(vhds.baothanhhoa.vn) - Để tiếp tục lan tỏa những giá trị của loại hình dân ca, dân vũ cần có sự chung tay của cả cộng đồng, trong đó các ngành, địa phương của tỉnh Thanh Hóa đã và đang đề ra nhiều giải pháp quan trọng. Phóng viên (P.V) Báo Thanh Hóa cuối tuần có dịp trò chuyện với các ông, bà: Đỗ Quang Trọng, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH,TT&DL) tỉnh; Nguyễn Thị Mai Hương, Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh; Lê Thị Hương, Trưởng Phòng Văn hóa - Thông tin huyện Thạch Thành xoay quanh nội dung trên.
4bulSHbhu61DTEFTU+G7m+G7sVBpSVRMReG7seG7p33huqJP4butVOG7kk5z4butUEjDgVThu61IVVnhu61HScOB4butVFLhu4rhu61Ew4JO4butQ0Hhu61Ew4JO4butVsWoceG7reG6tUFO4butVOG7jkHhu61OSOG7rk5H4butR0nDgeG7rVRS4buK4butVFJVWeG7gE7hu61USOG7kE5H4butVFJPTkfhu63EkOG7nEnhu61T4buQTkfhu61Iw5RN4butTkFZ4bulL0h24bun4bulUOG7rUNMQVNT4bub4buxUMOgRUFE4bux4bunIuG7guG7rVRJ4bq+UOG7rVThu6RD4butTEFO4butVOG7jkHhu61OSOG7rk5H4butR0nDgeG7rVRS4buK4butQ+G7pkHhu61MT+G6oEnhu61Iw4xOSOG7rUTDgk7hu61DQXPhu61Ew4JO4butVsWo4butQ+G6pk7hu61Dw5Phu61T4buw4butQ0hVTkfhu61UQVnhu61D4bumQeG7rUPhuqLhu61D4buYTkfhu63EkOG7kk5Hc+G7rVRST05H4butxJDDk+G7rUPDgUPhu61OR8OATkhz4butxJDhu4pB4butUEjGr8agTkfhu61D4bumQeG7rVThu4hOSOG7rWlIQU5I4butw6DDk0Hhu63EkMOD4butVsOA4butxJBBTkfhu63EkOG7gOG7rVJB4butTkhJ4buAVeG7rUdJ4bqiSeG7rVBIw4FQ4butUVVBTuG7rVRS4buMTkd04but4buFSMOTTkfhu61WScOKTuG7rcO64buFdMOyw7nhu619w4FP4butaUhBTkjhu63DoMOTQeG7rUNV4buQSeG7rVRV4bqmTuG7rUPDk+G7rUThu4pQ4butVFLDkuG7rUNIVVnhu4ZO4butVuG7mknhu61Dw4FD4butw5ROR3Phu61Cw4Bx4butIuG7luG7rWZVQU5H4butaVLhu4xOR3Phu63hu4VIw5Phu63DoUnDgU3hu63EkOG7kEPhu61o4bue4butw7LEgk7hu61Iw5NBc+G7rWlI4buC4butVEhBT+G7rVbDgOG7rV1V4butTOG7ikNI4butw7rDssOgc2lp4buhXeG6tcO54butVOG7iE5IcuG7reG6pUdVWeG7hE7hu61pSOG7iuG7rcOiQUnhu63DoMavxqBOR3Phu63DoUnDgU3hu63EkOG7kEPhu61pUlVOR+G7rVTDgk3hu63DssSCTuG7rUjDk0Hhu60t4butIknhu4ZO4but4bqiTkjhu61U4buITkhy4but4bq1w4rhu61pSOG7iuG7rcOgxq/GoE5Hc+G7rWlSxq/hu55OR+G7reG7hUjDkk5H4butw7LEgk7hu61Iw5NB4butLeG7rWlIw5ROR+G7rVRJTuG7rUhVWeG7hk7hu61pSOG6oENI4butaUjDgE5I4butWE9BWeG7rVFVQU5I4butTuG7mEnhu61EVU5H4butVFLDik504bulL1Dhu6fhu6VUQUJMReG7rUNMQVNT4bub4buxWEFOSE5IQVThu7Hhu61TVFlMReG7m+G7sVdJRFRIceG7reG7teG7r+G7r1BYcuG7rU1BUkdJTi1MRUZUceG7rUFVVE9y4butTUFSR0lOLVJJR0hUceG7rUFVVE9y4bux4bun4bulVEJPRFnhu6fhu6VUUuG7p+G7pVRE4bun4bulUOG7rUNMQVNT4bub4buxUH1PRFnhu7Hhu61TVFlMReG7m+G7sVRFWFQtQUxJR05x4butQ0VOVEVScuG7seG7p+G7pVNUUk9OR+G7p2ROR+G7rSLhu5bhu61mVUFOR+G7rWlS4buMTkdz4but4buFSMOT4butw6FJw4FN4butxJDhu5BD4butaOG7nuG7rcOyw6BzaWnhu6Fd4bq1ceG7reKAnGlJ4bq+UOG7rVThu6RD4butSE/DgE7hu61USEnhu4ZO4butQ8ag4butQ0jhur5z4butQ0jDjU5I4butU8OBQ0jhu61C4bqiT+G7rVThu5JO4butVsOA4butUEjDgVThu61IVVnhu61ESeG7rVPhuqJO4butVsSCTuG7rUjDk0Hhu61QSEnhu61W4bqsVOG7rVRI4buC4oCd4bulL1NUUk9OR+G7p+G7pS9Q4bun4bulUOG7rUNMQVNT4bub4buxUH1PRFnhu7Hhu61TVFlMReG7m+G7sVRFWFQtQUxJR05x4butQ0VOVEVScuG7seG7p+G7pVNUUk9OR+G7p+G7pUlNR+G7rUNMQVNT4bub4buxSVtFTlRFUuG7seG7rVNUWUxF4bub4buxV0lEVEhx4butw73hu6/hu69QWHLhu61IRUlHSFRx4buteHd2UFhy4bux4butU1JD4bub4buxLy9DRE50QkFPVEhBTkhIT0F0Vk4vREVTS1RPUC9ORVdTL3d3eeG7ty924bu14bu1RHnhu6/hu7nhu693d+G7t1Thu7Xhu7nDveG7s0x24buvLeG7t3RKUEfhu7Hhu61BTFThu5vhu7F94bqiT+G7rVThu5JOc+G7rVBIw4FU4butSFVZ4butR0nDgeG7rVRS4buK4butRMOCTuG7rUNB4butRMOCTuG7rVbFqHHhu63hurVBTuG7rVThu45B4butTkjhu65OR+G7rUdJw4Hhu61UUuG7iuG7rVRSVVnhu4BO4butVEjhu5BOR+G7rVRST05H4butxJDhu5xJ4butU+G7kE5H4butSMOUTeG7rU5BWeG7seG7rVdJRFRI4bub4buxw73hu6/hu6/hu7Hhu61IRUlHSFThu5vhu7F4d3bhu7Hhu60v4bun4bulL1NUUk9OR+G7p+G7pS9Q4bun4bulUOG7rUNMQVNT4bub4buxUH1PRFnhu7Hhu6fhu6VFTeG7p+G7hXTDsnHhu63DoEnhu4ZO4butTkFZc+G7rVThu4hOSOG7rVRB4butxJBBTkfhu61UUknhu4JO4butS0hBSeG7rVRI4buwQ+G7rUhJ4buGTuG7rSLhu4Dhu63DgU7hu63igJx94bqiT+G7rVThu5JOc+G7rVBI4bukQ+G7rUThu7BOR+G7rVbDgOG7rVBIw4FU4butSFVZ4butR0nDgeG7rVRS4buK4butRMOCTuG7rUNBc+G7rUTDgk7hu61Wxajhu61U4buITkjhu61pSEFOSOG7rcOgw5NB4butVFJPTkfhu61USOG7nEnhu61L4buy4butxJDhuqhZ4butTeG6oE5I4butW+G6pcOgc+G7rcOgIsOg4butR0lBSeG7rcSQT+G6oE7hu6134buvd3Ytd+G7r3jhu6/igJ3hu61OSMav4butVEjhur7hu61Ow4BPc+G7rVRIxq9B4butw5ROR3Dhu6UvRU3hu6fhu6UvUOG7p+G7pVDhu61DTEFTU+G7m+G7sVB9T0RZ4bux4bun4bulRU3hu6dkTkfhu60i4buW4butZlVBTkfhu61pUuG7jE5HceG7pS9FTeG7p+G7reG6pUfDgFnhu613dy13LXfhu693d3Phu63DrX3huqVd4butVOG7iE5I4butaUhBTkjhu63DoMOTQeG7rcSQw4Phu61QSMOK4butRFVZ4buGVOG7rWZVWeG6vlThu63EkOG7ik5I4butU+G7kOG7reG7s+G7t+G7sy9mIi3DrX3huqVd4butVEjhu7BD4butSEnhu4ZO4butIuG7gOG7rcOBTuG7reKAnH3huqJP4butVOG7kk5z4butUEjhu6RD4butROG7sE5H4butVsOA4butUEjDgVThu61IVVnhu61HScOB4butVFLhu4rhu61Ew4JO4butQ0Fz4butRMOCTuG7rVbFqOG7rVThu4hOSOG7rWlIQU5I4butw6DDk0Hhu61UUk9OR+G7rVRI4bucSeG7rUvhu7Lhu63EkOG6qFnhu61N4bqgTkjhu61b4bqlw6Bz4butw6Aiw6Dhu61HSUFJ4butxJBP4bqgTuG7rXfhu693di134buveOG7r+G7sXThu61pSOG7sEPhu61ISeG7hk7hu61mVVnhur5U4butxJDhu4pOSOG7rVPhu5Dhu63hu7Phu7fhu7Phu61D4bumQeG7rVtI4bum4butVOG7ikNI4butw6194bqlXeG7rVThu4hOSOG7rVbDgOG7rWZVWeG6vlThu63EkOG7ik5I4butU+G7kOG7rXh54buveS9mIi19w7LDoGlpXeG6teG7rU5Hw4BZ4butd3ctdnctd+G7r3d24butQ+G7pkHhu6194buY4butw7LDoHNpaeG7oV3hurXhu61W4buA4butVknhu4ZD4butUEjDiuG7rURVWeG7hlThu60i4buA4butw4FO4but4oCcfeG6ok/hu61U4buSTnPhu61QSMOBVOG7rUhVWeG7rUdJw4Hhu61UUuG7iuG7rUTDgk7hu61DQXPhu61Ew4JO4butVsWoc+G7rUTDgk7hu61OSOG6oEPhu61D4bumQeG7rUPDgUPhu61Ew4JO4butVOG7mEPhu61USEnhu4JV4butU+G7kOG7rUfhuq5O4butVuG7mknhu61QSMOBVOG7rVRSSeG7gk7hu61EVeG7rUzhu4pDSOG7rUdJQUnhu63EkE/huqBO4butd+G7r3d2LXfhu6944buv4oCdc+G7rWjhu57hu63DssOgc2lp4buhXeG6teG7rcSQw4Phu61USEFN4butTcavVeG7rUNIT+G7rVtI4bum4butVOG7ikNI4butw6194bqlXeG7rVThu4hOSOG7rUJBTuG7rUjDgE5I4but4bqz4bq+4butSE/huqBDSOG7rVPhu5Dhu613dnkv4bqzw6Atw6194bqlXeG7rU5Hw4BZ4butd+G7uS3hu7ctd+G7r3d34butVuG7gOG7rVZJ4buGQ+G7rVRSSeG7gk7hu61LSEFJ4butVEjhu7BD4butSEnhu4ZO4butxJDhu4Dhu63DgU504butaVLDik7hu61DxqDhu61T4bue4butS+G6vuG7rUhP4bqgQ0jhu61D4bumQeG7rcOtfeG6pV3hu61U4buITkhz4butSEnhu4ZO4butTkFZ4butaOG7nuG7rcOyw6BzaWnhu6Fd4bq14butxJBBTkfhu61UUknhu4JO4butS0hBSeG7rUvhur7hu61IT+G6oENI4butVEjhu7BD4butSEnhu4ZO4butVFJPTkfhu61OxIJN4butd+G7r3d4c+G7rVThuqxQ4butVFJVTkfhu61Ww4BP4butTeG7mFThu61T4buQ4butTuG7mEnhu61EVU5H4butTkjGr3Hhu61U4buU4butQ0jhu6hD4butQ8OBQ+G7rUzhu5pQ4butVFJVWeG7gE7hu61E4bqgWeG7rUtJ4bq+TuG7rVRI4buoQ+G7rVbDgOG7rUvhu7jhu61OxIJOR+G7rVRI4buwQ+G7rUjDgE5I4butRMOCTuG7rUNBc+G7rUTDgk7hu61Wxajhu61U4bqgSeG7rUPhu5hOR+G7rcSQ4buSTkfhu61D4bumQeG7rUPDgUPhu61Ew4JO4butVOG7mEPhu63DosOUTkdz4butw6LGr+G7nE5Hc+G7rV1BT3Phu61pSMOBSXPhu61pSOG7lHPhu63hurNIxqDhu63DosOadOG7reG7hUjhu6RD4butROG7sE5H4butTeG7mFThu61T4buQ4butSE/huqBU4butxJDhu5hOR+G7rVNJTkjhu61IT+G6oFThu61USOG7sEPhu61Iw4BOSOG7rUTDgk7hu61DQXPhu61Ew4JO4butVsWoc+G7rUTDgk7hu61OSOG6oEPhu63EkOG6tkPhu61T4bquQ+G7rUfhuq5O4butVuG7mknhu61IT+G6oFThu63EkOG7mE5H4butUEjDgVThu61UUknhu4JO4butRFXhu61M4buKQ0jhu61Ww4Dhu61Ow4JOR+G7rUNBT+G7rcSQ4bucSeG7rVPhu5BOR+G7rVbEgk7hu61Iw5NB4butQ8ag4butU+G7nnThu63hu4/Dglnhu61E4buwTkfhu61Nw5Thu61Iw4xOSOG7rULhuqJP4butVOG7kk7hu61Ww4Dhu61QSMOBVOG7rUhVWeG7rUPDgUPhu61HScOB4butVFLhu4rhu61Ew4JO4butQ0Fz4butRMOCTuG7rVbFqHPhu61Ew4JO4butTkjhuqBD4butVOG6oEnhu61Dw4FD4butS0hV4butRFXhu61M4buKQ0hz4butxJBJ4buCTeG7rURV4butTOG7ikNI4butVFLhu4xOR+G7rcSQSeG7gk3hu61D4bumQeG7rVThu4hOSHThu61p4buU4butQ0jhu6hD4butQ8OBQ+G7rUhP4bqgVOG7rcSQ4buYTkfhu61Uw5RO4butVklOSOG7rUPDgUPhu61OR0jhu4bhu61OSMOCTnPhu61OSOG7rk5H4butTkfGr+G7nEnhu61Dw5Phu61Dw5ROR+G7rcSQw5NOR+G7rUfDk1Dhu61C4bqiT+G7rVThu5JOc+G7rVBI4bukQ+G7rUThu7BOR+G7rVbDgOG7rVBIw4FU4butSFVZ4butR0nDgeG7rVRS4buK4butRMOCTuG7rUNBc+G7rUTDgk7hu61Wxahz4butRMOCTuG7rU5I4bqgQ+G7rVjhu6jhu61pSEFOSHThu6UvUOG7p+G7pVDhu61DTEFTU+G7m+G7sVB9T0RZ4bux4bun4bulRU3hu6fhu4V0w7Jx4butaVJPTkfhu61Dw5ROR+G7rVTDgUPhu61C4bqiT+G7rVThu5JOc+G7rVBIw4FU4butSFVZ4butR0nDgeG7rVRS4buK4butRMOCTuG7rUNBc+G7rUTDgk7hu61Wxahz4butVOG7iE5I4butaUhBTkjhu63DoMOTQeG7rcSQQU5H4butxJDhurZU4butUkHhu61OSOG7rk5H4butR0nhuqJJ4butUEjDgVDhu61UUuG7jE5H4butVMOCTeG7rU7DgE/hu61USMavQeG7rcOUTkdw4bulL0VN4bun4bulL1Dhu6fhu6VQ4butQ0xBU1Phu5vhu7FQfU9EWeG7seG7p+G7pUVN4bunZE5H4butIuG7luG7rWZVQU5H4butaVLhu4xOR3Hhu6UvRU3hu6fhu63DoEnhu4ZO4butTkFZc+G7rWjhu57hu63DssOgc2lp4buhXeG6teG7rcSQw4Phu61Ww4Dhu63EkEFOR+G7rVRIQU3hu61Nxq9V4butQ0hP4butVOG7iE5I4butVFJJ4buCTuG7rUtIQUnhu61OSEnhu4BV4butR0nhuqJJ4butUEjDgVDhu61OSOG6sE3hu61C4bqiT+G7rVThu5JOc+G7rVBIw4FU4butSFVZ4butR0nDgeG7rVRS4buK4butTE/huqBJ4butSMOMTkjhu61Ew4JO4butQ0Fz4butRMOCTuG7rVbFqOG7rVRSw4pO4butxJDhu4pB4butQsOATuG7rVThu4hOSOG7rWlIQU5I4butw6DDk0Fz4butQ+G7pOG7rVRI4buC4butTkjGr3Hhu61pSeG6vlDhu61U4bukQ+G7rUhPw4BO4butVEhJ4buGTuG7rUPGoOG7rUNI4bq+c+G7rUNIw41OSOG7rVPDgUNI4butQuG6ok/hu61U4buSTuG7rVbDgOG7rVBIw4FU4butSFVZ4butREnhu61T4bqiTuG7rVbEgk7hu61Iw5NB4butUEhJ4butVuG6rFThu61USOG7guG7rVRST05H4butxJDDk+G7rUPDk+G7rUzEqE5I4butVuG7sEPhu61C4bqiT+G7rVThu5JOc+G7rVBI4bukQ+G7rUThu7BOR+G7rVbDgOG7rVBIw4FU4butSFVZ4butRMOCTuG7rUNBc+G7rUTDgk7hu61Wxajhu61DSE/hu61QSMOZ4butSOG7olDhu61W4buaSeG7rVnDilXhu61D4bqmVeG7rVRI4buwQ+G7rVRJ4buETuG7rUdJQUnhu63EkE/huqBO4butTeG7mkl04but4buPw4JZ4butROG7sE5H4butQ8ag4butQ0jhur7hu61MScOKTuG7rUvhur5Uc+G7rUjhu6JQ4butVMOBQ+G7rUdJ4buuQeG7rVThu4hOSOG7rWlIQU5I4butw6DDk0Hhu61W4buaSeG7rUPDgUPhu61U4buITkjhu61C4bqgTuG7rVRST05H4butVknhu4ZD4butVOG7lOG7rUNI4buoQ+G7rVRI4buwQ+G7rUhJ4buGTuG7rUPDgUPhu61DSMavxqBOR+G7rVRSw4xOSHPhu61E4buw4butw4FO4butSOG7olDhu61Uw4FD4butxJDhuqZV4butVMav4butQuG6ok/hu61U4buSTnPhu61QSOG7pEPhu61E4buwTkfhu61Ww4Dhu61QSMOBVOG7rUhVWeG7rUdJw4Hhu61UUuG7iuG7rUTDgk7hu61DQXPhu61Ew4JO4butVsWo4butR+G6rk7hu61W4buaSeG7rVBIw4FU4butVFJJ4buCTuG7rURV4butTOG7ikNIdOG7rWlSQU5I4butVEjhu6Zz4butS0hBSeG7rVRIw4FD4butQ8OT4butSEnhu4ZV4butUVXhuqLhu61OR1Xhu5JO4butSOG7luG7rVRS4bui4butQ+G7pkHhu61pUlVOR+G7rcavxqBOR+G7rcSQ4buC4butxJDhuqZV4butVMav4butWMOCWeG7rUThu7BOR+G7rUPGoOG7rVPhu57hu61W4bqsVOG7rUNI4bqkVHPhu61C4bqiT+G7rVThu5JO4butRMOCTuG7rUNBc+G7rUTDgk7hu61Wxah04butaUnhur5Q4butVOG7pEPhu63EkOG6qFnhu61N4bqgTkjhu61IT+G6oFThu63EkOG7mE5H4butVFJVWeG7gE7hu61E4bqgWeG7rURJ4butU+G6ok7hu61WxIJO4butSMOTQeG7rVbDgOG7rUTDgk7hu61DQXPhu61Ew4JO4butVsWo4butVsOA4butSE/huqBU4butxJDhu5hOR+G7rVRIw5ROR+G7rVRJTnPhu61UVVnDik7hu61UUlVZ4buATnPhu63hu6hOR+G7rUThu6ROR+G7rUPDlE5H4butTkdI4buG4butVFJPTkfhu61RVeG6ok5H4butQsOB4butRMOCTuG7rUNBc+G7rUTDgk7hu61Wxajhu61U4buITkjhu61pSEFOSOG7rcOgw5NB4butVFLDik7hu61Dw4FD4butS8OKTkjhu61QSMavxqBOR+G7rVRJ4buGTuG7rVRSVVnhu4BO4butVEjDlE5H4butU+G7kHThu6UvUOG7p+G7pVDhu61DTEFTU+G7m+G7sVB9T0RZ4bux4butU1RZTEXhu5vhu7FURVhULUFMSUdOceG7rUNFTlRFUnLhu7Hhu6fhu6VTVFJPTkfhu6d9w4Dhu63huqVHVVnhu4RO4butaUjhu4rhu63DokFJ4butw6DGr8agTkdz4butw6FJw4FN4butxJDhu5BD4butaVJVTkfhu61Uw4JN4butw7LEgk7hu61Iw5NB4butLeG7rSJJ4buGTuG7reG6ok5I4butVOG7iE5IceG7reKAnGnhu5Thu61DSOG7qEPhu61I4buYSeG7rVRISXPhu61MScOKTuG7rUhPQU5z4butQ0jGr8agTkfhu61UUsOMTkjhu61HSUFP4butTMavVeG7rVbEgk7hu61Iw5NB4butVsSCTuG7rU5HSOG7huG7rU5I4bqwTeG7rUtIQUnhu61USMOBQ3Phu61C4bqiT+G7rUzGr1Xhu61Ww4Dhu61QSMOBVOG7rVRSSeG7gk7hu61Dw4FD4butR0nDgeG7rVRS4buK4butVsSCTuG7rUjDk0HigJ3hu6UvU1RST05H4bun4bulL1Dhu6fhu6VQ4butQ0xBU1Phu5vhu7FQfU9EWeG7seG7rVNUWUxF4bub4buxVEVYVC1BTElHTnHhu61DRU5URVJy4bux4bun4bulU1RST05H4bun4bulSU1H4butQ0xBU1Phu5vhu7FJW0VOVEVS4bux4butU1RZTEXhu5vhu7FXSURUSHHhu63DveG7r+G7r1BYcuG7rUhFSUdIVHHhu615duG7s1BYcuG7seG7rVNSQ+G7m+G7sS8vQ0ROdEJBT1RIQU5ISE9BdFZOL0RFU0tUT1AvTkVXUy93d3nhu7cvduG7teG7tUR54buv4bu54buvd8O9d1Thu7nhu7Phu7nhu7NMduG7ry3hu7V0SlBH4bux4butQUxU4bub4buxfeG6ok/hu61U4buSTnPhu61QSMOBVOG7rUhVWeG7rUdJw4Hhu61UUuG7iuG7rUTDgk7hu61DQeG7rUTDgk7hu61Wxahx4but4bq1QU7hu61U4buOQeG7rU5I4buuTkfhu61HScOB4butVFLhu4rhu61UUlVZ4buATuG7rVRI4buQTkfhu61UUk9OR+G7rcSQ4bucSeG7rVPhu5BOR+G7rUjDlE3hu61OQVnhu7Hhu61XSURUSOG7m+G7scO94buv4buv4bux4butSEVJR0hU4bub4buxeXbhu7Phu7Hhu60v4bun4bulL1NUUk9OR+G7p+G7pS9Q4bun4bulUOG7rUNMQVNT4bub4buxUH1PRFnhu7Hhu6fhu6VFTeG7p+G7hXTDsnHhu61pSOG7nEnhu61HSUFO4butUVVBc+G7rWlSVU5H4butVMOCTeG7rcOyxIJO4butSMOTQeG7rS3hu60iSeG7hk7hu63huqJOSOG7rWlIQU5I4butw6DDk0Hhu63EkMOD4butQ8OT4butTkjhu65OR+G7rUhP4bqgVOG7rcSQ4buYTkfhu61D4buk4butVEjhu4Lhu61Hw5NQ4butUEjhuqZO4butQuG6ok/hu61U4buSTnPhu61MQU7hu61U4buOQeG7rUdJw4Hhu61UUuG7iuG7rUxP4bqgSeG7rUjDjE5I4butRMOCTuG7rUNBc+G7rUTDgk7hu61Wxajhu61UUk9OR+G7rcSQ4bucSeG7rVPhu5BOR+G7rUjDlE3hu61OQVlz4butVEjGr0Hhu61Cw4Bw4bulL0VN4bun4bulL1Dhu6fhu6VQ4butQ0xBU1Phu5vhu7FQfU9EWeG7seG7p+G7pUVN4bunfcOA4but4bqlR1VZ4buETuG7rWlI4buK4butw6JBSeG7rcOgxq/GoE5HceG7pS9FTeG7p+G7reG6pUjhu65OR+G7rU7Egk3hu61RVUFz4butQ8OUTkfhu61Uw4FD4butQuG6ok/hu61U4buSTnPhu61Hw4xO4butR0nhu67hu61OSOG7rk5H4butR0nDgeG7rVRS4buK4butVsSCTuG7rUjDk0Hhu61UUlVZ4buATuG7rVRI4buQTkfhu61Ow5NJ4butQ0hVTkfhu61Ww4Dhu61C4bqiT+G7rVThu5JOc+G7rVBIw4FU4butSFVZ4butRMOCTuG7rUNBc+G7rUTDgk7hu61Wxahz4butRMOCTuG7rU5I4bqgQ+G7rVRSVVnhu4BO4butVEjhu5BOR+G7rUPDgUPhu61Ew4JO4butVOG7mEPhu63EkMOD4butVsOA4butxJBBTkfhu63EkMav4buiQ+G7rWlSVU5H4butVMOCTeG7rcOyxIJO4butSMOTQeG7rS3hu60iSeG7hk7hu63huqJOSOG7rVFVQU7hu61Uw4JNc+G7rUNIw5rhu61UUuG7jE5H4butQuG6sE5H4butTkhJ4buAVeG7rUhP4bqgVOG7rcSQ4buYTkfhu61USEnhur5U4butVEjhu7BDc+G7rUPhu6Thu61USOG7guG7rU5Ixq9x4butVOG7lOG7rUNI4buoQ+G7rVRIw4BOSOG7rUPDlE5H4butTkhJ4buAVeG7rUjhu5hJ4butVEhJc+G7rUxJw4pO4butSE9BTnPhu61DSMavxqBOR+G7rVRSw4xOSOG7rUdJQU/hu61Mxq9V4butVsSCTuG7rUjDk0Hhu61WxIJO4butTkdI4buG4butTkjhurBN4butS0hBSeG7rVRIw4FDc+G7rULhuqJP4butTMavVeG7rVbDgOG7rVBIw4FU4butVFJJ4buCTuG7rUPDgUPhu61HScOB4butVFLhu4rhu61WxIJO4butSMOTQeG7rUTDgk7hu61HSUFO4butVFJVWeG7gE7hu61USOG7kE5H4butQ+G7pkHhu61Dw4FD4butRMOCTuG7rVThu5hD4butVFJPTkfhu61U4buITkh04but4bqlR0hJw4pO4butQ+G7qFVz4butUEjhu6RD4butROG7sE5H4butVsOA4butVOG7lOG7rUNI4buoQ+G7rUPDgUPhu61M4buaUOG7rULhuqJP4butVOG7kk5z4butVFJVWeG7gE7hu61E4bqgWeG7rU3hu5hU4butU+G7kOG7rUzDgE7hu63EkEnhu4ZV4butRMOCTuG7rUNBc+G7rUTDgk7hu61Wxajhu61UScOKVeG7rUJJ4buCVXThu60iw4JZ4butTMOA4butTeG7mFThu61UUk9OR+G7rU5I4buuTkfhu61OSEnhu4ZN4butVuG7pOG7rVFVQU7hu61UUuG7jE5Hc+G7rUxVw5RO4butxJDGr+G7okPhu61UUlVOR+G7rVTDgk3hu61UUknhu4JO4butS0hBSeG7rVRI4buwQ+G7rUhJ4buGTnThu60i4buSTkfhu61USOG7nEnhu61U4buU4butQ0jhu6hDc+G7rUNI4buI4butxJDhuqBPc+G7rUjGr+G7mk5H4butROG6qk7hu61DSFVZw4pO4butTcOUTuG7rUNIT+G7rUjhu4bhu61USOG7kE5H4butVFJVTkfhu61Uw4JN4butVsSCTuG7rUjDk0Hhu61DxqDhu61T4bue4butUkHhu61N4bquVOG7rVbDgOG7rURVWeG7rVRSw4zhu61IT+G6oFThu63EkOG7mE5H4butTkhJ4buAVeG7rUPDglXhu61M4bqgQ+G7rULhu5jhu61Ww4Dhu63EkOG7mEnhu61WxIJO4butTkdI4buG4but4bue4butQ8ag4butU+G7nuG7rVbhu5pJ4butTkhJ4buAVeG7rU7hu5hJ4butRFVOR+G7rVNJTkjhu61IT+G6oFThu61QSE9OR+G7rVBIw5pz4butxJBB4butROG6oE5Hc+G7rcSQQeG7rU5Hw4BOSHPhu61OR0jhu4B04bulL1Dhu6fhu6VQ4butQ0xBU1Phu5vhu7FQfU9EWeG7seG7p+G7pUVN4bun4buFdMOyceG7rSLhu4Lhu61QSMOBVOG7rUhVWeG7rUdJw4Hhu61UUuG7iuG7rUTDgk7hu61DQXPhu61Ew4JO4butVsWo4butWOG7qOG7rWlIQU5Ic+G7rUPhuqZO4butQ8OT4butTkjhu65OR+G7rUdJ4bqiSeG7rVBIw4FQ4butTsOAT+G7rVRIxq9B4butQsOAcOG7pS9FTeG7p+G7pS9Q4bun4bulUOG7rUNMQVNT4bub4buxUH1PRFnhu7Hhu6fhu6VFTeG7p33DgOG7reG6pUdVWeG7hE7hu61pSOG7iuG7rcOiQUnhu63DoMavxqBOR3Hhu6UvRU3hu6fhu61pSEVP4butVMOUSXPhu61D4bqmTuG7rUPDk+G7rUPGoOG7rUNI4bq+c+G7rUNIw41OSOG7rVPDgUNI4butSOG7luG7rVRS4buic+G7rUtIVVnhur5O4butS0jDjUNI4butQ8OBQ+G7rU5HSOG7huG7rU5Iw4JOc+G7rU5Hxq/hu5xJ4butTuG6rk3hu61HSeG7ruG7rVbDgOG7rVThu5Thu61DSOG7qEPhu61USOG7sEPhu61Iw4BOSHPhu61UUkFP4butVFJVWeG7gE5z4butQuG6ok/hu61U4buSTnPhu61QSMOBVOG7rUhVWeG7rUdJw4Hhu61UUuG7iuG7rVbEgk7hu61Iw5NB4butVFJVWeG7gE7hu61USOG7kE5H4butQ8OBQ+G7rUTDgk7hu61U4buYQ+G7rVRISeG7glXhu61T4buQ4butVFJPTkfhu61D4buYTkfhu63EkOG7kk5HdOG7rWnhuqBP4butxJBJ4buAVeG7rUtJ4buGTnPhu61Nw5RJ4butVFLGr+G7nE5H4butVsSCTuG7rUjDk0Fz4butS0jDlE5H4butR0lBTuG7rVbEgk7hu61Iw5NB4butUEjDmeG7rUjhu6JQ4butxJDhu4Lhu63EkOG7kk5H4butQsOAT+G7rUPDgUPhu61Ew4JO4butVOG7mEPhu61USMav4bucTkfhu61YVVnDik7hu63EkMav4buiQ+G7rUdJQU/hu61Mxq9Vc+G7rVRSw4xOSOG7rURJ4buETuG7rVbEgk7hu61Iw5NB4butVFJVWeG7gE7hu61USOG7kE5H4butVOG7kFThu63EkOG6uFB04butW8OBQ+G7rUjDjE5I4butVEjhu6hD4butU8avVeG7rVThuqZNc+G7rULhuqJP4butVOG7kk7hu61Ww4Dhu61QSMOBVOG7rUhVWeG7rUPDgUPhu61HScOB4butVFLhu4rhu61WxIJO4butSMOTQeG7rVBI4bqiSeG7rVRI4buwQ+G7rUhJ4buGTuG7rcSQ4buSTkfhu61USOG7nEnhu61OSEnhu4BV4butSMOMTkjhu61USOG7qEPhu61OSMav4butTkdIScOKTuG7rUPhu6hV4butTMavVeG7rUdJ4buu4butVFJPTkfhu61Tw4FDSOG7rVbhu55z4butSMOMTkjhu63huqJOSHThu60i4bqoWeG7rU3huqBOSOG7rUPDlE5H4butVMOBQ+G7rVRSVVnhu4BO4butROG6oFnhu61Ew4JO4butQ0Fz4butRMOCTuG7rVbFqOG7rVRST05H4butQ8OBQ+G7rUtIw5ROR+G7rUdJQU7hu61WxIJO4butSMOTQeG7rUzDgE5H4butQuG6ok7hu61DSE/hu61Dw4FD4butVEjhur7hu61I4buG4butVFLhurp04butfeG6ok/hu61U4buSTnPhu61QSMOBVOG7rUhVWeG7rVbDgOG7rU5Vw5RJ4butRMav4bugTkfhu61D4bqiTeG7rUjhu6hOR+G7rUTDgk7hu61DQXPhu61Ew4JO4butVsWoc+G7rUTDgk7hu61OSOG6oEPhu61D4bumQeG7rUPDgUPhu61U4buYQ+G7rU5Hxq/hu5xJ4but4bue4butVFJPTkfhu61UUsav4bucTkfhu61I4buMQ3Phu61UUk9OR+G7rUhP4bqgVOG7rcSQ4buYTkfhu61WxIJO4butSMOTQeG7rUPhu5hOR+G7rcSQ4buSTkd04bulL1Dhu6fhu6VQ4butQ0xBU1Phu5vhu7FQfU9EWeG7seG7rVNUWUxF4bub4buxVEVYVC1BTElHTnHhu61DRU5URVJy4bux4bun4bulU1RST05H4bunfcOA4but4bq1w4rhu61pSOG7iuG7rcOgxq/GoE5Hc+G7rWlSxq/hu55OR+G7reG7hUjDkk5H4butw7LEgk7hu61Iw5NB4butLeG7rWlIw5ROR+G7rVRJTuG7rUhVWeG7hk7hu61pSOG6oENI4butaUjDgE5IceG7reKAnCLhuqhZ4butTeG6oE5I4butQ8OUTkfhu61Uw4FD4butVFVZw4pO4butVFJVWeG7gE5z4butR0nDgU/hu61E4bukQ+G7rU5I4bqwTeG7rU7Dgk5H4butQ0FP4butTkjhuqxO4butVEjhu6hD4butQ+G7pkHhu61D4buYTkfhu63EkOG7kk5H4butVuG7gOG7rUTDgk7hu61DQXPhu61Ew4JO4butVsWo4oCd4bulL1NUUk9OR+G7p+G7pS9Q4bun4bulUOG7rUNMQVNT4bub4buxUH1PRFnhu7Hhu61TVFlMReG7m+G7sVRFWFQtQUxJR05x4butQ0VOVEVScuG7seG7p+G7pVNUUk9OR+G7p+G7pUlNR+G7rUNMQVNT4bub4buxSVtFTlRFUuG7seG7rVNUWUxF4bub4buxV0lEVEhx4butw73hu6/hu69QWHLhu61IRUlHSFRx4buteOG7tXhQWHLhu7Hhu61TUkPhu5vhu7EvL0NETnRCQU9USEFOSEhPQXRWTi9ERVNLVE9QL05FV1Mvd3d54bu3L3bhu7Xhu7VEeeG7r+G7ueG7r3h24bu3VOG7uXbhu7XDvUx2LeG7s3RKUEfhu7Hhu61BTFThu5vhu7F94bqiT+G7rVThu5JOc+G7rVBIw4FU4butSFVZ4butR0nDgeG7rVRS4buK4butRMOCTuG7rUNB4butRMOCTuG7rVbFqHHhu63hurVBTuG7rVThu45B4butTkjhu65OR+G7rUdJw4Hhu61UUuG7iuG7rVRSVVnhu4BO4butVEjhu5BOR+G7rVRST05H4butxJDhu5xJ4butU+G7kE5H4butSMOUTeG7rU5BWeG7seG7rVdJRFRI4bub4buxw73hu6/hu6/hu7Hhu61IRUlHSFThu5vhu7F44bu1eOG7seG7rS/hu6fhu6UvU1RST05H4bun4bulL1Dhu6fhu6VQ4butQ0xBU1Phu5vhu7FQfU9EWeG7seG7p+G7pUVN4bun4buFdMOyceG7rSLhu4Lhu61QSMOBVOG7rUhVWeG7rUdJw4Hhu61UUuG7iuG7rUTDgk7hu61DQXPhu61Ew4JO4butVsWo4butSFVZ4buGTuG7rWlI4bqgQ0jhu61pSMOATkjhu63EkMOD4butVsOA4butxJBBTkfhu63EkOG7gOG7rVJB4butTkjhu65OR+G7rUdJ4bqiSeG7rVBIw4FQ4butTsOAT+G7rVRIxq9B4butQsOAcOG7pS9FTeG7p+G7pS9Q4bun4bulUOG7rUNMQVNT4bub4buxUH1PRFnhu7Hhu6fhu6VFTeG7p33DgOG7reG6tcOK4butaUjhu4rhu63DoMavxqBOR3Hhu6UvRU3hu6fhu61pUk9OR+G7rU5I4buuTkfhu61OxIJN4butUVVBc+G7rUPDlE5H4butVMOBQ+G7rULhuqJP4butVOG7kk7hu61Ww4Dhu61QSMOBVOG7rUhVWeG7rUTDgk7hu61DQXPhu61Ew4JO4butVsWoc+G7rUTDgk7hu61OSOG6oEPhu61UUlVZ4buATuG7rVRI4buQTkfhu61Dw4FD4butRMOCTuG7rVThu5hD4butVEhJ4buCVeG7rVPhu5Dhu61UUsOKTuG7rcSQ4buKQeG7rULDgE7hu61IVVnhu4ZO4butaUjhuqBDSOG7rWlIw4BOSOG7rcSQxq/hu6JD4butUVVBTuG7rVTDgk3hu61USOG7sEPhu61ISeG7hk7hu61USMOUTkfhu61RVUHhu61Dw4FD4butSE/huqBU4butxJDhu5hOR+G7rcSQSeG7gE7hu61Ew4Nz4butU8avVeG7rVThuqZNc+G7rU5HSEnDik7hu61D4buoVXPhu61QSOG7pEPhu61E4buwTkdz4butVFJVWeG7gE7hu61E4bqgWXThu63DoEnhu4ZO4butTkFZ4butVE/DgE7hu61IVVnhu4ZO4butxJDDg+G7rVRI4buQTkfhu61Lw4rhu63EkMav4buiQ+G7rXnhu61MT+G6oEnhu61Iw4xOSOG7rUTDgk7hu61DQeG7rUfhu5JNceG7rU1P4butw6LGr+G7nE5Hc+G7rUjDgVThu63Dosav4bucTkdz4butSMOBVOG7rULhu5hJc+G7rUjDgVThu61SVXLhu6124butTE/huqBJ4butSMOMTkjhu61Ew4JO4butVsWoceG7rU3DmkHhu63Dosav4bucTkdy4buteOG7rUxP4bqgSeG7rUjDjE5I4butRMOCTuG7rU5I4bqgQ3Hhu61Tw4lD4butQsOZQeG7rS3hu61D4buSTkfhu61DSEnDik5Hc+G7rUtIVUHhu61MVeG7kE5H4butVsOA4butTkjhuqBD4butQ+G7pHThu6UvUOG7p+G7pVDhu61DTEFTU+G7m+G7sVB9T0RZ4bux4bunw6BVWeG7hk7hu63EkMOD4butQ0jDmuG7rVRS4buMTkdz4butUVVBTuG7rVTDgk3hu63EkOG6plXhu61Uxq/hu61Yw4JZ4butROG7sE5H4butQ8ag4butU+G7nuG7rVbhuqxU4butQ0jhuqRUc+G7rVRISeG6vlThu61DSOG6vuG7rVbEgk7hu61Iw5NBc+G7rUdJQU/hu61Mxq9V4butVsSCTuG7rUjDk0Hhu61Dw4FD4butRMOCTuG7rVThu5hDcuG7rVRIw4BOSOG7rUzhuqxQ4butQ8OBQ+G7rUPDglXhu61M4bqgQ+G7rULhu5jhu61WxIJO4butSMOTQXPhu61WxIJO4butTkdI4buG4butRMOCTuG7rUdJQU5z4butWMOCWeG7rUThu7BOR+G7rU7hur5Q4butU+G7kE5H4butTeG7mknhu61UUk9OR+G7rVbDmU5H4butxJDhu5JOR+G7rULDgE/hu61Ew4JO4butVOG7mENy4butRFVZ4butVFLDjOG7rVThu5Thu61DSOG7qEPhu61Dw4FD4butTOG7mlDhu61U4bqsUOG7rUhV4bqkTuG7rVbhu4Dhu61Ew4JO4butQ0Fz4butRMOCTuG7rVbFqHPhu61Ew4JO4butTkjhuqBDcuG7rVThu5Thu61DSOG7qEPhu61MScOKTuG7rUhPQU7hu61USeG6vk5H4butSMOBVOG7rUTDgk7hu61DQXR0dOG7rSLhur5O4butTkFZc+G7rVRPw4BO4butSFVZ4buGTuG7rcSQw4Phu61USMOATkjhu61M4bqsUOG7rcSQxq/hu6JD4butd+G7r+G7r+G7rcSQ4buYSeG7rVbEgk7hu61OR0jhu4bhu61RVeG6pk7hu61DSMOaTkfhu61Ww4Dhu63EkEFOR+G7rVRJ4bq+UOG7rVThu6RD4butVEjhu7BD4butSEnhu4ZO4butVOG7kFThu61Dw5ROR+G7rVTDgUPhu61LSeG7gk3hu61Lw4pz4butTOG6rFDhu61I4buS4butU8ag4butS0hPQeG7rUjhu4xD4butREnhu61T4bqiTuG7rVbEgk7hu61Iw5NB4butUEhJ4butVuG6rFThu61USOG7guG7rVThuqBJ4butQ8OBQ+G7rcSQ4buKQeG7rVBIxq/GoE5H4butTkjhurBN4butTkjhuqxO4butREnhu4ZO4butVsOA4butWMOBQ+G7rcSQ4buKTkjhu61N4buoQ+G7rcSQ4buY4butVOG7kk7hu61U4bqgSXPhu61HScOB4butVFLhu4rhu61Ww4Dhu61T4buoQ+G7rVPhu5BOR+G7rUPhu6ZB4butVOG7qk5H4butTE/huqBJ4butRMOCTuG7rUNBc+G7rUTDgk7hu61Wxahz4butRMOCTuG7rU5I4bqgQ+G7rVRST05H4butQ+G7mE5H4butxJDhu5JOR3Phu61UUsOKTuG7rUPGoOG7rVPhu57hu63EkMOT4butxJDhu4Dhu61YVeG6pFThu61QSMavxqBOR+G7rcOBTuG7rULhuqJP4butVOG7kk5z4butUEjDgVThu61IVVnhu61N4buYVOG7rUPDgUNI4butSEnhu4ZV4butUVXhuqJ04bulL1Dhu6fhu6UvVEThu6fhu6UvVFLhu6fhu6UvVEJPRFnhu6fhu6UvVEFCTEXhu6fhu6VQ4butQ0xBU1Phu5vhu7FQfU9EWeG7seG7rVNUWUxF4bub4buxVEVYVC1BTElHTnHhu61SSUdIVHLhu7Hhu6fhu6VTVFJPTkfhu6fhuqVH4buMQ+G7rcOgVeG6pE7hu63DulRI4buwQ+G7rUhJ4buGTsO54bulL1NUUk9OR+G7p+G7pS9Q4bun


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]