(vhds.baothanhhoa.vn) - Cách đây 19 năm, người dân bản Hang ở xã Phú Lệ (Quan Hóa) bắt đầu làm du lịch cộng đồng. Một cuộc hành trình dài với nhiều sự bứt phá và ghi dấu ấn của bà con trong bản. Cũng từ đấy, đời sống của bà con no ấm hơn...
w4xAT03FqDvhu5hhYeG6ukw3w4Ejw6E74buqTOG7isSp4buaLk3hu5fhu5gu4bu4TTvhu5YsTcavw6BNOyXFqEBNxagiLuG7uE3hu6hdLuG7uMOML0BP4buKw4w3TcWoO+G7mGFh4bq6TDfhu5fhu6rhu5jGr0zhu4pq4buUxahATeG7qFPhuqtNT+G7kk0u4buiLEZNLuG7uOG6sTMjTcavUy5N4bum4buaLk3hu5fhu5gu4bu4TTVN4bqp4bucTeG7tUDhuqFNcsOdTUnhu7fDoOG7mC5N4buXKOG7mMONTeG7puG7nsOhTeG7qFXDoE074buWLE3Gr8OgTTslxahATcWoIi7hu7hN4buoXS7hu7hHTXMiw6FNxajDoCLFqE1A4buWLkBNw6E5JC5ATcav4buWI03huqcyI00uQCNZw6BNYeG6tU3hu6bhurfDoU03QOG7lE3huqfhu5ZN4bu4QCNNxq9Uw6BNVC5NxajEg+G7mE3hu6bhu5ZNxaghLk3DoTkhLuG7uE3hu6bhu5ouR01q4bqvLuG7uE3DoeG6s03hu6hU4bqrRk3hu6gzI01hWy7hu7hNxajEg+G7mE3hu6bhu5ZNxaghLk0uIU1ULE1AMS5HR0fDjC834buKw4w3TcWoO+G7mGFh4bq6TDfEqSHGr+G6q0xNYcOh4bqrO+G7quG6ukzDoeG7quG6qcOhLeG7mDsj4bu4LuG7gk3FqOG7qi7DoeG7qjnhu4RM4buKw4wjLOG7uE3FqDvhu5hhYeG6ukwjauG7qi7DoeG7qjlMTWHDoeG6qzvhu6rhurpM4bqtI8avw6FA4buCTeG7kE5ON+G6qeG7hE1A4buqI+G7uEDDoeG7gk3hu47DksOSN+G6qeG7hExNYTnFqOG6ukwvL8Woxq8uR+G7puG7mCHDoUDhu5guQEAh4buYR+G6py4vxq/hu6phOsOhITcvLuG7quG6rWEvw5PDk07hu5Avw5NPw5TGr+G7jk/DlU/hu47Dk8OUw6Hhu4zDk+G7ksOU4buQO05HPzfhu7jhu4Y54bq64buMw5LDlExN4buYO8Oh4bq6TMSp4buaLk3hu5fhu5gu4bu4TTvhu5YsTcavw6BNOyXFqEBNxagiLuG7uE3hu6hdLuG7uExN4bqtI8avw6FA4bq6TOG7kE5OTE1A4buqI+G7uEDDoeG6ukzhu47DksOSTE0v4buKw4wvN+G7isOMN03FqDvhu5hhYeG6ukw3auG7mDfDoSMhLkzhu4rDjOG7qizhu4rDvU3hu6bhu5ouTeG7l+G7mC7hu7hNT05Ow4pNQCJNxq9TLk3huqfhu6QuTcWoKS5N4bu4I+G6pU0u4bu4w6DhuqtXLk0uWDdNLkDhu5ZNYeG7li5Nw6E5w6DhuqtZLk3DoUBbLuG7uEdNw6ouQOG7gk3huqYjw53DoU3DqS5Aw4wv4buqLOG7isOMLzfhu4rDjDdNxag74buYYWHhurpMN8SpIcav4bqrTOG7isOM4buqLOG7iuKAnMOBQOG7mOG6q03Gr+G7mE3hu6ggI03DoUAlw6HigJ3DjC/hu6os4buKw4wvN+G7isOMN03FqDvhu5hhYeG6ukw3xKkhxq/huqtM4buKcSMuQE3DoVhNxajEg+G7mE0u4bu44bqxMyNNxq9TLk3hu6bhu5ouTeG7l+G7mC7hu7hNxahAxINN4bqrWMOgTS5AM03huqfhu5YhTS59LuG7uE0u4bu4QCPDnTdHTXRA4bqxLuG7uE06Iy5ATcOhWE3FqEAqTcOhQOG6tcWoTWHhurVNN0Dhu5TDoU3DoTkj4buyLk06QCNN4bum4buWTcWoIS5N4buo4bqxNMWoTcOhI1g3TcWow5ouTeG6pzIjTcavw6BNOyXFqEBNxagiLuG7uE3hu6hdLuG7uEdNdOG7oixNw5NOTsOSRk3Gr+G6tU3hu5QuTeG7meG7mcahTUnDgSBNxahA4bq3xahN4bum4buaIU3DoV0uTeG7qCIu4bu4TcOhQOG6tcWoTeG6p8Oaw6FNQCHhu5gu4bu4Tcav4bucTTjDoFvFqE3DoVjDjU06WMOhTUA0N03FqOG6oy7hu7hN4bqp4bucTeG7tUDhuqFNcsOdTeG7qOG7nE3FqEA8Lk3Dkk1AIk3hu7gj4buYTeG7qCQuQE01TeG7puG7mi5N4buX4buYLuG7uE3hu6jhu7JNw6E54buYLuG7uE3hu6YlTcWoMU1hNU3huqfDmsOhTcWoQFTDoU3DoVsjTcOhQCPhu7LDoE074buWLE1AISzhu6phw6Hhu5jhuqtHTcOB4bqzTeG7qFPhuqtGTSw1TTnhu5hN4bum4bqxMsWoTS7hu7ghUMOhTSwyI03huqcyI00uQCNZw6BNQCJNxq9TLk3FqMSD4buYTeG7puG7mi5Hw4wvN+G7isOMN03FqDvhu5hhYeG6ukw3xKkhxq/huqtM4buKw4E5IS7hu7hNYVtNLkDhuqUu4bu4TS7hu7jhurEzI03hu6hVw6BNw6EjVy5Nw6FA4buYLE3hu7gj4buYTTvhu5YsTcavw6BNOyXFqEBNxagiLuG7uE3hu6hdLuG7uE3hu6bhu5ouTeG7l+G7mC7hu7hGTTpAfS7hu7hNw6FA4buyTTpAfS7hu7hNLkDhu57FqE3hu6hYLk19LuG7uE1y4bqxMS7hu7hN4bqm4buiLk104buYLE1Jw5XDkk3DocOgICPDjUdNxrAu4bu4TTvhu5ZNLuG7uOG6sTMjTTvhu5YsTcavw6BNOyXFqEBN4bu4Iz4jTeG6p+G7lk3hu7gj4buWw6BNLkBUw6FGTS5AJE01TeG7puG7mi5NLuG7luG6q0dN4oCcdEAzTcWoKE3Gr+G6tU3hu5QuTeG7meG7mcahRk3hu7gj4bqhN03DoX0jTUAj4buyw6BNQDEuTeG6p1lNxq/DoE07JcWoQE3FqCIu4bu4TeG7qF0u4bu4R01B4buYw6BNOkAjTeG7qOG6sTTFqE3DocOaN01Aw6BULkZN4buo4bqxNMWoTeG7psagLk3hu6bDqE3hu7gj4bqhN03hu6g2Rk3DoX0jTeG7puG7li5N4bqnMiNN4bu4I+G7mE3hu6gkLkBGTcav4bqjTTvhuqHFqE3hu6hU4bqrTeG7qCNZw6BNOiPDnS5NOiMuQE3DoVhNxagpLk06QChNOkDhu6IuR03DgUAzI03hu6gj4buyLE0u4buiLE3Dk05Ow5JGTcav4bq1TeG7lC5NxahAKk1AME3DoTk0TcOTTcWo4buUI00s4buWLk3huqfhu5ZNw5NNxajhu5QjTcWoQOG7oi5GTcOhfSNN4bqn4buY4bqrTS7hu7hTLk1A4buWLuG7uE3hu6jhu7JNLMOg4buYTcOhQFcsTeG7qF1Nxq/huqMu4bu4Rk1hw6Lhu5hNYeG7mC7hu7hNO8agI00uQOG7lk3FqMOi4buYRk3huqlT4bqrTcWofS7hu7hNw6E5JC5ATTdAw6PigJ1GTX0u4bu4TXThu5gsTS5AMk07xqAjR8OMLzfhu4rDjDdNxag74buYYWHhurpMN8SpIcav4bqrTOG7ikHhu5jDoE06QCNN4buoxINN4buoI1nDoE06I8OdLk074buWLE3Gr8OgTTslxahATcWoIi7hu7hN4buoXS7hu7hGTS7hu6IsTcOTTk7hu4xGTS5A4buWTX0u4bu4TXThu5gsTeG7puG7nsOhTeG7qFXDoE3FqChNOkDhu5TFqEBGTcWoQMSDTeG6q1jDoE0u4bu44bqxMyNNLuG6sTLFqE0u4bu4IeG7liNHTcOBOSEu4bu4TS7hu6IsTeG7qFXDoE3DoSNXLkZNLljDoE3FqEAqTcOhPS5ATTpA4buUxahATS7hurEyxahNLuG7uCHhu5YjTcOhQCRNxagoTUAxLk1PTk5NLuG7uOG6sTMjRk0uQOG6sS7hu7hNLkDhuqUu4bu4TS7hu6IsTcOhI1g3TcOhQOG7qiFGTTvhurE0LuG7uE06QOG7lMWoQE3DoeG7oi7hu7hNxq9VLkZNw6FAMyNN4buoI+G7sixNxajhu5ghTS5AVMOhTeG7uFUuTcOTR05OTk0u4bu44bqxMyNHTcOB4bqzTcWoQDBNxahAKk3FqChNw5JNLkDhu5ZNYeG7li5GTUAjw50uTeG7uCPhu5hN4buoJC5ATX0u4bu4TXThu5gsTcWoKE3hu45Nxajhu5QjRk3hu6jhu5Q3TeG6ty7hu7hNxahAIU06QCHhu5ou4bu4TU/hu45OTcavw6BNOkDhu5TFqEBNLuG7uEAqTTjDoOG7mE3hu6hXLEdN4buX4buYI00u4buiLE0u4buY4bqrRk3GryFN4buaLkBNQOG6sTUu4bu4TcavJcWoQE1qdeG6psahay1P4buSTS5XLk3DoUDDoE0uQMOaN0064buwLE3hu6gjR01qKS5NLkDhuqUu4bu4TS7hu6IsTcOhOeG6sTLFqEZNxq/DoE07JcWoQE3FqCIu4bu4TeG7qF0u4bu4TSzhu5gu4bu4TTvGoCNNw6FAw6BNLkDDmjdNOzIuTcWoQCFN4bu4I+G7mE3hu6gkLkBGTcav4buYIU3hu6giLuG7uE3DoeG6s03Dk05OTS1Nw5Phu45OTcOhOSPDncOgTeG7qF0u4bu4Ly7hu6IsR8OMLzfhu4rDjDdNxag74buYYWHhurpMN8SpIcav4bqrTOG7inLhu5YsTcavw6BNOyXFqEBNxagiLuG7uE3hu6hdLuG7uEZNLkDhurFNfS7hu7hNdOG7mCxNxahAI+G7mE1h4buuRk1AI+G7ssOgTeG7qOG6sTTFqE3DoVMsTTtiTcavw6BNOkDhu5TFqEBNO+G7lk3hu6gjWcOgTTlUw6FNOMOg4buYLk3DoTk8LuG7uEdNxrAu4bu4TXThu5gsTcWoQCFN4bumI1jDoeG7gk3igJxxQOG7lMWoQE0u4bqxMsWoTS7hu7gh4buWI005VMOhTTjDoOG7mC5Nw6FTLE3hu6hYLk3huqdULk3hu6hZTeG7oi5Nw6BbLuG7uE1ANDdN4bqnw51NYSMuQE3huqfhu5ZNw6FAPcWoQE3hu6IuTS5A4bqlLuG7uE3hu7gkTcOh4bq1TS5AI1cuTS5A4bqxTcWo4buURk3hu7jhu5ZN4buoXSNHTWooTS5A4bqlLuG7uE3hu6gh4buWLk06QOG7lMWoQE3FqEDhurHhu5hNQCPhu7LDoE0uQCNZw6BN4bqnWU3huqYjw53DoU104buYLE3DoUAkTTdA4buaI03hu7gjMiNNw6FAI8Odw6BN4bqnWU3FqCEuTS7hu7jhurEzI03huqYjw53DoU104buYLEZNN0AhLuG7uE3DocOjxahGTTdAIS7hu7hNxajhu5ouQEZNOV0jTcOh4bq1TS5AI1cuTUA8TWFWTcOhQD3FqEBHTWooTS5AI1nDoE0u4bu44bqxMyNNQD4jTcOhfSNGTWHhu5ghTTvGoCNNw6FAPcWoQE074buWLE3Gr8OgTTslxahATcWoIi7hu7hN4buoXS7hu7hHTcOBQOG6tcWoTWHhurVGTcWoKE0uQCNZw6BNO2JNxq8hTeG7qOG7sk3DoX0jTeG7uOG7ni5N4bumKEZN4bqn4bqz4buYTeG7qOG6sTTFqE3hu7gj4buYIU074bqxw6BN4bqnMiNN4bumxqAuTeG7psOoTTjDoFvFqE3DoVhGTeG6p+G6s+G7mE3FqOG6oy7hu7hNxagiLuG7uE3hu6hdLuG7uE3hu7goN01h4bq3xahN4buo4buyTcOhxqAhTcWo4buaLkBNOMOg4buYLkZNLH0jTcOhOeG6sTMu4bu4Rk3DocagIU1h4bq1TeG7qCHhu5YuTTpYw6FHTeG7lzEuTS7huqXhu5hGTTvhu5YsTcavw6BNOyXFqEBNxagiLuG7uE3hu6hdLuG7uEZN4bu4I+G6oTdNOiMuQE3DoVhNLuG7uOG6sTMjTcavUy5N4bum4buaLk3hu5fhu5gu4bu4TTdA4buUw6FNw6E5I+G7si5NQDEu4oCdR8OMLzfhu4rDjDdNxag74buYYWHhurpMN8SpIcav4bqrTOG7inLhu5ZNLCLDoU3DoTkhLuG7uE0uQOG6pS7hu7hNQCJNOkAoTTpA4buiLk3DoTnhurEyxahN4buoU+G6q001TeG7puG7mi5N4buX4buYLuG7uEZNLkAzTTvhu5YsTcavw6BNOyXFqEBNxagiLuG7uE3hu6hdLuG7uE0s4buWTeG7uCPhu5hN4buoJC5ATeG7mC5ATeG6piNNbOG6t8WoTcOBQOG6o+G6q03hu6jhu5xNxagoTcWow6AixahNYVsu4bu4TTpA4buUTeG7uCPhu5pNQDEuR0104buiLE3Dk05Pw5NGTeG7uCPhu5hN4buoJC5ATeG7mC5ATeG6p+G7mOG6q03DoUBXLE3huqdbLk0u4bu4Uy5NQOG7li7hu7hGTeG7qFXDoE3DoeG6sU3huqfhu5YhTcavw6BNOyXFqEBNxagiLuG7uE3hu6hdLuG7uEdN4buVVS5NT05NLuG7oixNOMOg4buYRk0sfU1AJC5ATeG7qOG7nE0s4buYLuG7uE07xqAjTS5A4bqlLuG7uE1AI8Odw6BNOMOg4buaTcOhQCNYw6FNw6FA4bq1xahHTcOBQOG7qiFNw6E9LkBNw6Eh4buULk3FqMSD4buYTeG7mC5ATcOBQOG6o+G6q0ZNxajhurdNLDAjTeG7qCHhu5YuTTpA4buUxahATcavw6BNOyXFqEBGTcOhOeG6s03DoVTDoU3FqOG7mk3FqEAjTTdAPUZNO+G7nCNN4buOTcOhOSPDncOgTeG7qF0u4bu4R0104buiLE09w6FNxagoTTpAIeG7mi7hu7hNT05N4buoIeG7li5GTS5AI1nDoE3DoUAkTcOTTk3hu6gh4buWLkdN4oCcQSFN4bqnMiNNO+G7lixNLn0u4bu4TS7hu7hAI8OdN0ZNw6FAJE3Gr8OgTTsjxahATcWoIi7hu7hN4buoXS7hu7hNxahAIU1AI8Odw6BNOMOg4buaTTojLkBNw6FYTTpA4buaTTjDoOG7mC5NQDEuRk3hu7goN003QFUuTeG6qSjhu5hNLkDhu5guQE3FqOG7lCNNLuG7uEDDqCFHTWvDoE07JcWoQE3FqCIu4bu4TeG7qF0u4bu4TeG7qOG7nE3hu7gj4bqhN03hu6bhu5ouTTvhu5Yu4bu4TcOhQOG7mOG6q03Gr+G7mE3hu6ggI03DoUAlw6FHTWpA4bqhLuG7uE3DoX0jTTlUw6FN4bqnw6AjTeG6pyRN4buoI1nDoE3hu6go4oCdRk3hu5guQE3DgUDhuqPhuqtNw6E54buaI007KS7hu7hHw4wvN+G7isOMN03FqDvhu5hhYeG6ukw3xKkhxq/huqtM4buKw4zhu6os4buKxKnhurEyxahN4buow50sTeG6p+G6pS7hu7hNw6E5IS7hu7hN4bqpU+G6q03Gr+G6tS7hu7hN4bum4buaLk10w4FzTToj4buyw6BNLOG7pMOgw4wv4buqLOG7isOMLzfhu4rDjDdNxag74buYYWHhurpMN8SpIcav4bqrTOG7inThu6IsTcOTTk/DkkZN4bum4buaLk3hu5fhu5gu4bu4TeG7qOG6sTTFqE3FqH0u4bu4TS5Aw5ouTXTDgXNHTXThu6IsTcOTTsOTTkZN4buoxqDDoU3hu6bhu5ouTXTDgXNNOiPhu7LDoE0s4bukw6BHTWzhurEzLuG7uE3hu6hYLk3Dk03Gr+G7mC5ATUAjw53DoE0u4buW4bqrRk3FqChNYeG6tU3hu6goLuG7uE3hu7goN007Mi5Nw6HhurNNLH1NQCQuQE3Gr8OgTTslxahATcWoIi7hu7hN4buoXS7hu7hHTWzhu7JNLlMu4bu4TcWo4buYIU3DoUDDoE0uQMOaN03FqEAhTS7hu7jhurEzI03Gr1MuRk0u4bu4IeG7liNN4buUN03Gr8OjLuG7uE3FqOG7lMWoTSx9TUAkLkBNYeG7mi5N4bqpw6BUw6FGTcWo4buUxahNOyHGoCNN4bu4I1su4bu4TcWoU+G6q03FqCEuTSwyI03FqChN4bu4I+G7lE3DoTklTTojLkBNw6FYTcWo4buYIUZNw6HDmjdNw6E5w6Au4bu4TcWo4buaI03DocagIU3huqfhurEzLk3DocagN0dHR0ZNw6FAJE3Gr8OgTTslxahATcWoIi7hu7hN4buoXS7hu7hN4buo4bucTeG7uCg3TTdAVS5NLOG7mC7hu7hNO8agI03hu7gj4buUTcOhOSVNOiMuQE3DoVhNxajhu5ghTcWoQCFNLuG7uOG6sTMjTcavUy5HTWxYLk0u4buY4bqrRk01TeG7puG7mi5N4buX4buYLuG7uE3hu6jhu5xNxagoTeG7jOG7ki/DlU9NQCJNw6FA4buYLE3hu7gj4buYTTvhu5YsTcavw6BNOyXFqEBNxagiLuG7uE3hu6hdLuG7uEZNw6E5IS7hu7hN4buoKE1Pw5NNQCJNO+G7lixNw6FA4bqxMy7hu7hN4bqpw6DhuqtXLkdN4buXIk3DoUDDoE0uQMOaN03DoUBUN00uQFTDoU074buWTeG7jk5Nw6E5I8Odw6BN4buoXS7hu7gvLuG7oixGTcWo4buYIU0uQFTDoU06QCHhu5ou4bu4TcOS4buOTk3DoTkjw53DoE3hu6hdLuG7uC8u4buiLEdNw4FAMyNN4buoI+G7sixNxajhu5ghTS5AVMOhRk3hu6bhu5ouTeG7qCguTUAxLk3hu4xHTk5OTTvhurE0w6FNOkDhu5TFqEBNOMOgW8WoTcOhWE3huqfhu5ZNw5NHTk5OTTvhurE0w6FNOkDhu5TFqEBNw6E5IS7hu7hNLuG6sTLFqEdNbFsjTeG6pzIjTSwiw6FN4bum4buaLk3hu6jhu5xNw6HhurMu4bu4TS7hu7hAw6ghTTpAKE0uQOG6sU3hu6bhu5ouTeG7l+G7mC7hu7hGTeG7puG6t8OhTTdA4buUTeG7qCNNO1cuTTpAI03DoSNYN03FqMOaLk3huqcyI00sfU1AJC5ATcavw6BNOyXFqEBNxagiLuG7uE3hu6hdLuG7uEZNO+G7lk3hu6gjWcOgTeG7qOG7lC7hu7hNLOG6sy7hu7hHw4wvN+G7isOMN03FqDvhu5hhYeG6ukw3xKkhxq/huqtMTWHDoeG6qzvhu6rhurpMw6Hhu6rhuqnDoS3hu5g7I+G7uC7hu4JNxajhu6ouw6Hhu6o54buETOG7isOMIyzhu7hNxag74buYYWHhurpMI2rhu6ouw6Hhu6o5TE1hw6Hhuqs74buq4bq6TOG6rSPGr8OhQOG7gk3hu5BOTjfhuqnhu4RNQOG7qiPhu7hAw6Hhu4JN4buO4buM4buON+G6qeG7hExNYTnFqOG6ukwvL8Woxq8uR+G7puG7mCHDoUDhu5guQEAh4buYR+G6py4vxq/hu6phOsOhITcvLuG7quG6rWEvw5PDk07hu5Avw5NPw5TGr+G7jk/DlU/DlU/DksOhw5Xhu5Dhu5LDleG7kDtORz834bu44buGOeG6uuG7ksOUw5JMTeG7mDvDoeG6ukzEqeG7mi5N4buX4buYLuG7uE074buWLE3Gr8OgTTslxahATcWoIi7hu7hN4buoXS7hu7hMTeG6rSPGr8OhQOG6ukzhu5BOTkxNQOG7qiPhu7hAw6HhurpM4buO4buM4buOTE0v4buKw4wvN+G7isOMN03FqDvhu5hhYeG6ukw3auG7mDfDoSMhLkzhu4prw6BNOkDhu5TFqEBNLuG6sTLFqE0u4bu4IeG7liNNxahAw6M3TeG7mi5ATTvhurHDoE0uI8OdLE3DocagI00uQOG7lk19LuG7uE1y4bqxMS7hu7hN4bqm4buiLk104buYLEdNScOqLkBNLkBTLk3huqfDmsOhTcWow6Au4bu4TcWoVDfDjcOMLzfhu4rDjDdNxag74buYYWHhurpMN8SpIcav4bqrTOG7isOBOSEu4bu4TeG6qVPhuqtNxq/hurUu4bu4TeG7puG7mi5NdMOBc006I+G7ssOgTSzhu6TDoEZNw6FA4bq1xahNw6FYTSzhu5gu4bu4TTvGoCNNLkAjWcOgTcOhQMOgw5ouTTs0I03FqEAhTcavw6BNOyXFqEBNxagiLuG7uE3hu6hdLuG7uEZNLkDhurHhu4JN4buo4bqxNMWoTUDDoOG6q8OdLk1AME3DoTk0TcOSTk5Nw6E5I8Odw6BN4buoXS7hu7hN4bqpU+G6q03Gr+G6tS7hu7hN4bum4bucI03hu6gwTeG6qeG7qk03QMOjxahN4bqnw6NNxahAIU1AIcagw6FN4buoIi7hu7hNxq/DoE07JcWoQE1hIy5ATcOhQOG7lCNNxagiLuG7uE3hu6hdLuG7uOG7hE1h4bq1TeG7qF0u4bu4TcOhQMOgw5ouTcWoxIPhu5hNLuG7uOG6sTMjTcavUy5Nw6E5IS7hu7hNLDVNOSIu4bu4TcWo4buUxahNw6HDoOG6q1guTeG7qOG6sTMu4bu4R0dHw4FA4buqIU0uQOG6sU3FqEAj4buYTWHhu65NxajEg+G7mE19LuG7uE3huqYjTcOBQFhNw4FAI8OdN0ZNxKk9TcOhQOG6sU1qQCNN4bumIk06I1csTcOBOeG6sTUu4bu4TeG7puG7mi5N4buX4buYLuG7uOG7gk3igJzhuqYkTeG7puG7mi5NO+G7lixNxq/DoE07JcWoQE3FqCIu4bu4TeG7qF0u4bu4TS5XLk3hu6hQw6FNOeG7mE3FqEAhTcWo4buULk3hu6YiRk0u4bu44bqxMyNNxq9TLk1h4bq1TTjDoOG6q1jDoU3DoVMsTcWo4buYIU1AMS5HTeG6qFPhuqtNxq/hurUu4bu4TXTDgXNNO+G7lk3FqEAhTcavUy5GTeG6pyRNxq9TLkZNLkDhurEu4bu4TeG6pzIjTeG7puG7mi5N4buX4buYLuG7uE3FqCkuTcOhQFcsTS5AI8OdLE3huqfDo003QMOjxahN4bqnw6NNxq/DoE06QOG7lMWoQE3hu6hYLk3DoUDhu5gsTTjDoOG7mC5GTeG7qCNZw6BNLuG7luG6q03FqOG6ry7hu7hNw6HGoCFNw6E54buUxahATS5AI8OdLE07Mi5NOkAjTcWoQOG6oS7hu7hNw6F9I03DoTkj4buyLk06QOG7mCNGTcOhQOG6tcWoTUAjw50uTcWo4buUxahNw6EjV8OgTcWoQD3igJ1Hw4wvN+G7isOMN03FqDvhu5hhYeG6ukw3xKkhxq/huqtM4buKauG6ry7hu7hNw6FA4buqIU19LuG7uE3DgUAjw503Rk3huqlT4bqrTcav4bq1LuG7uE3hu6bhu5ouTXTDgXNNOiPhu7LDoE0s4bukw6BN4bu44bueLk3huqcyI03hu6bhu5ohTcOhXS5GTTdA4buUw6FNQMOg4bqrTeG7uCPhu5RNw6E5JU3huqfhu6IuTUAo4buYTcOhOcOg4bqrWS5Nw6FAWy7hu7hNO+G7lk3hu6gjWcOgTTjDoOG7mC5Nw6E5PC7hu7hHTeG6puG7lk06QH0u4bu4TcWoQCpNO+G6ocWoTS7hu5bhuqtNLOG7lk3DoTkhLuG7uE1hw6Bbw6FNT+G7kk0u4buiLE04w6Dhu5hGTTpAI0054buYTeG7qDMjTSx9TUAkLkBNxq/DoE07JcWoQE3FqCIu4bu4TeG7qF0u4bu4TeG7puG7mi5N4buX4buYLuG7uEZNfS7hu7hN4buo4bucTcOhw6DhuqtXLk3DoTnDoOG6q1kuTeG7qFguTeG7puG7lk3FqCEuTeG7uCPhuqVNLuG7uMOg4bqrVy5NLlg3TS5A4buWTWHhu5YuRk3hu7gj4bqlTS7hu7jDoOG6q1cuTWHhurVNLCLFqE0sxqDFqE3FqMSD4buYTS7huqEjTTnhurMu4bu4R01sU+G6q03FqOG6ry7hu7hNO+G7lk3hu6gjWcOgTTpAI1guTcavw6BNOkDhu5TFqEBNLuG6sTLFqE0u4bu4IeG7liNNLMOgWy5Nxq/hurMu4bu4TcWoQFMuTTVN4bum4buaLk3hu5fhu5gu4bu4R8OMLzfhu4rDjDdNxag74buYYWHhurpMN8SpIcav4bqrTOG7isO9TeG7puG7mi5N4buX4buYLuG7uEZN4bum4buaLk074buWLuG7uE3igJzDoUDhu5jhuqtNxq/hu5hN4buoICNNw6FAJcOh4oCdTS5AM03Gr8OgTTslxahATcWoIi7hu7hN4buoXS7hu7hNO+G7lk3hu6gjWcOgTcWoKE3DoUDDmsOhR8OMLzfhu4rDjDdNxag74buYYWHhurpMN8SpIcav4bqrTOG7isSp4buWTeG7tUDGoCxNw4FAJU3DqS5ARk1qQMSDTcOhJcWoQE3DgMSpdGtN4bqp4bucTeG7tUDhuqFNcsOd4buCTeKAnGwjWcOgTcOhOVMuTcOhOTwu4bu4Rk3huqcyI03Gr8OgTTslxahATcWoIi7hu7hN4buoXS7hu7hN4bum4buaLk3hu5fhu5gu4bu4Rk3hu6bhu5ZNxaghLk074buWLE3hu6bhu6Au4bu4TeG7qOG7mCxNLFdGTcOhOeG7lMWoQE0uQCPDnSxHTWzhu5xNw6HhurMu4bu4TTvhu5ZNLCLDoU3DoTkhLuG7uE0uQOG6pS7hu7hN4bum4buaLk0u4bu4QMOoIU0uQFTDoU3FqMSD4buYTeG6qeG7nEZNLkDhurEu4bu4TS5AM01h4bq1TS7hu6Iu4bu4TeG7qCIu4bu4Rk1h4buULuG7uE3DocagIU3FqMSD4buYTeG7qCIjTS7hu7jhuq9Nxajhu5QuTeG7piJN4buo4buaLuG7uE3huqcjVy5GTWHhurVN4buoXS7hu7hNw6FAw6DDmi5GTTjDoOG6q1jDoU3DoVMsTcWoxIPhu5hNLuG7uOG6sTMjTcavUy5GTeG7puG7mi5N4buX4buYLuG7uE3hu6jhu5xN4bqn4bqxNMOhTTpAKEZN4buoI007Vy5NLkAzTeG6p+G7liFNxq/DoE07JcWoQE3FqCIu4bu4TeG7qF0u4bu4R01q4bqvLuG7uE3huqckTWHhurVNN0Dhu5TDoU3DoTkj4buyLk3FqMSD4buYTcavw6BNOyXFqEBNxagiLuG7uE3hu6hdLuG7uE3hu6jhu5xNw6HGoCFN4bum4bqxMsWoTeG7qMOdLE3huqfhuqUu4bu4TcWoQOG7nsWoTcWoQCFN4bum4buaLk3hu5fhu5gu4bu4TeG6qVPhuqtNxq/hurUu4bu4TcOhQOG7li5ATcWofS7hu7hN4bum4buaLk0ufS7hu7hNw6FAfS5NLDIjTUl0w4Fzw41NOiPhu7LDoE0s4bukw6BN4buoVcOgTcOhI1cuTcWoxIPhu5hNQMOg4bqrw50uTeG7t8Og4buYLk3hu5co4buY4oCdR8OMLzfhu4rDjDdNxag74buYYWHhurpMN8Opw6DDoUAhOUzhu4rhuqYjTcOpLsOMLzfhu4o=

Vi An

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]