(vhds.baothanhhoa.vn) - Nếu ví di sản văn hóa phi vật thể xứ Thanh như một bức tranh đẹp, thì các loại hình dân ca dân vũ chính là những sắc màu rực rỡ trong bức tranh di sản ấy. Là tiếng hát, điệu múa được sinh ra từ trong đời sống sinh hoạt văn hóa, lao động sản xuất, dân ca dân vũ mang “bản sắc” của mỗi vùng miền, dân tộc, địa phương. Trải qua thời gian bồi đắp và phát triển, đến hôm nay dân ca dân vũ không chỉ là nét đẹp văn hóa truyền thống mà còn là đặc điểm “nhận dạng” văn hóa xứ Thanh.
w7pG4but4bur4bqqSuG7t1FR4buX4bup4bueZ0dSSkThu6nDuT7DgE3hu6tSw5RMceG7q+G7nkbhu7lS4burRlNX4bur4buER+G7ueG7q1JQw43hu6tC4bqyTOG7q+G6quG7t+G7q0LhurJM4bur4bus4buk4buh4bur4buF4buo4bqq4burUOG7ouG7q+KAnFHDg+G6quG7q0tBU+KAncO6L0bhu63DucO64bue4bur4bqqSuG7t1FR4buX4bup4bueYUThu7dC4bupw7nhurXhurxT4bur4busSOG7q0JH4burUcOATOG7q+G7rOG6okzhu6tGTuG7t+G7q+G7nkZH4bur4bus4bqkUuG7q1JG4buA4burVsWo4burZ0bhu7dMRuG7q0xG4bum4burS+G7kFLhu6vhuqjFqOG6quG7q1JQ4bu3TEbhu6tDReG7nnHhu6tSRknhu6vhuqrhu7nhuqrhu6tKTcOBR+G7q0ZJTEbhu6tC4bqyTOG7q+G6quG7t+G7q0LhurJM4bur4bus4buk4bur4bqqRkhMRuG7q0pB4burTEbhu7BM4buE4burUcOD4bqq4burS0FT4burUOG7qOG6quG7q1Dhu6Lhu6tSUE1M4buE4bur4bqoxajhuqrhu6tSUOG7t0xG4burQkfhu6tRw4BM4bur4bq0V3Lhu6vhurdB4burUkfhurxM4buE4burRuG7uVJx4burQ0fhur5T4burS1Thu7fhu6tD4bum4bua4bqq4burUUdMRuG7q1Dhu7fhu6tSxq/hu6tSUE1M4buE4burQ8agR+G7q1HDlUzhu4Thu6tRR0xG4burRk3DgVLhu6vhu6zhuqJM4burRk7hu7dx4burSuG7t03hu6tD4buQTOG7hOG7q1HDgEzhu6tWU+G6tFJx4burQuG6skzhu6vhuqrhu7fhu6tC4bqyTOG7q+G7rOG7pOG7q0vhu7dM4buE4bur4oCc4bqow4BM4burUcOD4bqq4oCd4bur4bqqw5nhu7fhu6tL4buYR+G7q+G7rFVM4buE4burS0fDikxx4burQuG6skzhu6tS4buQ4bqqceG7q0PDjeG7t+G7q+G7nkbhu6bhu5RM4buEcuG7q2dQw4BH4bur4bugU+G7t+G7q1JGxqBH4bur4buER+G7t0zhu6vhuqjDlEfhu6tDw4Phu57hu6vhu6xB4bur4bueRuG7uVLhu6tSUEfhu4BMceG7q0PhurxM4burRuG7jkvhu6tM4bu3V+G7q0LhurJM4bur4bqq4bu34burQuG6skzhu6vhu6zhu6Thu6vEqEbhu45M4buE4bur4bqqRsOM4burSkHhu6tMxJBS4burQ0Xhu57hu6vhu6zhuqJM4burRk7hu7fhu6tSUFNXw4pM4burUkbDlUzhu4Thu6tLQeG7q+G6qk9M4burSkHhu6tD4bqu4bqq4burQ0fhu4BL4bur4oCcTEbhuqRM4burQsOBTOG7hOKAneG7q+G7rOG6okzhu6tGTuG7t+G7q1bFqOG7q2dG4bu3TEZyw7ov4buew7nDuuG7nuG7q+G6qkrhu7dRUeG7l+G7qeG7nnvhu7fhu55SR01M4bupw7nDukdL4buE4bur4bqqSuG7t1FR4buX4bupQlJGU0vhuqjhu6tHe0RMUkRQ4bup4burUVJXSkThu5fhu6nhu65HQlJG4buh4burw73hu7Hhu7Hhu55WcOG7q0ZER+G7hEZS4buh4bureOG7r3jhu55WcOG7qeG7q1FQ4bqq4buX4bupLy/huqpCTHLhuqjhu7dNUkbhu7dMRkZN4bu3cuG7rEwvQkRRxKhSTeG7ni9MROG7rlEv4buv4buvd+G7sy/hu63DvcO9Qnfhu7Hhu7Xhu7Hhu7F2w71S4buveHd44butSuG7sXLhu4jhu57hu4Thu59Q4buX4buv4buzw73hu6nhu6vhu7dKUuG7l+G7qT7DgE3hu6tSw5RMceG7q+G7nkbhu7lS4burRlNX4bur4buER+G7ueG7q1JQw43hu6tC4bqyTOG7q+G6quG7t+G7q0LhurJM4bur4bus4buk4buh4bur4buF4buo4bqq4burUOG7ouG7q+KAnFHDg+G6quG7q0tBU+KAneG7qeG7q+G7rkdCUkbhu5fhu6nDveG7seG7seG7qeG7q0ZER+G7hEZS4buX4bupeOG7r3jhu6nhu6svw7nhurNU4bu34burQ8OoTOG7q0pB4burS+G7kFLhu6tSUE1M4buE4burTEbhu7BM4buE4burUlBP4burQkfhu4ZM4burUkfhurpT4bur4bqoR+G7gFPhu6vhuqrDmeG7t+G7q0LhurJM4bur4bqq4bu34burQuG6skzhu6vhu6zhu6Thu6tb4buOTOG7hOG7q+G7tkxG4burdOG6teG7hOG7pOG7q1JQT+G7q29H4bq6TOG7q+G6sUbhurp1csO6L+G7nsO5w7rhu57hu6vhuqpK4bu3UVHhu5fhu6nhu54+TUJX4bupw7l7TuG7q1jhu6vEqEfhurxM4bur4bqqRk3hu6tQxIJM4buEceG7q0xGw4Phuqrhu6tD4bq8TOG7q1bFqOG7q2dG4bu3TEbhu6st4burTEbhu5bhu6tD4bq8TOG7q0ZP4burUeG7jkzhu4Thu6vhurPhuqBy4bur4bq14bq8U+G7q0xG4bumceG7q0zhu4RGROG7q1JH4bq8TOG7hOG7q0ZP4bur4bqqw5nhu7fhu6tM4buE4bumxqBH4burQuG6skzhu6vhurXhu7dL4bur4bqo4buQceG7q0zhu4Thu6bGoEfhu6tS4bu34bur4oCcUkbhurRX4oCd4bur4bqo4bu5UuG7q0zhu4Thu7lS4bur4bqqT+G7q+G6qOG7t1fhu6vhuqrDmeG7t+G7q0PDlEzhu4Thu6tQU+G7kEzhu4Thu6tL4bq6TEbhu6tL4buOTOG7hHDhu6tG4bu3V+G7q1JH4bq8TOG7hOG7q0ZP4burUlDhurpM4burUeG7jkzhu4Thu6th4bum4buUTOG7hOG7q+G6ukvhu6tDw4pL4burUkZH4bq8UuG7q1JG4bu3ceG7q1JGSeG7q0ZP4burUeG7jkzhu4Thu6vhurPhuqDhu6tC4bumxqBM4buE4burTEbhu6bhu6tSRkRN4burS+G7kFLhu6tKw5VH4burUEfhurpM4buE4buh4burTEbDk+G6quG7q0xGxIJMceG7q+G7rOG6tFLhu6vhu6zDgOG7q0tB4burRkFN4burUcOATOG7hHHhu6tS4bqyS+G7q1JJTEZx4bur4bqqRuG6tFLhu6vhu55G4bu54bqqceG7q0vhu5Dhuqrhu6tLw4Hhuqpy4burZ+G6tFLhu6vhuqrDgOG7q0Phu6bhu5rhuqrhu6tCR+G7hkzhu6tW4bum4buWTOG7hOG7q1JQ4bq6TOG7q+G6qk1M4burQ0/hu6tCw5Phuqrhu6tR4buOTOG7hOG7q+G6s+G6oHLDui/hu57DucO64bue4bur4bqqSuG7t1FR4buX4bup4buePk1CV+G7qcO5ZuG7jkzhu4Thu6vhurPhuqDhu6tSxq/hu6tSRuG7puG7mkzhu4Thu6tM4buEU8OUTOG7q+G6qkbDgFfhu6vhu6zDiuG7q0PhurxM4bur4bq14buE4bqg4burPuG7t+G7qz7hu45M4buE4burUkZJ4burUuG7ueG6qkbhu6tCT0zhu4Rx4burS+G7kFLhu6tMRuG7uUxG4burVlPhu45H4bur4busw4rhu6thQUvhu6vhu4XDlEzhu4Thu6tD4buS4burUOG7t+G7q+G6qEfhu4BMceG7q0vhu5BS4burTEbhu7lMRuG7q1LDgU3hu6tM4bq6TOG7q1Hhu45M4buE4bur4bq3w6hM4bur4bugU+G7t+G7q+G6quG7ueG6quG7q0ZTV+G6vkzhu6thQeG7q2dQU0zhu4Rx4burYeG6pFPhu6vhurfhu5Dhuqpy4bur4bqxRkfhu6tW4bum4bu3ceG7q+G7hEfhu7dN4burUkbhu45M4buE4burQ+G7psagTOG7hOG7q1JGw5lX4bur4buER+G7sOG7q+G7rOG7t0fhu6tSUE/hu6vhuqpGw5nhu6tDw4FN4burUkZJ4burUeG7jkzhu4Thu6vhurPhuqDhu6tKQeG7q0zhu5RH4burQ0/hu6tM4buE4bum4bua4bqq4burVlPhu45H4bur4bqqRlNX4bq6TOG7q+G6qkbhu5zhu6tGQUzhu4Thu6tGTuG7t+G7q+G7hEfhu7dN4burUkbhu6bhu5RM4buE4bur4buER+G7sOG7t+G7q+G6quG7ueG6quG7q+G7rFVM4buE4burS0fDikxy4burYUlMRuG7q1JGQUxG4burUsav4burUlBNTOG7hOG7q+G7rOG6tFLhu6vhu6zDgOG7q0rhu7dN4burQ+G7kEzhu4Thu6vhuqrDmeG7t+G7q0zhu4Thu6bGoEfhu6vhuqpGw5VM4buE4burQ0/hu6vEqEZH4burVuG7puG7t3Hhu6tSU1fhu6tMRkfhurpM4burRk/hu6tR4buOTOG7hOG7q+G6s+G6oOG7q8SoRuG7jkzhu4Thu6tD4buUTOG7q1JGU8OCTOG7q+KAnEvhu5BS4burS0FT4oCdceG7q0xG4buwTOG7hOG7q0NH4bq+U+G7q0ZP4bur4bueRsOATOG7q+G7uUxG4burQ8OCV+G7q0PDmeG7q0ZBTEbhu6tSUElMRuG7q+G6qsOZ4bu34bur4bqqTUzhu6tDT+G7q1LGr+G7q8SoRkfhu6tQxqBH4bur4bqo4bq8TOG7q+G6qkZN4burQ+G6vEzhu6vEqEZH4bur4bqq4bqk4bue4bur4bqo4bq8THHhu6tSxq/hu6vhu6xH4bq+4bqq4burS8agR+G7q8SoRuG7ueG6qkbhu6vigJxQ4buq4bu34bur4bqqRuG6skzhu6tWU8OVTOG7hOG7q0NP4oCd4bur4bqqRk3hu6tD4bq8TOG7q8SoRkfhu6vigJxQxqBH4burUkZTV8OKTOG7q0rhurpM4bur4bqo4bq8TOKAnXLDui/hu57DucO64bue4bur4bqqSuG7t1FR4buX4bup4buePk1CV+G7qcO54bq1RklM4burSsOBR+G7q0rDjeG6qkbhu6tR4buq4bur4bqqw5nhu7fhu6tC4bqyTOG7q1Lhu5Dhuqrhu6tvR+G6vlLhu6vhurXhu7dLceG7q1LGr+G7q0Lhu6hM4buE4burTOG7puG7luG6quG7q0PhurxM4bur4buER+G7sOG7q0zhu6bhu5bhuqpx4bur4buEw5Xhuqrhu6vhuqrDmeG7t+G7q0vDk0fhu6tRxajhuqrhu6tLw4FMRuG7q0pB4burUkdMRuG7q1JGw4JM4burQ01BTOG7q8So4bq8UnLhu6tvQeG7q0NHw4pT4burTEFX4burS+G7kFLhu6tKw4JM4burTOG7sOG7t+G7q0Phu6bhu5rhuqrhu6tLR0xG4bur4bqqRsWoTOG7hOG7q1JQTUzhu4Thu6tCR+G7q1HDgEzhu6tGT+G7q1Hhu45M4buE4bur4bqz4bqg4bur4bqqw5nhu7fhu6tM4buE4bumxqBH4burVsWo4burZ0bhu7dMRnLhu6tnUOG6ukzhu6tMRuG7sEzhu4Thu6vhuqpGU1fhurxM4burQ0/hu6tM4buE4bum4bua4bqq4burVlPhu45H4burUeG7jkzhu4Thu6vhurPhuqDhu6tKU+G7jkzhu6tKQeG7q0vhu5BS4burUuG6pOG7nuG7q1JG4buA4burTOG7hOG7psagR+G7q0rhu7dN4burQ+G7kEzhu4Thu6tSUEFM4burQ8OCV+G7q1HFqOG6quG7q0vDgUxGcuG7q2dQTUzhu4Thu6tDTnHhu6tM4buE4bumxqBH4bur4bqqw4JL4burSuG7uUfhu6st4bur4oCcYU7hu57hu6tDT+KAneG7q+G6quG7pEzhu4Thu6vhuqpGSExG4burSkHhu6tM4buE4bumxqBH4bur4oCc4bqow4NS4bur4bqq4bu5R+KAneG7qy3hu6vigJxW4bum4buWTOG7hOKAneG7q+G6quG6slPhu6tGT+G7q1JQ4bq6TOG7q0vhu5hH4bur4bqqRuG6rkzhu4Thu6tR4buOTOG7hHLhu6tm4bu54bqqRuG7q1vDjeG7t+G7q+G6qkZI4burZ0bhu7dMRuG7q2FO4bu34burdFLhuqThu57hu6vhu6914bur4busR+G6vFLhu6Hhu6vigJzhurVG4bum4bur4bus4bqkV+G7q0zhu4Thu6bGoEfhu6vhuqjDg1Lhu6vhuqrhu7lH4burTOG7hE1BR+G7q+G7rEfhur7huqrhu6vhu4RHQVPhu6vEqEdMRuG7q0zhu4RGR+G6vkvhu6tR4buOTOG7hOG7q0zhu6bhu5bhuqpx4burSlPDlEzhu4Thu6tKw4HhuqpG4bur4bqqT0zhu6vhu55Gw4BH4burSkHhu6tM4buE4bumxqBH4bur4bqqTuG7q+G7rMOVTOG7q+G6quG6slPhu6tGT+G7q+G7nkZNTOG7hOG7q+G7nkZUceG7q0xG4buW4burTEZHw4pT4bur4bus4bqkTOG7q+G7hEfDkkdx4burUkZT4buQ4bqq4bur4bqoQUfhu6vigJzhurVG4bqkUuG7q1JQSUxG4burUeG7jkzhu4Thu6vhurPhuqDigJ3hu6tCQUfhu6vhu4TDgkzhu6tSUOG6okvhu6vhuqrhurJTceG7q1JGU+G7kOG6quG7q1JQU1fhur5M4bur4bq14buOS+G7q0xG4bum4bur4buHRuG7puG7lEzhu4Thu6thTeG7t3Hhu6vhu4dGw4FL4bure+G7jkzhu4Rx4burZ8OVTOG7hOG7q2dQ4bqyTOKApuG7q+G7rEHhu6vhuqrDgOG7q+G6sUfDilPhu6tM4buw4bu34burQ+G7gOG7q+G6qk7hu6tSRuG7gOG7q0ZP4burRkFM4buE4burQ+G6ukvhu6tCQUfhu6tSUOG6ukzhu6tGQUxG4burUlBJTEbhu6tR4buOTOG7hOG7q+G6s+G6oHLhu6vhurXhu4Thu6bGoEfhu6vhuqjDg1Lhu6vhuqrhu7lH4bur4bqqT0zhu6vhu55Gw4BH4burSkHhu6tM4buE4bumxqBH4burUsOVUuG7q+G7hEfDk0zhu4Rx4burRk/hu6tG4bu3V3Hhu6vhu6zGr+G7t+G7q0ZP4burQ+G7gOG7q1JGVOG6quG7q0PhuqZX4burSuG7t03hu6tD4buQTOG7hOG7q+G6qsOZ4bu34bur4bqq4bu54bqq4bur4bqqRkFM4buE4burUlDhu7dH4burQ09x4bur4busxq/hu7fhu6tY4burTEbDjeG7q+KAnOG7hEfhu7dN4burUkfhurzhu57hu6vhu6BT4bu34burSsagR+G7q0ZP4oCd4bur4bus4buWR+G7q8SoRuG7ueG6qkbhu6tMxIJL4burQ09x4burTEbhurRS4burSkHhu6vhuqrhu7nhuqrhu6vhuqhBceG7q+G6quG7ueG6quG7q+G6qkbDjXLhu6vhurXhu4Thu6bGoEfhu6vhuqjDg1Lhu6vhuqrhu7lH4bur4buEw4NM4bur4bqq4bu54bqq4bur4bqqRkFM4buE4burUlDhu7dH4burQ0/hu6vhu6xBTeG7q+G6quG7jkzhu4Thu6vhu6xH4bq+4bqqceG7q+G7hMODTOG7q8SoRuG7ueG6qkbhu6tMxIJL4burQ0/hu6vhu6zhu5ZH4bur4bqqTUzhu6tDT+G7q0zhurpM4burTEZHw4pT4burTOG7hOG7psagR+G7q+KAnEvhurrhu6tDT+G7q0LDk+G6quKAnXLhu6vhu4dGw4BH4bur4bqqRuG6okzhu4Thu6vhu6xJ4burUkbhurxx4burS0Hhu6vigJxvw4rhu6tMRkHhu6vhuqpG4bu34burS8ODTOG7hOG7q0tF4burRk8v4bur4bq1RuG7pkzhu4Thu6tES+G7q+G6qkbhurBM4buE4bur4bqow5Lhu6vhuqpNTOG7q0NP4burQ+G7puG7muG6quG7q0PhurJT4oCdcsO6L+G7nsO5w7rhu57hu6vhuqpK4bu3UVHhu5fhu6nhu54+TUJX4bupw7lhT+G7q1Hhu45M4buE4bur4bqz4bqg4bur4bqqTuG7q0xGR8OKU+G7q0NH4bq+U3Hhu6tSUE1M4buE4burQ07hu6vhuqpO4bureOG7q8SoRlThuqrhu6tDR+G6vlPhu6tQR+G6ukzhu4Rx4burxahM4buE4bur4bus4buWR+G7q3jhu6vhuqpTTOG7hOG7q0NNw4FM4bur4bqqRsOoTeG7q+G6qkbDlUzhu4Thu6vhuqpNTOG7q0NP4burUlDhurpM4burUeG7jkzhu4Ry4bur4bq1Tkfhu6vhu6zDiuG7q0zEkFLhu6tDReG7nuG7q+G6qsOZ4bu34burRk/hu6tR4buOTOG7hOG7q+G6s+G6oHHhu6vhurXhu4RG4bq+4burUeG7iuG7q+G6tUbhurJM4burQuG6skzhu6thTUFM4buE4burYcOAR+G7q0xGSUzhu6tMRuG6pEzhu6Hhu6vigJxhT+G7q1Hhu45M4buE4bur4bqz4bqg4burQ+G7puG7muG6quG7q1LDgU3hu6tQ4bu34burUsav4burUlBNTOG7hOG7q+G6qkZITEbhu6tDxqBH4burUcOVTOG7hOG7q0rhu7dN4burQ+G7kEzhu4Ry4burb0nhu6tSRuG6vHHhu6tMxJBS4burQ0Xhu57hu6tSUOG7puG7luG6quG7q0bhurxS4bur4bqqw5nhu7fhu6tGT+G7q1Hhu45M4buE4bur4bqz4bqg4burSkHhu6tMxJBS4burQ0Xhu57hu6tK4bu3TeG7q0Phu5BM4buEceG7q0Phu6bhu5rhuqrhu6tMRuG7sEzhu4Thu6tSRuG6vOG7q0bhur7hu6tM4buE4bumxqBH4burQuG6skzhu6tK4bu3TeG7q0Phu5BM4buE4burUkfhurzhu57hu6tMw5VHceG7q+G6qMOUR+G7q0PDg+G7nuG7q+G7rEHhu6tGTUFM4bur4bqqRsOMTEZy4bure+G7pEzhu4Thu6vhuqjhu5xH4burS+G7t0zhu4Thu6tMxJBS4burQ0Xhu57hu6tK4bu3TeG7q0Phu5BM4buE4burTOG6ukzhu6tGT+G7q1Hhu45M4buE4bur4bqz4bqg4bur4bqqTuG7q1HFqOG6quG7q0rhu7dM4burUsOS4bu34burS8OBTEbhu6tL4bq44burUlBNTOG7hOG7q0PGoEfhu6tRw5VM4buE4burTOG7hOG7psagR+G7q0LhurJM4burVsWo4burZ0bhu7dMRnLhu6tnRuG6pEvhu6vhuqpGSHHhu6vhuqpO4burUkbhu4Dhu6tWREvhu6tMRuG7puG7q0vhu5BS4bur4oCc4bqqRsOM4burQuG6tFPigJ3hu6tD4buA4burTEbhuqRM4burQsOBTOG7hOG7q+G7rOG6okzhu6tGTuG7t+G7q1bFqOG7q2dG4bu3TEZy4burPuG7nEfhu6tMRsOD4bqq4burQ+G6vEzhu6tGT+G7q1Hhu45M4buE4bur4bqz4bqg4burSkHhu6tMRuG7luG7q0PhurxM4burQ+G6tFLhu6vhu6xB4burTOG7hOG7psagR+G7q1bFqOG7q2dG4bu3TEbigJ1yw7ov4buew7nDuuG7nuG7q+G6qkrhu7dRUeG7l+G7qeG7nnvhu7fhu55SR01M4bupw7nDukdL4buE4bur4bqqSuG7t1FR4buX4bupR3tETFJEUOG7qeG7q1FSV0pE4buX4bup4buuR0JSRuG7oeG7q8O94bux4bux4bueVnDhu6tGREfhu4RGUuG7oeG7q3bhu7Xhu7Phu55WcOG7qeG7q1FQ4bqq4buX4bupLy/huqpCTHLhuqjhu7dNUkbhu7dMRkZN4bu3cuG7rEwvQkRRxKhSTeG7ni9MROG7rlEv4buv4buvd+G7sy/hu63DvcO9Qnfhu7Hhu7Xhu7Hhu63hu7Hhu61S4but4buteXjhu69K4buxcuG7iOG7nuG7hOG7n1Dhu5fhu692duG7qeG7q+G7t0pS4buX4bupPsOATeG7q1LDlExx4bur4bueRuG7uVLhu6tGU1fhu6vhu4RH4bu54burUlDDjeG7q0LhurJM4bur4bqq4bu34burQuG6skzhu6vhu6zhu6Thu6Hhu6vhu4Xhu6jhuqrhu6tQ4bui4bur4oCcUcOD4bqq4burS0FT4oCd4bup4bur4buuR0JSRuG7l+G7qcO94bux4bux4bup4burRkRH4buERlLhu5fhu6l24bu14buz4bup4burL8O5Z8av4bur4oCc4bqqRuG6tFLhu6tKR+G6vlPigJ3hu6tGT+G7q1Hhu45M4buE4bur4bqz4bqg4burUlBNTOG7hOG7q0LhurJM4bur4buER+G7t0xx4bur4bq1ZuG6tX3hu6thTUFM4buE4burYcOAR+G7q0PhuqDhu6tSw4FN4burTOG6ukzhu6tS4bu54bqq4bur4bueRuG6pkvhu6vigJwsS+G7q+G7rOG7t0zhu4Thu6tR4buOTOG7hOG7q+G6s+G6oOKAneG7q+G7hOG6slfhu6tD4bum4bua4bqq4burUkfhurxM4buE4bur4bus4bu3TOG7hOG7q1JQ4bq6TOG7q1HhurJM4burxKhG4bq0U+G7q+G6qkZTV+G6ukzhu6tM4buERkfhur7hu57hu6vhuqrDgOG7q0zhu6bhu5bhuqpyw7ov4buew7nDuuG7nuG7q+G6qkrhu7dRUeG7l+G7qeG7nj5NQlfhu6nDueG6tUbhu6ZM4buE4burQuG6skzhu6vhuqrhu7fhu6tC4bqyTOG7q+G7rOG7pOG7q1bFqOG7q2dG4bu3TEbhu6vEqEbhu45M4buE4bur4bqqRsOM4bur4bqqTuG7q0ZP4burUeG7jkzhu4Thu6vhurPhuqBx4burQ07hu6vhuqpPTOG7q0pB4burRuG7uVLhu6vhu4RH4bu3TeG7q0JTV+G6ukzhu6vhuqrDmeG7t+G7q0PDlEzhu4Thu6vhuqhBTeG7q0LhurJM4burUuG7kOG6quG7q2dG4bu5R+G7qy3hu6vEqEbhuq7hu57hu6tnRuG7uUdw4burQkfhu4ZM4burVuG7puG7lkzhu4Thu6vhu57DlEzhu6vhu57hu47hu45M4buEcOG7q0bhu7lS4burUcOD4bqq4bur4bqoVeG7t+G7q+G6qsOZ4bu34burTOG7hOG7psagR+G7q+G6s+G7psagTOG7hHDhu6tSUE/hu6tCR+G7hkzhu6vDslPhurJM4bur4buHRsOA4oCm4bur4busQeG7q8SoRuG7jkzhu4Thu6tSRuG7gOG7q8SoRuG7jkzhu4Thu6vEqOG7gOG7q0PhurxM4burQkfhu6tRw4BM4bur4bus4bqiTOG7q0ZO4bu34bur4bueRkfhu6vhu6zhuqRS4burUkbhu4Dhu6vhurXhu4Thu6Thu6tSUE/hu6tvR+G6ukzhu6vhurFG4bq64burLeG7q33hurJM4bur4bqq4bu34burQuG6skzhu6vhu6zhu6Thu6tb4buOTOG7hOG7q+G7tkxG4burLeG7q0pNw4FH4burRklMRuG7q0zhu4RG4bq+4burUkZT4bqkUuG7q1JQSUxG4burQkfhu4ZM4burQuG6skzhu6vhu4RH4bu3TOG7q0Phu5Dhuqrhu6tD4bu5TeG7q0vhu7dM4buE4burTMSQUuG7q0Phuq7huqrhu6tSUOG7pkzhu4Thu6vhuqrDmeG7t+G7q+G6quG7puG7q0LhurJM4burTOG7jkzhu4Thu6tM4buERkfhur7hu55yw7ov4buew7nDuuG7nuG7q+G6qkrhu7dRUeG7l+G7qeG7nj5NQlfhu6nDueKAnOG6t+G6ukzhu6vhuqpGVeG7t+G7q+G6qMOJ4burS+G7kFLhu6vhuqpBTEbhu6tRREwv4burJUzhu6vhuqrhu5RL4bur4bqoxIJM4buE4burQ8OoTOG7q0NH4bur4bqq4bq0V+G7q1Hhu7lM4buE4burUlDhuqJM4buE4oCm4oCdcuG7q+G6tUbhu7BM4buE4bur4bqq4bqyU+G7q+G6quG7t+G7q+G7oFNETOG7q1JGU+G7kOG6quG7q+G7rOG7lkfhu6tL4buYR+G7q0zhu4Thu6bGoEfhu6tvR+G6vlLhu6tSxq/hu6tSRlPhu5zhu6vhuqpPTOG7q0zEgkvhu6tM4buOR3Lhu6tvQeG7q+KAnOG6quG7uUfhu6tM4buOR+KAneG7q+G6qsOZ4bu34bur4bqq4bqyU+G7q+G6quG7t+G7q+G6tFfhu6tKQeG7q+G7rFVM4buE4burQ+G6tFLhu6vhuqrhu5Lhu6tvR+G6ukzhu6vhurFG4bq6ceG7q0zhu4RBV+G7q0zhu7dX4burUkZT4buQ4bqq4burVuG6oOG7q1vhu45M4buE4bur4bqxRuG6uuG7q3Rb4buOTOG7hOG7q2bhu5RMdeG7q1bFqOG7q2dG4bu3TEZyw7ov4buew7nDuuG7nuG7q+G6qkrhu7dRUeG7l+G7qeG7nj5NQlfhu6nDuWHhur7hu6tSRsOVTOG7hOG7q1JQT+G7q0JH4buGTOG7q+G6qsOZ4bu34bur4bq14buE4buk4burUlBP4burb0fhurpM4bur4bqxRuG6uuG7q+G7rOG7juG7q+G6qlVM4buE4burQ+G6ruG6quG7q1HDg+G6qnLhu6tnUE1M4buE4burQ05x4bur4bueRuG7kuG7q+G6qEfhurxM4burTEbhurRS4bur4bqqTuG7q0rhurjhu6tKQeG7q0tU4bu34burQ8OoTOG7q+G7rOG7lkfhu6tMRkfDilPhu6tK4buW4bue4bur4bus4bqiTOG7q0ZO4bu34bur4bqq4buSceG7q0pH4bq6TOG7q+G7oFPhu7dM4burQ+G6vEzhu6tKw43huqpG4burUkfhurxS4burUcOATOG7q1ZT4bq0UuG7q0zhu45M4buE4burTOG7hEZH4bq+4bue4burSlThu7fhu6tM4bum4buW4bqqcuG7q+G6s1Thu7fhu6tDw6hM4burSkHhu6vhu6zhu6Thu6vEqEZU4bqq4bur4bqqTuG7q0rGoEfhu6vhuqrhu7fhu6tCTeG7q+G6quG7ueG6quG7q+G6quG7juG7q+G7hOG7uUfhu6tSUE1M4buE4burUlDhu7dM4buE4bur4bueRsOa4bqq4bur4bugU8OCTOG7q1JQw4NM4buEceG7q+G7uU3hu6tDw5Jx4burUkbDg1Lhu6tK4bumTOG7hOG7q1bhu7dMRnHhu6tDw4JT4bur4bqqRkhS4burxKhG4bqiTOG7q+G7rEFMRuG7q1DhurJX4bur4bqoxIJM4buE4burTEZH4buGU+G7q0PDknHhu6vhuqjhurpM4burUlBNTOG7hOG7q0pB4burxKhG4bqiTOG7q1JQw4NM4buE4burTOG6vOG7nuG7q1JNceG7q1JQ4bq6TOG7q0PDglPhu6tD4buQR+G7q0Phu4rhu7fhu6tDw6hM4burUkbDg+G7nuG7q1Hhu7lM4buEceG7q+G7rMav4bu34burRuG7uVLhu6vhu6zGr+G7t+G7q0tU4bu34bur4bus4buWR+G7q0xG4buwTOG7hOG7q0Phu5BM4buE4burUuG7ueG6quG7q+G6quG7lOG7q1JG4buA4burS8OKS+G7q0vDgUdy4bur4bq14buQR+G7q0JTTOG7hOG7q+G6qsOZ4bu34burS1Thu7fhu6tDw6hM4burTE5H4burQ+G6vEzhu6vhuqrhu45M4buE4bur4busR+G6vuG6quG7q1HDgEzhu6tWU+G6tFLhu6vhuqrDmeG7t+G7q0xGQeG7q0zhu45M4buE4burUlBNTOG7hOG7q0zhuqJL4buh4burUkbDg+G7nuG7q0PDqExw4burSlPDlUzhu4Thu6vhuqjhu45M4buEceG7q0pTw5VM4buE4burQ+G6pFNw4bur4bus4bqgR+G7q0vDgXDhu6vhuqpGw4nhu6tKw4FS4burQ+G7t0zhu6tKxq9w4burTEbhu5Lhu6tLw4Fw4burQ0fhu6vhuqrhurRXcOG7q8SoxJBN4burUeG7mkdw4burQuG6vlLhu6vhu6zDgEdw4bur4bus4bu54burS+G7t1dw4burQ0fhu6vhu4Thuq5ScuG7q2dQT+G7q0JH4buGTOG7q0Phu6bhu5rhuqrhu6vEqOG6vFLhu6tSRlThuqrhu6vhuqjhu5xH4bur4bqo4bu34burQ0fhur5T4burS1Thu7fhu6vigJxD4bu5TEbhu6vhu4RB4burSlPhu5Dhuqpx4bur4bqqVEzhu4Thu6vhuqrhu5RL4burS+G7lkdx4burQuG6skzhu4Thu6tNw4BM4oCd4burUkbhu4Dhu6tGR+G6vkzhu6tR4buo4bur4bqoR+G6vFLhu6vhu5RM4bur4bqqw5nhu7fhu6tM4buE4bumxqBH4burQuG6skzhu6tSUOG7puG7luG6quG7q0PhurRM4buE4burUkbDgkzhu6tKR0xG4bur4bueRlXhu6tG4buQ4bur4bqqRk3hu6tL4buQUuG7q0zhuqJL4burS1Xhu7fhu6tLQUzhu4Thu6vhuqjhu5BH4burUkZTcsO6L+G7nsO5w7rhu57hu6vhuqpK4bu3UVHhu5fhu6nhu54+TUJX4bupw7k+4bq6TOG7q+G6qsOBTEbhu6tLVOG7t+G7q0PDqExx4bur4bqq4bu54bqq4burUlBP4burQkfhu4ZM4burUkZT4buQ4bqq4burQkfhu6tRw4BM4bur4bus4bqiTOG7q0ZO4bu34bur4bueRkfhu6vhu6zhuqRS4burUkbhu4Dhu6vhurXhu4Thu6Thu6tSUE/hu6tvR+G6ukzhu6vhurFG4bq64bur4bqq4bukTOG7hOG7q1JG4buA4burRkfhur5M4burUklMRuG7q+G6qsOAS3Hhu6vhu6BT4bu3TOG7q0xH4bq+S+G7q1JJTEbhu6tX4bq6U3Hhu6vhu6bhu5bhuqrhu6vhu6zDk0zhu4Thu6vhuqpT4buQ4bqq4burUcOVTOG7hOG7q+G7rEHhu6vhuqrDgOG7q+G7hEfhu7lM4burUkfhurzhu57hu6tK4bq6TOG7q+G7uUzhu6tMRuG7sEzhu4Thu6tSRk5H4burRuG7puG7q1LhuqRS4burVuG6tFPhu6vhuqpPTOG7q1LDlEzhu6tSw4FH4oCm4burSsagR+G7q0bhu7lS4burxKjhurxS4burRuG7muG7nuG7q+G7rOG7pOG7q0NH4bq+U+G7q1LDgU3hu6tM4bq6TOG7q+G7rMOJ4burQ0Xhu57hu6tD4buQ4bqq4burQ+G7uU3hu6vhuqrDmeG7t+G7q0pNw4FH4burRklMRuG7q0LhurJM4bur4bqq4bu34burQuG6skzhu6vhu6zhu6Thu6vhu6xVTOG7hOG7q+G6qkbhurJT4burUkbhu5Lhu6tR4buOTOG7hOG7q+G6s+G6oHLDui/hu57DucO64bue4bur4bqqSuG7t1FR4buX4bup4buePk1CV+G7qcO5Z0ZETeG7q1JGw5VM4buE4burxKjhurrhu6vhuqrDmeG7t+G7q2bhu5zhu6tv4bqiTOG7q0ZO4bu3ceG7q2dG4buA4burUkbhu7dN4bur4busQeG7q31T4burSsON4bqqRuG7q3RvYXFnZ+G7o33hurd1ceG7q8SoR+G7gEvhu6vEqOG6uuG7q1LDgUfhu6vhu63DvS/hu6/DveG7q0ZTV+G6vkxx4burUkbDjeG7q1bhuqBx4burUkZBTEbhu6vhu55Gw5Xhu6tSUOG6ukzhu6tDw43hu7fhu6vhuqhBTOG7q1LDjExG4bur4bqqTuG7q3l5duG7q0JH4burUcOATOG7q+G7rOG6okzhu6tGTuG7t+G7q+G7nkZH4bur4bus4bqkUuG7q1JG4buA4burdHjhu6/hu7Xhu6tCR+G7q1HDgEzhu6vhu6zhuqJM4burRk7hu7fhu6vhu55GR+G7q+G7rOG6pFLhu6tSRuG7gOG7q+G6qk9M4burUsOUTOG7q1LDgUdx4burw7154burQkfhu6tRw4BM4bur4bqow43hu6tL4bu3R+G7q0vhu5BS4bur4busQeG7q3jhu7Phu6tCR+G7q1HDgEzhu6tD4bqg4burS+G7t0fhu6tL4buQUnXhu6tSUE1M4buE4burQ07hu6vhuqrhu7nhuqrhu6tKTcOBR+G7q0ZJTEbhu6tC4bqyTOG7q+G6quG7t+G7q0LhurJM4bur4bus4buk4bur4bqqRkfhurxL4burUcOV4burSuG7puG7mkzhu4Thu6tK4buWTHLhu6t74bu54bqq4burSk3DgUfhu6tGSUxG4burQuG6skzhu6vhuqrhu7fhu6tC4bqyTOG7q+G7rOG7pOG7q1JH4bq6U+G7q+G6qEfhu4BT4bur4bqqw5nhu7fhu6tWxajhu6tnRuG7t0xG4bur4bqqTuG7q1JG4buA4burxKjhu4Dhu6tD4bq8TOG7oeG7q0LhurJM4bur4bqq4bu3ceG7q0LhurJM4bur4bus4buk4burUlBNTOG7hOG7q1FHTEbhu6tGTcOBUuG7q1JG4bumxqBM4buE4burTEbhuqRS4burdEZP4burSuG7t03hu6tD4buQTOG7hHDhu6tG4bu5UuG7q+G7hEfhu7dN4burQlNX4bq6THDhu6tG4bu5UuG7q1BTcOG7q0bhu7lS4bur4bqqRsOoTeKApnXhu6vhu6xB4burQuG6skzhu6vhuqrhu7dx4burQuG6skzhu6vhu6zhu6Thu6tK4buG4burTOG7hEZHceG7q1JITOG7q0zhu4Thu6bhu6JM4buEceG7q+G7nkZNTOG7hOG7q1LDmuG6quG7q3ThurXhu4Thu6Thu6tSUE/hu6tvR+G6ukzhu6vhurFG4bq6ceG7q1JQT+G7q8OyU+G6skzhu6vhu4dGw4Bx4burQkfhu4ZM4burVuG7puG7lkzhu4Thu6tLVOG7t+G7q0PDqExx4burQkfhu4ZM4burVuG7puG7lkzhu4Thu6vhuqpGw6hN4bur4bqqRsOAR3Hhu6tCR+G7hkzhu6tW4bum4buWTOG7hOG7q0bDglPhu6tDw5RM4buEceG7q0bhu7lS4burS1Thu7fhu6tM4buERkfhu6tK4buG4burUkbGoOG7q+G6qlRM4buE4bur4bqqw5nhu7fhu6tC4bqyTOG7q1Lhu5Dhuqrhu6vhurPhu45M4buEceG7q0bhu7lS4burS1Thu7fhu6tM4buERkfhu6tK4buG4burUkbGoOG7q+G6qlRM4buE4burQuG6skzhu6tS4buQ4bqq4bur4bqz4bumxqBM4buE4oCmdXLDui/hu57DucO64bue4bur4bqqSuG7t1FR4buX4bup4buePk1CV+G7qcO5e+G7ueG6quG7q0pNw4FH4burRklMRuG7q0LhurJM4bur4bqq4bu34burQuG6skzhu6vhu6zhu6Thu6tK4bumU+G7q1JQU1fDikzhu6vhu6BT4bu34burUkbGoEfhu6vhu4RH4bu3TOG7q0pB4burUkdMRuG7q0ZN4bu34bur4bus4bqiTOG7q0ZO4bu34bur4bqqw5nhu7fhu6vhuqpG4bu34bur4buOTOG7hHHhu6vhu4RO4bue4bur4bueRsOCTOG7q+KAnELhur5S4oCd4burTOG6ukzhu6vhuqjFqOG6quG7q1JQ4bu3TEbhu6vhu6zhuqJM4burRk7hu7fhu6tWxajhu6tnRuG7t0xGcuG7qz5B4bur4bq14buEU1fhu4ZM4burZ0bDjeG7q2FNQUzhu4Thu6vhu43hurxMceG7q2dQ4bum4bucTOG7hOG7q+G7h0ZPTOG7hOG7q+G6teG7hEZH4bq+4bue4bur4busw5rhu6vhu6zhuqJM4burRk7hu7fhu6st4burZuG7nOG7q29hcWdn4bujfeG6t+G7q+G6qkZN4bur4bqoR+G6vFLhu6Hhu6vigJx94bqyTOG7q+G6quG7t3Hhu6tC4bqyTOG7q+G7rOG7pOG7q+G6qsOZ4bu34bur4bqq4bu54bqq4burQuG6skzhu6tS4buQ4bqq4burUsOMTEbhu6tnRuG7t0xG4burYU7hu7fhu6vhuqpO4burUkhMRuG7q0PDgUfhu6tCR+G6vkxx4burUkbhu4Dhu6tGR+G6vkzhu6vhuqjDgEzhu6tRw4Phuqrhu6vhu6zhuqJM4burRk7hu7fhu6vhuqrhu5BM4buE4burQ8OUTOG7hHHhu6tDw43hu7fhu6vhu55G4bum4buUTOG7hHHhu6vEqEbhu45M4buE4bur4bqqRsOM4burQ+G7puG7muG6quG7q1JQ4bu3TeG7q1JQU1fDikzhu6tLQeG7q+G6qk9M4burQ+G7puG7muG6quG7q8So4bq84burUkbGr+G7t3Hhu6tR4bu5TOG7hOG7q1LDgU3hu6tM4bq6TOG7q0xG4buwTOG7hOG7q+G7hEfhu7nhu6tSUMON4bur4bus4bqiTOG7q0ZO4bu34burS+G7lkdy4burPsOATeG7q1LDlExx4bur4bueRuG7uVLhu6tGU1fhu6vhu4RH4bu54burUlDDjeG7q0LhurJM4bur4bqq4bu34burQuG6skzhu6vhu6zhu6Thu6tKQeG7q+G6qMOATeG7q+G7rOG6vuG7q+G6qMOATOG7q1HDg+G6quG7q+G7rOG6okzhu6tGTuG7t+G7q0LhurJM4burUuG7kOG6qnHhu6tDw5RM4buE4burUkbGoEfhu6tKQeG7q0Phu5BM4buE4burSuG7qOG6quG7q1LDgU3hu6tR4buo4bur4bueRuG7uVLhu6tSUEfhu4BM4bur4bqow4pM4bur4bus4buwTOG7hOG7q8SoR0xG4burUuG6vOG7qy3hu6tW4bqg4burRuG7kEfigJ1yw7ov4buew7nDuuG7nuG7q+G6qkrhu7dRUeG7l+G7qeG7nj5NQlfhu6nhu6tRUldKROG7l+G7qVJEVlIt4bu3Skfhu4RM4buh4burUEfhu4RGUnDhu6nDucO6UVJQTUzhu4TDuT5BR+G7q+G7rEHhu6vDgExG4buh4burZ0ZT4burZ1Dhu7dM4buEw7ovUVJQTUzhu4TDucO6L+G7nsO5


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]