Thủ tướng Chính phủ đã quyết định tạm cấp 500 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2020 bổ sung kinh phí cho 5 tỉnh miền Trung để thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn, chính sách an sinh xã hội và khắc phục hậu quả thiên tai theo chế độ, chính sách của Nhà nước.

Tin liên quan

Đọc nhiều

aeG7t21r4bul4bqu4buR4buC4buCw6lq4bq+OeG7ueG7hOG6rsawasOtOeG7leG6sGvhu6Vy4bq+a8OybGxr4buEw5VrxalC4bq24bu1a+G7t8SQa+G7hOG7huG6umvEguG7t3XhurZr4bulcuG6vmvDsmvhu4ThuqDhurbhu7dr4bqw4bu5d+G6tms54buGRuG6tuG7tWkv4bu3bcOtaeG6vmvhu6Xhuq7hu5Hhu4Lhu4LDqWrhur7hu7bGsOG7keG7p2rDrTnhu7fDjWvhu4Thu4rDieG6tuG7tWvhu6Thu7dB4bq24bu3a+G6vuG7t8ONa8WpxqFr4buARsOTduG7hGvFqcOA4bq24bu3a+G7hOG7leG6sGvhu6Vy4bq+a8OybGxr4buEw5VrxalC4bq24bu1a+G7hMSoa+G6tuG7tUZC4bq2a+G7p0pr4bq+4bu3w4Lhurbhu7Vr4bq24bu1ceG6tmvhu4Lhu5Phu6Xhu7drOeG7hkbhurbhu7Vr4buKReG6tuG7tWvhurbhu5vhurBrbmxubGvDuURr4buCRuG6tuG7tWvEguG7ueG6tuG7t2vhur7hu7dBa+G7peG7t+G6smvDsmvhu4ThuqDhurbhu7dr4bqw4bu5d+G6tms54buGRuG6tuG7tWvFqXlr4buE4bu3SuG7pWvhu7fhu7l44bq2a+G6tuG7t+G7uXjhurBrTUlr4bul4buIRmvhu7dD4buDa+G7peG7iEZr4bq24buV4bq24buDa+G7peG7t0Hhurbhu7dr4buC4buT4bul4bu3a+G7keG6tmvhu4Lhu7nhurbhu7drT8aha+G7t0Phu7lrTeG7mWvEguG7t+G7neG7pWvhur7hu7dJ4bula+G7t3RGa+G7gEbhu5dr4buE4bu34bu54buv4bq2a+G7hOG7keG7uWvhu4Thu7fGsOG6smvhu6Xhu7d2a8WpQ+G7g2vhu6Xhu7dB4bq24bu3a+G7guG7k+G7peG7t2vhu6XDjeG7kWs74bu34buZa+G6tuG7isOJ4bul4buFaS/hur7DrWnhur5r4bul4bqu4buR4buC4buCw6lq4bq+w5nhurLhu6fDk2rDrWnhu7nhurDhu7Vr4buC4buG4bulw6lqLy/hu6Xhu6fhurbhu4XDueG7keG6suG7hOG7t+G7keG6tuG7t+G7t+G6suG7keG7hU3hurYv4bunxrDhu4LEguG7hOG6suG6vi/hurbGsE7hu4IvbmzDs24vw7PDteG7p+G7jW3Dsm9vbGzhu4Thu49v4buN4buPw7Vuw7Phuq5t4buFw4Phur7hu7Vqay/DrTnhu5XhurBr4bulcuG6vmvDsmxsa+G7hMOVa8WpQuG6tuG7tWvhu7fEkGvhu4Thu4bhurprxILhu7d14bq2a+G7pXLhur5rw7Jr4buE4bqg4bq24bu3a+G6sOG7uXfhurZrOeG7hkbhurbhu7Vrxal5a+G7hOG7t0rhu6Vr4bu34bu5eOG6tmvhurbhu7fhu7l44bqwa01Ja+G7peG7iEZr4bu3Q+G7g2vhu6Xhu4hGa+G6tuG7leG6tuG7g2vhu6Xhu7dB4bq24bu3a+G7guG7k+G7peG7t2vhu5HhurZr4buC4bu54bq24bu3a0/GoWvhu7dD4bu5a03hu5lrxILhu7fhu53hu6Vr4bq+4bu3SeG7pWvhu7d0Rmvhu4BG4buXa+G7hOG7t+G7ueG7r+G6tmvhu4Thu5Hhu7nhu4VpL+G6vsOtaeG6vmvhu6Xhuq7hu5Hhu4Lhu4LDqWrhur7DmeG6suG7p8OTasOt4buk4buT4bula+G7hOG6oOG6tuG7t2vFqeG7iuG6uuG7pWvDuURr4buCRuG6tuG7tWvEguG7ueG6tuG7t2vhur7hu7dBa+G7tULhurBrNkbhu5fhurbhu7Vrw5nDgeG6tuG7t2ttbGxr4buEw5VrxalC4bq24bu14buDazZG4buX4bq24bu1aznhu4bDgGttbGxr4buEw5VrxalC4bq24bu14buDaznhu7fEqOG7kWs54bu34bu54buv4bq2ay1r4bu2RnZrbWxsa+G7hMOVa8WpQuG6tuG7teG7g2s2RuG7l+G6tuG7tWs74buR4bqwa21sbGvhu4TDlWvFqULhurbhu7Xhu4Nr4bu24buZaznhuqLhurbhu7drbWxsa+G7hMOVa8WpQuG6tuG7teG7hWkv4bq+w61p4bq+a+G7peG6ruG7keG7guG7gsOpauG6vsOZ4bqy4bunw5Nqw6054bu3w41r4buE4buKw4nhurbhu7Vr4buk4bu3QeG6tuG7t2vhur7hu7fDjWvDk+G7r0Zr4bulc0ZrYcOZO+G7pmvhu6Xhu5Phu6Vr4buE4bqg4bq24bu34buBazZG4buX4bq24bu1a8OZw4Hhurbhu7fhu4NrNkbhu5fhurbhu7VrOeG7hsOA4buDaznhu7fEqOG7kWs54bu34bu54buv4bq2a+KAk2vhu7ZGduG7g2s2RuG7l+G6tuG7tWs74buR4bqw4buDa+G7tuG7mWs54bqi4bq24bu3a+G7peG7m+G6tmvhu6Xhu4hr4buEw4Hhurbhu7dr4bu3w4Hhurbhu7dr4buE4bu3SuG7pWvhu4R2a+G7hOG7leG7uWvFqcOA4buRa+G6vuG7t+G7ikXhurbhu7Xhu4Nr4bul4bq0a+G7hOG7huG7k+G7peG7t2vhurbhu7fhu7l44bqwa+G7gktr4bunSeG6tuG7tWvhurbhu7VGQuG6tmvhurbhu7Vx4bq2a+G7guG7k+G7peG7t2s54buGRuG6tuG7tWvhu4pF4bq24bu1a+G7t8SQa+G7hOG7huG6uuG7g2vhu6Xhu7fDjWvFqUPhurbhu7Vr4buCS2vhu6dJ4bq24bu1a+G6tuG7tXHhurZr4buC4buT4bul4bu3a8Wpw4Dhu5Fr4bq+4bu34buKReG6tuG7tWtN4buZa+G7peG7k+G7pWvhurbhu7VGQuG6tmvhu4Thu5nhu7lr4bul4bu3QeG6tuG7t2vhu7fhurrhur5r4bq+4bu34buT4bq+a8SC4bu34buT4bula8WpeWvEgsOA4bq+a+G7hOG7t+G6uOG7uWvhu4Thu7dK4bula+G7t+G7uXjhurZr4bq24bu34bu5eOG6sGtNSWvhu6Xhu4hGa+G7t0Phu4Nr4bul4buIRmvhurbhu5Xhurbhu4Nr4bul4bu3QeG6tuG7t2vhu4Lhu5Phu6Xhu7dr4buR4bq2a+G7guG7ueG6tuG7t2tPxqFr4bu3Q+G7uWtN4buZa8SC4bu34bud4bula+G6vuG7t0nhu6Vr4bu3dEZr4buARuG7l2vhu4Thu7fhu7nhu6/hurZr4buE4buR4bu5a+G7hOG7t8aw4bqya+G7peG7t3ZrxalD4buDa+G7peG7t0Hhurbhu7dr4buC4buT4bul4bu3a+G7pcON4buRazvhu7fhu5lr4bq24buKw4nhu6Xhu4Nrw7nhu5fhurJrxanhu5fhurBrxalH4bq24bu1a8Wp4bqq4bu5a+G7hOG7iuG6uuG6tuG7teG7g2vhu6Xhu7d2a8WpQ2vhu4BGw5NrxanDgOG6tuG7t2vhu4Thu5Xhu7lrO+G7teG7t8OAa8Wpw4Dhurbhu7dr4buC4bqqa21v4buNL25sbW8vO8WoLeG7pDVr4bq24bu14buZw5Nrbm0vbWwvbmxtb2vhu6XDjeG7kWvhu6Thu7dB4bq24bu3a+G6vuG7t8ONa+G7gEbDk2vFqcOA4bq24bu3a+G7peG7t0Hhurbhu7dr4buC4buT4bul4bu3a+G7hOG7huG6umvhu7Xhu7lH4bq+a0/GoWvhu7dD4bu5a8Wp4bqq4bu5a03DieG7uWvFqeG6quG7uWvhu4Thu4rhurrhurbhu7Vrw7nhu5fhurJr4buE4buG4bq6a0/GoWvhu7dD4bu5a03hu5lr4bul4buT4bula03hu5vhurZrw7nhu5fhurZr4bq+4bu34buT4bq+a+G6rkZ04buEa+G7peG6tGvhuq7hu7nhu6/hurZr4buARuG7keG6tuG7hWkv4bq+w61p4bq+a+G7peG6ruG7keG7guG7gsOpauG6vsOZ4bqy4bunw5Nqw60mduG7hGvhu4Thu7dH4bula8Wp4bq64buEa+G7hOG7t+G7ueG7r+G6tmvhu4Thu5Hhu7lr4bun4bqya+G6sOG7iuG7kWvhuq7DjOG7g2thw5k74buma+G7peG7k+G7pWvhu4ThuqDhurbhu7fhu4FrNkbhu5fhurbhu7Vrw5nDgeG6tuG7t+G7g2s2RuG7l+G6tuG7tWs54buGw4Dhu4NrOeG7t8So4buRaznhu7fhu7nhu6/hurZr4oCTa+G7tkZ24buDazZG4buX4bq24bu1azvhu5HhurDhu4Nr4bu24buZaznhuqLhurbhu7drxILhu7l54bqwa+G7hOG7huG7keG7g2vhu4RE4bq24bu1a+G7t+G6uuG6vmvhu4Lhuqpr4bqu4bu5eEZr4buE4bu34bu5eOG7hGvhu7fhu5Xhu7lr4bun4bqya+G7hOG7t+G7ueG7r+G6tmvhu4Thu5Hhu7nhu4drxIJ24buEa+G7gEbhu5dr4bul4bu34bu5a+G7hOG7t0rhu6Vr4bu34bu5eOG6tmvhu6Xhuqjhurbhu7Vr4buE4buT4bula8SC4bu34bud4bula+G6vuG7t0nhu6Vr4bu3dEZr4buARuG7l2vhu4Thu7fhu7nhu6/hurZr4buE4buR4bu5a+G7hOG7t8aw4bqya+G7peG7t3ZrxalDa+G7gEbDk2vFqcOA4bq24bu34buHa8O54buT4bqya+G7peG7k+G6smvhurbhu7dGa+G7pXNGa8SC4bu54bq24bu3a+G6vuG7t0Frxal5a+G7hOG7t0rhu6Vr4bu34bu5eOG6tmvhurbhu7fhu7l44bqwa01Ja+G7peG7iEZr4bu3Q+G7g2vhu6Xhu4hGa+G6tuG7leG6tuG7g2vhu6Xhu7dB4bq24bu3a+G7guG7k+G7peG7t2vhu5HhurZr4buC4bu54bq24bu3a0/GoWvhu7dD4bu5a03hu5lrxILhu7fhu53hu6Vr4bq+4bu3SeG7pWvhu7d0Rmvhu4BG4buXa+G7hOG7t+G7ueG7r+G6tmvhu4Thu5Hhu7lr4bu1S+G7uWvDmeG7keG6tmvhu6Thu7fhuqBrxanhu5XhurJrOeG7hkbhurbhu7Vr4buKReG6tuG7tWtNd2vhur7hu7fDguG6tuG7teG7g2vhu6Xhu7fhuqrhurbhu7Vr4buE4bu34bu54buv4bq2a+G7hOG7keG7uWvFqXlr4buE4buGw4Hhurbhu7drOeG7t8ONa+G7hOG7isOJ4bq24bu1a+G7pOG7t0Hhurbhu7dr4bq+4bu3w41rT8aw4bqwa0/hu6nhu4Thu4Nr4buARsOTduG7hGvFqcOA4bq24bu3a+G6sOG7iOG7pWvhu7fEkGvhu4Thu4bhurpr4bul4bu3QeG6tuG7t2vhu4Thu7fhu4jhu6Vr4buExKhr4bq24bu1ceG6tmvhu4Lhu5Phu6Xhu7drOeG7hkbhurbhu7Vr4buKReG6tuG7tWvhu6Xhu7fhurJr4bq24bu1ceG6tmvhu4Lhu5Phu6Xhu7dr4buExKjhurbhu7VrxanDgOG7kWvhur7hu7fhu4pF4bq24bu1a+G7hOG7t8aw4bqya+G7gEbDk2vFqcOA4bq24bu3a+G7hOG7leG7uWs2RsOTduG7hGvFqcOA4bq24bu3a+G7guG6qmtv4buPL25sbcO0LzbFqC05OeG7tWvhurbhu7Xhu5nDk2tu4buPL21uL25sbcO0a+G7pcON4buRaznhu7fDjWvhu4Thu4rDieG6tuG7tWvhu6Thu7dB4bq24bu3a+G6vuG7t8ONa+G7gkvhu5FrxalE4bu54buDa8O5RGvhu4JG4bq24bu1a+G6sEPhu4Rr4buC4bqqa8Wp4bu5d0Zr4bulw43hu5FrNkbDk3bhu4RrxanDgOG6tuG7t2vhu4LhuqprbG0vbmxt4buNLzbFqC05OeG7tWvhurbhu7Xhu5nDk2ttw7QvbS9ubG3hu41r4bulw43hu5FrOeG7t8ONa+G7hOG7isOJ4bq24bu1a+G7pOG7t0Hhurbhu7dr4bq+4bu3w41rTXdr4bulRWvhu6Xhu7d24buDa+G7gEbDk2vhu4Thu4bDgeG6tuG7t2vhu7fEkGvhu4Thu4bhurprxILhu7nhurbhu7dr4bq+4bu3QWvhu6Xhu7fhurJr4bul4buT4bula8Wpw4Dhu5Fr4bq+4bu34buKReG6tuG7tWvFqXlrxILhu7fhu53hu6Vr4bq+4bu3SeG7pWvhu7d0Rmvhu4BG4buXa+G7hOG7t+G7ueG7r+G6tmvhu4Thu5Hhu7nhu4VpL+G6vsOtaeG6vmvhu6Xhuq7hu5Hhu4Lhu4LDqWrhur7hu5BG4buE4bu34bqy4buGasOtOeG7t8aw4bqya8OZ4buT4bqya8Wp4bu5eOG6tmvhu4RLa+G7pOG7t0Hhurbhu7dr4bq+4bu3w41pL+G6vsOt

Theo Báo điện tử Chính phủ

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]