Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản 8876/VPCP-QHĐP truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính khẩn trương chủ trì xây dựng Nghị định thay thế Nghị định số 64/2008/NĐ-CP ngày 14/5/2008 về vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai, hoả hoạn, sự cố nghiêm trọng, các bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo.

Tin liên quan

Đọc nhiều

a8ODw7Xhu43hu63huqbhu53DjMOM4buHw7JIxIPEguG7iuG6pnfDsmzEg8ODTOG7jeG7ik7hu4bhuqjhuqLhu43hu63Dg+G6suG7jXbhu6Hhuqrhu43huqTDg+G7qeG6qOG7jeG7isONTuG7gOG6qOG6ouG7jeG7kOG7peG7kuG7jeG7r8OS4bqo4bqi4buNPuG6osOD4bq24buNduG6tuG6qMOD4buN4buKw4Phu53hu5Lhu43hu4rDg+G7t+G7jT7huqLDg+G6tuG7jXbhurbhuqjDg+G7jeG7leG7k+G7jcOV4bu54buNSeG7iOG7kuG7teG6qOG7jeG6okJIw6zhu43Dg+G6vuG7jeG7isON4buEay/Dg8O1bGtI4buN4but4bqm4budw4zDjOG7h8OySCp34bud4buvw7JsY3Lhuqjhu41Iw4ND4bqo4bqi4buN4busw4Phuq7huqjDg+G7jUjDg0zhu43DlcOT4bud4buN4butQuG7jcOVcuG6qOG7jeG7sXDhuqjhu43Gocah4buX4buVL2PDoOG7rMOgLeG6oSpWw6Dhu43hu4rDjeG7iOG7kuG7ueG6qOG7jXbhu6Hhu4rhu43hu5jhu43huqTEguG7t+G6qOG7jeG7rcOD4bqy4buNduG7oeG6quG7jeG7rUzhu53hu43Eg8ODTOG7jeG7ik7hu4bhuqjhuqLhu43hu6zDg+G6ruG6qMOD4buNSMODTOG7jeG6osSC4bud4bqq4buN4buw4bq84buNxIPhu5/EguG7jeG7rcOD4bqu4bqow4Phu43huqTDg+G7qeG6qOG7jeG7isONTuG7gOG6qOG6ouG7jeG7rcODTOG7jeG7isON4bqw4buN4buQ4bul4buS4buN4buvw5LhuqjhuqLhu40+4bqiw4Phurbhu4124bq24bqow4Phu43hu4rDg+G7neG7kuG7jeG7isOD4bu34buNPuG6osOD4bq24buNduG6tuG6qMOD4buNw4zhurjhu43hu5Xhu5Mvw7Thu4/hu4/GoS8+Vi3hu6zDoOG7jeG6qOG6ouG7n+G7kuG7jcO14buTL+G7mS/DtOG7j+G7j8ah4buNw5Xhu7nhu43Dlcaw4bqo4buNduG6vOG6qOG6osOs4buN4buKxILhu7dI4buN4bqow4PGsOG6qMOs4buNSMOD4bul4bqo4buNSMOD4bq4xILhu43DleG7n+G7jcOM4buM4buN4buvS+G6qOG6ouG7jeG7reG7o+G7reG7jeG6qOG6ouG7iOG6uuG6qOG7jXZC4bqo4bqi4buN4bqiQkjhu43hu4rDkuG7jeG6qOG6ouG7iOG7kkHhuqjhu43Dg+G6vuG7jeG7isON4buE4buN4bqow4Phu6Xhuqjhu43hu6/hu6Xhuqjhu43huqTDg3Phu63hu41Iw4NL4but4buN4bqkw4NC4buN4bqkw4Ny4bqo4buN4buv4bqq4buN4buKw4PEguG7teG6qOG7jeG7iuG7ncSCw6zhu43Dg+G6qnDhu43Dg+G6quG7oeG6qMOs4buNw4zDkuG7jeG7reG6uOG7jeG6qOG6osODxILhu7Xhuqzhu43hu4rDjUThuqjhuqLDrOG7jeG7reG7o+G7reG7jeG7sUHhuqjDg+G7jeG6qMOD4bul4bqo4buN4bqsc+G7reG7jeG7sUHhuqjDg+G7jcODxILDgeG6rOG7jeG6qOG6osODw6jhuqrhu4trL0hsa0jhu43hu63huqbhu53DjMOM4buHw7JI4buw4bqq4buv4buSw7Jsa8SC4bqs4bqi4buNw4zDjeG7reG7h8OyLy/hu63hu6/huqjhu4vhu7Hhu53huqrhu4rDg+G7neG6qMODw4Phuqrhu53hu4vDleG6qC/hu693w4zhuqThu4rhuqpIL+G6qHfDlMOML8O04buP4buTw7Qv4buTxqHhu6/hu5Xhu4/hu5fDtcO14buP4buP4buK4buX4buX4buT4bub4buTxqHGoeG6psO14buLw4JI4bqiw7Lhu40vbFDhuqjDg+G7jeG6rMSC4bqow4Phu43Dg0Thu51rL0hsa0jhu43hu63huqbhu53DjMOM4buHw7JI4buw4bqq4buv4buSw7JsVsOB4buNw5XEgkHhu63hu43hu4rDiuG7jeG7rcODT+G7reG7jcOVxrDhuqjhu4124bq84bqo4bqiw6zhu43hu4rEguG7t0jhu43huqjDg8aw4bqow6zhu41Iw4Phu6Xhuqjhu41Iw4PhurjEguG7jcOV4buf4buNw4zhu4zhu43hu69L4bqo4bqi4buN4but4buj4but4buN4bqo4bqi4buI4bq64bqo4buNdkLhuqjhuqLhu43huqJCSOG7jeG7isOS4buN4bqo4bqi4buI4buSQeG6qOG7jcOD4bq+4buN4buKw43hu4Thu43huqjDg+G7peG6qOG7jeG7r+G7peG6qOG7jeG6pMODc+G7reG7jUjDg0vhu63hu43huqTDg0Lhu43huqTDg3Lhuqjhu43hu6/huqrhu43hu4rDg8SC4bu14bqo4buN4buK4budxILDrOG7jeG7r+G6tuG7rcOD4buN4buxQeG6qMODw6zhu43DjMOS4buN4but4bq4w63hu43hu63hu6Phu63hu43hu7FB4bqow4Phu43huqjDg+G7peG6qOG7jeG6rHPhu63hu43hu7FB4bqow4Phu43Dg8SCw4Hhuqzhu43huqjhuqLDg8Oo4bqq4buN4buxcOG6quG7jXZw4bqs4buNw4PEgkHhu4jhu41J4buIcMOs4buN4bqk4bq2SOG7jeG7isOD4buCxILDrOG7jeG6pMOD4buI4buS4bu34bqo4buN4bqkw4Phuq7hu63Dg8Os4buN4buKw4nhuqjhu43DlcSC4bqow4Phu43DleG7n+G7jeG7iuG7oeG6quG7jXbEguG7ueG7iOG7jeG6pMSCQeG6qOG7jeG7isOD4buIxrDhuqjhu43huqbhu4TEguG7jXbDgeG7jeG7reG7o+G7reG7jeG7isOK4buN4butw4NP4butw6zhu43hu63hu6Phu43huqjDg+G7peG6qOG7jUjDg+G7o+G7iuG7jcOD4buI4buS4buN4buKxILhuqjDg+G7jeG7isODxanhuqjhu4124bqq4buf4bqo4buN4bqk4bu34buKw6zhu43hu4pO4buA4bqo4bqi4buN4buKw4Phu6XhuqjDrOG7jeG7ik7hu4DhuqjhuqLhu43hu6PEgsOs4buN4bqow4Phu53huqjDg+G7jeG7rcODQuG6qOG6ouG7jcOD4bq+4buN4buKw43hu4Thu43huqjDg3Thuqzhu43DiuG6qOG7jXbhurbhuqjDg+G7jeG7reG7iOG6vOG7reG7jcOM4bq44bqo4bqiw6zhu43huqTDg8OJxILhu41Iw4NL4but4buNw5Xhu5/hu41Iw4Phu6Phu4rhu43hu4rDjcSCw4Hhuqjhu43DjHDhuqjhu43hu5Dhu4jhu6fhu4rDrOG7jcOMxILhuqjDg+G7jcOD4bqq4buh4buK4buN4butTOG7neG7jeG6qOG6ok7hu4LEguG7jeG7r+G7peG6qMOs4buN4buK4buhxILhu41Iw4PEguG7teG6qOG7jcODREjhu43hu4rDg07hu4LhuqjhuqLhu43huqThu5Thu43hu4rDg+G7o+G6qOG6ouG7jcah4buN4bqocuG6rOG7jcO04buPw7Thu4/DrOG7jeG7rMOD4bqu4bqow4Phu41Iw4NM4buNdnHhu43hu4rDg8OJ4bqo4bqi4buNSeG7iOG7neG7jXbhu7nhu43huqjhuqLDg+G6tuG7jeG7kOG7peG7kuG7jeG7r8OS4bqo4bqi4buNPuG6osOD4bq24buNduG6tuG6qMOD4buN4butTOG7neG7jeG7rMOD4bqu4bqow4Phu41Iw4NM4buNw5Xhu7nhu43Dlcaw4bqo4buNduG6vOG6qOG6osOs4buN4buKxILhu7dI4buN4bqow4PGsOG6qMOs4buNSMOD4bul4bqo4buNSMOD4bq4xILhu43DleG7n+G7jcOM4buM4buN4buvS+G6qOG6ouG7jeG7reG7o+G7reG7jeG6qOG6ouG7iOG6uuG6qOG7jXZC4bqo4bqi4buN4bqiQkjhu43hu4rDkuG7jeG6qOG6ouG7iOG7kkHhuqjhu43Dg+G6vuG7jeG7isON4buE4buN4bqow4Phu6Xhuqjhu43hu6/hu6Xhuqjhu43huqTDg3Phu63hu41Iw4NL4but4buN4bqkw4NC4buN4bqkw4Ny4bqo4buN4buv4bqq4buN4buKw4PEguG7teG6qOG7jeG7iuG7ncSCw6zhu43hu6/hurbhu63Dg+G7jeG7sUHhuqjDg8Os4buNw4zDkuG7jeG7reG6uMOt4buN4but4buj4but4buN4buxQeG6qMOD4buN4bqow4Phu6Xhuqjhu43huqxz4but4buN4buxQeG6qMOD4buNw4PEgsOB4bqs4buN4bqo4bqiw4PDqOG6quG7i2svSGxrSOG7jeG7reG6puG7ncOMw4zhu4fDskjhu7Dhuqrhu6/hu5LDsmzEg8ODTOG7jeG7ik7hu4bhuqjhuqLhu43hu6zDg+G6ruG6qMOD4buNSMODTOG7jeG7rcOD4bqy4buNduG7oeG6quG7jeG6qMODTuG7jcOM4bud4buIaeG7jeG7sOG6vOG7jcSD4bufxILhu43hu63Dg+G6ruG6qMOD4buN4bqkw4Phu6nhuqjhu43hu4rDjU7hu4DhuqjhuqLhu43hu63Dg0zhu43hu4rDjeG6sOG7jeG6qOG6osODxILhu7Xhuqjhu43hu61P4buIw6zhu43huqbhu6fhu5Lhu43hu5jhu43huqTEguG7t+G6qOG7jcON4bq84bqo4bqi4buNw41xxILDrOG7jXbFqeG7kuG7jXZM4buN4but4buj4but4buN4buw4bq8w6zhu43huqjhuqLhu5/huqjDg8Os4buN4but4buA4buNSeG7iOG7neG6qOG7jeG6psSC4bu14bqo4buNSeG7iOG7neG6qOG7jcOV4buf4buNduG6uMSC4buN4buKTuG7hOG6qOG6ouG7jeG7rcOD4bq24buI4buNw4zDkuG7jeG7iuG7o+G7reG7jXbhurzhuqjhuqLhu43hu4rDjcOS4but4buN4buKxILhu7dIw6zhu43hu5Dhu6Xhu5Lhu43hu6/DkuG6qOG6ouG7jT7huqLDg+G6tuG7jXbhurbhuqjDg+G7jeG6qOG7teG7iOG7jeG7isON4bu14bqo4buNdsOB4buN4buKw4Phu53hu5Lhu43hu4rDg+G7t+G7jT7huqLDg+G6tuG7jXbhurbhuqjDg+G7jcOM4bq44buN4buV4buTL8O04buP4buPxqEvPlYt4busw6Dhu43huqjhuqLhu5/hu5Lhu43DteG7ky/hu5kvw7Thu4/hu4/GoeG7jeG7rUzhu53hu43hu6zDg+G6ruG6qMOD4buNSMODTMOs4buN4buKw43hurDhuqjDg+G7jeG7rMOD4bqu4bqow4Phu41Iw4NM4buN4buKw4N34bqq4buNSeG7iOG7kuG7jXbhurbhuqjDg+G7jeG7rUzhu53hu41Iw4Phu6NI4buN4bqm4buIxrDhu4rhu4trL0hsa0jhu43hu63huqbhu53DjMOM4buHw7JI4buw4bqq4buv4buSw7JsxIPDg0zhu43hu4pO4buG4bqo4bqi4buN4busw4Phuq7huqjDg+G7jUjDg0zhu43huqLEguG7neG6quG7jeG6r+G7sD7hu67hu43hu63hu6Phu63hu43hu4rhurLhuqjDg8Os4buN4buKw4Phu5/huqjDg+G7jUjDg+G6uOG7jeG7isONw5Lhu63hu43hu4rDg+G7iOG6vOG7reG7jcSDw43hu4jhuqjhuqLhu41O4buA4bqo4bqi4buN4buKw43huqrhuqjhuqLhu41Iw4Phu6Hhuqzhu43DlcSC4buN4buKw43hu6Phu63Dg+G7jeG6qMODxIJB4bqs4buN4butTOG7neG7jeG6rOG6sOG6qMOD4buN4bqkw4Phu6nhuqjhu43hu4rDjU7hu4DhuqjhuqLhu41Iw4PhurjEguG7jcOD4buESOG7jcOV4buGxILhu43hurXhu5Lhu43hu7Hhu53huqjhu408deG7iuG7jeG7isONxrDhuqjhu43Eg8OK4buNSeG7iOG6uOG7reG7jWPEgkHhu4rhu40+4bud4bqs4buN4butSuG6qOG6ouG7jeG7reG7p0jDrOG7jSrhurzEguG7jeG7rMOD4buO4buN4buKw4PGsEjhu412xJDhu43DleG7n+G7jeG7reG7o+G7reG7jeG7reG7gOG7jUnhu4jhu53huqjhu43huqbEguG7teG6qOG7jUnhu4jhu53huqjhu43Dg07hu4bhuqjhuqLhu43hu6/hu6vhuqjDrOG7jcOD4bq+4buN4buKw43hu4Thu43hu63hu6Phu63hu43hu4rDiuG7jeG7rcODT+G7rcOs4buN4but4buj4buN4bqow4Phu6Xhuqjhu43hu4rDg8OS4but4buNw4PEgkHhuqjhu43Dg+G6quG7oeG7iuG7jXbhurzhuqjhuqLhu43hu61P4buI4buN4buKw43hu4Thu412xKjhuqjhuqLhu4124bq24bud4buN4butw4PhurLDrOG7jXbEqOG6qOG6ouG7jXbhurjEguG7jeG7ik7hu4ThuqjhuqLDrOG7jXbEqOG6qOG6ouG7jUnhu4jhu5Lhu4124bq24bqow4Phu41Iw4Phu6NI4buN4bqm4buIxrDhu4rDrOG7jeG7sXDhuqrhu412cOG6rOG7jeG6rMSC4bqow4Phu43hu7Hhu6Hhu63Dg8Os4buN4bqkw4Phu6Phu63Dg+G7jUnhu4jhu53huqjDrOG7jeG7rcOJ4bqo4bqi4buN4buxdOG6qOG6ouG7jeG6osSC4buO4bud4buN4but4buj4but4buNduG6uMSC4buN4buKTuG7hOG6qOG6ouG7jcODTkbhuqjhuqLhu43hu61P4buI4buN4buKw43hu4Thu4trL0hsa0jhu43hu63huqbhu53DjMOM4buHw7JI4buc4buI4buKw4PhuqrDjcOybMSDw4N34bqq4buN4buw4buj4bqq4buNdsSCQeG6qOG7jeG7iuG7jOG7jeG7rMOD4bqu4bqow4Phu41Iw4NMay9IbA==

Theo Báo điện tử Chính phủ

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]