDzhuq7hurwh4bun4bumPlbhu5rhurzEkMOp4buIWMOKw5nhu6bDjFnDiuG7pykwOljDmcOK4bun4buJ4bq54bulw4o4S8OK4bun4buMWMOKdeG7pH3hu5TDijbhu4jDiuG7pynEqFfDijnDij5Rw4o4S8OK4buN4bumWOG7pMOK4bulJljDiuG7llnDisOjw5kp4bum4buYw4xY4buuw4rhu6fhu6TDjFjhu6TDiuG7icOdw4zDij7hu4jhu6bDij4pO0Qv4buk4buAxJBEIcOK4buUVsOMPDzhuq7hurwh4buJ4buaw4zhu5bhurzEkOG7j8OZ4buIOcOK4buG4buEL+G7gOG6rMOK4buPw5nhu4xYw4rhu6Thu4hYw5nDiuG7j+G7j+G6tHXhu6fhu4/hu6fDii3DiuG6ueG7pOG7psOKWOG7pOG7iljhu6TDiuG7p+G7pMOMWOG7pMOK4buJw53DjMOKQsOjw5kp4bum4buYw4xY4buuw4rhu6fhu6TDjFjhu6TDiuG7icOdw4xDw4oh4bukI+G7psOK4bukOyHDijY/4bumw4rFqcOp4buP4bq7w4o4S8OK4bun4buMWMOKdeG7pH3hu5TDikLhu6R7OVNYw4rDssOMWMOZw4rhurnhu6Thu4pY4bukQ8OKNuG7iMOKOEvDiuG7jeG7pljhu6TDiuG7pSZYw4pC4bukezlTWMOK4buPw5nhu7Thu5TDisOyT+G7lEPDij4lw4rhu5Thu6Qx4buUw4pWVcOK4buUTT7DiuG7mExYw5nDiuG7ruG7pOG7iljhu6TDij7hu6Thu4hY4buk4bqsw4rhu5jhu4hYw4rDmeG7psOMWcOK4buUQFjDmcOKPinGr1jhu6TDisOMWMOKPOG7pljhu6TDijhLw4rhu6Qk4bum4bqoRC8hxJBEIcOK4buUVsOMPDzhuq7hurwhw6lZ4buWOeG6vMSQROG7plfDmcOKPCnhu5Thuq7hurwvL+G7lOG7lljhuqjhu5jDjFk+4bukw4xY4buk4bukWcOM4bqoNlgv4buW4buaPOG7rj5ZIS9Y4buaNzwv4buAw43hur7hu4Iv4buESeG7lkbhu4Dhur7hur7hur7hur7hur4+4buCw41J4buA4buERkdW4buA4bqo4busIcOZ4bq8w4ovxJDDslXDiuG7lE0+w4rhu5hMWMOZw4rhu67hu6Thu4pY4bukw4o+4buk4buIWOG7pOG6rMOK4buY4buIWMOKw5nhu6bDjFnDiuG7lEBYw5nDij4pxq9Y4bukw4rDjFjDijzhu6ZY4bukw4o4S8OK4bukJOG7psOK4bunKTA6WMOZw4rhu6fhu4nhurnhu6XDijhLw4rhu6fhu4xYw4p14bukfeG7lOG6qEQvIcSQRCHDiuG7lFbDjDw84bqu4bq8IcOpWeG7ljnhurzEkOG6ueG7iuG7lMOKOEvDiuG7p+G7jFjDinXhu6R94buUw4pCw7LDjFjDmcOK4bq54buk4buKWOG7pEPhuqzDiuG7jeG7pljhu6TDiuG7pSZYw4pC4buPw5nhu7Thu5TDisOyT+G7lEPDilbhu4jDiljhu6Q1WMOZw4rGoOG7qMOMw4oh4bukMCZYw5nDisagT+G7lMOK4buY4bumUz7DiuG7ruG7pMOdw4rhu67hu6RMWMOKxqAwO+G7lMOKWMOZ4buIWOG7pMOKWMOZ4buMWMOK4buk4buIWMOZw4pY4bukw5RYw4rGoC7Disagw5V7w4o+w5Qhw4o+KXtYw5nDisagw5V7w4o+MMOKPsWoWMOK4buWXVjDmeG6rMOK4bukKsOKPik7w4pYw5kwOuG7psOK4buW4buMWMOKIeG7pOG7ij7Dij4p4bumVFjDiuG7ruG7pljhu6TDij5R4bqoRC8hxJBEIcOK4buUVsOMPDzhuq7hurwhw6lZ4buWOeG6vMSQ4bq54buK4buUw4rhu5RAWMOZw4o+KcavWOG7pMOK4bunKTA6WMOZw4rhu6fhu4nhurnhu6XDijhLw4rhu6fhu4xYw4p14bukfeG7lMOKNuG7iMOK4bunKcSoV8OK4bu5w4o+UcOKOEvDiuG7jeG7pljhu6TDiuG7pSZYw4rhu5ZZw4rDo8OZKeG7puG7mMOMWOG7rsOK4bun4bukw4xY4bukw4rhu4nDncOMw4o+4buI4bumw4o+KTvDiuG7gOG6vuG6vuG6tsOK4buu4bumWOG7pMOKIeG7pMWo4bqow4rhu6cpWVjDmcOKxqDDneG6rMOK4buUQFjDmcOKPinGr1jhu6TDiuG7pykwOljDmcOK4bun4buJ4bq54bulw4o4S8OK4bun4buMWMOKdeG7pH3hu5TDisagMDvhu5TDiuG7ruG7pCzhu6bDiuG7lEBYw5nDijjhu4w5w4rhu5YzWMOZw4o2P+G7psOKPiVYw5nDijwjw4o+4bumUljDiuG7guG6rEbDij7huqHDisagPVjDmeG6rMOK4buUw53Diih7OcOKV0DDiuG7hsOKPsOVWMOZ4bqsw4pHw4oh4buk4buyWMOZ4bqsw4o+JVjDmcOK4buW4bumU1jDij7FqOG7lOG7pMOKPOG7iFjDikbhu4RIV0Q8eyHEkOG7hkQvPHshxJDDijbhu4jDiuG7lOG7iuG7lMOK4bukxKhYw5nDildd4buUw4oh4bukXcOKPik7w4rhu67hu6Thu4rhu5ThuqhELyHEkEQhw4rhu5RWw4w8POG6ruG6vCHDqVnhu5Y54bq8xJDhurlAWMOZw4o+KcavWOG7pMOK4bunKcSoV8OK4bu5w4o+UcOKOEvDiuG7jeG7pljhu6TDiuG7pSZYw4rGoDA74buUw4rhu67hu6Qs4bumw4rhu5RAWMOZw4o44buMOcOK4buWM1jDmcOKPjLDij7hu6Thu4pYw5nDisONL+G7huG6vuG7gEnDiuG7lMOdw4o+JVjDmcOKNiNYw4rGoMOVe8OKPjDDiuG7guG6rEbDij7huqHDisagPVjDmeG6qMOK4bq5QFjDmcOKPinGr1jhu6TDiuG7lMOdw4ooeznDildAw4rhu4bDij7DlVjDmcOKR8OKIeG7pOG7sljDmcOK4buU4bukMeG7lMOKWExYw5nDijbhu4jDiljhu6Thu4jDiiHhu6Rdw4o+KTvDijY/4bumw4rhu5bhu6ZTWMOKPsWo4buU4bukw4rhu6QmWMOKR+G6vuG6vldEPHshxJDhu4ZELzx7IcSQ4bqsw4rGoDA74buUw4o44buMOcOK4buWM1jDmcOK4buYSlnDisagSlfDij7hu6Thu5pZw4o+4bumUHvDiuG7lOG7pHvhu5BYw4rhu5Qiw4zDisOpJMOK4bu5w4o+UeG6qEQvIcSQRCHDiuG7lFbDjDw84bqu4bq8IcOpWeG7ljnhurzEkEThu6ZXw5nDijwp4buU4bqu4bq8Ly/hu5Thu5ZY4bqo4buYw4xZPuG7pMOMWOG7pOG7pFnDjOG6qDZYL+G7luG7mjzhu64+WSEvWOG7mjc8L+G7gMON4bq+4buCL+G7hEnhu5ZG4buA4bq+4bq+4bq+4bq+4bq+PuG7gsONSeG7gOG7hEZHVuG7huG6qOG7rCHDmeG6vMOKL8SQ4bq9xKjhu6bDiuG7luG7plNYw4pWS1jhu6TDisagxKhZw4rDo8OZKeG7puG7mMOMWOG7rsOK4bun4bukw4xY4bukw4rhu4nDncOMw4o+KcOMWcOKKHs5UT7Disag4buoWOG7pMOK4buY4buIWMOKw5nhu6bDjFnDiuG7lEBYw5nDij4pxq9Y4bukw4rhu6cpxKhXw4rhu7nDij5Rw4rhu5Thu6RZw4o4S8OK4buN4bumWOG7pMOK4bulJljDikLhu6R7OVNYw4rhu4/DmeG7tOG7lMOKw7JP4buUQ+G6qEQvIcSQRCHDiuG7lFbDjDw84bqu4bq8IcOpWeG7ljnhurzEkOG6vTA74buUw4rhu5jhu6ZRPuG6rMOKPjLDilhMV8OK4buG4bq+4buA4buAw4rGoFFYw4pYw4w54bqsw4rDo8OZKeG7puG7mMOMWOG7rsOK4bun4bukw4xY4bukw4rhu4nDncOMw4rGoEvDij7hu4jhu6bDij4pO8OKOOG7jDnDiuG7ljNYw5nDisagMDvhu5TDiuG7hkbDiuG7lEBYw5nDij4pxq9Y4buk4bqsw4o+KVlYw5nDisagw53DiuG7lMOdw4rhu4DDiuG7pyl7WMOZw4o+4buMV8OK4bu5w4o+UcOK4buWM8OKIeG7pOG7sljDmeG6rMOK4buA4buEw4o+KcSoV8OKOcOKPlHDijhL4bqsw4rhu4Dhur7DiuG7lCbDijwsw4rDmeG7puG7ilnDiuG7ll3hu5TDiuG7lFtYw5nDiuG7pOG7iFjDmcOKPilMV8OK4buUTFjDiljhu6Thu4jDiljDmeG7pOG7sMOMw4o+xq9Y4bukw4rhu5Thu6RZw4rhu5Thu4rhu5TDisOZ4bumw4zDisagxq9Y4bukw4rhu67hu6TDncOK4buu4bukTFjhuqzDisOZ4bumw4zDisagxq9Y4bukw4rhu5Thu6TFqFjhu6TDijzhu4rhu5Thu6TDijY/4bumw4o+JVjDmcOKw5nhu6bhu4rDij4p4buow4o+4buI4bumw4o+KTvDisOZw5VYw4pJ4bq+w4o+4bqhw4rGoD1Yw5nhuqjDisO54bumUFjDmcOKWExXw4rhu4bhur7hu4BJ4bqsw4rDo8OZKeG7puG7mMOMWOG7rsOK4bun4bukw4xY4bukw4rhu4nDncOMw4rGoEvDij7hu4jhu6bDij4pO8OK4buGRuG6rEbDij7huqHDisagPVjDmcOKOOG7jDnDiuG7ljNYw5nDikfDiuG7lEBYw5nDij4pxq9Y4bukw4rDjFjDijzhu6ZY4bukw4o4S8OK4bukJOG7psOKVuG7iMOK4buU4buK4buUw4rhu5Qmw4o8LMOKw5nhu6bhu4pZw4rhu5Zd4buUw4o24buIw4o+KcSoV8OKOcOKPlHDij7EqOG7psOK4buU4buK4buUw4rhu6R7OVNYw4rDssOMWMOZw4rhurnhu6Thu4pY4buk4bqsw4rhu4/DmeG7tOG7lMOKw7JP4buU4bqsw4rhu6fhu6Thu6ZTe8OK4buJw53DjOG6rMOK4bunKeG7plN7w4rhu6UmWOG6rMOKw7p7SljDmcOK4bu3MCZYw5nDijbhu4jDiuG7iVlOWMOZw4rhu4nDncOM4bqoRC8hxJBEIcOK4buUVsOMPDzhuq7hurwhw6lZ4buWOeG6vMSQ4bq5IFjDmcOKWOG7pOG7jFjDiuG7luG7qCHDiljhu4g54bqsw4rDo8OZKeG7puG7mMOMWOG7rsOK4bun4bukw4xY4bukw4rhu4nDncOMw4rGoEvDij5PWMOZw4ooe+G7iMOKPlE+w4rhu5Thu6RZw4rhu4bhu4JJw4rDmeG7psOMw4rGoMavWOG7pMOK4buU4bukxahY4bukw4o84buK4buU4bukw4rhu5TDncOK4bukWeG7iFjDiuG7lEpY4bukw4rhu67hu6TDncOK4buu4bukTFjDij4pUFjDisag4buow4zDiuG7mOG7iFjDiuG7pHs5U1jDisOyw4xYw5nDiuG6ueG7pOG7iljhu6TDijbhu4jDiuG7gOG6vuG6vsOK4bukJMOKw5nhu6bDjMOKxqDGr1jhu6TDiuG7lOG7pMWoWOG7pMOKPOG7iuG7lOG7pMOK4buUw53DiuG7pFnhu4hYw4rhu5RKWOG7pMOK4buu4bukw53DiuG7ruG7pExYw4o+KVBYw4rGoOG7qMOMw4rhu5jhu4hYw4rhu6R7OVNYw4rhu4/DmeG7tOG7lMOKw7JP4buU4bqsw4pXKuG7psOKPHvhu44+w4ooe+G7iMOKPinhu6jDisOZ4bum4buKw4pG4bq+4bq+w4pYw5nhu6TGr1jDisagPVjDmeG6rMOKPiVYw5nDisOZ4bum4buKw4o+KeG7qMOK4buU4buK4buUw4o8e+G7jj7Diih74buIw4o+KeG7qMOKw5nhu6bhu4rDiuG7gEfDjcOKPinhu6ZTe8OKxqA9WMOZ4bqoRC8hxJBEIcOK4buUVsOMPDzhuq7hurwhw6N7PuG7pFkp4bq8xJDhur3Gr1jhu6TDiuG7i+G7psOMWMOZRC8hxJA=

Đình Giang

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]