Lần đầu tiên có một cơn bão chưa vào Biển Đông nhưng đã được phát cảnh báo với cường độ cấp 12 - 13 và vùng ảnh hưởng có thể kéo dài cả Bắc - Trung - Nam. Với cường độ bão số 9 mạnh tương đương cơn bão Damrey năm 2017, rủi ro thiên tai cấp độ 4 có thể sẽ xảy ra.

Tin liên quan

Đọc nhiều

4bq54bupZuG7g+G7ncO9akND4bq14buH4bqoXeG7q0TDveG7oeG7h+G6u+G7mm/hu7fhu4NDw4Phu4PEqeG7g+G7s23hu7Xhu6nhu4Phu5/hu4/hu53hu4Phu5vhu6vDuURj4buDXeG7qeG6uuG7g0TDiuG6tOG7tcaw4buD4bupw4Hhuqjhu4N54bup4buX4bu14buDRuG6tOG7q+G7g+G7nWvhu53hu4Phu5/hu69q4buD4bqo4bupw4rhurLhu7XGsOG6uS/hu6lm4bq74bq54bqo4buD4budw71qQ0PhurXhu4fhuqjhu6jhu6Fq4buj4buH4bq7w53hu5nhu7Xhu4Phu5/hu5nEkOG7g0Thu6t04bu14buD4bud4bu54buD4buz4bquROG7g+G7neG6suG7teG7g+G7m2/hu7fhu4Phu53hu6nDimrhu4NGbOG7t+G7g+G7muG7q+G7peG7teG7g+G7nuG6ouG7tcaw4buD4bu14bupw4rhu7XGsOG7g+G7n2/hu4Phu5/DiuG6pOG7neG7g+G6qOG7qWtE4buD4budbuG7teG7qeG7g+G7m2vhu7fhu4NG4bq04bur4buD4budw4rDguG7tcaw4buD4buf4bqu4buD4bud4buT4bqo4buDZmfhu4Mt4buDZmjhu4NGbOG7g0bDieG7tcaw4buDbuG7teG7qeG7g+G7qcOK4bqm4bu1xrDhu4Phu53hu7nhu4NE4bup4bul4buDeXDhu7fhu4Phu6Ns4bur4buD4budbuG7g+G7msOy4bud4buDLeG7g11CxJDhu7XGsOG7gy3hu4Phu7Rq4buzZOG7g2HhurThu6vhu4Phu53DisOC4bu1xrDhu4Phu5/huq7hu4Phu5tv4bu34buDQ8OD4buDxKnhu4Phu7Nt4bu14bup4buDRMOK4bqy4bu1xrDhu4Phu5/DiuG6suG7tcaw4buD4bud4bqy4bu14buD4bubb+G7t+G7g+G7omrhu7NC4buhSeG7g+G7tcOz4buz4buDZ+G7hWbhu4tj4buDQuG6uuG7q+G7g0Lhu7fhu4NE4bup4burdOG7teG7g0Rq4bur4buD4bud4buT4bqo4buD4buf4bqu4buDaeG7g+G7neG7ueG7g0Thu6nhu6Xhu4NDc+G7g0huSeG7g0JqZOG6uS/huqjhurvhurnhuqjhu4Phu53DvWpDQ+G6teG7h+G6qOG7muG7t+G7o0nhu4fhurtba+G7tcaw4buDZ8OsL2bhu4Vj4buDRELDiuG6tOG7neG7g0Thu63hu7Xhu6nhu4Phu6nhu63hu7Xhu6nhu4Phu5tv4bu34buDeeG7qeG7l+G7teG7g+G7neG7k+G6qGPhu4Nd4bup4bq64buDRMOK4bq04bu1xrDhu4Phu5zhu6nhu7Hhu7Xhu6nhu4Phuqjhu6nhurrhu4Phu7TGsMSQSeG7p+G7teG7g8OgxJDhu5Hhu7Xhu4M+4bupReG7neG7g+G7n2/hu4Phu5/hu6vDusSQ4buD4bupbOG7teG7qeG7g+G7ncSQ4bqu4bud4buD4bupw4Hhuqjhu4NEQuG7huG7neG7g0TEkEl14bu14buDRuG6tOG7q+G7g+G7nWvhu53hu4Phu5/hu69q4buD4bqo4bupw4rhurLhu7XGsOG7g+G7n+G7peG7g+G6vuG7tcaw4buD4bqo4bup4bu54buD4bubb+G7t2Thu4Phu5zDieG7tcaw4buD4buj4buG4buD4bud4bu54buDPuG7qeG7ueG7g13hu6nhurrhu4NEw4rhurThu7XGsOG7g+G7nOG7qeG7seG7teG7qeG7g+G6qOG7qeG6uuG7g11C4buv4bu14bup4buD4bue4but4bu14bup4buD4bui4bq84bu1xrBj4buDXULDiuG6puG7tcaw4buD4buaauG7teG7g+G7nOG7qXbhu4Phu59t4bu34buDXULEkOG7tcaw4buDw4rhurLhu7XGsOG7g0bDuuG7gz7hu6lB4bu1xrDhu4Phu53hu6nDg+G7tcaw4buDROG7qeG7q3Thu7Xhu4NEauG7q2Thurkv4bqo4bq74bq54bqo4buD4budw71qQ0PhurXhu4fhuqjhu5rhu7fhu6NJ4buH4bq74bq54bur4buzxrDhu4NDQuG7neG6teG7hy8v4bud4buj4bu1ZOG7m2rhu7dE4bupauG7teG7qeG7qeG7t2pkRuG7tS/hu6Phu6FDeUThu7fhuqgv4bu14buhR0MvZ+G7hWloL2nhu4nhu6NmZmbhu4Xhu4Xhu4Xhu4VEaWnDrcSpw6xpZ8O9ZmR44bqoxrDhu4fhu4Mv4bq74bq5L+G6qOG6u+G6ueG6qOG7g+G7ncO9akND4bq14buH4bqo4bua4bu34bujSeG7h+G6u13hu6nhurrhu4NEw4rhurThu7XGsOG7g+G7tMawxJBJ4bun4bu14buDw6DEkOG7keG7teG7gz7hu6lF4bud4buD4bqo4bupa0Thu4Phu5vhu6vhu6XEkOG7g0Rt4bur4buD4budxJDhuq7hu53hu4Phu6nDgeG6qGThu4NlTuG7teG7qeG6q+G7g2HGrz4v4bu04bup4buVROG7g+G7msOy4budw6nhurkv4bqo4bq74bq54bqo4buD4budw71qQ0PhurXhu4fhuqjhu5rhu7fhu6NJ4buH4bq7XW3hu6vhu4Phu53EkOG6ruG7neG7g+G7qcOB4bqoY+G7g+G6ouG7tcaw4buD4buyauG7q+G7g2HDs+G7teG7g1nhu6nhu6t04buzY+G7g8av4bura+G7s+G7g+G7n8OD4bud4buDXULEkOG7tcaw4buDROG7keG7s+G7g+G7ouG7huG7g+G7m2vhu7fhu4N54bup4bux4buDRMOK4bqk4bu1xrDhu4NE4bup4bq6SeG7g0bDs+G7teG7g3vEkMOD4bud4buDxrDhu6tq4buD4bud4bup4bu34buD4bub4burdUThu4Phu5/hu5FJ4buDw71s4buD4bud4bqy4bu14buD4bubb+G7t+G7g+G7s23hu7Xhu6nhu4Phu5/hu4/hu53hu4Phu5vhu6vDuURk4buDXUJ04bu14buD4bub4bur4bul4bu1Y+G7g+G7m2/hu7fhu4NDw4Phu4PEqeG7g+G7neG7ueG7g0Thu6nhu6Xhu4N54bup4burdeG7teG7g0Phu7nhu7XGsOG7g+G7nWrhu7fhu4NE4buA4buD4buJ4buDLeG7g2bhu4Xhu4Phu7Nj4buDeeG7qcSQ4buDRuG7huG7neG7g0bhu6Hhu7Xhu4Phu5vhu6vhu6Xhu7Xhu4Phu51r4bud4buDRHbhu7Xhu6nhu4NdQsSQ4bu1xrDhu4Phu5vhuq7hu4ND4bu54bu1xrDhu4Phu51q4bu34buDw63hu4Mt4buD4buL4buD4buzY+G7g0RCw4Hhu7XGsOG7g0Thu5Hhu7Phu4PDvWzhu4N54bupxJDhu4NG4buG4bud4buD4buebOG7g+G7tMO04bu1xrDhu4Phu5914bu14buDPuG7qUXhu4PhuqF04bu1YuG7g+G7nUHhu7Xhu4NG4buh4bu14buD4bub4bur4bul4bu14buDROG7gOG7g3vEkG7hu7XGsOG7g+G7tGrhu7Phu4Phu5914bu14buD4bua4but4bu14bup4buD4bue4buv4bu14bupY+G7g+G7o+G7huG7g+G7m2vhu7fhu4Phu53hu7nhu4Phu7XDiuG6tOG7neG7g+G7m+G7q+G7peG7teG7g+G7o+G7keG7tcaw4buD4budauG7t+G7g+G7n3Xhu7Xhu4Nm4buD4buzZOG6uS/huqjhurvhurnhuqjhu4Phu53DvWpDQ+G6teG7h+G6qOG7muG7t+G7o0nhu4fhurtdQsSQ4bu1xrDhu4NE4buR4buz4buD4bui4buG4buD4buba+G7t+G7g3nhu6nhu7Hhu4NEw4rhuqThu7XGsOG7g0Thu6nhurpJ4buDRsOz4bu14buDe8SQw4Phu53hu4PGsOG7q2rhu4Phu51u4bu14bup4buD4buba+G7t2Phu4NE4buA4buD4bu1xrBsSeG7g2fhu4vhu4Mt4buDZ8SpL2bhu4Vj4buD4bubb+G7t+G7g0PDg+G7g8Sp4buDQ3Phu4PGsOG7kUnhu4NCauG7g+G7s+G6rkThu4Phu5/huqRE4buD4buzw4pq4buDROG7t+G7g+G7n3Xhu7Xhu4NC4buTROG7g0Thu7fhu4Phuqbhu4Phu51r4bud4buDRHbhu7Xhu6nhu4NdQsSQ4bu1xrDhu4Phu5vhuq5j4buDw73DiuG6pOG7tcaw4buD4buzw4pq4buD4bqo4bup4bqw4buD4bub4burdeG7teG7g0Thu4Dhu4Nn4buF4buF4buDLeG7g2jDreG7heG7g+G7s+G7s2Thu4NbasSQ4buD4buf4bu5Y+G7g+G7qeG7t2zhu7Xhu4PDvcOKxJDhu4Phu5tv4bu34buDeXVE4buD4bup4bqk4bqo4buDRuG6tOG7q+G7g3nhu6nhuqLhu7XGsOG7g3nhu6nhu7Hhu4PDvW3hu7Xhu6nhu4Phu53hu7nhu4NE4bup4bul4buDxrDhu5FJ4buDQmrhu4Phu7PDimrhu4PDveG6tOG7teG7g3lw4bu34buD4bujbOG7q+G7g+G7neG7qeG7t+G7g+G7nWvhu53hu4NEduG7teG7qeG7g+G7m8Oy4bud4buDRmzhu4NEQsSQ4bu1xrDhu4NdQsSQ4bu1xrDhu4Phu5vhuq5k4bq5L+G6qOG6u+G6ueG6qOG7g+G7ncO9akND4bq14buH4bqo4bua4bu34bujSeG7h+G6u+G7nuG7j+G7neG7g+G7m+G7q8O5RGPhu4Phu51r4bud4buDRHbhu7Xhu6nhu4Phu7TGsOG7qcO54buDSuG7tWPhu4Phu6hs4buDXXfhu7Xhu6lj4buDe8SQbuG7tcaw4buD4bua4but4bu14bup4buD4bud4bu54buDROG7qeG7peG7g+G7neG7ueG7g+G7s8OKauG7g+G7n+G7j+G7neG7g+G7m+G7q8O5ROG7g0Thu7dj4buDRuG6tOG7q+G7g0ThurDhu7XGsOG7g8O9w4rhuqThu7XGsOG7g+G7s8OKauG7g+G7n21E4buDREJ04bu14buDw63hu4Xhu4Xhu4Phu7Phu7Mv4buf4bqkRGThu4Nd4bup4buh4bu34buD4buf4bu5Y+G7g0bDieG7tcaw4buD4bu1ReG7q+G7g+G7nWvhu53hu4NEduG7teG7qeG7g+G7m8Oy4bud4buDXULEkOG7tcaw4buD4bub4bqu4buD4bud4bu54buD4bu1xrDEkEnhu4Phu53hurLhu4NC4buTROG7g+G7nWrhu7fhu4NIbknhu4NCauG7g0Thu6t14bqo4buDROG6uOG7neG7g8O94bq84buD4bqqxJBwROG7g0Zs4buDQ21E4buDw73huqbhu4Phu5/hu5NEZOG6uS/huqjhurvhurnhuqjhu4Phu53DvWpDQ+G6teG7h+G6qOG7muG7t+G7o0nhu4fhurtd4bup4buh4bu34buD4bufa+G7teG7qeG7g8aw4bura+G7g+G7neG6umrhu4Phu5pq4bu14buD4buc4bupduG7g+G7n23hu7fhu4NdQsSQ4bu1xrDhu4PDiuG6suG7tcaw4buDRsO64buDPuG7qUHhu7XGsOG7g+G7neG7qcOD4bu1xrDhu4NE4bup4burdOG7teG7g0Rq4burY+G7g+G7neG6suG7teG7g+G7m2/hu7fhu4NDw4Phu4PEqeG7g+G7s23hu7Xhu6nhu4NEw4rhurLhu7XGsOG7g+G7n8OK4bqy4bu1xrDhu4Phu53hurLhu7Xhu4Phu5tv4bu34buD4buiauG7s0Lhu6FJ4buD4bu1w7Phu7Phu4Nn4buFZuG7i2Phu4PGsOG7kUnhu4NE4bup4burw7lE4buD4bupbeG7q+G7g+G7tcaw4bup4burdOG7s+G7g0RCw4Hhu7XGsOG7g0bDuuG7g+G7tcaww4rDguG7q2Phu4NEbOG7q+G7g0Nu4bu1Y+G7g+G7neG6suG7g0Phuqbhu4Phu6lt4buDROG7meG7tcawZOG7g+G7nOG6suG7teG7g+G7m2/hu7fhu4Phu7VsSeG7g+G7n2/hu4PDvWzhu7Phu4NmZ2jhu4Phu7XGsMOKw4Lhu6vhu4Phu53hu6l1RGPhu4Phu7Phu5NE4buDROG7seG7neG7qeG7g0Zs4buDZmhp4buD4bu1xrDhu6nhu63hu7Xhu4Phu7Xhu6lsY+G7g+G7qeG6suG7teG7g+G7i2jhu4Phu7XGsOG7qeG7reG7teG7g8O9xILhu7XGsOG7g+G7m8Oo4buD4bu1xJDhuqLhu6vhu4NEQsSC4bu1xrDhu4NE4bupxJDhu4jhu4NDbuG7teG7g+G7m+G7r+G7g0Thu6nhu6vDuUThu4Phu6lt4burY+G7g+G7ncOJ4bu1xrDhu4NG4bq04bur4buD4buf4bu54buDw71s4buDZmThu4nhu4XEqeG7g0RsxJDhu4NE4bupxJBJw7rhu7Xhu4Phu5vhu6/hu4Phu53hu6nhu63hu7Nj4buD4bupw4rhu4Phu6nDgOG7tcawY+G7g+G7ieG7g0RsxJDhu4NE4bupxJBJw7rhu7Xhu4NG4buV4bu14buDRG7hu6vhu4Phu5vhu6/hu4Phu53hu6nhu63hu7Phu4NEbeG7q+G7g3vEkEnhu4Phu7Thu6nhurLhu7Vj4buD4bua4but4bu14bup4buD4bue4buv4bu14bupZOG6uS/huqjhurvhurnhuqjhu4Phu53DvWpDQ+G6teG7h+G6qOG7muG7t+G7o0nhu4fhurtd4bup4burw7lE4buD4bupbeG7q+G7g0bhu5VE4buD4bud4bup4buTROG7g+G7neG6umrhu4Phu53hurLhu7Xhu4Phu5tv4bu34buD4buiauG7s0Lhu6FJ4buDw7104bu14buD4bufdeG7teG7g+G7qeG6suG7teG7g2dn4buD4bu1xrDhu6nhu63hu7Xhu4NE4buI4buD4bufxILhu7XGsGThurkv4bqo4bq74bq54bqo4buD4budw71qQ0PhurXhu4fhuqhKxJBE4bup4bu3QuG7h+G6u13hu6nhu6Hhu7fhu4Phu5tq4bu34bud4bup4bur4bu14bup4bqo4bupxJBkRuG7teG6uS/huqjhurs=

Theo baochinhphu.vn

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]