(vhds.baothanhhoa.vn) - Sự xuất hiện ngày càng nhiều các tập đoàn lớn, dự án lớn vào Thanh Hóa là minh chứng cho hướng đi đúng của Thanh Hóa trong đổi mới phương thức lãnh đạo, đổi mới tư duy kinh tế, thu hút hiệu quả các nguồn lực đầu tư cho phát triển trong thời gian qua. Đồng thời các tập đoàn, dự án lớn này tựa như “thỏi nam châm” thu hút ngày càng nhiều các nhà đầu tư khác ở trong và ngoài nước tìm hiểu cơ hội đầu tư tại Thanh Hóa.

Tin liên quan

Đọc nhiều

w6nGsOG7heG7h+G7m3nEqUJC4bqz4buB4bqsW+G7qUN54buf4buB4bq54buyxrDhu4Lhu7PFqeG7h+G7m+G6oOG7s8Wp4buHQ+G6quG7seG7s8aw4buHQ+G6oOG7s+G7h3lz4buz4buH4bud4bupw7rhu7Phu4fDvWzhu7Xhu4fhuqhEc+G7h1vGsMSp4buzxrDDqS/GsOG7heG6ucOp4bqs4buH4bubecSpQkLhurPhu4HhuqzGr+G7n8Sp4bud4buB4bq5feG7gOG7h0dE4buRQ+G7h8aw4bupw7rhu7Phu4fhu7PFqWtI4buH4buba+G7s8Wp4buH4buzxrDhu6l1ROG7h+G7m2rhu5vhu4dD4buZ4bqs4buH4buj4bu1a+G7s+G7h3nhurLhu7Ni4buH4bud4buA4buHauG7s+G7h3nhurLhu7Phu4fhu4Rr4bu14buHW8awxKnhu7PGsOG7h8av4bu3xKnhu4d5a+G7h8O94bup4buzxrDhu4fhu5vGsMOK4buzxanhu4fhu5vGsOG7teG7h8aw4bq84bqy4buzxanhu4fhu6Phu6nhu4fhu6PEkOG7s8Wp4buH4bub4bq4xKnhu4dbxrDEqeG7s8aw4buHxq/hu7fEqeG7h0Phuqrhu7Xhu7PFqeG7h+G7o+G6ruG7qeG7h8O94bqy4bup4buH4bqsxrDhurzhurbhu7PFqeG7h0PGsMOK4bub4buHeW7hu7PGsOG7h+G7o2zhu7Vi4buH4buj4bqu4bup4buHw73hurLhu6nhu4dD4bq84buH4budREjhu4d44bup4buzxrDhu4dDdGLhu4dDxrBE4buHxrDEkEPhu4fGsOG7qcO6ROG7h+G6qERt4buH4bubauG7m+G7h+G7s8WpRMOD4buz4buHeeG7gOG7m+G7h+G7o+G7k0Thu4dD4bq84buH4bubxrDhu7Xhu4fhuqzGsGpD4buHQ+G6quG7qcO54buz4buHQ+G6quG7teG7s8Wp4buHQ8aw4bq04bup4buHxanhu6nEqeG7s+G7h+G6qETEqWPhu4fhu6LDg+G7s8Wp4buHQ8aw4bq04bup4buH4bubauG7m+G7h0Phu5nhuqzhu4fhu6Phu7Vr4buzYuG7h+G7neG7gOG7h2rhu7Phu4d54bqy4buz4buH4buza0jhu4dD4buAxKnhu4fhu7PGsOG6vOG7h+KAnEPGsMOB4bup4buH4buzxKnDveG7h+G7m8aww7TDveKAneG7h0PGsEThu4fGsMSQQ+G7h+G7s8Wpa0jhu4fhu5tr4buzxanhu4fhu7PGsOG7qXVE4buH4bubauG7m+G7h+G7s8awa+G7h+G7o+G7k0Thu4dD4bq84buHeMawauG7m+G7h+G6pOG7h0Phuqrhu7Xhu7PFqeG7h+G7hGvhu4fhu7PFqeG7tWvhu6nhu4fhu7PhurzhurLhu5vhu4dD4buxw73hu4fGsOG7qcO5ROG7h+G7m+G6tuG7h8awxILhu6nhu4fhu6Phu5NE4buHQ+G6vOG7h0Ns4bup4buHW8awxKnhu7PGsOG7h8av4bu3xKljw6kv4bqs4bq5w6nhuqzhu4fhu5t5xKlCQuG6s+G7geG6rMag4bu14budSOG7geG6ucOp4bupw73FqeG7h0Lhuqrhu5vhurPhu4EvL+G7m+G7neG7s2PGocSp4bu1Q8awxKnhu7PGsMaw4bu1xKlj4buE4buzL+G7neG7n0J4Q+G7teG6rC/hu7Phu59GQi9m4buDaGcvaOG7i+G7neG7heG7g+G7i+G7g+G7g+G7g+G7g0NpaWZo4buJaWZ54buFY3fhuqzFqeG7geG7hy/hurnDqS/huqzhurnDqeG6rOG7h+G7m3nEqUJC4bqz4buB4bqsxqDhu7Xhu51I4buB4bq5xq/DuuG7h0PGsOG6ouG7s8Wp4buHxanhu6nEqeG7teG7h0PGsOG6oOG7s8Wp4buH4buj4bq8w4Lhu5vhu4fhu6Phu5NE4buHQ+G6vOG7h+G7o8OD4buzxanhu4fGocSCYuG7h+G6rMaww4nhu5vhu4fhu4TDieG7h+G7m8aw4bu14buH4bqsxrBqQ+G7h0Phuqrhu6nDueG7s2Phu4fEkU3hu7PGsOG6qeG7h1vhuqrhu5Phu7Phu4fhu6Jrw71lw6kv4bqs4bq5w6nhuqzhu4fhu5t5xKlCQuG6s+G7geG6rMag4bu14budSOG7geG6ucOdxIJD4buH4buj4bupw7nDveG7h+G7s8aw4buR4buz4buH4bqoRMSp4buz4buHQ+G6qkHhu7PFqeG7h0Phuqrhu7Xhu7PFqeG7h0PGsOG6tOG7qeG7h8Wp4bupxKnhu7Phu4fhuqhExKli4buHQ+G7r+G7s8aw4buHW8awxKnhu7PGsOG7h8av4bu3xKnhu4fhu6Nu4buHQ8awROG7h8awxJBDYuG7h0fDtEjhu4fhu53hu4Dhu7PFqeG7h+G7o+G6vMOC4bub4buH4buzxrDhu6l1ROG7h+G7neG7gOG7h2rhu7Phu4d54bqy4buzYuG7h+G7m+G6oOG7s8Wp4buH4buzxanGsMO64buHxrDhu6nDuuG7s+G7h+G7o2zhu6li4buH4bub4bu34buHSeG7h+G7s8WpxrB2xKnhu4fhuqhExKnhu7Phu4dD4bqqQeG7s8Wp4buH4buj4bqi4bup4buH4buE4bqy4bup4buHQuG7gOG7h+G6rMawakPhu4dD4bqq4bupw7nhu7Phu4d44bup4buzxrDhu4dDdOG7hy3hu4dHbuG7h8awxILhu6nhu4d4xrDhuqDhu7PFqeG7h+G7m8aw4buv4buH4bub4bq4xKnhu4dD4buv4buzxrDhu4fDvWvhu4fhu5vhurjEqeG7h+G7m23hu4fhu7PhurzhurLhu5vhu4fhu7PGsOG6vOG6qeG7h+G7nOG7gOG7h2rhu7Phu4dZ4bupc+G7s+G7h8aww4Lhuqzhu4dZQeG7m+G7h8aw4bu3xKnhu4fhu53hu5NE4buH4buyxanGsOG7qeG7h33hurbhu7Ni4buH4buyxrBr4buHw71qSOG7h+G7nOG7k0Thu4dv4buz4buH4buyxanGsOG7qeG7h33hurbhu7Ni4buH4buyxrBr4buHw71qSOG7h31t4buz4buHR0Thu5FD4buHxqHEqeG7teG7h8ah4bux4buH4buibOG7qeG7h+G7nOG6vOG6tuG7s8WpYuG7h+G7ssawa+G7h8O9akjhu4dbxrDhurhI4buH4buj4bupw7rhu7Phu4fhu5rhu5XDveG7h1vGsOG6uEjhu4fhu4VjY2Phu4fGoHPhu7Phu4fhu5ts4buzxrDhu4fhu6Phu7di4buH4buzxrDhu6l1ROG7h+G7neG7gOG7h2rhu7Phu4fhuqhExKnhu7Phu4dD4bqqQeG7s8WpYuG7h+G7m+G7t+G7h+G7hOG6ouG7s+G7h+G7o+G7k0Thu4dD4bq84buHeeG6suG7s+G7h+G7o27hu4fhu6PhurzDguG7m+G7h3jGsOG6pOG7qeG7h+G7m+G6oOG7s8WpYuG7h8O94bqk4buH4bqqxKnhu4fhu7PGsOG7guG7s8Wp4buHeMON4buH4buEQeG7s8Wp4buH4bubxrDhu7Xhu4dC4buA4buH4bqsxrBqQ+G7h0Phuqrhu6nDueG7s+G7h+G7m8awROG7s8Wp4buH4buEdeG7h3jhu6nhu7PGsOG7h0N04buHLeG7h0du4buHxrDEguG7qeG7h+G7m+G6uMSp4buHQ+G7r+G7s8awYuG7h+G7s8aw4bq84bqp4buHWMawROG7h+G7o+G6oOG7h0PGsOG7reG7h8O94bqy4bup4buHW+G6qkThu7PFqeG7h0PDtMO94buHWzzhu4dbxrDEqeG7s8aw4buHxq/hu7fEqWLhu4fhu7LGsGvhu4fDvWpI4buHWURIw7rhu7Phu4fhu5tq4buz4buHQ8aw4buh4bqs4buH4buyxanGsOG7qeG7h33hurbhu7Ni4buHxqDDuuG7s8aw4buH4buE4bupw7rhu7Phu4dd4buzxanhu4fGoeG6vOG6skThu4dbxrDEqeG7s8aw4buHxq/hu7fEqWLhu4fhu7LGsGvhu4fDvWpI4buHxajhu6l0Q+G7h8O94bquYuG7h+G7m8awdOG7h8ah4bupdOG7s+G7h8Wp4bupxKnhu4fhu5vhu5PDveG7h0dE4buRQ+G7h3jGsOG7lUThu4c54bupw7pD4buHxKjhu4Thu6lCY2Njw6kv4bqs4bq5w6nhuqzhu4fhu5t5xKlCQuG6s+G7geG6rMag4bu14budSOG7geG6ueG7snRE4buH4buzxrDhurzhu4fhu5vGsOG7r+G7h8O9xIJD4buH4buzb8O94buH4buEdeG7h0PhuqrhurzhurLhu5vhu4d4xrBE4buH4buE4buA4bub4buH4bqqxILhu7PFqeG7h3nhurLhu7Phu4fhu7PDssO94buH4bqk4buH4bqsxrDhu6vEqeG7h+G7ouG6oOG7s8Wp4buHWzzhu4dbxrDEqeG7s8aw4buHxq/hu7fEqeG7h+G7m8aw4buv4buHeWvhu4fhu7PGsOG7guG7s8Wp4buH4bubauG7s8aw4buH4bujw4Phu7PFqeG7h8aw4bu1xKnhu7PFqeG7h8aw4bu3xKnhu4fhu7PhuqLhu6nhu4fhu6NE4bqg4bup4buH4buzxrDEqUThu4fhu5vGsGxI4buH4buda+G7qeG7h0Phu6tD4buHQ8Oz4bqs4buHQ8aw4bux4buH4buzxKlI4buHQsSpROG7h8O9xIJD4buH4buEa+G7qeG7h+G7s2/DveG7h8ahxILhu4fDveG7jUPhu4fhu5vhurjEqeG7h+G7s8aw4buC4buzxanhu4d4xrBE4buH4buj4bqg4buHQ8aw4but4buHw73hurLhu6nhu4d4xrDEqeG7s8Wp4buHQ+G6qsSp4buzxali4buHxrDhu6nDuuG7s+G7h+G7o2zhu6nhu4fhu6Nu4buHxrDhu7Hhu7PGsOG7h0PGsGvhu7PGsGPhu4db4bu5xKnhu4fhu7PGsGvhu4dD4bqqROG7s8Wp4buHQ8O0w71i4buH4bqqw4Phu6nhu4fGsGvhu7PFqeG7h0Phuqpvw73hu4fhu5tv4buz4buH4buzxrBr4buHxqHhu6nDukPhu4dDxrDhu4Dhu4fhu6PhurzDguG7m+G7h0fDtEjhu4fhu53hu4Dhu7PFqeG7h+G6pOG7hznhu6nhu7PGsOG7tcO94bufQuG7h31DxKnhuqrhu4fhu5rhu6lDSOG7h1vGsMSp4buzxrDhu4fGr+G7t8Sp4buH4buE4bqy4bup4buHeMawROG7h+G6rMaww4rhu5vhu4fGsMOC4bqs4buH4bujxKnhu4fhu51s4buzxanhu4fGocSp4bu14buHxanDg8O94buH4bubxrBE4buzxanhu4fhu5vhurzhu4fhu5vEqeG7teG7h0Phu5Phu7PFqWLhu4fGoeG7qcO6Q+G7h0PGsOG7gGLhu4d54bupdeG7s+G7h3h1YuG7h+G7s8awa+G7h+G6rMaw4bqi4buHQ8aw4bq84bq24buzxanhu4fDvWzhu6ljY2Phu4fGsMOKxKnhu4fGsHDhu7Phu4dD4bqq4bqk4buHQ8awa+G7s8aw4buH4buj4bupw7nDveG7h+G7o3Thu7Phu4figJzhu6Nq4buzxanhu4dC4bqi4buzxanigJ3hu4fhu4Rr4buHeWvhu4fhu7Phurbhu6nhu4fGsMSC4bup4buHQ8OJ4buH4bubxILhu7PFqeG7h+G7o8OD4buzxanhu4fhu5vhurzhu4fhu53DtOG7s+G7h+G7o+G7j+G7s8Wp4buH4bub4buR4bqs4buHR8OK4buHW8awxKnhu7PGsGPDqS/huqzhurnDqeG6rOG7h+G7m3nEqUJC4bqz4buB4bqsxqDhu7Xhu51I4buB4bq5w6nhu6nDvcWp4buHQuG6quG7m+G6s+G7gS8v4bub4bud4buzY8ahxKnhu7VDxrDEqeG7s8awxrDhu7XEqWPhu4Thu7Mv4bud4bufQnhD4bu14bqsL+G7s+G7n0ZCL2bhu4NoZy9o4buL4bud4buF4buD4buL4buD4buD4buD4buDQ2lpZmjhu4lpZnlmY3fhuqzFqeG7geG7hy/hurnDqS/huqzhurnDqeG6rOG7h+G7m3nEqUJC4bqz4buB4bqsxqDhu7Xhu51I4buB4bq5W8awa+G7s8aw4buH4bqsxrDhuqLhu4dbxrDEqeG7s8aw4buHxq/hu7fEqeG7h+G7o8Sp4buzxanhu4fhu7PFqWtI4buH4buba+G7s8Wp4buHQ+G6quG6pOG7h+G7s3Phu7Phu4fGsOG7qcO64buz4buH4bujbOG7qWPhu4fEkU3hu7PGsOG6qeG7h1vhuqrhu5Phu7Phu4fhu6Jrw71lw6kv4bqs4bq5w6nhuqzhu4fhu5t5xKlCQuG6s+G7geG6rMag4bu14budSOG7geG6ueG7muG6uuG7s8Wp4buH4buzxrDhurThu4dC4buA4buHxrDEguG7qeG7h0PDieG7h+G7m+G6uMSp4buH4buzxrDhu4Lhu7PFqeG7h+G7o+G7qXVE4buHeOG7qcO64buz4buHQ8awROG7meG7s+G7h3nDguG7qWLhu4dD4bq+4buH4buE4but4buHQ+G6quG7q+G7h+G7o+G7rcSp4buHeUnhu4fhu6N04buz4buHQ2vhu6nhu4fhu7PFqURIc+G7s+G7h0PGsOG7qXPhu7Phu4fhu7PGsOG7qXPhu7Ni4buHxrBs4buHQ+G7k+G7s8Wp4buHeOG7iOG7h0PGsEThu5lD4buH4buEa+G7h+G6qERI4buHxrDhu7Vs4bubxrDhu4fhu6PDg+G7s8Wp4buHxqHEguG7h+G7o27hu4d4xrDhu6l04buz4buHWFhb4buH4buyxanGsOG7qeG7h33hurbhu7Phu4dD4bqq4bqk4buHQ8awa+G7s8aw4buH4buj4bupw7nDveG7h+G7o+G7k0Thu4dD4bq84buHxrDhu5Hhuqzhu4fhu53hu5fhu7Phu4fhu4Rr4buH4buj4buTSOG7h0PGsERIdEPhu4fhuqzGsMOJ4bub4buH4bubxrDhu7Xhu4fhu5tq4bub4buH4buzxrBr4buH4buj4buTROG7h0Phurxj4buHxqDhurzhurLhu5vhu4fhu7PFqeG7teG7jUPhu4fhuqhExKnhu7Phu4dD4bqqQeG7s8Wp4buH4bujauG7s8aw4buH4bud4buRROG7h0Lhu4Dhu4fhuqzGsGpD4buHQ+G6quG7qcO54buz4buH4bub4bq4xKnhu4fGsMO64buHQ8aw4bqi4buzxanhu4fhu5pt4buzxanhu4fhu7LFqcaw4bup4buHfeG6tuG7s+G7h3lr4buHQ+G6vuG7h0PGsGrhu7PFqeG7h2kvZuG7g+G7heG7iWLhu4db4buZ4bqs4buH4buj4bu1a+G7s+G7h+G7msOdxKjhu4ct4buH4buaw53FqOG7h8SR4buaxILhu7PFqeG7h8aw4bu5xKnhu4c8xrBq4bqsZWLhu4d54bqy4buz4buHQ8aww4rhu4dn4buHQ8awdOG7h8Wp4bup4bqy4bup4buH4buEdeG7h+G7hOG7meG7s+G7h+G7m8awREjDueG7s+G7h+G7m+G7teG7s0PEqeG7qeG7s+G7n+G6quG7h+G6qEThuqLhu5vhu4dDdGLhu4fhu6Nu4buH4bqoREh0Q+G7h+G7o+G7reG7s8aw4buHw73huqThu4fGsOG7tWxD4buH4bujxILhu7PFqeG7h3nhu7XFqeG7qUJD4bup4bubQuG7h+G7o3Thu7Phu4fhu7LFqcaw4bup4buHfeG6tuG7s2Phu4db4buZ4bqs4buH4buj4bu1a+G7s+G7h+G7o27hu4fhu6PhurzEqeG7h+G7m2rhu5vhu4fhu5vGsERIdOG7s+G7h0NrROG7h+G7m+G7teG7s0PEqeG7qeG7s+G7n+G6quG7h+G7o3Thu7Phu4fhu4ThurLhu6nhu4fhu5pt4buzxanhu4fhu7LFqcaw4bup4buHfeG6tuG7s+G7h0Phuqrhu7Xhu7PFqeG7h8awbeG7qeG7h0Phuqrhu7Hhu7PGsGLhu4fFqcODw73huqnhu4fGr8OD4buzxanhu4dY4bqg4buzxanhu4ct4buH4buyxKnhu7NCxrDEqeG7hy3hu4fGr23hu6nhu4c8xrDhu7nhu7PFqeG7hy3hu4fhu7LFqcaw4bup4buHfeG6tuG7s+G7hy3hu4db4bqqbMO94buHxajhu6nEqeG7s8Wp4buHLeG7h8avw4Phu7PFqeG7h1jhuqDhu7PFqWPhu4fhu5pt4buzxanhu4fhu7PhurzhurLhu5vhu4dCw7RE4buH4buyxanGsOG7qeG7h33hurbhu7Phu4fhu6PhurzDguG7m+G7h+G6qERI4buHxrDhu7Vs4bubxrDhu4d54bqy4buz4buH4buzxrDhu5FD4buHeMawROG7h+G7hOG7gOG7m+G7h8agw7Phu5vhu4db4bqqROG7s8Wp4buHxqHEguG7h+G7hGvhu4fhu5vhu7fhu4dD4bupdcO94buH4buzb+G7s8Wp4buH4bqsxrBqQ+G7h0Phuqrhu6nDueG7s+G7h0PGsGvhu7PGsOG7h8O9xIJD4buHQ+G6quG7teG7s8Wp4buH4buzxrDhu4Lhu7PFqeG7h+G7m23hu7PFqeG7h8ah4bupw7nhu7Phu4d54bqy4buz4buH4buzxrDhu5FD4buHQ2zhu6nhu4c54bupw7pD4buH4buyxKnDvWPhu4dbxrDhu5/hu7Xhu4fhu6Phu6l1ROG7h+G7m8aw4buv4buzxrBi4buHw73huqThu4fhuqrEguG7s8Wp4buH4bqoREjhu4fGsOG7tWzhu5vGsOG7h+G7m8awROG7s8Wp4buHR8O0SOG7h+G7neG7gOG7s8Wp4buHWMawROG7h1jhu6nhu7PGsOG7h0N04buH4buyxanGsOG7qeG7h33hurbhu7Phu4fhu6Nu4buH4buj4bq8w4Lhu5vhu4dbxrDhurjhu4dD4bq84bqy4buzxanhu4fhu5rGsOG7q+G7s8aw4buH4bqsxrDhurjhu4fhuqzGsHPhu4fhu51ESMO6Q2Lhu4fGsMO64buHQ8aw4bqi4buzxanhu4fhu5tt4buzxanhu4fGoeG7qcO54buz4buH4buyxanGsOG7qeG7h33hurbhu7Phu4fhu6PhurzDguG7m+G7h+G6qERI4buHxrDhu7Vs4bubxrDhu4dD4bqu4buzxanhu4fhu5vEguG7s8Wp4buHw61o4buHxqF04buzYuG7h0Phuqrhu7Xhu7PFqeG7h+G7o+G7t+G7h+G7m+G7t+G7h+G7hWbhu4fGoXThu7Phu4fhu5vhu7Xhu7NDxKnhu6nhu7Phu5/huqpi4buHZuG7g+G7h8ahdOG7s+G7h0Phuq7hu7PFqeG7h8aww4Lhuqxi4buH4bub4bu54buz4buHeWzhu6nhu4d5a+G7h+G7m2rhu5vhu4fGoXThu7Phu4fhu5vGsERIc+G7s+G7h+G7ncOJ4buzxalj4buH4buidOG7s+G7h0PGsOG6tOG7qeG7h+G7o+G7qcO5w73hu4fGsOG7qcO64buz4buHQ2zhu6li4buH4buabeG7s8Wp4buH4buyxanGsOG7qeG7h33hurbhu7Phu4fhu6Nu4buH4bub4bu34buHZuG7heG7h8ahdOG7s+G7h+G7o+G7qeG7h+G7hGvhu7Xhu4fGsOG7tWxD4buH4bujxILhu7PFqWPhu4db4bqq4bu14buzxanhu4dC4bqi4buH4buj4bu3YuG7h8aw4bupw7rhu7Phu4fhu6Ns4bup4buHxqHhu5nhu5vhu4fhu7PGsOG7kUPhu4fGsOG7qcO64buz4buH4buzxKlI4buH4bub4bu34buHaOG7h+G7m+G7k0Thu4fhu5tt4buzxanhu4dD4bqu4buzxanhu4fGsMOC4bqs4buH4bqoROG6ouG7m+G7h0N04buH4bub4bq4xKnhu4fhu5rhuqDhu7PFqeG7h0NI4buH4buaPOG7h8WoxKnhu7PFqeG7h0PGsOG7oeG6rOG7h+G7ssWpxrDhu6nhu4d94bq24buzYuG7h+G7m+G7t+G7h0PGsMO54buHQ+G7qXThuqzhu4fhu7PGsOG7meG7s+G7h+G7hGvhu4fhu5tE4buzxanhu4fhu5vhu5Hhuqzhu4fhu53hu63hu5vGsOG7h+G7hMOJ4buH4bubxrDhu7Xhu4fhu5tq4bub4buHQ2tE4buH4bub4bu14buzQ8Sp4bup4buz4buf4bqq4buH4bub4bu34buHQsOK4bub4buH4bubxrDhuqThu4fhu6N04buz4buHZ2Np4buD4buD4buHW+G7nl1i4buHQ+G6vOG6tuG7s8Wp4buH4buj4bq84bq24buzxanhu4dD4bqqQeG7s8Wp4buHQ23hu6nhu4dn4buDY+G7g+G7g+G7g+G7h+G7o3Thu7Phu4do4buDY+G7g+G7g+G7g+G7h+G7nGFbY+G7h1vGsOG6oOG7s8Wp4buHQ+G7qeG7s+G7h0Phur7hu4fhu5rGsOG7qeG7h+G7m8OJ4bub4buHxq9t4bup4buH4bqoRMSp4buz4buH4bua4buGxKnhu4d4xrDhu5VE4buH4buyxanGsOG7qeG7h33hurbhu7Ni4buH4buJ4buHQ8awauG7s8Wp4buH4buzb8O94buHZuG7g2bhu4Ni4buH4bub4bu34buH4buF4buFw6zhu4fhu53hu7XEqeG7s8aw4buH4buzxanGsOG7qcO64bqs4buHR0Thu5FD4buH4buzxrDhu5nhuqzhu4d4xrDhu5VE4buH4bqoRMSp4buH4bubbeG7s8Wp4buH4buE4bqy4bup4buHQ+G6ruG7s8Wp4buHeOG7qcO94buH4buzxals4bubxrDhu4fGsGvhu7PFqeG7h8aw4bu3xKnhu4dHROG7kUPhu4fhu7PGsOG7meG6rOG7h3jGsOG7lUThu4doYuG7hWfhu4dD4buK4buHXX3hu5xi4buH4buzxILhuqzhu4fhu7PFqcO04buz4buHQmrhu5vGsOG7h+G7ssawa+G7h+G7s+G6vOG6suG7m+G7h8aw4bq24buz4buH4buLY+G7g+G7g+G7g+G7h0Phu4rhu4fhu6PDg+G7s8WpY2Njw6kv4bqs4bq5w6nhuqzhu4fhu5t5xKlCQuG6s+G7geG6rMag4bu14budSOG7geG6ucOp4bupw73FqeG7h0Lhuqrhu5vhurPhu4EvL+G7m+G7neG7s2PGocSp4bu1Q8awxKnhu7PGsMaw4bu1xKlj4buE4buzL+G7neG7n0J4Q+G7teG6rC/hu7Phu59GQi9m4buDaGcvaOG7i+G7neG7heG7g+G7i+G7g+G7g+G7g+G7g0NpaWZo4buJaWZ5Z2N34bqsxanhu4Hhu4cv4bq5w6kv4bqs4bq5w6nhuqzhu4fhu5t5xKlCQuG6s+G7geG6rMag4bu14budSOG7geG6ueG7mm3hu7PFqeG7h+G7ssWpxrDhu6nhu4d94bq24buz4buH4bujxKnhu7PFqeG7h8Wp4bu34bqs4buH4bqsxrDhu5Phu7Phu4dDxrDEkOG7m+G7h+G7o+G7lUjhu4dYWy3Docav4buHW8awxKnhu7PGsOG7h8av4bu3xKnhu4fhuqzGsGpD4buHQ+G6quG7qcO54buzY+G7h8SRTeG7s8aw4bqp4buHWWPhu5plw6kv4bqs4bq5w6nhuqzhu4fhu5t5xKlCQuG6s+G7geG6rMag4bu14budSOG7geG6ucOdxIJD4buHQ+G7q+G7s+G7h8aw4bupw7pE4buH4buEROG7qeG7h3jGsGrhu5vhu4dD4bqq4bu14buzxanhu4d5duG7s8aw4buH4buE4buA4bub4buH4budROG7h3nhu63hu5vGsOG7h3lr4buHW+G7meG6rOG7h+G7o+G7tWvhu7Phu4d9ROG7s8Wo4bqq4bu1ROG6rOG7h+G7o27hu4dHxJDhu5vhu4dD4bupdOG7s+G7h+G7m2rhu5vhu4dDxrDhurjhu4dDw4nhu5vhu4fhu4Rr4buH4buj4bq8w4Lhu5vhu4fhu5rGsOG6uOG7h0Phu63hu5vGsOG7h13GoOG7suG7nOG7h0Phu6/hu7PGsOG7h0PhuqrEqeG7teG7hz5ESHRD4buH4buj4but4buzxrDhu4fhu5rGsOG7keG6rOG7h0PGsEThu5nhu7Phu4fhu5vGsOG6uOG7h0Phuqrhurzhurbhu7PFqeG7h+G7o+G7k0Thu4dD4bq84buHQ+G6ruG7h8aww4Lhuqzhu4fhu5tq4bub4buH4bud4buA4buHauG7s+G7h+G6rMawakPhu4dD4bqq4bupw7nhu7Phu4fGsGzhu4dD4buT4buzxanhu4ct4buH4buj4bqg4buHQ8aw4but4buH4bub4bu34buHQ+G6ruG7s8Wp4buH4buE4bqi4buz4buH4buj4buTROG7h0Phurzhu4fhu6Nv4buzxanhu4d4SeG7h3jGsOG7tW3hu7PFqeG7h2ZoY+G7iWlp4buHQ+G7iuG7h+G7o8OD4buzxanhu4dDbOG7qeG7h1s84buHfeG7k8O94buHfeG6tuG7s2Phu4dbxrDhu5/hu7Xhu4fhu6Phu7di4buH4bqsxrDhu6vEqeG7h0Phu5nhuqzhu4fhu6Phu7Vr4buz4buH4buza0jhu4dCcuG7h+G7o+G7k0Thu4dD4bq84buHQ+G6ruG7h8aww4Lhuqzhu4fhu5tq4bub4buH4bub4bqg4buzxanhu4dD4bqq4bux4buzxrBi4buHxanDg8O94bqp4buH4buc4buA4buHauG7s+G7hz5EbeG7s8Wp4buHQ+G6quG6vOG6tOG7s8Wp4buHxqHhu6nDueG7s2Lhu4dD4bqqw4nhu5vhu4fhu5tt4buzxrDhu4fhuqhExKnhu7Phu4d54bul4buHxrDEguG7qeG7h1s84buHfeG7k8O94buHfeG6tuG7s+G6q+G7h+G7m2rhu5vhu4d4xrBE4buH4buj4bqg4buHQ8aw4but4bqp4buHPkRt4buzxanhu4dD4bqq4bq84bq04buzxanhu4fGoeG7qcO54buzYuG7h33huqDhu7PFqeG7h+G7ouG6tuG6q+G7h1jGsEThu4fhu5rhuqDhu7PFqeG7h+G7hOG7qXPhu7Phu4fFqeG7qW3hu6nhu4dD4bqq4bur4buH4buEa+G7h+G7ouG6oOG7h0PGsOG7reG7h+G7ssSpw73hu4dC4bqg4buzxanhu4fDnW5jw6kv4bqs4bq5w6nhuqzhu4fhu5t5xKlCQuG6s+G7geG6rMag4bu14budSOG7geG6ucOd4bqy4bup4buH4bujw7RIYuG7h+G7s8Wpa0jhu4fhu4XDrS/hu4Xhu4Ni4buHXcag4buy4buc4buHQ+G7r+G7s8aw4buHW8awxKnhu7PGsOG7h8av4bu3xKnhu4fhuqzGsOG6ouG7qeG7h8aww4Lhuqzhu4fhu4ThurLhu6nhu4fGoMSC4buHxahbLTlb4buHQ+G6ruG7h+G7m8aww4rhu5vhu4fGr8SC4bup4buH4buzxanGsOG7reG7h+G7m+G6oOG7s8Wp4buHxqHhuqLhu4fhuqhESOG7h8aw4bu1bOG7m8aw4buH4buabeG7s8Wp4buHxq9r4buzxanhu4d4xrDhuqDhu7PFqeG7hz5E4bqi4bub4buHQ3Thu4dbxrBB4buHw6FEw7Thu7Phu4dDxrDhurThu6nhu4d4w43hu4dm4buDZuG7heG7hy3hu4dm4buDZ+G7g2Lhu4dD4buTw73hu4fhu7PGsOG7seG7s+G7h+G7o3Thu7Phu4fhu7Nvw73hu4dm4buDaeG7g2Phu4fhu7LEguG7qeG7h+G7nUThu7PFqeG7h+G6qERI4buHxrDhu7Vs4bubxrDhu4dDxrDhurThu6nhu4d4w43hu4dm4buDZuG7heG7hy3hu4dm4buDZ+G7g+G7h3lr4buH4bubbeG7s8Wp4buHxrBr4buzxanhu4d4xrDhuqDhu7PFqeG7h+G6qEThuqLhu5vhu4dDdGLhu4fhu5vhu7fhu4fhu5vGsMOK4bub4buH4buzb+G7s8Wp4buH4bud4buA4buHxqHhu63hu4fhu5vGsOG7teG7h+G7mm3hu7PFqeG7h8ava+G7s8Wp4buHeMaw4bqg4buzxanhu4c+ROG6ouG7m+G7h0N04buH4buyxILhu6nhu4fGoGvhu6li4buHQsO04buz4buHxqHEqUjhu4fhu51F4buzxanhu4fhu5vGsEThu7PFqeG7h+G7ncO04buz4buH4budw4nhu7PFqeG7h+G7hGvhu4fhuqhEw7Thu7Phu4dC4buAYuG7h+G7m+G7t+G7h+G7m+G7keG6rOG7h0LDtOG7s+G7h8ahxKlI4buHaOG7nuG7h8SRQ8aw4buf4bu14buHw71u4buHQ+G7qXNE4buH4bubxrBE4buV4buz4buH4bub4bq4xKnhu4db4bqu4buH4bubxrDDiuG7m+G7h8ava+G7s8Wp4buHeMaw4bqg4buzxanhu4fhu53DtOG7s+G7h+G7ncOJ4buzxanhu4fhuqhE4bqi4bub4buHQ3Thu4ct4buH4buo4buaxKjhu7Rl4buH4buEa+G7h0LDtOG7s+G7h8ahxKlI4buH4bqoRMO04buz4buHQuG7gOG7h+G7m+G7keG6rOG7h+G7qGLhu4fhu5vhuqDhu7PFqeG7h0JE4buRQ+G7h2nhu4dD4bqq4bupw7pE4buHxrBr4buzxrDhu4d4xrBq4bubxrDhu4fhu4Rr4buHZsOsY+G7g+G7g+G7g+G7h0Phu5Hhu7Phu4fGsGvhu7PFqeG7h8aw4bu3xKkv4buzb8O9Y8OpL+G6rOG6ucOp4bqs4buH4bubecSpQkLhurPhu4HhuqzGoOG7teG7nUjhu4HhurnDqeG7qcO9xanhu4dC4bqq4bub4bqz4buBLy/hu5vhu53hu7NjxqHEqeG7tUPGsMSp4buzxrDGsOG7tcSpY+G7hOG7sy/hu53hu59CeEPhu7Xhuqwv4buz4bufRkIvZuG7g2hnL2jhu4vhu53hu4Xhu4Phu4vhu4Phu4Phu4Phu4NDaWlmaOG7iWlmeWhjd+G6rMWp4buB4buHL+G6ucOpL+G6rOG6ucOp4bqs4buH4bubecSpQkLhurPhu4HhuqzGoOG7teG7nUjhu4Hhurnhu6LhurzEqeG7h0Jt4buz4buH4bqsxrDhu5XDveG7h+G7m+G6uMSp4buH4buyxrBr4buHw71qSOG7h1lB4bub4buHxrDhu7fEqeG7h+G7neG7k0Thu4fhu7LFqcaw4bup4buHfeG6tuG7s+G7h+G7o+G7qeG7h0Phu6lzROG7h0PGsMOJY+G7h8SRTeG7s8aw4bqp4buHWWPhu5plw6kv4bqs4bq5w6nhuqzhu4fhu5t5xKlCQuG6s+G7geG6rMag4bu14budSOG7geG6ueG7muG6uuG7s8Wp4buHQ8aw4buf4bu14buHQuG6ouG7h3nhu6nDukThu4dDxrDhuqLhu7PFqeG7h3hz4buHQ+G6quG7teG7s8Wp4buHxanhu6nEqeG7qeG7h+G7o+G7tWzhu7Phu4dm4buD4buFw63hu4ct4buHZuG7g2bhu4Ni4buH4bujbuG7h+G7m+G7t+G7h+G7hWPhu4VmZuG7h+G7neG7gOG7h2rhu7Phu4fhu6Phu5NE4buHQ+G6vOG7h0Phuqrhu4Dhu5vhu4dD4bupdOG6rOG7h+G7hGvhu7Xhu4dD4buv4buzxrDhu4dbxrDEqeG7s8aw4buHxq/hu7fEqWLhu4fhu4ThurLhu6nhu4dD4bqu4buzxanhu4fhu4ThuqLhu7Phu4fhu6Nv4buzxanhu4d4SeG7h8aw4bq24buz4buH4buF4buF4buDY+G7g+G7g+G7g+G7h0Phu4rhu4fhu6PDg+G7s8Wp4buH4buEa+G7h8aw4bq24buz4buHZ2Lhu4tp4buHQ+G7iuG7h1194bucY+G7h1vhuqrhu7Xhu7PFqeG7h+G7o+G7t2Lhu4fhu6PhuqLhu6nhu4fhu4ThurLhu6nhu4d5duG7s8aw4buH4buE4buA4bub4buH4buj4buTROG7h0Phurzhu4dD4bqq4buA4bub4buHQ+G7qXThuqzhu4fhu7PhurzhurLhu5vhu4fhu7PFqeG7tWvhu6li4buHQ+G7r+G7s8aw4buHW8awxKnhu7PGsOG7h8av4bu3xKnhu4fGsOG7qcO64buz4buH4bujxKnhu7PFqeG7h+G7o8OK4buzxanhu4dDxrDDiuG7h+G7i+G7h+G7m23hu4fhu7PhurzhurLhu5ti4buH4buE4bqy4bup4buH4buFZ2bhu4fhu53hu4Dhu4dq4buz4buH4bum4buc4buo4buH4bub4bu54buz4buHxrDhu6nDukThu4d54buA4bubYuG7h0Phuq7hu7PFqeG7h+G7hOG6ouG7s+G7h+G7o+G7k0Thu4dD4bq84buH4bujb+G7s8Wp4buHeEnhu4d4xrDhu7Vt4buzxanhu4fhu4VoYuG7heG7h0Phu4rhu4ddfeG7nGPDqS/huqzhurnDqeG6rOG7h+G7m3nEqUJC4bqz4buB4bqsxqDhu7Xhu51I4buB4bq5WMaw4buP4buzxanhu4fhu6Phu63hu7PGsOG7h+G6qsOy4buzxali4buH4buzxrDhu6l1ROG7h+G7neG7gOG7h2rhu7Phu4dCbeG7s+G7h0dE4buRQ+G7h3jhu6nhu7PGsOG7h+G7neG7tcSp4buzxrBi4buH4buj4buTROG7h0Phurzhu4d4dEPhu4fhu5vhu5FE4buHxrBs4buHQ+G7k+G7s8Wp4buH4bqoREjhu4fDveG6oOG7h3nhurLhu7Phu4fGsOG7tWvhu7Phu4dDxrBr4buzxrDhu4fhu4Rr4buH4buj4bq8xKnhu4fhu4Rr4bu14buHxrDhu7VsQ+G7h+G7o8SC4buzxali4buH4bujbuG7h+G7hGvhu4fhu6PEqeG7s8Wp4buH4buj4bu34buzxanhu4fFqeG7t+G6rOG7h+G6quG7kUPhu4d54bqy4buz4buH4bubxrDhu7Xhu4dC4buA4buHQ2/hu7PFqeG7h0PhuqrhurzhuqThu7PFqeG7h3jhu6nhu7PGsOG7h0N04buHW8awxKnhu7PGsOG7h8av4bu3xKljw6kv4bqs4bq5w6nhuqzhu4fhu5t5xKlCQuG6s+G7geG6rMSoREPGsOG7teG6quG7geG6ueG7ssWpREjhu6Xhu7Phu4fhu6JsQ8OpL+G6rOG6uQ==

Nguyễn Đạt

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]