(vhds.baothanhhoa.vn) - Được thiên nhiên ưu đãi với nhiều rừng núi, cùng hệ thống hang động đặc sắc, huyên vùng cao Quan Hóa hiện còn lưu giữ những di tích đặc sắc gắn với đời sống, tín ngưỡng của đồng bào dân tộc, đặc biệt là cụm di tích chùa Ông - động Bà gắn liền câu chuyện tình thủy chung hóa đá.
4buT4bqq4buh4bujw4Hhurzhu6Xhu4zhu4xq4budT2JC4buO4bq84bqi4bud4buZMuG6quG7p8OK4bujT+G6quG7p+G7o8OB4bqq4buQ4bul4bujw6Dhur7huqjhu43hu6PhuqDDjOG6vuG6qOG7o0DFqeG7o+G7jsOS4bq24bq+4buj4bqgw73hu47hu6M04buWS+G6vuG6qOG7oyPhu6Xhu6M94bul4buTL+G6quG7oeG7meG7k0/hu6PDgeG6vOG7peG7jOG7jGrhu51Pe+G6ouG7pcOA4bud4buZJOG7lkzDgeG7o+G7juG6qkLhurbhur7hu6Phur7huqpC4bq24bq+4buj4buWw5Xhu6PhuqDhu6tC4buj4bugSkLhu6Phur7huqpC4bq0w5Xhu6PDkuG7muG6vuG6qOG7o+G6vsOUQuG7jeG7o8OB4buQ4bq+4bqo4buj4bqqw4Lhu6Phu47huqpJ4bq+4bqo4buj4bqq4bul4bq+4bqo4buj4bqgw4zhur7huqjhu6PhuqB2w4Hhu6Phu4zhu63DgeG7jeG7o+G6qsOVUuG6tuG6vuG7o+G7oOG7kOG6vuG6qOG7o8OB4bul4buA4buj4bqtw5Xhu6Xhur7hu6N74buG4bul4buj4bqqQsOC4bq+4bujw4Hhu4Lhur7hu6Phurzhu5bDleG7o+G6qELhu57hu6Phur7huqrhu57hur7huqjhu6PDgELhu6Phu45Dw4Hhuqrhu6PhuqB2w4Hhu6Phu4zhu63DgeG7o+G6qOG7reG6vuG7o+G7oEpC4buj4bqgS0Lhu6Phu4xJ4bq+4bqo4buN4buj4buOQ+G6vuG7o+G6vuG6qOG7lk7hur7huqjhu6PDgeG7mOG7peG7o+G6oMON4bq+4bqo4bujQcWp4buA4bujw4B54bq+4buj4buOw4zDgeG7jeG7o+G6oHbDgeG7o0FCw4Lhu47hu6PhurzFqeG7o8OB4buSw4rhu6PDgELhu6Phu45Dw4Hhuqrhu6PDgeG6quG7kOG7peG7o8Og4bq+4bqo4bujLeG7o+G6oMOM4bq+4bqo4bujQMWp4buj4bqo4but4bq+4buj4bq8QuG6tOG6vuG7o8OBecOV4bujw4HhuqrDlVLDguG6vuG7o+G7jkThur7huqrhu6Phu47huqrhu5hS4bujw4HhuqrDleG6vuG6qOG7o+G6quG7huG7peG7o+G6oOG7p+G7j+G7ky9P4buZ4buTT+G7o8OB4bq84bul4buM4buMauG7nU9A4buAw4BS4bud4buZ4buTQsOK4bqo4bujw4Hhurzhu6Xhu4zhu4xq4budw4Dhu47huqrDlcOKQeG7o0Ij4bqi4bq+4buO4bqiw5Lhu53hu6Phu4zhu45S4bq84bqiauG7nVBCw4Dhu47huqrDs+G7o8O64buf4buhT1HDsuG7o+G6quG6okLhuqjhuqrhu47Ds+G7o3Phu6F0T1HDsuG7neG7o+G7jMOSw4Fq4budLy/DgcOA4bq+4buPQeG7peG7gOG7juG6quG7peG6vuG6quG6quG7gOG7peG7j+G7oOG6vi/DgOG6ouG7jOG6uuG7juG7gE8v4bq+4bqiUOG7jC9wcOG7n3UvcOG7n+G7n8OAdHDhu6Hhu5914bufcOG7jnThu6HDusO5ceG6vOG7n+G7j+G6uE/huqhvw5Jq4buhw7pw4bud4buj4bul4bq84buOauG7nTLhuqrhu6fDiuG7o0/huqrhu6fhu6PDgeG6quG7kOG7peG7o8Og4bq+4bqo4buN4buj4bqgw4zhur7huqjhu6NAxanhu6Phu47DkuG6tuG6vuG7o+G6oMO94buO4bujNOG7lkvhur7huqjhu6Mj4bul4bujPeG7peG7neG7o1BCw4Dhu47huqpq4budw7rhu5/hu6Hhu53hu6PhuqrhuqJC4bqo4bqq4buOauG7nXPhu6F04bud4bujL+G7meG7ky9P4buZ4buTT+G7o8OB4bq84bul4buM4buMauG7nU8j4bulT+G7jkLhu4Dhur7hu53hu5li4buE4bul4buj4bq8xrDDgeG7o8OA4buWSkLhu6PDgeG6qnnhur7hu6Phur7DlELhu43hu6Mj4bqq4buQ4bul4bujTeG7o0Hhurbhur7hu6Phu47hu6nhu6Phu4xI4bq+4bqo4bujNOG7q+G7o8O04buO4bqqxJDhu6Phu47DksO94bq+4buje8ONQuG7o2bDlXnhur7hu43hu6PhuqrDlVLDguG6vuG7o+G6rcOV4bul4bq+4buje+G7huG7peG7keG7o+G6vuG6qkThur7hu6Phu4zhu6Xhur7huqjhu6NB4bq24bq+4buj4bq6QuG7peG7o+G7jEjhur7huqjhu6PhurzFqeG7o+G6oMOM4bq+4bqo4bujQMWp4bujI+G6qsOU4bul4bujYuG6quG7lkzhur7huqjhu6Phur7huqjFqeG6vuG7j+G7o3tC4bqyw4rhu6PDgeG7huG7o+G6vsSoQuG7o+G6vsWp4buA4buj4bq8xrBC4bujw4Hhu4bhu6PDgELhu6Phu45Dw4Hhuqrhu6PDisOM4buO4bujQeG6tuG6vuG7o+G6vMWp4bujw4Hhuqrhu5Dhu6Xhu6PDoOG6vuG6qOG7jeG7o8OKw4zhu47hu6NB4bq24bq+4buj4bq8xanhu6PhuqDDjOG6vuG6qOG7o0DFqeG7j+G7o2bDleG6vuG6qOG7o8OTw5Xhu6Xhur7huqrhu6Phu4zhu5zhu6PDkuG7peG7o+G6oEtC4buj4bugxanhu6Phu47DjeG6vuG7o+G7jsawQuG7o8OB4buY4bul4buj4buO4bqq4but4bq+4bqo4bujw4Hhu6nhur7huqrhu6PDgeG6quG7kOG7peG7o8Og4bq+4bqo4bujw4Hhu4bhu6Phur7huqpC4bq0w5Xhu6Phu47DksOVUuG6tOG6vuG7o+G7juG6qsOVUuG6suG7juG7o8OB4buY4bul4buj4bqgw43hur7huqjhu6NBxanhu4Dhu6Ni4bqq4bunQuG7o+G6oMSQ4bul4bujT+G6quG7lsSo4bq+4bqo4buj4oCc4bq+4bui4bul4buj4buO4bqq4bucw4Hhu43hu6Phur7hu6Lhu6Xhu6Phuqrhu5bigJ3hu4/hu5MvT+G7meG7k0/hu6PDgeG6vOG7peG7jOG7jGrhu51PQOG7gMOAUuG7neG7meG7k0LDiuG6qOG7o8OB4bq84bul4buM4buMauG7nUIj4bqi4bq+4buO4bqiw5Lhu53hu6Phu4zhu45S4bq84bqiauG7nVBCw4Dhu47huqrDs+G7o8O64buf4bufT1HDsuG7o+G6quG6okLhuqjhuqrhu47Ds+G7o3Phu6FyT1HDsuG7neG7o+G7jMOSw4Fq4budLy/DgcOA4bq+4buPQeG7peG7gOG7juG6quG7peG6vuG6quG6quG7gOG7peG7j+G7oOG6vi/DgOG6ouG7jOG6uuG7juG7gE8v4bq+4bqiUOG7jC9wcOG7n3UvcOG7n+G7n8OAdHDhu6Hhu591cOG7n+G7juG7oXR0cuG7oeG6vOG7n+G7j+G6uE/huqhvw5JqcnXDueG7neG7o+G7peG6vOG7jmrhu50y4bqq4bunw4rhu6NP4bqq4bun4bujw4Hhuqrhu5Dhu6Xhu6PDoOG6vuG6qOG7jeG7o+G6oMOM4bq+4bqo4bujQMWp4buj4buOw5Lhurbhur7hu6PhuqDDveG7juG7ozThu5ZL4bq+4bqo4bujI+G7peG7oz3hu6Xhu53hu6NQQsOA4buO4bqqauG7ncO64buf4buf4bud4buj4bqq4bqiQuG6qOG6quG7jmrhu51z4buhcuG7neG7oy/hu5nhu5MvT+G7meG7k0/hu6PDgeG6vOG7peG7jOG7jGrhu51PI+G7pU/hu45C4buA4bq+4bud4buZI+G7iuG6vuG6qOG7o+G7oMWp4buA4bujw4Hhuqrhu5Dhu6Xhu6PDoOG6vuG6qOG7o8O04buO4bqqxJDhu6Phu47DksO94bq+4buje8ONQuG7o2bDlXnhur7hu43hu6PhuqrDlVLDguG6vuG7o+G6rcOV4bul4bq+4buje+G7huG7peG7keG7ky9P4buZ4buTT+G7o8OB4bq84bul4buM4buMauG7nU9A4buAw4BS4bud4buZ4buTQsOK4bqo4bujw4Hhurzhu6Xhu4zhu4xq4budQiPhuqLhur7hu47huqLDkuG7neG7o+G7jOG7jlLhurzhuqJq4budUELDgOG7juG6qsOz4bujw7rhu5/hu59PUcOy4buj4bqq4bqiQuG6qOG6quG7jsOz4bujc+G7oXJPUcOy4bud4buj4buMw5LDgWrhu50vL8OBw4Dhur7hu49B4bul4buA4buO4bqq4bul4bq+4bqq4bqq4buA4bul4buP4bug4bq+L8OA4bqi4buM4bq64buO4buATy/hur7huqJQ4buML3Bw4bufdS9w4buf4bufw4B0cOG7oeG7n8O64bufceG7jnThu59ydOG7oeG6vOG7n+G7j+G6uE/huqhvw5Jqw7rDusO64bud4buj4bul4bq84buOauG7nTLhuqrhu6fDiuG7o0/huqrhu6fhu6PDgeG6quG7kOG7peG7o8Og4bq+4bqo4buN4buj4bqgw4zhur7huqjhu6NAxanhu6Phu47DkuG6tuG6vuG7o+G6oMO94buO4bujNOG7lkvhur7huqjhu6Mj4bul4bujPeG7peG7neG7o1BCw4Dhu47huqpq4budw7rhu5/hu5/hu53hu6PhuqrhuqJC4bqo4bqq4buOauG7nXPhu6Fy4bud4bujL+G7meG7ky9P4buZ4buTT+G7o8OB4bq84bul4buM4buMauG7nU8j4bulT+G7jkLhu4Dhur7hu53hu5kj4bqq4buQ4bul4bujw6Dhur7huqjhu6PDgeG7huG7o+G6vuG6qkLhurTDleG7o+G7juG6tuG6vuG7o+G6qOG7hELhu6Phurrhuqrhu6fDgeG7o+G6vuG6quG7pcOV4buN4bujQeG7peG6vuG7o+G6oOG7s8OV4bujw4Hhu4bhu6Phu47hurbhur7hu6PigJzhuqt54bq+4buj4bqnw5Thu47igJ3hu6PDtOG6vsSoQuG7o+G7juG6qkvhu6NA4buS4buO4buR4buN4buj4buM4bulw5Xhu6PhuqDhu4bhu6PDgeG7p8OB4bujT+G6quG7teG7juG7o+G7juG7ouG7o+G6qOG7hELhu6PhurzFqeG7o8OB4bqq4buQ4bul4bujw6Dhur7huqjhu4/hu6Mj4bqq4buQ4bul4bujw4Hhu4bhu6PDgELDguG6vuG7o+G7jkPDgeG6quG7o+G7jsOS4bq24bq+4bujcOG7j+G7n+G7n+G7n8OKcOG7jeG7o8OKduG7juG7o8OB4bqq4buQ4bul4bujw5PDleG7pVLhu6Phu6DhurThu6Phuqrhu5ZK4bq+4bqo4bujYnlS4bujYnlS4bujNeG7pcOK4buN4bujw4Dhu5zhu6Xhu6Phurzhu5bhur7huqjhu6Phu6DFqeG7gOG7o+G6vsOUQuG7oyPhuqrhu5Dhu6Xhu43hu6NB4bq24bq+4buj4buO4bup4bujw4Hhu4bhu6Phur7DlELhu6Phuqfhuqrhu6Xhu6Ni4buGw4Hhu43hu6NB4bq24bq+4buj4bqq4buew5Xhu6PDgeG7huG7o+G6vsOUQuG7o+G6p+G6quG7peG7oyPDlUnhur7hu43hu6NP4bqqQ+G7peG7o+G7jsOS4buWSsOB4bujw4Hhu4bhu6Phur7DlELhu6M0w5Thur7huqjhu6M04buWS+G6vuG6qOG7o+G6vMWpw4rhu6PDikLhur7huqrhu6PhuqDhu5ZL4bq+4bqo4buN4buj4bqq4bulQuG7o0Hhurbhur7hu6PhuqBF4bq+4bqq4buj4bq+w5RC4bujNMOU4bq+4bqo4bujNOG7lkvhur7huqjhu6PDgeG7huG7o+G7oOG7gELhu6PDgeG6quG7s8OV4buN4buj4bqq4buK4bujT+G6quG7ksOB4bujw4Hhu5Dhur7huqjhu6PDgOG7guG6vuG6qOG7o+G7jEjhur7huqjhu6M04bur4bujQeG7peG7gOG7o8OTw5Xhu6Xhur7huqrigKbhu6MkeVLhu6PhurzFqeG7o+G6oMO94buO4buj4buO4buS4buj4bq8QuG6vuG6quG7jeG7o+G7juG7kuG7o+G6oMagw4Hhu43hu6Phu47huqrDleG7o+G6qsOU4buO4buj4bqg4buWTMOB4buj4buMQuG6vuG6quG7o+G6vOG7nMOB4buj4buO4bua4buj4buOw5Lhurbhur7hu6PDgeG7peG7gOG7o1HDlUnhur7huqjhu43hu6Phu47GsOG7gOG7o8OS4bul4bujecOK4bujw4Dhu5bEqOG6vuG6qOG7o+G6quG7guG7peG7o+G6qkxP4buP4buTL0/hu5nhu5NP4bujw4Hhurzhu6Xhu4zhu4xq4budT0Dhu4DDgFLhu53hu5nhu5NCw4rhuqjhu6PDgeG6vOG7peG7jOG7jGrhu51CI+G6ouG6vuG7juG6osOS4bud4buj4buM4buOUuG6vOG6omrhu51QQsOA4buO4bqqw7Phu6PDuuG7n+G7oU9Rw7Lhu6PhuqrhuqJC4bqo4bqq4buOw7Phu6Nz4buhdE9Rw7Lhu53hu6Phu4zDksOBauG7nS8vw4HDgOG6vuG7j0Hhu6Xhu4Dhu47huqrhu6Xhur7huqrhuqrhu4Dhu6Xhu4/hu6Dhur4vw4DhuqLhu4zhurrhu47hu4BPL+G6vuG6olDhu4wvcHDhu591L3Dhu5/hu5/DgHRw4buh4bufw7pz4buf4buOc+G7n3NxcuG6vOG7n+G7j+G6uE/huqhvw5Jqc3Lhu6Hhu53hu6Phu6Xhurzhu45q4budMuG6quG7p8OK4bujT+G6quG7p+G7o8OB4bqq4buQ4bul4bujw6Dhur7huqjhu43hu6PhuqDDjOG6vuG6qOG7o0DFqeG7o+G7jsOS4bq24bq+4buj4bqgw73hu47hu6M04buWS+G6vuG6qOG7oyPhu6Xhu6M94bul4bud4bujUELDgOG7juG6qmrhu53DuuG7n+G7oeG7neG7o+G6quG6okLhuqjhuqrhu45q4budc+G7oXThu53hu6Mv4buZ4buTL0/hu5nhu5NP4bujw4Hhurzhu6Xhu4zhu4xq4budTyPhu6VP4buOQuG7gOG6vuG7neG7mSPhuqrhu5Dhu6Xhu6NReVLhu6PDgOG7nOG6vuG6qOG7o+G7juG6quG6ouG7gOG7o+G6vElC4buj4bq6QuG6suG6vuG7o+G7jsOSw5TDgeG7o+G6oElC4bujUcag4bq+4bqo4buN4bujQeG7peG7gOG7o8OTw5Xhu6Xhur7huqrhu6PhuqjDjcOK4bujw4HhuqpD4bq+4bqq4buj4bqgQsOC4bq+4buj4buO4bqqS+G7o+G6p+G6quG7teG7juG7jeG7o+G6vuG6qsWp4buj4buO4bqqS+G7ozThu7nDleG7jeG7o+G6vuG6qsWp4buj4buO4bqqS+G7o+G6qELhu6Xhu6Phu45C4bq24bq+4buN4buj4bqo4bunw4Hhu6PDgeG6qsOVSOG6vuG6qOG7jeG7o+G6qELhu6nhur7huqjhu6PhuqDhu5ZL4bq+4bqo4buj4bugxanhu6Phur7huqrFqeG7o+G6uuG6quG7p8OB4bqq4buP4bujYsOSw5VS4bq04bq+4buj4buO4bqqw5VS4bqy4buO4buj4bq64bqk4buj4bq8xrBC4bujw5Lhu6/hur7huqjhu43hu6Phu4zhu6XDleG7o+G6uuG6qkLhu6Mz4bq24bujM0xC4buj4bq84bq24bq+4buj4bq+4bqoSELhu6N74buAxanhur7huqjhu6PhuqDhurLhu6Phur7hu7HDiuG7o+G7oXJww7rhu43hu6Phur7huqrFqeG7o+G7oMOV4bul4bujT+G6quG7gOG6vuG6qOG7o8OB4bqq4buA4bujNeG6qMWpQuG7ozPhu4Lhu6My4bqq4buvw4rhu6NA4bul4bq+4bujw4HhuqrGoMOB4bujYuG6quG7lkzhur7huqjhu6Phu47hu5ZK4bq+4bqo4buj4buO4bqqSeG6vuG6qOG7o+G6vMOJ4bq+4bqq4bujw5PDlXnhur7hu6PDgeG7kOG6vuG6qOG7o0jhur7huqjhu6NiQuG6suG6vuG7o+G7jMOJ4bujI+G6quG7lsSo4bq+4bqo4bujNeG6qOG6qsOo4buj4bugxanhu6PDk8OV4bul4bq+4bujYuG7luG7ozThu6vhu6PhuqhC4bul4buA4bujw4Hhu6VC4bujw5PDleG7qeG6vuG7o+G7jsOSw73hur7hu6PhuqhC4bue4buj4bug4buQ4bq+4bqo4bujQULhurbhur7hu6Phu6lC4bujT+G6qkPhu6Xhu6NieVLhu6PDgeG7mOG7peG7o+G6oMO94buO4buj4bq+4buWSsOB4buP4buTL0/hu5nhu5NP4bujw4Hhurzhu6Xhu4zhu4xq4budT0Dhu4DDgFLhu53hu5nhu5NCw4rhuqjhu6PDgeG6vOG7peG7jOG7jGrhu51CI+G6ouG6vuG7juG6osOS4bud4buj4buM4buOUuG6vOG6omrhu51QQsOA4buO4bqqw7Phu6PDuuG7n+G7oU9Rw7Lhu6PhuqrhuqJC4bqo4bqq4buOw7Phu6Nz4buhc09Rw7Lhu53hu6Phu4zDksOBauG7nS8vw4HDgOG6vuG7j0Hhu6Xhu4Dhu47huqrhu6Xhur7huqrhuqrhu4Dhu6Xhu4/hu6Dhur4vw4DhuqLhu4zhurrhu47hu4BPL+G6vuG6olDhu4wvcHDhu591L3Dhu5/hu5/DgHRw4buh4bufw7nhu5904buOcOG7n3XDunDhurzhu5/hu4/hurhP4bqob8OSanTDuuG7oeG7neG7o+G7peG6vOG7jmrhu50y4bqq4bunw4rhu6NP4bqq4bun4bujw4Hhuqrhu5Dhu6Xhu6PDoOG6vuG6qOG7jeG7o+G6oMOM4bq+4bqo4bujQMWp4buj4buOw5Lhurbhur7hu6PhuqDDveG7juG7ozThu5ZL4bq+4bqo4bujI+G7peG7oz3hu6Xhu53hu6NQQsOA4buO4bqqauG7ncO64buf4buh4bud4buj4bqq4bqiQuG6qOG6quG7jmrhu51z4buhc+G7neG7oy/hu5nhu5MvT+G7meG7k0/hu6PDgeG6vOG7peG7jOG7jGrhu51PI+G7pU/hu45C4buA4bq+4bud4buZYsawQuG7o8OB4bui4bul4buj4buMSOG6vuG6qOG7ozPhu4Lhu43hu6Phu4zhu6XDleG7o+G6uuG6qkLhu6PDgOG7nOG6vuG6qOG7o+G7jsOSxrBC4buj4bq+4bqo4bqqReG7o+G6vuG6qMSoQuG7jeG7o+G6oOG6tsOK4buj4bqg4buG4bujNeG6qMWpQuG7o8OB4buG4bujw4rDjOG7juG7o+G6qELDvcOB4bujw4rEqOG7o+G6ulThu6PhurzGsOG7o+KAnDXhuqjFqULhu6PhuqDhu6Xhur7huqjhu6PhuqDhurLhur7hu6PDisOM4buO4bujw4rhu6fhur7huqjhu6Phur7hu5ZKw4Hhu6PhuqDhuqThu6Phu47hu63DiuG7jeG7o8OK4bun4bq+4bqo4buj4bq+4buWSsOB4buj4buO4buA4buN4buj4bq+4buWSsOB4buj4buOw5Lhu63hur7huqjhu6NR4buG4bul4bujw4Hhu6nhu6PDisOM4buO4buj4bug4buQ4bq+4bqo4buj4bqo4buC4buj4buM4bulw5Xhu6PhurzFqeG6vuG6qOG7j+G7ozXhuqjFqULhu6PhuqDhu6Xhur7huqjhu6Phu47hu63DiuG7o+G7juG6qkThu6NB4buI4bq+4bqo4bujw4Hhu4bhu6PDisOM4buO4bujw4Hhu4Dhur7hu6PDkuG7reG6vuG7o+G7juG7gOG7o8OTw5XDveG6vuG7o8OB4bqqduG7juG7o+G7juG6qnnhur7hu6Phur7huqjFqULhu43hu6Phur7huqjFqULhu6Phurzhu6Xhu6PhuqrDg+G7juG7o+G7oOG7uVLhu6Phu6Dhu5Dhur7huqjigKbigJ3hu5MvT+G7meG7k0/hu6PDgeG6vOG7peG7jOG7jGrhu51PQOG7gMOAUuG7neG7meG7k0LDiuG6qOG7o8OB4bq84bul4buM4buMauG7nUIj4bqi4bq+4buO4bqiw5Lhu53hu6Phu4zhu45S4bq84bqiauG7nVBCw4Dhu47huqrDs+G7o8O64buf4buhT1HDsuG7o+G6quG6okLhuqjhuqrhu47Ds+G7o3Phu6FyT1HDsuG7neG7o+G7jMOSw4Fq4budLy/DgcOA4bq+4buPQeG7peG7gOG7juG6quG7peG6vuG6quG6quG7gOG7peG7j+G7oOG6vi/DgOG6ouG7jOG6uuG7juG7gE8v4bq+4bqiUOG7jC9wcOG7n3UvcOG7n+G7n8OAdHDhu6Hhu5/DuXHDuuG7jnBxdHXhu6Hhurzhu5/hu4/hurhP4bqob8OSasO5w7px4bud4buj4bul4bq84buOauG7nTLhuqrhu6fDiuG7o0/huqrhu6fhu6PDgeG6quG7kOG7peG7o8Og4bq+4bqo4buN4buj4bqgw4zhur7huqjhu6NAxanhu6Phu47DkuG6tuG6vuG7o+G6oMO94buO4bujNOG7lkvhur7huqjhu6Mj4bul4bujPeG7peG7neG7o1BCw4Dhu47huqpq4budw7rhu5/hu6Hhu53hu6PhuqrhuqJC4bqo4bqq4buOauG7nXPhu6Fy4bud4bujL+G7meG7ky9P4buZ4buTT+G7o8OB4bq84bul4buM4buMauG7nU8j4bulT+G7jkLhu4Dhur7hu53hu5ky4bqqQuG7o+G7juG6quG7lsOB4buj4bqoQsO9w4Hhu43hu6M14bqoxalC4buj4bq64bqk4buj4bq8xrBC4bujw4Hhuqrhu4Dhu6PDk8OVeeG6vuG7o+G6vEPhur7huqrhu6PDgeG7kOG6vuG6qOG7o8OB4bunw4Hhu6PDk8OV4bul4bq+4buj4bq+4bqo4bqq4bqi4buN4buj4buM4bulw5Xhu6PhuqDhu4bhu6Phurzhurbhur7hu6PhuqBF4bq+4bqq4bujNMOU4bq+4bqo4bujNOG7lkvhur7huqjhu6NR4bqiw4rhu6Phu47huqrhurLhu6PhuqDDveG7juG7o+G7oMWp4bujT+G6quG7gOG6vuG6qOG7o+G7juG6quG7mFLhu6Phu6DFqeG7o8OB4bqq4buE4bq+4bujNOG7lkvhur7huqjhu6Mj4bul4bujPeG7peG7o1F5UuG7o8OA4buc4bq+4bqo4buj4buO4bqq4bunQuG7o8O9T+G7jeG7o8OA4buA4bul4bq+4bqq4buj4buOw5LGsELhu43hu6PDgeG7kOG6vuG6qOG7ozXhuqp54bq+4bujw4B54bq+4buj4bq64bqq4bulQuG7o+G6uuG6quG7t+G6vuG7o+G6oMO94buO4buj4bqq4buA4bul4bq+4bqo4buN4buj4bq8xanhur7huqjhu6PDisaww4Hhu6Phu47DkuG7kOG7o0/huqrDlOG7j+G7oyR2w4Hhu6NBQsOC4buO4buj4bq8xanhu6Phu47DkuG7lkrDgeG7o+G7jOG7nOG7o+G6vELhur7huqrhu6Phu47huqpC4bq24bq+4bqo4bujw4Hhu5jhu6Xhu6Phur7huqhIQuG7o8OB4bqq4buQ4bul4bujw6Dhur7huqjhu43hu6NBTULhu6Phu4zhu6XDleG7o8OKw4zhu47hu6PhuqDhurbDiuG7o+G6oOG7peG6vuG6qOG7o+G6vuG6qOG6qsOJ4bujw4Hhu6fDgeG6quG7o+G6oOG7p+G6vuG6quG7o+G7jsWp4bq+4bujw5PDlXnhur7hu6M0QuG6vuG6quG7o+G7jsawQuG7o+G6quG7peG6vuG6qOG7o+G6p+G6qkLhu43hu6MkxqDDgeG7o8Og4bq+4bqo4buj4bqg4bqy4bq+4bujQeG7p+G7gOG7o8OKw4zhur7huqjhu6Phu6DFqeG7o0HFqVLhu6M14bqoxalC4bujw4Hhu6fDgeG6quG7o+G6oOG7p+G6vuG6quG7o+G6qEJ2w4Hhu4/hu6Phuqvhu6XDleG7o+G6oOG7huG7jeG7ozXhuqjFqULhu6PDgeG6quG7gOG7o8OA4buc4bq+4bqo4bujw4pKQuG7o+G6vuG6qEhC4buj4bqg4bq04bq+4bujQeG7r+G6vuG6qOG7o+G6qOG7iOG7o8OK4bul4bq+4bqo4bujT+G6quG7gOG6vuG6qOG7o8OB4bunw4Hhuqrhu6PDgHnhur7hu6Phu47DjMOB4bujM8Wp4buA4buN4buj4bqo4buEQuG7o+G7juG6tuG6vuG7o+G6vMWp4buj4bqreeG6vuG7oyPhu6Xhu6M94bul4bujw7Thu47GoMOB4bujw4Hhuqrhu5Dhu6Xhu6PDoOG6vuG6qOG7o+G6vuG6qMWpUuG7o+G6vuG7pVLhu5Hhu4/hu5MvT+G7meG7k0/hu6PDgeG6vOG7peG7jOG7jGrhu51PQOG7gMOAUuG7neG7meG7k0LDiuG6qOG7o8OB4bq84bul4buM4buMauG7nUIj4bqi4bq+4buO4bqiw5Lhu53hu6Phu4zhu45S4bq84bqiauG7nVBCw4Dhu47huqrDs+G7o8O64buf4bufT1HDsuG7o+G6quG6okLhuqjhuqrhu47Ds+G7o3Phu6FzT1HDsuG7neG7o+G7jMOSw4Fq4budLy/DgcOA4bq+4buPQeG7peG7gOG7juG6quG7peG6vuG6quG6quG7gOG7peG7j+G7oOG6vi/DgOG6ouG7jOG6uuG7juG7gE8v4bq+4bqiUOG7jC9wcOG7n3UvcOG7n+G7n8OAdHDhu6Hhu6Hhu5/hu5/hu6Hhu45wc3JycuG6vOG7n+G7j+G6uE/huqhvw5JqdMO6deG7neG7o+G7peG6vOG7jmrhu50y4bqq4bunw4rhu6NP4bqq4bun4bujw4Hhuqrhu5Dhu6Xhu6PDoOG6vuG6qOG7jeG7o+G6oMOM4bq+4bqo4bujQMWp4buj4buOw5Lhurbhur7hu6PhuqDDveG7juG7ozThu5ZL4bq+4bqo4bujI+G7peG7oz3hu6Xhu53hu6NQQsOA4buO4bqqauG7ncO64buf4buf4bud4buj4bqq4bqiQuG6qOG6quG7jmrhu51z4buhc+G7neG7oy/hu5nhu5MvT+G7meG7k0/hu6PDgeG6vOG7peG7jOG7jGrhu51PI+G7pU/hu45C4buA4bq+4bud4buZe+G7guG6vuG7o+G6oOG7p+G7o+G6qkThur7huqrhu6Phur7huqjhu5ZLQuG7o+G6oOG7lkzDgeG7o+G7juG6qkvhu6Phu47DkuG7gOG6vuG6qOG7o8OB4bqq4buQ4bul4bujw6Dhur7huqjhu4/hu5MvT+G7meG7k0/hu6PDgeG6vOG7peG7jOG7jGrhu51PQOG7gMOAUuG7neG7meG7k0LDiuG6qOG7o8OB4bq84bul4buM4buMauG7nUIj4bqi4bq+4buO4bqiw5Lhu53hu6Phu4zhu45S4bq84bqiauG7nVBCw4Dhu47huqrDs+G7o8O64buf4buhT1HDsuG7o+G6quG6okLhuqjhuqrhu47Ds+G7o3Phu6FzT1HDsuG7neG7o+G7jMOSw4Fq4budLy/DgcOA4bq+4buPQeG7peG7gOG7juG6quG7peG6vuG6quG6quG7gOG7peG7j+G7oOG6vi/DgOG6ouG7jOG6uuG7juG7gE8v4bq+4bqiUOG7jC9wcOG7n3UvcOG7n+G7n8OAdHDhu6Hhu6FwceG7oeG7jnVzw7lz4buh4bq84buf4buP4bq4T+G6qG/DkmpxcHLhu53hu6Phu6Xhurzhu45q4budMuG6quG7p8OK4bujT+G6quG7p+G7o8OB4bqq4buQ4bul4bujw6Dhur7huqjhu43hu6PhuqDDjOG6vuG6qOG7o0DFqeG7o+G7jsOS4bq24bq+4buj4bqgw73hu47hu6M04buWS+G6vuG6qOG7oyPhu6Xhu6M94bul4bud4bujUELDgOG7juG6qmrhu53DuuG7n+G7oeG7neG7o+G6quG6okLhuqjhuqrhu45q4budc+G7oXPhu53hu6Mv4buZ4buTL0/hu5nhu5NP4bujw4Hhurzhu6Xhu4zhu4xq4budTyPhu6VP4buOQuG7gOG6vuG7neG7mSPhuqrhu5Dhu6Xhu6PDoOG6vuG6qOG7oy3hu6PhuqDDjOG6vuG6qOG7o0DFqeG7o+G6uuG6qkjhur7huqjhu6Phu47hu4Dhu6Phu6DFqeG7o+G6oMON4buj4buMw4zhu6Phur7huqrhu5bhu6Phur7huqrhu57hur7huqjhu6Phur7huqhIQuG7o8OB4bqq4buQ4bul4buj4bugxanhu6Phuqrhu6Xhur7huqjhu6PhuqDDjOG6vuG6qOG7o+G6uuG6quG7p8OB4buP4bujZsOV4bq+4bqo4bujw5PDleG7peG6vuG6quG7o+G6uuG6qsOV4buj4bug4bucw4Hhu6PDgeG6quG7kOG7peG7o8Og4bq+4bqo4bujLeG7o+G6oMOM4bq+4bqo4bujQMWp4bujw4Hhu4Lhur7hu6PhuqhC4bue4buj4bqg4buWTMOB4buj4bqqw4Lhu6Phu4xC4bq+4bqq4buj4buO4bqq4bunQuG7o+G7juG7lsSo4bq+4bqo4buj4bqgSULhu6Phur7huqjDlVLhurbhur7hu6Phu4zEqOG7o8OB4buQ4bq+4bqo4buj4bqqw4Lhu6Phu47huqpJ4bq+4bqo4buj4bqq4bul4bq+4bqo4buj4bqgw4zhur7huqjhu6NP4bqq4buA4bq+4bqo4bujT+G6qsOU4buN4buj4bqq4bu54bq+4bujw4Dhu7nhur7hu4/hu6M9w5Xhu6Phurrhuqrhu6fDgeG6quG7o+G6oOG6suG6vuG7o+G7oEpC4buj4bug4buQ4bq+4bqo4buj4bqgw73hu47hu6M04buWS+G6vuG6qOG7oyPhu6Xhu6M94bul4bujw4Hhu4Lhur7hu6PhuqDhu5ZMw4Hhu6PhuqDhu63DiuG7o8OB4bqqRMOK4buj4bugSkLhu6Phur7huqpC4bq0w5Xhu6Phu47DksOVUuG6tOG6vuG7o+G7juG6qsOVUuG6suG7juG7o+G6qsO9T+G7o8OA4bu54bq+4buN4bujT+G6quG7gOG6vuG6qOG7o+G7juG7ksOB4buj4buO4bu1T+G7o8OTw5Xhu6fhur7hu6Phurx5w5Xhu6PhuqBLQuG7o8OB4buY4bul4buj4bqgw43hur7huqjhu6NBxanhu4Dhu6Ni4bqq4bunQuG7o+G6vsSoQuG7o+G7juG6quG7lkzhur7huqjhu6PDgMOV4bujUcag4bujYuG6quG7peG6vuG6quKApuG7ky9P4buZ4buTT+G7o8OB4bq84bul4buM4buMauG7nU/hu6TDleG7juG6quG7gMOS4bud4buZYsOSw5Xhur7huqjhu6Mz4bq24buTL0/hu5k=

Trung Lê

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]